1523716 19

Panayotis Sofianopoulos
Panayotis SofianopoulosFounder and CEO of the First globally Hellenist Shop (commerce on 'Ancient Greece' theme)

ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/785/1523716/19-12-19 : Καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2019 (Γ τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α
Αθήνα 19/12/2019
Αριθμ. Πρωτ.
Δ.ΕΙΣΦ.Μ./785/1523716
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
104 32 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Αντωνακοπούλου
Τηλέφωνο: 210 5285585
Φαξ: 210 5236558
E-mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Αγίου Κων/νου 8
102 41 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5215244
Φαξ: 210 5235710
E-mail: d.oikon.diax@efka.gov.gr
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα
Μισθωτών ΕΦΚΑ
Τμήματα: Εσόδων –
Οικοδομοτεχνικών Έργων,
Μητρώου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Ως συν/νος πίνακας
ΘΕΜΑ : «Καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2019 (Γ’
Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»
Η καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2019 στους εργατοτεχνίτες
οικοδόμους θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω Τραπεζών στις 23/12/2019, για
τους οικοδόμους που έχουν ήδη γνωστοποιήσει στο Τμήμα Μητρώου των Υποκ/των
Μισθωτών ΕΦΚΑ τον τραπεζικό τους λογαριασμό, στον οποίο πιστώνεται το ποσό του
αδειοδωροσήμου, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο με αρ. πρωτ.
Δ.ΕΙΣΦ.Μ./184/514020/22-4-2019 Γενικό Έγγραφο του Φορέα.
Ενιαίος
Φορέας
Κοινωνικής
Ασφάλισης
ΑΔΑ: ΩΤΙΚ465ΧΠΙ-ΘΗ2
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.12.19 12:14:20
EET
Reason:
Location: Athens
2
ΓΕΝΙΚΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 Καταστάσεις απορριφθέντων τραπεζικών λογαριασμών για εργατοτεχνίτες
οικοδόμους των οποίων η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών απορρίφθηκε από
τις τράπεζες για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. κλειστός - ανύπαρκτος λογαριασμός),
πρόκειται να αναρτηθούν στο σύνδεσμο Intranet τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την
ημερομηνία έναρξης πληρωμής Αδειοδωροσήμου, λόγω της απαραίτητης
επεξεργασίας των δεδομένων. Οι καταστάσεις αυτές πλέον έχουν καθαρά
ενημερωτικό χαρακτήρα και η πληρωμή των αναφερόμενων σε αυτές
εργατοτεχνιτών οικοδόμων θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη πληρωμή
Αδειοδωροσήμου (Αδειοδωρόσημο Πάσχα 2020), εφόσον ο ασφαλισμένος
γνωστοποιήσει τον τραπεζικό του λογαριασμό με την συνήθη διαδικασία.
 Καταστάσεις Παραγραφών
Αφορούν στοιχεία παραγραφών ποσών Αδειοδωροσήμου, τα οποία προέκυψαν για
τις περιπτώσεις που έχει παρέλθει πενταετία από την πρώτη του επομένου έτους της
έκδοσης εντολής πληρωμής του (πραγματοποιείται ως διαδικασία κατά την
επεξεργασία πληρωμής Αδειοδωροσήμου Α΄ τετραμήνου κάθε έτους).
Οι καταστάσεις με τα στοιχεία παραγραφών αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και αναρτώνται στο σύνδεσμο Intranet τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ., στις οποίες
περιλαμβάνονται: κωδικός Υποκ/τος, Α.Μ.Α. και τα παραγραφόμενα ποσά
αδειοδωροσήμου.
Στην οθόνη του ΟΠΣ/τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. «Διαχείριση Στοιχείων Δωροσήμου», στο
πεδίο «Στοιχεία εκτέλεσης» εμφανίζεται αυτόματα η ένδειξη «ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ» και η
ημερομηνία παραγραφής.
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ως γνωστόν, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 40 του Νόμου 3863/2010 η
καταβολή παροχών σε είδος και χρήμα των ασφαλισμένων γίνεται με την διαδικασία
πίστωσης ατομικών τραπεζικών λογαριασμών. Οι ίδιοι τραπεζικοί λογαριασμοί των
ασφαλισμένων χρησιμοποιούνται και για την καταβολή αδειοδωροσήμου (Εγκ. τ. ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ 11/2011).
Λόγω της σταδιακής εφαρμογής του Προεδρικού Διατάγματος 8/23.1.2019
(Οργανισμός ΕΦΚΑ), σύμφωνα με το οποίο δεν προβλέπεται η λειτουργία
Τμημάτων Οικονομικού στις Τοπικές Διευθύνσεις ΕΦΚΑ, πρέπει οι
εργατοτεχνίτες οικοδόμοι οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό στον
ΕΦΚΑ, να προσέλθουν στις υπηρεσίες Μητρώου Μισθωτών για τη δήλωσή του.
Κατόπιν των ανωτέρω, όλες οι Μονάδες - Υποκαταστήματα Μισθωτών ΕΦΚΑ, με
ευθύνη των Διευθυντών, πρέπει να ενημερώνουν, με κάθε πρόσφορο μέσο, τους
ενδιαφερόμενους εργατοτεχνίτες οικοδόμους (π.χ. μέσω των τοπικών συλλόγων –
σωματείων).
ΑΔΑ: ΩΤΙΚ465ΧΠΙ-ΘΗ2
3
Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος, στην οποία
κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται όπως συνδράμει στην ενημέρωση των
ενδιαφερομένων, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα δήλωσης τραπεζικού
λογαριασμού.
Του παρόντος Γενικού Εγγράφου, με ευθύνη των Διευθυντών, να λάβουν γνώση
όλοι οι υπάλληλοι των Τμημάτων Εσόδων – Οικοδομοτεχνικών Έργων και
Μητρώου, για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών.
Συν/να:
Έντυπο Οδηγιών
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΙΚ465ΧΠΙ-ΘΗ2
4
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σταδίου 29 Τ.Κ 101 10
2. Ο.Α.Ε.Δ. – Θράκης 8 – Τράχωνες
Τ.Κ. 174 56 ΑΛΙΜΟΣ
3. Γ.Σ.Ε.Ε.- Πατησίων 69 – ΤΚ 104 34
4. Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος
Ζήνωνος 7 – 9 ΤΚ 104 31
5. Ομοσπονδία Οικοδόμων και Ξύλου Ελλάδος
Χαλκοκονδύλη 37 – ΤΚ 104 32
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Κολοκοτρώνη 4 – ΤΚ 105 61
7. Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Θεμιστοκλέους 4 – ΤΚ 106 78
8. Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημ. Έργων
Ασκληπιού 23 – ΤΚ 106 80
9. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης
Ευθύνης
Φειδίου 14– 16 ΤΚ 106 78
10. Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων
Πινδάρου 4 – ΤΚ 106 71
ΑΔΑ: ΩΤΙΚ465ΧΠΙ-ΘΗ2
5
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ
ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ
Για την καταβολή δωροσήμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είτε νέος λογαριασμός καταθέσεων,
είτε οποιοσδήποτε υπάρχων σε μία από τις Τράπεζες που δρασηροποιούνται στη χώρα αρκεί να
είστε εσείς ο πρώτος δικαιούχος.
Κατά την μετάβασή σας στην Τράπεζα για «άνοιγμα» νέου τραπεζικού λογαριασμού θα πρέπει
να προσκομίσετε :
 Την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριό σας
 Τον Α.Φ.Μ. σας (από εκκαθαριστικό της εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο παραστατικό)
 Λογαριασμό ΔΕΚΟ (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ)
 Το παρόν έντυπο, προκειμένου να μην απαιτηθεί ελάχιστη κατάθεση ποσού για το «άνοιγμα»
του λογαριασμού.
2. ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΦΚΑ
Για να δηλώσετε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο επιθυμείτε να
καταβάλλεται το δωρόσημο, θα πρέπει να προσέλθετε σε οποιοδήποτε Υποκ/μα Μισθωτών ΕΦΚΑ και
να προσκομίσετε :
 Το πρωτότυπο τραπεζικό σας βιβλιάριο και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας αυτού. Σε περίπτωση
που δεν διαθέτετε βιβλιάριο θα πρέπει να προσκομίσετε παραστατικό που εκτυπώνεται από την
Τράπεζα, στο οποίο αποτυπώνεται καθαρά ο αριθμός του λογαριασμού σας, τα στοιχεία των
δικαιούχων και τα στοιχεία της Τράπεζας.
 Πρωτότυπο και Φωτοτυπία της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου σας και να
δηλώσετε τον Α.Μ.Κ.Α.
Αν αδυνατείτε να προσέλθετε ο ίδιος, η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να υποβληθεί
από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται
παραπάνω, απαιτείται η προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης και η επίδειξη της αστυνομικής
ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου.
Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που θα δηλώσετε για την καταβολή δωροσήμου, θα
καταχωρηθούν στο Μητρώο που τηρείται στον ΕΦΚΑ για κάθε ασφαλισμένο. Σε περίπτωση που μετά
την ένταξή σας στο νέο σύστημα πληρωμής δωροσήμου, επιθυμείτε να αλλάξετε τα στοιχεία του
τραπεζικού σας λογαριασμού ή της διεύθυνσης κατοικίας σας, θα ακολουθήσετε τη διαδικασία
μεταβολής στοιχείων Μητρώου (προσέλευση σε οποιοδήποτε Υποκ/μα Μισθωτών ΕΦΚΑ).
3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Σε οποιαδήποτε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με την πίστωση του τραπεζικού
λογαριασμού σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας σας.
ΑΔΑ: ΩΤΙΚ465ΧΠΙ-ΘΗ2

Recomendados

e2026_2022.pdf por
e2026_2022.pdfe2026_2022.pdf
e2026_2022.pdfPanayotis Sofianopoulos
103 vistas4 diapositivas
Efka174064 21 por
Efka174064 21Efka174064 21
Efka174064 21Panayotis Sofianopoulos
1K vistas4 diapositivas
E2086 2019 por
E2086 2019E2086 2019
E2086 2019Panayotis Sofianopoulos
57 vistas4 diapositivas
100615 22032021 por
100615 22032021100615 22032021
100615 22032021Panayotis Sofianopoulos
76 vistas5 diapositivas
E 2199 2019pro por
E 2199 2019proE 2199 2019pro
E 2199 2019proPanayotis Sofianopoulos
57 vistas3 diapositivas
E2086 20 por
E2086 20E2086 20
E2086 20Panayotis Sofianopoulos
65 vistas4 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Egk 1 2020 por
Egk 1 2020Egk 1 2020
Egk 1 2020Panayotis Sofianopoulos
23 vistas8 diapositivas
Pol.1072 2018 por
Pol.1072 2018Pol.1072 2018
Pol.1072 2018Panayotis Sofianopoulos
2.5K vistas14 diapositivas
E2132 2019 por
E2132 2019E2132 2019
E2132 2019Panayotis Sofianopoulos
169 vistas3 diapositivas
1017521 18 por
1017521 181017521 18
1017521 18Panayotis Sofianopoulos
101 vistas3 diapositivas
Υπ.Οικ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1136512/ΕΞ2016 por
Υπ.Οικ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1136512/ΕΞ2016Υπ.Οικ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1136512/ΕΞ2016
Υπ.Οικ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1136512/ΕΞ2016Panayotis Sofianopoulos
101 vistas3 diapositivas
Efka030221 por
Efka030221Efka030221
Efka030221Panayotis Sofianopoulos
90 vistas6 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Business Guide Bulgaria 2014 por exagoges
Business Guide Bulgaria 2014Business Guide Bulgaria 2014
Business Guide Bulgaria 2014
exagoges633 vistas

Similar a 1523716 19

1644491 17 por
1644491 171644491 17
1644491 17Panayotis Sofianopoulos
67 vistas7 diapositivas
ΕΦΚΑ, 119_6-4-17 por
ΕΦΚΑ, 119_6-4-17ΕΦΚΑ, 119_6-4-17
ΕΦΚΑ, 119_6-4-17Panayotis Sofianopoulos
69 vistas7 diapositivas
E2059 2020 por
E2059 2020E2059 2020
E2059 2020Panayotis Sofianopoulos
54 vistas4 diapositivas
ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ Γ36/04/97 por
ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ Γ36/04/97ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ Γ36/04/97
ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ Γ36/04/97Panayotis Sofianopoulos
272 vistas4 diapositivas
Efka38 18 por
Efka38 18Efka38 18
Efka38 18Panayotis Sofianopoulos
52 vistas17 diapositivas
1165381 18 por
1165381 181165381 18
1165381 18Panayotis Sofianopoulos
55 vistas6 diapositivas

Similar a 1523716 19(20)

Más de Panayotis Sofianopoulos

e_2034ada.pdf por
e_2034ada.pdfe_2034ada.pdf
e_2034ada.pdfPanayotis Sofianopoulos
103 vistas51 diapositivas
a1039fek.pdf por
a1039fek.pdfa1039fek.pdf
a1039fek.pdfPanayotis Sofianopoulos
104 vistas12 diapositivas
a_1021ada.pdf por
a_1021ada.pdfa_1021ada.pdf
a_1021ada.pdfPanayotis Sofianopoulos
62 vistas10 diapositivas
6092b-22.pdf por
6092b-22.pdf6092b-22.pdf
6092b-22.pdfPanayotis Sofianopoulos
54 vistas12 diapositivas
Α1128_2022_FEK.pdf por
Α1128_2022_FEK.pdfΑ1128_2022_FEK.pdf
Α1128_2022_FEK.pdfPanayotis Sofianopoulos
38 vistas8 diapositivas
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf por
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdfPanayotis Sofianopoulos
27 vistas2 diapositivas

Más de Panayotis Sofianopoulos(20)

Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf por Panayotis Sofianopoulos
Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdfΥπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf
Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf

1523716 19

  • 1. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Αθήνα 19/12/2019 Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./785/1523716 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18 104 32 Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Αντωνακοπούλου Τηλέφωνο: 210 5285585 Φαξ: 210 5236558 E-mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Αγίου Κων/νου 8 102 41 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 5215244 Φαξ: 210 5235710 E-mail: d.oikon.diax@efka.gov.gr ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα Μισθωτών ΕΦΚΑ Τμήματα: Εσόδων – Οικοδομοτεχνικών Έργων, Μητρώου ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2019 (Γ’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Η καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2019 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω Τραπεζών στις 23/12/2019, για τους οικοδόμους που έχουν ήδη γνωστοποιήσει στο Τμήμα Μητρώου των Υποκ/των Μισθωτών ΕΦΚΑ τον τραπεζικό τους λογαριασμό, στον οποίο πιστώνεται το ποσό του αδειοδωροσήμου, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο με αρ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./184/514020/22-4-2019 Γενικό Έγγραφο του Φορέα. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΔΑ: ΩΤΙΚ465ΧΠΙ-ΘΗ2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.12.19 12:14:20 EET Reason: Location: Athens
  • 2. 2 ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  Καταστάσεις απορριφθέντων τραπεζικών λογαριασμών για εργατοτεχνίτες οικοδόμους των οποίων η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών απορρίφθηκε από τις τράπεζες για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. κλειστός - ανύπαρκτος λογαριασμός), πρόκειται να αναρτηθούν στο σύνδεσμο Intranet τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την ημερομηνία έναρξης πληρωμής Αδειοδωροσήμου, λόγω της απαραίτητης επεξεργασίας των δεδομένων. Οι καταστάσεις αυτές πλέον έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και η πληρωμή των αναφερόμενων σε αυτές εργατοτεχνιτών οικοδόμων θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη πληρωμή Αδειοδωροσήμου (Αδειοδωρόσημο Πάσχα 2020), εφόσον ο ασφαλισμένος γνωστοποιήσει τον τραπεζικό του λογαριασμό με την συνήθη διαδικασία.  Καταστάσεις Παραγραφών Αφορούν στοιχεία παραγραφών ποσών Αδειοδωροσήμου, τα οποία προέκυψαν για τις περιπτώσεις που έχει παρέλθει πενταετία από την πρώτη του επομένου έτους της έκδοσης εντολής πληρωμής του (πραγματοποιείται ως διαδικασία κατά την επεξεργασία πληρωμής Αδειοδωροσήμου Α΄ τετραμήνου κάθε έτους). Οι καταστάσεις με τα στοιχεία παραγραφών αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναρτώνται στο σύνδεσμο Intranet τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ., στις οποίες περιλαμβάνονται: κωδικός Υποκ/τος, Α.Μ.Α. και τα παραγραφόμενα ποσά αδειοδωροσήμου. Στην οθόνη του ΟΠΣ/τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. «Διαχείριση Στοιχείων Δωροσήμου», στο πεδίο «Στοιχεία εκτέλεσης» εμφανίζεται αυτόματα η ένδειξη «ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ» και η ημερομηνία παραγραφής. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ως γνωστόν, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 40 του Νόμου 3863/2010 η καταβολή παροχών σε είδος και χρήμα των ασφαλισμένων γίνεται με την διαδικασία πίστωσης ατομικών τραπεζικών λογαριασμών. Οι ίδιοι τραπεζικοί λογαριασμοί των ασφαλισμένων χρησιμοποιούνται και για την καταβολή αδειοδωροσήμου (Εγκ. τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 11/2011). Λόγω της σταδιακής εφαρμογής του Προεδρικού Διατάγματος 8/23.1.2019 (Οργανισμός ΕΦΚΑ), σύμφωνα με το οποίο δεν προβλέπεται η λειτουργία Τμημάτων Οικονομικού στις Τοπικές Διευθύνσεις ΕΦΚΑ, πρέπει οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό στον ΕΦΚΑ, να προσέλθουν στις υπηρεσίες Μητρώου Μισθωτών για τη δήλωσή του. Κατόπιν των ανωτέρω, όλες οι Μονάδες - Υποκαταστήματα Μισθωτών ΕΦΚΑ, με ευθύνη των Διευθυντών, πρέπει να ενημερώνουν, με κάθε πρόσφορο μέσο, τους ενδιαφερόμενους εργατοτεχνίτες οικοδόμους (π.χ. μέσω των τοπικών συλλόγων – σωματείων). ΑΔΑ: ΩΤΙΚ465ΧΠΙ-ΘΗ2
  • 3. 3 Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος, στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται όπως συνδράμει στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού. Του παρόντος Γενικού Εγγράφου, με ευθύνη των Διευθυντών, να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των Τμημάτων Εσόδων – Οικοδομοτεχνικών Έργων και Μητρώου, για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών. Συν/να: Έντυπο Οδηγιών Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΑΔΑ: ΩΤΙΚ465ΧΠΙ-ΘΗ2
  • 4. 4 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σταδίου 29 Τ.Κ 101 10 2. Ο.Α.Ε.Δ. – Θράκης 8 – Τράχωνες Τ.Κ. 174 56 ΑΛΙΜΟΣ 3. Γ.Σ.Ε.Ε.- Πατησίων 69 – ΤΚ 104 34 4. Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος Ζήνωνος 7 – 9 ΤΚ 104 31 5. Ομοσπονδία Οικοδόμων και Ξύλου Ελλάδος Χαλκοκονδύλη 37 – ΤΚ 104 32 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Κολοκοτρώνη 4 – ΤΚ 105 61 7. Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Θεμιστοκλέους 4 – ΤΚ 106 78 8. Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημ. Έργων Ασκληπιού 23 – ΤΚ 106 80 9. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης Φειδίου 14– 16 ΤΚ 106 78 10. Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων Πινδάρου 4 – ΤΚ 106 71 ΑΔΑ: ΩΤΙΚ465ΧΠΙ-ΘΗ2
  • 5. 5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ Για την καταβολή δωροσήμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είτε νέος λογαριασμός καταθέσεων, είτε οποιοσδήποτε υπάρχων σε μία από τις Τράπεζες που δρασηροποιούνται στη χώρα αρκεί να είστε εσείς ο πρώτος δικαιούχος. Κατά την μετάβασή σας στην Τράπεζα για «άνοιγμα» νέου τραπεζικού λογαριασμού θα πρέπει να προσκομίσετε :  Την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριό σας  Τον Α.Φ.Μ. σας (από εκκαθαριστικό της εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο παραστατικό)  Λογαριασμό ΔΕΚΟ (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ)  Το παρόν έντυπο, προκειμένου να μην απαιτηθεί ελάχιστη κατάθεση ποσού για το «άνοιγμα» του λογαριασμού. 2. ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΦΚΑ Για να δηλώσετε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο επιθυμείτε να καταβάλλεται το δωρόσημο, θα πρέπει να προσέλθετε σε οποιοδήποτε Υποκ/μα Μισθωτών ΕΦΚΑ και να προσκομίσετε :  Το πρωτότυπο τραπεζικό σας βιβλιάριο και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας αυτού. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε βιβλιάριο θα πρέπει να προσκομίσετε παραστατικό που εκτυπώνεται από την Τράπεζα, στο οποίο αποτυπώνεται καθαρά ο αριθμός του λογαριασμού σας, τα στοιχεία των δικαιούχων και τα στοιχεία της Τράπεζας.  Πρωτότυπο και Φωτοτυπία της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου σας και να δηλώσετε τον Α.Μ.Κ.Α. Αν αδυνατείτε να προσέλθετε ο ίδιος, η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται παραπάνω, απαιτείται η προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που θα δηλώσετε για την καταβολή δωροσήμου, θα καταχωρηθούν στο Μητρώο που τηρείται στον ΕΦΚΑ για κάθε ασφαλισμένο. Σε περίπτωση που μετά την ένταξή σας στο νέο σύστημα πληρωμής δωροσήμου, επιθυμείτε να αλλάξετε τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της διεύθυνσης κατοικίας σας, θα ακολουθήσετε τη διαδικασία μεταβολής στοιχείων Μητρώου (προσέλευση σε οποιοδήποτε Υποκ/μα Μισθωτών ΕΦΚΑ). 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σε οποιαδήποτε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με την πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας σας. ΑΔΑ: ΩΤΙΚ465ΧΠΙ-ΘΗ2