Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Profilaktyka 2010

1.819 visualizaciones

Publicado el

Działania profilaktyczne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach w roku 2010

Publicado en: Educación, Tecnología
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Profilaktyka 2010

 1. 1. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 2. 2. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH <ul><li>Celem naszego programu jest kształtowanie właściwej postawy ucznia wobec siebie, rówieśników i otaczającego środowiska . Działania , jakie prowadzimy skupiają się wokół trzech obszarów: </li></ul><ul><ul><li>kształtowanie umiejętności dbania o siebie, swoje zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój , </li></ul></ul><ul><ul><li>kształtowanie postawy życzliwości, szacunku i tolerancji wobec innych ludzi , </li></ul></ul><ul><ul><li>zapobieganie zachowaniom ryzykownym . </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Nasze działania profilaktyczne oparte są na ścisłej współpracy grona pedagogicznego, dyrekcji, personelu, rodziców, R ady O siedlowej. Po każdym roku szkolnym staramy się weryfikować podjęte działania, dokonywać ewaluacji. </li></ul><ul><li>Współpracujemy z różnymi instytucjami, aby nasze działania były różnorodne. Korzystamy z pomocy merytorycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, współpracujemy z Centrum Profilaktyki Społecznej, Wadowickim Stowarzyszeniem Integracji Społecznej Klub Abstynentów „VICTORIA”, PUKS „ K AROL” , Policją, Sądem ds. Nieletnich, MOPS, Parafią Św. Piotra Apostoła. </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 4. 4. <ul><li>Jako szkoła w minionym roku realizowaliśmy m.in. następujące programy i projekty: </li></ul><ul><ul><li>„ Szkoła bez przemocy” </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Ratujemy i uczymy ratować” </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Trzymaj formę” </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Poczytaj mi, przyjacielu” </li></ul></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 5. 5. <ul><li>Celem programu „Szkoła bez przemocy” jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 6. 6. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH <ul><li>Od momentu zgłoszenia się do programu m.in. zwiększyliśmy liczbę zajęć edukacyjnych poświęconych zjawisku przemocy i agresji, przeprowadzamy ankiety (wśród uczniów klas czwartych i ich rodziców) badające to zjawisko w naszej szkole, staramy się ciekawiej zagospodarować wolny czas uczniom, zachęcamy ich do udzielania się w wolontariacie. Podsumowaniem rocznej pracy jest Dzień &quot;Szkoły bez przemocy&quot; organizowany w czerwcu. </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 7. 7. <ul><li>Program „Ratujemy i uczymy ratować” to realizacja przez przeszkolonych nauczycieli zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów klas I-VI. Dzieci uczą się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Otrzymują specjalne podręczniki, które pomagają w przyswajaniu i usystematyzowaniu zdobytej wiedzy. W części praktycznej korzystamy ze specjalistycznego sprzętu (m.in. z fantomów), który otrzymaliśmy od Fundacji WOŚP. Po zaliczonym egzaminie uczniowie otrzymują certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy. </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 8. 8. <ul><li>Celem programu „Trzymaj formę” jest edukowanie w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 9. 9. <ul><li>Program „Poczytaj mi przyjacielu” został zainicjowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, w ramach którego uczniowie czytają książki najmłodszym. Dzięki uczestnictwu w programie młodzi ludzie mają okazję, często po raz pierwszy, zetknąć się z wolontariatem, kontakt z młodszymi uczy ich budowania więzi, a publiczne wystąpienia pozwalają zyskać więcej pewności siebie. Wolontariuszki z dwóch klas dwa razy w miesiącu przeprowadzają zajęcia czytelnicze w oddziale przedszkolnym. </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 10. 10. <ul><li>Podejmując działania wychowawcze i profilaktyczne stawiamy na partnerstwo oraz integrację. </li></ul><ul><li>Pierwszymi partnerami są rodzice, których staramy się angażować w działania na rzecz dzieci i szkoły. </li></ul><ul><li>W tym roku w ramach działań edukacyjno – wychowawczych przygotowaliśmy broszury pod hasłem „Szkoła Rodzica” . </li></ul><ul><li>Rodzicom starszych uczniów przekazaliśmy informacje nt. przemocy i agresji, bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni, sposobów efektywnego uczenia się. Dla rodziców młodszych dzieci w ulotce zawarliśmy informacje nt. wpływu mediów na dzieci, korzyści z czytania dzieciom, a także propozycji zabaw dla dzieci i dorosłych – jako a lternatyw y wobec telewizji i komputera . </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 11. 11. <ul><li>S zczególnie promujemy i zachęcamy dzieci do udziału w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, które są alternatywą dla podejmowania działań ryzykownych. W czasie roku szkolnego uczniowie mog ą korzystać z szerokie j oferty zajęć pozalekcyjnych i kó ł zainteresowań . </li></ul><ul><li>W naszej szkole działa „Sekcja pływacka” , Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne dla kl. IV –VI , „Mali Wędrowcy” dla klas młodszych, koło ekologiczne, regionalne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, tenisa stołowego. </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 12. 12. <ul><li>Stawiamy na rozwój talentów i zainteresowań. </li></ul><ul><li>Uczniowie uczestnicz ą w zajęciach koła taneczneg o, gitarowego . </li></ul><ul><li>W szkole działają także koła teatralne, komputerowe, języka angielskiego, plastyczne, zespół wokalno – muzyczny „Tremusie”. </li></ul><ul><li>Aby przekazywać uczniom wiedzę o życiu naszego Patrona Jana Pawła II i propagować wartości, jakich nauczał corocznie obchodzimy święto Patrona szkoły, czcimy rocznice urodzin, wyboru, śmierci Karola Wojtyły. Podczas katechez i lekcji wychowawczych realizujemy scenariusze zajęć o Patronie. </li></ul><ul><li>Od lat działa w naszej szkole Grupa Papieska i Drużyna Papieska, która skupia uczniów szczególnie pogłębiających wiedzę o Papieżu . </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 13. 13. <ul><li>Propagujemy idee integracji . Organizujemy cykliczn e imprez y dla społeczności szkoły i osiedla, taki e jak festyn „P ożegnanie lata”, „Piknik Rodzinny” . Zapraszamy do naszej szkoły dzieci niepełnosprawne. Nasi uczniowie odwiedzają dzieci w wadowickim szpitalu, osoby starsze w Domu Pomocy Społecznej . Jesteśmy też gospodarzami spotkania Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II. </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 14. 14. <ul><li>Naszych uczniów zachęcamy do aktywności, przejęcia odpowiedzialności i dbania o siebie i innych. W każdym miesiącu poszczególne klasy od IV do VI, pod okiem wychowawców, pełnią dyżury na korytarzach, stołówce, aktualizują gazetki, organizują uroczystości i apele, a na koniec miesiąca prezentują sprawozdanie ze swoich działań i życia szkoły. Propagujemy idee wolontariatu poprzez Szkolne Koło Caritas, pomoc koleżeńską, udział w projektach i akcjach Samorządu Uczniowskiego. </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 15. 15. <ul><li>  Profilaktyka w klasach młodszych realizowana jest poprzez wdrażanie programów wczesnej profilaktyki: „Cukierki” (uzależnienia, zachowania wobec obcej osoby) i „Magiczne kryształy” (uzależnienia od mediów). </li></ul><ul><li>W klasach IV – VI zajęcia nt. profilaktyki, asertywności, problematyki agresji i przemocy realizowane są w ramach godzin wychowawczych, spotkań z pedagogiem, psychologiem . Centrum Profilaktyki Społecznej już kolejny raz realizuje u nas program profilaktyczny „Zielony agrest” . </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 16. 16. <ul><li>Aby promować zdrowy styl życia </li></ul><ul><li>wśród naszych uczniów o rganizujemy </li></ul><ul><li>akcje, konkursy prozdrowotne, konkursy </li></ul><ul><li>plastyczne , n p. „Dzień walki z AIDS”, </li></ul><ul><li>„ Paleniu – Nie” , konkursy BRD. </li></ul><ul><li>Uczniowie biorą także udział </li></ul><ul><li>w konkursach zewnętrznych, </li></ul><ul><li>spektaklach teatru profilaktycznego. </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH

×