Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

งานวิจัยรถยนต์โตโยต้าวีออส

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 11 Anuncio

งานวิจัยรถยนต์โตโยต้าวีออส

รายงาน

รายงาน

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (12)

Similares a งานวิจัยรถยนต์โตโยต้าวีออส (20)

Anuncio

งานวิจัยรถยนต์โตโยต้าวีออส

  1. 1. ในยุคปัจจุบันนี้ รถยนต์ ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างมากในการดาเนิน ชีวิต ของมนุษย์ เพราะในทุกๆวัน มนุษย์ต้องมีการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง ซึ่ง รถยนต์นั้นก็เป็นพาหนะที่มนุษย์ได้เลือกนามาใช้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคม เมือง ใหญ่ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การบริการขนส่งมวลชนของรัฐบาลมี ไม่พอเพียง จึงก่อให้เกิดเป็นการกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคให้ต้องการมีรถยนต์ ส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากสถานการณ์การขาดแคลนน้ามันที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทา ให้เกิดภาวะน้ามันแพง ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคในการเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จึงปรากฏไปอยู่ที่รถยนต์นั่ง ขนาดเล็กหรือที่เรียกว่ารถยนต์ประเภทซับคอมแพกต์ (ขนาดเครื่องยนต์ 1500-1600 ซีซ) เพิ่มมากขึ้น ี
  2. 2.  ซึ่งรถยนต์ โตโยต้า วิออส จัดเป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมสูงสุดจาก ผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จาก กราฟแสดงอันดับยอดขายรถยนต์ประเภทซับคอม แพกต์ในปี พ.ศ. 2549 ดังนี้  จากภาพประกอบ 1 ได้แสดงให้เห็นว่า รถยนต์โตโยต้า วิออส มียอดขายสูงสุด คือ 35,960 คัน
  3. 3. กราฟได้แสดงให้เห็นถึงยอดขายรถยนต์ 5 อันดับแรก โดยในไตร มาส แรกประจาปี พ.ศ. 2550 นั้น ยอดขายรถยนต์ทุกบริษัท มียอดขายรถยนต์ รวมกันทั้งสิ้น 138,270 คัน
  4. 4.  ความมุงหมายของการวิจัย ่  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้  1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า ี นิว วิออสของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก ซื้อรถยนต์โตโยต้า นิว วิออสของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  ความสาคัญของการวิจัย  งานวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้  1. ผู้ประกอบการ สามารถนาผลการศึกษาของงานวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง กาหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมายและวางแผนกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของ ผู้บริโภค  2. ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความรู้และทราบว่ามีหลักหรือปัจจัยอะไรบ้างที่ควรจะนา มาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์  3. บุคคลทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลทางด้านรถยนต์
  5. 5.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้รถยนต์ยี่หอ ่ ้ โตโยต้า นิว วิออส ทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นบุคคลที่มอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจาก ี เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์ ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  กลุมตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย หมายถึง ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ใช้รถยนต์ยี่หอ โต ่ ้ โยต้า นิว วิออส ทีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรที่ไม่ ่ ทราบจานวนประชากร  สมมุตฐานในการวิจัย ิ  1. ผู้บริโภคที่มีลกษณะข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกันประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ั ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์  โตโยต้า นิว วิออส ที่แตกต่างกัน  2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจาหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการ ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า นิว วิออส 
  6. 6.  1. สิ่งเร้า (Stimulus)  2. กล่องดา (Buyer’s Black Box)  3. การตอบสนอง (Respond)
  7. 7.  1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition)  2. การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information)  3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)  4. การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking)  5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior)
  8. 8.  - รุ่น 1.5 J และยังสามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 รุ่น ตามระบบเกียร์คือ เกียร์อัตโนมัติ ราคา 544,000 บาท และเกียร์ธรรมดา ราคา 509,000 บาท  - รุ่น 1.5 E สามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 รุ่นตามระบบเกียร์ เช่นกัน คือ เกียร์ อัตโนมัติ ราคา 614,000 บาท และเกียร์ธรรมดา ราคา 579,000 บาท  - รุ่น 1.5 G หรือ รุ่นสูงสุดของรถยนต์โตโยต้านิววิออส ราคา 699,000 บาท มี เพียงเกียร์อัตโนมัติ
  9. 9.  1.ผลิตภัณฑ์ (Product) รถยนต์  2. การกาหนดราคา (Pricing) การกาหนดราคาของรถยนต์นั่งนั้น เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้  2.2 อุปสงค์ (Demand)  2.3 การแข่งขัน (Competition)
  10. 10.  3. ช่องทางการจาหน่าย (Place) โดยปกติ ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะไม่ขายสินค้าให้กับ ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายโดยตรง รถยนต์ที่ประกอบเสร็จแล้วจะถูกส่งจากโรงงาน ประกอบรถยนต์ไปยังบริษัทผู้จัดจาหน่าย จากนั้นก็จะถูกส่งต่อไปยังตัวแทน จาหน่าย (Dealer) หรือสาขาของผู้จัดจาหน่ายเอง เพื่อจาหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ต่อไป  4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  การโฆษณา (Advertising)

×