Week 8 conceptual_framework

Sani Satjachaliao
Sani Satjachaliaoโครงการวิจัยปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ โครงการต่อเนื่องปีที่ 3 en ผู้ช่วยนักวิจัย
เอกสารประกอบการสอน วิชา 427-302 Methods of Social Sciences Research เรื่อง Conceptual Frame
แนวคิด Causal Relationship Model Z ตัวแปรมาก่อน (Antecedent Variables) A, B, C,... ตัวแปรภายใน (Endogenous Factors) I, J, K,... ตัวแปรภายนอก (Exogenous Factors) Q, R, S,…. X Y ตัวแปรอิสระ (X)  คือ ตัวแปรต้น ตัวแปรที่มีค่าเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระไม่ได้ถูกกำหนดจากตัวแปรอื่นๆ ที่ผู้วิจัยกำลังศึกษา หรือตัวแปรที่เป็นสาเหตุให้ตัวแปรอื่นเปลี่ยนแปลงตาม ตัวแปรตาม (Y)  คือ ตัวแปรตาม หรือ ตัวแปรที่ผันแปรค่าไปตามการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอื่นๆ ( ตัวแปรอิสระ หรือ ตัวแปรต้น )
หลักในการสร้างกรอบแนวความคิดเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานทางสถิติ ,[object Object],การสร้างกรอบแนวคิดเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานทางสถิติ Cause Consequence Observed Effect/Relation Y Indirect Effect Y Direct Effect X 1 X 2 X 3 X 3 X 2 X 1
การนำเสนอกรอบในการวิจัย Y = f(P, Q, R, S) การติดเชื้อเอดส์ ความรู้ ค่านิยม ฐานะทางบ้าน อิทธิพลเพื่อน การติดเชื้อเอดส์ ความรู้ ค่านิยม ฐานะทางบ้าน อิทธิพลเพื่อน
การนำเสนอกรอบในการวิจัย ความผูกพันต่อองค์กร ลักษณะส่วนบุคคล ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],ลักษณะงาน บทบาทหน้าที่ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],ตัวแปร (Variable)
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],การวัดตัวแปร
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],การวัดตัวแปร
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],การวัดตัวแปร
การใช้สถิติ ......... ต้องใช้ให้เป็น ภาคพรรณา ภาคอ้างอิง ค่าร้อยละ ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน T-test/F-test Post Hoc test mancova/manova Correlation etc.
สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการประมวลผล 1. ค่าความถี่ (Frequency) 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) 3. ร้อยละ (Percentage) สถิติเหล่านี้ แสดงลักษณะทั่วไปของข้อมูลเท่านั้น หรือ เป็นเพียงผลการวิเคราะห์เบื้องต้น
แนวคิดเรื่องการใช้สถิติเพื่อการวิจัย 1.) เพื่อพิจารณาการกระจายของข้อมูล และพรรณนาผลเบื้องต้น ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การเลือกใช้สถิติ จุดมุ่งหมาย ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],4. เพื่อทำนาย ,[object Object]
การเลือกใช้สถิติ มาตรของตัวแปร 1. Nominal Scale บวก ลบ คูณ หาร กันไม่ได้ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Scale Descriptive Inferential ,[object Object],2. Ordinal Scale บวกถึงความแตกต่างของหน่วยการวัด แต่ระยะห่างของแต่ละหน่วยไม่สามารถระบุได้ จึง บวก ลบ คูณ หาร กันไม่ได้ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การเลือกใช้สถิติ มาตรของตัวแปร 1. Interval Scale บวก ลบ คูณ หาร กันได้ เพราะความแตกต่างของแต่ละหน่วยในตัวแปรมีระยะห่างเท่าๆ กัน ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Scale Descriptive Inferential ,[object Object],[object Object],2. Ratio Scale บวก ลบ คูณ หาร กันได้ และมีศูนย์แท้ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Data Level & Measurement
[object Object],สถิติบรรยาย ความถี่ของ A ความถี่ของ B ความถี่ของส่วนย่อย ความถี่ของทั้งหมด ,[object Object],สัดส่วน x 100 ,[object Object],X =  X n ,[object Object],6, 8, 12 , 21, 24 2, 6, 8, 12 , 21, 24 ,[object Object],2, 6, 8, 8, 12 , 12 , 12 , 21, 24 ,[object Object]
สถิติบรรยาย คะแนนที่มีค่าสูงสุด - คะแนนที่มีค่าต่ำสุด ,[object Object],[object Object],Q 3 – Q 1 2 (X – X) 2 N ,[object Object],(X – X) 2 N ,[object Object],100 x S.D. X ,[object Object],  (X – X) 3 n S 3 ,[object Object]
การแสดงผล
กราฟที่นิยมใช้ กราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม
ตารางแจกแจงความถี่
ตารางแจกแจงความถี่
Collecting Sampling Instrument Pre-test ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล Right Way
3. เทคนิคการเขียนเครื่องมือการวิจัย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัย ความสำคัญของเครื่องมือการวิจัย เครื่องมือการวิจัยมีบทบาทที่สำคัญในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยจะเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ ถ้าผู้วิจัยเลือกเครื่องมือการวิจัยได้เหมาะสมกับเรื่องที่จะวิจัย และเครื่องมือการวิจัยนั้นมีคุณภาพสูงก็จะทำให้ได้ผลการวิจัยที่เชื่อถือได้มากด้วย เช่น ใช้การสังเกตแทนที่จะใช้การทดสอบกับเด็กเล็ก ใช้การสัมภาษณ์กับชาวบ้านแทนการใช้แบบสอบถาม ซึ่งอาจมีปัญหาเรื่องการอ่านหนังสือไม่ออก เป็นต้น ลักษณะของเครื่องมือการวิจัยที่ดี 1) ความเที่ยงตรงหรือความตรง (Validity) 2) อำนาจจำแนก (Discrimination) 3) ความเชื่อมั่นหรือความเชื่อถือได้หรือความเที่ยง (Reliability)
การได้มาซึ่งเครื่องมือการวิจัย 1) ผู้วิจัยสร้างเองทั้งหมด ตามที่นิยามศัพท์เฉพาะไว้ เนื่องจากตัวแปรตามที่สนใจจะศึกษายังไม่มีใครศึกษา 2) ผู้วิจัยสร้างเอง โดยใช้วิธีการปรับปรุงจากเครื่องมือการวิจัยของผู้วิจัยท่านอื่นที่วัดตัวแปรตามเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 3) ผู้วิจัยใช้เครื่องมือการวิจัยของผู้วิจัยท่านอื่นโดยใช้ทั้งฉบับ เนื่องจากเป็นเครื่องมือวิจัยที่วัดได้ตรงตามนิยามและมีคุณภาพดี และลักษณะกลุ่มตัวอย่างก็เป็นลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
3.2 วิธีการเลือกเครื่องมือ 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) 2) การสัมภาษณ์ (Interview) 3) มาตราวัดเจตคติ หรือทัศนคติ (Attitude scale) 4) การสังเกต (Observation) 5) แบบทดสอบ (Test) ผู้วิจัยจะเลือกใช้เครื่องมือการวิจัยชนิดใด พิจารณาจากสิ่งที่ต้องการศึกษาโดยเฉพาะตัวแปรตาม เช่น 1) ตัวแปรตามประเภท ความคิดเห็น ทัศนะ หรือความพึงพอใจ ที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ตัวแปรลักษณะเหล่านี้มักนิยมใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งอาจเป็น 4 ระดับ หรือ 5 ระดับ แล้วแต่ความเหมาะสม
2) ตัวแปรตามประเภท เจตคติ มักนิยมใช้แบบวัดเจตคติ แบบลิเคอร์ท หรือแบบออสกูด เช่น เจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ เจตคติต่อนักการเมือง เจตคติต่อสินค้า OTOP เป็นต้น 3) ตัวแปรตามประเภท พฤติกรรมบริโภค เช่น พฤติกรรมการใช้บริการของธนาคาร พฤติกรรมการใช้สบู่สมุนไพร พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีม เป็นต้น ตัวแปรลักษณะเช่นนี้ นิยมใช้แบบสอบถามแบบเลือกตอบ ซึ่งจำนวนตัวเลือกในแต่ละข้อคำถามไม่จำเป็นต้องเท่ากันแต่ต้องครอบคลุมคำตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมด
1 de 27

Recomendados

7 สถิติเพื่อการวิจัย por
7 สถิติเพื่อการวิจัย7 สถิติเพื่อการวิจัย
7 สถิติเพื่อการวิจัยNitinop Tongwassanasong
3.3K vistas31 diapositivas
วิธีการสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ por
วิธีการสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณวิธีการสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
วิธีการสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณSaiiew
5.1K vistas18 diapositivas
การเขียนผลการวิจัย por
การเขียนผลการวิจัยการเขียนผลการวิจัย
การเขียนผลการวิจัยDr.Krisada [Hua] RMUTT
35.3K vistas31 diapositivas
สถิติเพื่อการวิจัย por
สถิติเพื่อการวิจัยสถิติเพื่อการวิจัย
สถิติเพื่อการวิจัยTwatchai Tangutairuang
121.4K vistas108 diapositivas
สัปดาห์ที่ 7 8 (2 dec 2010) por
สัปดาห์ที่ 7 8 (2 dec 2010)สัปดาห์ที่ 7 8 (2 dec 2010)
สัปดาห์ที่ 7 8 (2 dec 2010)Sani Satjachaliao
1.9K vistas21 diapositivas
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ por
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณtanongsak
60.1K vistas133 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

เครื่องมือและการหาคุณภาพ55 por
เครื่องมือและการหาคุณภาพ55เครื่องมือและการหาคุณภาพ55
เครื่องมือและการหาคุณภาพ55เพ็ญพร พิเภก
5.8K vistas51 diapositivas
สถิติสำหรับการวิจัย por
สถิติสำหรับการวิจัยสถิติสำหรับการวิจัย
สถิติสำหรับการวิจัยธีรวัฒน์
22.6K vistas15 diapositivas
5 การประเมินโครงการ 5 por
5 การประเมินโครงการ 55 การประเมินโครงการ 5
5 การประเมินโครงการ 5ไพรวัล ดวงตา
8.1K vistas59 diapositivas
3.การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์ & ผศ.ชุติญา จงมีเสร็จ) por
3.การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์ & ผศ.ชุติญา จงมีเสร็จ)3.การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์ & ผศ.ชุติญา จงมีเสร็จ)
3.การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์ & ผศ.ชุติญา จงมีเสร็จ)สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่รุ่นที่สอง
2.9K vistas43 diapositivas
6 เครื่องมือ,การเก็บข้อมูล por
6 เครื่องมือ,การเก็บข้อมูล6 เครื่องมือ,การเก็บข้อมูล
6 เครื่องมือ,การเก็บข้อมูลNitinop Tongwassanasong
914 vistas26 diapositivas
สูตรสถิติ por
สูตรสถิติสูตรสถิติ
สูตรสถิติTaew Nantawan
101.1K vistas38 diapositivas

La actualidad más candente(19)

6 เครื่องมือ,การเก็บข้อมูล por Nitinop Tongwassanasong
6 เครื่องมือ,การเก็บข้อมูล6 เครื่องมือ,การเก็บข้อมูล
6 เครื่องมือ,การเก็บข้อมูล
สูตรสถิติ por Taew Nantawan
สูตรสถิติสูตรสถิติ
สูตรสถิติ
Taew Nantawan101.1K vistas
การเขียนระเบียบวิธีวิจัย por Dr.Krisada [Hua] RMUTT
การเขียนระเบียบวิธีวิจัยการเขียนระเบียบวิธีวิจัย
การเขียนระเบียบวิธีวิจัย
Dr.Krisada [Hua] RMUTT61.4K vistas
ระเบียบวิธีวิจัย por Kero On Sweet
ระเบียบวิธีวิจัยระเบียบวิธีวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
Kero On Sweet74.4K vistas
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ por GolFy Faint Smile
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
GolFy Faint Smile3.1K vistas
การสร้างเครื่องมือและการเก็บข้อมูล por Ultraman Taro
การสร้างเครื่องมือและการเก็บข้อมูลการสร้างเครื่องมือและการเก็บข้อมูล
การสร้างเครื่องมือและการเก็บข้อมูล
Ultraman Taro49.6K vistas
02 เครื่องมือในการวิจัย por KruBeeKa
02 เครื่องมือในการวิจัย02 เครื่องมือในการวิจัย
02 เครื่องมือในการวิจัย
KruBeeKa32.1K vistas
1.ระเบียบวิธีวิจัย por phaholtup53
1.ระเบียบวิธีวิจัย1.ระเบียบวิธีวิจัย
1.ระเบียบวิธีวิจัย
phaholtup531.2K vistas
9 รูปแบบการวิจัย por guest9e1b8
9 รูปแบบการวิจัย9 รูปแบบการวิจัย
9 รูปแบบการวิจัย
guest9e1b8230.7K vistas
การสร้างและหาคุณภาพศูนย์วิทย์(ดร.จันทิมา) por kaew393
การสร้างและหาคุณภาพศูนย์วิทย์(ดร.จันทิมา)การสร้างและหาคุณภาพศูนย์วิทย์(ดร.จันทิมา)
การสร้างและหาคุณภาพศูนย์วิทย์(ดร.จันทิมา)
kaew3935.3K vistas
Chapt3 por jinutta
Chapt3Chapt3
Chapt3
jinutta12.4K vistas
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ por TSU
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
TSU13.9K vistas
การหาคุณภาพเครื่องมือวัดผล por Suriya Phongsiang
การหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการหาคุณภาพเครื่องมือวัดผล
การหาคุณภาพเครื่องมือวัดผล
Suriya Phongsiang17.4K vistas
เอกสารบรรยาย เรื่อง แนวทางการใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษาและการใช้คอมพิวเ... por ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์
เอกสารบรรยาย เรื่อง แนวทางการใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษาและการใช้คอมพิวเ...เอกสารบรรยาย เรื่อง แนวทางการใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษาและการใช้คอมพิวเ...
เอกสารบรรยาย เรื่อง แนวทางการใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษาและการใช้คอมพิวเ...
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย por Dr.Krisada [Hua] RMUTT
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
Dr.Krisada [Hua] RMUTT39.3K vistas

Similar a Week 8 conceptual_framework

s por
ss
sMoo-aa Orawan
1.8K vistas76 diapositivas
statistic_research.ppt por
statistic_research.pptstatistic_research.ppt
statistic_research.pptSuwanPetchroong
8 vistas50 diapositivas
การวิเคราะห์ข้อมูล por
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลDuangdenSandee
296 vistas52 diapositivas
สถิติเชิงบรรยาย por
สถิติเชิงบรรยายสถิติเชิงบรรยาย
สถิติเชิงบรรยายpattya0207
4.4K vistas30 diapositivas
Epi info unit09 por
Epi info unit09Epi info unit09
Epi info unit09Banjong Ardkham
1K vistas29 diapositivas
บทที่9.pdf por
บทที่9.pdfบทที่9.pdf
บทที่9.pdfsewahec743
20 vistas30 diapositivas

Similar a Week 8 conceptual_framework(20)

การวิเคราะห์ข้อมูล por DuangdenSandee
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
DuangdenSandee296 vistas
สถิติเชิงบรรยาย por pattya0207
สถิติเชิงบรรยายสถิติเชิงบรรยาย
สถิติเชิงบรรยาย
pattya02074.4K vistas
บทที่9.pdf por sewahec743
บทที่9.pdfบทที่9.pdf
บทที่9.pdf
sewahec74320 vistas
ดอกไม้ประจำวันเกิด por guestaecfb
ดอกไม้ประจำวันเกิดดอกไม้ประจำวันเกิด
ดอกไม้ประจำวันเกิด
guestaecfb244 vistas
ตัวอย่างการเขียนสมมติฐานทางสถิติ por guestaecfb
ตัวอย่างการเขียนสมมติฐานทางสถิติตัวอย่างการเขียนสมมติฐานทางสถิติ
ตัวอย่างการเขียนสมมติฐานทางสถิติ
guestaecfb20.6K vistas
ตัวอย่างการเขียนสมมติฐานทางสถิติ por guestaecfb
ตัวอย่างการเขียนสมมติฐานทางสถิติตัวอย่างการเขียนสมมติฐานทางสถิติ
ตัวอย่างการเขียนสมมติฐานทางสถิติ
guestaecfb988 vistas
ตัวอย่างการเขียนสมมติฐานทางสถิติ por guestaecfb
ตัวอย่างการเขียนสมมติฐานทางสถิติตัวอย่างการเขียนสมมติฐานทางสถิติ
ตัวอย่างการเขียนสมมติฐานทางสถิติ
guestaecfb1.2K vistas
การสังเคราะห์งานวิจัยด้วย การวิเคราะห์อภิมาน por Twatchai Tangutairuang
การสังเคราะห์งานวิจัยด้วย การวิเคราะห์อภิมานการสังเคราะห์งานวิจัยด้วย การวิเคราะห์อภิมาน
การสังเคราะห์งานวิจัยด้วย การวิเคราะห์อภิมาน
สมมุติฐาน por guest16840
สมมุติฐานสมมุติฐาน
สมมุติฐาน
guest168401.1K vistas
%Ca%c3%d8%bb%ca%b6%d4%b5%d4%5 b1%5d por Laongphan Phan
%Ca%c3%d8%bb%ca%b6%d4%b5%d4%5 b1%5d%Ca%c3%d8%bb%ca%b6%d4%b5%d4%5 b1%5d
%Ca%c3%d8%bb%ca%b6%d4%b5%d4%5 b1%5d
Laongphan Phan587 vistas
สถิติพรรณนาในการวิจัยเชิงปริมาณ ปรับSlide-เพิ่มslideงานมอบหมาย por somsur2001
สถิติพรรณนาในการวิจัยเชิงปริมาณ ปรับSlide-เพิ่มslideงานมอบหมายสถิติพรรณนาในการวิจัยเชิงปริมาณ ปรับSlide-เพิ่มslideงานมอบหมาย
สถิติพรรณนาในการวิจัยเชิงปริมาณ ปรับSlide-เพิ่มslideงานมอบหมาย
somsur20012K vistas
การแจกแจงปกติ por pattya0207
การแจกแจงปกติการแจกแจงปกติ
การแจกแจงปกติ
pattya020738.3K vistas
การวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์จริงและแปลผลจากการวิจัย.pdf por ssuser247480
การวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์จริงและแปลผลจากการวิจัย.pdfการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์จริงและแปลผลจากการวิจัย.pdf
การวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์จริงและแปลผลจากการวิจัย.pdf
ssuser24748060 vistas

Más de Sani Satjachaliao

สัปดาห์ที่ 1 กลุ่ม 2 ทำความรู้จัก spss por
สัปดาห์ที่ 1 กลุ่ม 2 ทำความรู้จัก spssสัปดาห์ที่ 1 กลุ่ม 2 ทำความรู้จัก spss
สัปดาห์ที่ 1 กลุ่ม 2 ทำความรู้จัก spssSani Satjachaliao
1.2K vistas49 diapositivas
การทดสอบสมมติฐาน สัปดาห์ที่ 10 por
การทดสอบสมมติฐาน สัปดาห์ที่ 10การทดสอบสมมติฐาน สัปดาห์ที่ 10
การทดสอบสมมติฐาน สัปดาห์ที่ 10Sani Satjachaliao
5.4K vistas22 diapositivas
T test 8 10 สีปดาห์ ที่ 11 por
T test 8 10 สีปดาห์ ที่ 11T test 8 10 สีปดาห์ ที่ 11
T test 8 10 สีปดาห์ ที่ 11Sani Satjachaliao
936 vistas19 diapositivas
Elaboration analysis สัปดาห์ที่ 14 por
Elaboration analysis สัปดาห์ที่ 14Elaboration analysis สัปดาห์ที่ 14
Elaboration analysis สัปดาห์ที่ 14Sani Satjachaliao
519 vistas23 diapositivas
427 305 week17 relational analysis por
427 305 week17 relational analysis427 305 week17 relational analysis
427 305 week17 relational analysisSani Satjachaliao
1.1K vistas27 diapositivas
427 305 สัปดาห์ที่ 16 correlational analysis por
427 305 สัปดาห์ที่ 16 correlational analysis427 305 สัปดาห์ที่ 16 correlational analysis
427 305 สัปดาห์ที่ 16 correlational analysisSani Satjachaliao
6.1K vistas36 diapositivas

Más de Sani Satjachaliao(20)

สัปดาห์ที่ 1 กลุ่ม 2 ทำความรู้จัก spss por Sani Satjachaliao
สัปดาห์ที่ 1 กลุ่ม 2 ทำความรู้จัก spssสัปดาห์ที่ 1 กลุ่ม 2 ทำความรู้จัก spss
สัปดาห์ที่ 1 กลุ่ม 2 ทำความรู้จัก spss
Sani Satjachaliao1.2K vistas
การทดสอบสมมติฐาน สัปดาห์ที่ 10 por Sani Satjachaliao
การทดสอบสมมติฐาน สัปดาห์ที่ 10การทดสอบสมมติฐาน สัปดาห์ที่ 10
การทดสอบสมมติฐาน สัปดาห์ที่ 10
Sani Satjachaliao5.4K vistas
T test 8 10 สีปดาห์ ที่ 11 por Sani Satjachaliao
T test 8 10 สีปดาห์ ที่ 11T test 8 10 สีปดาห์ ที่ 11
T test 8 10 สีปดาห์ ที่ 11
Sani Satjachaliao936 vistas
Elaboration analysis สัปดาห์ที่ 14 por Sani Satjachaliao
Elaboration analysis สัปดาห์ที่ 14Elaboration analysis สัปดาห์ที่ 14
Elaboration analysis สัปดาห์ที่ 14
Sani Satjachaliao519 vistas
427 305 สัปดาห์ที่ 16 correlational analysis por Sani Satjachaliao
427 305 สัปดาห์ที่ 16 correlational analysis427 305 สัปดาห์ที่ 16 correlational analysis
427 305 สัปดาห์ที่ 16 correlational analysis
Sani Satjachaliao6.1K vistas
สัปดาห์ที่ 3 4 5 6 ทำความรู้จัก spss ยะลา por Sani Satjachaliao
สัปดาห์ที่ 3 4 5 6 ทำความรู้จัก spss ยะลาสัปดาห์ที่ 3 4 5 6 ทำความรู้จัก spss ยะลา
สัปดาห์ที่ 3 4 5 6 ทำความรู้จัก spss ยะลา
Sani Satjachaliao663 vistas

Week 8 conceptual_framework

 • 1. เอกสารประกอบการสอน วิชา 427-302 Methods of Social Sciences Research เรื่อง Conceptual Frame
 • 2. แนวคิด Causal Relationship Model Z ตัวแปรมาก่อน (Antecedent Variables) A, B, C,... ตัวแปรภายใน (Endogenous Factors) I, J, K,... ตัวแปรภายนอก (Exogenous Factors) Q, R, S,…. X Y ตัวแปรอิสระ (X) คือ ตัวแปรต้น ตัวแปรที่มีค่าเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระไม่ได้ถูกกำหนดจากตัวแปรอื่นๆ ที่ผู้วิจัยกำลังศึกษา หรือตัวแปรที่เป็นสาเหตุให้ตัวแปรอื่นเปลี่ยนแปลงตาม ตัวแปรตาม (Y) คือ ตัวแปรตาม หรือ ตัวแปรที่ผันแปรค่าไปตามการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอื่นๆ ( ตัวแปรอิสระ หรือ ตัวแปรต้น )
 • 3.
 • 4. การนำเสนอกรอบในการวิจัย Y = f(P, Q, R, S) การติดเชื้อเอดส์ ความรู้ ค่านิยม ฐานะทางบ้าน อิทธิพลเพื่อน การติดเชื้อเอดส์ ความรู้ ค่านิยม ฐานะทางบ้าน อิทธิพลเพื่อน
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10. การใช้สถิติ ......... ต้องใช้ให้เป็น ภาคพรรณา ภาคอ้างอิง ค่าร้อยละ ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน T-test/F-test Post Hoc test mancova/manova Correlation etc.
 • 11. สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการประมวลผล 1. ค่าความถี่ (Frequency) 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) 3. ร้อยละ (Percentage) สถิติเหล่านี้ แสดงลักษณะทั่วไปของข้อมูลเท่านั้น หรือ เป็นเพียงผลการวิเคราะห์เบื้องต้น
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16. Data Level & Measurement
 • 17.
 • 18.
 • 23.
 • 24. 3. เทคนิคการเขียนเครื่องมือการวิจัย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัย ความสำคัญของเครื่องมือการวิจัย เครื่องมือการวิจัยมีบทบาทที่สำคัญในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยจะเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ ถ้าผู้วิจัยเลือกเครื่องมือการวิจัยได้เหมาะสมกับเรื่องที่จะวิจัย และเครื่องมือการวิจัยนั้นมีคุณภาพสูงก็จะทำให้ได้ผลการวิจัยที่เชื่อถือได้มากด้วย เช่น ใช้การสังเกตแทนที่จะใช้การทดสอบกับเด็กเล็ก ใช้การสัมภาษณ์กับชาวบ้านแทนการใช้แบบสอบถาม ซึ่งอาจมีปัญหาเรื่องการอ่านหนังสือไม่ออก เป็นต้น ลักษณะของเครื่องมือการวิจัยที่ดี 1) ความเที่ยงตรงหรือความตรง (Validity) 2) อำนาจจำแนก (Discrimination) 3) ความเชื่อมั่นหรือความเชื่อถือได้หรือความเที่ยง (Reliability)
 • 25. การได้มาซึ่งเครื่องมือการวิจัย 1) ผู้วิจัยสร้างเองทั้งหมด ตามที่นิยามศัพท์เฉพาะไว้ เนื่องจากตัวแปรตามที่สนใจจะศึกษายังไม่มีใครศึกษา 2) ผู้วิจัยสร้างเอง โดยใช้วิธีการปรับปรุงจากเครื่องมือการวิจัยของผู้วิจัยท่านอื่นที่วัดตัวแปรตามเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 3) ผู้วิจัยใช้เครื่องมือการวิจัยของผู้วิจัยท่านอื่นโดยใช้ทั้งฉบับ เนื่องจากเป็นเครื่องมือวิจัยที่วัดได้ตรงตามนิยามและมีคุณภาพดี และลักษณะกลุ่มตัวอย่างก็เป็นลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
 • 26. 3.2 วิธีการเลือกเครื่องมือ 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) 2) การสัมภาษณ์ (Interview) 3) มาตราวัดเจตคติ หรือทัศนคติ (Attitude scale) 4) การสังเกต (Observation) 5) แบบทดสอบ (Test) ผู้วิจัยจะเลือกใช้เครื่องมือการวิจัยชนิดใด พิจารณาจากสิ่งที่ต้องการศึกษาโดยเฉพาะตัวแปรตาม เช่น 1) ตัวแปรตามประเภท ความคิดเห็น ทัศนะ หรือความพึงพอใจ ที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ตัวแปรลักษณะเหล่านี้มักนิยมใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งอาจเป็น 4 ระดับ หรือ 5 ระดับ แล้วแต่ความเหมาะสม
 • 27. 2) ตัวแปรตามประเภท เจตคติ มักนิยมใช้แบบวัดเจตคติ แบบลิเคอร์ท หรือแบบออสกูด เช่น เจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ เจตคติต่อนักการเมือง เจตคติต่อสินค้า OTOP เป็นต้น 3) ตัวแปรตามประเภท พฤติกรรมบริโภค เช่น พฤติกรรมการใช้บริการของธนาคาร พฤติกรรมการใช้สบู่สมุนไพร พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีม เป็นต้น ตัวแปรลักษณะเช่นนี้ นิยมใช้แบบสอบถามแบบเลือกตอบ ซึ่งจำนวนตัวเลือกในแต่ละข้อคำถามไม่จำเป็นต้องเท่ากันแต่ต้องครอบคลุมคำตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมด