Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

IT Governance, de l'administració en xarxa a l'administració-xara

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 19 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Similares a IT Governance, de l'administració en xarxa a l'administració-xara (20)

Anuncio

Más reciente (20)

IT Governance, de l'administració en xarxa a l'administració-xara

 1. 1. “ Business Intelligence” i “IT Governance” de l'administració en xarxa a l'administració-xarxa Antoni Figueroa Cubells Jornada per a emprenedors “ Business Intelligence ” Reus, 16 de novembre de 2011
 2. 2. <ul><li>Mostrar l'impacte del desplegament de l'eAdministració als sistemes d'informació de les administracions públiques. </li><ul><li>Sistemes d'informació integrats i interoperables.
 3. 3. Oportunitats, reptes i incerteses del nou paradigma. </li></ul><li>Definir el concepte d' IT Governance: </li><ul><li>Marcs i normes de referència.
 4. 4. Gestió estratègica.
 5. 5. Gestió operativa. </li></ul><li>Tenir una visió general de les fases del cicle de vida dels serveis TIC segons ITIL v3. </li></ul>OBJECTIUS
 6. 6. L'e-Administració situa les TIC al nucli de la gestió pública. Camí sense retorn cap al govern electrònic. <ul><li>Oportunitat d'innovar en les relacions entre ciutadans, empreses i administració fent un ús intensiu de les TIC.
 7. 7. El desplegament de l'e-Administració ha de servir per millorar la transparència, eficàcia i eficiència de la gestió pública. Democratització de la informació.
 8. 8. També representa un canvi de paradigma en la relació entre la pròpia administració a tots els nivells que trenca estructures tradicionals. </li></ul><ul><ul><li>Directiva europea 2006/123/CE de serveis al mercat interior.
 9. 9. Llei 11/2007 LAECSP.
 10. 10. Llei 29/2010 sobre l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. </li></ul></ul>
 11. 11. El nou paradigma representa un canvi cultural. Quin és l'impacte real sobre els sistemes d'informació? <ul><li>Dimensió externa : Els ciutadans i empreses han de poder relacionar-se per canals electrònics d'una forma simple, coherent i accessible amb l'administració. Sense barreres d'entrada.
 12. 12. Dimensió interna : Els sistemes d'informació de TOTES les administracions han d' interoperar per oferir serveis de forma transversal en un context 100% electrònic. </li></ul>
 13. 13. Disseny de sistemes d'informació orientats a serveis i que suportin un alt grau d'integració. Complexitat! <ul><li>La integració de sistemes d'informació d'una organització s'ha d'implantar a quatre nivells per facilitar la interoperabilitat.
 14. 14. Complexitat organitzativa i tècnica. </li></ul>
 15. 15. La interoperabilitat segons l'IDABC(Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens) Interoperability means the ability of information and communication technology (ICT) systems, as well as, of the business processes they support in order to exchange data and enable the sharing of information and knowledge . Interoperability is a key factor to all of IDABC's so-called horizontal measures (HM) activities: The implementation of pan-European eGovernment requires the collaboration of public administrations in 27 different Member States and in EU institutions. That collaboration will lead to the emergence of better services for European citizens and businesses and further promote a more efficient implementation of EU policies. Following the outlines of the eEurope Action Plan, the IDABC decision (Decision 2004/387/EC) is therefore based on a framework of common principles and rules , as well as, on the agreement on open standards and interfaces for the implementation of interoperability between systems, applications, business processes and actors producing or using eGovernment services .
 16. 16. Tipus d'interoperabilitat que han de suportar les plataformes de serveis de govern electrònic de l'administració. <ul><li>Interoperabilitat tècnica . </li></ul><ul><ul><li>Ús d'estàndards oberts.
 17. 17. Arquitectures SOA que integrin sistemes d'informació. </li></ul></ul><ul><li>Interoperabilitat semàntica . </li></ul><ul><ul><li>Assignació de responsabilitats correcta.
 18. 18. Vocabularis adients i coneguts. Llenguatges de marques basats en XML. </li></ul></ul><ul><li>Interoperabilitat organitzativa . </li></ul><ul><ul><li>Orientació a processos.
 19. 19. Organització-xarxa. </li></ul></ul>
 20. 20. Els nous reptes canvien la visió i la missió dels departaments/àrees de TI de les administracions públiques. <ul><li>Sistemes d'informació oberts, implantats sobre infraestructures distribuïdes i, connectats amb les xarxes d'interoperabilitat inter-administrativa que cal gestionar .
 21. 21. Necessitat d' alineament estratègic de les TIC i el negoci: </li></ul><ul><ul><li>La tecnologia és prou madura i té capacitat d'aportar valor.
 22. 22. L'àrea de TI passa de ser considerada un centre de despesa a un centre d'aportació de valor. </li></ul></ul><ul><li>Tanmateix l' encaix de l'àrea de TI a l'organització és difícil: </li></ul><ul><ul><li>Manca de vocabulari comú. Desconfiança i por a la tecnologia per part de la direcció. Manca de gestió i control del risc.
 23. 23. L'enfocament que tenen molts directius de l'àrea de TI sol ser molt tecnològica, no posa èmfasi en allò que realment importa: Els objectius del negoci . </li></ul></ul>
 24. 24. Apareix el concepte de d' IT Governance per assegurar l'alineament estratègic de les TIC amb els objectius del negoci. <ul><li>Trenca el distanciament, malentesos i faltes de coordinació importants entre l'àrea TI i l'organització per la qual treballa.
 25. 25. Control i gestió dels sistemes d'informació per oferir serveis d'alta qualitat. Camí cap a l'excel·lència en la prestació de serveis públics.
 26. 26. IT Governance assegura que les TIC estiguin alineades de forma adequada amb el processos del negoci, correctament organitzades i controlades.
 27. 27. Presa de decisions basada en el coneixement. Dashboards i BSC ( Balanced scorecard ) de l'àrea de TI. </li></ul>
 28. 28. Gestió estratègica de l'àrea de TI. Línies estratègiques i objectius alineats amb l'estratègia de l'organització.
 29. 29. Gestió operativa de l'àrea de TI, el dia a dia de l'àrea. P rincipals metodologies i marcs de treball de referència. <ul><li>ITIL : Estàndard de facto per a la gestió de serveis TIC. Estableix una sèrie de processos basant-se en el cicle de vida associat a la gestió del servei.
 30. 30. COBIT : Marc de referència per a l'auditoria de sistemes d'informació. Metodologia per fixar el grau de maduresa dels processos de TI.
 31. 31. PMBOK : Knowledge Base per a la gestió de projectes TIC, guia de bones pràctiques. Propietat del PMI ( Project Management Institute ) </li></ul>
 32. 32. Fases del cicle vida associat al servei segons la guia de bones pràctiques ITIL versió 3.
 33. 33. Estratègia del servei: Proveir serveis de forma que puguin ser avaluats per la gestió estratègica de l'àrea de TI. <ul><li>S'encarrega d'indicar de quina manera s'han d'establir polítiques, guies i processos per a transformar la gestió de serveis en un element estratègic.
 34. 34. Processos associats a aquesta fase: </li></ul><ul><ul><li>Service portfolio management.
 35. 35. Demand management.
 36. 36. Financial management. </li></ul></ul>
 37. 37. Disseny del servei: Principis de disseny i mètodes que converteixen els objectius estratègics en carteres de serveis. <ul><li>Produir i mantenir plans de TI, polítiques i estàndards per al disseny de serveis de qualitat.
 38. 38. Processos associats a aquesta fase: </li></ul><ul><ul><li>Service catalog management.
 39. 39. Service level management.
 40. 40. Supplier management.
 41. 41. Availability Management.
 42. 42. Capacity management.
 43. 43. Information security management.
 44. 44. Continuity management. </li></ul></ul>
 45. 45. Transició del servei: Proporciona la guia per posar els nous serveis a l'entorn d'operacions, així com els modificats. <ul><li>En aquesta fase es posa èmfasi a la rellevància de gestionar tots els canvis. Proporciona processos dirigits a facilitar la coordinació entre desenvolupament i sistemes, dos mons tradicionalment distanciats.
 46. 46. Processos associats a aquesta fase: </li></ul><ul><ul><li>Change management.
 47. 47. Release and deployment management.
 48. 48. Software asset and configuration management. </li></ul></ul>
 49. 49. Operacions del servei: La seva missió principal és assegurar que els serveis compleixen els ANS acordats. <ul><li>Es tracta de resoldre els conflictes del dia a dia del servei combinant proactivitat i reactivitat.
 50. 50. Processos associats a aquesta fase: </li></ul><ul><ul><li>Incident management.
 51. 51. Request fullfilment.
 52. 52. Event management.
 53. 53. Problem management.
 54. 54. Access management. </li></ul></ul>
 55. 55. Millora contínua del servei: Mantenir els serveis TIC alineats amb les necessitats canviats de l'organització. <ul><li>La filosofia sobre la qual se sosté el procés de millora contínua està basada en el conegut cicle de Deming. </li></ul>
 56. 56. Esquema de la norma ISO 20000 de gestió de serveis TIC. Basada en la implantació dels processos ITIL.
 57. 57. Moltes gràcies per la vostra atenció! Antoni Figueroa Cubells Jornada per a emprenedors “ Business Intelligence ” Reus, 16 de novembre de 2011

×