Publicidad
Nov 28 2022.pdf
Nov 28 2022.pdf
Próximo SlideShare
Sept 27 2021Sept 27 2021
Cargando en ... 3
1 de 2
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Nov 28 2022.pdf

  1. न"या %शखरांकडे बहुतेक सव) क ं प,यांचे सहामाह1 2नकाल जाह1र झाले आहेत व बाजारात 9दशा देणा=या क ु ठ?याच घटना न घड?यामुळे सर?या सDताहात बाजार सुEत होता. पण अशा उदासीन असले?या बाजारात बँक 2नKट1ने माL सातMयाने आघाडी घेत नवीन उNच पातळी गाठल1. सरकार1 व काह1 2नवडक खासगी बँकांमधे दमदार खरेद1 झाल1. अमेRरकन फ े डरल Rरझव)Nया सTमतीNया बैठकVचे इ2तवृMत YTसZद झाले. Mयातील संक े तांमुळे सDताह अखेर से,से[स व 2नKट1ने जोर पकडला व बाजाराचे हे Yमुख 2नदशांक MयांNया ]व^मी Eतरावर बंद झाले. _बEलेर1चा `यवसाय टाटा क,झुमर कडे हEतांतर1त करaयाचा ]वचार होत असणे व आरती इंडEb1जचा अमो2नयम नायbेट साठc द1पक फ9ट)लायझर सोबतचा द1घ) मुदतीचा करार या सर?या सDताहातील महMवाNया बातdया ठर?या. या सदरामZये आधी सुच]वले?या या दो,ह1 क ं प,यांNया भ]वfयासाठc या चांग?या घटना ठरतील. -ा.डवेल नॉट3न: gाhडवेल नॉट)न उjयोगांना लागणार1 gाhkडंग, कट1ंग, पॉTलशींगची चाक े व TसTलकॉन काबा)ईड बन]वते. कारखानदार1 उjयोगांना लागणारे उNच दजा)चे DलॅिEटक व TसरॅTमक्सचे सुटे भागह1 क ं पनी बन]वते. क ं पनीला जगातील नावाजले?या नॉट)न समूहाचे पाठबळ आहे. क ं पनीने सDटqबर अखेर संपले?या सहा म9ह,यांत आकष)क कामsगर1 क े ल1. क ं पनीची उलाढाल १२७० कोट1 झाल1 तर नफा १८३ कोट1 झाला. गे?या संपूण) वषा)साठc उलाढाल दोन हजार कोट1 व नफा २९६ कोट1 झाला होता. मार्च २०२३ अखेरNया वष} क ं पनी २४०० कोट1ंची उलाढाल कन ३६० कोट1ंचा नफा Tमळवेल अशी अपेÄा आहे. क ं पनीची रोकड तरलता चांगल1 असून वा]ष)क नKयामधे सरासर1 २० ट[क े वाढ होत आहे. सZया १९३० Nया पातळीतील हे समभाग द1घ) काल1न गुंतवणूकVसाठc उMतम आहेत. क े ईआय इंड789ज: भारतातील सवा)त मोठया क े बल व वायर उMपादकांपैकV ह1 एक क ं पनी आहे. क ं पनी अ2तRर[त उNच दाब व ताण सहन क शकणा=या पॉवर क े बल्स व वायस) बन]वते. या उMपादनांना वीज पुरवठा, रे?वे, Rरफायनर1, बांधकाम अशा पायाभूत jयोगांकडून मागणी असते. क ं पनीNया सDटqबर अखेरNया 2तमाह1त ]व^Vमधे २० ट[क े वाढ झाल1 पण कNNया मालातील वाढ1व खचा)मुळे व उNच दाबाNया क े ब?स मधील मागaया कमी झा?यामुळे नफा साधारणपणे Mयाच पातळीवर राह1ला. क ं पनीचे या `यवसायातील अgणी Eथान व पायाभूत सु]वधा व भ]वfयातील खासगी Yक?पातील वाढ लÄात घेता क ं पनीने आता पयÉत नKयामधे साधलेल1 सरासर1 २६ ट[क े वाढ पुढे देखील कायम राह1ल अशी अपेÄा आहे. सम`यावसा2यक क ं प,यांNया तुलनेत या क ं पनीचे समभाग सZया वाजवी पातळीवर Tमळत आहेत. १५३० ते १५७० Nया पातळीत खरेद1ची संधी आहे.
  2. %समेन्स: भारतातील इंिज2नअRरंग, उजा) `यवEथापन, आरोÖयाशी 2नगkडत तंLÜान, ऑटोमेशन व क ं bोल, रे?वे TसÖनTलंग व सुरÄा Yणाल1 अशा अनेक उNच तां_Lक सेवा देणा=या या क ं पनीने सDटqबर अखेरNया वषा)चे 2नकाल जाह1र क े ले. (क ं पनीने करोना पूर्व काळाची `यवसाय पातळी गाठल1 आहे. क ं पनीकडे १३५०० कोट1ंNया मागaया आहेत.) क ं पनीने नुकताच रे?वेचे डबे तयार करaयासाठc कारखाना सु क े ला आहे. Mयामधून भारतातील व परदेशातील मागणीचा पुरवठा क ं पनी करणार आहे. सरकार1 व खासगी भांडवल1 Yक?पातील संधी घेaयासाठc Tसमq,सNया समभागांमधे गुंतवणूक करता येईल 2नकाल जाह1र झा?यावर नKयाचे Yमाण कमी अस?यामुळे समभागात २७७६ पयÉत घसरण झाल1 आहे. पण ह1 खरेद1ची संधी आहे. ए%शयन पे@Aस: सàदय)वध)क रंगांखेर1ज वाहन `यवसाय तसेच औjयोsगक कारखा,यांना लागणारे रंग तसेच Mयाबरोबर लागणारे पुäी, Yायमर व Eटेनर सारखे इतर रंग सा9हMय पुर]वणार1 ह1 आघाडीची क ं पनी आहे. गृह सजावट1Nया `यवसायातह1 क ं पनीने पदार्पण क े ले आहे. क ं पनी Eवत:चा `हाईट Tसमqटचा कारखाना सु करत आहे. क ं पनीने १४ नवी उMपादने व ८००० नवी ãकरकोळ ]व^V दुकाने गे?या 2तमाह1त आप?या ]वपणन `यवEथेत जोडल1 आहेत. गे?या 2तमाह1त पावसाळा लांब?यामुळे घरगुती वापराNया सàदय)वध)क रंगांNया ]व^Vवर पRरणाम झाला Mयामुळे आधीNया 2तमाह1 तुलनेत क ं पनीचे 2नकाल कमसर होते तर1ह1 गे?या वषा)तील या 2तमाह1Nया तुलनेत ते उजवे होते. पुढ1ल सहा म9ह,यांत ख2नज तेलाNया उतरMया ãकं मतीचा क ं पनीला लाभ होईल. गे?या पाच वषा)त क ं पनीचे समभाग सरासर1 २२ ट[[यांनी वाढले आहेत. गुंतवणूकदारांना नेहमीच चांगला परतावा देणा=या या क ं पनीNया समभागात सZयाNया ३१०० Nया पातळीवर खरेद1ची संधी आहे. महागाईची दर वाढ कमी होaयाची आशा बळावल1 आहे. खर1प व रåबी ]पकांसाठc हे वष) चांगले जाaयाचे संक े त आहेत. Mयामुळे एक ं दर1त वEतूंची मागणी वाढेल. अमेRरकन फ े डरल Rरझव)Nया पतधोरण सTमतीत या पुढ1ल `याजदर वाढ1 बाबत सबुर1चे धोरण ठेवaयावर बहुमत आहे. पRरणामी बाजारात मोठc घसरण येaयाची sच,हे नाह1त. पण इंधन दरवाढ, यु^ े नचे युZद व `याज दरवाढ यातील क ु ठल1ह1 बाब बाजाराNया अपेÄेNया ]वçZद गेल1 तर सावध `हायला हवे. सुधीर जोशी sudhirjoshi23@gmail.com
Publicidad