Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Dsm3092 הפעלת ערכה

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 7 Anuncio
Anuncio

Dsm3092 הפעלת ערכה

  1. 1. Ses51c.exe ‫עבודה‬‫עם‬‫ערכת‬DSM3092 ‫איור‬14‫תיאור‬ :‫של‬‫ערכת‬DSM3092 1.‫חבר‬‫את‬‫ספק‬‫הכח‬‫וודא‬‫שמנורת‬POWER‫)צבע‬.‫תדלק‬ (‫אדום‬ 2.‫חבר‬‫את‬‫כבל‬‫התקשורת‬‫מהערכה‬‫לחיבור‬COM‫של‬.‫המחשב‬ 3.‫פתח‬‫את‬‫לחץ‬ ,‫התוכנה‬‫על‬‫האייקון‬ 4.‫כעת‬‫שנה‬‫את‬‫הגדרות‬‫הערכה‬
  2. 2. ‫איור‬15‫כניסה‬ :‫לשינוי‬‫הגדרות‬‫הערכה‬ ‫שנה‬‫את‬‫ההגדרות‬‫שקיימות‬‫בברירת‬‫המחדל‬‫להגדרות‬‫אלו‬: ‫איור‬16‫שינוי‬ :‫הגדרות‬‫ערכת‬DSM3092 5.‫בדיקת‬‫התקשורת‬‫של‬‫המחשב‬‫עם‬:‫הערכה‬ 2/
  3. 3. ‫איור‬17‫כניסה‬ :‫לבדיקת‬‫התקשורת‬‫בערכת‬DSM3092 ‫כעת‬‫יתקבל‬‫החלון‬: ‫איור‬18‫חלון‬ :‫התקשורת‬ 3/
  4. 4. ‫לחץ‬‫על‬,‫לחצן‬reset‫אם‬‫התקבלה‬‫הודעת‬‫סימן‬ ,‫תיחול‬‫שהתקשורת‬‫אם‬ ,‫תקינה‬‫לא‬‫בדוק‬‫את‬ ‫ההגדרות‬‫ואת‬‫חיבורי‬‫הערכה‬.‫למחשב‬ 6.‫בחר‬‫קומפילר‬:‫מתאים‬ a.‫לכתיבת‬‫אסמבלר‬‫בחר‬–,Assembler Compiler b.‫ולכתיבת‬‫בשפת‬C - SDCC Compiler ‫איור‬19‫שינוי‬ :‫סוג‬‫המהדר‬ 7.‫כעת‬‫יש‬‫לכתוב‬‫את‬‫התוכנית‬‫ולבדוק‬.‫אותה‬ ‫יש‬‫לתקן‬‫את‬‫התוכנית‬‫עד‬‫לאפס‬.‫שגיאות‬ 4/
  5. 5. ‫איור‬20‫ביצוע‬ :‫קומפילציה‬ 8.‫בשלב‬‫זה‬‫מתבצעת‬:‫הצריבה‬ ‫לאחר‬‫מכן‬‫יפתח‬‫החלון‬‫הבא‬‫וסמן‬‫באמצעות‬‫העכבר‬‫את‬‫האפשרויות‬‫הבאות‬‫ולחץ‬auto program. ‫איור‬21‫ביצוע‬ :‫צריבה‬ 5/
  6. 6. ‫איור‬22‫איזור‬ :‫הזכרון‬‫של‬-‫ה‬FLASH 6/
  7. 7. ‫איור‬22‫איזור‬ :‫הזכרון‬‫של‬-‫ה‬FLASH 6/

×