Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

सातबारा म्हणजे काय?

  1. ÃÖãþÖ֐ִ֟ÖË ¾Ö֐ִ֟ सातबारा म्हणजे काय? Bशेेखर गायकवाड BB अप्पर िजल्हािधकारी 1
  2. ? 2
  3. सातबारा म्हणजे काय ? जिमनीसंबंधीचे रे कॉडर् कमीत कमी शब्दात व िविश जिमनीसबधीचे नमुन्यात ठे वल्याखेरीज सवाना समजणार नाही. व नाही. महारा राज्यात गावातील महसुली मािहती ही ु गावनमुना १ ते २१ या नमुन्यांमध्ये ठे वली जाते. त्यातील ७ नंबरचा नमना मालकी हक्काबाबतचा आहे , नबरचा नमुना आह, आह तर १२ नंबरचा नमुना िपकासंबंिधचा आहे ... ... या दोन्हींचा िमळू न सातबारा चा दोन्हीचा िमळन नमुना ूःतािवत करण्यात आला. आला. 3
  4. जमीन िवषयक मुलभूत संकल्पना जिमनीच्या मालकीची रयतवारी प त - जमीन मालकाचा थेट शासनाशी संबंध इतरांंची मालम ा नसलेेल्या सवर्र् जिमनी - रःतेे, न ा, नालेे, ओ े इ. वर ि ी ा, ओढे शासनाची मालकी विहवाट - हःतांतरणीय व वंशपरं परागत जमीन महसूल हा जिमनीवरील सवर्ौे भार ह ू ह शेतजिमनींमध्ये मयार्िदत िहतसंबंध जमीन मालकांचे ३ वगर् १. भोगवटदार वगर् -१ २. भोगवटदार वगर्र् - २ ो ३. शासकीय पट्टे दार 4
  5. सातबारा व जिमनीची मालकी कस --- संजय े रिज. रिज. खरेे दी ि ीखत िद. ०८. िद. २.०८.१९९८ िदपक फर फार नोंद ब. ४० िद. २०.११.१९९८ ला ूमािणत े िद. २०.११. ू - िद. १५.०९.१९९८ ला जिमनीचा मालक कोण िद. १५.०९. 5
  6. सातबारा व जिमनीची मालकी अनुमान ु १) ७/१२ हा मालकीचा िनिवर्वाद पुरावा नाही. २) ७/१२ हा जोपयत बेकायदे शीर ठरिवला जात नाही, तोपयत खरा असल्याचे गृिहत. ृ ३) महसूल अिधकारी हे कवळ हक्कांची नोंदणी करणारे े अिधकारी !! 6
  7. हक्कांमधील बदल महारा जमीन महसूल काय ातील कलम १५० (२) हे सवार्त मह वाचे कलम हक्कांमधील बदल करतांना सवर् िहतसंबंधीत प कारांना नोटीस दे ऊन त्यांना म्हणण माडण्यची सधी दण म्हणणे मांडण्यची संधी दे णे आवँयक शका शंका असलेली ूत्येक नोंद ü तबार नोंद 7
  8. जिमनीचा ताबा कळ सोडू न - इतरांच्या बाबतीत जिमनीचा ताबा हा मालकी ु हक्का पाठोपाठ आला पािहजे, हे काय ाचे सवर्मान्य त व व. ताबा ताबा आहे ü आह मालकी म्हणून म्हणन मालकी हक्क 8
  9. धन्यवाद...... 9
Publicidad