Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

แบบฝึกทักษะ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติของปริซึม ม.3

22.353 visualizaciones

Publicado el

แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดที่ 1 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติของปริซึม
จัดทำโดย
ยินดี เวชสาร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

แบบฝึกทักษะ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติของปริซึม ม.3

 1. 1. 1 แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติของปริซึม ยินดี เวชสาร ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 2. 2. 2 คํานํา เอกสารฉบับนี้เป็นแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ใช้ประกอบการ เรียนการสอนเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ผู้จัดทําได้จัดทําแบบฝึกนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในเรื่องดังกล่าว โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในด้านการคิดคํานวณและการแก้ปัญหา ได้อย่างเต็มที่จนเกิดทักษะและความชํานาญในเนื้อหา สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้สูงขึ้น สามารถนําไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนระดับสูงขึ้น และ ยังนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง แบบฝึกทักษะฉบับนี้ ผู้เรียนสามารถใช้ฝึกทักษะได้ทั้ง ในและนอกเวลาเรียน หรือทําเป็นการบ้าน ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้คงจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและ ผู้ที่นําไปใช้ได้บ้าง ยินดี เวชสาร
 3. 3. 3 สารบัญ เรื่อง หน้า คําชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 1 คําชี้แจงสําหรับครู 3 คําชี้แจงสําหรับนักเรียน 4 สาระสําคัญ 5 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 5 จุดประสงค์การเรียนรู้ 5 แบบทดสอบก่อนเรียน 6 กระดาษคําตอบ 9 ใบความรู้ 10 แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ที่ 1.1 – 1.3 11 – 15 แบบทดสอบหลังเรียน 16 กระดาษคําตอบ 19 ภาคผนวก 20 เฉลยแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ที่ 1.1 – 1.3 21 – 25 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 26 บรรณานุกรม 27
 4. 4. 4 คําชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ครูต้องจัดการเรียน การสอนให้สนุกเพลิดเพลินและกระตุ้นความสนใจให้นักเรียน โดยจัดหาสื่อนวัตกรรม เพื่อประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นสาระพื้นฐานของการเรียนรู้สาระต่างๆ ดังนั้น จึงได้จัดทําแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองได้ลําดับความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรไว้เป็นตอนๆ ดังนี้ ชุดที่ 1 รูปเรขาคณิตสามมิติของปริซึม ชุดที่ 2 รูปเรขาคณิตสามมิติของทรงกระบอก ชุดที่ 3 รูปเรขาคณิตสามมิติของพีระมิด ชุดที่ 4 รูปเรขาคณิตสามมิติของกรวย ชุดที่ 5 รูปเรขาคณิตสามมิติของทรงกลม ชุดที่ 6 พื้นที่ผิวของปริซึม ชุดที่ 7 พื้นที่ผิวของทรงกระบอก ชุดที่ 8 พื้นที่ผิวของพีระมิด ชุดที่ 9 พื้นที่ผิวของกรวย ชุดที่ 10 พื้นที่ผิวของทรงกลม ชุดที่ 11 ปริมาตรของปริซึม ชุดที่ 12 ปริมาตรของทรงกระบอก ชุดที่ 13 ปริมาตรของทรงกระบอกกลวง ชุดที่ 14 ปริมาตรของพีระมิด ชุดที่ 15 ปริมาตรของกรวย ชุดที่ 16 ปริมาตรของทรงกลม
 5. 5. 5 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึ กทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติของปริซึม จะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและพัฒนาให้ นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น ยินดี เวชสาร
 6. 6. 6 คําชี้แจงสําหรับครูผู้สอน 1. ครูใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เล่มนี้สําหรับประกอบ กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติของปริซึม 2. ครูแจกแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เล่มนี้ให้กับนักเรียน เป็นรายบุคคล 3. ครูให้คําแนะนําในการศึกษาแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ เล่มนี้กับนักเรียน 4. ครูให้นักเรียนเริ่มทําแบบทดสอบก่อนเรียนทุกครั้ง 5. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติของปริซึมและแบบฝึก ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ที่ 1.1 – 1.3 จนครบทั้งหมด 6. ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนทุกครั้ง 7. ครูให้นักเรียนส่งกระดาษคําตอบแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และ คําตอบทุกแบบฝึกของแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เล่มนี้ เพื่อ ตรวจสอบและบันทึกคะแนนทุกครั้ง 8. ครูสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตั้งแต่เริ่มศึกษา แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เล่มนี้
 7. 7. 7 คําชี้แจงสําหรับนักเรียน 1. นักเรียนใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เล่มนี้สําหรับ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติของปริซึม 2. นักเรียนอ่านคําชี้แจงในการศึกษาแบบฝึ กทักษะกระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ เล่มนี้ก่อนเรียน 3. นักเรียนเริ่มทําแบบทดสอบก่อนเรียนทุกครั้ง 4. นักเรียนศึกษาแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์นี้ ตั้งแต่ใบ ความรู้และทําแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ที่ 1.1 – 1.3 จนครบทั้งหมด 5. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนทุกครั้ง 6. นักเรียนส่งกระดาษคําตอบแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และคําตอบ ทุกแบบฝึกของแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เล่มนี้ เพื่อตรวจสอบและ บันทึกคะแนนทุกครั้ง 7. นักเรียนต้องตั้งใจ และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติตามคําสั่งของทุกแบบฝึกของ การศึกษาแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เล่มนี้
 8. 8. 8 รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูป เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยู่บนระนาบ ที่ขนานกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยม ด้านขนาน เรียกว่า ปริซึม สาระสําคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ บอกลักษณะและสมบัติของปริซึมได้ ด้านความรู้ - เมื่อกําหนดรูปปริซึมให้สามารถบอกลักษณะ และสมบัติของปริซึมได้ ด้านทักษะ/กระบวนการ - นักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์ อื่นๆ ได้ ด้านคุณลักษณะ - นักเรียนทํางานเป็นระบบ รอบคอบ ด้านสมรรถนะสําคัญผู้เรียน - นักเรียนมีความสามารถในการคิด
 9. 9. 9 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติของปริซึม คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว และทําเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ 1. รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยู่ บนระนาบที่ขนานกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน คืออะไร ก. ทรงกลม ข. พีระมิด ค. ปริซึม ง. กรวย 2. รูปภาพด้านบนคือรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด ก. กรวย ข. ปริซึมตรง ค. พีระมิด ง. ทรงกระบอก
 10. 10. 10 3. รูปภาพด้านบนคือรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด ก. ทรงกระบอก ข. ปริซึมตรง ค. ปริซึมเอียง ง. พีระมิด 4. สิ่งของใดมีลักษณะเป็นรูปปริซึม ก. กล่องยาสีฟัน ข. ลูกโลกจําลอง ค. หลังคา ง. ท่อนํ้า 5. การเรียกชื่อปริซึมจะเรียกตามส่วนใดของปริซึม ก. แกนกลางของปริซึม ข. ด้านข้างของปริซึม ค. ส่วนสูงของปริซึม ง. ฐานของปริซึม 6. ปริซึมสามเหลี่ยมมีฐานเป็นรูปอะไร ก. สี่เหลี่ยมผืนผ้า ข. สามเหลี่ยม ค. หกเหลี่ยม ง. สี่เหลี่ยม
 11. 11. 11 หมายเลข 1 หมายเลข 3 หมายเลข 2 จากภาพข้างบนใช้ตอบคําถาม ข้อ 7 – 9 7. หมายเลข 1 คือส่วนใดของปริซึม ก. ส่วนสูง ข. สูงเอียง ค . ด้านข้าง ง. หน้าตัดหรือฐาน 8. หมายเลข 2 คือส่วนใดของปริซึม ก. ส่วนสูง ข. สูงเอียง ค . ด้านข้าง ง. หน้าตัดหรือฐาน 9. หมายเลข 3 คือส่วนใดของปริซึม ก. ส่วนสูง ข. สูงเอียง ค . ด้านข้าง ง. หน้าตัดหรือฐาน 10. จากรูปเป็นปริซึมชนิดใด ก. ปริซึมสามเหลี่ยมด้านเท่า ข. ปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้า ค. ปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัส ง. ปริซึมห้าเหลี่ยม
 12. 12. 12 กระดาษคําตอบ คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว และทําเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ ข้อ ก ข ค ง 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 13. 13. 13 ใบความรู้ รูปเรขาคณิตสามมิติของปริซึม รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้ง สองอยู่บนระนาบที่ขนานกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน เรียกว่า ปริซึม ส่วนต่างๆของปริซึมมีชื่อเรียกดังนี้ ปริซึมตรง ปริซึมเอียง เราเรียกชื่อปริซึมชนิดต่างๆ ตามลักษณะของฐานของปริซึม ดังตัวอย่าง ปริซึมสามเหลี่ยมด้านเท่า ปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัส ปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้าตัดหรือฐาน หน้าตัดหรือฐาน ส่วนสูง ด้านข้างด้านข้าง
 14. 14. 14 ให้นักเรียนเขียนชื่อส่วนประกอบของ ปริซึมที่กําหนดให้ต่อไปนี้ แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ที่ 1.1 ( 1) (2) (3) (4) (5) หมายเลข (1) เรียกว่า............................................................. หมายเลข (2) เรียกว่า............................................................. หมายเลข (3) เรียกว่า............................................................. หมายเลข (4) เรียกว่า............................................................. หมายเลข (5) เรียกว่า.............................................................
 15. 15. 15 รูปคลี่ในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นรูปคลี่ของปริซึมชนิด แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ที่ 1.2 1. 2. ตอบ.......................................................... ตอบ........................................................... 3. 4. ตอบ............................................................ ตอบ........................................................... 5. ตอบ...........................................................
 16. 16. 16 รูปในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นรูปของปริซึม จงระบุฐานทั้งสองของปริซึม แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ที่ 1.3 1. 2. A B A C D B F E G J C D E F G H H I ตอบ.......................................................... ตอบ........................................................... 3. 4. A B C B E A D F G J J K C D H I E L G F P M H I O N ตอบ....................................................... ตอบ..........................................................
 17. 17. 17 รูปในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นรูปของปริซึม จงระบุส่วนที่เป็นด้านข้างทั้งหมดของปริซึม 5. 6. A A D D E H B C B C E F F G ตอบ..................................................... ตอบ.......................................................... 7. A B F C G H E D L I K J ตอบ............................................................................................................................
 18. 18. 18 รูปในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นรูปของปริซึม จงระบุส่วนที่เป็นด้านข้างทั้งหมดของปริซึม 8. 9. F Q R S T C D E M N A B O P ตอบ..................................................... ตอบ..................................................... 10. G H C D E F A B ตอบ.....................................................
 19. 19. 19 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติของปริซึม คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว และทําเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ 1. รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยู่ บนระนาบที่ขนานกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน คืออะไร ก. ทรงกลม ข. พีระมิด ค. กรวย ง. ปริซึม 2. รูปภาพด้านบนคือรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด ก. ทรงกระบอก ข. ทรงกลม ค. ปริซึม ง. กรวย 3. รูปภาพด้านบนคือรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด ก. ทรงกระบอก ข. ปริซึมเอียง ค. ปริซึมตรง ง. พีระมิด
 20. 20. 20 4. สิ่งของใดมีลักษณะเป็นรูปปริซึม ก. ท่อนํ้า ข. หลังคา ค. กล่องยาสีฟัน ง. ลูกโลกจําลอง 5. การเรียกชื่อปริซึมจะเรียกตามส่วนใดของปริซึม ก. ฐานของปริซึม ข. ด้านข้างของปริซึม ค. ส่วนสูงของปริซึม ง. แกนกลางของปริซึม 6. ปริซึมสามเหลี่ยมมีฐานเป็นรูปอะไร ก. สี่เหลี่ยมผืนผ้า ข. สี่เหลี่ยมจัตุรัส ค. หกเหลี่ยม ง. สามเหลี่ยม ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ ข้อ 7 – 9 7. หมายเลข 1 คือส่วนใดของปริซึม ก. สูงเอียง ข. ส่วนสูง ค . ด้านข้าง ง. หน้าตัดหรือฐาน 8. หมายเลข 2 คือส่วนใดของปริซึม ก. หน้าตัดหรือฐาน ข. สูงเอียง ค. ส่วนสูง ง. ด้านข้าง 9. หมายเลข 3 คือส่วนใดของปริซึม ก. ส่วนสูง ข. ด้านข้าง ค. สูงเอียง ง. หน้าตัดหรือฐาน 2......................... หน้าตัดหรือฐาน 1....................... 3.............3.............
 21. 21. 21 10. จากรูปเป็นปริซึมชนิดใด ก. ปริซึมสามเหลี่ยมด้านเท่า ข. ปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้า ค. ปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัส ง. ปริซึมห้าเหลี่ยม
 22. 22. 22 กระดาษคําตอบ คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว และทําเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ ข้อ ก ข ค ง 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 23. 23. 23 ภาคผนวก
 24. 24. 24 ให้นักเรียนเขียนชื่อส่วนประกอบของ ปริซึมที่กําหนดให้ต่อไปนี้ เฉลยแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ที่ 1.1 ( 1) (2) (3) (4) (5) หมายเลข (1) เรียกว่า ฐานหรือหน้าตัด หมายเลข (2) เรียกว่า ด้านข้าง หมายเลข (3) เรียกว่า ส่วนสูง หมายเลข (4) เรียกว่า ด้านข้าง หมายเลข (5) เรียกว่า ฐานหรือหน้าตัด
 25. 25. 25 รูปคลี่ในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นรูปคลี่ของปริซึมชนิดใด เฉลยแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ที่ 1.2 1. 2. ตอบ ปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตอบ ปริซึมสามเหลี่ยม 3. 4. ตอบ ปริซึมหกเหลี่ยมด้านเท่า ตอบ ปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัส 5. ตอบ ปริซึมห้าเหลี่ยมด้านเท่า
 26. 26. 26 รูปในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นรูปของปริซึม จงระบุฐานทั้งสองของปริซึม เฉลยแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ที่ 1.3 1. 2. A B A C D B F E G J C D E F G H H I ตอบ ฐานสี่เหลี่ยมคางหมู ตอบ ฐานห้าเหลี่ยมด้านเท่า 3. 4. A B C B E A D F G J J K C D H I E L G F P M H I O N ตอบ ฐานห้าเหลี่ยม ตอบ ฐานแปดเหลี่ยมด้านเท่า
 27. 27. 27 รูปในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นรูปของปริซึม จงระบุส่วนที่เป็นด้านข้างของปริซึม 5. 6. A A D D E H B C B C E F F G ตอบ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ตอบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส กับ สี่เหลี่ยมผืนผ้า 7. A B F C G H E D L I K J ตอบ สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 28. 28. 28 รูปในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นรูปของปริซึม จงระบุส่วนที่เป็นด้านข้างของปริซึม 8. 9. F Q R S T C D E M N A B O P ตอบ. สี่เหลี่ยมผืนผ้า ตอบ สี่เหลี่ยมผืนผ้า 10. G H C D E F A B ตอบ สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 29. 29. 29 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติของปริซึม ก่อนเรียน หลังเรียน ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 1. X 1. X 2. X 2. X 3. X 3. X 4. X 4. X 5. X 5. X 6. X 6. X 7. X 7. X 8. X 8. X 9. X 9. X 10. X 10. X
 30. 30. 30 บรรณานุกรม โชคชัย สิริหาญอุดม. (2552). แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.3. กรุงเทพฯ : บริษัท สํานักพิมพ์เดอะบุคส์ จํากัด. ทรงวิทย์สุวรรณธาดา. (2551). คณิตศาสตร์ ม.3. กรุงเทพฯ : บริษัท สํานักพิมพ์แม็ค จํากัด. พรรณี ศิลปะวัฒนานันท์. (2549). สื่อเสริมสาระเพื่อมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3 เพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์. ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,สถาบัน. (2551).หนังสือสาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่มที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. สุชิน ทํามาหากินและคณะ. (2551). คู่มือสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3. กรุงเทพฯ : บริษัท สํานักพิมพ์พ.ศ. พัฒนา จํากัด.

×