Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

Similar a Evropský výzkum a open access(20)

Publicidad

Evropský výzkum a open access

 1. Evropský výzkum a open access povinnosti projektů 7RP a Horizontu 2020 Tereza Simandlová, tereza.simandlova@lf1.cuni.cz | @kliste Open Access Week 2015 na UK - 20. října 2015
 2. “Otevřený přístup se opírá o tradiční osvědčené formy publikování a je v souladu s autorskými právy, s požadavky na kvalitu, prestiž, recenzní řízení či indexování, respektuje požadavky na dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování publikací i na další služby a funkce spojované tradičně s publikováním vědeckých informací. Není tedy nejmenší důvod, aby se kdokoliv otevřeného přístupu obával, naopak je žádoucí využívat všech výhod, které přináší.”1 1. TKAČÍKOVÁ, Daniela. 2014. Horizont 2020 a otevřený přístup k vědeckým publikacím a výzkumným datům: proč, co, kdy a kam. In: INFORUM 2014: 20. ročník konference o profesiálních informačních zdrojích: Praha, 27.-28. 5. 2014 [online]. Praha [cit. 2015- 10-18]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2014/tkacikova-daniela.pdf
 3. OA a EK podpůrné projekty: DRIVER, OpenAIRE…, RECODE, FOSTER, PASTEUR4OA aj. 2012 - Doporučení Komise ze dne 17. července 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání
 4. 7RP a pilotní projekt OA spuštěn v srpnu 2008 (dodatek 39 v grantové smlouvě) zajistit OA je povinné pouze pro 7 oblastí: 1. Energie 2. Životní prostředí (včetně klimatických změn) 3. Zdraví 4. Informační a komunikační technologie (Poznávací systémy, Interakce, Robotika) 5. Výzkumné infrastruktury 6. Věda ve společnosti 7. Socioekonomické a humanitní vědy povinnost uložit + zajistit otevřený přístup k recenzovaným článkům okamžitě (zlatá cesta) nebo do 6 měsíců po zveřejnění (1-5), do 12 měsíců (6 a 7) (zelená cesta)
 5. OA a ERC 2006 - Prohlášení o otevřeném přístupu 2007 - Pravidla otevřeného přístupu: ○ požadavek na uložení a otevřené zpřístupnění (nejlépe okamžitě, nejpozději do 6 měsíců po vydání) všech recenzovaných publikací podpořených ERC do vhodného repozitáře (Europe PubMed/ArXiv/institucionální/Zenodo) ○ požadavek na uložení a zpřístupnění (nejlépe okamžitě po publikování, nejpozději do 6 měsíců po vydání) primárních dat 2014 - revidovaná Pravidla otevřeného přístupu (články, monografie + data)
 6. 7RP → H2020 od pilotu k obecnému principu
 7. “In the context of research funding, open access requirements in no way imply an obligation to publish results. The decision on whether or not to publish lies entirely with the fundees. Open access becomes an issue only if publication is elected as a means of dissemination.”2 → pokud je výstupem projektu publikace, platí povinnost OA pro všechny příjemce financí z H2020 (čl. 29.2 ve smlouvě) 2. Evropská komise. Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 [online]. Version 1.0, 11 December 2013 [cit. 2015-10-18]. Dostupný z: http://ec.europa. eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
 8. #H2020 a OA OA: povinně recenzované vědecké publikace (články), dobrovolně i jiné typy publikací (monografie, sborníky, šedá literatura aj.) minimum: online číst, stahovat, tisknout (free OA) výzva k ponechání práv → pouze vydavateli poskytnout licenci potřebnou k publikování (ideálně CC BY, CC 0)
 9. ať zvolíte jakoukoliv cestu OA, vždy je nutné článek uložit (self-archive)
 10. #H2020 a povinný OA (1) 1. povinnost zajistit dlouhodobou archivaci → uložením strojově čitelné elektronické kopie nebo finální recenzované verze rukopisu nejpozději v den vydání článku do repozitáře + okamžité zpřístupnění bibliografických metadat, která musí obsahovat: ● výraz: European Union (EU) a Horizont 2020 nebo Euratom a Euratom Research and Training Programme 2014-2018 ● název výzvy, akronym a číslo smlouvy ● datum vydání, případně délku embarga a persistentní identifikátor (DOI, Handle) → měla by být uložena také výzkumná data nutná k validaci výsledků (k publikaci nebo do vhodného datového repozitáře)
 11. #H2020 a povinný OA (2) 2. povinnost zajistit otevřený přístup → prostřednictvím otevřeného repozitáře (zelená cesta) → prostřednictvím otevřeného časopisu (zlatá cesta)
 12. #H2020 a zelená cesta OA institucionální / předmětový / multioborový repozitář repozitář by měl vyhovovat pravidlům OpenAIRE povinnost zajistit otevřený přístup k publikaci do 6 měsíců / 12 měsíců ode dne vydání (embargo)
 13. #H2020 a zlatá cesta OA otevřený / hybridní časopis publikační poplatky (APCs) = uznatelné náklady → je však nutné s nimi počítat již při definování projektu pozn.: neodpadá povinnost uložení a zajištění přístupu k metadatům v repozitáři
 14. od publikací k datům #H2020 a pilotní projekt OD
 15. #H2020 a pilotní OD (1) zajistit OD je povinné pouze pro 7 oblastí (čl. 29.3): 1. Future and Emerging Technologies 2. Research infrastructures – part e-Infrastructures 3. Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies 4. Societal Challenge: ‚Secure, Clean and Efficient Energy‘ – part Smart cities and communities 5. Societal Challenge: ‚Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials‘ – except raw materials 6. Societal Challenge: ‚Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies‘ 7. Science with and for Society projekty z jiných oblastí se mohou zapojit dobrovolně projekty mohou z pilotu vystoupit (přípustné důvody bit. ly/H2020ODGuideEN)
 16. #H2020 a pilotní OD (2) příjemce dotace musí: 1. vytvořit (a udržovat aktuální) plán managementu dat (data management plan, DMP); 2. ukládat data do vědeckého datového repozitáře; 3. zajistit třetím stranám volný přístup k uloženým datům a umožnit jejich bezplatné vytěžování, využívání, reprodukování a šíření; 4. upřesnit nástroje pro použití surových dat za účelem validace vědeckých výsledků (nebo poskytnout nástroje jako takové). pilotní projekt se vztahuje na: ● data (a metadata) potřebná k validaci výsledků prezentovaných v publikacích ● ostatní data (a metadata), která jsou navíc specifikována v DMP
 17. #H2020 a náklady na OA uznatelné po dobu trvání grantu
 18. FP7 post-grant OA Pilot podpora gold publikování u již skončených projektů 7RP (max. 2 roky), které mají povinnost OA → CORDIS rozpočet: 4 mil € / do vyčerpání financí nebo 04/2017 max. 3 recenzované publikace na projekt (2,000/6,000 €) povinnost autoarchivace: publikace + metadata časopis → DOAJ + WoS/Scopus/Pubmed | ne hybridy
 19. goldoa-pilot.openaire.eu
 20. Projekt OpenAIRE2020 OpenAIRE → OpenAIREplus → OpenAIRE2020 evropská infrastruktura repozitářů a podpůrných služeb/nástrojů pro otevřený přístup portál pro vědce, administrátory, poskytovatele dat a financí vyhledávání: publikace, data, projekty, osoby, organizace, poskytovatelé dat
 21. www.openaire.eu
 22. www.zenodo.org
 23. OpenAIRE2020 Factsheets FP7 Post-Grant OA Pilot http://dspace.vsb.cz/handle/10084/106818/ Pilotní projekt OD http://dspace.vsb.cz/handle/10084/110460/ Pro vědce http://dspace.vsb.cz/handle/10084/110470/ Pro admin. / koordinátory http://dspace.vsb.cz/handle/10084/110489/ Pro správce repozitářů http://dspace.vsb.cz - bude :)
 24. #mustread ● Otevřený přístup v Evropském výzkumném prostoru http://knihovna.vsb.cz/open-access/oa-eu.htm ● ERC Scientific Council Statement on Open Access http://erc.europa. eu/sites/default/files/press_release/files/erc_scc_statement_2006_open_access_0.pdf ● Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 http://ec. europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot- guide_en.pdf ● Open Access Pilot in FP7 http://ec.europa.eu/research/science- society/document_library/pdf_06/open-access-pilot_en.pdf ● Pilotní projekt EK a OpenAIRE na podporu zlatého otevřeného přístupu pro ukončené projekty 7. RP - pokyny pro žadatele http://dspace.vsb.cz/handle/10084/106807 ● 2012/417/EU: Doporučení Komise ze dne 17. července 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32012H0417 ● OpenAIRE http://www.openaire.eu
 25. děkuji za pozornost Tereza Simandlová, tereza.simandlova@lf1.cuni.cz | @kliste Ústav vědeckých informací 1. LF UK / OpenAIRE2020
Publicidad