Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
1 
 
2 
 

ขอบเขตเนื้อหา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ กรมบังคับคดี
ความรูเกี่ยวกับกรมบังคับคดี
ประวัติกรมบังคับคดี
วิสัยทัศน
พันธกิ...
3 
 

พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน 2551
ระเบียบฯ วาดวยพนักงานราชการ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง การยื่นและสงคําคูคว...
4 
 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมบังคับคดี
ประวัติกรมบังคับคดี
เดิ ม งานของกรมบั ง คั บ คดี มี ที่ ม าจากหน ว ยงานราชการระด...
5 
 

วิสัยทัศน
มุงมั่นพัฒนาการบังคับคดีอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค เปนธรรม ดวย
จิตมุงบริการ เพื่อใหประชาช...
6 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบังคับคดีแพง
ในการบังคับคดีแพง ศาลตองออกหมายบังคับคดีตั้งเจาพนักงาน กรมบังคับคดีหรือ
พนั...
7 
 

2. อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบังคับคดีอันเปนการบังคับคดีใหเปนไปตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งตามประมวลวิธีพิจารณาความแพ...
8 
 

1. การยึดทรัพย
2. การอายัดทรัพย
3. การขายทอดตลาด
4. การบังคับคดีขับไล , รื้อถอน
5. อื่น ๆ เชนการหามชั่วคราว การ...
9 
 

การบังคับคดีในการฟองขับไล รื้อถอน
เมือศาลมีคําสั่งใหตั้งเจาพนักงานบังคับคดี จัดการใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาได
่
...
10 
 

เปนบุคคลลมละลายตอไป เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยตาม พ.ร.บ. ลมละลาย พ.ศ.2483
แลว คําสั่งพิทักษทรัพยมี 2 อย...
11 
 

การประชุมเจาหนี้ครั้งแรก กฎหมายกําหนดใหตองมีการประชุมเจาหนี้ครั้งแรกโดย
ดวน และกําหนดวาตองมีหัวขอประชุมวาต...
12 
 

1. กรณีไมมีเจาหนี้รายใดชวยเหลือเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการรวบรวมทรัพยสิน
2. กรณีมีเหตุอื่น ๆ ที่ลูกหนี้ไมควร...
13 
 

3. ลูกหนี้ตองมีหนี้ทั้งหมดในจํานวนที่แนนอน ไมต่ํากวา 10 ลานบาท
การเริ่มกระบวนการฟนฟูกิจการกระทําไดโดยมีการย...
14 
 

เหตุของการวางทรัพย
เหตุที่จะวางทรัพยไดมีดังนี้
1) เจาหนี้บอกปดไมยอมรับชําระหนี้หรือปฏิเสธไมยอมรับชําระหนี้ เ...
15 
 

2) ผูรับมอบอํานาจลูกหนี้
3) บุคคลภายนอกที่เต็มใจชําระหนี้แทนลูกหนี้ เวนแตสภาพของหนี้ที่จะชําระนั้นไม
อาจใหบุคค...
16 
 

2) เจาหนี้มีสิทธิมารับทรัพยที่วางภายใน 10 ป นับแตไดรับคําบอกกลาวการวาง
ทรัพย หากเจาหนี้ไมมารับสิทธิของเจา...
17 
 
18 
 

สถานที่ติดตอ
เมื่อศาลออกหมายตั้งเจาพนักงานบังคับคดีแลว เจาหนี้ตามคําพิพากษาที่ประสงคจะ
บังคับ คดีใหติดตอเจา...
19 
 
20 
 

แนวขอสอบ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
20.ขาราชการพลเรือนซึงรับราชการโดยไดรับการบรรจุแตงตัง ตามที่บญญัติไว...
21 
 

27.ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ มีกี่ประเภท อะไรบาง
ก. 2 ประเภท, บริหาร และอํานวยการ
ข. 3 ประเภท, บริหาร อํานวยกา...
22 
 

ก. ประเภทบริหาร
ข. ประเภทอํานวยการ
ค. ประเภทวิชาการ
ง. ประเภททั่วไป
ตอบ ค. ประเภทวิชาการ
ตําแหนงประเภทวิชาการ ไดแ...
23 
 

แนวขอสอบ คอมพิวเตอร
21. E – mail คืออะไร
(1) เปนบริการที่ใหผูใชสามารถเขาไปใชขอมูลที่ถกจัดเก็บในฐานขอมูลต...
24 
 

ตอบ 2 Icon คือสัญรูปที่เปน User Interface ซึ่งนิยมใชกันมากบน Microsoft
Windowsในปจจุบันโดยผูใชเพียงแตใชเมาส...
25 
 

สั่งซื้อไดที่
www.SheetRam.com
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,
085-9679080,085-9993722,085-9993740

แจงการโอนเง...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

ข้อสอบกรมบังคับคดี ปี 57 คู่มือเตรียมสอบพนักงานเดินหมาย กรมบังคับคดี หนังสือ E-BOOK กรมบังคับคด

ข้อสอบกรมบังคับคดี ปี 57 คู่มือเตรียมสอบพนักงานเดินหมาย กรมบังคับคดี หนังสือ E-BOOK กรมบังคับคดี
ราคา 249 บาท
สั่งซื้อได้ที่ : www.Sheetram.com
สอบถามรายละเอียด
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
LINE ID : sheetram

บริษัท ชีทราม จำกัด
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่
453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53)
หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 102
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,
085-9993722,085-9993740
FAX : 02-718-6528
เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Inicia sesión para ver los comentarios

ข้อสอบกรมบังคับคดี ปี 57 คู่มือเตรียมสอบพนักงานเดินหมาย กรมบังคับคดี หนังสือ E-BOOK กรมบังคับคด

 1. 1. 1   
 2. 2. 2    ขอบเขตเนื้อหา ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ กรมบังคับคดี ความรูเกี่ยวกับกรมบังคับคดี ประวัติกรมบังคับคดี วิสัยทัศน พันธกิจและอํานาจหนาที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประเภทของการบังคับคดี การยึดทรัพย การอายัดทรัพย การบังคับคดีในการฟองขับไลรื้อถอน การจําหนายทรัพย การบังคับคดีลมละลาย กระบวนการลมละลาย การฟนฟูกิจการ เงื่อนไขการฟนฟูกิจการ การวางทรัพย เหตุของการวางทรัพย ทรัพยที่วางได วิธีปฏิบัติและหนาที่ของผูวางทรัพย แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีแพง แผนผังขั้นตอนการอายัดเงินในคดีแพง แผนขั้นตอนการบังคับคดีขับไล-รื้อถอน แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีลมละลาย แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีแพง แผนภูมิแสดงขั้นตอนการฟนฟูกจการของลูกหนี้ ิ แผนภูมิแสดงขั้นตอนการวางทรัพย 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 11 13 13 14 15 15 16 18 20 21 22 23 25 27
 3. 3. 3    พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน 2551 ระเบียบฯ วาดวยพนักงานราชการ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง การยื่นและสงคําคูความและเอกสาร ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย อินเตอรเน็ต โปรแกรมประยุกตใชงานประเภทตางๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร ไวรัสคอมพิวเตอร Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpoint แนวขอสอบ Microsoft Excel แนวขอสอบ Microsoft Word แนวขอสอบ Microsoft Powerpoint แนวขอสอบ พนักงานราชการ แนวขอสอบ ระเบียบขาราชการพลเรือน แนวขอสอบ คอมพิวเตอร 27 73 84 91 106 109 111 115 116 118 121 123 124 128 133 135 147 168
 4. 4. 4    ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมบังคับคดี ประวัติกรมบังคับคดี เดิ ม งานของกรมบั ง คั บ คดี มี ที่ ม าจากหน ว ยงานราชการระดั บ กองในสํ า นั ก ปลัดกระทรวงยุติธรรม 2 กอง คือ กองบังคับคดีแพง และ กองบังคับคดีลมละลาย จนกระทั่ง ป พ.ศ.2517 สมัยรัฐบาล ฯพณฯ ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี ทาน กิ ต ติ สี ห นนท เปน รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงยุติธ รรมไดเห็น ความสํ าคั ญ ของทั้ ง สองกอง ดังกลาว ประกอบกับงานบังคับคดีแพงและงานบังคับคดีลมละลายเพิ่มขึ้นมาก หนวยงานที่ จัดไวแตเดิม ไมเหมาะสมกับงานที่นับวันแตจะทวีปริมาณมากขึ้นทุกๆ ป ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย งานเกี่ยวกับการ วางทรัพยไดขยายอํานาจหนาที่ทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งงานชําระบัญชีหางหุนสวนบริษัท หรือ นิติบุคคลตามคําสั่งศาล ไดดําเนินการโดยเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถชํานาญ งานในหนาที่ไดเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงไดออกพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2517 ใหยกฐานะกองบังคับคดีแพงและกอง บังคับคดีลมละลาย รวมจัดตั้งขึ้นเปนกรมบังคับคดีอยูในสังกัดกระทรวงยุติธรรม แลวไดตรา พระราชบั ญ ญั ติ โ อนกิ จ การบริ ห ารงานบางส ว นของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม พ.ศ.2517 โดยใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ในสวนเกี่ยวกับกองบังคับคดีแพงและกองบังคับ คดี ล ม ละลาย รวมทั้ ง ให โ อนบรรดากิ จ การ ทรั พ ย สิ น หนี้ ข า ราชการ ลู ก จ า ง และเงิ น งบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เฉพาะสวนที่เกี่ยวกับกองบังคับคดีแพง และกองบังคับคดีลมละลายไปเปนของกรมบังคับคดี และนอกจากนี้ ยังไดจัดตั้งหนวยงาน ใหมไ ด แก สํา นั ก งานวางทรั พ ย ก ลางและงานอนุ ญ าโตตุ ล าการ เพื่ อ ชี้ข าดถึ ง ข อ พิพ าท เกี่ยวกับการวางทรัพยภูมิภาคขึ้น รวม 9 ภาค กรมบังคับคดีจึงมีอํานาจหนาที่บังคับคดีแพง และคดีลมละลาย ตลอดจนวางทรัพยทั่วประเทศ แลวเริ่มดําเนินการในฐานะเปนกรมบังคับ คดีนับแตนั้นเปนตนมา
 5. 5. 5    วิสัยทัศน มุงมั่นพัฒนาการบังคับคดีอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค เปนธรรม ดวย จิตมุงบริการ เพื่อใหประชาชนเขาถึง เชื่อมั่น ยอมรับ ไดรับประโยชนสูงสุด พันธกิจและอํานาจหนาที่ ใหบริการดานการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การชําระ บัญชี และการวางทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เปนธรรม ศึก ษา วิเคราะห วิ จั ย เพื่ อ พัฒ นาระบบการปฏิ บัติ ง านของการบั ง คั บ คดี แพ ง คดี ลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การชําระบัญชี การวางทรัพยในแตละระบบใหเปน มาตรฐานเดียวกัน สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเสริมสรางศักยภาพการ เปนผูนําในดานการบังคับคดีใหสามารถแขงขันกับองคกรตาง ๆ พั ฒ นากฏหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบั ง คั บ คดี ใ ห ทั น สมั ย และเป น มาตรฐานสากล รองรับตอการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ เพื่อเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานและบริการ ประชาชน โดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมในสังคมและสิทธิมนุษยชน พัฒนาองคกร และระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ คลองตัว โดยประสาน สงเสริม รวมถึงสรางเครือขายความรวมมือการบังคับคดีทั้งในและตางประเทศ สามารถ ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตามภาวการณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญดานการบังคับ คดีและมีจิตสํานึกในการบริการ อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม เผยแพรความรูทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดใหประชาชนไดเขาใจอยางทั่วถึง ตลอดจนไกลเกลี่ยขอพิพาทในการบังคับคดี และสงเสริมความรวมมือการมีสวนรวมในการ บังคับคดีของภาครัฐและภาคเอกชน
 6. 6. 6    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบังคับคดีแพง ในการบังคับคดีแพง ศาลตองออกหมายบังคับคดีตั้งเจาพนักงาน กรมบังคับคดีหรือ พนักงานอื่นใด เปนเจาพนักงานบังคับคดี เพื่อจัดการบังคับคดีใหเปนไปตามคําพิพากษา หรือคําสั่ง ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 1(14) เจาพนักงาน บังคับคดีหมายถึงเจาพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดีหรือเจาพนักงานอื่นผูมีอํานาจตาม บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชอยูในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไวในภาค 4 แหง ประมวลกฎหมายนี้ เพื่อคุมครองสิทธิของคูความในระหวางพิจารณาหรือเพื่อบังคับคดีตาม คําพิพากษาหรือคําสั่ง ในสวนกลาง เจาพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี มีอํานาจบังคับคดี ในเขตอํานาจของศาล ซึ่งตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวนศาลจังหวัดมีนบุรี ในสวน ภูมิภาค เจาพนักงานบังคับคดีของสํานักงานงานบังคับคดีจังหวัด สํานักงานบังคับคดีจังหวัด สาขา เปนเจาพนักงานบังคับคดีของสํานักงานบังคับคดีจังหวัด นั้น เดิม เจา พนักงานบัง คับ คดีเปนเจ า พนักงานของศาล เมื่อศาลมีคําสั่ งเกี่ยวกับการ บังคับคดีอยางใดแลวเจาพนักงานบังคับคดีตองปฏิบัติตามจะอุทธรณฎีกาคัดคานคําสั่งศาล ไมได แตปจจุบันเจาพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี สังกัดกระทรวงยุติธรรมจึงไมใชเจา พนักงานศาล (ทั้งนี้ตามมาตรา 275 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ราชกิจจานุเบกษา 11 ตุลาคม 2540 ประกอบกับกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร ราชการศาลยุติธรรม กําหนดใหสํานักงานศาลยุติธรรม เปนหนวยงานธุรการอิสระของศาล ยุติธรรม แตมิไดกําหนดใหกรมบังคดีเปนหนวยงานธุรการของศาลยุติธรรม ตามราชกิจจา นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 117 ตอนที่ 103 ก วันที่ 13 พฤศจิกายน 2543) จึงจะใชสิทธิ คัดคานหรืออุทธรณฎีกาคําสั่งศาลไดหรือไม ควรศึกษาตอไป อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1. อํานาจหนาที่เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนมีคําพิพากษา ตามประมวลวิธีพิจารณา ความแพงมาตรา 254 ซึ่งศาลมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือกักเรือของจําเลยไว ชั่วคราวกอนศาลจะมีคําพิพากษา เชนนี้ศาลจะออกหมายยึดทรัพยชั่วคราว หมายกักเรือ ตั้ง เจาพนักงานบังคับคดีจัดการยึดทรัพยสินหรือเรือของจําเลยไว เพื่อไมใหจําเลยยักยายถาย ทรัพยสิน
 7. 7. 7    2. อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบังคับคดีอันเปนการบังคับคดีใหเปนไปตามคําพิพากษา หรือคําสั่งตามประมวลวิธีพิจารณาความแพง เมื่อศาลมีคําพิพากษาใหคูความฝายใดแพคดี และใหฝายแพคดี(ลูกหนี้ตามคําพิพากษา)ปฏิบัติการชําระหนี้อยางใดอยางหนึ่งตามฟอง หากเปนกรณีที่ตองดําเนินการทางเจาพนักงานบังคับคดี โดยการบังคับคดีชําระหนี้เอาจาก บรรดาทรั พ ยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา คู ค วามฝายที่ช นะคดี (เจ า พนักงานตามคํา พิพากษา) ชอบที่จะรองขอใหศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อจัดการ อายัด ทรั พ ย สิ น ของลูก หนี้ต ามคํ าพิ พ ากษาออกขายทอดตลาด และเอาเงิ น ชํา ระหนี้แ ก เจาหนี้ตามคําพิพากษา หรือหากการชําระหนี้ตามคําพิพากษานั้นเปนการสงมอบทรัพยสิน กระทําการ งดเวนกระทําการหรือขับไลลูกหนี้ตามคําพิพากษา ศาลจะออกหมายบังคับคดีได โดยการกําหนดเงื่อนไขแหงการบังคับคดีลงในหมายนั้น และกําหนดการบังคับคดีเพียงเทาที่ สภาพแหงการบังคับคดีจะเปดชองใหทําไดโดยทางศาลหรือโดยทางเจาพนักงานบังคับคดี ตามประมวลวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 276 วรรคทายอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่น 1. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เปนกรณีศาลในคดีอาญามีคําสั่งใหปรับ นายประกันจําเลย ฐานผิดสัญญาประกันที่ทําไวตอศาล โดยศาลจะออกหมายบังคับคดีตั้งเจา พนักงานบังคับคดีของศาลจัดการยึดทรัพยสิน ซึ่งนายประกันยื่นเปนหลักประกันตอศาล แลวนําออกขายทอดตลาดนําเงินชําระคาปรับ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119) 2. กฎหมายอาญา กรณีตามประมวลหมายอาญา มาตรา 29 ผูใดตองโทษปรับ และไมชําระคาปรับภายใน 30 วันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งพิพากษา ผูนั้นจะตองถูกยึดทรัพย สินใชคาปรับ ดังนี้ศาลจะออกหมายบังคับคดีตั้งเจาพนักงานบังคับคดีของศาลจัดการยึด ทรัพยสิน ของจําเลยขายทอดตลาดนําเงินชําระคาปรับ 3. พระราชบัญญัติลมละลาย ในทางปฏิบัติและระเบียบกระทรวงยุติธรรมวา ดวยการบังคับคดี เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะบังคับคดีกับทรัพยของลูกหนี้ (จําเลย) ในคดี ลมละลายเองหรืออาจมีบันทึกเปนหนังสือแจงใหเจาพนักงานบังคับคดีทําการยึดแทน ประเภทของการบังคับคดี ในการออกหมายบั ง คั บ คดี ศาลจะระบุ เ งื่ อ นไขแห ง การบั ง คั บ คดี ต ามที่ ร ะบุ ไ ว ใ น มาตรา 213 แหง ปพพ. และจะกําหนดสภาพแหงการบังคับคดีเพียงเทาที่เปดชองใหกระทํา ทางศาลหรือโดยทางเจาพนักงานบังคับคดี
 8. 8. 8    1. การยึดทรัพย 2. การอายัดทรัพย 3. การขายทอดตลาด 4. การบังคับคดีขับไล , รื้อถอน 5. อื่น ๆ เชนการหามชั่วคราว การหามทํานิติกรรม จําหนาย จาย โอน การยึดทรัพย การยึดทรัพยมีอยู 4 ลักษณะดังนี้คือ 1. การยึดทรัพยตามความหมายบังคับคดีรวมถึงการยึดทรัพยตามหมายยึดทรัพย ชั่วคราว ทั้งนี้เจาพนักงานบังคับคดีมหนาที่ตองดําเนินการตามที่ศาลสั่งมาโดยเฉพาะเจาะจง ี จะยึดทรัพยอื่นไมได 2. การยึดทรัพยขามเขตอํานาจศาล 3. การยึดทรัพยตามหมายบังคับคดีของศาลอื่น เปนการบังคับคดีแทน 4. การยึดทรัพยซึ่งตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครแทนศาลตางจังหวัด สังหาริมทรัพยที่ไดรับการยกเวน ไมอยูในอํานาจหนาที่การบังคับคดี ไดแก 1. เครื่องใชสอยสวนตัว เชนที่นอน เครื่องใชครัวเรือน รวมกันเปนเงินไมเกิน 5,000 บาท หากลูกหนี้ตามคําพิพากษาประสงคจะไดรับการยกเวนเกินกวาที่กําหนด ตองไปรองตอ ศาล 2. ทรัพยสินที่ลูกหนี้มีไวใชในการประกอบอาชีพ เชน เครืองใชตาง ๆ ดังนี้กฎหมาย ่ กําหนด ยกเวนใหในจํานวนเงิน 10,000 บาท หากลูกหนี้ตามคําพิพากษาประสงคจะใช เครื่องมือเครื่องใชใดที่มจํานวนเงินเกินกวาที่กําหนด ตองไปรองตอศาล ี 3. ทรัพยสินที่มีไวใชแทนอวัยวะ ตาง ๆ เชน แขนขาเทียม 4. ทรัพยสินที่เปนของวงศตระกูล เชน สมุด หนังสือประจําตระกูล เปนตน การอายัดทรัพย ตามลักษณะการปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดีมี 2 กรณี คือ 1. การอายัดสิทธิรองขอใหชําระเงิน จํานวนหนึ่งหรือเรียกวาการอายัดเงิน 2. การขอใหงดหรือหามจําหนาย จายโอน หรือ ทํานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินหรือ เรียกวา การอายัดหามโอน
 9. 9. 9    การบังคับคดีในการฟองขับไล รื้อถอน เมือศาลมีคําสั่งใหตั้งเจาพนักงานบังคับคดี จัดการใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาได ่ ครอบครองทรัพย ดังกลาว 1. กรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาถูกศาลพิพากษาใหขับไล หรือตองออกไปจากที่ อยูอาศัย หรือทรัพยที่ครอบครอง 2. กรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาตองรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกไปจาก อสังหาริมทรัพย ที่อยูอาศัย หรือทรัพยที่ครอบครอง การจําหนายทรัพย การขายทอดตลาดทรัพย เจาพนักงานบังคับคดี ตองตรวจสํานวนกอนวามีการปฏิบติ ั ตามขั้นตอน ที่ ป.วิ.พ. มาตรา 303 และมาตรา 304 1. ไดมีการแจงการยึดทรัพยใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา และผูที่มีสวนไดเสียอื่น ๆ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 287 2. ถาเปนอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ไดมีการ แจงใหนายทะเบียนทราบ ในการบังคับคดีนั้น เจาพนักงานบังคับคดีมอํานาจตามหมายบังคับคดีของศาลที่มี ี เขตอํานาจทีสํานักงานบังคับคดีตั้งอยูเทานั้น อยางไรก็ตาม หากมีการรองขอ เจาพนักงาน ่ บังคับคดียอมมีอํานาจในการบังคับคดีแทนตามหมายบังคับคดีที่ออกโดยศาลอื่นไดเชนกัน การบังคับคดีลมละลาย การล มละลายเกิดจากการมีหนี้สิน ลนพนตัวคื อมีหนี้สินมากกวาทรัพยสิน จึ งเกิด กฎหมายลมละลายขึ้นมาเพื่อจัดระบบใหเกิดความเปนธรรม แกบรรดาเจาหนี้ทุกราย เพื่อให ไดรับชําระหนี้เต็มจํานวนหรือโดยสวนเฉลี่ยที่เทาเทียมกัน ตามสัดสวนแหงหนี้จากหนี้ที่ ลูกหนี้มีอยูกับเจาหนี้รายนั้น ๆ ในคดีลมละลายเพื่อที่จะทราบวา ลูกหนี้คดีนี้มีเจาหนี้อยูกี่ราย เปนจํานวนหนี้เทาใดกฎหมายจึงกําหนดใหตองมีการโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพย เมื่อศาลมี คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลว บรรดาเจาหนี้ทั้งหลายตองมายื่นคําขอรับชําระหนี้ตอเจา พนักงานพิทักษทรัพย ภายในเวลา 2 เดือน เพื่อที่ลูกหนี้จะไดทราบวาตนเองมีหนี้สินเทาใด หากตองการจะจัดการกับหนี้สินดังกลาวควรจะทําอยางไร เชนอาจจะยื่นคําขอประนอมหนี้ ตามจํานวนที่คิดวาจะสามารถชําระแกเจาหนี้ได หรือหากไมสามารถจะประนอมหนี้ไดก็ตอง
 10. 10. 10    เปนบุคคลลมละลายตอไป เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยตาม พ.ร.บ. ลมละลาย พ.ศ.2483 แลว คําสั่งพิทักษทรัพยมี 2 อยาง คือ 1. คําสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราว คําสั่งนี้เปนคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเขา รวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้ไวชั่วคราว (เปนการคุมครองเจาหนี้ชั่วคราวกอนศาลมีคําสั่ง พิทักษทรัพยเด็ดขาด) เพื่อปองกันมิใหลูกหนี้ยักยายถายเททรัพยสินนั่นเอง 2. คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด คําสั่งนี้เปนคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเขา รวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้โดยเด็ดขาด อันมีผลเหมือนเปนคําพิพากษา กระบวนการลมละลาย มีดังนี้ 1. การรวบรวมทรัพยสินเปนการรวบรวมทรัพยสินของเจาพนักงานพิทักษทรัพยซึ่ง ไดมาจากการสอบสวน การรวบรวมเอกสารทางบัญชี และสืบหาทรัพยของบรรดาเจาหนี้เปน หลักใหญ 2. การรวบรวมเจาหนี้ เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลว บรรดาเจาหนี้ตอง มายื่นคําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายใน 2 เดือนนับแตมีการประกาศ คําสั่ ง พิ ทัก ษทรั พ ย เด็ดขาด ดั ง นั้ น เจ าหนี้ ทุกรายแม จ ะเป นเจาหนี้ ต ามคํ าพิ พากษาหรื อ เจ า หนี้ ผู เ ป น โจทก ก็ ต อ งมายื่ น คํ า ขอรั บ ชํ า ระหนี้ ด ว ย เพื่ อ มาพิ สู จ น ห นี้ กั น ใหม ใ นคดี ลมละลาย และเพื่อใหลูกหนี้ทราบวาตนมีหนี้สินเทาใด หากจะมีการประนอมหนี้ เมื่อเจาหนี้ มายื่นคําขอรับชําระหนี้แลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะนัดพรอมเพื่อตรวจคําขอรับชําระหนี้ เพื่อใหเจาหนี้มีโอกาสโตแยงคําขอรับชําระหนี้ของเจาหนี้รายอื่น หากเห็นวาไมไดเปนหนี้กัน จริง หรือหนี้ที่ขอมาสูงกวาที่ควรจะไดรับชําระหนี้ ตอจากนั้นเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะทํา การสอบสวนพยานเจาหนี้ทุกรายและทําความเห็นเสนอศาล วาเจาหนี้มีสิทธิไดรับชําระหนี้ หรือไมเทาใด เมื่อศาลพิจารณาจากความเห็นของเจาพนักงานพิทักษทรัพยแลว จะมีคําสั่ง ตาม หรือแกไข หรือยกขอรับชําระหนี้นั้น เจาพนักงานพิทัก ษทรัพยจะแจงคําสั่งศาลให เจาหนี้ทราบ เจาหนี้ ลูกหนี้และผูโตแยง (ถามี) มีสิทธิอุทธรณคําสั่งศาลไดภายใน 1 เดือน นับแตทราบคําสั่ง 3. การพิจารณาหลังศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด เปนกระบวนการที่ตอง ดําเนินการในชั้นเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตามที่กฎหมายบัญญัติไวใหดําเนินการโดยเจา พนักงานพิทักษทรัพยและคดีลมละลายทุกคดีจะตองทําอะไรบาง
 11. 11. 11    การประชุมเจาหนี้ครั้งแรก กฎหมายกําหนดใหตองมีการประชุมเจาหนี้ครั้งแรกโดย ดวน และกําหนดวาตองมีหัวขอประชุมวาตองมีการพิจารณาคําขอประนอมหนี้กอนลมละลาย หรือควรขอใหศาลพิพากษาใหลมละลาย ในการลงมติวาจะรับคําขอประนอมหนี้หรือไมนั้น กฎหมายกําหนดวาตองมีมติพิเศษ คือตองมีจํานวนหนี้ไมนอยกวา 3 ใน 4 และมีจํานวน เจาหนี้ฝายขางมากของเจาหนี้ที่เขาประชุมและออกเสียง การไต ส วนลู ก หนี้ โ ดยเป ด เผย หลั ง จากมี ก ารประชุ ม เจ า หนี้ ค รั้ ง แรกแล ว เจ า พนักงานพิทักษทรัพยจะรายงานผลการประชุมตอศาล และศาลจะนัดไตสวนลูกหนี้โดย เปดเผยเพื่อทราบความเปนมาและกิจการทรัพยสินของลูกหนี้ เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณา ว า จะสมควรเห็ น ชอบกั บ การประนอมหนี้ ข องลู ก หนี้ ร วมทั้ ง การที่ ลู ก หนี้ จ ะใช สิ ท ธิ ท าง กฎหมายอื่ น ๆ เช น การขอออกนอกประเทศ การปลดจากการล ม ละลาย การยกเลิ ก ลมละลายเปนตน การรวบรวมและการแบงทรั พย สิน ในกรณี ที่ ศาลพิ พ ากษาใหลูกหนี้เป น บุค คล ลมละลาย เจาพนักงานพิทักษทรัพยยังคงมีหนี้ที่ในการรวบรวมทรัพยสินตอไป ทั้งการยึด อายัด เก็บรวบรวมและขายทอดตลาดทรัพยสิน เพื่อนําเงินมารวบรวมไวในกองทรัพยสิน และจะตองทําการแบงทรัพยสินทุก 6 เดือน เวนแตยังไมสามารถรวบรวมทรัพยสินได หรือ เงินที่รวบรวมไดมีจํานวนนอยยังไมสมควรแบงก็จะรายงานศาลขออนุญาตขยายระยะเวลา การแบงทรัพยสินออกไปกอน การแบงทรัพยสินนี้อยูในหลักเกณฑวา เจาหนี้ทุกรายจะตองไดรับสวนเฉลี่ยใน อัตราที่เทาเทียมกัน เวนแตเจาหนี้รายใดมีบุริมสิทธิ การปดคดี การปดคดีไมไดทําใหคดีลมละลายเสร็จสิ้นหรือทําใหการลมละลาย ระงับไป แตเปนกรณีที่ไมมีกิจการทรัพยสินในคดีที่จะตองดําเนินการแลว กฎหมายใหมีการ ปดคดีไวกอน แตหากภายในเวลา 10 ปนับแตศาลมีคําสั่งปดคดี พบวาลูกหนี้มีทรัพยสินใด ขึ้นใหม เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะขอใหศาลมีคําสั่งเปดคดีเพื่อทําการสอบสวน และนํา ทรัพยสินนั้นเขามาไวในกองทรัพยสินเพื่อแบงใหแกเจาหนี้ตอไป การหลุดพนจากการลมละลาย แมศาลพิพากษาใหลูกหนี้เปนบุคคลลมละลายแลว ลูกหนี้ก็สามารถหลุดพนจากการลมละลายได โดย การประนอมหนี้ภายหลังลมละลาย การ ปลดจาการลมละลายตาม พ.ร.บ. ลมละลาย แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2547 การยกเลิก การลมละลาย กฎหมายกําหนดไวรวม 4 เหตุคือ
 12. 12. 12    1. กรณีไมมีเจาหนี้รายใดชวยเหลือเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการรวบรวมทรัพยสิน 2. กรณีมีเหตุอื่น ๆ ที่ลูกหนี้ไมควรถูกพิพากษาใหลมละลาย เชน ไมมีเจาหนี้ยื่นคํา ขอรับชําระหนี้ 3. กรณีหนี้สินของลูกหนี้ไดรับชําระเต็มจํานวน 4. กรณีศาลมีคําสั่งปดคดีแลว 10 รวบรวมทรัพยสินไดอีก ปและเจาพนักงานพิทักษทรัพยไมสามารถ การฟนฟูกิจการ ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ไดเกิดขึ้นในประเทศไทยในป พ.ศ. 2540 ไดสงผลกระทบ รายแรงตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคการเงินการธนาคารที่ไดรับความเสียหาย โดยตรง เปนเหตุใหธุรกิจจํานวนมากตองประสบวิกฤติทางการเงินและตองลมละลายไปใน ที่สุด ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจมีดังนี้ คือ 1. ความลมเหลวในดานการลงทุนของประเทศ 2. การที่ลูกหนี้ตองเลือกชําระหนี้โดยการผอนชําระเปนงวด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับ ชําระหนี้โดยมาตรการของเจาหนี้ 3. ความลมเหลวในดานการจางงาน เห็นไดจากการเลิกจางจํานวนมาก และอัตราการ วางงานที่สูงของประเทศ ในประเทศไทย พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 เปนกฎหมายที่ไดกําหนด กระบวนการลมละลายอยางเปนทางการ พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดรับการแกไขในเวลาตอมา โดยพระราชบัญญัติลมละลาย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2541 โดยไดเพิ่มกระบวนการฟนฟูกิจการเขา มาใหเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการจัดการทรัพยสินลูกหนี้ที่มีหนี้สินลนพนตัว นอกเหนือจาก การบังคับใหลมละลาย การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลมละลายทั้งในครั้งนี้และในครั้งตอๆมา ลวนเปนผลมาจากความพยายามของรัฐบาลในการปรับปรุงกระบวนการลมละลายใหมีความ สอดคลองกับยุคสมัยอยูเสมอ เงื่อนไขเพื่อเขารับการฟนฟูกิจการ 1. ลูกหนี้ตองเปนบริษัท จํากัด, บริษทมหาชน จํากัด หรือ นิติบุคคลอืนใด ั ่ 2. ลูกหนี้ตองมีหนี้สินลนพนตัว
 13. 13. 13    3. ลูกหนี้ตองมีหนี้ทั้งหมดในจํานวนที่แนนอน ไมต่ํากวา 10 ลานบาท การเริ่มกระบวนการฟนฟูกิจการกระทําไดโดยมีการยื่นคํารองขอฟนฟูกจการตอศาล ิ ลมละลาย โดยศาลอาจมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการตามที่รองขอ เมื่อศาลเห็นวามีเหตุผลสมควร และมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ทั้งนี้ กระบวนการฟนฟูกจการถือเปนการใหโอกาส ิ แกลูกหนี้ที่หนี้สินลนพนตัว หากแตยังมีศักยภาพทางธุรกิจที่ดีอยู ไมใหถูกพิทักษทรัพยและ ขณะเดียวกันก็รักษาธุรกิจของตนไว และเพื่อดําเนินการใหกระบวนการฟนฟูกจการประสบ ิ ผลสําเร็จ กระทรวงยุติธรรมจึงไดตั้งสํานักฟนฟูกิจการลูกหนี้ขึ้นในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2541 โดยใหเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการใหเปนไปตามกระบวนการฟนฟูกจการ ิ กฎหมายลมละลายไดกําหนดอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยใน กระบวนการนี้ ใหเริ่มขึ้นทันทีที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ภายหลังศาลมีคําสั่งแลว ภาระหนาที่ที่สําคัญของเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดแก 1. เรียกประชุมเจาหนี้ 2. ทําความเห็นคําขอรับชําระหนี้ของเจาหนี้ 3. ใหความชวยเหลือแกศาลในการติดตามความกาวหนาของขั้นตอนการฟนฟูกิจการ วัตถุประสงคของสํานักฟนฟูกิจการลูกหนี้คือ การใหความชวยเหลือแกลูกหนี้ที่ ประสบภาวะหนี้สินลนพนตัวในการปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการจนสัมฤทธิ์ผล อยางไรก็ตาม ผูทําแผนและผูบริหารแผนตางก็มีสวนสําคัญในการชวยใหลูกหนี้สามารถฟนฟูกจการไดเปน  ิ ผลสําเร็จ ดังนั้น เพื่อใหบุคคลดังกลาวเห็นความสําคัญของหนาที่และความรับผิดชอบของตน ในการฟนฟูกิจการใหประสบผลสําเร็จ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมจึงไดออก  กฎกระทรวงลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2545 กําหนดใหผูที่ประสงคจะเปนผูทําแผนและ ผูบริหารแผนทุกคนตองมีคุณสมบัตตามที่ไดกําหนดไว และตองขึ้นทะเบียน นอกจากนี้ยังได ิ จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้น ซึ่งประกอบดวยอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบการทํางานของ ทั้งผูทําแผนและผูบริหารแผน ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวอีกเชนกัน การวางทรัพย การวางทรัพยเปนกระบวนการที่อนุญาตใหลูกหนี้หรือบุคคลที่สามที่ยินดีจะชําระหนี้ แทนลูกหนี้มาวางทรัพย ณ สํานักงานวางทรัพย ซึ่งหากดําเนินการอยางถูกตองแลว ยอม สงผลใหลูกหนี้หลุดพนจากหนี้ ถึงแมวาเจาหนี้ไมปฏิเสธไมยอมรับชําระหนี้
 14. 14. 14    เหตุของการวางทรัพย เหตุที่จะวางทรัพยไดมีดังนี้ 1) เจาหนี้บอกปดไมยอมรับชําระหนี้หรือปฏิเสธไมยอมรับชําระหนี้ เชน จายคาเชา บานไมได เพราะผูใหเชาบายเบี่ยงเพื่อหาเหตุจะยกเลิกการเชา 2) เจาหนี้ไมสามารถจะรับชําระหนี้ได ซึ่งอาจเปนเพราะเจาหนี้ไมอยูหรือไป ตางประเทศไมทราบจะกลับมาเมื่อใด 3) ไมสามารถจะหยั่งรูถึงสิทธิของเจาหนี้ หรือรูตัวเจาหนี้ไดแนนอนโดยมิใชความผิด ของตน เชน เจาหนี้ตาย ลูกหนี้ไมทราบวาใครเปนทายาท 4) ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย มาตรา 232,302,631,679,754,772 และ 947 5) ตามบั ญ ญั ติ แห ง กฎหมายอื่น ให มีก ารวางทรั พ ย เช น กฎหมายเวนคื น อสังหาริมทรัพย 6) ตามคําสั่งศาล ทรัพยที่วางได ทรัพยที่วางได ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นๆ ไมวาจะเปนอสังหาริมทรัพย หรือ สังหาริมทรัพยที่จะสงมอบกันตามกฎหมาย 1) ในกรณีที่เกี่ยวกับทรัพยที่วางเปนเงิน 1.2 วางทรัพยดวยเงินสด 1.3 วางดวยเช็คทุกชนิดถาหากใหมีผลสมบูรณในวันที่วาง ผูวางทรัพยควรวางเปน  เงินสด 2) ทรัพยที่ไมควรวาง ไดแก 2.1 สภาพทรัพยไมควรแกการวาง หรือเปนที่พงวิตกวาทรัพยนั้นตอไปจะเสื่อมเสีย ึ หรือทําลาย หรือบุบสลายได เชน น้ําแข็งที่สลักเปนรูปตาง ๆ เพื่อความสวยงามในงานสมรส 2.2 คารักษาทรัพยแพงเกินควร 2.3 ตึกแถว โรงแรม คอนโดมิเนียม เครื่องจักร เปนตน ผูที่วางทรัพยได ผูที่วางทรัพยไดคือ 1) ลูกหนี้
 15. 15. 15    2) ผูรับมอบอํานาจลูกหนี้ 3) บุคคลภายนอกที่เต็มใจชําระหนี้แทนลูกหนี้ เวนแตสภาพของหนี้ที่จะชําระนั้นไม อาจใหบุคคลภายนอกชําระแทนได สถานที่ติดตอ สถานที่ติดตอในการวางทรัพยคือ 1) สวนกลาง ติดตอที่สํานักงานวางทรัพยกลาง กรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กรุงเทพ โทรศัพท 02-881-4999 2) สวนภูมิภาค ติดตอที่ 2.1 สํานักงานบังคับคดีและวางทรัพย ภูมิภาคที่ 1-9 2.2 สํานักงานบังคับคดีและวางทรัพยประจําจังหวัด วิธีปฏิบัติและหนาที่ของผูวางทรัพย ผูวางทรัพยตองปฏิบัติและมีหนาที่ดังนี้ 1) เขียนคําขอวางทรัพยตามแบบ ว.1 หากมอบใหบุคคลอื่นวางทรัพยแทนตองทําใบ มอบอํานาจตามแบบ ว.4 2) เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวของกับการวางทรัพยในเรื่องนั้น ๆ มาแสดง 2.1 ถาวางตามสัญญาประนีประนอมยอมความของศาลใหมีคําพิพากษาตาม ยอมที่จาศาลรับรอง 2.2 ถาวางตามสัญญาเชาใหมีสัญญาเชาพรอมถายสําเนาสัญญาเชาที่รับรอง 2.3 ถาวางตามสัญญาขายฝากใหมีสัญญาขายฝาก พรอมถายสําเนาสัญญา ขายฝากที่รับรอง 3) ตองวางเงินประกันคาใชจายครั้งแรก 300 บาท 4) ในกรณีทรัพยที่วางเปนอสังหาริมทรัพยตองนําเจาพนักงานไปตรวจทรัพยกอน 5) ผูวางทรัพยหรือผูรับมอบอํานาจตองมาใหเจาพนักงานสอบสวนถึงที่มาแหงมูลหนี้ 6) ผูวางทรัพยตองแจงการวางทรัพยใหเจาหนี้ทราบโดยเร็ว ผลของการวางทรัพย 1) ทําใหทานหลุดพนจากหนี้ที่ตองชําระไมตกเปนผูผิดนัดและไมตองเสียดอกเบี้ย ใหแก เจาหนี้หลังจากวันที่ทานวางทรัพย
 16. 16. 16    2) เจาหนี้มีสิทธิมารับทรัพยที่วางภายใน 10 ป นับแตไดรับคําบอกกลาวการวาง ทรัพย หากเจาหนี้ไมมารับสิทธิของเจาหนี้เหนือทรัพยที่วางเปนอันระงับไป 3) เมื่อเจาหนี้มารับเงินแลว ผูวางทรัพย ตองมารับคาใชจายที่วางประกันไวคืน หากผู วางทรัพย ไมมารับคืนภายใน 1 เดือน เงินคาใชจายวางประกันตกเปนของแผนดิน การถอนหรือขอรับทรัพยที่วาง ผูวางทรัพยอาจถอนหรือขอรับทรัพยที่วางคืนไดเวนแตกรณีดังตอไปนี้ 1) ผูวางทรัพยไดแสดงเจตนาสละสิทธิที่จะถอนไว 2) เจาหนี้ไดแจงตอสํานักงานวางทรัพย วาจะรับทรัพยที่วางนั้นแลว 3) การวางทรัพยตามคําสั่งศาล 4) หากบุคคลใดวางทรัพยชําระหนี้แทนลูกหนี้ บุคคลนั้นจะถอนการวางทรัพยไดก็ ตอเมือ ่ ลูกหนี้ยินยอม ผลของการถอนการวางทรัพย เมื่อผูวางทรัพย (ลูกหนี้) ถอนทรัพยที่วางใหถือเสมือนวามิไดมีการ วางทรัพยเลย เชนเดียวกับเช็คที่สั่งจาย เพื่อการวางทรัพยหากเรียกเก็บเงินไมได ก็ใหถือเสมือนวามิไดมี การวางทรัพยเลย ทานจะหลุดพนจากหนี้ไดอยางไร หากเจาหนี้บอกปดไมยอมรับชําระหนี้ อาทิเชน - คาเชาบาน - คาเชาซื้อ - ไถถอนการขายฝาก - ไถถอนจํานอง ฯลฯ สอบถามรายละเอียดไดที่ - สํานักงานวางทรัพยกลาง กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม - สํานักงานบังคับคดีและวางทรัพยภูมิภาคที่ 1-9 - สํานักงานบังคับคดีและวางทรัพยประจําจังหวัด
 17. 17. 17   
 18. 18. 18    สถานที่ติดตอ เมื่อศาลออกหมายตั้งเจาพนักงานบังคับคดีแลว เจาหนี้ตามคําพิพากษาที่ประสงคจะ บังคับ คดีใหติดตอเจาพนักงานบังคับคดียังสถานที่ตอไปนี้ สวนกลาง หมายบังคับคดีของศาลในกรุงเทพมหานคร ยกเวนหมายบังคับคดีของ ศาลจังหวัดมีนบุรี ตองติดตอกับเจาพนักงานบังคับคดี กองบังคับคดีแพง 1-3 กรมบังคับคดี นี้ (1) หมายบังคับคดี (หมายเลขคดีแดง) หรือหมายยึดทรัพยชั่วคราว (หมายเลขคดี ดํา) ของศาล แพง ใหติดตอกับกองคดีแพง (2) หมายบังคับคดี (หมายเลขคดีแดง) หรือหมายยึดทรัพยชั่วคราว (หมายเลขคดี ดํา) ของศาล ศาลแพงกรุงเทพใต ใหติดตอกับกองคดีแพง 2 (3) หมายบังคับคดี (หมายเลขคดีแดง) หรือหมายยึดทรัพยชั่วคราว (หมายเลขคดี ดํา) ของ ของศาลแพงธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต ศาลอาญาธนบุรี ศาลภาษี อากรกลาง ศาลแรงงาน กลางศาลแขวงในกรุงเทพมหานคร และการบังคับคดีแทนศาลอื่น ทุกศาลนั้น ใหติดตอกองบังคับคดีแพง 3 สวนภูมิภาค หมายบังคับคดีของศาลในตางจังหวัด (1) หมายบังคับคดี (หมายเลขคดีแดง) หรือหมายยึดทรัพยชั่วคราว (หมายเลขคดี ดํา) ของศาลในจังหวัด ที่มีสํานักบังคับคดีและวางทรัพยภูมิภาคหรือสํานักงานบังคับคดี จังหวัดนั้นๆ (2) หมายบังคับคดีของศาลอื่นนอกจากที่กลาวในขอ (1) ใหติดตอจาศาลของศาล นั้นๆ
 19. 19. 19   
 20. 20. 20    แนวขอสอบ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 20.ขาราชการพลเรือนซึงรับราชการโดยไดรับการบรรจุแตงตัง ตามที่บญญัติไวในลักษณะ 4 ่ ้ ั ของขาราชการพลเรือนสามัญเรียกวา ก. ขาราชการพลเรือน ข. ขาราชการพลเรือนสามัญ ค. ขาราชการพลเรือนในพระองค ง. ขาราชการพลเรือนพิเศษ ตอบ ข. ขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการพลเรือนสามัญ ไดแก ขาราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยไดรับบรรจุ แตงตั้ง ตามที่บัญญัติไวในลักษณะ 4 ขาราชการพลเรือนสามัญ (พรบ.ระเบียบขาราชการพล เรือน พ.ศ.2551 มาตรา 35) 21.ขอใดไมใชลักษณะตองหามของขาราชการพลเรือน ก. ผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ ข. อยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ค. เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม ง. มีความผิดลหุโทษ ตอบ ง. มีความผิดลหุโทษ ั่ ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมีคุณสมบัติทวไป และไมมีลักษณะ ตองหามดังตอไปนี้ (1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. ํ (3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม พระราชบัญญัติ นี้หรือตามกฎหมายอื่น (4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม (5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจาหนาที่ ในพรรคการเมือง (6) เปนบุคคลลมละลาย (7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 21. 21. 21    27.ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ มีกี่ประเภท อะไรบาง ก. 2 ประเภท, บริหาร และอํานวยการ ข. 3 ประเภท, บริหาร อํานวยการและวิชาการ ค. 4 ประเภท, บริหาร อํานวยการ วิชาการและทั่วไป ง. 5 ประเภท, บริหาร อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป และพิเศษ ตอบ ค. 4 ประเภท, บริหาร อํานวยการ วิชาการและทั่วไป ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญมี 4 ประเภท ดังตอไปนี้ บริหาร อํานวยการ วิชาการและทั่วไป (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 45) 28.ตําแหนง หัวหนาสวนราชการและรองหัวหนาสวนราชการระดับ กระทรวง กรม เปน ตําแหนงประเภทใดในตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ ก. ประเภทบริหาร ข. ประเภทอํานวยการ ค. ประเภทวิชาการ ง. ประเภททั่วไป ตอบ ก. ประเภทบริหาร ตําแหนงประเภทบริหาร ไดแก ตําแหนงหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนาสวน ราชการ ระดับกระทรวง กรม และตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหาร (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 45) 29.ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม เปนตําแหนงประเภทใดในตําแหนง ขาราชการพลเรือนสามัญ ก. ประเภทบริหาร ข. ประเภทอํานวยการ ค. ประเภทวิชาการ ง. ประเภททั่วไป ตอบ ข. ประเภทอํานวยการ ตําแหนงประเภทอํานวยการ ไดแก ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม และตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ (พรบ.ระเบียบขาราชการ พลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 45) 30.ตําแหนงที่จําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่ ก.พ.กําหนดเปนตําแหนง ประเภทใดในตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ
 22. 22. 22    ก. ประเภทบริหาร ข. ประเภทอํานวยการ ค. ประเภทวิชาการ ง. ประเภททั่วไป ตอบ ค. ประเภทวิชาการ ตําแหนงประเภทวิชาการ ไดแก ตําแหนงที่จําเปนตองใชผสําเร็จการศึกษาระดับ ู ปริญญา ตามที่ ก.พ. กําหนดเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงนั้น (พรบ.ระเบียบ ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 45) 31. ตําแหนงประเภทบริหารของขาราชการพลเรือนสามัญนัน แบงเปนระดับใดบาง ้ ก. ระดับตน, ระดับสูง ข. ระดับปฏิบัติการ, ระดับชํานาญการ, ระดับชํานาญการพิเศษ, ระดับเชี่ยวชาญ , ระดับทรงคุณวุฒิ ค. ระดับปฏิบัติงาน, ระดับชํานาญการ, ระดับอาวุโส, ระดับทักษะพิเศษ ง. ระดับปฏิบัติการ, ระดับชํานาญการ, ระดับเชียวชาญ ่ ตอบ ก. ระดับตน, ระดับสูง ระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทบริหาร มีระดับดังตอไปนี้ (ก) ระดับตน (ข) ระดับสูง (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 46) 32.ตําแหนงประเภทอํานวยการของขาราชการพลเรือนสามัญนั้น แบงเปนระดับใดบาง ก. ระดับตน, ระดับสูง ข. ระดับปฏิบัติการ, ระดับชํานาญการ, ระดับชํานาญการพิเศษ, ระดับเชี่ยวชาญ , ระดับทรงคุณวุฒิ ค. ระดับปฏิบัติงาน, ระดับชํานาญการ, ระดับอาวุโส, ระดับทักษะพิเศษ ง. ระดับปฏิบัติการ, ระดับชํานาญการ, ระดับเชียวชาญ ่ ตอบ ก. ระดับตน, ระดับสูง ตําแหนงประเภทอํานวยการ มีระดับดังตอไปนี้ (ก) ระดับตน (ข) ระดับสูง (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 46)
 23. 23. 23    แนวขอสอบ คอมพิวเตอร 21. E – mail คืออะไร (1) เปนบริการที่ใหผูใชสามารถเขาไปใชขอมูลที่ถกจัดเก็บในฐานขอมูลตาง ๆ ได ู (2) ศูนยรวมขาวสารที่องคกรตองการประกาศใหผูใชที่อยูในขายงานทราบ (3) เปนระบบการสื่อสารที่ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรหลาย ๆ เครื่องสามารถติดตอกันได (4) เปนระบบขายงานที่ใหผูใชในระบบขายงานสามารถสงจดหมายถึงกันได ตอบ 4 E – mail คือ การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย ซึ่งสามารถรับสง ขาวสารในรูปแบบตางๆ ทําใหผูใชบริการสามารถรับสงขาวสารไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และ ประหยัดคาใชจาย 22. Microsoft’s Windows จัดเปนระบบปฏิบัตการประเภทใด ิ (1) Single-tasking (2) Multi-tasking (3) Multi-user (4) Multi-programming ตอบ 2 Microsoft Windows เปนระบบปฏิบัติการที่มีลกษณะการทํางานแบบ Multiั tasking นั่นคือ ผูใชสามารถเรียกใชโปรแกรมตั้งแต 2 โปรแกรมขึ้นไป มาใชงานควบคูกันได 23. Excel จัดเปนโปรแกรมประยุกตที่ใชงานกับระบบคอมพิวเตอรในกลุมใดตอไปนี้ (1) กลุมที่ทํางานทางดานการจัดการระบบฐานขอมูล (2) กลุมที่ทํางานทางดานตารางกระดาษทําการ (3) กลุมที่ทํางานทางดานการประมวลผลคํา (4) กลุมที่ทํางานทางดานการเสนอผล ตอบ 2 โปรแกรมตารางทําการ (Spreadsheets) คือ โปรแกรมที่มไวสําหรับใหผูใช ี สรางกราฟกเชิงวิเคราะห สรางตาราง และการจัดทําบัญชี โดยการใสขอมูลลงในแถวและ สดมภ แลวจัดเรียงเปนตะแกรงบนจอภาพของคอมพิวเตอร 24.สัญรูปที่เปนตัวแบบทางกราฟกซึ่งแสดงถึงกิจกรรมที่ผใชตองการใหกระทํา ผูใชสามารถ ู เลือกใชผานอุปกรณเมาส เรียกวา (1) Form Filling Software (2) Icon (3) Menu Software Driven (4) Function Key Driven Software
 24. 24. 24    ตอบ 2 Icon คือสัญรูปที่เปน User Interface ซึ่งนิยมใชกันมากบน Microsoft Windowsในปจจุบันโดยผูใชเพียงแตใชเมาสคลิกไปที่ไอคอนที่ตองการบนจอภาพ โปรแกรม ที่จะสนองตอความตองการดังกลาวทันที 25. แกนทชารท (Gantt Chart) เปนซอฟตแวรชนิดใดตอไปนี้ (1) Integrated Software (2) Resident Program (3) Desktop Manager (4) Project Management Software ตอบ 4 Project Management Software คือ โปรแกรมที่ใชในการสรางแผนภูมิเพื่อ ดําเนินงานทางธุรกิจ เชน การทําแผนภาพ Gantt Chart เพื่อแสดงผังงานแตละประเภทที่ สําคัญวาใชเวลาเทาไร เปนตน 26. โปรแกรมใดต อ ไปนี้ ใ ช สํ า หรั บ ออกแบบและมาสร า งผลิ ต ภั ณ ฑ ต ามแบบ อาชี พ ที่ เกี่ยวของไดแก วิศวกร สถาปนิก นักออกแบบ (1) PERT (2) CAD/CAM (3) ACCESS (4) LOTUS Metro ตอบ 2 CAD คือ โปรแกรมที่ใชในงานออกแบบตาง ๆ เชน การออกแบบสินคา สวน CAM คือ โปรแกรมที่ใชคอมพิวเตอรควบคุมเครื่องจักรใหปฏิบัติการตามที่โปรแกรมสั่ง 27.บุคคลที่ทําหนาที่จัดการดูแลรับผิดชอบการควบคุมระบบฐานขอมูล กําหนดรูปแบบ มาตรฐานของระบบฐานขอมูลที่ใชภายในองคกรของหนวยงาน เรียกวา (1) Data dictionary (2) Data Base Administration (3) Normalizing Files (4) Data Base Management System (DBMS) ตอบ 2 Data Base Administration (DBA) จะเปรียบเสมือนกับหัวหนางานซึ่งจะทํา หนาที่จัดการดูแลรับผิดชอบการควบคุมระบบฐานขอมูล รวมทั้งสราง Data Definition และ กําหนดรูปแบบมาตรฐานของระบบฐานขอมูลที่จะใชภายในองคกรดวย 28. สมาชิกที่เล็กที่สุดหรือมีคานอยที่สุด ซึ่งแทนคาไดเพียงคา 0 หรือคา 1 เทานั้น เรียกวา (1) Byte (2) Bit (3) Word (4) Character
 25. 25. 25    สั่งซื้อไดที่ www.SheetRam.com โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 085-9679080,085-9993722,085-9993740 แจงการโอนเงิน พรอมชือ และอีเมลลที่ ่ LINE ID : sheetram โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 085-9993722,085-9993740

×