Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ฐานข้อมูลสตรีเครือข่าย ปรับปรุง

876 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

ฐานข้อมูลสตรีเครือข่าย ปรับปรุง

 1. 1. สรุปฐานข้อมูลเครือข่าย โครงการเครือข่ายผู้นาสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้ สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ๒๕๕๖
 2. 2. ~ ก ~ คานา สารบัญ คานา.......................................................................................................................................... ก สารบัญ...................................................................................................................................... ก เครือข่ายสตรี [1] เครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้.......................................................1 เครือข่ายสตรี [2] เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม.....................................................................3 เครือข่ายสตรี [3] เครือข่ายบุคคลนางสุกัญญา บุญสนิท.............................................................6 เครือข่ายสตรี [4] เครือข่ายผู้หญิงภาคประสาสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้...........................9 เครือข่ายสตรี [5] เครือข่ายกลุ่มสตรีกาปง.................................................................................12 เครือข่ายสตรี [6] เครือข่ายกลุ่มสตรีบางปู................................................................................15 เครือข่ายสตรี [7] เครือข่ายสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน..................................................17 เครือข่ายสตรี [8] เครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน..................................................................20 เครือข่ายสตรี [9] เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม..................................................................23 เครือข่ายสตรี [10] เครือข่ายบุคคลนางกรวิภา ขวัญเพชร.........................................................26 เครือข่ายสตรี [11] เครือข่ายบุคคลนางวาลือเมาะ เงาะ.............................................................29 เครือข่ายสตรี [12] เครือข่ายบุคคลรอซีดะ ปูตะ.......................................................................32 เครือข่ายสตรี [13] เครือข่ายบุคคลรัตนา ดือเระซอ..................................................................35 เครือข่ายสตรี [14] เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เชากูน่า.........................................................38 เครือข่ายสตรี [15] เครือข่ายบุคคลนางสาวเลขา เกลี้ยวเกลา ....................................................41 เครือข่ายสตรี [16] เครือข่ายสตรีชายแดนใต้............................................................................44 เครือข่ายสตรี [17] เครือข่ายบุคคลนางสาวสุรีณี เปาะนิ...........................................................47 เครือข่ายสตรี [18] เครือข่ายกลุ่ม Meedee Center.....................................................................50 เครือข่ายสตรี [19] เครือข่ายบุคคลนิฤมล พรหมเดชะ..............................................................53
 3. 3. ~ ข ~ เครือข่ายสตรี [20] เครือข่ายบุคคลนางรุจิพร ณรงพิทัก์............................................................56 เครือข่ายสตรี [21] เครือข่ายบุคคลสุวรรณมณี นิมมานรัตน์.....................................................59 เครือข่ายสตรี [22] เครือข่ายมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดปัตตานี ................................62 เครือข่ายสตรี [23] เครือข่ายบุคคลนางรอปีอะ สาแม...............................................................65 เครือข่ายสตรี [24] เครือข่ายบุคคลนางชญาทิตย์ จิตหลัง..........................................................68 เครือข่ายสตรี [25] เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้.........................71 เครือข่ายสตรี [26] เครือข่ายบุคคลนางสมปอง อัดอินโหม่ง ....................................................74 เครือข่ายสตรี [27] เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนใต้..77 เครือข่ายสตรี [28] เครือข่ายบุคคลอันชิฌา แสงชัย ..................................................................80 เครือข่ายสตรี [29] เครือข่ายบุคคลนางสิริพร ทองจินดา..........................................................83 เครือข่ายสตรี [30] เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านทอนอามาน...................85 เครือข่ายสตรี [31] เครือข่ายกลุ่มผลิตชาเจ๊ะเหม (กลุ่มอาชีพ)...................................................87 เครือข่ายสตรี [32] เครือข่ายกลุ่มสตรีทาขนมเพื่อส่งเสริมอาชีพ..............................................89 เครือข่ายสตรี [33] เครือข่ายชมรมมุสลีมะห์นราธิวาส.............................................................92 เครือข่ายสตรี [34] เครือข่ายกองทุนสวัสดิการเทศบาลตาบลยี่งอ.............................................94 เครือข่ายสตรี [35] เครือข่ายภาคประชาสังคม..........................................................................96 เครือข่ายสตรี [36] เครือข่ายศวชต.มนร...................................................................................98 เครือข่ายสตรี [37] เครือข่ายผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชนปาตานี (Wanita fatani)..................100 เครือข่ายสตรี [38] เครือข่ายกลุ่มอานาซีด ตากใบ จ.นราธิวาส...............................................102 เครือข่ายสตรี [39] เครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส..................................104 เครือข่ายสตรี [40] เครือข่ายสตรีสานสัมพันธ์สู่สันติสุข (ชอชิกข์) เครือข่ายผู้หญิงยุติความ รุนแรงแสวงสันติภาพ.............................................................................................................106 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [41] เครือข่ายบุคคลนางสุชาดา พันธ์นรา.................................................109 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [42] เครือข่ายบุคคลนางชูติมา เพ็ชร์รัตน์ .................................................109
 4. 4. ~ ค ~ เครือข่ายสตรีอื่นๆ [43] เครือข่ายบุคคลนางสาวสุดสาย แดงดี...............................................111 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [44] เครือข่ายบุคคลนางไพจิต ศรีทอง.....................................................111 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [45] เครือข่ายบุคคลนางซียะ หนูภิรมย์.....................................................112 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [46] เครือข่ายบุคคลนางนารีรัตน์ ลาเตะ...................................................112 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [47] เครือข่ายบุคคลนางสุธินี สุวรรณ......................................................113 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [48] เครือข่ายบุคคลนางวิไล สุวรรณธนู ..................................................114 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [49] เครือข่ายบุคคลนางเตือนจิตต์ ไพจิตร...............................................114 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [50] เครือข่ายบุคคลนางนรานารี สันติราพงต์..........................................115 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [51] เครือข่ายบุคคลนางจาปา นิลวงศ์......................................................116 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [52] เครือข่ายบุคคลนางสาววรรณี แวดือเร๊ะ............................................116 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [53] เครือข่ายบุคคลนางอรสา เงินมาก.....................................................117 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [54] เครือข่ายบุคคลนางกันยา ชัยโรจน์สัมพันธ์.......................................117 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [55] เครือข่ายบุคคลนางสมศรี จิตเชาวนะ................................................118 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [56] เครือข่ายบุคคลนางสาววัชรินทร์ หวนทอง.......................................118 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [57] เครือข่ายบุคคลนางสาวละม่อม พรหมปลอด....................................119 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [58] เครือข่ายบุคคลนางสาวอารีย์ สบายยิ่ง..............................................119 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [59] เครือข่ายบุคคลนางสุริยา สัจจาพันธุ์.................................................120 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [60] เครือข่ายบุคคลนางเพ็ญศรี รามสินธุ์.................................................120 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [61] เครือข่ายบุคคลนางวัชรี ชูเลิศ...........................................................121 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [62] เครือข่ายบุคคลนางสาวนวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง................................121 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [63] เครือข่ายบุคคลนางสาวชนิดา บุญญะรัตนะ......................................122 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [64] เครือข่ายบุคคลนางทิพยมาศ ลิ้มสุชาติ..............................................122 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [65] เครือข่ายบุคคลนางวิไล จันทรัตนะ...................................................123
 5. 5. ~ ง ~ เครือข่ายสตรีอื่นๆ [66] เครือข่ายบุคคลนางดวงดาว สุขจิตเกษม...........................................123 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [67] เครือข่ายบุคคลนางเอกจิตรา เมืองสง................................................124 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [68] เครือข่ายบุคคลนางสาวมณฑา นวลเสน...........................................124 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [69] เครือข่ายบุคคลนางสาวนลพรรณ ขวัญซ้าย......................................125 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [70] เครือข่ายบุคคลนางสาวสุวรรณี ตั้งสิริวรกุล......................................125 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [71] เครือข่ายบุคคลนางสมจิต ใจดารงค์..................................................126 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [72] เครือข่ายบุคคลนางณัฐวดี สิงห์ลอ....................................................126 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [73] เครือข่ายบุคคลนางพรรณนิภา สิงห์สุวรรณ์......................................127 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [74] เครือข่ายบุคคลนางสาวนนท์นราพร เพชรมณี..................................127 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [75] เครือข่ายบุคคลนางปฐมรัตน์ เพียรมาก.............................................128 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [76] เครือข่ายบุคคลนางสาววรรณา รอมะ...............................................128 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [77] เครือข่ายบุคคลนางอารียา มามะ.......................................................129 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [78] เครือข่ายบุคคลนางดารินา สะมะแอ.................................................129 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [79] เครือข่ายบุคคลนางสาวจารุวรรณ คงทน...........................................130 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [80] เครือข่ายบุคคลนางสตีวรรณ แอเสาะหะมะ......................................130 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [81] เครือข่ายบุคคลนางสาวรัตนาพร เทพษร...........................................131 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [82] เครือข่ายบุคคลนางปัทมา อิสเฮาะ....................................................131 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [83] เครือข่ายบุคคลนางพจนารถ แก้วเพชร.............................................132 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [84] เครือข่ายบุคคลนางเกสร ทนงาน......................................................132 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [85] เครือข่ายบุคคลนางสาวจันทรา ไวทย์รุ่งโรจน์ ..................................133 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [86] เครือข่ายบุคคลนางอุไร บุณยาดิศัย...................................................133 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [87] เครือข่ายบุคคลนางรอฮีหมะ เหฮะดุหวี ............................................134 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [88] เครือข่ายบุคคลนางสาวนริศรา แดสามัญ..........................................134
 6. 6. ~ จ ~ เครือข่ายสตรีอื่นๆ [89] เครือข่ายบุคคลนางสาวยามีละห์ เจะเตะ...........................................135 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [90] เครือข่ายบุคคลนางสาวนิตยา หลีหมัน .............................................135 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [91] เครือข่ายบุคคลนางสาววิมล เจ๊ะอุบง................................................136 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [92] เครือข่ายบุคคลนางสาวรอซีด๊ะ ยูโซ๊ะ..............................................136 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [93] เครือข่ายบุคคลนางสาวสุภัคชญา จันทร์ประภา................................137 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [94] เครือข่ายบุคคลนางซัยนุง ยะโกะ......................................................137 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [95] เครือข่ายบุคคลนางสาวนัสรีญา สาแลแว..........................................138 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [96] เครือข่ายบุคคลนางสาวฮุสนี สะแม..................................................138 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [97] เครือข่ายบุคคลนางบุษบา แวหะมะ..................................................139 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [98] เครือข่ายบุคคลนางวิไล สังข์วิชัย......................................................139 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [99] เครือข่ายบุคคลนางปาวีรัตน์ ศิริพิธาวัฒน์.........................................140 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [100] เครือข่ายบุคคลนางภูยีหย๊ะ กะจิ......................................................140 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [101] เครือข่ายบุคคลนางสาวอรัญญา หนูแก้ว.........................................141 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [102] เครือข่ายบุคคลนางเต็มดวง วงศา....................................................141 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [103] เครือข่ายบุคคลนางซามีฮะ อูเซ็ง.....................................................142 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [104] เครือข่ายบุคคลนางซาลือมา กูโน....................................................142 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [105] เครือข่ายบุคคลนางสาวกูยะห์ มานิ๊.................................................143 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [106] เครือข่ายบุคคลนางวานิตา หะยีเจ๊ะแว.............................................143 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [107] เครือข่ายบุคคลนางสาวศิรดา ศรีของไทย.......................................144 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [108] เครือข่ายบุคคลนางกัญญา บุญทอง.................................................144 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [109] เครือข่ายบุคคลนางสาวสุมิตรา นิลทับทิม.......................................145 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [110] เครือข่ายบุคคลนางสาวอุบะ สุขสมบูรณ์........................................145 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [111] เครือข่ายบุคคลนางรอกายะห์ ลาแม็ง..............................................146
 7. 7. ~ ฉ ~ เครือข่ายสตรีอื่นๆ [112] เครือข่ายบุคคลนางกินรี นวลเปียน.................................................146 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [113] เครือข่ายบุคคลนางวราพร นิบูร์......................................................147 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [114] เครือข่ายบุคคลนางสาวนที อัตถเจริญสุข........................................147 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [115] เครือข่ายบุคคลนางสาวนิสา สว่างรัตน์...........................................148 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [116] เครือข่ายบุคคลนางสาวพอพรรณ บัวมาศ.......................................148 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [117] เครือข่ายบุคคลนางสาสุพิศ ศรีอินทร์..............................................149 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [118] เครือข่ายบุคคลนางอุบล วัฒนศักดิ์ภูบาล........................................149 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [119] เครือข่ายบุคคลนางนิษากร แก้วจันทร์............................................150 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [120] เครือข่ายบุคคลนางพรอาไพ ทองมณีการ........................................150 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [121] เครือข่ายบุคคลนางสาวกชพร ภัทรปฐมธัช.....................................151 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [122] เครือข่ายบุคคลนางประภัสสร ขวัญกะโผะ.....................................151 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [123] เครือข่ายบุคคลนางภิรมย์ ลิตตะหิรัญ..............................................152 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [124] เครือข่ายบุคคลนางอุไรวรรณ ศรีสุข...............................................152 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [125] เครือข่ายบุคคลนางวิโรจน์ จงอุรุดี..................................................153 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [126] เครือข่ายบุคคลนางชีวาพร แก้วรงค์................................................153 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [127] เครือข่ายบุคคลนางอรสา ศรีทองนวล.............................................154 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [128] เครือข่ายบุคคลนางสาวเนตรชนก แสงเจริญ...................................154 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [129] เครือข่ายบุคคลนางจุรี เพชรพงศ์.....................................................155 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [130] เครือข่ายบุคคลนางสาวนทวรรณ แก้วมรกฏ ..................................155 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [131] เครือข่ายบุคคลนางสาวฐิตา พรหมรัตน์..........................................156 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [132] เครือข่ายบุคคลนางสาวภควรรณ โชติพนัง.....................................156 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [133] เครือข่ายบุคคลนางสาวชนากานต์ สุวรรณโน.................................157 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [134] เครือข่ายบุคคล ส.ต.ต.หญิงสุมล จารุสาร.......................................157
 8. 8. ~ ช ~ เครือข่ายสตรีอื่นๆ [135] เครือข่ายบุคคลนางสาวศศิธร ณ นคร.............................................158 เครือข่ายสตรีอื่นๆ [136] เครือข่ายบุคคลนางสาวปัทมมา จูงศิริ.............................................158 คณะผู้จัดทา ............................................................................................................................159
 9. 9. ~ 1 ~ เครือข่ายสตรี [1] เครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: ศูนย์เฝ้ารัวะงสถานการณ์ภาคใต้ 2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย) งานด้านวิชาการ 3. พื้นที่การทางาน: อาเภอเมือง จะงหวะดปัตตานี 4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่) คนนอก, คนใน กรับวนการสะนติภาพ 5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ์, การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม) กรับวนการสะนติภาพ, การวิเคราัห์สถานการณ์ 6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป โครงการที่เป็นพื้นที่ถกเถียงของภาคปรัชาคม 7. วัตถุประสงค์: เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในกรับวนการ 8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน: เกี่ยวกะบกรับวนการสะนติภาพ, ข้อมูลสถิติเหตุการณ์, สนะบสนุนการสื่อสารในจะงหวะด ชายแดนใต้ 9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน: การสื่อสารต้องทางานหนะก แลัวางยุทธศาสตร์การทางานร่วมกะนของเครือข่าย 10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
 10. 10. ~ 2 ~ การสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเท่าทะนในข้อมูลมากที่สุด เพื่อสร้างภูมิต้านทานใน กรับวนการสะนติภาพ 11. ผู้ประสาน: อารีด้า สาเม๊าั 12. ตาแหน่ง: ผู้ปรัสานงานเครือข่าย 13. ที่อยู่ติดต่อ: มหาวิทยาละยสงขลานครินทร์ ต.รูสัมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94001 14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร: 087-1240049 15. อีเมล์: tanjong2529@gmail.com 16. เว็ปไซต์ : www.deepsouthwatch.org คาอธิบายเพิ่มเติม 17. พื้นที่การทางาน อาเภอ – จังหวัด - 18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) - 19. ประเด็นการทางาน - 20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง - 21. วัตถุประสงค์ - 22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน - 23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน - 24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ - ……………………………………………………………
 11. 11. ~ 3 ~ เครือข่ายสตรี [2] เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม 1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: เครือข่ายผู้หญิงภาคปรัชาสะงคม 2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย) เครือข่าย 3. พื้นที่การทางาน: อาเภอเมือง จะงหวะดปัตตานี 4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่) ผู้หญิง 5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ์, การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม) เยียวยาแลัเข้าถึงกรับวนการยุติธรรม 6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป การเข้าถึงกรับวนการยุติธรรม เพื่อสู่สะนติภาพโดยใช้สื่อต่างๆ 7. วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้หญิงรู้ถึงสิทธิของตะวเองแลัเพื่อความยุติธรรมในกลุ่มสตรี 8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน: การสร้างกรับวนการสะนติภาพ โดยใช้สื่อต่างๆ 9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน: เรื่องของเวลา เนื่องจากผู้หญิงมีภารกิจทางครอบคระว เวลาจึงเป็นอุปสรรคบ้างเป็น บางคระ้ง 10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ) อยากให้พะมนาความรู้เกี่ยวกะบบทบาทของสตรีให้มากขึ้นกว่านี้ เพื่อสตรีจัได้พะฒนา ศะกยภาพของตะวเองมากขึ้น 11. ผู้ประสาน: -
 12. 12. ~ 4 ~ 12. ตาแหน่ง: - 13. ที่อยู่ติดต่อ: 3/14 ซ.ด้านภาษี ถ.ปากน้า ต.สับ้าระง อ.เมือง จ.ปัตตานี 14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร: 085- 0814339 15. อีเมล์: phanyawadee@gmail.com 16. เว็ปไซต์: -
 13. 13. ~ 5 ~ คาอธิบายเพิ่มเติม 17. พื้นที่การทางาน มหาวิทยาละยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) ผู้หญิงแลัเยาวชน 19. ประเด็นการทางาน กรับวนการสร้างเพื่อสะนติภาพ 20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง - 21. วัตถุประสงค์ - 22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน - 23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน - 24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ - ……………………………………………………………
 14. 14. ~ 6 ~ เครือข่ายสตรี [3] เครือข่ายบุคคลนางสุกัญญา บุญสนิท 1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสุกะญญา บุญสนิท (ผ.ญ.บ) 2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย) ผ.ญ.บ 3. พื้นที่การทางาน: อาเภอหนองจิก จะงหวะดปัตตานี 4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่) ทุกกลุ่ม (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่) 5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ์, การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม) ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน 6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป ทาท่อปรัปาในหมู่บ้าน, การปรักวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง, กองทุนแม่บ้านของ แผ่นดิน, สร้างบ้านให้กะบคนพิการ 7. วัตถุประสงค์: เพื่อชาวบ้านมีความระก ความสามะคคีกะนในหมู่บ้าน 8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน: กิจกรรมงานวะนเด็ก งานวะนผู้สูงอายุ 9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน: ขาดปัจจะย ขาดแคลนวะสดุ 10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ) อยากให้สตรีเรามีความกล้าในการพูด กล้าคิด กล้าทาในสิ่งที่ดีๆ เพื่อผู้หญิงจัได้มี บทบาทมากขึ้น 11. ผู้ประสาน: นางสุกะญญา บุญสนิท
 15. 15. ~ 7 ~ 12. ตาแหน่ง: ผ.ญ.บ 13. ที่อยู่ติดต่อ: 37 ม. 2 ต.ดอนระก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร: 082- 2675844 15. อีเมล์: - 16. เว็ปไซต์ : -
 16. 16. ~ 8 ~ คาอธิบายเพิ่มเติม 17. พื้นที่การทางาน ม. 2 ต.ดอนระก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) ส่งเสริมอาชีพ 19. ประเด็นการทางาน ช่วยเหลือให้เยาวชนได้มีงานทา เล่นกีฬา 20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง กีฬาเยาวชน พาเยาวชนไปเข้าโครงการภาคฤดูร้อน 21. วัตถุประสงค์ อยากให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด 22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน กิจกรรมที่สนะบสนุนคือ กีฬา อาชีพ 23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน เยาวชนไม่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ - ……………………………………………………………
 17. 17. ~ 9 ~ เครือข่ายสตรี [4] เครือข่ายผู้หญิงภาคประสาสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ 1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: เครือข่ายผู้หญิงภาคปรัสาสะงคมในสามจะงหวะดชายแดนใต้ 2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย) เครือข่ายผู้หญิง 3. พื้นที่การทางาน: สามจะงหวะดชายแดนภาคใต้ 4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่) ผู้หญิงที่ได้ระบผลกรัทบ 5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ์, การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม) เยียวยา, สิทธิ์, การเข้าถึงกรับวนการยุติธรรม 6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป ร่วมจะดรายการวิทยุ เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้, ร่วมจะดจาหน่ายหนะงสือเสียงจากผู้หญิง ชายแดนใต้ 7. วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างสะนติภาพสามจะงหวะดชายแดนใต้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กะบผู้หญิงชายแดนใต้ 8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน: เยี่ยมเยียนผู้ได้ระบผลกรัทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน: ผู้หญิงมีข้อจากะดมาก ทาให้การทางานเกิดความยอมระบน้อย 10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ) ปรัเด็นที่น่าสนใจได้แก่ บทบาทผู้หญิงกะบการเมือง 11. ผู้ประสาน: อ.โซรยา จามจุรี
 18. 18. ~ 10 ~ 12. ตาแหน่ง: ผู้ปรัสานงานเครือข่ายผู้หญิงภาคปรัชาสะงคมเพื่อสะนติภาพจะงหวะดชายแดนใต้ 13. ที่อยู่ติดต่อ: 23 ถ.จับะงติกอ ต,จับะงติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร: 086- 9558638 15. อีเมล์: - 16. เว็ปไซต์ : -
 19. 19. ~ 11 ~ คาอธิบายเพิ่มเติม 17. พื้นที่การทางาน สามจะงหวะดชายแดนภาคใต้ 18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) ผู้หญิงที่ได้ระบผลกรัทบ 19. ประเด็นการทางาน เยียวยา, สิทธิ์, การเข้าถึงกรับวนการยุติธรรม 20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง อบรม, จะดรายการวิทยุชุมชนเสียงจากผู้กหญิง ชายแดนใต้ 21. วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสร้างสะนติสุขชายแดนใต้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กะบผู้หญิงชายแดนใต้ 22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน เยี่ยมเยียนผู้ได้ระบผลกรัทบ 23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน ผู้หญิงมีข้อจากะดมาก ทาให้มีอุปสรรคในการทางาน 24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ - ……………………………………………………………
 20. 20. ~ 12 ~ เครือข่ายสตรี [5] เครือข่ายกลุ่มสตรีกาปง 1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: กลุ่มสตรีกาปง 2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย) เครือข่าย 3. พื้นที่การทางาน: อาเภอยัหริ่ง จะงหวะดปัตตานี 4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่) ผู้หญิง 5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ์, การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม) สร้างอาชีพ 6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป ทาโครงการสมุดปกล่ม, จะดจาหน่ายตามโรงเรียนที่จะดกิจกรรมบะณฑิตน้อย 7. วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้กะบกลุ่มผู้หญิงที่ออกทางานนอกบ้าน ที่ไม่ได้ดูแลลูก, ครอบคระว 8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน: สอนงาน จ้างงานทาที่บ้าน 9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน: ผลิตสมุดปกเล่มไม่ทะนกะบความต้องการของโรงเรียน 10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ) ต้องหาอาชีพที่สามารถผลิตในท้องถิ่นใช้ในพื้นที่ สนองเป้าหมายที่ชะดเจน แลัเผ็น ผลผลิตที่ต้องใช้ได้จริง 11. ผู้ประสาน: นางสาวสุณีย์ แวเด็ง
 21. 21. ~ 13 ~ 12. ตาแหน่ง: หะวหน้ากลุ่ม ผู้ปรัสานงาน 13. ที่อยู่ติดต่อ: 240/1ม. 1 ถ.รามโกมุท อ.ยัหริ่ง จ.ปัตตานี 14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร: 088- 5538300 / 087- 1001928 15. อีเมล์: erama2400@hotmail.com 16. เว็ปไซต์ : -
 22. 22. ~ 14 ~ คาอธิบายเพิ่มเติม 17. พื้นที่การทางาน อาเภอ – จังหวัด - 18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) - 19. ประเด็นการทางาน - 20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง - 21. วัตถุประสงค์ - 22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน - 23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน - 24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณั บาเพ็ญตนให้เกิดปรัโยชน์กะบคนด้อยโอกาส เช่น สถานเด็กกาพร้า คนชรา แลัเด็กในสถานพินิจ ……………………………………………………………
 23. 23. ~ 15 ~ เครือข่ายสตรี [6] เครือข่ายกลุ่มสตรีบางปู 1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: กลุ่มสตรีบางปู 2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย) องค์กร กลุ่ม 3. พื้นที่การทางาน: อาเภอยัหริ่ง จะงหวะดปัตตานี 4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่) ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่ 5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ์, การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม) ให้ความรู้ด้านศาสนาทะ่วๆไป 6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป ทาโครงการกิจกรรมกะบผู้สูงอายุ, ปัจจุบะนทาโครงการพบปัมุสลีมัห์ 7. วัตถุประสงค์: - เพื่อสตรีอยู่ในครรลองของอิสลาม - เพื่อให้ความสะมพะนธ์รัหว่างสตรีด้วยกะน 8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน: ให้ความรู้พร้อมกะบแจกจ่ายอาหาร 9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน: การขะดแย้ง ไม่เข้าใจซึ่งกะนแลักะน 10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ) อยากให้มีการพบปัรัหว่างกลุ่มสตรีให้มากขึ้น ให้ความรู้ความเข้าใจด้านสาสนาแก่ สตรี ให้ความรู้เกี่ยวกะบการดูแลลูกให้เป็นเด็กดี 11. ผู้ประสาน: แวฮามีด๊ั นิเดร์หั
 24. 24. ~ 16 ~ 12. ตาแหน่ง: - 13. ที่อยู่ติดต่อ: 134 ม.3 ต.บางปู อ.ยัหริ่ง จ.ปัตตานี 14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร: 089- 9765517 15. อีเมล์: - 16. เว็ปไซต์ : - คาอธิบายเพิ่มเติม 17. พื้นที่การทางาน ตาบลบางปู อาเภอยัหริ่ง จะงหวะดปัตตานี 18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) ผู้หญิง, เยาวชน 19. ประเด็นการทางาน - 20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง - 21. วัตถุประสงค์ - 22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน - 23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน - 24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ - ……………………………………………………………
 25. 25. ~ 17 ~ เครือข่ายสตรี [7] เครือข่ายสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน 1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกะนสลาตะน 2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย) ผู้ดาเนินรายการ 3. พื้นที่การทางาน: อาเภอเมือง จะงหวะดปัตตานี 4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่) ผู้หญิง, เด็ก 5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ์, การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม) สิทธิ์, การเข้าถึงกรับวนการยุติธรรม 6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป - บทบาทสตรี เด็ก เยาวชน (เป็นการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น) - เป็นศูนย์กลางในการปรัสานงาน 7. วัตถุประสงค์: เพื่อให้ปรัชาชนมีพื้นที่ในการร้องเรียน 8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน: ลงพื้นที่พบปักะบปรัชาชน 9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน: มีองค์กรบางองค์กรไม่ให้ความร่วมมือ 10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ) อยากให้เปิดพื้นที่ชาวบ้านได้พูดคุยให้มากกว่านี้ 11. ผู้ประสาน: นางสาวซาลีฮั อิงดิง 12. ตาแหน่ง: ธุรการ
 26. 26. ~ 18 ~ 13. ที่อยู่ติดต่อ: 152 ถ.ยัระง ต.จับะงติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร: 073- 334433 / 073- 334435 15. อีเมล์: ruamduai3@gmail.com 16. เว็ปไซต์ : www.rdselatan.com
 27. 27. ~ 19 ~ คาอธิบายเพิ่มเติม 17. พื้นที่การทางาน ตาบลจับะงติกอ อาเภอเมือง จะงหวะดปัตตานี 18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) เด็ก เยาวชน สตรี 19. ประเด็นการทางาน การมีส่วนร่วมของปรัชาชน 20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง - 21. วัตถุประสงค์ - 22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน - 23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน - 24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ - ……………………………………………………………
 28. 28. ~ 20 ~ เครือข่ายสตรี [8] เครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน 1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: ร่วมด้วยช่วยกะนสลาตะน 2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย) นะกจะดรายการ นินูรีชะน อูเซ็ง 3. พื้นที่การทางาน: อาเภอเมือง จะงหวะดปัตตานี 4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่) ผู้หญิง, เด็ก 5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ์, การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม) สิทธิ์ 6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป จะดรายการเกี่ยวกะบสิทธิแลัหน้าที่ของสามีภรรยาในการดุแลลุกของครอบคระว 7. วัตถุประสงค์: เพื่อให้สามจะงหวะดชายแดนใต้เกิดสะนติภาพ 8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน: ลงพื้นที่เข้าพบปัปรัชาชน 9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน: มีชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล 10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ) ภาคระฐจัต้อให้ความร่วมมือกะบภาคเอกชนอย่างเต็มที่ เกี่ยวกะบการให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เกิดสะนติภาพ 11. ผู้ประสาน: นางสาวซาลีฮั อิงดิง 12. ตาแหน่ง: ธุรการ
 29. 29. ~ 21 ~ 13. ที่อยู่ติดต่อ: 152 ถ.ยัระง ต.จับะงติกอ อ.เมือง จ,ปัตตานี 14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร: 073- 334433 / 073- 334435 15. อีเมล์: ruamduai3@gmail.com 16. เว็ปไซต์ : www.rdselatan.com
 30. 30. ~ 22 ~ คาอธิบายเพิ่มเติม 17. พื้นที่การทางาน ตาบลจับะงติกอ อาเภอเมือง จะงหวะดปัตตานี 18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) ผู้หญิง เด็ก เยาวชน 19. ประเด็นการทางาน เกี่ยวกะบสตรี เด็ก 20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง บทบาทสตรี เด็ก เยาวชน การลงพื้นที่พบปัชาวบ้านเกี่ยวกะบปัญหาที่เกิดขึ้นในสามจะงหวะดชายแดนใต้ เป็นศูนย์กลางในการปรัสานงานเพื่อสะนติภาพ 21. วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ปรัชาชนมีพื้นที่ในการเข้าถึงภาคระฐ 22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน - 23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน - 24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ - ……………………………………………………………
 31. 31. ~ 23 ~ เครือข่ายสตรี [9] เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม 1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: ผู้หญิงภาคปรัชาสะงคม 2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย) เครือข่าย 3. พื้นที่การทางาน: มหาวิทยาละยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) 4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่) ผู้หญิง 5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ์, การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม) เยียวยา การเข้าถึงกรับวนการยุติธรรม 6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป เยียวยาแลักรับวนการสร้างเพื่อสะนติภาพโดยการใช้สื่อต่างๆ เช่น การออกรายการ เสียงผู้หญิงชายแดนใต้ 7. วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้หญิงรู้ถึงสิทธิของตนเองแลัเพื่อความยุติธรรมในกลุ่มสตรี 8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน: การสร้างกรับวนการสะนติภาพโดยการใช้สสื่อต่างๆ 9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน: เรื่องของเวลา เนื่องจากผู้หญิงมีภารกิจในครอบคระว เวลาจึงเป็นอุปสรรค 10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ) อยากให้พะฒนาความรู้เกี่ยวกะบบทบาทสตรีให้มากกว่านี้ เพื่อจัได้ศะกยภาพของตนเอง มากขึ้น 11. ผู้ประสาน: -
 32. 32. ~ 24 ~ 12. ตาแหน่ง: - 13. ที่อยู่ติดต่อ: - 14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร: 080- 7150413 15. อีเมล์: porming_1136@hotmail.com 16. เว็ปไซต์ : -
 33. 33. ~ 25 ~ คาอธิบายเพิ่มเติม 17. พื้นที่การทางาน อาเภอ – จังหวัด - 18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) - 19. ประเด็นการทางาน - 20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง - 21. วัตถุประสงค์ - 22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน - 23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน - 24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ - ……………………………………………………………
 34. 34. ~ 26 ~ เครือข่ายสตรี [10] เครือข่ายบุคคลนางกรวิภา ขวัญเพชร 1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางกรวิภา ขวะญเพชร 2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย) - 3. พื้นที่การทางาน: กศน.อาเภอเมืองปัตตานี 4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่) ผู้ขาดโอกาสแลัพลาดโอกาสทางการศึกษา 5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ์, การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม) การศึกษา / อาชีพ / สะงคมชุมชน 6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป จะดการศึกษาขะ้นพื้นฐานนอกรับบ ส่งเสริมการศึกษา อาชีพ เพื่อมีงานทา 7. วัตถุประสงค์: - 8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน: - 9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน: - 10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ) - 11. ผู้ประสาน: - 12. ตาแหน่ง: - 13. ที่อยู่ติดต่อ: 279/23 ม. 4 ถ.หนองกิจ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94001
 35. 35. ~ 27 ~ 14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร: 088- 5856397 15. อีเมล์: kornwipall@hotmail.com 16. เว็ปไซต์ : -
 36. 36. ~ 28 ~ คาอธิบายเพิ่มเติม 17. พื้นที่การทางาน อาเภอ – จังหวัด - 18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) - 19. ประเด็นการทางาน - 20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง - 21. วัตถุประสงค์ - 22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน - 23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน - 24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ - ……………………………………………………………
 37. 37. ~ 29 ~ เครือข่ายสตรี [11] เครือข่ายบุคคลนางวาลือเมาะ เงาะ 1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางวาลือเมาั เงาั (กานะน) สะงกะด กรมการปกครอง 2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย) ผู้นาท้องที่ 3. พื้นที่การทางาน: อาเภอมายอ จะงหวะดปัตตานี 4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่) ผู้หญิง เด็ก คนแก่ คนพิการ 5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ์, การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม) การเข้าถึงกรับวนการยุติธรรม 6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป โครงการนาร้างของอาเภอมายอ (ต.สักา อ.มายอ จ.ปัตตานี) เพื่อพะฒนาเรื่องปากท้อง ของชุมชนให้ดีขึ้น พะมนาศะกยภาพชุมชนให้ดีขึ้น 7. วัตถุประสงค์: เพื่อให้ชาวบ้านในตาบลสักาไม้ต้องซื้อข้าวสารในการบริโภคในคระวเรือน เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายข้าวสารที่ผลิตด้วยตนเอง 8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน: เกษตรอาเภอ,จะงหวะด (ศอ.บต) 9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน: เครื่องจะกรในการไถ่นาแลัรถเกี่ยวข้าวไม่มี ซึ่งต้องจ้างบุคคลอื่นมาไถ่ แลัค่าจ้างในแต่ ลัคระ้งสูงมาก 10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ) -
 38. 38. ~ 30 ~ 11. ผู้ประสาน: นางวาลือเมาั เงาั 12. ตาแหน่ง: กานะน 13. ที่อยู่ติดต่อ: 14/1 ม. 2 ต.สักา อ.มายอ จ.ปัตตานี 14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร: 084- 8604781 15. อีเมล์: - 16. เว็ปไซต์ : -
 39. 39. ~ 31 ~ คาอธิบายเพิ่มเติม 17. พื้นที่การทางาน 14/1 ม. 2 ต.สักา อ.มายอ จ.ปัตตานี 18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) - 19. ประเด็นการทางาน - 20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง - 21. วัตถุประสงค์ - 22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน - 23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน - 24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ - ……………………………………………………………
 40. 40. ~ 32 ~ เครือข่ายสตรี[12] เครือข่ายบุคคลรอซีดะ ปูตะ 1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: รอซีดั ปูตั 2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย) กลุ่มอาชีพ 3. พื้นที่การทางาน: จะงหวะดปัตตานี 4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่) ผู้หญิง 5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ์, การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม) - 6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป โครงการสนองนโยบายภาคระฐในการส่งเสริมทางการเงิน ผ่านธนาคารอิสลามแห่ง ปรัเทศไทย 7. วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้านในพื้นที่ 8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน: เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในห้าจะงหวะดภาคใต้ 9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน: กลุ่มอาชีพที่ไม่เข้าหละกเกณฑ์ 10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ) - 11. ผู้ประสาน: Bc Bank cordinater 12. ตาแหน่ง: Fo เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
 41. 41. ~ 33 ~ 13. ที่อยู่ติดต่อ: 65 ม.2 ต.ตาแกั อ.ยัหริ่ง จ.ปัตตานี 14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร: 084- 9662886 15. อีเมล์: Rosee_nacu@hotmail.com 16. เว็ปไซต์ : -
 42. 42. ~ 34 ~ คาอธิบายเพิ่มเติม 17. พื้นที่การทางาน ตาบลบางปู ตาแกัอาเภอยัหริ่ง จะงหวะดปัตตานี 18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) บุคคลที่สนใจ 19. ประเด็นการทางาน เพื่อกระชับความเป็นอยู่ของชาวบ้าน 20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง สนองนโยบาย การติดตามหนี้สิน เพื่อบรรลุผล 21. วัตถุประสงค์ เพื่อการปล่อยสินเชื่อคระ้งต่อไป 22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน สร้างสภาพทางการเงินที่เข้มแข็ง 23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน - 24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ - ……………………………………………………………
 43. 43. ~ 35 ~ เครือข่ายสตรี [13] เครือข่ายบุคคลรัตนา ดือเระซอ 1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: ระตนา ดือเรัซอ 2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย) ทากรัเป๋าผ้า สามวะฒนธรรม 3. พื้นที่การทางาน: ต.บาราเฮาั อาเภอเมือง จะงหวะดปัตตานี 4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่) - 5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ์, การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม) - 6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป ทากรัเป๋าผ้าสามวะฒนธรรม มีรุปแบบที่หลากหลายสามารถใช้ได้กะบคนทุกวะย ออกแบบด้วยตนเอง จาหน่ายให้กะบ ศอ.บต. แลัหน่วยงานต่างๆที่ได้เชิญให้ไปจาหน่ายสินค้า ตามสถานที่สาคะญต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กะบคนที่ว่างงาน สามารถกรัจ่ายรายได้กะบ คนที่ด้อยโอกาสในการสร้างอาชีพ 7. วัตถุประสงค์: เพื่อให้คนที่มีอาชีพ สามารถยืนด้วยตนเอง แลัสามารถเดินไปข้างหน้าด้วยตนเองได้ 8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน: เมื่อได้กาไรจากการขายกรัเป๋าสามวะฒนธรรมก็จัซื้อของให้เด็กกาพร้า หรือเด็กที่ด้อย โอกาส 9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน: ยะงขาดทะกษัการเย็บ ยะงไม่ชานาญพอ ซึ่งต้องพะฒนาอีก 10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
 44. 44. ~ 36 ~ อยากให้ส่งเสริมกลุ่มให้เข้มแข็งกว่านี้ แลัมีการพะฒนาด้านทะกษัการเย็บ 11. ผู้ประสาน: ระตนา ดือเรัซอ 12. ตาแหน่ง: ปรัธานกลุ่ม 13. ที่อยู่ติดต่อ: 2/2 ม.8 ต.บาราเฮาั อ.เมือง จ.ปัตตานี 14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร: 087- 2993689 / 082- 7315963 15. อีเมล์: - 16. เว็ปไซต์ : -
 45. 45. ~ 37 ~ คาอธิบายเพิ่มเติม 17. พื้นที่การทางาน 2/2 ม.8 ต.บาราเฮาั อ.เมือง จ.ปัตตานี 18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) - 19. ประเด็นการทางาน กลุ่มและเดียว 20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง มีเครือข่ายช่วยเย็บ แลัจาหน่ายได้ มีโอเดอร์ ไปขาย กะบ ศอ.บต. 21. วัตถุประสงค์ - อยากให้เป็นสินค้า 0TOP - อยากให้กรัจ่ารายได้สู่ชุมชน - อยากให้สตรีรู้คุณค่าแลัเพิ่มศะกยภาพ 22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน - 23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน - 24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ อยากให้หน่วยงานภาคระฐแลัองค์กรต่างๆดุแลกลุ่มสตรีอย่างจริงจะงแลัชะดเจน เพื่อให้ กลุ่มสตรีมีรายได้ แลัมีอาชีพที่ยะ่งยืน ……………………………………………………………
 46. 46. ~ 38 ~ เครือข่ายสตรี [14] เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เชากูน่า 1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เชากูน่า 2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย) เครือข่าย 3. พื้นที่การทางาน: จะงหวะดปัตตานี 4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่) ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่ 5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ์, การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม) เยียวยา สร้างอาชีพ 6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป - กลุ่มZauquna ผู้ได้รับผลกระทบ กับผู้ด้อยโอกาส - กลุ่มเด็กกาพร้า สามจะงหวะดชายแดนใต้ - ภาคปรัชาสะงคม 7. วัตถุประสงค์: เพื่อดูแลทางด้านอาชีพ แลัสภาพจิตใจ 8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน: สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน: งบปรัมาณ แลัการตลาด 10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ) เสริมสร้างรายได้ สร้างศะกยภาพผู้นาสตรี แลัเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กะบกลุ่ม 11. ผู้ประสาน: นางซีตีมาเรียม บินเยาั
 47. 47. ~ 39 ~ 12. ตาแหน่ง: ที่ปรึกษากลุ่ม Zauquna 13. ที่อยู่ติดต่อ: 14/62 ม. 7 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94001 14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร: 089- 654 0405 15. อีเมล์: Zauquna@hotmail.com 16. เว็ปไซต์ : -
 48. 48. ~ 40 ~ คาอธิบายเพิ่มเติม 17. พื้นที่การทางาน ต.ตัลุโบ๊ั อ.เมือง จ.ปัตตานี 18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) ผู้หญิง เยาวชน 19. ประเด็นการทางาน ปรัสานงาน เป็นที่ปรึกษา แลัดูแลกลุ่ม 20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง - ส่งเสริมด้านอาชีพ - ดูแลเยียวยา ด้านจิตใจ - ดูแลเยาวชน ส่งต่อมูลนิธิ 21. วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศะกยภาพ ส่งเสริมให้สตรีมีงานทา มีรายได้ แลัมีกาละงใจที่ดี 22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน มีหน่วยงานภาคระฐแลัภาคเอกชนสนะบสนุนบ้าง มีกิจกรรมในกลุ่มแลัมีกองทุนที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มได้ 23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน - สินค้าไม่ได้มาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นต์ มีข้อจากะดของการทางาน ต้องมีความร่วมมือ ความสามะคคี - ผลิตสินค้าได้น้อย เพราัไม่มีเครื่องทุ่นแรง 24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ - อยากให้ภาครัฐสนับสนุนด้านความรู้และงบประมาณจนประสบความสาเร็จ - พัฒนากลุ่มสตรีอื่นๆให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อกลุ่มสตรีประสบความสาเร็จ แล้วการพัฒนาด้านอื่นๆก็จะเข้มแข็ง เช่น บทบาทสตรีก็จะเข้มแข็ง ……………………………………………………………
 49. 49. ~ 41 ~ เครือข่ายสตรี [15] เครือข่ายบุคคลนางสาวเลขา เกลี้ยวเกลา 1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวเลขา เกลี้ยวเกลา 2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย) - 3. พื้นที่การทางาน: 5 จะงหวะดชายแดนใต้ 4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่) ทุกกลุ่มเป้าหมาย 5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ์, การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม) ทุกปรัเด็น 6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป - 7. วัตถุประสงค์: - 8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน: - 9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน: - 10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ) เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงได้มีบทบาททางการเมืองเพิ่มมากขึ้นในทุกรัดะบ เพราัความ ลัเอียดอ่อนแลัเรื่องของผู้หญิงจัได้ระบความสนใจแลัดูแลมากขึ้น 11. ผู้ประสาน: นางสาวเลขา เกลี้ยวเกลา 12. ตาแหน่ง: ผู้สื่อข่าว
 50. 50. ~ 42 ~ 13. ที่อยู่ติดต่อ: 36 ถ.กัลาพอ ซ.3 ต. จับะงติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร: 089- 7247270 15. อีเมล์: leligor@yahool.com 16. เว็ปไซต์ : www.isranews.org
 51. 51. ~ 43 ~ คาอธิบายเพิ่มเติม 17. พื้นที่การทางาน อาเภอ – จังหวัด - 18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) - 19. ประเด็นการทางาน - 20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง - 21. วัตถุประสงค์ - 22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน - 23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน - 24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ - ……………………………………………………………
 52. 52. ~ 44 ~ เครือข่ายสตรี [16] เครือข่ายสตรีชายแดนใต้ 1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: เครือข่ายสตรีชายแดนใต้ 2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย) สตรีด้านอาชีพ 3. พื้นที่การทางาน: พื้นที่สามจะงหวะดชายแดนใต้ 4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่) กลุ่มอาชีพ กลุ่มบริการ กฎหมาย แลัสื่อ 5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ์, การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม) ทุกเรื่องในการพะฒนาศะกยภาพสตรี 6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป ด้านอาชีพ บริการ สาธารณสุข กฎหมาย เครือข่าย ผู้หญิงชายแดนใต้ มียุทธศาสตร์ ดะงนี้ 1) พะฒนาศะกยภาพสตรี 2) อาชีพ 3) สื่อ 4) กฎหมาย 7. วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างศะกยภาพสตรี ให้สามารถเป็นผู้นาได้ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้าใจในชุมชน 8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน: อบรม, ศึกษาดูงาน, วิชาการ, การเรียนรู้ทุกด้าน 9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน: สถานการณ์ เวลา แลังบปรัมาณ 10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ) การปรัชาสะมพะนธ์ในพื้นที่รากหญ้า
 53. 53. ~ 45 ~ จะดอบรมเรื่องสิทธิต่างๆในพื้นที่ชุมชน จะดเวทีระบฟังความคิดเห็นในพื้นที่ชุมชน เสนอให้สตรีมีส่วนร่วมแลัให้มีสตรีเจรจาสะนติภาพ 11. ผู้ประสาน: นางนฤมล สาแลั 12. ตาแหน่ง: ผู้ปรัสานงาน 13. ที่อยู่ติดต่อ: 146/1 ม.3 ต.แหลมโพธ์ อ.ยัหริ่ง จ.ปัตตานี 14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร: 081- 1926081 15. อีเมล์: pungnunt@gmail.com 16. เว็ปไซต์: - คาอธิบายเพิ่มเติม 17. พื้นที่การทางาน ต.แหลมโพธ์ อ.ยัหริ่ง จ.ปัตตานี 18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) เยาวชน 19. ประเด็นการทางาน การมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านกฎหมาย วิชาการ 20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง โครงการยุติธรรม (สิทธิปรัโยชน์ เยียวยา ศาสนา) - โครงการวะฒนธรรม (วะฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน) - โครงการเอดส์ (ยมท.ยัลาทาเรื่องเอดส์ ยาเสพติด - โครงการผู้หญิงสามจะงหวะดชายแดนใต้ (อาชีพ สื่อ พะฒนาศะกยภาพ 21. วัตถุประสงค์ - เพื่ออนุระกษ์วะฒนธรรม - เพื่อป้องกะนแลัสิทธิปรัโยชน์ที่ควรจัได้ - เพื่อพะฒนาศะกยภาพสตรีในการกล้าแสดงออก 22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน อบรม วิชาการ ปรัสานงาน แลัสนะบสนุนกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน เวลา สถานการณ์ การมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ความเข้าใจของชุมน งบปรัมาณ 24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ

×