Tanulási eredmények és kompetenciák

Tanulási	
  eredmények	
  és	
  kompetenciák	
  	
  
     -­‐	
  műhelybeszélgetés	
  -­‐	
  
         (ELTE	
  PPK-­‐BTK)	
  
  TEMPUS	
  Közalapítvány	
  által	
  támogatoH	
  kutatás	
  eredményei	
             Vámos	
  Ágnes	
  
   valamint	
  Vass	
  Vilmos	
  és	
  Lénárd	
  Sándor	
  	
  
     által	
  vezeteH	
  munkacsoportok	
  
Tartalom	
  
•  A	
  kutatás	
  célja	
  és	
  módszerei	
  
•  A	
  tanulási	
  eredmények	
  és	
  a	
  kompetenciák
  	
  kapcsolata	
  
•  A	
  kutatási	
  eredmények	
  csomópontjai	
  
•  A	
  kutatás	
  néhány	
  tételes	
  eredménye	
  (7)	
  
•  Az	
  ELTE	
  néhány	
  eredménye	
  
•  Kérdések	
  továbbgondolásra	
  

                                2	
  
A	
  kutatás	
  fókusza	
  és	
  célja	
  
Fókusz:	
  	
  
•  A	
  tanulási	
  eredmények	
  fogalom	
  	
  
•  a	
  Bologna-­‐reform	
  előrehalado4sága	
  	
  
A	
  kutatás	
  célja:	
  	
  
a	
  „tanulási	
  eredmények”	
  kérdését	
  összekapcsolni	
  a	
  
   tervezéssel,	
  a	
  tanítási	
  gyakorlaHal,	
  a	
  
   tanulásszervezéssel	
  és	
  értékeléssel,	
  a	
  különböző	
  
   aktorok	
  (szakfelelősök/vezetők	
  és	
  oktatók)	
  felőli	
  
   nézőponHal.	
  	
  	
  
A	
  kutatási	
  eredmények	
  bővebben:	
  hHp://www.tpf.hu/
   pages/books/index.php?page_id=35&books_id=229	
  

                                     3	
  
Tanulási	
  eredmények	
  
                  	
  
     (Learning	
  Outcomes=LeO)	
  	
  
A	
  tanulási	
  eredmények	
  olyan	
  állítások,	
  amelyek	
  arról
   	
  szólnak,	
  hogy	
  a	
  hallgató	
  mit	
  fog	
  tudni,	
  mire	
  lesz
   	
  képes,	
  milyen	
  adtűd	
  elvárt	
  a	
  képzés	
  végén	
  (Kennedy,
   	
  2007).	
  

•  Európai kvalifikációs reformhoz kapcsolódik

•  Cél átlátható felsőoktatási képesítési rendszer kiépítése

•  A tanulási eredmények megfogalmazása és a munka világának szempontjai

•  Képzési célok=tanulási eredmények=kompetenciák

•  Magyarországon összekapcsolódik a Bologna-reformmal

                                           4	
  
Kompetenciák	
  
A	
  tanulási	
  eredményekre	
  vonatkozó	
  kompetenciák	
  leírása	
  a	
  KKK
   -­‐ban	
  (2005.	
  CXXXIX.törvény):	
  ismeri,	
  képes,	
  rendelkezik,
   	
  alkalmas,	
  tudja	
  =	
  az	
  adoH	
  feladatot	
  ellátó	
  személytől	
  elvárt	
  	
  
Kérdés:	
  
•  Milyen	
  a	
  KKK	
  és	
  képzési	
  program	
  kapcsolata	
  (MAB)?	
  
•  Milyen	
  a	
  képzési	
  program	
  és	
  a	
  képzés	
  kapcsolata	
  (Képző
   	
  intézmény)?	
  
•  És	
  az	
  oktató?	
  	
                  Képességek/
              •  	
  Adatok,	
  fogalmak	
  	
         készségek	
      •  	
  Nézetek,	
  vélekedések	
  
              •  	
  Tételek	
                            •  	
  Érzelmek,	
  momvációk	
  
                                •  	
  Tevékenységek	
  
              •  	
  Törvényszerűségek	
                       •  	
  Gondolkodási	
  és	
  
                                •  	
  Feladatmegoldások	
  
              •  	
  Elméletek	
                           •  	
  Cselekvési	
  mintázat	
  
                                •  	
  Problémamegoldások	
  


                     Ismeretek/                             Adtűdök/
                      tudás	
                             diszpozíciók	
  
                                                                5	
  
A LeO-alapúság szintjei
 •  Makro (rendszer: jogszabályok, rendeletek)
 •  Mezo (intézményi: küldetésnyilatkozatok, kurzusleírások)
 •  Mikro (oktatók, hallgatók: tanórák, tanórán kívüli tevékenységek)
Jellemzők	
              Tartalomközpontú        Tanulási	
  eredményekre
                      	
  tervezés
                            	
         	
  épülő
                                    	
  programfejlesztés	
  
Alapkérdések	
              Mit	
  tanítsak?	
          Miért	
  tanulom?	
  
                   Hogyan	
  tanítsam?  	
       Hogyan	
  tanuljam?  	
  
A	
  szabályozás	
  iránya	
      Bemenet	
  (in-­‐put)
                             	
        Kimenet	
  (out-­‐put)
                                                	
  
Szemlélete	
               Tanításcentrikus
                           	
           Tanuláscentrikus
                                             	
  
A	
  tervezés	
  fókusza	
     Tantervi	
  tartalom,	
  tanítási  Kompetenciák,	
  fejlesztési
                   	
  módszertan,	
  tanári          	
  folyamat,	
  tanulói
                      	
  tevékenység 	
      	
  tevékenység,	
  a	
  tanulás
                                           	
  megszervezése,
                                       	
  tanulási	
  eredmény   	
  
Értékelés	
                 Szummarv
                         	
           Formarv,	
  diagnoszmkus
                                               	
        6	
  
A	
  kutatási	
  eredmények	
  csomópontjai	
  
1.  A	
  felsőoktatás	
  funkciói	
  
2.  Innovációs	
  potenciál	
  és	
  stratégiák	
  
3.  Az	
  implementáció	
  és	
  a	
  tanulási	
  eredmények	
  
  beágyazoHsága	
  
4.  A	
  tervezés,	
  a	
  tanulásszervezés	
  és	
  az	
  értékelés	
  szintjén	
  
  zajló	
  változás	
  
5.  A	
  kompetenciaelemek	
  és	
  a	
  tervezés-­‐tanulásszervezés-­‐
  értékelés	
  elemek	
  koherenciája	
  
6.  A	
  tanulási	
  eredmények	
  szemlélet	
  az	
  intézmény	
  különböző	
  
  szintjein	
  
7.  Sikertényezők	
  a	
  tanulási	
  eredmények	
  
  megvalósulásában	
  	
  
                                        7	
  
Eredmény	
  1.	
  	
  
A	
  felsőoktatás	
  funkcióiban	
  és	
  funkciók	
  közöH	
  lassú	
  hangsúly-­‐
   átrendeződés	
  zajlik.	
  	
  
Eredmény	
  2.	
  
A	
  vezetők	
  adtűdjei	
  különböznek	
  aszerint,	
  hogy	
  osztatlan	
  vagy	
  ciklusos	
  
   képzésben	
  dolgoznak-­‐e.	
  	
  
Az	
  oktatók	
  adtűdjei	
  az	
  osztatlan	
  képzésben	
  dolgozó	
  vezetőkéhez	
  hasonlóak.	
  	
  

Eredmény	
  3.	
  
A	
  felsőoktatáspedagógiai	
  tudatosság	
  szintje	
  alacsony.	
  

A	
  felsőoktatás	
  funkciói	
  

• 	
  	
  	
  	
  	
  	
  a	
  kultúra	
  művelése,	
  átszármaztatása	
  és	
  terjesztése	
  	

•  értelmiségi	
  szocializáció	
  elitneveléssel	
  vagy	
  tömegoktatással	
  	
  	
  
• társadalmi	
  mobilitás	
  gyorsítása	
  vagy	
  akadályozása	
  	
  
• gazdasági	
  és	
  szolgáltató	
  funkció	
  
• a	
  polimkai	
  rendszer	
  legimmálása	
  
                                                      8	
  
Eredmény	
  4.	
  
A	
  szakfejlesztés	
  a	
  felsőoktatás	
  és	
  a	
  tudomány	
  belügye,	
  szerény	
  
   mértékű	
  a	
  nyitoHság	
  és	
  az	
  együHműködés.	
  
Vagyis	
  a	
  felsőoktatást	
  szigetszerű	
  működés	
  jellemzi.	
  	
  

          Saját	
  intézményen	
  belül	
  	
                                          69	
  


        Konzorciális	
  kereteken	
  belül	
                                  43.5	
  


     Más	
  hazai	
  intézmény	
  oktatóival	
  	
                                42.2	
  


              A	
  munka	
  világával	
  	
  	
                  23.6	
  


          A	
  hallgatók	
  képviselőivel	
  	
               17.1	
  


      Más	
  országok	
  szakembereivel	
  	
                  16.5	
  


                                     5.6	
  
                    Egyéb	
  válasz	
  

                                 0	
         20	
          40	
          60	
        80	
  

                                                                             9	
  
Eredmény	
  5.	
  
Az	
  innovációs	
  adtűd	
  kis	
  mértékben	
  van	
  jelen,	
  az	
  oktatók	
  többsége	
  a	
  
   tradicionális	
  felsőoktatás	
  híve.	
  Az	
  új	
  helyzethez	
  való	
  alkalmazkodás	
  
   szükségességét	
  szerény	
  többség	
  vallja.	
  	
  	
  	
  


  Tradicionális	
            Hagyományos	
  	
    Nyitottság,	
  	
    Együttműködésre	
  
  értékek,	
  autoriter	
        értékek,	
  ezek	
    alacsony	
       nyitottság,	
  	
  
  vonások	
  a	
             megőrzésében	
      innovációs,	
  	
    innovációban,	
  
  környezetben,	
            együttműködés.     potenciál.	
  	
    fejlesztésben	
  
  hiányzó,	
  vagy	
                                 partnerség.	
  	
  
  alacsony	
  
  együttműködés.	
  	
  	
  	
  	
  
  Konzervatív	
                                        Adaptív	
                                                        10	
  
Eredmény	
  6.	
  
 Az	
  intézményi	
  dokumentációkban	
  (küldetésnyilatkozat-­‐tanterv
 -­‐temamka)	
  nincs	
  koherencia	
  a	
  LeO-­‐szemléletben	
  és	
  a
 	
  kompetencia-­‐alapúságban	
  
                     Forrás: 9 felsőoktatási intézmány 19 karán 84
                     tematika

A vezetők 70% tudja, hogy mit jelent a tanulási eredmények kifejezés,
viszont az oktatók körében ez az adat 22,5%.
                                             11	
  
Értékelés	
  (temamkák,	
  n=84)
                	
  
                   12	
  
Eredmény	
  7.	
  
Az	
  együHműködés	
  jellemzői:	
  

•  az	
  oktatói	
  egyeztetés	
  formális,	
  
•  általában	
  csak	
  az	
  adoH	
  tantárgy	
  oktatói	
  egyeztetnek,	
  
•  a	
  korábbi	
  képzési	
  tartalmak	
  megőrzésére,	
  ismeretanyag
  	
  átgondolására	
  irányul	
  a	
  közös	
  tevékenység,	
  
•  az	
  adoH	
  tudományterülem	
  forrásokat,	
  friss	
  tudományos	
  cikkeket	
  és
  	
  saját	
  kutatások	
  eredményeit	
  tekinmk	
  át,	
  nem	
  támaszkodnak	
  sem	
  a
  	
  tanulási	
  eredmények	
  jogszabályban	
  olvasható	
  leírására,	
  sem
  	
  pedagógiai	
  munkákra,	
  	
  
•  a	
  kurzustervezés	
  szintjén	
  ritka	
  a	
  nemzetközi	
  kapcsolatra	
  vagy	
  a
  	
  munka	
  világával	
  való	
  egyeztetésre	
  való	
  utalás.	
  	
                                                13	
  
Néhány	
  összehasonlítás	
  az	
  ELTE	
  szempontjából:	
  	
  

•  A	
  tantárgyak	
  körében	
  és	
  a	
  tantárgyi	
  tartalomban	
  a
  	
  felsőoktatási	
  átlagnál	
  nagyobb	
  a	
  	
  változtatás.	
  
•  A	
  kurzusleírások	
  szintjén	
  a	
  szakmai	
  együHműködés	
  helyeH
  	
  informális	
  kapcsolatok	
  és	
  egyéni	
  megoldások	
  a	
  felsőoktatási
  	
  átlaghoz	
  képest	
  jobban	
  dominálnak	
  
         70	
         63.4	
  
         60	
  
                50.8	
                         ELTE	
  
         50	
  
                                          Átlag	
  
         40	
  
         30	
               25.3	
  
                             20	
  
         20	
                         13.3	
  
                                     11.1	
     10.9	
  
         10	
                                     6.5	
  

          0	
  
              Nincs	
  tartalmi	
   Alapjaiban	
   Nem	
  kelleH	
   Nincs	
  infója	
  
              változás,	
  vagy	
           volna	
  	
  
               csak	
  kisebb	
  	
  
                                                     14	
  
40	
                            Felsorolása	
  
  •  Az	
  ismeretek,	
  képességek                   35	
  
                                                                  Tanítása	
  
   	
  leírásával,	
  tanításával	
  és                30	
  
   	
  értékelésével	
  kapcsolatos                  25	
                            Értékelése	
  
                                     20	
  
   	
  nézetek	
  a	
  felsőoktatási                  15	
  
   	
  átlaghoz	
  hasonlóak,	
  	
                   10	
  
                                      5	
     ATTITŰD – ORSZ. ÁTLAG
  •  az	
  adtűdé	
  eltér.	
                        0	
  
                                          Nehéz,	
  nem	
   Kisebb	
   Egyáltalán	
     Nem	
  
Ismeretekkel	
      A	
  képességek	
    Az	
  attitűdök	
  	
          egyszerű	
   nehézség	
   nem	
  nehéz	
   foglalkozunk	
  
leírható	
  tudás	
    meghatározása	
     meghatározása	
                                    ezzel	
  
meghatározása	
  
                                    40	
  
                                    35	
  
                                    30	
  
Az ismeretek                 Az attitűdök       25	
  
tanítása                   alakítása         20	
  
                                    15	
  
                                    10	
  
                                     5	
      ATTITŰD – ELTE
                                     0	
  
                                          Nehéz,	
  nem	
   Kisebb	
   Egyáltalán	
     Nem	
  
                                          egyszerű	
   nehézség	
   nem	
  nehéz	
   foglalkozunk	
  
                                                                  ezzel	
  

   ELTE oktatók 27,7%-a tudja mit jelent a „tanulási eredmények”
   kifejezés (országos átlag: 22,5).                                                  15	
  
Vitaindító	
  kérdések	
  

1.  Mi	
  akadályozhatja	
  és	
  mi	
  támogatja	
  a	
  felsőoktatásban	
  a	
  tanulási
  	
  eredmények,	
  a	
  kimenet-­‐orientált	
  képzés	
  elfogadását?	
  
2.  Hogyan	
  lehet	
  a	
  gyakorlatban	
  a	
  tervezés-­‐tanulásszervezés-­‐értékelés
  	
  koherenciáját	
  erősíteni?	
  
3.  Miért	
  az	
  értékelés	
  a	
  gyenge	
  pontja	
  az	
  implementációnak?	
  
4.  Szükséges-­‐e	
  pedagógiai,	
  módszertani	
  képzés	
  a	
  felsőoktatásban	
  oktatók
  	
  számára?	
  
5.  Milyen	
  jó	
  gyakorlatok	
  vannak	
  a	
  tanulásszervezés,	
  értékelés	
  terén,	
  illetve	
  az
  	
  oktatói	
  tapasztalatok	
  megosztására,	
  a	
  szakmai	
  együHműködésre?	
  
6.  Mi	
  a	
  kutatásnak	
  az	
  üzenete	
  az	
  ELTE	
  számára	
  számára?	
  
                                                     16	
  
Köszönöm	
  a	
  figyelmet.
              	
  
vamos.agnes@ppk.elte.hu     	
  
                    17	
  
1 de 17

Recomendados

Önértékelésről tantestületi tájékoztató por
Önértékelésről tantestületi tájékoztatóÖnértékelésről tantestületi tájékoztató
Önértékelésről tantestületi tájékoztatóPAKS
1.7K vistas36 diapositivas
Intézményi önértékelés por
Intézményi önértékelésIntézményi önértékelés
Intézményi önértékelésVargáné Várszegi Csilla
18.7K vistas36 diapositivas
Iskolai előadás pedagógus és intézményi ellenőrzésről por
Iskolai előadás pedagógus és intézményi ellenőrzésrőlIskolai előadás pedagógus és intézményi ellenőrzésről
Iskolai előadás pedagógus és intézményi ellenőrzésrőltotyik
1.6K vistas28 diapositivas
Pedagógus életpálya 2015-től por
Pedagógus életpálya 2015-től Pedagógus életpálya 2015-től
Pedagógus életpálya 2015-től Vargáné Várszegi Csilla
8.8K vistas43 diapositivas
Eletpalya modell por
Eletpalya modellEletpalya modell
Eletpalya modellerikaosvath
1.8K vistas31 diapositivas
Prezentáció por
PrezentációPrezentáció
Prezentációgyorgyibolla
494 vistas11 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Tanulási eredmények és kompetenciák

A pedagógiai értékelés por
A pedagógiai értékelésA pedagógiai értékelés
A pedagógiai értékelésAdrienn Sütőné Seres
3.5K vistas21 diapositivas
Tanulásmódszertan és oktatási kultúra: a tanulási élmény tervezhetősége por
Tanulásmódszertan és oktatási kultúra: a tanulási élmény tervezhetőségeTanulásmódszertan és oktatási kultúra: a tanulási élmény tervezhetősége
Tanulásmódszertan és oktatási kultúra: a tanulási élmény tervezhetőségeDr. Ollé János
160 vistas16 diapositivas
Blended learning por
Blended learningBlended learning
Blended learningMAP
500 vistas21 diapositivas
A learning outcomes megközelítés a felsőoktatásban por
A learning outcomes megközelítés a felsőoktatásbanA learning outcomes megközelítés a felsőoktatásban
A learning outcomes megközelítés a felsőoktatásbanVarga Júlia
466 vistas17 diapositivas
Füzi Otília és Farkas Bertalan Péter: Formativ Értékelés por
Füzi Otília és Farkas Bertalan Péter: Formativ ÉrtékelésFüzi Otília és Farkas Bertalan Péter: Formativ Értékelés
Füzi Otília és Farkas Bertalan Péter: Formativ ÉrtékelésSulinetwork
854 vistas23 diapositivas
Pedagógiai tervezés és értékelés beadandó por
Pedagógiai tervezés és értékelés beadandóPedagógiai tervezés és értékelés beadandó
Pedagógiai tervezés és értékelés beadandóPongi5
2.9K vistas22 diapositivas

Similar a Tanulási eredmények és kompetenciák(20)

Tanulásmódszertan és oktatási kultúra: a tanulási élmény tervezhetősége por Dr. Ollé János
Tanulásmódszertan és oktatási kultúra: a tanulási élmény tervezhetőségeTanulásmódszertan és oktatási kultúra: a tanulási élmény tervezhetősége
Tanulásmódszertan és oktatási kultúra: a tanulási élmény tervezhetősége
Dr. Ollé János160 vistas
Blended learning por MAP
Blended learningBlended learning
Blended learning
MAP 500 vistas
A learning outcomes megközelítés a felsőoktatásban por Varga Júlia
A learning outcomes megközelítés a felsőoktatásbanA learning outcomes megközelítés a felsőoktatásban
A learning outcomes megközelítés a felsőoktatásban
Varga Júlia466 vistas
Füzi Otília és Farkas Bertalan Péter: Formativ Értékelés por Sulinetwork
Füzi Otília és Farkas Bertalan Péter: Formativ ÉrtékelésFüzi Otília és Farkas Bertalan Péter: Formativ Értékelés
Füzi Otília és Farkas Bertalan Péter: Formativ Értékelés
Sulinetwork854 vistas
Pedagógiai tervezés és értékelés beadandó por Pongi5
Pedagógiai tervezés és értékelés beadandóPedagógiai tervezés és értékelés beadandó
Pedagógiai tervezés és értékelés beadandó
Pongi52.9K vistas
Hejőkeresztúr nyomán por eosztalyos
Hejőkeresztúr nyománHejőkeresztúr nyomán
Hejőkeresztúr nyomán
eosztalyos2.2K vistas
Formatív értékelés és tanulói előrehaladás támogatása IKT eszközökkel por Bertalan Péter Farkas
Formatív értékelés és tanulói előrehaladás támogatása IKT eszközökkelFormatív értékelés és tanulói előrehaladás támogatása IKT eszközökkel
Formatív értékelés és tanulói előrehaladás támogatása IKT eszközökkel
Formatív értékelés és tanulói előrehaladás támogatása IKT eszközökkel (Pécs) por Bertalan Péter Farkas
Formatív értékelés és tanulói előrehaladás támogatása IKT eszközökkel (Pécs)Formatív értékelés és tanulói előrehaladás támogatása IKT eszközökkel (Pécs)
Formatív értékelés és tanulói előrehaladás támogatása IKT eszközökkel (Pécs)
Elektonikus médiumok és tananyagok óravázlat forgo por sziszi71
Elektonikus médiumok és tananyagok óravázlat forgoElektonikus médiumok és tananyagok óravázlat forgo
Elektonikus médiumok és tananyagok óravázlat forgo
sziszi71983 vistas
Lillafüred ea 2008 por Péter Radó
Lillafüred ea 2008Lillafüred ea 2008
Lillafüred ea 2008
Péter Radó220 vistas
Takácsné palásthy erika.pdf2 por palasthyerika
Takácsné palásthy erika.pdf2Takácsné palásthy erika.pdf2
Takácsné palásthy erika.pdf2
palasthyerika345 vistas
A tanítás, tanulás hatékony szervezése az eredményesség érdekében por Dr. Ollé János
A tanítás, tanulás hatékony szervezése az eredményesség érdekében A tanítás, tanulás hatékony szervezése az eredményesség érdekében
A tanítás, tanulás hatékony szervezése az eredményesség érdekében
Dr. Ollé János1.4K vistas
Digit oravzlat forgatok_bonya por adam0123
Digit oravzlat forgatok_bonyaDigit oravzlat forgatok_bonya
Digit oravzlat forgatok_bonya
adam012319 vistas
OTP Bővített Műhely por Eszter Séra
OTP Bővített MűhelyOTP Bővített Műhely
OTP Bővített Műhely
Eszter Séra1.2K vistas
Hálózat alapú oktatás por stkata
Hálózat alapú oktatásHálózat alapú oktatás
Hálózat alapú oktatás
stkata573 vistas
Referencia intézményi felkészítés por Zoltán Kern
Referencia intézményi felkészítésReferencia intézményi felkészítés
Referencia intézményi felkészítés
Zoltán Kern668 vistas

Tanulási eredmények és kompetenciák

 • 1. Tanulási  eredmények  és  kompetenciák     -­‐  műhelybeszélgetés  -­‐   (ELTE  PPK-­‐BTK)   TEMPUS  Közalapítvány  által  támogatoH  kutatás  eredményei   Vámos  Ágnes   valamint  Vass  Vilmos  és  Lénárd  Sándor     által  vezeteH  munkacsoportok  
 • 2. Tartalom   •  A  kutatás  célja  és  módszerei   •  A  tanulási  eredmények  és  a  kompetenciák  kapcsolata   •  A  kutatási  eredmények  csomópontjai   •  A  kutatás  néhány  tételes  eredménye  (7)   •  Az  ELTE  néhány  eredménye   •  Kérdések  továbbgondolásra   2  
 • 3. A  kutatás  fókusza  és  célja   Fókusz:     •  A  tanulási  eredmények  fogalom     •  a  Bologna-­‐reform  előrehalado4sága     A  kutatás  célja:     a  „tanulási  eredmények”  kérdését  összekapcsolni  a   tervezéssel,  a  tanítási  gyakorlaHal,  a   tanulásszervezéssel  és  értékeléssel,  a  különböző   aktorok  (szakfelelősök/vezetők  és  oktatók)  felőli   nézőponHal.       A  kutatási  eredmények  bővebben:  hHp://www.tpf.hu/ pages/books/index.php?page_id=35&books_id=229   3  
 • 4. Tanulási  eredmények     (Learning  Outcomes=LeO)     A  tanulási  eredmények  olyan  állítások,  amelyek  arról  szólnak,  hogy  a  hallgató  mit  fog  tudni,  mire  lesz  képes,  milyen  adtűd  elvárt  a  képzés  végén  (Kennedy,  2007).   •  Európai kvalifikációs reformhoz kapcsolódik •  Cél átlátható felsőoktatási képesítési rendszer kiépítése •  A tanulási eredmények megfogalmazása és a munka világának szempontjai •  Képzési célok=tanulási eredmények=kompetenciák •  Magyarországon összekapcsolódik a Bologna-reformmal 4  
 • 5. Kompetenciák   A  tanulási  eredményekre  vonatkozó  kompetenciák  leírása  a  KKK -­‐ban  (2005.  CXXXIX.törvény):  ismeri,  képes,  rendelkezik,  alkalmas,  tudja  =  az  adoH  feladatot  ellátó  személytől  elvárt     Kérdés:   •  Milyen  a  KKK  és  képzési  program  kapcsolata  (MAB)?   •  Milyen  a  képzési  program  és  a  képzés  kapcsolata  (Képző  intézmény)?   •  És  az  oktató?     Képességek/ •   Adatok,  fogalmak     készségek   •   Nézetek,  vélekedések   •   Tételek   •   Érzelmek,  momvációk   •   Tevékenységek   •   Törvényszerűségek   •   Gondolkodási  és   •   Feladatmegoldások   •   Elméletek   •   Cselekvési  mintázat   •   Problémamegoldások   Ismeretek/ Adtűdök/ tudás   diszpozíciók   5  
 • 6. A LeO-alapúság szintjei •  Makro (rendszer: jogszabályok, rendeletek) •  Mezo (intézményi: küldetésnyilatkozatok, kurzusleírások) •  Mikro (oktatók, hallgatók: tanórák, tanórán kívüli tevékenységek) Jellemzők   Tartalomközpontú Tanulási  eredményekre  tervezés    épülő  programfejlesztés   Alapkérdések   Mit  tanítsak?   Miért  tanulom?   Hogyan  tanítsam?   Hogyan  tanuljam?   A  szabályozás  iránya   Bemenet  (in-­‐put)   Kimenet  (out-­‐put)   Szemlélete   Tanításcentrikus   Tanuláscentrikus   A  tervezés  fókusza   Tantervi  tartalom,  tanítási Kompetenciák,  fejlesztési  módszertan,  tanári  folyamat,  tanulói  tevékenység    tevékenység,  a  tanulás  megszervezése,  tanulási  eredmény   Értékelés   Szummarv   Formarv,  diagnoszmkus   6  
 • 7. A  kutatási  eredmények  csomópontjai   1.  A  felsőoktatás  funkciói   2.  Innovációs  potenciál  és  stratégiák   3.  Az  implementáció  és  a  tanulási  eredmények   beágyazoHsága   4.  A  tervezés,  a  tanulásszervezés  és  az  értékelés  szintjén   zajló  változás   5.  A  kompetenciaelemek  és  a  tervezés-­‐tanulásszervezés-­‐ értékelés  elemek  koherenciája   6.  A  tanulási  eredmények  szemlélet  az  intézmény  különböző   szintjein   7.  Sikertényezők  a  tanulási  eredmények   megvalósulásában     7  
 • 8. Eredmény  1.     A  felsőoktatás  funkcióiban  és  funkciók  közöH  lassú  hangsúly-­‐ átrendeződés  zajlik.     Eredmény  2.   A  vezetők  adtűdjei  különböznek  aszerint,  hogy  osztatlan  vagy  ciklusos   képzésben  dolgoznak-­‐e.     Az  oktatók  adtűdjei  az  osztatlan  képzésben  dolgozó  vezetőkéhez  hasonlóak.     Eredmény  3.   A  felsőoktatáspedagógiai  tudatosság  szintje  alacsony.   A  felsőoktatás  funkciói   •             a  kultúra  művelése,  átszármaztatása  és  terjesztése   •  értelmiségi  szocializáció  elitneveléssel  vagy  tömegoktatással       • társadalmi  mobilitás  gyorsítása  vagy  akadályozása     • gazdasági  és  szolgáltató  funkció   • a  polimkai  rendszer  legimmálása   8  
 • 9. Eredmény  4.   A  szakfejlesztés  a  felsőoktatás  és  a  tudomány  belügye,  szerény   mértékű  a  nyitoHság  és  az  együHműködés.   Vagyis  a  felsőoktatást  szigetszerű  működés  jellemzi.     Saját  intézményen  belül     69   Konzorciális  kereteken  belül   43.5   Más  hazai  intézmény  oktatóival     42.2   A  munka  világával       23.6   A  hallgatók  képviselőivel     17.1   Más  országok  szakembereivel     16.5   5.6   Egyéb  válasz   0   20   40   60   80   9  
 • 10. Eredmény  5.   Az  innovációs  adtűd  kis  mértékben  van  jelen,  az  oktatók  többsége  a   tradicionális  felsőoktatás  híve.  Az  új  helyzethez  való  alkalmazkodás   szükségességét  szerény  többség  vallja.         Tradicionális   Hagyományos     Nyitottság,     Együttműködésre   értékek,  autoriter   értékek,  ezek   alacsony   nyitottság,     vonások  a   megőrzésében   innovációs,     innovációban,   környezetben,   együttműködés. potenciál.     fejlesztésben   hiányzó,  vagy   partnerség.     alacsony   együttműködés.           Konzervatív   Adaptív   10  
 • 11. Eredmény  6.   Az  intézményi  dokumentációkban  (küldetésnyilatkozat-­‐tanterv -­‐temamka)  nincs  koherencia  a  LeO-­‐szemléletben  és  a  kompetencia-­‐alapúságban   Forrás: 9 felsőoktatási intézmány 19 karán 84 tematika A vezetők 70% tudja, hogy mit jelent a tanulási eredmények kifejezés, viszont az oktatók körében ez az adat 22,5%. 11  
 • 13. Eredmény  7.   Az  együHműködés  jellemzői:   •  az  oktatói  egyeztetés  formális,   •  általában  csak  az  adoH  tantárgy  oktatói  egyeztetnek,   •  a  korábbi  képzési  tartalmak  megőrzésére,  ismeretanyag  átgondolására  irányul  a  közös  tevékenység,   •  az  adoH  tudományterülem  forrásokat,  friss  tudományos  cikkeket  és  saját  kutatások  eredményeit  tekinmk  át,  nem  támaszkodnak  sem  a  tanulási  eredmények  jogszabályban  olvasható  leírására,  sem  pedagógiai  munkákra,     •  a  kurzustervezés  szintjén  ritka  a  nemzetközi  kapcsolatra  vagy  a  munka  világával  való  egyeztetésre  való  utalás.     13  
 • 14. Néhány  összehasonlítás  az  ELTE  szempontjából:     •  A  tantárgyak  körében  és  a  tantárgyi  tartalomban  a  felsőoktatási  átlagnál  nagyobb  a    változtatás.   •  A  kurzusleírások  szintjén  a  szakmai  együHműködés  helyeH  informális  kapcsolatok  és  egyéni  megoldások  a  felsőoktatási  átlaghoz  képest  jobban  dominálnak   70   63.4   60   50.8   ELTE   50   Átlag   40   30   25.3   20   20   13.3   11.1   10.9   10   6.5   0   Nincs  tartalmi   Alapjaiban   Nem  kelleH   Nincs  infója   változás,  vagy   volna     csak  kisebb     14  
 • 15. 40   Felsorolása   •  Az  ismeretek,  képességek 35   Tanítása    leírásával,  tanításával  és 30    értékelésével  kapcsolatos 25   Értékelése   20    nézetek  a  felsőoktatási 15    átlaghoz  hasonlóak,     10   5   ATTITŰD – ORSZ. ÁTLAG •  az  adtűdé  eltér.   0   Nehéz,  nem   Kisebb   Egyáltalán   Nem   Ismeretekkel   A  képességek   Az  attitűdök     egyszerű   nehézség   nem  nehéz   foglalkozunk   leírható  tudás   meghatározása   meghatározása   ezzel   meghatározása   40   35   30   Az ismeretek Az attitűdök 25   tanítása alakítása 20   15   10   5   ATTITŰD – ELTE 0   Nehéz,  nem   Kisebb   Egyáltalán   Nem   egyszerű   nehézség   nem  nehéz   foglalkozunk   ezzel   ELTE oktatók 27,7%-a tudja mit jelent a „tanulási eredmények” kifejezés (országos átlag: 22,5). 15  
 • 16. Vitaindító  kérdések   1.  Mi  akadályozhatja  és  mi  támogatja  a  felsőoktatásban  a  tanulási  eredmények,  a  kimenet-­‐orientált  képzés  elfogadását?   2.  Hogyan  lehet  a  gyakorlatban  a  tervezés-­‐tanulásszervezés-­‐értékelés  koherenciáját  erősíteni?   3.  Miért  az  értékelés  a  gyenge  pontja  az  implementációnak?   4.  Szükséges-­‐e  pedagógiai,  módszertani  képzés  a  felsőoktatásban  oktatók  számára?   5.  Milyen  jó  gyakorlatok  vannak  a  tanulásszervezés,  értékelés  terén,  illetve  az  oktatói  tapasztalatok  megosztására,  a  szakmai  együHműködésre?   6.  Mi  a  kutatásnak  az  üzenete  az  ELTE  számára  számára?   16  
 • 17. Köszönöm  a  figyelmet.   vamos.agnes@ppk.elte.hu   17