บทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย

4.174 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

บทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย

 1. 1. การพัฒ นาผู้เ รีย นโดยใช้ นวัต กรรม บทเรีย นสำา เร็จ รูป เรื่อ งกริย ากลุ่ม สาระการเรีย นรู้ภ าษาไทย ชั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 6 โดย นางสาววรรณดี ธานีร ัต น์ โรงเรีย น สำา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ประถมศึก ษา
 2. 2. นครศรีธ รรมราช คำา แนะนำา สำา หรับ นัก เรีย นให้น ัก เรีย นตั้ง ใจอ่า นบทเรีย นสำา เร็จ รูป โดยปฏิบ ัต ิต าม ลำา ดับ ต่อ ไปนี้๑. ให้นักเรียนอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อน แล้วเริ่มอ่าน เนื้อหา๒. บทเรียนสำาเร็จรูปเล่มนี้เป็นเล่มที่ ๓ เรื่อง คำา กริย า มี ความยาวทั้งหมด ๑๕ กรอบ ให้นักเรียนอ่านที่ละกรอบแล้ว ปฏิบัติตามคำาแนะนำาในกรอบอย่างเคร่งครัด ๓. บทเรียนในแต่ละกรอบ เป็นลักษณะให้ความรู้ในหลักการ และยกตัวอย่างประกอบ จะมีคำาถามอยู่ท้ายกรอบและมีคำา เฉลยอยู่ในกรอบถัดไปนักเรียนอ่านแล้ว เขียนตอบลงใน กระดาษคำาตอบที่ครูแจกให้ แต่ห้ามขีดเขียนสิ่งใดลงในบท เรียนสำาเร็จรูปเล่มนี้อย่างเด็ดขาด เมื่อตอบแล้วให้ดูเฉลยใน กรอบถัดไป นักเรียนก็จะทราบว่า เราทำาถูกหรือไม่๔. อย่าดูเฉลยก่อนเขียนคำาตอบ นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง๕. เมื่ออ่านและตอบคำาถามครบทุกกรอบแล้ว ให้นักเรียนทำา แบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกครั้ง๖. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีอ่านบทเรียนสำาเร็จรูปดีแล้ว เปิดอ่าน ได้เลย ------------------------------------------
 3. 3. แบบทดสอบก่อ นเรีย น เรื่อ ง คำา กริย า คำาสั่ง ให้น ัก เรีย นอ่า นคำา ถามแล้ว เลือ กข้อ ที่ถ ูก ต้อ งที่ส ุด จาก ข้อ ก, ข, ค และ ง แล้วกากบาทลงในช่องของกระดาษคำาตอบที่ครูแจกให้๑. คำากริยา จำาแนกออกได้กี่ชนิด ก. ๒ ชนิด ข. ๓ ชนิด ค. ๔ ชนิด ง. ๕ ชนิด๒. ข้อใดเป็นกริยามีกรรม ก. ผ้าผืนนี้กินตัว ข. เขาใช้ตะเกียบไม่เป็น ค. เข้าใช้ช้อนซ่อมตั้งแต่เด็ก ง. ฉันชอบกินก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่เด็ก๓. ข้อใดมีกริยาไม่มีกรรม หรือเรียกว่า อกรรมกริยา ก. นายเรือเดินเรือในทะเล ข. เขาเดินหมากรุก ค. นักการเมืองเดินแต้มเพื่อหาเสียง ง. ทุกคนต้องเดินเหมือนกัน๔. “พ่อค้าทอนสตางค์ให้ฉัน” คำากริยาคือข้อใด ก. ทอนสตางค์ ข. ทอนให้ฉัน ค. ทอนสตางค์ให้ฉัน ง. ทอนให้๕. ข้อใดมีกริยาที่มีส่วนเติมเต็ม ก. ข้าวเหนียวก้อยอร่อย
 4. 4. ข. เขาเป็นความหวังของพวกเรา ค. เขาชอบนั่งเล่นคนเดียวเงียบ ๆ ง. แตงกวากำาลังอ่านหนังสืออ่านเล่น๖. ข้อใดมีกริยาช่วย หรือ กริยานุเคราะห์ ก. เขาทำาถูก ข. ของถูกลง ค. เขาซื้อของถูก ง. คนร้ายคงถูกตำารวจจับ๗. ข้อใดไม่มีกริยาอาศัย ส่วนเติมเต็ม หรือ วิตรรถกริยา ก. จ้อยเป็นคนที่มีฝีเท้าเร็ว ข. ความโกรธเหมือนทะเลบ้า ค. คนดีคือผู้ที่โลกสรรเสริญ ง. เขาต้องตายทั้งเป็น เพราะทำาความผิดไว้๘. ประโยคข้อใดใช้กริยาไม่ต้องมีกรรมมารับ ก. แม่ไหว้พระ ข. เขาเรียนเก่ง ค. น้องฉันอ่านหนังสือการ์ตูน ง. คุณพ่อนอนบนเตียง๙. ประโยคใดใช้กริยาที่ต้องมีกรรมมารับ ก. นกบินสูง ข. สุนัขหอน ค. เป็ดกินข้าว ง. แมววิ่งได้เร็ว๑๐. ข้อใดใช้กริยาที่ต้องมีคำาเติมเต็ม ก. ฉันสูงเท่าคุณพ่อ ข. แมวกระโดดสูง
 5. 5. ค. น้องกินมากกว่าฉันหลายเท่า ง. คุณพ่ออายุมากกว่าฉันหลายเท่า กรอบที่ บทเรียนสำาเร็จรูปเล่มนี้เป็นเรื่อง คำา กริย า ซึ่งมีความหมายว่า กระทำา มีอาการ อยู่ในสภาพ โดยเฉพาะคำาว่า มีอาการ กับ อยู่ในสภาพ มีความหมายใกล้เคียงกันมาก คำากริยาบางคำา อาจแยกไม่ออกว่า มีอาการ หรืออยู่ในสภาพ แต่เราไม่จำาเป็นต้องกังวล เพียงแต่ตั้งข้อสังเกต ไว้เท่านั้นค่ะ ก่อนที่จะศึกษาให้ถี่ถ้วน เรามาศึกษา จุดประสงค์ของการเรียนรู้เรื่องคำากริยากันก่อน จุด ประสงค์ เมือ นัก เรีย นเรีย นบทเรีย นนี้แ ล้ว นัก เรีย นจะสามารถ ๑. อธิบายความหมายของคำากริยา และแยกประเภทได้ ๒. บอกหน้าที่ของคำากริยา พร้อมทั้งยกตัวอย่างได้
 6. 6. ๓. เมื่อกำาหนดสถานการณ์ให้ สามารถใช้คำากริยาได้ถูกต้อง กรอบที่ พี่หมีออ ทำาไมเราถึงต้องเรียนเรื่อง ้ น้องหมีป่า คำากริยาด้วยคะ การเรียนเรื่องคำา กริย า ช่วยให้เรานำาคำาไปผูกเป็นประโยค ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นการพัฒนาการใช้ภาษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จริงหรือคะ น้องอยากจะศึกษาเรื่องคำากริยาแล้วซิ อย่างนั้นเรามาเริ่มศึกษากันเลยนะคะ คำา กริย า คือคำาที่แสดงอาการของนาม หรือสรรพนาม หรือ แสดงการกระทำาของประธาน
 7. 7. ขีดเส้นใต้คำากริยาในประโยค ตามความหมายของคำากริยาที่ได้ ศึกษามา น้องร้องไห้ เขาปลูกต้นไม้ ลูกหมาเหนื่อยมากเฉลย น้องร้องไห้ เขาปลูกต้นไม้ กรอบที่ ลูกหมาเหนื่อยมาก หมีป่า น้องได้ทราบความหมายของคำากริยาแล้ว คราวนี้เรามาศึกษาเรื่อง ชนิดของคำากริยา ตามพี่มาเลยค่ะ คำา กริย า แบ่ง ออกเป็น ชนิด ต่า ง ๆได้ด ัง นี้ ๑. กริยาไม่ต้องมีกรรม ๒. กริยามีกรรม ๓. กริยาอาศัยส่วนเติมเต็ม ๔. คำาช่วยกริยา น้องดูซิว่าพี่แสดงกริยาอะไร ก็ยิ้มนะซิ มีอะไรชอบใจมาก อย่างนั้นหรือ คำาถาม
 8. 8. คำากริยาแบ่งออกเป็นที่ชนิดเฉลย ๔ ชนิด กรอบที่ ก่อนที่จะพูดถึงคำากริยาแต่ละชนิด พี่ขออธิบายถึงคำาที่ทำาหน้าที่เป็นกรรม ของประโยคก่อน เพื่อน้องจะได้ ทำาความเข้าใจในเรื่อง กริยาที่ไม่ต้องมีกรรม กับกริยาที่มีกรรม ต่อไป คะพี่อธิบายเลยค่ะ กรรมเป็นส่วนย่อยของภาคแสดงในประโยค ทำาหน้าที่เป็นผู้ถูกกระทำา เช่น ฉันตีสุนัข รถชนฉัน จะเห็นว่าประโยคแรก สุนัขเป็นผู้ถูกระทำา ประโยคที่ 2 ฉันเป็นผู้ถูกกระทำาคำาถาม กรรมในประโยคหมายความว่าอย่างไร
 9. 9. เฉลยกรรมเป็นส่วนหนึ่งของภาคแสดงทำาหน้าที่เป็นผู้ถูกกระทำาใน ่ กรอบทีประโยค ๑. กริย าไม่ต ้อ งมีก รรม หรือเรียกว่า“อกรรมกริย า ” หมายถึง กริยาที่มีความหมายสมบูรณ์ โดยไม่ต้องมีกรรม ที่รับการกระทำาตามหลัง เช่น - รูปภาพ นักกีฬาวิ่ง - ต้นไม้หกั เด็กนักเรียนนั่งเรียบร้อย คำากริยาชนิดนี้ เป็นคำาที่ ทิ้งไว้ความหมายสำาคัญของประโยค อ๋อ !น้องทราบแล้ว ถ้าเอาคำากริยาชนิดนี้ ออกจากประโยคประโยคนั้น ใช่ค่ะ จะไม่มีความหมายสมบูรณ์ ใช้ไหมคะพี่ สังเกตดูว่า ประโยคใดใช้กริยาไม่ต้องมีกรรม ต้นตาลโตช้า ต้นตาลสูงว่าต้นมะพร้าว ต้นตาลบังลม
 10. 10. เฉลย ต้นตาลโตช้า กรอบที่ ต้นตาลสูงกว่าต้นมะพร้าว ๒. กริย ามีก รรม หรือเรียกว่า “สกรรมกริย า ” หมายถึง กริยาที่ต้องมีกรรมมารับ จึงจะได้ความ ครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น แม่ค้าขายผัก นกกินข้าวโพด ชาวนาเกี่ยวข้าว น้องหมีป่า ศึกษาต่อไปเลยนะคะ ค่ะ จงพิจารณาประโยค ประโยคใดใช้กริยามีกรรม คุณพ่อขี่ม้า น้องเล่นกับแมว เฉลย ต้นตาลมีประโยชน์หลายอย่าง กรอบที่
 11. 11. รัฐบาลเลิกภาษีตาล เขาต่อเก้าอี้ด้วยไม้ตาล คำากริยาที่ต้องมีกรรมมารับนั้นเป็นคำากริยา ที่ต้องมีคำาถามต่อไปว่า ทำาอะไร จึงจะได้ความหมาย ชัดเจน เช่น พี่ตัดหญ้า ตัด เป็นคำากริยา หญ้า เป็นกรรมที่มารับคำากริยา ถ้าบอกว่า พ่อ ตัด ต้องถามต่อไป ตัด อะไร ต้องบอกว่า หญ้า จึงจะได้ความหมาย ไม่ยากใช่ไหมคะ ไม่หรอกค่ะ น้องพอจะทำาความเข้าใจได้ ฉันปลูกผักสวนครัว คำากริยาคือคำาว่า………. กรรมของประโยคที่มาขยายกริยา คือคำาว่า……….เฉลย ปลูก ผักสวนครัว กรอบที่
 12. 12. แล้วกริยาอาศัยส่วนเติมเต็มละคะพี่ หมายความว่าอย่างไร พี่เตรียมคำาอภิบาย พร้อมทั้งยกตัวอย่าง ประโยคประกอบไว้พรอ้มแล้ว น้องศึกษาได้เลย ๓. กริย าอาศัย ส่ว นเติม เต็ม หรือเรียกว่า“วิต รรถกริย า ” หมายถึงกริยาที่ไม่มีความหมายที่สมบูรณ์ในตัวเอง ที่ใช้อยู่เสมอ ก็มีคำาว่า เป็น เหมือน คล้าย เท่า คือหลังคำากริยาดังกล่าว ต้องมี คำาสรรพนาม หรือคำานามหรือคำาอื่น ๆ มาขยาย เช่น ต้นตาลคล้ายต้นมะพร้าว ผลตาลเหมือนผลมะพร้าว ทั่งคือแท่งเหล็กใหญ่ ประโยคต่อไปนี้ ประโยคใด มีคำากริยาที่อาศัยส่วนเติมเต็ม นายสมัครเป็นผู้แทนราษฎร สุชิน เป็นนักกีฬา วิบูลย์ เขียนจดหมาย เฉลย กรอบที่ นายสมัครเป็นผู้แทนราษฎร สุชินเป็นนักกีฬา
 13. 13. การสังเกตกริยาอาศัยส่วนเติมเต็ม หรือวิตรรถกริยา มีลักษณะเป็นคำาที่เปรียบเทียบ นอกจาจะมีคำาว่า เป็น เหมือน คล้าย คือ แล้ว ยังมีคำาอื่นอีก เช่น ดุจ ประดุจ อุปมา เป็นต้น การสังเกตคำาเปรียบเทียบ เหล่านี้ในประโยค จะช่วยให้ ใช่ค่ะ เราสังเกตคำากริยาอาศัยส่วนเติมเต็ม ได้ง่ายขึ้นประโยคต่อไปนี้ ควรใช้คำากริยาคำาใดจึงจะเหมาะสม เพื่อนของฉันอ้วน……….ตุ่มเฉลย เหมือน กรอบที่ ๔. คำา ช่ว ยกริย า หรือเรียกว่า “กริย านุเ คราะห์ ” หมายถึงกริยาที่ทำาหน้าที่ ช่วยกริยาชนิดอื่นเพื่อช่วยให้ ความหมายของคำากริยานั้นชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น เธอต้อ งทำางานนี้ให้เสร็จนะ คำาตอบข้อนี้อ าจผิดหวังได้
 14. 14. ประโยคแรก กริยาจริงคือ คำาว่า ทำางาน กริยาช่วยคือคำาว่าต้อง ประโยคที่ ๒ กริยาจริงคือคำาว่า ผิดหวัง กริยาช่วยคำาคำาว่า อาจ ใช่ไหมคะพี่หมีอ้อ ถูกต้องค่ะ น้องเก่งมาก ประโยค น้องถูกรังแก กริยาจริงในประโยค คือ…………… กริยาช่วยในประโยค คือ……………เฉลย รังแก, ถูก กรอบที่ น้องทราบชนิดของคำากริยาแล้วนะคะ คราวนี้เรามาศึกษา หน้าที่ของคำากริยาบ้าง ว่าคำากริยาทำาหน้าที่อย่างไรบ้างตกลงค่ะ หน้า ที่ข องคำา กริย า ๑. ทำาหน้าที่เป็นตัวแสดงในภาคแสดงของประโยค ๒. หน้าที่ขยายนาม ๓. ทำาหน้าที่ขยายกริยา
 15. 15. ๔. ทำาหน้าที่เหมือนคำานาม แล้วเราจะมีวิธีสังเกตคำากริยา ที่ทำาหน้าที่แต่ละชนิดได้อย่างไร ก็ศึกษาหน้าต่อไปซิคะ น้องก็จะทราบเอง คำาถาม หน้าที่ของคำากริยามีกี่ชนิด เฉลย๔ ชนิด กรอบที่ ๑. คำา กริย าทำา หน้า ที่เ ป็น ตัว แสดงในภาคแสดง ของประโยค เช่น นักกีฬาวิ่งอยู่ในสนาม เด็ก ๆ ร้องเพลงกันอย่างสนุกสนาน ครูสอนอยู่หน้าห้อง ประโยคแรก คำาว่า นักกีฬา เป็นภาคประธาน วิ่งอยู่ใน สนามเป็นภาคแสดงกริยาสำาคัญในภาคแสดง คือ วิ่ง
 16. 16. ประโยคที่ ๒ คำาว่าเด็ก ๆ เป็นภาคประธาน ร้องเพลง กันอย่างสนุกสนานเป็นภาคแสดง คำาสำาคัญในภาคแสดง คือ ร้องเพลง ประโยคที่ ๓ ครูเป็นภาคประธาน สอนอยูหน้าห้องเป็นภาคแสดง ่ คำาสำาคัญในภาคแสดง คือ สอน สังเกตคำากริยาในประโยคและขีดเส้นใต้ คำาที่ทำาหน้าที่เป็นภาคแสดงในประโยค และเป็นกริยาสำาคัญ เขาขับรถเร็วมาก เขาเรียนหนังสือเฉลย เขาขับรถเร็วมาก กรอบที่ เขาเรียนหนังสือ ๒. คำา กริย าที่ท ำา หน้า ที่ข ายนาม เช่น คนกวาดถนนมาทำางานแล้ว วันนี้คือวันเดินทาง อาหารเลี้ยงเด็กกำาพร้าอยู่ที่ไหน จะเห็นว่า คำาที่ขีดเส้นใต้นั้น เป็นคำากริยา ทำาหน้าที่ขยายคำานามที่อยู่ข้างหน้า
 17. 17. น้องช่วยสังเกตคำากริยาในประโยค แล้วช่วยบอกพี่ด้วยว่า กริยาใดในประโยค ทำาหน้าที่ขยายนาม จงบอกคำากริยาที่ทำาหน้าที่ขยายนามในประโยค ดอกไม้ถวายพระเป็นสีขาวทั้งหมด - รูปภาพ เขาเปลี่ยนรายการอาหารเลี้ยงแขก - หอกซัดเป็นอาวุธโบราณเฉลย ถวายพระ กรอบที่ เลี้ยงแขก ซัด ๓. คำา กริย าทำา หน้า ที่ ขยายกริย า เช่น
 18. 18. น้องฉันนั่งเล่นกับเพื่อน เขาเดินร้องเพลงอย่างสบาย คุณแม่ยืนดูอยู่อย่างสนใจ คำาที่ขีดเส้นใต้เป็นคำากริยา ที่ขยายคำากริยาข้างหน้า ให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ ใช่ค่ะสังเกตประโยค แล้วขีดเส้นใต้ คำาในประโยค ทำาหน้าที่ขยาย กริยา นกอินทรีบินฉวัดเฉวียน เขาทำาท่ายักคิ้วหลิวตาไม่น่าดู ละครเรื่องนี้สนุกสนานน่าดูจริง ๆเฉลย นกอินทรีบินฉวัดเฉวียน กรอบที่ เขาทำาท่ายักคิ้วหลิวตาไม่น่าดู ละครเรื่องนี้สนุกสนาน ๔. ทำา หน้า ที่เ หมือ นคำา นาม เช่น ร้องให้บ่อย ๆ ทำาให้ตาบวมได้ ออกกำาลังกายทุกวัน ทำาให้ร่างกายแข็งแรง อาบนำ้าทันทีหลังทานข้าวไม่ดี
 19. 19. จะเห็นได้ว่า คำากริยาที่ขีดเส้นใต้ เป็นคำากริยาที่ ทำาหน้าที่เหมือนคำานาม คำานามคืออะไร พี่ช่วยทบทวนให้หน่อย คำานามคือ คำาที่แสดงความหมาย ของบุคคล สัตว์ สิ่งของ สภาพอาการ และลักษณะ รวมทั้งสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต ทั้งรูปธรรม และนามธรรม สังเกตประโยคแล้วขีดเส้นใต้ คำาในประโยค ทำาหน้าที่เหมือนคำานาม เกิดสงครามใหญ่ในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ ปรากฏชื่อเสียงของพระยาพิชัยดาบหักจนทุกวันนี้เฉลย เกิดสงครามใหญ่ในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ ปรากฏชื่อเสียงของพระยาพิชัยดาบหักจนทุกวันนี้ เมื่อเติมคำาตอบได้ถูกต้องแล้ว
 20. 20. ทดลองทำาแบบฝึกท้ายบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเลยคะ เปิดหน้าต่อไปแล้วจะพบแบบฝึกท้ายบทเรียนคะ แบบฝึก ท้า ยบทเรีย นเรื่อ ง คำา กริย า๑. จงเลือ กคำา กริย าที่ไ ม่ต ้อ งมีก รรมในวงเล็บ ท้า ยประโยค ลงในช่อ งว่า งในประโยคให้ถ ูก ต้อ ง ก. หนังสือเล่มนี้…………………… (สวย, ชำารุด, ใหม่) ข. แจกันดอกไม้……………….…… (หล่น, ทรงสูง,สวย) ค. นกยูง…………………………… (ตัวเล็ก, รำาแพน,ตัวใหญ่) ง. เรือยนต์……………………… …. (คนเต็มเรือ,แล่น, คันใหม่)
 21. 21. จ. ตำารวจ………………………….. (เดิน, แต่งเครื่องแบบ, เป็นคนดี) ฉ. จดหมายคุณพ่อ………………... (ส่งให้ฉัน, ยังมาไม่ถึง, หาย)๒. จงเลือ กคำา กริย าที่ม ีก รรมมารับ ใส่ล งในช่อ งว่า งในประโยคต่อ ไปนี้ ปลูก มี ให้ก าร ตี ได้ ทำา ๑. ผู้จดการ……….แว่นตากันแดด ั ๒. เกษตรกรกำาลัง……….ข้าวในนา ๓. นายแพทย์……….รายงานเกี่ยวกับคนไข้ ๔. ชาวสวน……….กำาไรจากการขายลำาใย ๕. คุณน้า……….อาหารได้อร่อยมาก ๖. พระยาตาก……….เมืองจันทบุรีได้๓. ให้น ัก เรีย นโยงเส้น ประโยค และหน้า ที่ข องคำา กริย าที่สัม พัน ธ์ก ัน ประโยค หน้า ที่ค ำา กริย า คุณแม่ดูอยู่อย่างสนใจ   เป็นตัวแสดงในภาคแสดง ของประโยค เที่ยวกลางคืนมักมีอันตราย   ขยายนาม ดอกไม้ถวายพระเป็นสีขาวทั้งหมด  ขยายกริยา เขาขับรถเร็วมา   เหมือนคำานาม แบบทดสอบหลัง เรีย น เรื่อ ง คำา กริย าคำา สั่ง ให้นักเรียนอ่านคำาถามแล้วเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด จากข้อก, ข, ค และ ง แล้วกากบาทลงในช่องของกระดาษคำาตอบที่ครูแจกให้๑. ข้อใดมีกริยาไม่มีกรรม หรือ อกรรมกริยา ก. นำ้าลดแห้งคลอง
 22. 22. ข. นักมวยลดนำ้าหนักตัวเอง ค. เครื่องบินลดความเร็ว ง. พ่อค้าลดราคาของ๒. “เกรซ ดาลิ่ง ตืนแต่เช้า แลเห็นอะไรดำาตะคุ่ม ๆ อยู่แต่ไกล ่ พอเอากล้องมาส่งดูก็ทราบว่าเป็นเรือแตกเกยหินอยู่ และยังมี คนเกาะอยู่อีก สองสามคน” ข้อความข้างต้นนี้ มีกริยาที่ต้องมีกรรมมารับกี่คำา ก. ๒ คำา ข. ๓ คำา ค. ๔ คำา ง. ๕ คำา๓. จากข้อ ๒ ข้อใดเป็นคำากริยาที่ต้องมีกรรมมารับ ก. ตื่น ข. แลเห็น ค. เป็น ง. เกาะ๔. กริยาในข้อใดเป็นได้ทั้ง อกรรมกริย า และ สกรรมกริย า ก. บิน ข. กิน ค. เหาะ ง. อ่าน๕. คำา กำา ลัง ข้อใดเป็นกริย าช่ว ย หรือ กริย านุเ คราะห์ ก. พระยาตากต้องพบอุปสรรคมากมาย จนหมดกำาลังใจ ข. กำาลังของข้าศึกมีมากมาย ค. ยาชนิดนี้เป็นยาชูกำาลัง ง. ทหารพม่าและทหารมอญ กำาลังสู้รบกันอยู่๖. ข้อใดมีกริยาช่วย หรือ กริยานุเคราะห์ ก. นายทองดี คิดว่า ควรลาครูเที่ยงไปเรียนต่อ ข. สมิงอายมนทยา มีปัญญาเฉลียวฉลาด ค. นายแกว่นแสดงภายยนต์จนเข้ามี่ชื่อเสียง ง. นายแกว่นรู้สึกเหมือนมีตะลุมพุกทุบที่ไหล่๗. คำา เป็น ข้อใด เป็น กริย าอาศัย ส่ว นเติม เต็ม หรือ วิตรรถกริยา ก. สินสมุทรว่ายนำ้าเป็น ข. เด็กมือบอนฆ่าปลาเป็น ๆ ได้อย่างเลือดเย็น ค. ดาราภาพยนต์สามารถทำาหน้าเป็นได้
 23. 23. ง. นายแกว่นเป็นดาราที่มีชื่อเสียง๘. คำาที่บอกอาการกระทำาของนาม หรือสรรพนามที่เป็นประธานของประโยค เรียกว่าอะไร ก. คำานาม ข. คำากริยา ค. ประธาน ง. อาการ๙. คำากริยาช่วยมีหน้าที่อย่างไรในประโยค ก. ช่วยประธานให้สมบูรณ์ ข. ช่วยกริยาให้สมบูรณ์ ค. ช่วยคำานามให้สมบูรณ์ ง. ช่วยกรรมของประโยค๑๐. “พระฉันอาหาร” คำาในประโยคที่เป็นคำากริยาข้อใด ก. ฉัน ข. เช้า ค. พระ ง. อาหาร เฉลยแบบฝึก ท้า ยบทเรีย นเรื่อ ง คำา กริย าข้อ ๑ ก. ชำารุด ข. หล่น ค. รำาแพน ง. แล่น จ. เดิน ฉ. หายข้อ ๒ ๑. มี ๒. ปลูก ๓. ให้การ ๔. ได้ ๕. ทำา
 24. 24. ๖. ตีข้อ ๓ ประโยค หน้า ที่ค ำา กริย าคุณแม่ดูอยู่อย่างสนใจ O Oเป็นตัวแสดงในภาคแสดง ของประโยคเที่ยวกลางคืนมักมีอันตราย O Oขยายนามดอกไม้ถวายพระเป็นสีขาวทั้งหมด O O ขยายกริยาเขาขับรถเร็วมาก O O เหมือนคำานาม เฉลยแบบทดสอบ เรื่อ ง คำา กริย า ก่อ นเรีย น หลัง เรีย น ๑. ค ๑. ก ๒. ง ๒. ง ๓. ง ๓. ค ๔. ง ๔. ง ๕. ข ๕. ง ๖. ง ๖. ก ๗. ง ๗. ง ๘. ข ๘. ข ๙. ค ๙. ข ๑๐. ก ๑๐. ก
 25. 25. เกณฑ์ก ารให้ค ะแนนแบบฝึก ท้า ยบทเรีย นเรื่อ ง คำา กริย าข้อที่ ๑ ( ๓ คะแนน ) ข้อย่อยละครึ่งคะแนนข้อที่ ๒ ( ๓ คะแนน ) ข้อย่อยละครึ่งคะแนนข้อที่ ๓ ( ๔ คะแนน ) ข้อย่อยละ ๑ คะแนนรวมคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน บรรณานุก รมกรองกาญจน์ อรุณรัตน์. บทเรีย นโปรแกรม . ภาควิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530.ธีรชัย บูรณโชติ. การสร้า งบทเรีย นสำา เร็จ รูป เส้น ทางสู่ อาจารย์ 3. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.ผะอบ โปษฟฤษณะ. ลัก ษณะเฉพาะของภาษาไทย . พิมพ์ ครั้งที่ 5 กรุงเทพมหานคร : อักษรพิทยา, 2538.พรทิพย์ แฟงสุด. หนัง สือ รวมหลัก ภาษาไทย ม.ต้น . ฟิสิกส์ เซนเตอร์, 2536.วิชาการ, กรม กระทรวงศึกษาธิการ. หนัง สือ เรีย นวิช าภาษา ไทย ท 103 ท 104 ชุด ทัก ษะสัม พัน ธ์ เล่ม 1 ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 1. พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2538._____ . หนัง สือ เรีย นภาษาไทย ท 103 ท 104 หลัก ภาษาไทย เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 11 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541.วิเชียร เกษประทุม. คู่ม ือ ภาษาไทย ม.1 ท 103 ท 104. กรุงเทพมหานคร : พัฒนศึกษา,
 26. 26. เสนีย์ วิลาวรรณ. หนัง สือ เรีย นหลัก และการใช้ภ าษา ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 1. กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, 2523.
 27. 27. เสนีย์ วิลาวรรณ. หนัง สือ เรีย นหลัก และการใช้ภ าษา ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 1. กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, 2523.
 28. 28. เสนีย์ วิลาวรรณ. หนัง สือ เรีย นหลัก และการใช้ภ าษา ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 1. กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, 2523.
 29. 29. เสนีย์ วิลาวรรณ. หนัง สือ เรีย นหลัก และการใช้ภ าษา ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 1. กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, 2523.

×