Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
รายการครุภัณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐาน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2556
สาขาว...
รายการครุภัณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐาน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2556
สาขาว...
คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชา
เทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่...
คําชี้แจง
รายการครุภัณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐาน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2556 จัดทําขึ้น
เพื่อใชเปนเกณฑมาตรฐานในกา...
การกําหนดรหัสพื้นที่ปฏิบัติงานและรหัสครุภัณฑประจําสาขา
-
รหัสครุภัณฑประจําสาขา
1 2 4 5 6
ชื่อครุภัณฑ
ระดับหลักสูตร
1 - ...
การกําหนดรหัสหลักสูตรและรหัสครุภัณฑประจําสาขา
ลําดับที่ รหัสหลักสูตร รหัสครุภัณฑ สาขาวิชา
1 4101 EAT xxxx เทคโนโลยียานยน...
สารบัญ
(หนา)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง)
- สรุปรายการมาตรฐานครุภัณฑข...
สรุปรายการมาตรฐานครุภัณฑขั้นพื้นฐาน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช2556 สา...
สรุปรายการมาตรฐานครุภัณฑขั้นพื้นฐาน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช2556 สา...
ทั้งหมดขั้นต่ํางานเฉพาะ
1EBD04401ชุดคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมสําเร็จรูปและระบบเครือขาย21201
2EBD4402เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพ...
ทั้งหมดขั้นต่ํางานเฉพาะ
แบบสรุปครุภัณฑมาตรฐานขั้นต่ํา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ต...
1EBD4401ชุดคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมสําเร็จรูปและ
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรประมวลผลสูงเพื่อใชในการออกแบบ
เขียนแบบกอสรางพร...
แบบกําหนดรายละเอียดครุภัณฑ(ยอ)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง)
ลําดับที่รหั...
แบบกําหนดรายละเอียดครุภัณฑ(ยอ)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง)
ลําดับที่รหั...
แบบกําหนดรายละเอียดครุภัณฑ(ยอ)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง)
ลําดับที่รหั...
แบบกําหนดรายละเอียดครุภัณฑ(ยอ)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง)
ลําดับที่รหั...
แผนผังพื้นที่การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง)
รหัสพื้นที่...
แผนผังพื้นที่การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง)
รหัสพื้นที่...
แผนผังพื้นที่การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง)
รหัสพื้นที่...
แผนผังพื้นที่การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง)
รหัสพื้นที่...
แผนผังพื้นที่การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง)
รหัสพื้นที่...
ภาคผนวก
แผนการเรียน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช2556 สาขาวิชา เทคโนโลยีการกอสร...
แผนการเรียน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช2556 สาขาวิชา เทคโนโลยีการกอสร...
แบบวิเคราะหพื้นที่การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง)
รหัสว...
แบบวิเคราะหพื้นที่การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง)
รหัสว...
แบบวิเคราะหครุภัณฑรายวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง
รายวิชาการออกแบบและการเขียนแ...
แบบวิเคราะหครุภัณฑรายวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง
รายวิชาวัสดุกอสรางและการทด...
แบบวิเคราะหครุภัณฑรายวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง
รายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคารพื้...
แบบวิเคราะหครุภัณฑรายวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง
รายวิชาการสํารวจเสนทางชั้นส...
แบบวิเคราะหครุภัณฑประจําพื้นที่
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง)
รหัสพื้นที่...
แบบวิเคราะหครุภัณฑประจําพื้นที่
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง)
รหัสพื้นที่...
แบบวิเคราะหครุภัณฑประจําพื้นที่
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง)
รหัสพื้นที่...
แบบวิเคราะหครุภัณฑประจําพื้นที่
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง)
รหัสพื้นที่...
ครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน เทคโนโลยีการก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน เทคโนโลยีการก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน เทคโนโลยีการก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน เทคโนโลยีการก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน เทคโนโลยีการก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน เทคโนโลยีการก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน เทคโนโลยีการก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน เทคโนโลยีการก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน เทคโนโลยีการก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน เทคโนโลยีการก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน เทคโนโลยีการก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน เทคโนโลยีการก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน เทคโนโลยีการก่อสร้าง
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

ครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน เทคโนโลยีการก่อสร้าง

407 visualizaciones

Publicado el

รายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

ครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน เทคโนโลยีการก่อสร้าง

 1. 1. รายการครุภัณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. รายการครุภัณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 3. 3. คํานํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชา เทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) ใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตกําลังคนระดับฝมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถ นําไปใชในการประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานได การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตรดังกลาว สถานศึกษา ตองจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักร ประกอบการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชาอยางเหมาะสมกับ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงตองดําเนินการจัดทํารายการ ครุภัณฑมาตรฐาน สําหรับใชกับหลักสูตรทุกประเภทวิชา ซึ่งคณะกรรมการจัดทําครุภัณฑมาตรฐาน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา คณะครูจากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศึกษานิเทศก และบุคลากรสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ที่มีความรูความสามารถและ ประสบการณในวิชาชีพตรงตามสาขาวิชา คณะกรรมการดังกลาวไดรวมจัดทํารายการครุภัณฑมาตรฐาน พื้นที่ปฏิบัติงาน และบุคลากรตาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2556 จนสําเร็จเรียบรอยตามวัตถุประสงค เพื่อใหสถาบันการ อาชีวศึกษาสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนแนวทาง ในการจัดหาครุภัณฑตามหลักสูตร และการเพิ่มเติมสวนที่ขาดใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวสําหรับ สถาบันการอาชีวศึกษาที่จะเปดสาขาวิชาใหมและที่เปดสอนอยูเดิม การจัดทํารายการครุภัณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐานนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความรวมมือ จากบุคลากรหลายฝาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2557
 4. 4. คําชี้แจง รายการครุภัณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐาน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2556 จัดทําขึ้น เพื่อใชเปนเกณฑมาตรฐานในการพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพและผูเรียนมีความรู ความสามารถและสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพที่หลักสูตรกําหนด เพื่อใหไดมาตรฐาน ในการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการวิเคราะหประมวลผลเพื่อการวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอน ของสถาบันการอาชีวศึกษาตอไป ในการจัดทํามาตรฐานครุภัณฑขั้นพื้นฐาน ครั้งนี้ คิดคํานวณพื้นที่ และรายการครุภัณฑ จากผูเรียน 1 หอง จํานวน 20 คน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑโดยยอพรอมราคา ซึ่งครุภัณฑตาง ๆ เหลานี้ เปนครุภัณฑขั้นพื้นฐานที่สถาบันการอาชีวศึกษาจําเปนตองมีเฉพาะงาน เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
 5. 5. การกําหนดรหัสพื้นที่ปฏิบัติงานและรหัสครุภัณฑประจําสาขา - รหัสครุภัณฑประจําสาขา 1 2 4 5 6 ชื่อครุภัณฑ ระดับหลักสูตร 1 - 9 ครุภัณฑสาขาวิชา 01 - 99 ลําดับที่ครุภัณฑ 1 ระยะสั้น 2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 ปริญญาตรี xx สาขาวิชา ประเภทวิชา E อุตสาหกรรม B พาณิชยกรรม A ศิลปกรรม A เกษตรกรรม S อุตสาหกรรมทองเที่ยว I เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชื่อพื้นที่ปฏิบัติงาน 01 - 99 ลําดับที่ของพื้นที่ปฏิบัติงาน 3 1 2 4 5 63 7
 6. 6. การกําหนดรหัสหลักสูตรและรหัสครุภัณฑประจําสาขา ลําดับที่ รหัสหลักสูตร รหัสครุภัณฑ สาขาวิชา 1 4101 EAT xxxx เทคโนโลยียานยนต 2 4104 EEP xxxx เทคโนโลยีไฟฟา 3 4105 EET xxxx เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 4 4106 EBD xxxx เทคโนโลยีการกอสราง 5 4108 EAR xxxx เทคโนโลยีสถาปตยกรรม 6 4122 ERI xxxx เทคโนโลยียาง 7 4130 EMD xxxx เทคโนโลยีแมพิมพ 8 4201 BAC xxxx การบัญชี 9 4202 BMT xxxx การตลาด 10 4204 BBC xxxx คอมพิวเตอรธุรกิจ 11 4216 BOM xxxx การจัดการสํานักงาน 12 4315 AGS xxxx ชางทองหลวง 13 4502 AAA xxxx เทคโนโลยีการผลิตพืช 14 4701 SHT xxxx การโรงแรม 15 4702 STB xxxx การทองเที่ยว 16 4901 IIT xxxx เทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. 7. สารบัญ (หนา) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) - สรุปรายการมาตรฐานครุภัณฑขั้นพื้นฐาน 1 - แบบสรุปครุภัณฑมาตรฐานขั้นต่ํา 3 - แบบกําหนดรายละเอียดครุภัณฑ (ยอ) 5 - แผนผังพื้นที่การจัดการเรียนการสอน 10 ภาคผนวก - แผนการเรียน - แบบวิเคราะหพื้นที่การจัดการเรียนการสอน - แบบวิเคราะหครุภัณฑรายวิชา - แบบวิเคราะหครุภัณฑประจําพื้นที่ - คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1137/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํามาตรฐานครุภัณฑขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการ - คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 106/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน โครงการประชุมบรรณาธิการกิจจัดทํามาตรฐานครุภัณฑขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ - คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 771/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน โครงการประชุมบรรณาธิการกิจจัดทํามาตรฐานครุภัณฑขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (เพิ่มเติม)
 8. 8. สรุปรายการมาตรฐานครุภัณฑขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง) ลําดับที่ รายการครุภัณฑ รหัสครุภัณฑ 1 ชุดคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมสําเร็จรูปและระบบ เครือขาย EBD4401 2 เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา EBD4402 3 เครื่องพิมพแบบ A1 EBD4403 4 เครื่องพิมพเลเซอร A3 EBD4404 5 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร EBD4405 6 เครื่องฉายทึบแสง 3 มิติ EBD4406 7 เครื่องสแกนเนอรA3 EBD4407 8 ชุดเครื่องขยายเสียงเพื่อการบรรยาย EBD4408 9 เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU. EBD4409 10 เครื่องทดสอบเอนกประสงค (Universal Testing Machine) 100 T EBD4410 11 เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต300 ตัน EBD4411 12 คอนทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต EBD4412 13 เครื่องทดสอบความสมบูรณของเสาเข็ม EBD4413 14 เครื่องตรวจสอบตําแหนงของเหล็กเสริม EBD4414 15 เครื่องเจาะกอนคอนกรีต (Concrete Core Drilling Machine) EBD4415 16 เครื่องเจาะสํารวจชั้นดิน EBD4416 17 ชุดทดสอบทะลวงแบบกรวย (Cone Penetration Test, CPT) EBD4417 18 ชุดทดสอบแอสฟลตโดยวิธีมารแชล EBD4418 19 ชุดทดสอบการหลุดลอกของแอสฟลตกับหิน EBD4419 20 ชุดทดสอบการยุบตัวของผิวจราจร EBD4420 21 กลองระดับอัตโนมัติ EBD4421 1
 9. 9. สรุปรายการมาตรฐานครุภัณฑขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง) (ตอ) 22 กลองวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส EBD4422 23 กลองสํารวจแบบประมวลผลรวม(Total Station) EBD4423 24 เครื่องมือหาตําแหนงพิกัดโดยการรับสัญญาณ จากดาวเทียม (GPS) EBD4424 25 เครื่องทดสอบรอยรั่วของทอน้ําแบบใชไฟฟา ( Test Pump ) EBD4425 26 เครื่องเชื่อมทอ HDPE ขนาด 63-160 มม. EBD4426 27 เครื่องเชื่อมทอ HDPE ขนาด 160-315 มม. EBD4427 2
 10. 10. ทั้งหมดขั้นต่ํางานเฉพาะ 1EBD04401ชุดคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมสําเร็จรูปและระบบเครือขาย21201 2EBD4402เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา11 3EBD04403เครื่องพิมพแบบA121 4EBD04404เครื่องพิมพเลเซอรA321 5EBD04405เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร11 6EBD04406เครื่องฉายทึบแสง3มิติ11 7EBD04407เครื่องสแกนเนอรA311 8EBD04408ชุดเครื่องขยายเสียงเพื่อการบรรยาย11 9EBD04409เครื่องปรับอากาศ24,000BTU.22 10EBD04410เครื่องทดสอบเอนกประสงค(UniversalTestingMachine)100T11 11EBD04411เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต300ตัน11 12EBD04412คอนทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต54 13EBD04413เครื่องทดสอบความสมบูรณของเสาเข็ม21 14EBD04414เครื่องตรวจสอบตําแหนงของเหล็กเสริม11 15EBD04415เครื่องเจาะกอนคอนกรีต(ConcreteCoreDrillingMachine)41 16EBD04416เครื่องเจาะสํารวจชั้นดิน21 แบบสรุปครุภัณฑมาตรฐานขั้นต่ํา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง) ลําดับที่รหัสครุภัณฑชื่อครุภัณฑ จํานวน หมายเหตุ 3
 11. 11. ทั้งหมดขั้นต่ํางานเฉพาะ แบบสรุปครุภัณฑมาตรฐานขั้นต่ํา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง) ลําดับที่รหัสครุภัณฑชื่อครุภัณฑ จํานวน หมายเหตุ 17EBD04417ชุดทดสอบทะลวงแบบกรวย(ConePenetrationTest,CPT)21 18EBD04418ชุดทดสอบแอสฟลตโดยวิธีมารแชล21 19EBD04419ชุดทดสอบการหลุดลอกของแอสฟลตกับหิน21 20EBD04420ชุดทดสอบการยุบตัวของผิวจราจร11 21EBD04421กลองระดับอัตโนมัติ54 22EBD04422กลองวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส54 23EBD04423กลองสํารวจแบบประมวลผลรวม(TotalStation)54 24EBD04424เครื่องมือหาตําแหนงพิกัดโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียม(GPS)11 25EBD04425เครื่องทดสอบรอยรั่วของทอน้ําแบบใชไฟฟา(TestPump)42 26EBD04426เครื่องเชื่อมทอHDPEขนาด63-160มม.11 27EBD04427เครื่องเชื่อมทอHDPEขนาด160-315มม.11 รวม77601 4
 12. 12. 1EBD4401ชุดคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมสําเร็จรูปและ ระบบเครือขาย คอมพิวเตอรประมวลผลสูงเพื่อใชในการออกแบบ เขียนแบบกอสรางพรอมโปรแกรมสําเร็จรูปและระบบ เครือขาย 2170,0001,470,000 2EBD4402เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพาคอมพิวเตอรประมวลผลสูงเพื่อใชในการออกแบบ เขียนแบบกอสรางพรอมโปรแกรมสําเร็จรูป 140,00040,000 3EBD4403เครื่องพิมพแบบA1ความละเอียดไมนอยกวา2400x1200dpi2490,000980,000 4EBD4404เครื่องพิมพเลเซอรA3DuplexNetworkPrinterHigh-Performance,2210,000420,000 แบบกําหนดรายละเอียดครุภัณฑ(ยอ) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง) ลําดับที่รหัสครุภัณทชื่อครุภัณฑคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ(ยอ)จํานวนราคาตอหนวยรวมเงินหมายเหตุ 4EBD4404เครื่องพิมพเลเซอรA3DuplexNetworkPrinterHigh-Performance, ความละเอียดไมนอยกวา1,200x600dpi 2210,000420,000 5EBD4405เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรไมนอยกวา3500ANSILumens139,00039,000 6EBD4406เครื่องฉายทึบแสง3มิติตัวกลองมีอุปกรณสรางสัญญาณภาพ1/2.5”Color CMOSจํานวนพิกเซลรวมไมนอยกวา5ลานพิกเซล 188,00088,000 7EBD4407เครื่องสแกนเนอรA3มีความละเอียดสูงสุดในการสแกนไมนอยกวา 2,400X4,800dpi 1135,000135,000 8EBD4408ชุดเครื่องขยายเสียงเพื่อการบรรยายไมลไรสาย1ชุดเครื่องขยายเสียงไมนอยกวา50X50 วัตตลําโพงติดผนังไมนอยกวา4ตัว 160,00060,000 9EBD4409เครื่องปรับอากาศ24,000BTU.แบบแยกสวนมีระบบฟอกอากาศประหยัดไฟเบอร5233,40066,800 10EBD4410เครื่องทดสอบเอนกประสงค(Universal TestingMachine)100T สามารถทดสอบแรงดึง,แรงอัด,แรงดัด.และแรงเฉีอน โดยมีกําลังไมนอยกวา100ตัน 14,500,0004,500,000 5
 13. 13. แบบกําหนดรายละเอียดครุภัณฑ(ยอ) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง) ลําดับที่รหัสครุภัณทชื่อครุภัณฑคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ(ยอ)จํานวนราคาตอหนวยรวมเงินหมายเหตุ 11EBD4411เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต300ตันเปนเครื่องทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตแบบตั้งพื้น ทํางานดวยระบบไฮดรอลิกสแบบใชมอเตอรไฟฟา ควบคุมดวยระบบไมโครโปรเซสเซอรจอแสดงผล เปนแบบดิจิตอลชนิดหนาจอสัมผัส(Touchscreen) สามารถแสดงกราฟคาการทดสอบในลักษณะเวลาจริง (Realtime)ไดโดยไมตองผานเครื่องคอมพิวเตอรหรือ ดีกวา 13,000,0003,000,000 ดีกวา 12EBD4412คอนทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตเปนเครื่องมือทดสอบคากําลังความตานทานของ คอนกรีตแบบไมทําลายสามารถใชงานไดใน หองปฎิบัติการและในสนามจริงตามมาตรฐาน ASTM805 535,000175,000 13EBD4413เครื่องทดสอบความสมบูรณของเสาเข็มเครื่องมือตรวจสอบความสมบูรณของเสาเข็ม ประกอบดวยอุปกรณหลัก2สวนคือ1.สวนที่เปน ฮารดแวร(Hardware)และ2.สวนที่เปนซอฟแวร (Software) 2550,0001,100,000 14EBD4414เครื่องตรวจสอบตําแหนงของเหล็กเสริมสามารถตรวจตําแหนงความลึกและขนาด เสนผาศูนยกลางของเหล็กเสริมโดยสามารถอานคาได จากหนาจอแสดงเปนแบบตัวเลขดิจิตอล 1500,000500,000 6
 14. 14. แบบกําหนดรายละเอียดครุภัณฑ(ยอ) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง) ลําดับที่รหัสครุภัณทชื่อครุภัณฑคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ(ยอ)จํานวนราคาตอหนวยรวมเงินหมายเหตุ 15EBD4415เครื่องเจาะกอนคอนกรีต(ConcreteCore DrillingMachine) เปนเครื่องเจาะและเก็บกอนตัวอยางคอนกรีตชนิดเจาะ ดวยมอเตอรไฟฟาสามารถเจาะและเก็บตัวอยางที่มี ขนาดเสนผานศูนยกลางไดขนาดไมเล็กกวา4นิ้วการ ใชงานสามารถเจาะกอนคอนกรีตไดทั้งในแนวตั้งและ แนวนอน 445,000180,000 16EBD4416เครื่องเจาะสํารวจชั้นดินเปนชุดเจาะสํารวจดินเพื่อเก็บตัวอยางดินในแตละชั้น ของความลึกซึ่งสามารถเก็บตัวอยางดินไดทั้งแบบคง 21,200,0002,400,000 ของความลึกซึ่งสามารถเก็บตัวอยางดินไดทั้งแบบคง สภาพ(UndisturbedSample)และแบบเปลี่ยนสภาพ (DisturbedSample)โดย วิธีการเจาะลางไดลึกไมนอยกวา20เมตรมีอุปกรณ สําหรับทําการทดสอบการตอกทะลวงแบบมาตรฐาน เพื่อหาคาStandardPenetrationTest(SPT),เครื่อง ทดสอบความแข็งของดิน(PocketPenetrometerTest) และเครื่องทดสอบแรงเฉือนของดินแบบพกพา (VaneShearDeviceTest) 17EBD4417ชุดทดสอบทะลวงแบบกรวย(ConePenetration Test,CPT) เปนเครื่องมือประเมินความแข็งแรงของเนื้อดินคอน และกรวยเปนแบบสเตนเลส 2100,000200,000 7
 15. 15. แบบกําหนดรายละเอียดครุภัณฑ(ยอ) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง) ลําดับที่รหัสครุภัณทชื่อครุภัณฑคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ(ยอ)จํานวนราคาตอหนวยรวมเงินหมายเหตุ 18EBD4418ชุดทดสอบแอสฟลตโดยวิธีมารแชลเปนชุดออกแบบสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตโดยวิธี มารแชลลและหาคาอัตราการไหลตัวของแอสฟลต คอนกรีตสําหรับหาสัดสวนผสมที่เหมาะสมระหวาง แอสฟลตซีเมนตกับมวลรวมเพื่อใหไดแอสฟลต คอนกรีตที่มีคุณภาพดีสามารถนํามาใชเปนวัสดุทําผิว ทางของถนนไดอยางมีประสิทธิภาพและคงทนถาวร ตลอดอายุการใชงาน 2830,0001,660,000 ตลอดอายุการใชงาน 19EBD4419ชุดทดสอบการหลุดลอกของแอสฟลตกับหินเปนเครื่องทดสอบการหลุดลอกของแอสฟลทกับหิน สามารถทดสอบไดตามมาตรฐานEN1097-8, BS812:144,NLT174 2200,000400,000 20EBD4420ชุดทดสอบการยุบตัวของผิวจราจร เปนเครื่องตรวจสอบคาการแอนตัวของถนนแอสฟลต ติกคอนกรีตโดยใชเครื่องมือBENKELMANBEAM METHODมาวิเคราะหตามมาตรฐานAASHTOT256 2250,000500,000 21EBD4421กลองระดับอัตโนมัติกลองระดับอัตโนมัติพรอมอุปกรณกําลังขยาย ไมนอยกวา32เทา 534,000170,000 22EBD4422กลองวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกสกลองวัดมุมพรอมอุปกรณชนิดอานคามุมไดละเอียด 10ฟลิปดา 585,000425,000 8
 16. 16. แบบกําหนดรายละเอียดครุภัณฑ(ยอ) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง) ลําดับที่รหัสครุภัณทชื่อครุภัณฑคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ(ยอ)จํานวนราคาตอหนวยรวมเงินหมายเหตุ 23EBD4423กลองสํารวจแบบประมวลผลรวม(TotalStation)กลองสํารวจประมวลผลรวมพรอมอุปกรณอานมุม ไดละเอียด1ฟลิปดาทั้ง2หนาจอวัดระยะทางได ไมนอยกวา2,300ม.โดยใชปริซึมสะทอนแสง1ดวง 5250,0001,250,000 24EBD4424เครื่องมือหาตําแหนงพิกัดโดยการรับสัญญาณ จากดาวเทียม(GPS) เปนเครื่องมือหาคาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมGNSS แบบ2ความถี่ระบบRTKสําหรับงานรังวัดพรอม อุปกรณ 12,800,0002,800,000 25EBD4425เครื่องทดสอบรอยรั่วของทอน้ําแบบใชไฟฟา( TestPump) ใชมอรเตอรเปนตนกําลังในการสรางแรงดัน มีแรงดันสูงสุดไมนอยกวา40บาร 412,00048,000 26EBD4426เครื่องเชื่อมทอHDPEขนาด63-160มม.เครื่องเชื่อมทอPE,PB,PP-Rขนาด63-160มม. มีระบบควบคุมอุณหภูมิรูปแบบดิจิตอลและระบบปม น้ํามันไฮโดรลิคที่สามารถควบคุมความดันน้ํามันได ตามมาตรฐานและมีTimerสําหรับปรับตั้งเวลา 1160,000160,000 27EBD4427เครื่องเชื่อมทอHDPEขนาด160-315มม.เครื่องเชื่อมทอPE,PB,PP-Rขนาด160-315มม. มีระบบควบคุมอุณหภูมิรูปแบบดิจิตอลและระบบปม น้ํามันไฮโดรลิคที่สามารถควบคุมความดันน้ํามันได ตามมาตรฐานและมีTimerสําหรับปรับตั้งเวลา 1260,000260,000 23,026,800รวมทั้งสิ้น 9
 17. 17. แผนผังพื้นที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง) รหัสพื้นที่EBD01ชื่อพื้นที่หองเรียนทฤษฎี1ขนาด64ตารางเมตร 10
 18. 18. แผนผังพื้นที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง) รหัสพื้นที่EBD02ชื่อพื้นที่หองเรียนทฤษฎี2ขนาด64ตารางเมตร 11
 19. 19. แผนผังพื้นที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง) รหัสพื้นที่EBD03ชื่อพื้นที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรขนาด96ตารางเมตร 12
 20. 20. แผนผังพื้นที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง) รหัสพื้นที่EBD04ชื่อพื้นที่หองปฏิบัติการทดสอบวัสดุขนาด128ตารางเมตร 13
 21. 21. แผนผังพื้นที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง) รหัสพื้นที่EBD05ชื่อพื้นที่หองปฏิบัติการสํารวจขนาด96ตารางเมตร 14
 22. 22. ภาคผนวก
 23. 23. แผนการเรียน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช2556 สาขาวิชา เทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) ภาคเรียที่1 ภาคเรียนที่ 2 รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. 4000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู 3 4 4000-1103 การเขียนรายงานในงาน อาชีพ 3 3 4000-1401 คณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจ 3 3 4106-2005 สัมมนาทางเทคโนโลยีการ กอสราง 2 4 4106-2003 การออกแบบและการเขียน แบบดวยคอมพิวเตอร 3 4 4106-2009 การบริหารงานกอสราง 3 4 4106-2004 โครงสรางอาคารและ พฤติกรรม 3 3 4106-2010 การบริหารโครงการกอสราง 3 4 4106-2006 วัสดุกอสรางและการทดสอบ 1 3 4106-2102 การบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย 3 3 4106-2011 การประมาณราคา 3 4 4106-2108 การจัดการอาคารสูง 3 4 4106-2109 ระบบสุขาภิบาลอาคาร 3 4 รวมหนวยกิต 19 25 รวมหนวยกิต 17 22
 24. 24. แผนการเรียน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช2556 สาขาวิชา เทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) ภาคเรียที่3 ภาคเรียนที่ 4 รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. 4000-1304 วิทยาศาสตรเทคโนโลยีการ กอสราง 3 4 4000-1503 การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ 3 3 4106-2001 เทคโนโลยีการกอสราง 3 3 4106-2007 เทคโนโลยีคอนกรีตชั้นสูง 3 4 4106-2002 ความปลอดภัยในงานกอสราง 3 3 4106-2104 การสํารวจเสนทางชั้นสูง 3 4 4106-2008 การควบคุมงานกอสราง 3 4 4106-2110 การกอสรางชิ้นสวนสําเร็จรูป 3 4 4106-8501 โครงการพิเศษดานเทคโนโลยี การกอสราง 1 3 5 4106-8502 โครงการพิเศษดานเทคโนโลยีการ กอสราง 2 3 5 4106-21xx เลือกเสรี 1 3 * 4106-21xx เลือกเสรี 2 3 * รวมหนวยกิต 18 * รวมหนวยกิต 18 *
 25. 25. แบบวิเคราะหพื้นที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง) รหัสวิชาชื่อรายวิชาทปน ภาคเรียนพื้นที่ปฎิบัติการ(Lab) ปที่1ปที่2 รหัสพื้นที่ชื่อพื้นที่ปฎิบัติการ(Lab) ขนาด (ตร.ม.)1234 4106-2003การออกแบบและการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร223/EBD03หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร96 4106-2006วัสดุกอสรางและการทดสอบ031/EBD04หองปฏิบัติการทดสอบ128 4106-2011การประมาณราคา223/EBD03หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร96 4106-2109ระบบสุขาภิบาลอาคาร223/EBD01หองเรียนทฤษฎี164 4106-2005สัมมนาทางเทคโนโลยีการกอสราง132/EBD02หองเรียนทฤษฎี264 4106-2009การบริหารงานกอสราง223/EBD01หองเรียนทฤษฎี164 4106-2010การบริหารโครงการกอสราง223/EBD02หองเรียนทฤษฎี264 4106-2108การจัดการอาคารสูง223/EBD01หองเรียนทฤษฎี164
 26. 26. แบบวิเคราะหพื้นที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง) รหัสวิชาชื่อรายวิชาทปน ภาคเรียนพื้นที่ปฏิบัติการ(Lab) ปที่1ปที่2 รหัสพื้นที่ชื่อพื้นที่ปฏิบัติการ(Lab) ขนาด (ตร.ม.)1234 4106-2008การควบคุมงานกอสราง223/EBD02หองเรียนทฤษฎี264 4106-8501โครงการพิเศษดานเทคโนโลยีการกอสราง1143/EBD01หองเรียนทฤษฎี164 4106-2007เทคโนโลยีคอนกรีตชั้นสูง223//EBD04หองปฏิบัติการทดสอบ128 4106-2104การสํารวจเสนทางชั้นสูง223/EBD05หองปฏิบัติการสํารวจ96 4106-2110การกอสรางชิ้นสวนสําเร็จรูป223/EBD04หองปฏิบัติการทดสอบ128 4106-8502โครงการพิเศษดานเทคโนโลยีการกอสราง2143/EBD02หองเรียนทฤษฎี264 หมายเหตุ:การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีระดับเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา1ปการศึกษาและฝกอาชีพในสถานประกอบการ1ปการศึกษา
 27. 27. แบบวิเคราะหครุภัณฑรายวิชา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง รายวิชาการออกแบบและการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรพื้นที่EBD03หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ลําดับที่ชื่องาน/ใบงาน เวลา (ชม.) รหัสครุภัณฑชื่อครุภัณฑจํานวนหมายเหตุ 1การใชโปรแกรมออกแบบและเขียนแบบ(CAD) 16 EBD0301 ชุดคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมสําเร็จรูปและ ระบบเครือขาย 21 2 การเขียนแบบสิ่งกอสรางลักษณะ2มิติ แบบสถาปตยกรรมวิศวกรรมงานระบบและ แบบปฏิบัติงาน 28 EBD0302เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา1 EBD0303เครื่องพิมพแบบA12 3 การเขียนแบบสิ่งกอสรางลักษณะ3มิติแบบ สถาปตยกรรมวิศวกรรมงานระบบและแบบ ปฏิบัติงาน 28 EBD0304เครื่องพิมพเลเซอรA32 EBD0305เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร1 EBD0306เครื่องฉายทึบแสง3มิติ1 EBD0307เครื่องสแกนเนอรA31 EBD0308ชุดเครื่องขยายเสียงเพื่อการบรรยาย1 EBD0309เครื่องปรับอากาศ24,000BTU.2
 28. 28. แบบวิเคราะหครุภัณฑรายวิชา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง รายวิชาวัสดุกอสรางและการทดสอบพื้นที่EBD04หองปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ลําดับที่ชื่องาน/ใบงาน เวลา (ชม.) รหัสครุภัณฑชื่อครุภัณฑจํานวนหมายเหตุ 1การทดสอบและผลการทดสอบไม6EBD0401เครื่องทดสอบเอนกประสงค(UniversalTestingMachine)100T1 2การทดสอบและผลการทดสอบเหล็ก6EBD0402เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต300ตัน1 3การทดสอบและผลการทดสอบคอนกรีต12EBD0403คอนทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต5 4การทดสอบและผลการทดสอบดิน12EBD0404เครื่องทดสอบความสมบูรณของเสาเข็ม2 5การทดสอบและผลการทดสอบแอลฟลท9EBD0405เครื่องตรวจสอบตําแหนงของเหล็กเสริม1 6การทดสอบและผลการทดสอบวัสดุสังเคราะห9EBD0406เครื่องเจาะกอนคอนกรีต(ConcreteCoreDrillingMachine)4 EBD0407เครื่องเจาะสํารวจชั้นดิน2 EBD0408ชุดทดสอบทะลวงแบบกรวย(ConePenetrationTest,CPT)2 EBD0409ชุดทดสอบแอสฟลตโดยวิธีมารแชล2 EBD0410ชุดทดสอบการหลุดลอกของแอสฟลตกับหิน2 EBD0411ชุดทดสอบการยุบตัวของผิวจราจร1 EBD0412เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา1 EBD0413เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร1 EBD0414ชุดเครื่องขยายเสียงเพื่อการบรรยาย1 EBD0415เครื่องปรับอากาศ24,000BTU.4
 29. 29. แบบวิเคราะหครุภัณฑรายวิชา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง รายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคารพื้นที่EBD404หองปฏิบัติการวัสดุกอสรางและการทดสอบ ลําดับที่ชื่องาน/ใบงาน เวลา (ชม.) รหัสครุภัณฑชื่อครุภัณฑจํานวนหมายเหตุ 1ระบบน้ําประปา8EBD0416เครื่องทดสอบรอยรั่วของทอน้ําแบบใชไฟฟา(TestPump)4 2ระบบทอน้ําเสีย8EBD0417เครื่องเชื่อมทอHDPEขนาด63-160มม.1 3ระบบทออากาศ8EBD0418เครื่องเชื่อมทอHDPEขนาด160-315มม.1 4ระบบบําบัดน้ําเสีย8 5ระบบดับเพลิง8 6สุขภัณฑและเครื่องใชภายในและภายนอกอาคาร8 7แบบรูปรายการปฏิบัติงานและแบบสรางจริง8 8ทดสอบตรวจสอบงานระบบสุขาภิบาล8 9ประมาณราคางานระบบสุขาภิบาล8
 30. 30. แบบวิเคราะหครุภัณฑรายวิชา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง รายวิชาการสํารวจเสนทางชั้นสูงพื้นที่EBD405หองปฏิบัติการสํารวจ ลําดับที่ชื่องาน/ใบงาน เวลา (ชม.) รหัสครุภัณฑชื่อครุภัณฑจํานวนหมายเหตุ 1การใชเครื่องมือสํารวจสําหรับวางแนว8EBD0501กลองระดับอัตโนมัติ5 2การออกแบบและการกําหนดเสนทาง8EBD0502กลองวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส5 3การคํานวณออกแบบวางโคงราบและโคงดิ่ง โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 12EBD0503กลองสํารวจแบบประมวลผลรวม(TotalStation)5 EBD0504เครื่องมือหาตําแหนงพิกัดโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียม(GPS)1 4การวางโคงราบและโคงดิ่ง12EBD0505เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา1 5การประยุกตใชพิกัดยูทีเอ็มกับการวางแนว8EBD0506เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร1 6การคํานวณหาปริมาณงานดิน8EBD0507ชุดเครื่องขยายเสียงเพื่อการบรรยาย1 7การกําหนดตําแหนงแนวทางเพื่อการกอสราง และการกําหนดจุดอางอิง 8EBD0508เครื่องปรับอากาศ24,000BTU.2 8การตรวจสอบแนวทาง8
 31. 31. แบบวิเคราะหครุภัณฑประจําพื้นที่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง) รหัสพื้นที่EBD03ชื่อพื้นที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรขนาด96ตารางเมตรความถี่การใชงาน360ชั่วโมง(ตลอดหลักสูตร) ลําดับที่รหัสวิชาชื่อรายวิชา ชม./ สัปดาห รหัส ครุภัณฑ ชื่อครุภัณฑจํานวนหนวยนับ 1 4106-2003การออกแบบและการเขียนแบบดวย คอมพิวเตอร 4EBD0301ชุดคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมสําเร็จรูปและระบบ เครือขาย 21ชุด 24106-2008การควบคุมงานกอสราง4EBD0302เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา1ตัว 34106-2009การบริหารงานกอสราง4EBD0303เครื่องพิมพแบบA12เครื่อง 44106-2011การประมาณราคา4EBD0304เครื่องพิมพเลเซอรA32เครื่อง 54106-2104การสํารวจเสนทางชั้นสูง4EBD0305เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร1ชุด EBD0306เครื่องฉายทึบแสง3มิติ1ชุด EBD0307เครื่องสแกนเนอรA31ตัว EBD0308ชุดเครื่องขยายเสียงเพื่อการบรรยาย1ชุด EBD0309เครื่องปรับอากาศ24,000BTU.2ชุด
 32. 32. แบบวิเคราะหครุภัณฑประจําพื้นที่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง) รหัสพื้นที่EBD404ชื่อพื้นที่หองปฏิบัติการวัสดุกอสรางและการทดสอบขนาด128ตารางเมตรความถี่การใชงาน198ชั่วโมง(ตลอดหลักสูตร) ลําดับที่รหัสวิชาชื่อรายวิชา ชม./ สัปดาห รหัสครุภัณฑชื่อครุภัณฑจํานวนหนวยนับ 14106-2006วัสดุกอสรางและการทดสอบ3EBD0401เครื่องทดสอบเอนกประสงค(UniversalTestingMachine)100T1เครื่อง 24106-2007เทคโนโลยีคอนกรีตชั้นสูง4EBD0402เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต300ตัน1เครื่อง 34106-2109ระบบสุขาภิบาลอาคาร4EBD0403คอนทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต5เครื่อง EBD0404เครื่องทดสอบความสมบูรณของเสาเข็ม2เครื่อง EBD0405เครื่องตรวจสอบตําแหนงของเหล็กเสริม1เครื่อง EBD0406เครื่องเจาะกอนคอนกรีต(ConcreteCoreDrilling Machine) 4เครื่อง EBD0407เครื่องเจาะสํารวจชั้นดิน2ชุด EBD0408ชุดทดสอบทะลวงแบบกรวย(ConePenetrationTest,CPT)2ชุด EBD0409ชุดทดสอบแอสฟลตโดยวิธีมารแชล2ชุด EBD0410ชุดทดสอบการหลุดลอกของแอสฟลตกับหิน2ชุด EBD0411ชุดทดสอบการยุบตัวของผิวจราจร1ชุด EBD0412เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา1เครื่อง EBD0413เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร1ชุด
 33. 33. แบบวิเคราะหครุภัณฑประจําพื้นที่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง) รหัสพื้นที่EBD404ชื่อพื้นที่หองปฏิบัติการวัสดุกอสรางและการทดสอบ (ตอ) ลําดับที่รหัสวิชาชื่อรายวิชา ชม./ สัปดาห รหัสครุภัณฑชื่อครุภัณฑจํานวนหนวยนับ EBD0414ชุดเครื่องขยายเสียงเพื่อการบรรยาย1ชุด EBD0415เครื่องปรับอากาศ24,000BTU.4ชุด EBD0416เครื่องทดสอบรอยรั่วของทอน้ําแบบใชไฟฟา (TestPump) 4ชุด EBD0417เครื่องเชื่อมทอHDPEขนาด63-160มม.1ชุด EBD0418เครื่องเชื่อมทอHDPEขนาด160-315มม.1ชุด
 34. 34. แบบวิเคราะหครุภัณฑประจําพื้นที่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช2556สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง(ตอเนื่อง) รหัสพื้นที่EBD405ชื่อพื้นที่หองปฏิบัติการสํารวจขนาด96ตารางเมตรความถี่การใชงาน72ชั่วโมง(ตลอดหลักสูตร) ลําดับที่รหัสวิชาชื่อรายวิชา ชม./ สัปดาห รหัสครุภัณฑชื่อครุภัณฑจํานวนหนวยนับ 14106-2104การสํารวจเสนทางชั้นสูง4EBD0501กลองระดับอัตโนมัติ5ชุด EBD0502กลองวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส5ชุด EBD0503กลองสํารวจแบบประมวลผลรวม(TotalStation)5ชุด EBD0504 เครื่องมือหาตําแหนงพิกัดโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียม (GPS)1ชุด EBD0505เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา1เครื่อง EBD0506เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร1ชุด EBD0507ชุดเครื่องขยายเสียงเพื่อการบรรยาย1ชุด EBD0508เครื่องปรับอากาศ24,000BTU.2ชุด

×