antidote y57

sucheera Leethochawalit
sucheera Leethochawalitเภสัชกร en โรงพยาบาลชลประทาน
ยากาพร้า ปีงบประมาณ 2557 
1 
สน.สนับสนุนการพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5 ตุลาคม 2556
Presentation Outline 
1.ยากาพร้าและยาต้านพิษ 
2.Smart VMI
ยากาพร้าและยาต้านพิษ : ความเป็นมา
“ยากาพร้า” หมายถึง 
“ยาที่มีความจาเป็นต้องใช้เพื่อวินิจฉัย บรรเทา บาบัด ป้องกัน หรือรักษาโรคที่พบได้น้อย หรือโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือโรคที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง 
หรือยาที่มีอัตราพบได้ต่า โดยไม่มียาอื่นมาใช้ทดแทนได้ 
และมีปัญ หาการขาดแคลน”
Problems & Solutions 
Problems Identification 
Solutions 
1.ขาดแคลนยาภายในประเทศ 
2.ไม่ทราบข้อมูลแหล่งสารองยา 
3.ไม่ทราบข้อมูลการใช้/ 
ข้อมูลเชิงวิชาการ 
1.จัดหารายการยาจาเป็นเข้าบริหาร จัดการในโครงการ 
2.พัฒนาโปรแกรมเพื่อ 
▫สืบค้นแหล่งสารองยา 
▫มีระบบชดเชยยา/การขนส่งยา ▫มีการติดตาม Case อย่างเป็น ระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
3.พัฒนาความร่วมมือร่วมกับศูนย์ พิษวิทยา
ยากาพร้าและยาต้านพิษ : ผลงานที่ผ่านมา
รายการยาต้านพิษในชุดสิทธิประโยชน์ ปีงบประมาณ 2555 
ที่ 
รายการยา 
ขนาด ความแรง 
ข้อบ่งใช้ 
1. 
Dimercaprol (BAL) amp 
50 mg/ml 
ใช้รักษาพิษจากโลหะหนัก ได้แก่ arsenic, gold, mercury, lead, copper 
2. 
Sodium nitrite amp 
3% w/v 
Cyanide poisoning 
3. 
Sodium thiosulfate amp 
25% w/v 
Cyanide poisoning 
4. 
Methylene blue vial 
1% w/v 
Methemoglobinaemia 
5. 
Glucagon kit 
1mg/ml 
Beta-blocker poisoning and Calcium channel blocker 
6. 
Succimer cap 
100 mg/cap 
Lead poisoning in children 
7. 
Botulinum antitoxin bottle 
Cl botulinum antitoxin 
Type A 750 I.U 
Type B 500 I.U. 
Type E 50 I.U. Per mL 
รักษาพิษจาก Botulinum toxin 
8. 
Diphtheria antitoxin amp 
1000 IU/ml 
รักษาโรคคอตีบ จาก Diphtheria toxin 
9. 
Digoxin Specific antibody fragment amp 
38 mg/vial 
Digoxin toxicity ,Cardiac glycoside เช่น พิษจากยี่โถ ราเพย คางคก 
10. 
Calcium Disoduim edetate amp 
200 mg/ml, 
5 ml in oil 
ใช้รักษาพิษจากโลหะหนัก ได้แก่ lead , zinc, cadmium
รายการยาที่บอร์ด สปสช. มีมติอนุมัติให้นาเข้าชุดสิทธิประโยชน์ปีงบประมาณ 2556 
8 
กลุ่มยา 
ชื่อยา/ข้อบ่งใช้ที่ปรับเพิ่ม 
กลุ่มยาต้านพิษ 
1. Polyvalent antivenum for hematotoxin 
2. Polyvalent antivenum for neurotoxin 
3. Monovalent antivenum 
3.1 Serum แก้พิษ งูเขียวหางไหม้ 
3.2 Serum แก้พิษ งูกะปะ 
3.3 Serum แก้พิษ งูแมวเซา 
3.4 Serum แก้พิษ งูจงอาง 
3.5 Serum แก้พิษ งูเห่า 
3.6 Serum แก้พิษ งูทับสมิงคลา 
3.7 Serum แก้พิษ งูสามเหลี่ยม
รายการยาที่บอร์ด สปสช. มีมติอนุมัติ ให้นาเข้าชุดสิทธิประโยชน์ปีงบประมาณ 2556 
9 
กลุ่มยา 
ชื่อยา/ข้อบ่งใช้ที่ปรับเพิ่ม 
กลุ่มยากาพร้า 
Esmolol inj. 
1. Supraventricular arrhythmia (SVT) 
2. Intraoperative and postoperative tachycadia and/or hypertention
อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วย เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
ปีงบประมาณ 
จน.ผป.สะสม 
จานวนผป.ใหม่ 
Rate* 
2554 
49 
2555 
106 
57 
116% 
2556 (31.07.56) 
848 
742 
700%
สปสช. เขต 
55 
82 
38 
37 
124 
133 
12 
73 
68 
33 
64 
75 
54 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
จานวนผู้ป่วยแยกรายเขต (คน) 
จานวนผู้ป่วยสะสม 848 คน
1 
12 
50 
45 
29 
106 
1 
1 
0 
29 
None 
Minor 
Moderate 
Major 
Death 
None 
Minor 
Moderate 
Major 
Death 
Outcome 
Final severity 
แผนภาพแสดงประสิทธิผลจากการใช้ยา 
คน 
% 
จานวนผู้ป่วยประเมินทั้งหมด 
137 
100% 
ผู้ป่วยรอดชีวิต 
108 
79% 
ผู้ป่วยรอดชีวิตแบบ None final severity 
106 
98%
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
งูรวมระบบประสาท 
1 
2 
5 
1 
4 
1 
2 
1 
1 งูรวมระบบโลหิต 
3 
3 
5 
21 
7 
3 
4 
6 
งูทับสมิงคลา 
1 
5 
งูกะปะ 
4 
17 
1 
33 
40 
3 
4 
12 
30 
39 
งูแมวเซา 
1 
4 
2 
5 
งูเห่า 
5 
11 
7 
6 
12 
15 
4 
2 
3 
15 
4 งูเขียวหางไหม้ 
33 
21 
5 
10 
39 
24 
17 
5 
5 
1 
Zinc phosphide poisoning 
1 
Uncertain poisoning 
1 
Toxic gases (HCN) 
1 
Post/Intra operative hypertention 
18 
Methemoglobinemia 
6 
14 
11 
5 
6 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
8 
Lead poisoning 
1 
12 
1 
11 Hydrogen sulfide poisoning 
2 
4 
6 
Diphtheria 
1 
2 
5 
1 
2 
14 
8 
71 
24 
8 
15 
19 
6 
Digitalis poisoning 
1 
2 
Cyanide poisoning 
1 
1 
1 
2 
13 
9 
1 
1 Copper poisoning 
1 
Cardiac glycoside 
1 
Ca Channel blocker poisoning 
1 
Botulism 
2 
1 
จานวนผู้ป่วยแยกราย Diagnosis ราย สปสช.เขต 
สปสช.เขต
ระบบการเบิกชดเชยยากาพร้าและยาต้านพิษ 
1. ระบบเบิกชดเชยผ่านโปรแกรม สปสช. 
2. ระบบ EMCO 3. อื่นๆ เช่น ประกันสังคม
ระบบการเบิกชดเชยยากาพร้าและยาต้านพิษ 
หัวข้อ 
ระบบเบิกชดเชยผ่าน 
โปรแกรม สปสช. 
ระบบ EMCO 
หน่วยบริการที่สามารถเข้าร่วม 
หน่วยบริการ UC 
หน่วยบริการทุกสังกัด 
เงื่อนไขผู้ป่วย 
ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา 
ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาที่เข้ารับ บริการในหน่วยบริการไม่ตรงสิทธิ์ 
รายการยาที่เบิกได้ 
ทุกรายการในชุดสิทธิประโยชน์ 
เฉพาะรายการฉุกเฉินเร่งด่วน 
วิธีการเบิก 
เบิกผ่านโปรแกรม Antidote 
เบิกผ่านโปรแกรม EMCO 
รายการที่เบิกได้ 
ยา และค่าขนส่ง 
ยา และค่าบริการใน รพ. อื่นๆ ไม่ รวมค่าขนส่ง
ประเด็นปัญหาการบริหารจัดการ 
กรณีผู้ป่ว ยประกันสังคม 
เข้ารับบริการตรงตามบัตรประกันฯ ณ รพ.เอกชนนอก UC •ไม่สามารถเบิกผ่านระบบเบิกชดเชยยากาพร้าและยาต้านพิษ สปสช. เนื่องจากระบบไม่สามารถออก US/PW ให้ได้ •ไม่สามารถเบิกผ่านระบบ EMCO เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขการเบิกผ่าน EMCO 
•วิธีการบริหารจัดการ ให้ขอยืมจากหน่วยบริการใกล้เคียงแล้วจัดซื้อคืนใน ภายหลัง
ยากาพร้าและยาต้านพิษ : การกระจายยา
การสารองยาตามกรอบแนวคิดความเสี่ยง 
รายการยา 
ความเร่งด่วน 
สถานที่สารอง 
Dimercaprol 
Diphtheria antitoxin* 
ภายใน 24 ชม. 
รพศ,รพม. (กรณี DAT จะสารองเพิ่มเติมที่ รพท. ใน พื้นที่ที่มีการระบาด ได้แก่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ สน.โรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคด้วย) ศูนย์ พิษวิทยารามาธิบดี ศูนย์พิษวิทยาศิริราช และ องค์การเภสัชกรรม 
Sodium nitrite, 
Sodium thiosulfate, 
Methylene blue 
ภายใน 24 ชม.** 
รพท. รพศ, รพม ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 
ศูนย์พิษวิทยาศิริราช และ องค์การเภสัชกรรม 
Succimer, Ca EDTA 
Difoxin specific antibody fragment 
ภายใน 48 ชม. 
องค์การเภสัชกรรม, ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี (เฉพาะ DigiFab) 
Glucagon 
ภายใน 48 ชม. 
ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ศูนย์พิษวิทยาศิริราช 
และ รพ.ราชวิถี 
Botulinum antitoxin 
ภายใน 24 ชม. 
ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี และสน.โรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
Esmolol 
ภายใน 24 ชม. 
Excellence center ที่มีศูนย์โรคหัวใจ 
สนใจเป็นแหล่งสารองยากรุณาติดต่อ สปสช. เขต
การสารองยาตามกรอบแนวคิดความเสี่ยง 
ภาคกลาง : เห่า เขียว แมวเซา 
กทม. : เห่า เขียว 
ภาคใต้ : เห่า กะปะ เขียว ทับสมิงคลา ภาคตะวันออก : เห่า เขียว กะปะ แมวเซา ทับสมิงคลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เห่า เขียว กะปะ ทับสมิงคลา 
เหนือ : เห่า เขียว กะปะ ทับสมิงคลา
การสารองเซรุ่มงู 
•เนื่องจากขณะนี้สภากาชาดไทยอยู่ระหว่างปิดปรับปรุงโรงงาน การส่งเซรุ่มเป็น Initial ขอจัดส่งให้หน่วยบริการระดับ รพท. ขึ้นไปก่อน เพื่อให้มียาสารองในพื้นที่ •สาหรับ รพช. ที่มีการใช้ยาระหว่าง 1 เม.ย. – ปัจ จุบัน สามารถ key เบิกผ่าน โปรแกรมเบิกชดเชยยากาพร้าและยาต้านพิษ •หลังจาก 1 ม.ค. 57 การ key ข้อมูลจะ key ย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 เดือน 
•หน่วยบริการที่ไม่เคยเบิกยาผ่านโปรแกรมเบิกชดเชยยากาพร้าและยาต้านพิษ ต้องปัก หมุดในโปรแกรมก่อน โดยสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่ สปสช. เขต
ยากาพร้าและยาต้านพิษ : การเบิกชดเชย
ราคายากาพร้ากลุ่มยาต้านพิษที่ สปสช. สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ 
รายการ 
ราคาต่อหน่วย (บาท) 
DIMERCAPROL INJECTION 100 MG/2ML AMP(2x2 ml/ BX) 
800.00 
SODIUM NITRITE INJECTION 3% 10 ml ampule 
113.00 
SODIUM THIOSULFATE INJECTION 25% 18 ml vial 
113.00 
METHYLENE BLUE INJECTION 50 MG/5 ML 
113.00 
GLUCAGON INJECTION 1 MG 
4,600.00 
SUCCIMER CAPSULES 200 MG 1X15'S (SUCCICAPTAL) 
5,000.00 
BOTULINUM ANTITOXIN INJ 250 ML 
155,303.70 
DIPHTERIA ANTITOXIN 10000 IU/10 ml 
2,105.00 
DIGOXIN-SPECIFIC ANTIBODY FRAGMENT Inj 40 MG 
29,000 
CALCIUM DISODIUM EDTA Inj 1 GM / 5 ml 
650 
MONOVALENT ANTIVENUM 
747 
POLYVALENT ANTIVENUM 
1126.32
การเข้าใช้งานโปรแกรมการเบิกจ่ายยา Antidotes
การเข้าใช้งานโปรแกรมการเบิกจ่ายยา Antidotes 
Spec Requirement 
• Internet Explorer 7 เป็นต้นไป 
• Firefox Version 3+ ขึ้นไป 
www.nhso.go.th
เข้าสู่หน้าหลัก
antidote y57
โปรแกรมยา ต้านพิษ
หน้าจอหลัก
antidote y57
antidote y57
antidote y57
antidote y57
ขั้นตอนที่ 3 : เข้าสู่หน้าจอค้นหายา Antidote
antidote y57
antidote y57
antidote y57
antidote y57
antidote y57
antidote y57
antidote y57
ท่านได้ดาเนินการส่ง คาขอส่งเบิกยา เรียบร้อยแล้ว 
หลังจากนี้ ศูนย์พิษย์วิทยา รามาธิบดี (โทร 02 354 7272) 
จะติดต่อท่านเพื่อติดตาม Case และประเมินผลโครงการต่อไป •เมื่อกดส่ง คาขอส่งเบิกยาแล้ว ระบบตอบรับอัตโนมัติจะขึ้น Dialog box ยืนยันการ ส่ง พร้อมแจ้งรายละเอียดการติดตาม Case และประเมินผลโครงการโดยศูนย์ พิษวิทยา
เข้า Inbox
antidote y57
antidote y57
การบริหารจัดการยาหมดอายุ 
•ปี 2556 : สารวจและมีหนังสือแจ้งอนุมัติทาลายส่วนกลาง •ปี 2557 : ลง On hand online และทาหนังสืออนุมัติทาลายในภาพรวม
ยาใช้กับต่างด้าวได้หรือไม่
การใช้งานโปรแกรม SMART VMI (Tracking) 
14/11/56 
47
โครงการ Smart VMI (Vender Managed Inventory)
Customer feedback 2555 
ส่งผิดจานวน 18% 
จัดส่งล่าช้า 50% 
ยาและอุปกรณ์ ที่ต้องใช้ร่วม อายุไม่ สอดคล้องกัน 14% 
ไม่ดาเนินการ ตามข้อตกลง 9% 
สื่อสารด้วย ข้อมูลไม่ update 9% 
ลักษณะปัญหาที่พบ
โครงการ Smart VMI (ภาพรวมของระบบ Process Tracking ) 
รายการสั่งยา 
แยกตาม รพ./ โครงการ /สิทธิการรักษา
โครงการ Smart VMI ติดตามสภานะการเบิกชดเชยยาของหน่วยบริการไปยังสานักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติและการส่งยา (อ้างอิงจากการตัดเบิกยาตามหมายเลขใบ P.O.)
ภาพรวม Process tracking 
ส่งข้อมูลการใช้ยา GPO Receive 
Pick Pack 
Delivery Order D/O Ship 
ประมวลผล 
Generate P/O
Mapping Tool 
Original 
Database 
Output 
Database 
Mapping Table 
Key เบิกจากโปรแกรมระบบบัญชียา 
ส่งข้อมูลการเบิกยาแบบ Data Set ผ่านโปรแกรมระบบบัญชียา 
โปรแกรมรองรับการส่งข้อมูล 3 ช่องทาง
ประโยชน์ที่ได้รับ Man • ลดภาระงานของ จนท. ทั้งใน ส่วนหน่วยบริการ สปสช. และ GPO ในการติดตามยา 
• หน่วยบริการสามารถนัด หมาย ผป. ได้ 
• ลดความสับสนจากการสื่อสาร 
• เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ต่อระบบการบริหารจัดการยา ผ่านระบบ VMI Money • ลดค่าใช้จ่ายในการ ประสานติดต่อ/ติดตามยา 
• ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ เบิกยาด่วน เบิกระหว่างรอบ หรือเบิกยาซ้าจากการไม่ ทราบสถานการณ์จัดส่ง Material • สามารถ detect จุดอ่อนในระบบการเบิก ชดเชยยา และแก้ไขได้ ตรงจุด
การเข้าสู่ระบบ Process Tracking
1. การเข้าสู่ระบบ ผ่านหน้าหลัก โปรแกรมเบิกชดเชย
Click ขวาเพื่อติดตาม สถานะของยา 
1. การเข้าสู่ระบบ ผ่านหน้าหลัก โปรแกรมเบิกชดเชย
1. การเข้าสู่ระบบ ผ่านหน้าหลัก โปรแกรมเบิกชดเชย
2. การเข้าสู่ระบบ ผ่านหน้าจอ Key in
Click ขวาเพื่อติดตาม สถานะของยา 2. การเข้าสู่ระบบ ผ่านหน้าจอ Key in
2. การเข้าสู่ระบบ ผ่านหน้าจอ Key in
3. การเข้าสู่โปรแกรมผ่านหน้า Web ระบบยา
3. การเข้าสู่โปรแกรมผ่านหน้า Web ระบบยา 
รายงานการส่ง ข้อมูลให้ GPO
3. การเข้าสู่โปรแกรมผ่านหน้า Web ระบบยา
Status 
Description 
แทนสถานะ Wait State 
แทนสถานะ Processing 
แทนสถานะ Complete 
แทนสถานะ Cancel 
สัญลักษณ์ที่แสดงใน Process Tracking
รูปแบบการแสดงผล : กรณี 1 : Process complete1 P/O 1D/O
รูปแบบการแสดงผล : กรณี 1 : Process complete1 P/O 1D/O
รูปแบบการแสดงผล : กรณี 2 : Process complete1 P/O หลาย D/O
รูปแบบการแสดงผล : กรณี 2 : Process complete1 P/O หลาย D/O
รูปแบบการแสดงผล : กรณี 3 : Process cancle 1 P/O 1D/O
รูปแบบการแสดงผล : กรณี 3 : Process cancle 1 P/O 1D/O
แสดงรายละเอียดแยกราย P/O D/O
แสดงรายละเอียดระยะเวลาดาเนินการแต่ละ Step
การแสดงรายงาน (ระหว่างการพัฒนา)
ขอบคุณค่ะ
1 de 75

Recomendados

สปสช.การบริหารAsthma&copd57 por
สปสช.การบริหารAsthma&copd57สปสช.การบริหารAsthma&copd57
สปสช.การบริหารAsthma&copd57หมอปอ ขจีรัตน์
3.5K vistas34 diapositivas
13 feb12 hiv_task_shifting por
13 feb12 hiv_task_shifting13 feb12 hiv_task_shifting
13 feb12 hiv_task_shiftingสรกิจ ภาคีชีพ
468 vistas15 diapositivas
การให้บริการในร้านยาที่เชื่อมต่อกับสถานพยาบาลหลัก por
การให้บริการในร้านยาที่เชื่อมต่อกับสถานพยาบาลหลักการให้บริการในร้านยาที่เชื่อมต่อกับสถานพยาบาลหลัก
การให้บริการในร้านยาที่เชื่อมต่อกับสถานพยาบาลหลักZiwapohn Peecharoensap
1.2K vistas35 diapositivas
Cpg copd por
Cpg copdCpg copd
Cpg copdUtai Sukviwatsirikul
4.8K vistas106 diapositivas
นำเสนอ สปสช ชุมแสง 22มิย53 1 por
นำเสนอ สปสช ชุมแสง 22มิย53 1นำเสนอ สปสช ชุมแสง 22มิย53 1
นำเสนอ สปสช ชุมแสง 22มิย53 1Sarachai Sookprasong
739 vistas44 diapositivas
Rdu hospital mar_9_2015 por
Rdu hospital mar_9_2015Rdu hospital mar_9_2015
Rdu hospital mar_9_2015Utai Sukviwatsirikul
3.1K vistas101 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Fee schdule by_seamless_for_dmis por
Fee schdule by_seamless_for_dmisFee schdule by_seamless_for_dmis
Fee schdule by_seamless_for_dmisSakarin Habusaya
3.4K vistas25 diapositivas
12.คู่มือการบริหารยาชัยบาดาล por
12.คู่มือการบริหารยาชัยบาดาล12.คู่มือการบริหารยาชัยบาดาล
12.คู่มือการบริหารยาชัยบาดาลกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์
22.9K vistas23 diapositivas
ยุทธศาสตร์ Pharmacy issue 2016 por
ยุทธศาสตร์ Pharmacy issue  2016ยุทธศาสตร์ Pharmacy issue  2016
ยุทธศาสตร์ Pharmacy issue 2016some163
6.5K vistas90 diapositivas
การเบิกจ่ายชดเชย การแก้ไขกรณีติด C และการปฏิเสธการจ่ายชดเชยค่าบริการทันตกรรมส... por
การเบิกจ่ายชดเชย การแก้ไขกรณีติด C และการปฏิเสธการจ่ายชดเชยค่าบริการทันตกรรมส...การเบิกจ่ายชดเชย การแก้ไขกรณีติด C และการปฏิเสธการจ่ายชดเชยค่าบริการทันตกรรมส...
การเบิกจ่ายชดเชย การแก้ไขกรณีติด C และการปฏิเสธการจ่ายชดเชยค่าบริการทันตกรรมส...Sakarin Habusaya
2.1K vistas45 diapositivas
คู่มือการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยา และเลือด ฉบับร่าง por
คู่มือการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยา และเลือด ฉบับร่างคู่มือการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยา และเลือด ฉบับร่าง
คู่มือการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยา และเลือด ฉบับร่างSuradet Sriangkoon
4K vistas37 diapositivas
Service plan 15 ธันวาคม 2558 _ นพ.เจริญ เกียรติวัชรชัย por
Service plan 15 ธันวาคม 2558 _ นพ.เจริญ เกียรติวัชรชัยService plan 15 ธันวาคม 2558 _ นพ.เจริญ เกียรติวัชรชัย
Service plan 15 ธันวาคม 2558 _ นพ.เจริญ เกียรติวัชรชัยKamol Khositrangsikun
1.2K vistas24 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Fee schdule by_seamless_for_dmis por Sakarin Habusaya
Fee schdule by_seamless_for_dmisFee schdule by_seamless_for_dmis
Fee schdule by_seamless_for_dmis
Sakarin Habusaya3.4K vistas
ยุทธศาสตร์ Pharmacy issue 2016 por some163
ยุทธศาสตร์ Pharmacy issue  2016ยุทธศาสตร์ Pharmacy issue  2016
ยุทธศาสตร์ Pharmacy issue 2016
some1636.5K vistas
การเบิกจ่ายชดเชย การแก้ไขกรณีติด C และการปฏิเสธการจ่ายชดเชยค่าบริการทันตกรรมส... por Sakarin Habusaya
การเบิกจ่ายชดเชย การแก้ไขกรณีติด C และการปฏิเสธการจ่ายชดเชยค่าบริการทันตกรรมส...การเบิกจ่ายชดเชย การแก้ไขกรณีติด C และการปฏิเสธการจ่ายชดเชยค่าบริการทันตกรรมส...
การเบิกจ่ายชดเชย การแก้ไขกรณีติด C และการปฏิเสธการจ่ายชดเชยค่าบริการทันตกรรมส...
Sakarin Habusaya2.1K vistas
คู่มือการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยา และเลือด ฉบับร่าง por Suradet Sriangkoon
คู่มือการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยา และเลือด ฉบับร่างคู่มือการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยา และเลือด ฉบับร่าง
คู่มือการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยา และเลือด ฉบับร่าง
Suradet Sriangkoon4K vistas
Service plan 15 ธันวาคม 2558 _ นพ.เจริญ เกียรติวัชรชัย por Kamol Khositrangsikun
Service plan 15 ธันวาคม 2558 _ นพ.เจริญ เกียรติวัชรชัยService plan 15 ธันวาคม 2558 _ นพ.เจริญ เกียรติวัชรชัย
Service plan 15 ธันวาคม 2558 _ นพ.เจริญ เกียรติวัชรชัย
Kamol Khositrangsikun1.2K vistas
รายงานความก้าวหน้า Sp ไตเสนอใน sp km sharing 10 กย 58 sb por Kamol Khositrangsikun
รายงานความก้าวหน้า Sp ไตเสนอใน sp km sharing 10 กย 58 sbรายงานความก้าวหน้า Sp ไตเสนอใน sp km sharing 10 กย 58 sb
รายงานความก้าวหน้า Sp ไตเสนอใน sp km sharing 10 กย 58 sb
การจัดการข้อมูลยา por DMS Library
การจัดการข้อมูลยาการจัดการข้อมูลยา
การจัดการข้อมูลยา
DMS Library1.8K vistas
แนวทางการประเมินผลคลินิกชะลอไตเสื่อม CKD Clinic คุณภาพ por CAPD AngThong
แนวทางการประเมินผลคลินิกชะลอไตเสื่อม CKD Clinic คุณภาพแนวทางการประเมินผลคลินิกชะลอไตเสื่อม CKD Clinic คุณภาพ
แนวทางการประเมินผลคลินิกชะลอไตเสื่อม CKD Clinic คุณภาพ
CAPD AngThong3.7K vistas
ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด-และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข KPI-ฉบับปรับปร... por Utai Sukviwatsirikul
ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด-และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข KPI-ฉบับปรับปร...ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด-และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข KPI-ฉบับปรับปร...
ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด-และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข KPI-ฉบับปรับปร...
Utai Sukviwatsirikul7.9K vistas
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ 2015 09-04 por Kamol Khositrangsikun
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ 2015 09-041 รายงานฉบับสมบูรณ์ 2015 09-04
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ 2015 09-04
Kamol Khositrangsikun1.9K vistas
Slide share service plan 5 กรกฎาคม 2559 por Kamol Khositrangsikun
Slide share service plan 5 กรกฎาคม  2559 Slide share service plan 5 กรกฎาคม  2559
Slide share service plan 5 กรกฎาคม 2559
Kamol Khositrangsikun1.4K vistas
Rdu book por Aimmary
Rdu bookRdu book
Rdu book
Aimmary 551 vistas
มาตรการการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ์ por Utai Sukviwatsirikul
มาตรการการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ์ มาตรการการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ์
มาตรการการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ์
Utai Sukviwatsirikul8.4K vistas
AEC: ภาวะคุกคามหรือโอกาสของวิชาชีพ เภสัชกรรม por Utai Sukviwatsirikul
AEC: ภาวะคุกคามหรือโอกาสของวิชาชีพ  เภสัชกรรมAEC: ภาวะคุกคามหรือโอกาสของวิชาชีพ  เภสัชกรรม
AEC: ภาวะคุกคามหรือโอกาสของวิชาชีพ เภสัชกรรม
Utai Sukviwatsirikul1.4K vistas

Similar a antidote y57

วพบ นครราชสีมา๕๖ por
วพบ นครราชสีมา๕๖วพบ นครราชสีมา๕๖
วพบ นครราชสีมา๕๖กรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์
641 vistas231 diapositivas
ระบบสุขภาพชุมชน รพ.ขอนแก่น por
ระบบสุขภาพชุมชน รพ.ขอนแก่นระบบสุขภาพชุมชน รพ.ขอนแก่น
ระบบสุขภาพชุมชน รพ.ขอนแก่นKomsan Iemthaisong
1.5K vistas31 diapositivas
Thai2009 2 por
Thai2009 2Thai2009 2
Thai2009 2Utai Sukviwatsirikul
316 vistas6 diapositivas
2011 drug system_report por
2011 drug system_report2011 drug system_report
2011 drug system_reportSurang Judistprasert
1.1K vistas116 diapositivas
Ckd สหสาขา 1 4-59 por
Ckd สหสาขา 1 4-59Ckd สหสาขา 1 4-59
Ckd สหสาขา 1 4-59CAPD AngThong
1.4K vistas59 diapositivas
CPG COPD Thailand 2553 por
CPG COPD Thailand 2553CPG COPD Thailand 2553
CPG COPD Thailand 2553Thorsang Chayovan
6.7K vistas106 diapositivas

Similar a antidote y57(20)

ระบบสุขภาพชุมชน รพ.ขอนแก่น por Komsan Iemthaisong
ระบบสุขภาพชุมชน รพ.ขอนแก่นระบบสุขภาพชุมชน รพ.ขอนแก่น
ระบบสุขภาพชุมชน รพ.ขอนแก่น
Komsan Iemthaisong1.5K vistas
Ckd สหสาขา 1 4-59 por CAPD AngThong
Ckd สหสาขา 1 4-59Ckd สหสาขา 1 4-59
Ckd สหสาขา 1 4-59
CAPD AngThong1.4K vistas
Ckd เขต 4 เมาายน 2559 por CAPD AngThong
Ckd เขต 4 เมาายน 2559Ckd เขต 4 เมาายน 2559
Ckd เขต 4 เมาายน 2559
CAPD AngThong1.4K vistas
คู่มือให้บริการ รพสต por sivapong klongpanich
คู่มือให้บริการ รพสตคู่มือให้บริการ รพสต
คู่มือให้บริการ รพสต
sivapong klongpanich38.9K vistas
นโยบายโรคเรื้อรังกับ UHC por Chuchai Sornchumni
นโยบายโรคเรื้อรังกับ UHCนโยบายโรคเรื้อรังกับ UHC
นโยบายโรคเรื้อรังกับ UHC
Chuchai Sornchumni1.8K vistas
แนวทางการบริหารจัดการโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน_ปี64_110564.pdf por ssusercd124f
แนวทางการบริหารจัดการโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน_ปี64_110564.pdfแนวทางการบริหารจัดการโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน_ปี64_110564.pdf
แนวทางการบริหารจัดการโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน_ปี64_110564.pdf
ssusercd124f66 vistas
แนวทางดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง por Tuang Thidarat Apinya
แนวทางดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง แนวทางดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง
แนวทางดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง
Tuang Thidarat Apinya2.2K vistas
ฺการดำเนินการCKD Clinic ในจังหวัดปทุมธานี por CAPD AngThong
ฺการดำเนินการCKD Clinic ในจังหวัดปทุมธานีฺการดำเนินการCKD Clinic ในจังหวัดปทุมธานี
ฺการดำเนินการCKD Clinic ในจังหวัดปทุมธานี
CAPD AngThong1.8K vistas
นำเสนอการดำเนินงาน Dhs ประเด็นสุขภาพ odop สุขภาพจิต por Gob Chantaramanee
นำเสนอการดำเนินงาน Dhs ประเด็นสุขภาพ odop สุขภาพจิตนำเสนอการดำเนินงาน Dhs ประเด็นสุขภาพ odop สุขภาพจิต
นำเสนอการดำเนินงาน Dhs ประเด็นสุขภาพ odop สุขภาพจิต
Gob Chantaramanee6.3K vistas
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60 por Paradee Plodpai
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60
Paradee Plodpai524 vistas
ชี้แจงแนวทางไต ปี 53 por nipapat
ชี้แจงแนวทางไต ปี 53ชี้แจงแนวทางไต ปี 53
ชี้แจงแนวทางไต ปี 53
nipapat4.4K vistas
การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา.pdf por praphan khunti
การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา.pdfการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา.pdf
การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา.pdf
praphan khunti15 vistas

Más de sucheera Leethochawalit

ตารางคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2566 .pdf por
ตารางคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2566 .pdfตารางคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2566 .pdf
ตารางคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2566 .pdfsucheera Leethochawalit
51 vistas2 diapositivas
คู่มือโภชนากร por
คู่มือโภชนากรคู่มือโภชนากร
คู่มือโภชนากรsucheera Leethochawalit
2.7K vistas35 diapositivas
เอกสารประกอบการเรียนวิชาโภชนบำบัด por
เอกสารประกอบการเรียนวิชาโภชนบำบัดเอกสารประกอบการเรียนวิชาโภชนบำบัด
เอกสารประกอบการเรียนวิชาโภชนบำบัดsucheera Leethochawalit
5.7K vistas27 diapositivas
Chemo ebookสงขลา por
Chemo ebookสงขลาChemo ebookสงขลา
Chemo ebookสงขลาsucheera Leethochawalit
789 vistas14 diapositivas
Km การดูแลผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจ por
Km การดูแลผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจKm การดูแลผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจ
Km การดูแลผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจsucheera Leethochawalit
554 vistas18 diapositivas
แนวเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า por
แนวเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าแนวเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า
แนวเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าsucheera Leethochawalit
3.5K vistas88 diapositivas

Más de sucheera Leethochawalit(11)

ตารางคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2566 .pdf por sucheera Leethochawalit
ตารางคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2566 .pdfตารางคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2566 .pdf
ตารางคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2566 .pdf
เอกสารประกอบการเรียนวิชาโภชนบำบัด por sucheera Leethochawalit
เอกสารประกอบการเรียนวิชาโภชนบำบัดเอกสารประกอบการเรียนวิชาโภชนบำบัด
เอกสารประกอบการเรียนวิชาโภชนบำบัด
Km การดูแลผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจ por sucheera Leethochawalit
Km การดูแลผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจKm การดูแลผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจ
Km การดูแลผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจ
แนวเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า por sucheera Leethochawalit
แนวเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าแนวเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า
แนวเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า
แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน por sucheera Leethochawalit
แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยถูกงูกัดและได้รับพิษจากสัตว์ por sucheera Leethochawalit
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยถูกงูกัดและได้รับพิษจากสัตว์ แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยถูกงูกัดและได้รับพิษจากสัตว์
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยถูกงูกัดและได้รับพิษจากสัตว์
หลักทั่วไปในการให้วัคซีน por sucheera Leethochawalit
หลักทั่วไปในการให้วัคซีน หลักทั่วไปในการให้วัคซีน
หลักทั่วไปในการให้วัคซีน

antidote y57