Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp chọn điểm rơi. (1)

S
Sao Băng Lạnh GiáĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM (UEH)
SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI.
----------------------
I. TÊN ĐỀ TÀI:
CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHỌN
ĐIỂM RƠI.
II. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Qua các kỳ thi giỏi toán quốc tế, nhiều chuyên gia thường nhận định
bài toán BẤT ĐẲNG THỨC là sở trường của học sinh VIỆT NAM. Tuy
nhiên đối với học sinh phổ thông hiện nay và ngay cả học sinh trong các lớp
chọn ( tự nhiên ) của phổ thông các em thường rất thiếu tự tin khi đối diện với
bài toán BĐT (bất đẳng thức). Minh chứng rõ ràng nhất là bài toán chứng
minh BĐT hoặc bài toán có sử dụng BĐT để chứng minh là một trong số ít
dạng toán nằm trong diện phân loại học sinh trong các đề thi đại học.
Phương pháp mà đề tài giới thiệu nhắm vào đại bộ phận các bài toán
BĐT hiện nay ( là BĐT mà các biến có tính đối xứng hoặc các biến có thể
hoán vị vòng quanh ). Ngoài ra đối với các BĐT mà các biến không có tính
chất trên thì có những biến đổi thích hợp để có thể vận dụng phương pháp
trên. Ngoài ra còn có các phương pháp cơ bản khác hổ trợ như: Đổi biến, Đặt
ẩn phụ ...
III. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. ĐỊNH NGHĨA: A B A – B ≥ 0≥
2. TÍNH CHẤT
* A > B và B > C => A > C
* A > B A + C > B + C⇒
* A > B và C > D A + C > B + D⇒
* A > B và C > 0 A.C > B.C⇒
* A > B và C < 0 A.C < B.C⇒
* A > B > 0 và C > D > 0 ⇒ A.C > B.D > 0
* A > B > 0 ⇒ A > Bn n
∀ n
* A > B ⇒ A > B với n = 2k + 1 (kn n
∈N)
* A 0 , A ( dấu = xảy ra khi A = 0 )
2
≥ ∀
* 0≥A , ∀ A (dấu = xảy ra khi A = 0 )
2. CÁC BĐT CÓ LIÊN QUAN
a. BĐT Cô-si : xi ≥ 0, ( i = 1,…, n )
....
1 2 . ...
1 2
x x xn
n x x xnn
+ + +
≥
Dấu đẳng thức xảy ra khi chỉ khi x1 = x2 = … = xn .
* BĐT hệ quả thường dùng:
-------------------------
Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 1
SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI.
----------------------
( 1 2
1 2
1 1 1
... ... n
n
a a a n
a a a
⎛ ⎞
+ + + + + ≥⎜ ⎟
⎝ ⎠
) ; với ai 0, i = 1,..,n.≥
b.BĐT về GTTĐ ( giá trị tuyệt đối )
(1) (2)
|| | | || | | | | | | , ( , )a b a b a b a b R≤ ≤− + + ∈
Dấu đẳng thức (1) xảy ra kck a.b ≤ 0, (2) xảy ra kck a.b 0 .≥
c.BĐT về véc tơ :
1/ | | | | |a b a b|+ ≤ +
Dấu đẳng thức xảy ra kck ,a b cùng hướng
2/ (1) (2)
| || | . | || |a b ab a b≤ ≤−
Đẳng thức (1) xảy ra ,a b ngược hướng,
Đẳng thức (2) xảy ra ,a b cùng hướng
d. BĐT Bun-nhi-a-cốp-xki:
Với hai bộ n số thực (a1,a2, … , an) , (b1,b2,…,bn) ta có :
2 2 2 2 2 2 2( .... ) ( ... )( ... )
1 1 2 2 1 2 1 2
a b a b a b a a b b bn n n n+ + ≤ + + + + + +
Dấu đẳng thức xảy ra kck a1: a2: …: an = b1: b2: …: bn
* BĐT hệ quả thường dùng:
( )
2
22 2
1 21 2
1 2 1 2
...
....
...
nn
n n
b b bbb b
a a a a a a
+ + +
+ + ≥
+ + +
Dấu đẳng thức xảy ra kck a1: a2: …: an = b1: b2: …: bn
e. Các đẳng thức và BĐT khác có liên quan:
1. 2 21 1
xy [(x + y) (x y) )] (x + y)
4 4
= − − ≤ 2
2. ( ) ( ) ( )
2 22 2 1 1
2 2
2
x y x y x y x⎡ ⎤+ = + + − ≥ +
⎣ ⎦
y
IV. CƠ SỞ THỰC TIỄN
Trên tinh thần giảm tải chương trình Đại số 10 của sách giáo khoa hiện
hành, số tiết cũng như lượng bài tập của chương trình dành cho nội dung bài
học BĐT là có giới hạn . Trong khi bài toán này có khá nhiều ứng dụng trong
thực tế và là bài toán thuộc dạng phân loại học sinh trong các kỳ thi, đặc biệt
là kỳ thi tuyển sinh đại học hằng năm. Thậm chí các bài toán giải phương
trình , bất phương trình, hệ phương trình …dùng để phân loại học sinh trong
các đề thi ĐH thường có sử dụng BĐT để giải hay chứng minh. Đề tài này
trước mắt hy vọng học sinh phổ thông sẽ có tâm lý tự tin hơn để đối diện
với các bài toán về BĐT. Hy vọng giúp các em giảm bớt cảm giác sợ và
thường bỏ qua bài toán BĐT, thậm chí không hề đọc qua nội dung bài toán
BĐT có trong đề thi.
Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 2
SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI.
----------------------
V. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:
A. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP
Đối với các BĐT mà các biến có “tính đối xứng hoặc có thể hoán vị
vòng quanh” (*) thì việc nhận định dấu đẳng thức xảy ra ( ĐIỂM RƠI ) là hết
sức quan trọng trong khi việc làm này nếu được hướng dẫn thì rất đơn giản.
Đối với các BĐT mà các biến có tính chất (*) thì phần lớn đẳng thức
xảy ra khi các biến bằng nhau. ( Đề tài nói phần lớn vì vẫn có những BĐT các
biến có tính chất (*) nhưng đẳng thức xảy ra tại các biến không bằng nhau, ví
dụ: Với a,b,c không âm : 3 3 3 2 2 2
a 3abc a ( ) ( ) (b c b c b c a c a b)+ + + ≥ + + + + + , đẳng
thức xảy ra ngoài khi a = b = c, đẳng thức còn xảy ra khi a = b, c = 0. Hoặc
Với a,b,c không âm, ab + bc + ca = 1:
1 1 1
2a b b c c a
5
+ + ≥
+ + +
, đẳng thức xảy
ra khi a = b = 1, c = 0. ).
Tùy theo các tình huống khi đẳng thức xảy ra mà ta có các cách biến
đổi và các phương pháp khác hỗ trợ thích hợp. Sau đây là các ví dụ minh họa.
Ví dụ 1 : Cho a, b,c là các số thực dương thỏa a + b + c ≤
3
2
.
Chứng minh:
1 1 1 15
a b c
2a b c
+ + + + + ≥
Giải: Nhận xét : a,b,c bình đẳng, ta dự đoán đẳng thức ( điểm rơi ) xảy ra
khi a = b = c =
1
2
. Do vậy ta có thể biến đổi như sau:
Cách 1:
1
4a 3a 4 3a
a
+ − ≥ − ;
1
4 3 4b b
b
3b+ − ≥ − ;
1
4 3 4c c
c
+ − ≥ −3c .
Cộng vế theo vế các BĐT trên ta được:
1 1 1 15
a b c 12 3( )
2
a b c
a b c
+ + + + + ≥ − + + ≥
Cách 2:
1
1
4a
a + ≥ ;
1
1
4
b
b
+ ≥ ;
1
1
4
c
c
+ ≥ .
Cộng vế theo vế các BĐT trên ta được:
1 1 1 1
a b c 3
4 a b c
⎛ ⎞
+ + + + + ≥⎜ ⎟
⎝ ⎠
.
Suy ra:
1 1 1 3 1 1 1 3 9 3 9 15
a b c 3 3 3
34 4 4
2
a b c a b c a b c
⎛ ⎞
+ + + + + ≥ + + + ≥ + ≥ + ≥⎜ ⎟
+ +⎝ ⎠ 2
.
Ví dụ:
Cho x,y,z là các số thực không âm, thỏa x.y.z = 1. C/m :
2 2 2
3
1 1 1
x y z
y z x
+ + ≥
+ + + 2
Nhận xét: x,y,z không bình đẳng nhưng có thể hoán vị vòng quang, ta dự
đoán đẳng thức ( điểm rơi ) xảy ra khi x = y = z = 1.
Vì vậy ta biến đổi như sau :
2
1
1 2
x y
x
y
+
+ ≥
+
;
2
1
1 2
y z
y
z
+
+ ≥
+
;
2
1
1 2
z x
z
x
+
+ ≥
+
Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 3
SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI.
----------------------
Cộng vế theo vế:
2 2 2
1
(3 )
1 1 1 4
x y z
x y z x y z
y z x
+ + + + + + ≥ + +
+ + +
Suy ra :
2 2 2
3
3 3 3 3
( ) . 3
1 1 1 4 4 4 4
x y z
x y z xyz
y z x
+ + ≥ + + − ≥ − ≥
+ + +
3
2
.
Ví dụ 2 : a, b, c là các số thực dương thỏa a + b + c = 1.Tìm GTNN ( giá trị
nhỏ nhất) của biểu thức :
3 3
2 2
(1 ) (1 ) (1 )
a b c
P
a b c
= + +
− − −
3
2
Nhận xét: a,b,c bình đẳng, ta dự đoán đẳng thức ( điểm rơi ) xảy ra khi a =
b = c =
1
3
.
Vì vậy ta biến đổi như sau:
3
2
a 1 1 3
(1 a) 8 8 4
a a
a
− −
+ + ≥
−
.
3
2
1 1 3
(1 ) 8 8 4
b b b
b
b
− −
+ + ≥
−
.
3
2
1 1 3
(1 ) 8 8 4
c c c
c
c
− −
+ + ≥
−
.
Cộng vế theo vế: ( )
1 3
3 ( ) ( )
4 4
P a b c a b c+ − + + ≥ + + =>
3 1
4 4
P a b c≥ + + − = .
Suy ra MinP =
1
4
a = b = c =
1
3
.
Ví dụ: Cho a, b,c là các số thực dương thỏa a + b + c ≤
3
2
.
Chứng minh: 2 2 2
2 2 2
1 1 1 3
2
a b c
a b c
+ + + + + ≥
17
Giải: Vai trò của a, b, c là bình đẳng, ta có nhận định dấu đẳng thức xảy ra
khi a = b = c . Ngoài ra với một ít kinh nghiệm chứng minh BĐT ta kết hợp
thêm với BĐT về véctơ ta có cách biến đổi sau:
Xét các véctơ :
1
;u a
a
⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠
,
1
;v b
b
⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠
,
1
w ;c
c
⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠
Áp dụng BĐT: | | | | | w | | w |u v u v+ + ≥ + +
Ta có:
( )
2
22 2 2
2 2 2
1 1 1 1 1 1
c
a b c a b c
a b c a b
⎛ ⎞
+ + + + + ≥ + + + + +⎜ ⎟
⎝ ⎠
2
3
23
1
3 ( )
( )
abc
abc
≥ +
Đặt t = 23
( )abc , suy ra :
2
1
3 4
a b c
t
+ +⎛ ⎞
≤ ≤⎜ ⎟
⎝ ⎠
, khi a = b = c =
1
2
thì
1
4
t = và
1
4
t
=
khi đó ta có cách biến đổi tiếp như sau:
2
3
23
1
3 ( )
( )
abc
abc
≥ + = 3
1 15
16 16
t
t t
+ + ≥ 3
1 15 1 15
2 .
16 16 2 16
t
t t
+ = +
t
≥
1 15 3 17
2 4 2
+ = .
Ví dụ 3: ( ĐH – KB – 2007 ).
Cho x,y,z là các số thực dương thay đổi .
Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 4
SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI.
----------------------
Tìm GTNN của
1 1
2 z 2 zx 2
x y z
P x y z
y x
⎛ ⎞ ⎛⎛ ⎞
= + + + + +⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝
1
y
⎞
⎟
⎠
Giải: Do vai trò của x, y, z là bình đẳng, ta nhận định dấu đẳng thức (
điểm rơi ) xảy ra khi x = y = z .
Khi đó
1
2 z
x
x
y
⎛
+⎜
⎝ ⎠
⎞
⎟ trở thành :
2
1 1
2 x.x 2 x
x x
x
⎛ ⎞
+ = +⎜ ⎟
⎝ ⎠
,
tương tự cho hai biểu thức còn lại
khi đó P trở thành :
2 2 2
1 1
2 x 2 2 z
x y z
P
y
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛
= + + + + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝
1 ⎞
⎟
⎠
.
Đến đây ta liên tưởng đến hàm đặc trưng. Do vậy ta biến đổi như sau
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 z x 2 2 2 z
2
x y z x y z x y z x y z
P
y z xy xy
+ +
= + + + + + = + + +
≥
2 2 2
2 2 2 z
x y z xy yz z
xy
+ +
+ + +
x
=
2 2 2
1 1
2 2 2
x y z 1
x y z
+ + + + +
Xét hàm đặc trưng :
2
1
( ) , 0
2
t
g t t
t
= + > .
t 0 1 + ∞
g’(t) – +
g(t)
3
2
Suy ra P ≥
3
2
+
3
2
+
3
2
=
9
2
. Vậy Minp =
9
2
x = y = z = 1.
Ví dụ 4:( ĐH – KB – 2009 ).
Cho x,y là hai số thực thay đổi thỏa mãn : (x + y)3
+ 4xy ≥ 2.
Tim GTNN của biểu thức: A = 3( x4
+ y4
+ x2
y2
) – 2(x2
+ y2
) + 1
Giải:
Nhận xét: trong biểu thức A và giả thiết vai trò của x,y là bình đẳng. Ta dự
đoán đẳng thức xảy ra x = y và từ (x+y)3
+ 4xy = 2 suy ra x = y =
1
2
. Ngoài
ra nếu xem giả thiết và kết luận là một hệ bất phương trình 2 ẩn thì đây là hệ
đối xứng loại một, nên ta nghĩ đến các đẳng thức và BĐT có liên quan đã nêu
ở trên : 1. 2 21 1
xy [(x + y) (x y) )] (x + y)
4 4
= − − ≤ 2
2. ( ) ( ) ( )
2 22 2 1 1
2 2
2
x y x y x y x⎡ ⎤+ = + + − ≥ +
⎣ ⎦
y
Ta có : (x + y)3
+ 4xy 2 (x + y)≥
3
+[(x + y)2
– (x – y)2
)] 2≥
(x + y)3
+ (x + y)2
– 2 ≥ (x – y)2
≥ 0 (x + y – 1)[(x + y)2
+2(x+y)+2] 0≥
x + y – 1 0 x + y ≥ 1.≥
Khi đó : A = 3[(x2
+ y2
)2
– x2
y2
] – 2 (x2
+ y2
) + 1
Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 5
SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI.
----------------------
= 3[(x2
+ y2
)2
–
1
4
[(x2
+ y2
)2
– (x2
– y2
)2
] ] – 2 (x2
+ y2
) + 1
=
9
4
[x2
+ y2
–
4
9
]2
+
3
4
(x2
– y2
)2
+
5
9
do 1 ≤ (x + y)2
≤ 2(x2
+ y2
) => x2
+ y2
≥
1
2
, x2
– y2
≥ 0.
Suy ra A ≥
9
4
[
1
2
–
4
9
]2
+
3
4
(0)2
+
5
9
=
9
16
. Vậy MinA =
9
16
x = y =
1
2
Ví dụ 5: Cho x, y, z là các số thực dương thỏa: xy + yz + zx = 5 .
Chứng minh: 3x2
+ 3y2
+ z2
10.≥
Nhận định x và y bình đẳng, dấu bằng xảy ra khi x = y.
Để có thể sử dụng giả thiết xy + yz + zx = 5.Ta có thể tách các số hạng
3x2
, 3y2
, z2
như sau:
x2
+ y2
2xy≥
my2
+ nz2
2≥ mn yz
pz2
+ mx2
2≥ mp xz.
Cộng vế theo vế:(m+1)x2
+(m +1)y2
+ (n + p)z2
2xy + 2≥ mn yz + 2 mp xz.
Chọn m, n, p sao cho: m + 1 = 3, n + p = 1 và mn = mp
suy ra: m = 2, n = p = ½ . Vậy ta có biến đổi sau:
x2
+ y2
2xy≥
2y2
+ ½ z2
2yz≥
½ z2
+ 2x2
2xz. ;≥
Cộng vế theo vế ta có kết quả.
Hoặc có thể tổng quát hơn như sau: ( các hệ sốa, b, c cần chú ý tính
bình đẳng của x và y)
Giả sử : ax2
+ ay2
≥ 2axy
by2
+ cz2
≥ 2 bc yz
cz2
+ bx2
≥ 2 bc xz.
Cộng vế theo vế: (a + b)x2
+(a + b)y2
+ cz2
2axy + 2≥ bc yz + 2 bc xz.
Để có thể sử dụng được giả thiết trên ta cần chọn: a, b, c sao cho:
a + b = 3, 2c = 1, và a = bc . Suy ra a = 1, b = 2, c =
1
2
.
Vậy ta có: x2
+ y2
2xy ; 2y≥
2
+
1
2
z2
2yz ;≥
1
2
z2
+ 2x2
2xz.≥
Cộng vế theo vế ta được kết quả cần chứng minh.
Ví dụ 6: (đề thi chọn HSG khối 12 năm học 2010 – 2011 )
Cho a, b, c là các số thực dương . Chứng minh:
1 1 1 1 1 1 9
1 1 1 1a b c a b c abc
⎛ ⎞⎛ ⎞
+ + + + ≥⎜ ⎟⎜ ⎟
+ + + +⎝ ⎠⎝ ⎠
Nhận xét: Ta nhận định dấu bằng xảy ra khi a = b = c. Khi đó BĐT trở thành:
3
3 3 9
.
1 1a a a
≥
+ +
a3
– a2
– a + 1 0 (a – 1)≥
2
(a + 1) 0 a 1≥ ≥
Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 6
SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI.
----------------------
( Ta chú ý phương trình : a3
– a2
– a + 1 = 0. (*) )
Ngoài ra nếu khéo đặt ẩn phụ thì việc đưa vế trái của BĐT về tổng tích có thể
dễ dàng hơn, nên ta nhắm đến hướng giải sau:
Giải:
Đặt :
1 1
, ,x y z
a b
= = =
1
c
. BĐT trở thành: ( )
9
1 1 1 1
x y z xy
x y z
z
x y z x
⎛ ⎞
+ + + + ≥⎜ ⎟
+ + + +⎝ ⎠ yz
Ta có:
3
3
3
3
1 1 11 1 1 (1 )(1 )(1 )
3
xyzx y z xyz
x y zx y z x y z
+ + ≥ ≥
+ + + + ++ + + + + +
39
3
xyz
x y z
=
+ + +
Suy ra:( ) 3 3
1
9 9
31 1 1 3 1
x y z x y z
x y z xyz xyz
x y z x y z
x y z
⎛ ⎞ + +
+ + + + ≥ =⎜ ⎟
+ + + + + +⎝ ⎠ +
+ +
( )
2
3
3
3
3
91
9
1 11
xyz
xyz
xyz
xyz
≥ ≥
++
(*), đến đây ta c/m (*)
9xyz
1+xyz
≥ .
Đặt 3t xy= z thì BĐT còn lại cần chứng minh là vế trái của phương trình (*)
ta lưu ý ở trên.
HỆ THỐNG BÀI TẬP MINH HỌA THÊM
Bài 1: Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh:
( )
3 3 3
2 2 21
2
a b c
a b c
a b b c c a
+ + ≥ + +
+ + +
Giải: Ta có:
3
2( )
4
a a a b
a
a b
+
+ ≥
+
,
3
2( )
4
b b b c
b
b c
+
+ ≥
+
,
3
2( )
4
c c c a
c
c a
+
+ ≥
+
Cộng vế theo vế: ( )
3 3 3
2 2 2 2 21
4
a b c
a b c ab bc ca a b c
a b b c c a
+ + + + + + + + ≥ + +
+ + +
2
Suy ra: ( ) ( )
3 3 3
2 2 23 1
4 4
a b c
a b c ab bc ca
a b b c c a
+ + ≥ + + − + +
+ + +
( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2 2 2 23 1 1
4 4 2
a b c a b c a b c≥ + + − + + ≥ + +
Bài 2: Cho a, b, c là các số thực dương thỏa a + b +c = 6. Tìm GTNN của
biểu thức:
3 3
( )( 2 ) ( )( 2 ) ( )( 2
a b c
P
a b b c b c c a c a a b
= + +
+ + + + + +
3
)
Giải: Ta có:
3
2 1
( )( 2 ) 12 18 2
a a b b c
a
a b b c
+ +
+ + ≥
+ +
;
3
2 1
( )( 2 ) 12 18 2
b b c c a
b
b c c a
+ +
+ + ≥
+ +
3
2 1
( )( 2 ) 12 18 2
c c a a b
c
c a a b
+ +
+ + ≥
+ +
;
Cộng vế theo vế:
2( ) 3( ) 1
( )
12 18 2
a b c a b c
P a
+ + + +
+ + ≥ + b c+
Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 7
SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI.
----------------------
Suy ra :
1
( )
6
P a b c≥ + + =1; Vậy MinP = 1 a = b = c = 2.
Bài 3: Cho a, b, c là các số thực dương thỏa a.b.c = 1.
chứng minh: 4 4 4
1 1 1
( ) ( ) ( )a a b b b c c c a
3
2
+ + ≥
+ + +
.
Giải: Đặt
1
x
a
= ;
1
y
b
= ;
1
z
c
= .
BĐT trở thành:
4 4 4
3
( ) ( ) ( )
x y z
z x y x y z y z x 2
+ +
+ + +
≥ . Với x.y.z = 1
Ta có:
4
1
2x
( ) 2 4 2
x z x y
z x y
+
+ + + ≥
+
;
4
1
2
( ) 2 4 2
y x y z
y
x y z
+
+ + + ≥
+
;
4
1
2
( ) 2 4 2
z y z x
z
y z x
+
+ + + ≥
+
Cộng vế theo vế:
4 4 4
1 2 3
( ) ( ) 2(
( ) ( ) ( ) 2 4 2
x y z
)x y z x y z x y z
z x y x y z y z x
+ + + + + + + + + ≥ +
+ + +
+
Suy ra:
4 4 4
3
3 3
3
( ) ( ) ( ) 2 2
x y z
x y z xyz
z x y x y z y z x
+ + ≥ + + − ≥ −
+ + +
3
2
≥
Bài 4: Cho a, b, c là các số thực dương thỏa: a + b + c = 1.
Chứng minh:
3
1 1 1 10
3
a b c
b c a
⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛
+ + + ≥⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜
⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝
⎞
⎟
⎠
Giải: Ta có :
1 1 1 1 1 1 1
1a b c abc
b c a abc a b c
⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞
+ + + = + + + +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠
+
Chỉ vận dụng các BĐT mà dấu bằng xảy ra khi a = b = c. Ta có:
3 3
1
abc
3 3
a b c+ +⎛ ⎞ ⎛
≤ =⎜ ⎟ ⎜
⎝ ⎠ ⎝
⎞
⎟
⎠
, suy ra:
1 73
27
abc
abc
+ ≥
0
, ( có thể dùng bảng biến thiên )
1 1 1 9
9
a b c a b c
+ + ≥ =
+ +
, Vậy:
3
1 1 1 1 730 10
1 9 1
27 3
abc
abc a b c
⎛ ⎞
+ + + + + ≥ + + = ⎜ ⎟
⎝ ⎠
Nhận xét: BĐT tuy không khó nhưng nếu không biết nhận định ngay ban
đầu học sinh có thể vấp khi vận dụng các bđt hổ trợ cho việc chứng minh .
Bài 5: Cho a, b, c là các số thực dương thỏa a.b.c = 1.
chứng minh: 2 2 2
1 1 1
21 1 1a b c
+ + ≤
+ + +
3
Giải: Vận dụng BĐT: (x + y)2
≤ 2(x2
+ y2
)
Ta có:
2
2 22 2
1 1 1 1
2
1 11 1 a ba b
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ ≤ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
+ +⎝ ⎠+ +⎝ ⎠
=
2 2 2 2 2 2
2 2
1 1
2
(1 )(1 )
a b a b a b
a b
⎛ ⎞+ + + + −
⎜ ⎟
+ +⎝ ⎠
2 2 2 2
2 2
1 (1 )(1 )
2
(1 )(1 )
a b a b
a b
⎛ ⎞− + + +
⎜ ⎟
+ +⎝ ⎠
=
2 2
2 2 2 2
1
2 1
1
a b
a b a b
⎛ ⎞−
+⎜ ⎟
+ + +⎝ ⎠
≤ 2 2
(1 )(1 )
2 1
1 2ab
ab ab
a b
− +⎛ ⎞
+⎜ ⎟
+ +⎝ ⎠
=
Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 8
SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI.
----------------------
=
1
2 1
1 ab
ab−⎛ ⎞
+⎜ ⎟
+⎝ ⎠
=
1
1
2 1
1
1
c
c
⎛ ⎞
−⎜ ⎟
+⎜ ⎟
⎜ ⎟+
⎝ ⎠
=
4
1
c
c +
, suy ra : 2 2
1 1 2
11 1
c
ca b
+ ≤
++ +
Cũng từ BĐT cơ bản trên ta có: 2
1 2(1c c+ ≤ + ) => 2
1 2
11 cc
≤
++
Suy ra: 2 2 2
1 1 1 2
111 1 1
c
cca b c
+ + ≤ +
2
+++ + +
(*)
(*) ≤
3
2
( )2 1 2 2 3(1c c+ + ≤ + )c ... ( )
2
2 1c c 0.− + ≥
Bài 6:
Cho k ∈N*
và a, b, c là các số thực dương thỏa a.b.c ≤ 1.
Chứng minh: k k k
a b c
a b c
b c a
+ + ≥ + + .
Giải: Do a, b, c có thể hoán vị vòng quanh. Nhận định dấu đẳng thức xảy ra
khi a = b = c = 1. Ta biến đổi như sau:
( 1)
....
k
k
k kk a
a a a
b
a a a k k
b b−
+ + + + ≥ = ;
( 1)
....
k
k
k kk b
b b b
b b b k k
c c c−
+ + + + ≥ = ;
( 1)
....
k
k
k kk c
c c
c c c k k
a a−
+ + + + ≥ =
c
a
;
Cộng vế theo vế: ( 1)( )k k k
a b c a b c
k a b c k
b c a b c a
⎛ ⎞
+ + + − + + ≥ + +⎜ ⎟
⎝ ⎠
Cũng trên tinh thần sử dụng các BĐT mà dấu đẳng thức xảy ra khi a = b = c,
Ta có:
2 3
3 33 3
a a b a a
b b c bc abc
3a+ + ≥ = ≥ , 3
b b c
b
c c a
+ + ≥ ; 3
c c a
c
a a b
+ + ≥ ;
Cộng vế theo vế ta được:
a b c
a b c
b c a
+ + ≥ + +
Khi đó: ( 1)( )k k k
a b c a b c
k a b c k
b c a b c a
⎛ ⎞
+ + + − + + ≥ + +⎜ ⎟
⎝ ⎠
( )k a b c≥ + +
Suy ra: k k k
a b c
a b c
b c a
+ + ≥ + +
Bài 7: Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh:
( )
2 2 2
2 2 2 2 2 2
1
53a 8 14ab 3 8 14bc 3 8 14 a
a b c
a b c
b b c c a c
+ + ≥
+ + + + + +
+ + .
Giải: Trước hết ta xử lý mẫu:
2 2 4 3a+2b
3a 8 14ab ( 4 )(3a+2b) 2a+3b
2
a b
b a b
+ +
+ + = + ≤ =
Tương tự: 2 2
3 8 14bc 2 +3cb c b+ + ≤ ; 2 2
3 8 14ca 2 +3ac a c+ + ≤
Suy ra:
2 2 2
2 2 2 2 2 2
3a 8 14ab 3 8 14bc 3 8 14 a
a b c
b b c c a
+ +
+ + + + + + c
≥
Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 9
SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI.
----------------------
2 2 2
c ( )
( )2a+3b 2 +3c 2 +3a
a b
b c
≥ + + ( )
2
(*)
1
5 5
a b c
a b c
a b c
+ +
≥ = +
+ +
+
( Có thể ch/m (*) bằng cách biến đổi :
2
2a+3b 2
2a+3b 25 5
a
a+ ≥ ....)
Bài 8:
Cho a,b là các số thực dương và thỏa a + b ≤ 1. Tìm GTNN của biểu thức:
2 2
1 1
1 2
P
a b ab
= +
+ +
Giải: Ta có:
1 1 1
2 6ab 3aab
= +
b
.
Suy ra : 2 2
1 1 1
3ab
+
1 6
P
a b ab
= +
+ + 2 2
4 1
6ab b 1 3aba
≥ +
+ + + 2
4 1
( ) 4ab 1 3aa b
≥ +
+ + + b
2 2
2
4 1
( ) 4 1 3
2 2
a b a b
a b
≥ +
+ +⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
8
3
≥ .
MinP =
8
3
2 2
1 6ab
a b
a b 1
a b⎧ + + =
⎪
=⎨
⎪ + ≤⎩
1
a b
2
= =
Bài 9: Ví dụ sau đây minh họa cho việc áp dụng BĐT hệ quả ( đã nêu trên)
mà các đề thi cũng thường chú trọng đến:
( )
2
22 2
1 21 2
1 2 1 2
...
....
...
nn
n n
b b bbb b
a a a a a a
+ + +
+ + ≥
+ + +
Cho x, y, z là các số thực dương thỏa x + y + z ≥ 3.Tìm GTNN của biểu thức:
2 2
x y z
Q
2
x yz y zx z xy
= + +
+ + +
Giải: Ta có:
( )
22 2 2
z
x y zx y z
x yz y zx z xy x y z xy yz x
+ +
+ + ≥
+ + + + + + + +
( )
2
3
2 2
x y z x y z
x y z x y z
+ + + +
≥ ≥
+ + + + +
=
Vậy
3
3
2
x y z
MinQ x y z
x y z
x yz y zx z xy
⎧
⎪ + + =⎪⎪
= ⇔ = =⎨
⎪
⎪ = =
+ + +⎪⎩
x = y = z = 1
Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 10
SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI.
----------------------
BÀI TẬP TỰ LUYỆN:
1* Cho a, b, c là các số thực dương thỏa: ab + bc + ca = 2abc.
Chứng minh: 2 2 2
1 1 1
(2 1) (2 1) (2 1) 2a a b b c c
1
+ + ≥
− − −
2* Cho a, b, c là các số thực dương thỏa a + b + c 6. Tìm GTNN của biểu
thức:
≥
3 3
a b c
Q
a b b c c a
= + +
+ + +
3
( MinQ = 6 a = b = c = 2 )
3* Cho x, y, z là các số thực dương thỏa x + y + z = 1. Tìm GTNN của biểu
thức:
2 2 2
( ) ( ) (
z
)x y z y x z z x y
P
yz x xy
+ + +
= + + ( MinP = 2 x =y = z =
1
3
) .
4* Cho x, y, z là các số thực dương thỏa x + y + z = 3.
Chứng minh: 2 2 2 2 2 2
3 3x xy y y yz z z zx x+ + + + + + + + ≥ .
5* Cho x, y, z là các số thực không âm.
Chứng minh: ( )2 2 2 2 2 2
3 3 3 5x y xy y z yz z x zx x y z+ + + + + + + + ≤ + +
6* Cho a, b, c là các số thực dương thỏa: abc = 1. Tìm GTNN của biểu thức:
2 2 2 2 2 2
bc ca ab
M
a b a c b c b a c a c b
= + +
+ + +
( MinM =
3
2
a = b = c = 1. )
7* Cho a, b, c là các số thực dương thỏa: abc = 1.
Chứng minh: 3 3 3
1 1 1
( ) ( ) ( )a b c b c a c a b
3
2
+ + ≥
+ + +
8* Cho ∆ ABC . a = BC, b = CA, c = AB. Chứng minh :
1/
2 2 2
a b c
a b c
b c a c a b a b c
+ + ≥ +
+ − + − + −
+ . 2/
2 2 2
2
a b c a b c
b c c a a b
+ +
+ + ≥
+ + +
9* Cho a, b, c là các số thực dương thỏa:
3
2
a b c+ + ≤ .
Chứng minh: 2 2 2
2 2 2
1 1 1 3
2
a b c
b c a
+ + + + + ≥
17
10* Cho a, b, c là các số thực thỏa: a + b + c = 3. Tìm GTNN của biểu thức:
4 9 16 9 16 4 16 4 9a b c a b c a b
M = + + + + + + + + c
. ( )3 29 1MinM a b c= ⇔ = = =
11* Cho a, b, c là các số thực dương thỏa: 2 2 2
1a b c+ + = .
Chứng minh: 2 2 2 2 2 2
3 3
2
a b c
b c c a a b
+ + ≥
+ + +
.
12* Cho ba số thực dương a, b, c .
Chứng minh:
3 3
1
( )
( ) ( ) ( ) 2
a b c
a b c
b c a c a b a b c
+ + ≥ +
+ + +
+
13* Cho a, b, c là các số thực dương thỏa: a + b + c = 1.
Chứng minh: 6a b b c c a+ + + + + ≤
Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 11
SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI.
----------------------
14* Cho x, y, z là các số thực dương thỏa x2
+ y2
+ z2
= 3. Tìm GTNN của
biểu thức:
5 5 5
4 4
3 3 3 3 3 3
x y z
P x 4
y z z x z x
= + + + + +
+ + +
y z .
9
1
2
MinP x y z
⎛ ⎞
= ⇔ = = =⎜ ⎟
⎝ ⎠
15* Cho x, y, z là các số thực dương. Tìm GTNN của biểu thức :
2 2
(2 3 )(2z 3y) (2 3 )(2 3z) (2 3 )(2 3x)
x y z
T
y z z x x x y y
= + +
+ + + + + +
2
3
25
MinT x y z
⎛ ⎞
= ⇔ = =⎜ ⎟
⎝ ⎠
VI. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:
Nội dung đề tài nghiên cứu là tài liệu chính thức tôi thường dùng để
giảng dạy cho các em thuộc đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi khối 12 Tỉnh
Quảng Nam hằng năm của trường THPT Lê quý Đôn Tam Kỳ, và bồi dưỡng
cho học sinh lớp 10 và lớp 11 thi chọn học sinh giỏi cấp trường hằng năm. Ở
cấp trường lớp 10A1 năm học 2009 – 2010 đã đạt được 1 giải nhất, 1 giải 3 và
1 giải khuyến khích, Ở cấp Tỉnh đã có học sinh ( Dương Công Nha ) đạt giải
khuyến khích Toán 12 năm học 2008 – 2009. Nhưng điểm thành công nhất
của đề tài là đã giúp các em tự tin hơn khi tham gia học các lớp bồi
dưỡng học sinh giỏi.
VII. KẾT LUẬN:
Qua quá trình giảng dạy nhiều năm, tôi nhận thấy rằng một bộ phận rất
lớn học sinh có kết quả bài làm thấp hơn ( thậm chí thấp hơn nhiều ) so với
khả năng có thực của các em. Theo tôi chắc chắn đó là yếu tố tâm lý. Các em
thường sẽ mất bình tĩnh khi không làm chủ được đề thi. Làm quen với loại
toán BĐT các em sẽ có tâm lý tự tin hơn và có tầm nhìn rộng hơn trước các
đề toán có “ngoại hình” dễ gây khớp cho các em. Tôi tin chắc rằng đề tài là
một nguồn tư liệu hữu ích cho mọi đối tượng học sinh phổ thông.
VIII. ĐỀ NGHỊ:
Nếu đề tài được giới thiệu rộng rãi cho học sinh và đồng nghiệp, thì với
nhiệt tình góp ý xây dựng của quý thầy cô chắc chắn đề tài sẽ ngày càng sáng
sủa hơn, sẽ thích nghi và gần gũi hơn với các em học sinh. Rất mong nhận
được sự hưởng ứng của quý độc giả.
IX. PHỤ LỤC:
Kết quả thi của một số em như đã nêu trên có lưu ở hồ sơ của nhà
trường. Ngoài ra đề tài đã rất thu hút nhiều em tham gia học đều đặn các buổi
học bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường ( Nhà trường có thể tham khảo trực
tiếp ý kiến của các em )
Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 12
SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI.
----------------------
X. TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Báo TOÁN HỌC & TUỔI TRẺ
( ra định kỳ hằng tháng và các đợt kỷ niệm sinh nhật của BÁO )
2. CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỐNG NHẤT TOÀN QUỐC
3. ĐỀ THI OLIMPIC, ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HẰNG NĂM
của CÁC TỈNH, và ĐỀ DỰ BỊ THI ĐẠI HỌC CÁC NĂM
Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 13
SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI.
----------------------
XI. MỤC LỤC:
NỘI DUNG TRANG
1.Tên đề tài …………………………….. 1
2. Đặt vấn đề: ………………………….. 1
3. Cơ sở lý luận: ……………………… 1
4.Cơ sở thực tiễn: …………………… 2
5. Nội dung nghiên cứu:
a. Các ví dụ minh họa...... . ……………… 3
b. Hệ thống bài tập minh họa thêm…………7
c. Bài tập tự luyện ……………………… 11
6. Kết quả nghiên cứu ………………. 12
7. Kết luận: ……………………… 12
8. Đề nghị: ……………………… 12
9. Phần phụ lục: ………………………. 12
10. Tài liệu tham khảo: ……………….. 13
11. Mục lục: ……………………… 14
12. Phiếu đánh giá xếp loại SKKN: ……
Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 14

Recomendados

19 phương phap chứng minh bất đẳng thức por
19 phương phap chứng minh bất đẳng thức19 phương phap chứng minh bất đẳng thức
19 phương phap chứng minh bất đẳng thứcThế Giới Tinh Hoa
577K vistas37 diapositivas
Bdt thuần nhất por
Bdt thuần nhấtBdt thuần nhất
Bdt thuần nhấtThế Giới Tinh Hoa
8.6K vistas9 diapositivas
BĐT Côsi ngược dấu por
BĐT Côsi ngược dấuBĐT Côsi ngược dấu
BĐT Côsi ngược dấunhankhangvt
17.7K vistas13 diapositivas
Cân bằng hệ số trong bđt AM-GM por
Cân bằng hệ số trong bđt AM-GMCân bằng hệ số trong bđt AM-GM
Cân bằng hệ số trong bđt AM-GMNguyễn Việt Long
5.6K vistas5 diapositivas
110 bài hình học về phương trình đường thẳng por
110 bài hình học về phương trình đường thẳng 110 bài hình học về phương trình đường thẳng
110 bài hình học về phương trình đường thẳng Hades0510
63.5K vistas48 diapositivas
9 phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên por
9 phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên9 phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên
9 phương pháp giải phương trình nghiệm nguyênThấy Tên Tao Không
635.5K vistas52 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

13 ki-thuat-giai-phuong-trinh-ham (1) por
13 ki-thuat-giai-phuong-trinh-ham (1)13 ki-thuat-giai-phuong-trinh-ham (1)
13 ki-thuat-giai-phuong-trinh-ham (1)ljmonking
8.8K vistas69 diapositivas
Cong thuc luong giac day du por
Cong thuc luong giac day duCong thuc luong giac day du
Cong thuc luong giac day duLe Nguyen
168.4K vistas1 diapositiva
tổng hợp câu lượng giác trong đề thi đại học 2002-2016 co loi giai por
tổng hợp câu lượng giác trong đề thi đại học 2002-2016 co loi giaitổng hợp câu lượng giác trong đề thi đại học 2002-2016 co loi giai
tổng hợp câu lượng giác trong đề thi đại học 2002-2016 co loi giaiHoàng Thái Việt
16K vistas17 diapositivas
chuyên đề cực trị GTLN và GTNN , rất chi tiết và đầy đủ por
chuyên đề cực trị GTLN và GTNN , rất chi tiết và đầy đủ chuyên đề cực trị GTLN và GTNN , rất chi tiết và đầy đủ
chuyên đề cực trị GTLN và GTNN , rất chi tiết và đầy đủ Jackson Linh
597.7K vistas22 diapositivas
Một số chuyên đề nâng cao đại số lớp 7 por
Một số chuyên đề nâng cao đại số lớp 7Một số chuyên đề nâng cao đại số lớp 7
Một số chuyên đề nâng cao đại số lớp 7vukimhoanc2vinhhoa
62.6K vistas18 diapositivas
Phương pháp giải phương trình lượng giác por
Phương pháp giải phương trình lượng giácPhương pháp giải phương trình lượng giác
Phương pháp giải phương trình lượng giácDuy Anh Nguyễn
75.1K vistas3 diapositivas

La actualidad más candente(20)

13 ki-thuat-giai-phuong-trinh-ham (1) por ljmonking
13 ki-thuat-giai-phuong-trinh-ham (1)13 ki-thuat-giai-phuong-trinh-ham (1)
13 ki-thuat-giai-phuong-trinh-ham (1)
ljmonking8.8K vistas
Cong thuc luong giac day du por Le Nguyen
Cong thuc luong giac day duCong thuc luong giac day du
Cong thuc luong giac day du
Le Nguyen168.4K vistas
tổng hợp câu lượng giác trong đề thi đại học 2002-2016 co loi giai por Hoàng Thái Việt
tổng hợp câu lượng giác trong đề thi đại học 2002-2016 co loi giaitổng hợp câu lượng giác trong đề thi đại học 2002-2016 co loi giai
tổng hợp câu lượng giác trong đề thi đại học 2002-2016 co loi giai
Hoàng Thái Việt16K vistas
chuyên đề cực trị GTLN và GTNN , rất chi tiết và đầy đủ por Jackson Linh
chuyên đề cực trị GTLN và GTNN , rất chi tiết và đầy đủ chuyên đề cực trị GTLN và GTNN , rất chi tiết và đầy đủ
chuyên đề cực trị GTLN và GTNN , rất chi tiết và đầy đủ
Jackson Linh 597.7K vistas
Một số chuyên đề nâng cao đại số lớp 7 por vukimhoanc2vinhhoa
Một số chuyên đề nâng cao đại số lớp 7Một số chuyên đề nâng cao đại số lớp 7
Một số chuyên đề nâng cao đại số lớp 7
vukimhoanc2vinhhoa62.6K vistas
Phương pháp giải phương trình lượng giác por Duy Anh Nguyễn
Phương pháp giải phương trình lượng giácPhương pháp giải phương trình lượng giác
Phương pháp giải phương trình lượng giác
Duy Anh Nguyễn75.1K vistas
Phương Tích - Trục Đẳng Phương por Nhập Vân Long
Phương Tích - Trục Đẳng PhươngPhương Tích - Trục Đẳng Phương
Phương Tích - Trục Đẳng Phương
Nhập Vân Long26.3K vistas
[Htq] toan 9 hsg tp hn dap an por Hồng Quang
[Htq] toan 9 hsg tp hn  dap an[Htq] toan 9 hsg tp hn  dap an
[Htq] toan 9 hsg tp hn dap an
Hồng Quang9K vistas
Ứng dụng đồng dư vào giải toán chia hết lớp 9 por youngunoistalented1995
Ứng dụng đồng dư vào giải toán chia hết lớp 9Ứng dụng đồng dư vào giải toán chia hết lớp 9
Ứng dụng đồng dư vào giải toán chia hết lớp 9
youngunoistalented199541.3K vistas
Bồi dưỡng nâng cao HSG Toán lớp 7 qua 16 chuyên đề - Thầy Thích por Bồi dưỡng Toán lớp 6
Bồi dưỡng nâng cao HSG Toán lớp 7 qua 16 chuyên đề - Thầy ThíchBồi dưỡng nâng cao HSG Toán lớp 7 qua 16 chuyên đề - Thầy Thích
Bồi dưỡng nâng cao HSG Toán lớp 7 qua 16 chuyên đề - Thầy Thích
Cđ một số ứng dụng định lí mê nê la uýt và xê va por Cảnh
Cđ một số ứng dụng định lí mê nê la uýt và xê vaCđ một số ứng dụng định lí mê nê la uýt và xê va
Cđ một số ứng dụng định lí mê nê la uýt và xê va
Cảnh49.6K vistas
Bài tập về cấp của một số nguyên modulo n por Luu Tuong
Bài tập về cấp của một số nguyên modulo nBài tập về cấp của một số nguyên modulo n
Bài tập về cấp của một số nguyên modulo n
Luu Tuong8.6K vistas
Chuyên đề Đẳng Thức và Bất đẳng thức - Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 9 por BOIDUONGTOAN.COM
Chuyên đề Đẳng Thức và Bất đẳng thức - Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 9Chuyên đề Đẳng Thức và Bất đẳng thức - Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 9
Chuyên đề Đẳng Thức và Bất đẳng thức - Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 9
BOIDUONGTOAN.COM290.3K vistas
Đồ thị hàm số - toán lớp 9 por Hồng Quang
Đồ thị hàm số - toán lớp 9Đồ thị hàm số - toán lớp 9
Đồ thị hàm số - toán lớp 9
Hồng Quang72.8K vistas
TUYỂN TẬP 19 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 9 VÀ ÔN THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN por Bồi dưỡng Toán lớp 6
TUYỂN TẬP 19 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 9 VÀ ÔN THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊNTUYỂN TẬP 19 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 9 VÀ ÔN THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN
TUYỂN TẬP 19 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 9 VÀ ÔN THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN
Phuong trinh vo ty por tututhoi1234
Phuong trinh vo tyPhuong trinh vo ty
Phuong trinh vo ty
tututhoi12347.4K vistas
Chuyên đề phương tích và ứng dụng por lovemathforever
Chuyên đề phương tích và ứng dụngChuyên đề phương tích và ứng dụng
Chuyên đề phương tích và ứng dụng
lovemathforever76K vistas
Kỹ thuật nhân liên hợp por tuituhoc
Kỹ thuật nhân liên hợpKỹ thuật nhân liên hợp
Kỹ thuật nhân liên hợp
tuituhoc206.8K vistas

Similar a Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp chọn điểm rơi. (1)

Cm bat dang thuc bang pp tiep tuyen por
Cm bat dang thuc bang pp tiep tuyenCm bat dang thuc bang pp tiep tuyen
Cm bat dang thuc bang pp tiep tuyenVui Lên Bạn Nhé
443 vistas7 diapositivas
Chuyen de boi duong toan cua thay nguyentatthu por
Chuyen de boi duong toan cua thay nguyentatthuChuyen de boi duong toan cua thay nguyentatthu
Chuyen de boi duong toan cua thay nguyentatthuTam Vu Minh
430 vistas18 diapositivas
Bdt duythao por
Bdt duythaoBdt duythao
Bdt duythaophuonganhtran1303
779 vistas10 diapositivas
Ung dung bdt bcs por
Ung dung bdt bcsUng dung bdt bcs
Ung dung bdt bcsThanh Tâm
326 vistas37 diapositivas
Bai toan tim diem tren do thi ham so por
Bai toan tim diem tren do thi ham soBai toan tim diem tren do thi ham so
Bai toan tim diem tren do thi ham soVui Lên Bạn Nhé
567 vistas5 diapositivas
5 por
55
5tu1111
538 vistas6 diapositivas

Similar a Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp chọn điểm rơi. (1)(20)

Chuyen de boi duong toan cua thay nguyentatthu por Tam Vu Minh
Chuyen de boi duong toan cua thay nguyentatthuChuyen de boi duong toan cua thay nguyentatthu
Chuyen de boi duong toan cua thay nguyentatthu
Tam Vu Minh430 vistas
Ung dung bdt bcs por Thanh Tâm
Ung dung bdt bcsUng dung bdt bcs
Ung dung bdt bcs
Thanh Tâm326 vistas
5 por tu1111
55
5
tu1111538 vistas
Toan pt.de001.2012 por BẢO Hí
Toan pt.de001.2012Toan pt.de001.2012
Toan pt.de001.2012
BẢO Hí183 vistas
24808166 bdt-cauchy-va-bdt-bunhia por Thu Nguyễn
24808166 bdt-cauchy-va-bdt-bunhia24808166 bdt-cauchy-va-bdt-bunhia
24808166 bdt-cauchy-va-bdt-bunhia
Thu Nguyễn663 vistas
De hsg toan 8 20122013 por HUNGHXH2014
De hsg toan 8 20122013De hsg toan 8 20122013
De hsg toan 8 20122013
HUNGHXH201412K vistas
Nhị thức newton và Các bài tập ứng dụng por Linh Nguyễn
Nhị thức newton và Các bài tập ứng dụngNhị thức newton và Các bài tập ứng dụng
Nhị thức newton và Các bài tập ứng dụng
Linh Nguyễn2.3K vistas
50 bài tập về bất đẳng thức por HUHF huiqhr
50 bài tập về bất đẳng thức50 bài tập về bất đẳng thức
50 bài tập về bất đẳng thức
HUHF huiqhr29.4K vistas
[Vnmath.com] chuyen dh vinh lan 2 2015 por Dang_Khoi
[Vnmath.com] chuyen dh vinh lan 2 2015[Vnmath.com] chuyen dh vinh lan 2 2015
[Vnmath.com] chuyen dh vinh lan 2 2015
Dang_Khoi134 vistas
Toan pt.de075.2011 por BẢO Hí
Toan pt.de075.2011Toan pt.de075.2011
Toan pt.de075.2011
BẢO Hí358 vistas
TUYỂN TẬP 23 CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9 - CÓ LỜI GIẢ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TUYỂN TẬP 23 CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9 - CÓ LỜI GIẢ...TUYỂN TẬP 23 CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9 - CÓ LỜI GIẢ...
TUYỂN TẬP 23 CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9 - CÓ LỜI GIẢ...
Toan pt.de038.2012 por BẢO Hí
Toan pt.de038.2012Toan pt.de038.2012
Toan pt.de038.2012
BẢO Hí301 vistas

Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp chọn điểm rơi. (1)

 • 1. SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI. ---------------------- I. TÊN ĐỀ TÀI: CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHỌN ĐIỂM RƠI. II. ĐẶT VẤN ĐỀ: Qua các kỳ thi giỏi toán quốc tế, nhiều chuyên gia thường nhận định bài toán BẤT ĐẲNG THỨC là sở trường của học sinh VIỆT NAM. Tuy nhiên đối với học sinh phổ thông hiện nay và ngay cả học sinh trong các lớp chọn ( tự nhiên ) của phổ thông các em thường rất thiếu tự tin khi đối diện với bài toán BĐT (bất đẳng thức). Minh chứng rõ ràng nhất là bài toán chứng minh BĐT hoặc bài toán có sử dụng BĐT để chứng minh là một trong số ít dạng toán nằm trong diện phân loại học sinh trong các đề thi đại học. Phương pháp mà đề tài giới thiệu nhắm vào đại bộ phận các bài toán BĐT hiện nay ( là BĐT mà các biến có tính đối xứng hoặc các biến có thể hoán vị vòng quanh ). Ngoài ra đối với các BĐT mà các biến không có tính chất trên thì có những biến đổi thích hợp để có thể vận dụng phương pháp trên. Ngoài ra còn có các phương pháp cơ bản khác hổ trợ như: Đổi biến, Đặt ẩn phụ ... III. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. ĐỊNH NGHĨA: A B A – B ≥ 0≥ 2. TÍNH CHẤT * A > B và B > C => A > C * A > B A + C > B + C⇒ * A > B và C > D A + C > B + D⇒ * A > B và C > 0 A.C > B.C⇒ * A > B và C < 0 A.C < B.C⇒ * A > B > 0 và C > D > 0 ⇒ A.C > B.D > 0 * A > B > 0 ⇒ A > Bn n ∀ n * A > B ⇒ A > B với n = 2k + 1 (kn n ∈N) * A 0 , A ( dấu = xảy ra khi A = 0 ) 2 ≥ ∀ * 0≥A , ∀ A (dấu = xảy ra khi A = 0 ) 2. CÁC BĐT CÓ LIÊN QUAN a. BĐT Cô-si : xi ≥ 0, ( i = 1,…, n ) .... 1 2 . ... 1 2 x x xn n x x xnn + + + ≥ Dấu đẳng thức xảy ra khi chỉ khi x1 = x2 = … = xn . * BĐT hệ quả thường dùng: ------------------------- Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 1
 • 2. SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI. ---------------------- ( 1 2 1 2 1 1 1 ... ... n n a a a n a a a ⎛ ⎞ + + + + + ≥⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ) ; với ai 0, i = 1,..,n.≥ b.BĐT về GTTĐ ( giá trị tuyệt đối ) (1) (2) || | | || | | | | | | , ( , )a b a b a b a b R≤ ≤− + + ∈ Dấu đẳng thức (1) xảy ra kck a.b ≤ 0, (2) xảy ra kck a.b 0 .≥ c.BĐT về véc tơ : 1/ | | | | |a b a b|+ ≤ + Dấu đẳng thức xảy ra kck ,a b cùng hướng 2/ (1) (2) | || | . | || |a b ab a b≤ ≤− Đẳng thức (1) xảy ra ,a b ngược hướng, Đẳng thức (2) xảy ra ,a b cùng hướng d. BĐT Bun-nhi-a-cốp-xki: Với hai bộ n số thực (a1,a2, … , an) , (b1,b2,…,bn) ta có : 2 2 2 2 2 2 2( .... ) ( ... )( ... ) 1 1 2 2 1 2 1 2 a b a b a b a a b b bn n n n+ + ≤ + + + + + + Dấu đẳng thức xảy ra kck a1: a2: …: an = b1: b2: …: bn * BĐT hệ quả thường dùng: ( ) 2 22 2 1 21 2 1 2 1 2 ... .... ... nn n n b b bbb b a a a a a a + + + + + ≥ + + + Dấu đẳng thức xảy ra kck a1: a2: …: an = b1: b2: …: bn e. Các đẳng thức và BĐT khác có liên quan: 1. 2 21 1 xy [(x + y) (x y) )] (x + y) 4 4 = − − ≤ 2 2. ( ) ( ) ( ) 2 22 2 1 1 2 2 2 x y x y x y x⎡ ⎤+ = + + − ≥ + ⎣ ⎦ y IV. CƠ SỞ THỰC TIỄN Trên tinh thần giảm tải chương trình Đại số 10 của sách giáo khoa hiện hành, số tiết cũng như lượng bài tập của chương trình dành cho nội dung bài học BĐT là có giới hạn . Trong khi bài toán này có khá nhiều ứng dụng trong thực tế và là bài toán thuộc dạng phân loại học sinh trong các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi tuyển sinh đại học hằng năm. Thậm chí các bài toán giải phương trình , bất phương trình, hệ phương trình …dùng để phân loại học sinh trong các đề thi ĐH thường có sử dụng BĐT để giải hay chứng minh. Đề tài này trước mắt hy vọng học sinh phổ thông sẽ có tâm lý tự tin hơn để đối diện với các bài toán về BĐT. Hy vọng giúp các em giảm bớt cảm giác sợ và thường bỏ qua bài toán BĐT, thậm chí không hề đọc qua nội dung bài toán BĐT có trong đề thi. Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 2
 • 3. SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI. ---------------------- V. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: A. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP Đối với các BĐT mà các biến có “tính đối xứng hoặc có thể hoán vị vòng quanh” (*) thì việc nhận định dấu đẳng thức xảy ra ( ĐIỂM RƠI ) là hết sức quan trọng trong khi việc làm này nếu được hướng dẫn thì rất đơn giản. Đối với các BĐT mà các biến có tính chất (*) thì phần lớn đẳng thức xảy ra khi các biến bằng nhau. ( Đề tài nói phần lớn vì vẫn có những BĐT các biến có tính chất (*) nhưng đẳng thức xảy ra tại các biến không bằng nhau, ví dụ: Với a,b,c không âm : 3 3 3 2 2 2 a 3abc a ( ) ( ) (b c b c b c a c a b)+ + + ≥ + + + + + , đẳng thức xảy ra ngoài khi a = b = c, đẳng thức còn xảy ra khi a = b, c = 0. Hoặc Với a,b,c không âm, ab + bc + ca = 1: 1 1 1 2a b b c c a 5 + + ≥ + + + , đẳng thức xảy ra khi a = b = 1, c = 0. ). Tùy theo các tình huống khi đẳng thức xảy ra mà ta có các cách biến đổi và các phương pháp khác hỗ trợ thích hợp. Sau đây là các ví dụ minh họa. Ví dụ 1 : Cho a, b,c là các số thực dương thỏa a + b + c ≤ 3 2 . Chứng minh: 1 1 1 15 a b c 2a b c + + + + + ≥ Giải: Nhận xét : a,b,c bình đẳng, ta dự đoán đẳng thức ( điểm rơi ) xảy ra khi a = b = c = 1 2 . Do vậy ta có thể biến đổi như sau: Cách 1: 1 4a 3a 4 3a a + − ≥ − ; 1 4 3 4b b b 3b+ − ≥ − ; 1 4 3 4c c c + − ≥ −3c . Cộng vế theo vế các BĐT trên ta được: 1 1 1 15 a b c 12 3( ) 2 a b c a b c + + + + + ≥ − + + ≥ Cách 2: 1 1 4a a + ≥ ; 1 1 4 b b + ≥ ; 1 1 4 c c + ≥ . Cộng vế theo vế các BĐT trên ta được: 1 1 1 1 a b c 3 4 a b c ⎛ ⎞ + + + + + ≥⎜ ⎟ ⎝ ⎠ . Suy ra: 1 1 1 3 1 1 1 3 9 3 9 15 a b c 3 3 3 34 4 4 2 a b c a b c a b c ⎛ ⎞ + + + + + ≥ + + + ≥ + ≥ + ≥⎜ ⎟ + +⎝ ⎠ 2 . Ví dụ: Cho x,y,z là các số thực không âm, thỏa x.y.z = 1. C/m : 2 2 2 3 1 1 1 x y z y z x + + ≥ + + + 2 Nhận xét: x,y,z không bình đẳng nhưng có thể hoán vị vòng quang, ta dự đoán đẳng thức ( điểm rơi ) xảy ra khi x = y = z = 1. Vì vậy ta biến đổi như sau : 2 1 1 2 x y x y + + ≥ + ; 2 1 1 2 y z y z + + ≥ + ; 2 1 1 2 z x z x + + ≥ + Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 3
 • 4. SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI. ---------------------- Cộng vế theo vế: 2 2 2 1 (3 ) 1 1 1 4 x y z x y z x y z y z x + + + + + + ≥ + + + + + Suy ra : 2 2 2 3 3 3 3 3 ( ) . 3 1 1 1 4 4 4 4 x y z x y z xyz y z x + + ≥ + + − ≥ − ≥ + + + 3 2 . Ví dụ 2 : a, b, c là các số thực dương thỏa a + b + c = 1.Tìm GTNN ( giá trị nhỏ nhất) của biểu thức : 3 3 2 2 (1 ) (1 ) (1 ) a b c P a b c = + + − − − 3 2 Nhận xét: a,b,c bình đẳng, ta dự đoán đẳng thức ( điểm rơi ) xảy ra khi a = b = c = 1 3 . Vì vậy ta biến đổi như sau: 3 2 a 1 1 3 (1 a) 8 8 4 a a a − − + + ≥ − . 3 2 1 1 3 (1 ) 8 8 4 b b b b b − − + + ≥ − . 3 2 1 1 3 (1 ) 8 8 4 c c c c c − − + + ≥ − . Cộng vế theo vế: ( ) 1 3 3 ( ) ( ) 4 4 P a b c a b c+ − + + ≥ + + => 3 1 4 4 P a b c≥ + + − = . Suy ra MinP = 1 4 a = b = c = 1 3 . Ví dụ: Cho a, b,c là các số thực dương thỏa a + b + c ≤ 3 2 . Chứng minh: 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 a b c a b c + + + + + ≥ 17 Giải: Vai trò của a, b, c là bình đẳng, ta có nhận định dấu đẳng thức xảy ra khi a = b = c . Ngoài ra với một ít kinh nghiệm chứng minh BĐT ta kết hợp thêm với BĐT về véctơ ta có cách biến đổi sau: Xét các véctơ : 1 ;u a a ⎛ ⎞ = ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ , 1 ;v b b ⎛ ⎞ = ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ , 1 w ;c c ⎛ ⎞ = ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ Áp dụng BĐT: | | | | | w | | w |u v u v+ + ≥ + + Ta có: ( ) 2 22 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 c a b c a b c a b c a b ⎛ ⎞ + + + + + ≥ + + + + +⎜ ⎟ ⎝ ⎠ 2 3 23 1 3 ( ) ( ) abc abc ≥ + Đặt t = 23 ( )abc , suy ra : 2 1 3 4 a b c t + +⎛ ⎞ ≤ ≤⎜ ⎟ ⎝ ⎠ , khi a = b = c = 1 2 thì 1 4 t = và 1 4 t = khi đó ta có cách biến đổi tiếp như sau: 2 3 23 1 3 ( ) ( ) abc abc ≥ + = 3 1 15 16 16 t t t + + ≥ 3 1 15 1 15 2 . 16 16 2 16 t t t + = + t ≥ 1 15 3 17 2 4 2 + = . Ví dụ 3: ( ĐH – KB – 2007 ). Cho x,y,z là các số thực dương thay đổi . Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 4
 • 5. SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI. ---------------------- Tìm GTNN của 1 1 2 z 2 zx 2 x y z P x y z y x ⎛ ⎞ ⎛⎛ ⎞ = + + + + +⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ 1 y ⎞ ⎟ ⎠ Giải: Do vai trò của x, y, z là bình đẳng, ta nhận định dấu đẳng thức ( điểm rơi ) xảy ra khi x = y = z . Khi đó 1 2 z x x y ⎛ +⎜ ⎝ ⎠ ⎞ ⎟ trở thành : 2 1 1 2 x.x 2 x x x x ⎛ ⎞ + = +⎜ ⎟ ⎝ ⎠ , tương tự cho hai biểu thức còn lại khi đó P trở thành : 2 2 2 1 1 2 x 2 2 z x y z P y ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ = + + + + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ 1 ⎞ ⎟ ⎠ . Đến đây ta liên tưởng đến hàm đặc trưng. Do vậy ta biến đổi như sau 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 z x 2 2 2 z 2 x y z x y z x y z x y z P y z xy xy + + = + + + + + = + + + ≥ 2 2 2 2 2 2 z x y z xy yz z xy + + + + + x = 2 2 2 1 1 2 2 2 x y z 1 x y z + + + + + Xét hàm đặc trưng : 2 1 ( ) , 0 2 t g t t t = + > . t 0 1 + ∞ g’(t) – + g(t) 3 2 Suy ra P ≥ 3 2 + 3 2 + 3 2 = 9 2 . Vậy Minp = 9 2 x = y = z = 1. Ví dụ 4:( ĐH – KB – 2009 ). Cho x,y là hai số thực thay đổi thỏa mãn : (x + y)3 + 4xy ≥ 2. Tim GTNN của biểu thức: A = 3( x4 + y4 + x2 y2 ) – 2(x2 + y2 ) + 1 Giải: Nhận xét: trong biểu thức A và giả thiết vai trò của x,y là bình đẳng. Ta dự đoán đẳng thức xảy ra x = y và từ (x+y)3 + 4xy = 2 suy ra x = y = 1 2 . Ngoài ra nếu xem giả thiết và kết luận là một hệ bất phương trình 2 ẩn thì đây là hệ đối xứng loại một, nên ta nghĩ đến các đẳng thức và BĐT có liên quan đã nêu ở trên : 1. 2 21 1 xy [(x + y) (x y) )] (x + y) 4 4 = − − ≤ 2 2. ( ) ( ) ( ) 2 22 2 1 1 2 2 2 x y x y x y x⎡ ⎤+ = + + − ≥ + ⎣ ⎦ y Ta có : (x + y)3 + 4xy 2 (x + y)≥ 3 +[(x + y)2 – (x – y)2 )] 2≥ (x + y)3 + (x + y)2 – 2 ≥ (x – y)2 ≥ 0 (x + y – 1)[(x + y)2 +2(x+y)+2] 0≥ x + y – 1 0 x + y ≥ 1.≥ Khi đó : A = 3[(x2 + y2 )2 – x2 y2 ] – 2 (x2 + y2 ) + 1 Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 5
 • 6. SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI. ---------------------- = 3[(x2 + y2 )2 – 1 4 [(x2 + y2 )2 – (x2 – y2 )2 ] ] – 2 (x2 + y2 ) + 1 = 9 4 [x2 + y2 – 4 9 ]2 + 3 4 (x2 – y2 )2 + 5 9 do 1 ≤ (x + y)2 ≤ 2(x2 + y2 ) => x2 + y2 ≥ 1 2 , x2 – y2 ≥ 0. Suy ra A ≥ 9 4 [ 1 2 – 4 9 ]2 + 3 4 (0)2 + 5 9 = 9 16 . Vậy MinA = 9 16 x = y = 1 2 Ví dụ 5: Cho x, y, z là các số thực dương thỏa: xy + yz + zx = 5 . Chứng minh: 3x2 + 3y2 + z2 10.≥ Nhận định x và y bình đẳng, dấu bằng xảy ra khi x = y. Để có thể sử dụng giả thiết xy + yz + zx = 5.Ta có thể tách các số hạng 3x2 , 3y2 , z2 như sau: x2 + y2 2xy≥ my2 + nz2 2≥ mn yz pz2 + mx2 2≥ mp xz. Cộng vế theo vế:(m+1)x2 +(m +1)y2 + (n + p)z2 2xy + 2≥ mn yz + 2 mp xz. Chọn m, n, p sao cho: m + 1 = 3, n + p = 1 và mn = mp suy ra: m = 2, n = p = ½ . Vậy ta có biến đổi sau: x2 + y2 2xy≥ 2y2 + ½ z2 2yz≥ ½ z2 + 2x2 2xz. ;≥ Cộng vế theo vế ta có kết quả. Hoặc có thể tổng quát hơn như sau: ( các hệ sốa, b, c cần chú ý tính bình đẳng của x và y) Giả sử : ax2 + ay2 ≥ 2axy by2 + cz2 ≥ 2 bc yz cz2 + bx2 ≥ 2 bc xz. Cộng vế theo vế: (a + b)x2 +(a + b)y2 + cz2 2axy + 2≥ bc yz + 2 bc xz. Để có thể sử dụng được giả thiết trên ta cần chọn: a, b, c sao cho: a + b = 3, 2c = 1, và a = bc . Suy ra a = 1, b = 2, c = 1 2 . Vậy ta có: x2 + y2 2xy ; 2y≥ 2 + 1 2 z2 2yz ;≥ 1 2 z2 + 2x2 2xz.≥ Cộng vế theo vế ta được kết quả cần chứng minh. Ví dụ 6: (đề thi chọn HSG khối 12 năm học 2010 – 2011 ) Cho a, b, c là các số thực dương . Chứng minh: 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1a b c a b c abc ⎛ ⎞⎛ ⎞ + + + + ≥⎜ ⎟⎜ ⎟ + + + +⎝ ⎠⎝ ⎠ Nhận xét: Ta nhận định dấu bằng xảy ra khi a = b = c. Khi đó BĐT trở thành: 3 3 3 9 . 1 1a a a ≥ + + a3 – a2 – a + 1 0 (a – 1)≥ 2 (a + 1) 0 a 1≥ ≥ Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 6
 • 7. SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI. ---------------------- ( Ta chú ý phương trình : a3 – a2 – a + 1 = 0. (*) ) Ngoài ra nếu khéo đặt ẩn phụ thì việc đưa vế trái của BĐT về tổng tích có thể dễ dàng hơn, nên ta nhắm đến hướng giải sau: Giải: Đặt : 1 1 , ,x y z a b = = = 1 c . BĐT trở thành: ( ) 9 1 1 1 1 x y z xy x y z z x y z x ⎛ ⎞ + + + + ≥⎜ ⎟ + + + +⎝ ⎠ yz Ta có: 3 3 3 3 1 1 11 1 1 (1 )(1 )(1 ) 3 xyzx y z xyz x y zx y z x y z + + ≥ ≥ + + + + ++ + + + + + 39 3 xyz x y z = + + + Suy ra:( ) 3 3 1 9 9 31 1 1 3 1 x y z x y z x y z xyz xyz x y z x y z x y z ⎛ ⎞ + + + + + + ≥ =⎜ ⎟ + + + + + +⎝ ⎠ + + + ( ) 2 3 3 3 3 91 9 1 11 xyz xyz xyz xyz ≥ ≥ ++ (*), đến đây ta c/m (*) 9xyz 1+xyz ≥ . Đặt 3t xy= z thì BĐT còn lại cần chứng minh là vế trái của phương trình (*) ta lưu ý ở trên. HỆ THỐNG BÀI TẬP MINH HỌA THÊM Bài 1: Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh: ( ) 3 3 3 2 2 21 2 a b c a b c a b b c c a + + ≥ + + + + + Giải: Ta có: 3 2( ) 4 a a a b a a b + + ≥ + , 3 2( ) 4 b b b c b b c + + ≥ + , 3 2( ) 4 c c c a c c a + + ≥ + Cộng vế theo vế: ( ) 3 3 3 2 2 2 2 21 4 a b c a b c ab bc ca a b c a b b c c a + + + + + + + + ≥ + + + + + 2 Suy ra: ( ) ( ) 3 3 3 2 2 23 1 4 4 a b c a b c ab bc ca a b b c c a + + ≥ + + − + + + + + ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2 2 2 23 1 1 4 4 2 a b c a b c a b c≥ + + − + + ≥ + + Bài 2: Cho a, b, c là các số thực dương thỏa a + b +c = 6. Tìm GTNN của biểu thức: 3 3 ( )( 2 ) ( )( 2 ) ( )( 2 a b c P a b b c b c c a c a a b = + + + + + + + + 3 ) Giải: Ta có: 3 2 1 ( )( 2 ) 12 18 2 a a b b c a a b b c + + + + ≥ + + ; 3 2 1 ( )( 2 ) 12 18 2 b b c c a b b c c a + + + + ≥ + + 3 2 1 ( )( 2 ) 12 18 2 c c a a b c c a a b + + + + ≥ + + ; Cộng vế theo vế: 2( ) 3( ) 1 ( ) 12 18 2 a b c a b c P a + + + + + + ≥ + b c+ Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 7
 • 8. SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI. ---------------------- Suy ra : 1 ( ) 6 P a b c≥ + + =1; Vậy MinP = 1 a = b = c = 2. Bài 3: Cho a, b, c là các số thực dương thỏa a.b.c = 1. chứng minh: 4 4 4 1 1 1 ( ) ( ) ( )a a b b b c c c a 3 2 + + ≥ + + + . Giải: Đặt 1 x a = ; 1 y b = ; 1 z c = . BĐT trở thành: 4 4 4 3 ( ) ( ) ( ) x y z z x y x y z y z x 2 + + + + + ≥ . Với x.y.z = 1 Ta có: 4 1 2x ( ) 2 4 2 x z x y z x y + + + + ≥ + ; 4 1 2 ( ) 2 4 2 y x y z y x y z + + + + ≥ + ; 4 1 2 ( ) 2 4 2 z y z x z y z x + + + + ≥ + Cộng vế theo vế: 4 4 4 1 2 3 ( ) ( ) 2( ( ) ( ) ( ) 2 4 2 x y z )x y z x y z x y z z x y x y z y z x + + + + + + + + + ≥ + + + + + Suy ra: 4 4 4 3 3 3 3 ( ) ( ) ( ) 2 2 x y z x y z xyz z x y x y z y z x + + ≥ + + − ≥ − + + + 3 2 ≥ Bài 4: Cho a, b, c là các số thực dương thỏa: a + b + c = 1. Chứng minh: 3 1 1 1 10 3 a b c b c a ⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ + + + ≥⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎞ ⎟ ⎠ Giải: Ta có : 1 1 1 1 1 1 1 1a b c abc b c a abc a b c ⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞ + + + = + + + +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠ + Chỉ vận dụng các BĐT mà dấu bằng xảy ra khi a = b = c. Ta có: 3 3 1 abc 3 3 a b c+ +⎛ ⎞ ⎛ ≤ =⎜ ⎟ ⎜ ⎝ ⎠ ⎝ ⎞ ⎟ ⎠ , suy ra: 1 73 27 abc abc + ≥ 0 , ( có thể dùng bảng biến thiên ) 1 1 1 9 9 a b c a b c + + ≥ = + + , Vậy: 3 1 1 1 1 730 10 1 9 1 27 3 abc abc a b c ⎛ ⎞ + + + + + ≥ + + = ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ Nhận xét: BĐT tuy không khó nhưng nếu không biết nhận định ngay ban đầu học sinh có thể vấp khi vận dụng các bđt hổ trợ cho việc chứng minh . Bài 5: Cho a, b, c là các số thực dương thỏa a.b.c = 1. chứng minh: 2 2 2 1 1 1 21 1 1a b c + + ≤ + + + 3 Giải: Vận dụng BĐT: (x + y)2 ≤ 2(x2 + y2 ) Ta có: 2 2 22 2 1 1 1 1 2 1 11 1 a ba b ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ + ≤ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ + +⎝ ⎠+ +⎝ ⎠ = 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 (1 )(1 ) a b a b a b a b ⎛ ⎞+ + + + − ⎜ ⎟ + +⎝ ⎠ 2 2 2 2 2 2 1 (1 )(1 ) 2 (1 )(1 ) a b a b a b ⎛ ⎞− + + + ⎜ ⎟ + +⎝ ⎠ = 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 a b a b a b ⎛ ⎞− +⎜ ⎟ + + +⎝ ⎠ ≤ 2 2 (1 )(1 ) 2 1 1 2ab ab ab a b − +⎛ ⎞ +⎜ ⎟ + +⎝ ⎠ = Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 8
 • 9. SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI. ---------------------- = 1 2 1 1 ab ab−⎛ ⎞ +⎜ ⎟ +⎝ ⎠ = 1 1 2 1 1 1 c c ⎛ ⎞ −⎜ ⎟ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ ⎝ ⎠ = 4 1 c c + , suy ra : 2 2 1 1 2 11 1 c ca b + ≤ ++ + Cũng từ BĐT cơ bản trên ta có: 2 1 2(1c c+ ≤ + ) => 2 1 2 11 cc ≤ ++ Suy ra: 2 2 2 1 1 1 2 111 1 1 c cca b c + + ≤ + 2 +++ + + (*) (*) ≤ 3 2 ( )2 1 2 2 3(1c c+ + ≤ + )c ... ( ) 2 2 1c c 0.− + ≥ Bài 6: Cho k ∈N* và a, b, c là các số thực dương thỏa a.b.c ≤ 1. Chứng minh: k k k a b c a b c b c a + + ≥ + + . Giải: Do a, b, c có thể hoán vị vòng quanh. Nhận định dấu đẳng thức xảy ra khi a = b = c = 1. Ta biến đổi như sau: ( 1) .... k k k kk a a a a b a a a k k b b− + + + + ≥ = ; ( 1) .... k k k kk b b b b b b b k k c c c− + + + + ≥ = ; ( 1) .... k k k kk c c c c c c k k a a− + + + + ≥ = c a ; Cộng vế theo vế: ( 1)( )k k k a b c a b c k a b c k b c a b c a ⎛ ⎞ + + + − + + ≥ + +⎜ ⎟ ⎝ ⎠ Cũng trên tinh thần sử dụng các BĐT mà dấu đẳng thức xảy ra khi a = b = c, Ta có: 2 3 3 33 3 a a b a a b b c bc abc 3a+ + ≥ = ≥ , 3 b b c b c c a + + ≥ ; 3 c c a c a a b + + ≥ ; Cộng vế theo vế ta được: a b c a b c b c a + + ≥ + + Khi đó: ( 1)( )k k k a b c a b c k a b c k b c a b c a ⎛ ⎞ + + + − + + ≥ + +⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ( )k a b c≥ + + Suy ra: k k k a b c a b c b c a + + ≥ + + Bài 7: Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh: ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 53a 8 14ab 3 8 14bc 3 8 14 a a b c a b c b b c c a c + + ≥ + + + + + + + + . Giải: Trước hết ta xử lý mẫu: 2 2 4 3a+2b 3a 8 14ab ( 4 )(3a+2b) 2a+3b 2 a b b a b + + + + = + ≤ = Tương tự: 2 2 3 8 14bc 2 +3cb c b+ + ≤ ; 2 2 3 8 14ca 2 +3ac a c+ + ≤ Suy ra: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3a 8 14ab 3 8 14bc 3 8 14 a a b c b b c c a + + + + + + + + c ≥ Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 9
 • 10. SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI. ---------------------- 2 2 2 c ( ) ( )2a+3b 2 +3c 2 +3a a b b c ≥ + + ( ) 2 (*) 1 5 5 a b c a b c a b c + + ≥ = + + + + ( Có thể ch/m (*) bằng cách biến đổi : 2 2a+3b 2 2a+3b 25 5 a a+ ≥ ....) Bài 8: Cho a,b là các số thực dương và thỏa a + b ≤ 1. Tìm GTNN của biểu thức: 2 2 1 1 1 2 P a b ab = + + + Giải: Ta có: 1 1 1 2 6ab 3aab = + b . Suy ra : 2 2 1 1 1 3ab + 1 6 P a b ab = + + + 2 2 4 1 6ab b 1 3aba ≥ + + + + 2 4 1 ( ) 4ab 1 3aa b ≥ + + + + b 2 2 2 4 1 ( ) 4 1 3 2 2 a b a b a b ≥ + + +⎛ ⎞ ⎛ ⎞ + + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ 8 3 ≥ . MinP = 8 3 2 2 1 6ab a b a b 1 a b⎧ + + = ⎪ =⎨ ⎪ + ≤⎩ 1 a b 2 = = Bài 9: Ví dụ sau đây minh họa cho việc áp dụng BĐT hệ quả ( đã nêu trên) mà các đề thi cũng thường chú trọng đến: ( ) 2 22 2 1 21 2 1 2 1 2 ... .... ... nn n n b b bbb b a a a a a a + + + + + ≥ + + + Cho x, y, z là các số thực dương thỏa x + y + z ≥ 3.Tìm GTNN của biểu thức: 2 2 x y z Q 2 x yz y zx z xy = + + + + + Giải: Ta có: ( ) 22 2 2 z x y zx y z x yz y zx z xy x y z xy yz x + + + + ≥ + + + + + + + + ( ) 2 3 2 2 x y z x y z x y z x y z + + + + ≥ ≥ + + + + + = Vậy 3 3 2 x y z MinQ x y z x y z x yz y zx z xy ⎧ ⎪ + + =⎪⎪ = ⇔ = =⎨ ⎪ ⎪ = = + + +⎪⎩ x = y = z = 1 Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 10
 • 11. SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI. ---------------------- BÀI TẬP TỰ LUYỆN: 1* Cho a, b, c là các số thực dương thỏa: ab + bc + ca = 2abc. Chứng minh: 2 2 2 1 1 1 (2 1) (2 1) (2 1) 2a a b b c c 1 + + ≥ − − − 2* Cho a, b, c là các số thực dương thỏa a + b + c 6. Tìm GTNN của biểu thức: ≥ 3 3 a b c Q a b b c c a = + + + + + 3 ( MinQ = 6 a = b = c = 2 ) 3* Cho x, y, z là các số thực dương thỏa x + y + z = 1. Tìm GTNN của biểu thức: 2 2 2 ( ) ( ) ( z )x y z y x z z x y P yz x xy + + + = + + ( MinP = 2 x =y = z = 1 3 ) . 4* Cho x, y, z là các số thực dương thỏa x + y + z = 3. Chứng minh: 2 2 2 2 2 2 3 3x xy y y yz z z zx x+ + + + + + + + ≥ . 5* Cho x, y, z là các số thực không âm. Chứng minh: ( )2 2 2 2 2 2 3 3 3 5x y xy y z yz z x zx x y z+ + + + + + + + ≤ + + 6* Cho a, b, c là các số thực dương thỏa: abc = 1. Tìm GTNN của biểu thức: 2 2 2 2 2 2 bc ca ab M a b a c b c b a c a c b = + + + + + ( MinM = 3 2 a = b = c = 1. ) 7* Cho a, b, c là các số thực dương thỏa: abc = 1. Chứng minh: 3 3 3 1 1 1 ( ) ( ) ( )a b c b c a c a b 3 2 + + ≥ + + + 8* Cho ∆ ABC . a = BC, b = CA, c = AB. Chứng minh : 1/ 2 2 2 a b c a b c b c a c a b a b c + + ≥ + + − + − + − + . 2/ 2 2 2 2 a b c a b c b c c a a b + + + + ≥ + + + 9* Cho a, b, c là các số thực dương thỏa: 3 2 a b c+ + ≤ . Chứng minh: 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 a b c b c a + + + + + ≥ 17 10* Cho a, b, c là các số thực thỏa: a + b + c = 3. Tìm GTNN của biểu thức: 4 9 16 9 16 4 16 4 9a b c a b c a b M = + + + + + + + + c . ( )3 29 1MinM a b c= ⇔ = = = 11* Cho a, b, c là các số thực dương thỏa: 2 2 2 1a b c+ + = . Chứng minh: 2 2 2 2 2 2 3 3 2 a b c b c c a a b + + ≥ + + + . 12* Cho ba số thực dương a, b, c . Chứng minh: 3 3 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 2 a b c a b c b c a c a b a b c + + ≥ + + + + + 13* Cho a, b, c là các số thực dương thỏa: a + b + c = 1. Chứng minh: 6a b b c c a+ + + + + ≤ Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 11
 • 12. SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI. ---------------------- 14* Cho x, y, z là các số thực dương thỏa x2 + y2 + z2 = 3. Tìm GTNN của biểu thức: 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 x y z P x 4 y z z x z x = + + + + + + + + y z . 9 1 2 MinP x y z ⎛ ⎞ = ⇔ = = =⎜ ⎟ ⎝ ⎠ 15* Cho x, y, z là các số thực dương. Tìm GTNN của biểu thức : 2 2 (2 3 )(2z 3y) (2 3 )(2 3z) (2 3 )(2 3x) x y z T y z z x x x y y = + + + + + + + + 2 3 25 MinT x y z ⎛ ⎞ = ⇔ = =⎜ ⎟ ⎝ ⎠ VI. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: Nội dung đề tài nghiên cứu là tài liệu chính thức tôi thường dùng để giảng dạy cho các em thuộc đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi khối 12 Tỉnh Quảng Nam hằng năm của trường THPT Lê quý Đôn Tam Kỳ, và bồi dưỡng cho học sinh lớp 10 và lớp 11 thi chọn học sinh giỏi cấp trường hằng năm. Ở cấp trường lớp 10A1 năm học 2009 – 2010 đã đạt được 1 giải nhất, 1 giải 3 và 1 giải khuyến khích, Ở cấp Tỉnh đã có học sinh ( Dương Công Nha ) đạt giải khuyến khích Toán 12 năm học 2008 – 2009. Nhưng điểm thành công nhất của đề tài là đã giúp các em tự tin hơn khi tham gia học các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi. VII. KẾT LUẬN: Qua quá trình giảng dạy nhiều năm, tôi nhận thấy rằng một bộ phận rất lớn học sinh có kết quả bài làm thấp hơn ( thậm chí thấp hơn nhiều ) so với khả năng có thực của các em. Theo tôi chắc chắn đó là yếu tố tâm lý. Các em thường sẽ mất bình tĩnh khi không làm chủ được đề thi. Làm quen với loại toán BĐT các em sẽ có tâm lý tự tin hơn và có tầm nhìn rộng hơn trước các đề toán có “ngoại hình” dễ gây khớp cho các em. Tôi tin chắc rằng đề tài là một nguồn tư liệu hữu ích cho mọi đối tượng học sinh phổ thông. VIII. ĐỀ NGHỊ: Nếu đề tài được giới thiệu rộng rãi cho học sinh và đồng nghiệp, thì với nhiệt tình góp ý xây dựng của quý thầy cô chắc chắn đề tài sẽ ngày càng sáng sủa hơn, sẽ thích nghi và gần gũi hơn với các em học sinh. Rất mong nhận được sự hưởng ứng của quý độc giả. IX. PHỤ LỤC: Kết quả thi của một số em như đã nêu trên có lưu ở hồ sơ của nhà trường. Ngoài ra đề tài đã rất thu hút nhiều em tham gia học đều đặn các buổi học bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường ( Nhà trường có thể tham khảo trực tiếp ý kiến của các em ) Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 12
 • 13. SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI. ---------------------- X. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1. Báo TOÁN HỌC & TUỔI TRẺ ( ra định kỳ hằng tháng và các đợt kỷ niệm sinh nhật của BÁO ) 2. CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỐNG NHẤT TOÀN QUỐC 3. ĐỀ THI OLIMPIC, ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HẰNG NĂM của CÁC TỈNH, và ĐỀ DỰ BỊ THI ĐẠI HỌC CÁC NĂM Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 13
 • 14. SKKN CM BĐT bằng PP CHỌN ĐIỂM RƠI. ---------------------- XI. MỤC LỤC: NỘI DUNG TRANG 1.Tên đề tài …………………………….. 1 2. Đặt vấn đề: ………………………….. 1 3. Cơ sở lý luận: ……………………… 1 4.Cơ sở thực tiễn: …………………… 2 5. Nội dung nghiên cứu: a. Các ví dụ minh họa...... . ……………… 3 b. Hệ thống bài tập minh họa thêm…………7 c. Bài tập tự luyện ……………………… 11 6. Kết quả nghiên cứu ………………. 12 7. Kết luận: ……………………… 12 8. Đề nghị: ……………………… 12 9. Phần phụ lục: ………………………. 12 10. Tài liệu tham khảo: ……………….. 13 11. Mục lục: ……………………… 14 12. Phiếu đánh giá xếp loại SKKN: …… Hồ Vĩnh Đức THPT Lê Quý Đôn – TK Qnam 14