Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

приказка за цветовете и приятелството

3.662 visualizaciones

Publicado el

Толерантност

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

приказка за цветовете и приятелството

 1. 1. ПРИКАЗКА ЗА ЦВЕТОВЕТЕ ИПРИКАЗКА ЗА ЦВЕТОВЕТЕ И ПРИЯТЕЛСТВОТОПРИЯТЕЛСТВОТО Преди много години цветовете на тозиПреди много години цветовете на този свят започнали да спорят. Всеки твърдялсвят започнали да спорят. Всеки твърдял за себе си, че е най-добрият, най-за себе си, че е най-добрият, най- важният, най-необходимият, най-важният, най-необходимият, най- обичаният!обичаният!
 2. 2. ЗЕЛЕНИЯТ казал:ЗЕЛЕНИЯТ казал: Разбира се, че съм най-важният! Аз съмРазбира се, че съм най-важният! Аз съм символ за живот и надежда. Аз съм избрансимвол за живот и надежда. Аз съм избран за тревата, за цветята и листата. Без мен щеза тревата, за цветята и листата. Без мен ще умрат всички животни. Погледнетеумрат всички животни. Погледнете природата около вас и ще видите, че аз съмприродата около вас и ще видите, че аз съм в средата!в средата!
 3. 3. СИНИЯТ казал:СИНИЯТ казал: Ти мислиш само за Земята! Но виж небето иТи мислиш само за Земята! Но виж небето и морето! Аз съм във водата, която е основата наморето! Аз съм във водата, която е основата на целия живот и от дълбините на морето стигам чакцелия живот и от дълбините на морето стигам чак до облаците. Небето дава простор, свобода идо облаците. Небето дава простор, свобода и безкрайност. Без моята свобода щяхте да сте еднобезкрайност. Без моята свобода щяхте да сте едно нищо!нищо!
 4. 4. ЖЪЛТИЯТ се подсмихнал:ЖЪЛТИЯТ се подсмихнал: Всички вие сте толкова сериозни. Аз носяВсички вие сте толкова сериозни. Аз нося смях, веселие и топлина по света. Слънцетосмях, веселие и топлина по света. Слънцето е жълто, Луната е жълта, звездите сае жълто, Луната е жълта, звездите са жълти... Един слънчоглед кара света да сежълти... Един слънчоглед кара света да се смее. Без мен нямаше да има смях!смее. Без мен нямаше да има смях!
 5. 5. Тогава ОРАНЖЕВИЯТ започнал да се хвали:Тогава ОРАНЖЕВИЯТ започнал да се хвали: Аз съм цвета на здравето и обновлението. По-Аз съм цвета на здравето и обновлението. По- рядко се показвам, но съм ценен, защото служа зарядко се показвам, но съм ценен, защото служа за потребностите на човешкия живот. Аз пренасямпотребностите на човешкия живот. Аз пренасям най-важните витамини. Не съм винаги нанай-важните витамини. Не съм винаги на хоризонта, но когато оцветявам небето по времехоризонта, но когато оцветявам небето по време на изгрев и залез, красотата ми е толкована изгрев и залез, красотата ми е толкова впечатляваща, че никой не си губи времето ввпечатляваща, че никой не си губи времето в мисли за васмисли за вас..
 6. 6. ЧЕРВЕНИЯТ не можел да издържи повече и извикал:ЧЕРВЕНИЯТ не можел да издържи повече и извикал: Аз съм вашият владетел! Аз съм кръвта- кръвта наАз съм вашият владетел! Аз съм кръвта- кръвта на живота! Аз съм цвета на опасността и смелостта. Готовживота! Аз съм цвета на опасността и смелостта. Готов съм да воювам за нещо. Паля огън в кръвта. Без менсъм да воювам за нещо. Паля огън в кръвта. Без мен Земята би била пуста като луната. Аз съм цвета наЗемята би била пуста като луната. Аз съм цвета на страстта и любовта, на червените рози и мака.страстта и любовта, на червените рози и мака.
 7. 7. ПУРПУРНИЯТПУРПУРНИЯТ се наддигнал и казал гордо:се наддигнал и казал гордо: Аз съм цвета на водачите и силата. Царе иАз съм цвета на водачите и силата. Царе и главатари са избирали винаги моя цвят,главатари са избирали винаги моя цвят, защото е символ на авторитет и мъдрост.защото е символ на авторитет и мъдрост. Никой не може да се съмнява в мен.Никой не може да се съмнява в мен.
 8. 8. Накрая се обадил и ИНДИГОВИЯТ цвят, по-тихо вНакрая се обадил и ИНДИГОВИЯТ цвят, по-тихо в сравнение с останалите, но с все така със самочувствие:сравнение с останалите, но с все така със самочувствие: Спомнете си за мен. Аз съм цвета на мълчанието. Едва лиСпомнете си за мен. Аз съм цвета на мълчанието. Едва ли ме приемате наистина, но без мен всички бихте станалиме приемате наистина, но без мен всички бихте станали безотговорни. Аз репрезентирам мислите и наблюденията,безотговорни. Аз репрезентирам мислите и наблюденията, полумрака и дълбоката вода. Нуждаете се от мен заполумрака и дълбоката вода. Нуждаете се от мен за равновесието и контраста, за молитвата и вътрешнатаравновесието и контраста, за молитвата и вътрешната свобода.свобода.
 9. 9. Така цветовете продължили да се изтъкват,Така цветовете продължили да се изтъкват, всеки възхвалявал качествата си. Техниятвсеки възхвалявал качествата си. Техният спор ставал все по-шумен и по-шумен.спор ставал все по-шумен и по-шумен. Изведнъж присветнала една светкавица и сеИзведнъж присветнала една светкавица и се чул гръм. Проливен дъждт завалял върхучул гръм. Проливен дъждт завалял върху тях. Цветовете започнали да се бутат,тях. Цветовете започнали да се бутат, опитвайки да се скрият зад другия.опитвайки да се скрият зад другия.
 10. 10. В цялата олелия се чул гласът наВ цялата олелия се чул гласът на ДЪЖДА:ДЪЖДА: ««Вие, глупави цветове, се карате един с друг и сеВие, глупави цветове, се карате един с друг и се опитвате да затапите отсрещния! Не знаете ли, чеопитвате да затапите отсрещния! Не знаете ли, че всеки един от вас е създаден с определена цел,всеки един от вас е създаден с определена цел, единствен и особен? Хванете се за ръце и елатеединствен и особен? Хванете се за ръце и елате при мен.»при мен.»
 11. 11. Те направили както им било наредено, събрали сеТе направили както им било наредено, събрали се и се хванали за ръце.и се хванали за ръце. Дъждът продължил нататък:Дъждът продължил нататък: От сега нататък, когато вали, всеки от вас ще сеОт сега нататък, когато вали, всеки от вас ще се извие по небето, за да напомня за това, че виеизвие по небето, за да напомня за това, че вие може да живеете заедно в мир. Дъгата е знак заможе да живеете заедно в мир. Дъгата е знак за надеждата на утрото. Така е, винаги когато единнадеждата на утрото. Така е, винаги когато един хубав дъжд измива света и се появи дъга нахубав дъжд измива света и се появи дъга на небето, ще се сещаме за това, че между нас царинебето, ще се сещаме за това, че между нас цари уважение.уважение.
 12. 12. Приятелството е като една дъга:Приятелството е като една дъга: Червено, като ябълка, сладка до вътрешността.Червено, като ябълка, сладка до вътрешността. Оранжев, като горящ пламък, който никога не гасне.Оранжев, като горящ пламък, който никога не гасне. Жълт, като слънцето, което огрява деня ни.Жълт, като слънцето, което огрява деня ни. Зелен, като растение, което никога не спира да расте.Зелен, като растение, което никога не спира да расте. Син, като водата, която е толкова чиста.Син, като водата, която е толкова чиста. Пурпур, като цвете, което е готово да цъфне.Пурпур, като цвете, което е готово да цъфне. Индиго, като мечтите, които изпълват сърцето.Индиго, като мечтите, които изпълват сърцето.
 13. 13.  Дано всеки е открил и открива приятелства,Дано всеки е открил и открива приятелства, равни с тази красота!равни с тази красота!

×