Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Dsm3092 הפעלת ערכה

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 6 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Dsm3092 הפעלת ערכה

  1. 1. Ses51c.exe ‫ערכת‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬DSM3092 ‫איור‬١٤‫ערכת‬ ‫של‬ ‫תיאור‬ :DSM ٣٠٩٢ 1.‫שמנורת‬ ‫וודא‬ ‫הכח‬ ‫ספק‬ ‫את‬ ‫חבר‬POWER.‫תדלק‬ (‫אדום‬ ‫)צבע‬ 2.‫לחיבור‬ ‫מהערכה‬ ‫התקשורת‬ ‫כבל‬ ‫את‬ ‫חבר‬COM.‫המחשב‬ ‫של‬ 3.‫האייקון‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ,‫התוכנה‬ ‫את‬ ‫פתח‬ 4.‫הערכה‬ ‫הגדרות‬ ‫את‬ ‫שנה‬ ‫כעת‬
  2. 2. ‫איור‬١٥‫הערכה‬ ‫הגדרות‬ ‫לשינוי‬ ‫כניסה‬ : : ‫אלו‬ ‫להגדרות‬ ‫המחדל‬ ‫בברירת‬ ‫שקיימות‬ ‫ההגדרות‬ ‫את‬ ‫שנה‬ ‫איור‬١٦‫ערכת‬ ‫הגדרות‬ ‫שינוי‬ :DSM ٣٠٩٢ 5.:‫הערכה‬ ‫עם‬ ‫המחשב‬ ‫של‬ ‫התקשורת‬ ‫בדיקת‬ 2/
  3. 3. ‫איור‬١٧‫בערכת‬ ‫התקשורת‬ ‫לבדיקת‬ ‫כניסה‬ :DSM ٣٠٩٢ : ‫החלון‬ ‫יתקבל‬ ‫כעת‬ ‫איור‬١٨‫התקשורת‬ ‫חלון‬ : 3/
  4. 4. ,‫לחצן‬ ‫על‬ ‫לחץ‬reset‫הודעת‬ ‫התקבלה‬ ‫אם‬‫בדוק‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ,‫תקינה‬ ‫שהתקשורת‬ ‫סימן‬ ,‫תיחול‬ .‫למחשב‬ ‫הערכה‬ ‫חיבורי‬ ‫ואת‬ ‫ההגדרות‬ ‫את‬ 6.:‫מתאים‬ ‫קומפילר‬ ‫בחר‬ a.,– ‫בחר‬ ‫אסמבלר‬ ‫לכתיבת‬Assembler Compiler b.‫בשפת‬ ‫ולכתיבת‬C - SDCC Compiler ‫איור‬١٩‫המהדר‬ ‫סוג‬ ‫שינוי‬ : 7..‫אותה‬ ‫ולבדוק‬ ‫התוכנית‬ ‫את‬ ‫לכתוב‬ ‫יש‬ ‫כעת‬ .‫שגיאות‬ ‫לאפס‬ ‫עד‬ ‫התוכנית‬ ‫את‬ ‫לתקן‬ ‫יש‬ 4/
  5. 5. ‫איור‬٢٠‫קומפילציה‬ ‫ביצוע‬ : 8.:‫הצריבה‬ ‫מתבצעת‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫ולחץ‬ ‫הבאות‬ ‫האפשרויות‬ ‫את‬ ‫העכבר‬ ‫באמצעות‬ ‫וסמן‬ ‫הבא‬ ‫החלון‬ ‫יפתח‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬auto program. ‫איור‬٢١‫צריבה‬ ‫ביצוע‬ : 5/
  6. 6. ‫איור‬٢٢-‫ה‬ ‫של‬ ‫הזכרון‬ ‫איזור‬ :FLASH 6/

×