Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Feina pendents 1r d’eso

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 2 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Biologia i Geologia (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Feina pendents 1r d’eso

  1. 1. FEINA PER RECUPERAR LA MATÈRIA DE CIÈNCIES NATURALS DE 1r D’ESO.  Aquestes activitats s’han de lliurar el dia de l’examen de pendents, el 12 d’abril de 2016 a  les 11:05 al laboratori de biologia i geologia. La correcta realització d’aquesta tasca  suposarà un 30% de la nota final. La prova escrita un 70%.    1.­Defineix galàxia, estrella, planeta i satèl∙lit.  2.­Fes un llistat amb els planetes del sistema solar i indica les seves principals característiques.  3.­Defineix cèl∙lula i explica les diferències entre procariota i eucariota.  4.­Completa el quadre següent:    REGNES  NOMBRE DE  CÈL∙LULES  TIPUS DE CÈL∙LULA  NUTRICIÓ  MONERA        PROTOCTIST        FONGS        VEGETAL        ANIMAL          5.­Indica quines de les afirmacions següents són falses i raona perquè:  a.­Els àtoms estan formats per dues partícules que son els protons i els electrons.  b.­Dins dels àtoms hi ha una part que es denomina nucli.  c.­Els protons i els neutrons estan junts.  d.­Els electrons no es mouen.  6.­Indica el nom dels següents símbols de la taula periòdica: H, N, O, P, S, Na, K, Cl, Fe, Al, Hg,  C, Mg, Mn, He, Si.  7.­Escriu el nom d’un gas atmosfèric relacionat amb l’efecte hivernacle i un altre amb la protecció  davant dels raigs ultraviolats.  8.­Escriu el nom de les capes de l’atmosfera i el dels límits entre aquestes.  9.­Quines són les principals activitats industrials que produeixen contaminació.  10.­Explica i fes un esquema del cicle de l’aigua.  11.­Fes un esquema de les propietats físiques i químiques més importants de l’aigua.  12.­Per què és tan densa l’aigua de la mar?  13.­Indica quins dels objectes o productes següents poden contaminar l’aigua: pasta de dents,  insecticida, medicaments, botelles de plàstic, piles alcalines, excrements.                 
  2. 2. 14.­Defineix el concepte de mineral. Què s’entén per mineraloide? posa’n algun exemple i raona el  motiu pel qual aquests materials no es consideren minerals.  15.­Indica la utilitat que tenen els minerals següents: galena, calcopirita, bauxita, uraninita, cinabri,  hematies.  16.­Què és l’escala de Mohs? Per a que es fa servir? Posa un exemple d’un mineral que sigui molt  tou i un altre d’un mineral que sigui molt dur.  17.­Indica els grups principals de roques atenent al seu origen.  18.­Indica quin tipus de roca es formaria per a cada un dels processos següents: litificació de  sediments, solidificació d’un magma i exposició a fortes pressions.  19.­Defineix el concepte de biosfera.  20.­Defineix el terme biodiversitat.  22.­Explica què és un ésser viu i enumera els principals grups d’éssers vius.  23.­Quines son les tres funcions vitals dels éssers vius?  24.­Escriu un exemple d’un ésser viu autòtrof i un altre d’heteròtrof.  25.­Defineix què són les biomolècules.  26.­Escriu les parts que formen una cèl∙lula eucariota.  27.­Quines són les estructures següents i on es troben? cloroplasts, paret vegetal, nucli, lisosoma i  membrana cel∙lular. Quines d’aquestes parts són exclusives de la cèl∙lula vegetal?  28.­Defineix el terme espècie.  29.­Defineix el terme vegetal.  30.­Cita els grups de vegetals més importants i esmenta les seves característiques.  31.­Enumera els òrgans de la planta que intervenen en la nutrició.  32.­Explica la diferència entre saba bruta i saba elaborada.  33.­Defineix pol∙linització i esmenta els diferents tipus.  34.­Explica les diferents parts de la flor.  35.­Explica que és un invertebrat.  36.­Què és un celenterat? I un cuc? I un equinoderm?  37.­Resumeix les característiques dels principals grups de mol∙luscs i d’artròpodes.  38.­Defineix protozou i alga i posa dos exemples de cadascun.  39.­Dibuixa un bacteri i un virus i indica les parts.  40.­Explica les característiques dels diferents tipus de fongs.  41.­Explica les característiques dels diferents grups de vertebrats.  42.­Fes un dibuix on representis totes les capes externes de la Terra (atmosfera, hidrosfera,  biosfera, litosfera) i les internes (escorça, mantell i nucli)                    He rebut del departament de Biologia i Geologia el llistat d’activitats que he de lliurar el dia                                  12 d’abril de 2016 a les 11:05 al laboratori de Biologia i Geologia, data de la realització de                                    l’examen de pendents de 1r d’ESO. I per a que consti signo aquest lliurament:  Nom:                                                                  Signatura: 

×