Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Portforio of manow

190 visualizaciones

Publicado el

win

Publicado en: Diseño
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Portforio of manow

 1. 1. คำนำ แฟ้ มสะสมผลงาน ( Portfolio ) เล่มนี้ ดิฉันได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนนาเสนอข้อมูล ประวัติส่วนตัว ผลทางการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดิฉันได้เข้าร่วม โดยแฟ้ มสะสมผลงานเล่มนี้ ประกอบด้วยเอกสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติทางการศึกษา ผลงานที่ได้รับ รวมทั้งรูปภาพการทากิจกรรมต่างๆมากมาย ดิฉันขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูอาจารย์ และเพื่อนๆ ที่ให้ความช่วยเหลือทั้งให้คาแนะนา รวบรวมเอกสาร หลักฐานสาคัญต่างๆ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อจัดทาแฟ้ มผลงานในครั้งนี้ และเพื่อการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ผู้จัดทา (นางสาวพจนาถ สุวรรณวิชณีย์)
 2. 2. สำรบัญ 1. ประวัติส่วนตัว 2. ประวัติการศึกษา 3. บันทึกผลการเรียน 4. การได้รับรางวัล 5. รายละเอียดของผลงาน 6. คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 6.1 ขยัน 6.2 ประหยัด 6.3 ซื่อสัตย์ 6.4 มีวินัย 6.5 สุภาพ 6.6 สะอาด 6.7 สามัคคี 6.8 มีน้าใจ
 3. 3. ประวัติส่วนตัว ชื่อ นาวสาวพจนาถ สุวรรณวิชณีย์ เกิดวันที่ 19 ตุลาคม 2541 อายุ17 ปี ที่อยู่ 199/9 ม.5 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์090-1197129 E-mail: Swagnym@gmail.com บิดาชื่อ นายไวพจน์สุวรรณวิชณีย์ อาชีพ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ า มารดาชื่อ นางลักษมิกรสุวรรณวิชณีย์ อาชีพ ค้าขาย สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนาพุทธ งานอดิเรก ฟังเพลง ออกกาลังกาย คติประจาใจ ทาพรุ่งนี้ให้ดีที่สุด
 4. 4. ชื่อ นางสาววนิดา สุดใจ ที่อยู่ บ้านเลขที่ 31/11 ม.5 ซ.3 ต.ท่าวาสุกรี อ.อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เบอร์โทรศัพท์ 082-199-8944
 5. 5. ชื่อ นางสาวณิชกานต์ อยู่พุ่มพฤกษ์ ที่อยู่ บ้านเลขที่8/2 ม.6 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 เบอร์โทรศัพท์ 089-086-9978
 6. 6. ชื่อ นางสาวกันยารัตน์ จันใบ ที่อยู่ บ้านเลขที่ 18/5 ม.1 ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 เบอร์โทรศัพท์ 092-438-7745
 7. 7. ปีการศึกษา 2554-2556 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557-ปัจจุบัน มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2551-2553 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง
 8. 8. ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมวันกีฬาสี ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
 9. 9. ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมของแม่ชีศันสนีย์
 10. 10. ดิฉันได้สอบนักธรรมได้เกียรติบัตรที่สอบได้ธรรมศึกษาชั้นเอก ดิฉันได้เข้าร่วมการประกวดพานไหว้ครูได้รางวัล”ประเภทความคิดสร้างสรรค์”
 11. 11. ห้องของดิฉันได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดห้องเรียนสะอาด ห้องของดิฉันได้รับรางวัลชมเชย การนาเสนอผลงานกลุ่ม
 12. 12. ดิฉันได้รับเกียรติบัตรการสอบวัดผลภาษาจีน ห้องขอดิฉันได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดพานไหว้ครู
 13. 13. คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ แผนที่คนดี
 14. 14. 1. ขยัน คือ การตั้งใจเรียน มีความพยายามในการทางานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ อดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยันต้องควบคู่กับการใช้ปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลสาเร็จตามความมุ่งหมายผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจทาอย่างจริงจังต่อ เนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร เป็นคนสู้งาน มีความพยายามไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทา ตั้งใจทาหน้าที่อย่างจริงจัง ดิฉันให้ความสนใจในการเรีย นเป็นอย่างมาก และพยายามทบทวนบทเรียน อยู่สม่าเสมอ ตั้งใจทาหน้าที่ของตัวเองให้ดี ที่สุด
 15. 15. 2. ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้ งเฟ้ อ ผู้ที่มีความประ หยัด คือ ผู้ที่ดาเนินชีวิตเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตนคิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่ารู้จักทาบัญชีรายรับ- รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ ดิฉันหยอดกระปุกออมสินทุ กวันเพื่อเป็นการออมเงิน เพื่อนาเงินไปฝากธนาคารให้เ กิดประโยชน์
 16. 16. 3. ซื่อสัตย์คือ มีความซื่อสัตย์ไม่โกง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลาเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง ดิฉันมีความสื่อสัตย์ ไม่โกง ตรงติอเวลาเมื่อเวลามีคนนัด ไปที่ไหนๆ
 17. 17. 4. มีวินัย คือ ทาตามกฏระเบียบของโรงเรียน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ ดิฉันทาตามกฎระเบียบของโ รงเรียน โดยการแต่งกายให้ถูกต้องต ามกฎของโรงเรียน
 18. 18. 5. สุภำพ คือ มีมารยาทเรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงามมีสัมมาคารวะ ผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอานาจข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย ดิฉันเป็นคนมีมารยาท รู้จักกาลเทศะเมื่ออยู่ต่อหน้า ผู้ใหญ่ พูดจาสุภาพเรียบร้อย
 19. 19. 6. สะอำด คือ แต่งกายถูกระเบียบ สะอาด มีความผ่องใส เป็นที่เจริญตา ทาให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น ผู้ที่มีความสะอาดคือ ผู้รักษาร่างกายที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ ดิฉันเป็นคนมีความแจ่มใสเส มอและแต่งกายสะอาดถูกระเ บียบ
 20. 20. 7. สำมัคคี คือ มีความสามัคคีมีความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาท ดิฉันช่วยงานกลุ่มเพื่อน และสามัคคีกับเพื่อนในกลุ่ม
 21. 21. 8. มีน้ำใจ คือ การช่วยเหลือคนอื่น เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการความจาเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันผู้ที่มีน้าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคมรู้จักแบ่งปัน ดิฉันช่วยเหลือคนอื่น เอาใจใส่ทุกคน มีน้าใจ เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าของทุกคน

×