Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Aparell circulatori i excretor

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 15 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Más de Biologia i Geologia (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Aparell circulatori i excretor

 1. 1. APARELL CIRCULATORI I EXCRETOR
 2. 2. El medi intern <ul><li>El medi intern </li></ul><ul><ul><li>Plasma intersticial: queda entre les cèl.lules. </li></ul></ul><ul><ul><li>Funcions : defensives i nutritives. </li></ul></ul><ul><ul><li>Líquids circulants: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sang: transporta diverses substàncies a través de vasos sanguinis. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Limfa : format a partir de plasma intersticial. Circula per vasos limfàtics i desenvoca a vasos sanguinis. </li></ul></ul></ul>
 3. 3. El sistema circulatori sanguini <ul><li>Format per: </li></ul><ul><ul><li>Vasos sanguinis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artèries </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Venes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capil.lars </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>La sang </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plasma </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cèl.lules sanguínies </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Glòbuls vermells o eritròcits </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Glòbuls blancs o leucòcits </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Plaquetes i trombòcits </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>El cor </li></ul></ul>
 4. 4. El sistema circulatori sanguini <ul><li>Artèries: </li></ul><ul><li>Condueixen la sang desde el cor fins la resta del cos. </li></ul><ul><li>Parets més gruixades, resistens i elàstiques. </li></ul><ul><li>Venes: </li></ul><ul><li>Condueixen la sang desde diferents òrgans fins el cor. </li></ul><ul><li>Parets més fines i menys elàstiques. </li></ul><ul><li>Capil.lars: </li></ul><ul><li>Vasos microscòpics que uneixen les arteries i les venes. </li></ul><ul><li>Parets fines on té lloc l’intercanvi de nutrients, O 2 , CO 2 i productes de rebuig. </li></ul>
 5. 5. El sistema circulatori sanguini. <ul><li>Plasma: </li></ul><ul><ul><li>90% aigua </li></ul></ul><ul><ul><li>Proteïnes, glúcids, lípids, sals minerals, gasos, etc </li></ul></ul><ul><li>Cèl.lules sanguínies. </li></ul><ul><ul><li>Glòbuls vermells o eritròcits </li></ul></ul><ul><ul><li>Glòbuls blancs o leucòcits </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Neutròfils, basòfil, eosinòfil, limfòcit i monòcit. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Plaquestes o trombòcits. </li></ul></ul>
 6. 6. El sistema circulatori sanguini. <ul><li>Mitat dreta </li></ul><ul><ul><li>- Aurícula dreta </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arriben les venes caves superior i inferior </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ventricle dret </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Surt l’artèria pulmonar (vàlvula sigmoide pulmonar) </li></ul></ul></ul><ul><li>Mitat esquerra </li></ul><ul><ul><li>Aurícula esquerra </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arriben cuatre venes pulmonars </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ventricle esquerra </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Surt l’artèria aorta (vàlvula sigmoide aòrtica) </li></ul></ul></ul>El cor Vàlvula tricúspide Vàlvula mitral
 7. 7. El sistema circulatori sanguini. Funcionament del cor
 8. 8. El sistema circulatori sanguini. Circuit sanguini doble
 9. 9. <ul><li>Funcions: </li></ul><ul><ul><li>Recollir excés de líquid intersticial i retornar-lo a la sang (plasma). </li></ul></ul><ul><ul><li>Transporta greixos que s’absorveixen a l’intestí. </li></ul></ul><ul><ul><li>Producció anticosos (ganglis limfàtics) </li></ul></ul>El sistema circulatori linfàtic
 10. 10. <ul><li>Òrgans: </li></ul><ul><ul><li>Capil.lars limfàtics : vasos cecs molt fins repartits per tot el cos. Recullen líquid intersticial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vasos limfàtics : desenvoquen en el sistema circulatori sanguini, on oboquen contingut. Tenen vàlvules. </li></ul></ul><ul><ul><li>Glànglis limfàtics : eixamplaments que es formen al llarg dels vasos limfàtics. S’eliminen substàncies extranys i es produiex glòbuls blancs. </li></ul></ul>El sistema circulatori linfàtic
 11. 11. Malalties del sistema circulatori <ul><li>Arteriosclerosi : depòsits de greixos i colesterol damunt la paret interna de les artèries. Es poden formar trombes , si afecten a òrgans vitals bloquejen reg sanguini i produeixen trombosi . </li></ul><ul><li>Infart de miocardi : si l’arteriosclerosi danya a artèries coronàries . S’interromp el fluix sanguini a les cèl.lules musculars del cor. Si l’obstrucció de les artèries coronàries és parcial, s’origina una angina de pit . </li></ul>
 12. 12. L’excreció i l’aparell excretor <ul><li>Sistema urinari: </li></ul><ul><li>Ronyons: </li></ul><ul><ul><li>Es filtra la sang per eliminar substàncies de rebuig i es genera orina. </li></ul></ul><ul><li>Vies urinàries: </li></ul><ul><ul><li>Transporten l’orina des de els ronyos fins a l’exterior. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Urèter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bufeta urinaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uretra </li></ul></ul></ul><ul><li>ll </li></ul>
 13. 13. L’excreció i l’aparell excretor
 14. 14. L’excreció i l’aparell excretor FUNCIONAMENT DELS RONYONS
 15. 15. <ul><li>MALALTIES DE L’APARELL EXCRETOR </li></ul><ul><li>El còlic nefrític: </li></ul><ul><ul><li>Acumulació de càlculs o “pedres” de sals minerals al ronyó o vies urinàries. </li></ul></ul><ul><li>La cistitis: </li></ul><ul><ul><li>Inflamació de la paret de la bufeta o de les vies urinàries per infecció de determinats microorganismes. </li></ul></ul>L’excreció i l’aparell excretor

×