Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Pietismen

4.252 visualizaciones

Publicado el

Dene siden er laget for elever i ungdomsskolen

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Pietismen

 1. 1. PIETISMEN<br />
 2. 2. Reformasjonen ble innført i Norge i 1537.<br />Pietismen oppstod på 1700-tallet.<br />De mente at den enkelte kristne skulle ta kristenlivet sitt på alvor.<br />Pietismen kom fra Tyskland.<br />Hver enkelt kristen skulle vite hva han trodde på.<br />De hadde kristne møter og husandakter hjemme.<br />Misjon var viktig for pietistene.<br />Det ble viktig med andaktsbøker<br />
 3. 3. UNDERVISNING<br />Undervisningen fikk en viktig rolle i samfunnet.<br />I 1736 ble konfirmasjonen innført i Norge for at folk skulle få undervisning i kristendommen.<br />Erik Pontoppidan skrev en bok om konfirmasjonsundervisningen – Sannhet til gudfryktighet.<br />Konfirmasjon betyr bekreftelse eller styrking.<br />Den første skoleloven i Norge ( 1739 ) er et resultat av pietismen.<br />
 4. 4. ERIK PONTOPPIDAN<br />
 5. 5. Det skulle opprettes skoler i alle bygder.<br />Elevene skulle få undervisning i kristendom og lesing fra syvårsalderen.<br />Det viktigste lærestoffet var Bibelen, Luthers lille katekisme, salmeboka og Pontoppidans spørsmål og svar.<br />
 6. 6.
 7. 7. FORNUFTEN PÅ FRAMMARSJ<br />Rasjonalismen spredte seg også på 1700-tallet<br />Rasjonalismen betyr fornuftskristendom.<br />Perioden kalles også for opplysningstida.<br />Det ble gjort oppdagelsesreiser og det ble gjort mange nye oppfinnelser.<br />Opplysningstida gjorde at mange forandret syn på kristendommen.<br />Det som kunne bevises, ble regnet som sant.<br />På slutten av 1700-talet var det mange prester i Norge som var rasjonalister.<br />
 8. 8. MISJON BLANT SAMER OG INUITTER<br />
 9. 9. HANS EGEDE<br />Hans Egede var født i Harstad ( 1686 – 1758).<br />Etter at han var ferdig med presteutdanningen i København, så ville han drive med misjon blant eskimoene på Grønland.<br />Egede skrev et brev til kongen i København der han bad om tillatelse til å drive misjonsvirksomhet.<br />Kongen gav ham ikke økonomisk støtte til misjonsarbeidet.<br />I stedet reiste Egede til Bergen der han samlet inn penger til misjonsvirksomheten. <br />I 1721 reiste Egede til Grønland.<br />
 10. 10. HANS EGEDE<br />
 11. 11. MØTE MED ET FREMMED SPRÅK<br />Hans Egede bosatte seg i Godhåb.<br />Han satte i gang med å lære seg språket til eskimoene.<br />Sønnen Paul var til mye hjelp. Han lærte seg språket mye raskere enn faren.<br />Hans Egede fikk hjelp av Albert Topp i misjonsarbeidet.<br />Egede døpte sin første eskimo i 1728.<br />
 12. 12. INNSATS OG PROBLEMER<br />Egede utarbeidet også kart over Grønland.<br />Han gjorde flere utforskningsreiser på Grønland.<br />Egede skrev også mye om eskimoenes kultur og levekår.<br />I 1728 bestemte danskekongen at han skulle kolonisere Grønland.<br />Han sendte straffanger som skulle bosette seg på Grønland.<br />De gav alkohol til eskimoene og det gav seg ville utslag.<br />I 1733 brøt det ut en pest som tok livet av 2-3000 mennesker.<br />I 1735 døde kona Gjertrud av sykdom, og Hans Egede reiste tilbake til Grønland.<br />Sønnen Paul tok over misjonsarbeidet på Grønland.<br />
 13. 13.
 14. 14. FORTSETTELSEN<br />I 1737 opprettet Hans Egede en presteskole som skulle utdanne prester og misjonærer som skulle til Grønland.<br />Fra 1776 ble Det kongelige grønlandske handel som skulle drive handel og misjon på Grønland.<br />Selskapet fikk enerett på å drive handel og misjon på øya.<br />Omkring 1800 var alle eskimoene på Grønland døpt.<br />I 1814 ble Grønland dansk.<br />
 15. 15. THOMAS VON WESTEN<br />I 1714 ble Misjonskollegiet opprettet av Kong Fredrik 4.<br />De skulle drive med misjon hjemme i Danmark og i utlandet.<br />I 1715 ville Misjonskollegiet starte misjon blant samene.<br />Nordmannen Thomas von Westen meldte seg frivillig til å misjonere blant samene.<br />
 16. 16. THOMAS VON WESTEN<br />
 17. 17. Norge og Sverige var uenige om hvor grensene gikk i sameland.<br />Danskene hadde planer om å bygge skoler og kirker i samenes områder.<br />Etter hvert ville dermed disse områdene bli danske.<br />
 18. 18.
 19. 19. URBEFOLKNINGEN I NORD<br />Samene er urbefolkningen som bor i Sapmi.<br />Dette området utgjør deler av Norge, Sverige, Finland og Russland.<br />I dag finnes det 50 – 80 000 samer.<br />Halvparten av dem snakker samisk.<br />Man tror at samene allerede på 1000-tallet kom i kontakt med kristendommen. Men de fortsatte likevel med å dyrke sin naturreligion.<br />Det var svensker og russere som gjorde kristendommen kjent for samene. <br />
 20. 20.
 21. 21. SAMISK RELIGION<br />Den gamle samiske religionen var en naturreligion.<br />I samenes verdensbilde spilte naturen en viktig rolle.<br />De tilbad sola, tordenen, vinden, månen, fjell, innsjøer og steinblokker.<br />De døde tok bolig i åndeverdenen saiva der de kunne ha innflytelse på livet til de levende.<br />Åndene hadde også stor påvirkning på jakt og fiske.<br />
 22. 22. TUNNSJØGUDEN<br />
 23. 23. En sjaman er en person som er en mellommann mellom åndeverdenen og vår verden.<br />En sjaman eller noaide kan påvirke åndene.<br />Han bruker en runebomme ( tromme) for å komme i kontakt med åndene.<br />Åndene kunne påvirkes gjennom offer.<br />Spesielle steder i naturen hadde forbindelse med åndene.<br />Her ofret samene deler av reinen.<br />Bjørnen ble regnet som et hellig dyr.<br />
 24. 24. RUNEBOMME<br />
 25. 25. MISJONSARBEIDET<br />Thomas von Westen gjennomførte tre store misjonsreiser til Nord Norge<br />Westen la vekt på personlig omvendelse.<br />Det vil si at de skulle vende seg bort fra den gamle religionen og vende seg til den nye.<br />Når Westen kom til et område, så måtte samene møte opp.<br />Westen brukte ofte flere dager på å omvende en person.<br />Westen klarte omvende flere tusen samer til kristendommen.<br />
 26. 26. HANS NILSEN HAUGE<br />HANS NILSEN HAUGE<br />
 27. 27. KONVENTIKKELPLAKATEN<br />I 1741 fikk Norge en lov som ble kalt Konventikkelplakaten.<br />Konventikkel betyr et privat kristent møte.<br />Plakat betyr lover og påbud fra kongen.<br />Loven bestemte at prestene skulle ha kontroll med alle kristne møter.<br />Loven gjorde det vanskelig for folk som ikke var utdannet prester å holde kristne møter.<br />
 28. 28. KONVENTIKKELPLAKATEN<br />
 29. 29. BONDEGUTTEN FRA ØSTFOLD<br />Noen år før 1814 ble en ung gutt fra Østfold kjent over hele landet.<br />Han reiste rundt i landet og holdt kristne møter.<br />Mannen het Hans Nilsen Hauge.<br />Han fortalte at folk måtte ta kristenlivet alvorlig.<br />De som trodde på Gud skulle hjelpe andre.<br />
 30. 30. EN MERKELIG OPPLEVELSE.<br />Hans Nilsen Hauge ble født i 1771 og han døde i 1824.<br />Han hadde fått en kristen oppdragelse.<br />I 1796 ble Hauge utsatt for en merkelig opplevelse mens han var ute på åkeren.<br />Han fikk et syn fra Gud som sa at han skulle være god mot sine medmennesker og spre Guds budskap.<br />Det var et kall fra Gud.<br />
 31. 31. INDUSTRI OG LITTERATUR<br />Hauge mente at tid, krefter og penger tilhørte Gud.<br />Når han gikk langs landevegen, så brukte han å strikke.<br />På Vestlandet og i Nord Norge handlet han med fisk.<br />I Nedre Eiker drev han en papirfabrikk.<br />Han hjalp flere kjente med å starte egen virksomhet.<br />
 32. 32.
 33. 33. Hauge skrev også mange bøker.<br />Han ble faktisk sin tids største forlegger.<br />Hauge kjøpte også et trykkeri i Kristiansand.<br />Han laget en egen salmebok, bønnebok, en katekismeforklaring og flere andre bker.<br />Hans Nilsen Hauge skrev til sammen 35 bøker og hefter.<br />De ble trykt i til sammen 500 000 eksemplarer.<br />
 34. 34. HUSMØTER OG VEKKELSE<br />Når Hauge kom til en bygd, så brukte han å holde kristne møter i heimen til Folk.<br />Han talte til dem, folket sang salmer og bad.<br />Etter at Hauge dro videre, så fortsatte lokalbefolkningen med å holde møter.<br />Andre folk begynte også å reise omkring å holde møter.<br />Kvinner talte også i forsamlingene.<br />
 35. 35. HAUGIANERNE<br />
 36. 36. ARRESTASJON<br />Hauge mente at at kristne skulle få lov til å samle hvor som helst og når som helst.<br />Hauge mente også at alle skulle få forkynne Guds ord.<br />Det var sjelden at Hauge hadde tillatelse til å holde kristne møter.<br />Han måtte sitte over 10 år i fengsel fordi han hadde brutt konventikkelplakaten.<br />
 37. 37.
 38. 38. KONVENTIKKELPLAKATEN<br />I 1842 ble Konventikkelplakaten opphevet.<br />
 39. 39. LÆSTADIUS OG LÆSTADIANISMEN<br />
 40. 40. LARS LEVI LÆSTADIUS<br />Lars Levi Læstadius var prest i Karesuando i Nord Sverige.<br />I 1844 hadde han en åndelig opplevelse som forandret måten hans og forkynne på.<br />Det førte til en vekkelse ( mange blir kristne ) i menigheten hans.<br />Denne vekkelsen spredte seg til Norge.<br />Læstadius var en meget god taler.<br />
 41. 41. KAUTOKEINOPPRØRET I 1852<br />Samene i Kautokeino kom i konflikt med øvrighetspersonene i bygda etter å ha hørt Læstadius preke.<br />De kritiserte presten for ikke å leve etter Guds ord.<br />Presten var venn med folk som stjal landområder fra samene og med brennevinshandleren.<br />Brennevinet skapte store problemer blant samene.<br />
 42. 42. Presten ble utskjelt for å løpe djevelens ærend, og en gudstjeneste i Skjærvøy ble forstyrret.<br />Flere av samenes ledere ble arrestert, og et stort antall rein ble tatt.<br />Konflikten toppet seg i 1852 da et stort antall samer gjorde opprør.<br />Lensmannen og brennevinshandleren ble drept, mens presten ble pisket.<br />
 43. 43. Fem samer fikk dødsdom, mens andre samer fikk lange fengselsdommer.<br />Aslak Hætta og Mons Somby ble halshogd.<br />
 44. 44. LÆSTADIANERNE<br />Læstadianismen spredte seg til bygder i Troms og Finnmark.<br />

×