Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

דו"ח העוני

7.311 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

דו"ח העוני

 1. 1. ‫דוח‬‫ה‬‫בישראל‬ ‫בעוני‬ ‫למלחמה‬ ‫וועדה‬ ‫ל‬ ‫מוגש‬‫ח"כ‬‫כהן‬ ‫מאיר‬ ‫החברתיים‬ ‫והשירותים‬ ‫הרווחה‬ ‫שר‬ ‫חלק‬1 ‫המל‬ ‫דוח‬‫י‬‫אה‬ 32‫יוני‬3102‫כ‬"‫ה‬‫סי‬‫ו‬‫תשע"ד‬ ‫ון‬
 2. 2. ‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫לאנשים‬ ‫מוקדש‬ ‫זה‬ ‫דוח‬‫בישראל‬ ‫את‬ ‫שהשקיע‬ ,‫רש"י‬ ‫קרן‬ ‫מייסד‬ ,‫ז"ל‬ ‫לאוון‬ ‫גוסטב‬ ‫של‬ ‫פועלו‬ ‫לזכר‬ ‫בישראל‬ ‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫האנשים‬ ‫למען‬ ‫וממונו‬ ‫מחשבתו‬ ,‫מרצו‬ ‫כל‬ ‫יוני‬3102
 3. 3. ‫העניינים‬ ‫תוכן‬ ‫השר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המינוי‬ ‫כתב‬ ‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ‫רשימת‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫דבר‬ ‫תודה‬ ‫דברי‬ 0.‫הוועדה‬ ‫ויעדי‬ ‫הוועדה‬ ‫חזון‬1 3.‫הוועדה‬ ‫המלצות‬4 3.0‫רוחב‬ ‫המלצות‬4 3.3‫תחום‬ ‫לפי‬ ‫המלצות‬9 -‫וקהילה‬ ‫משפחה‬ ,‫פרט‬9 -‫דיור‬01 -‫ותעסוקה‬ ‫כלכלה‬21 -‫חינוך‬29 -‫בריאות‬35 2.‫הוועדה‬ ‫במסגרת‬ ‫נדונו‬ ‫שלא‬ ‫לעוני‬ ‫הקשורים‬ ‫נוספים‬ ‫נושאים‬29 2.‫פעולתה‬ ‫ודרכי‬ ‫הוועדה‬ ‫להקמת‬ ‫הרקע‬23 2.0‫הוועדה‬ ‫הרכב‬23 2.3‫עבודתה‬ ‫ותהליך‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫ארגוני‬ ‫מבנה‬23 2.2‫הוועדה‬ ‫בעשיית‬ ‫הציבור‬ ‫שיתוף‬22 2.2‫ההמלצות‬ ‫של‬ ‫התיעדוף‬ ‫תהליך‬22 1.‫והרב‬ ‫הרשמית‬ ‫העוני‬ ‫הגדרת‬-‫ממדית‬22 1.0‫הרשמית‬ ‫העוני‬ ‫הגדרת‬22 1.3‫הרב‬ ‫העוני‬ ‫הגדרת‬-‫ממדי‬21 6.‫היום‬ ‫בישראל‬ ‫העוני‬‫העוני‬ ‫צמצום‬ ‫על‬ ‫והתמיכות‬ ‫המיסים‬ ‫והשפעת‬24 6.0‫בישראל‬ ‫העוני‬ ‫ועומק‬ ‫היקף‬310324 6.3‫מאז‬ ‫המגמות‬099929 6.2‫בין‬ ‫השוואה‬-‫המפותחות‬ ‫למדינות‬ ‫לאומית‬11 6.2‫הקבוצות‬ ‫תת‬10 6.1‫פנויה‬ ‫הכנסה‬ ‫לפי‬ ‫העניים‬ ‫בקרב‬ ‫השונות‬ ‫הקבוצות‬ ‫משקל‬12 6.6‫סיכום‬11 7.‫לעוני‬ ‫אינדיקטורים‬‫הרב‬-‫ממדי‬16 7.0‫הנתונים‬ ‫מקורות‬16 7.3‫הכלכלי‬ ‫הממד‬17 7.2‫הרגשי‬ ‫הממד‬14 7.2‫החברתי‬ ‫הממד‬19 7.1‫הבריאותי‬ ‫הממד‬19 7.6)‫(ילדים‬ ‫הישגים‬ :‫הלימודי‬ ‫הממד‬61 7.7‫סיכום‬61
 4. 4. 4.‫המאקרו‬ ‫ההתפתחויות‬ ‫של‬ ‫בפרספקטיבה‬ ‫העוני‬-‫כלכליות‬63 4.0‫לאורך‬ ‫לנפש‬ ‫התוצר‬‫זמן‬63 4.3‫בעתיד‬ ‫להתפתחותו‬ ‫וההשלכות‬ ‫העוני‬ ‫התפתחות‬62 4.2‫הממשלתי‬ ‫ובתקציב‬ ‫בתל"ג‬ ‫החברתית‬ ‫ההוצאה‬ ‫אחוז‬62 4.2‫סיכום‬62
 5. 5. ‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ‫רשימת‬ 1.‫אלי‬ ‫אלאלוף‬ ‫מר‬–‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬–‫חיים‬ ‫למפעל‬ ‫ישראל‬ ‫פרס‬ ‫חתן‬ 2.‫שלומית‬ ‫אבני‬ '‫גב‬–‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫נציגת‬ 3.‫עמוס‬ ‫אדאווי‬ ‫מר‬-‫צעירה‬ ‫ומנהיגות‬ ‫חינוך‬ ‫רכז‬ ,'‫ד‬ ‫יפו‬ ‫שכונה‬ ‫ועד‬ ‫יו"ר‬ 4.‫אדי‬ '‫פרופ‬-‫אודרי‬ ‫רקח‬–‫תל‬ '‫אונ‬ ,‫לחינוך‬ ‫ביה"ס‬ ,‫בחינוך‬ ‫ומדיניות‬ ‫למנהל‬ ‫החוג‬ ‫ראש‬-‫אביב‬ 5.‫אביגדור‬ ‫אוחנה‬ ‫מר‬–‫הדתות‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬ ‫לשעבר‬ 6.‫יהודה‬ ‫אלירז‬ ‫מר‬–‫ותעס‬ ‫הכשרה‬ ‫תכניות‬ ‫של‬ ‫ויזם‬ ‫כלכלן‬‫החרדי‬ ‫לציבור‬ ‫וקה‬ 7.‫מג'יד‬ ‫אלעטאונה‬ ‫ד"ר‬–‫מדבר‬ ‫נווה‬ ‫אזורית‬ ‫מועצה‬ ‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫האגף‬ ‫מנהל‬ 8.‫אלי‬ ‫אלעזרא‬ ‫מר‬–‫אלעזרא‬ ‫קבוצת‬ ‫ונשיא‬ ‫בעלים‬ 9.‫מירי‬ ‫אנדבלד‬ '‫גב‬–‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫נציגת‬ 11.‫צביקה‬ ‫אקשטיין‬ '‫פרופ‬–‫הרצליה‬ ,‫הבינתחומי‬ ‫המרכז‬ ,‫לכלכלה‬ ‫ביה"ס‬ ‫דיקן‬ 11.‫אריה‬ ‫ביבי‬ ‫מר‬–‫חבר‬‫לשעבר‬ ‫הסוהר‬ ‫בתי‬ ‫שירות‬ ‫ונציב‬ ‫כנסת‬ 12.‫חיים‬ ‫ביבס‬ ‫מר‬–‫מודיעין‬ ‫העיר‬ ‫וראש‬ ‫מקומי‬ ‫לשלטון‬ ‫המרכז‬ ‫יו"ר‬ 13.‫עירית‬ ‫בירן‬ '‫גב‬–‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫נציגת‬ 14.‫ציון‬ ‫גבאי‬ ‫מר‬–‫לידידות‬ ‫הקרן‬ ‫מנכ"ל‬ 15.‫דניאל‬ ‫גוטליב‬ ‫ד"ר‬–‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫נציג‬ 16.‫גל‬ ‫ג'וני‬ '‫פרופ‬–‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫חברתית‬ ‫ורווחה‬ ‫סוציאלית‬ ‫לעבודה‬ ‫ביה"ס‬ ‫דיקן‬ ‫בירושלים‬ 17.‫אייל‬ ‫גלובוס‬ ‫עו"ד‬–‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬ 18.‫צפרא‬ ‫דוויק‬ ‫עו"ס‬–‫הסוציאליים‬ ‫העובדים‬ ‫איגוד‬ ‫יו"ר‬ 19.‫ז'יל‬ ‫דרמון‬ ‫מר‬–‫לתת‬ ‫ארגון‬ ‫יו"ר‬ 21.‫דודי‬ ‫זילברשלג‬ ‫מר‬–‫חברתי‬ ‫פעיל‬ ,‫סופר‬ 21.‫יוסי‬ ‫זעירא‬ '‫פרופ‬–,‫לכלכלה‬ ‫המחלקה‬‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ 22.‫רבקה‬ ‫לויפר‬ '‫גב‬–‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫נציגת‬ 23.‫מאיר‬ ‫חלי‬ ‫מר‬–‫והגליל‬ ‫הנגב‬ ‫לפיתוח‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬ 24.‫מרדכי‬ ‫כהן‬ ‫מר‬–‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬ 25.‫רונלד‬ ‫כהן‬ ‫סר‬–‫ארגון‬ ‫יו"ר‬Social Finance‫ישראל‬ 26.‫רונן‬ ‫כהן‬ ‫מר‬–‫השיכון‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬ 27.‫בני‬ ‫לאו‬ ‫ד"ר‬ ‫הרב‬–‫לדמוקרטיה‬ ‫הישראלי‬ ‫במכון‬ ‫מחקר‬ ‫ועמית‬ ‫הרמב"ן‬ ‫קהילת‬ ‫רב‬ 28.‫יחיאל‬ ‫לסרי‬ ‫ד"ר‬–‫אשדוד‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ 29.‫ארלט‬ ‫מויאל‬ '‫גב‬–‫ברק‬ ‫בני‬ ‫עיריית‬ ,‫רווחה‬ ‫אגף‬ ‫מנהלת‬
 6. 6. 31.‫מנחם‬ ‫מוניקנדם‬ '‫פרופ‬–‫אילן‬ ‫בר‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫סוציאלית‬ ‫לעבודה‬ ‫ביה"ס‬ 31.‫אבי‬ ‫נאור‬ ‫מר‬–‫לקהילה‬ ‫ותרומה‬ ‫חיים‬ ‫למפעל‬ ‫ישראל‬ ‫פרס‬ ‫חתן‬ ,‫אורן‬ ‫וקרן‬ ‫ירוק‬ ‫אור‬ ‫מייסד‬ ‫ולחברה‬ 32.‫אורית‬ ‫שוורץ‬ ‫נוטמן‬ '‫פרופ‬–‫סוציאלית‬ ‫לעבודה‬ ‫המועצה‬ ‫יו"ר‬ 33.‫ירון‬ ‫נוידרפר‬ ‫מר‬–‫ומנכ"ל‬ ‫מייסד‬Social Finance Israel 34.‫ורדה‬ ‫סוסקולני‬ '‫פרופ‬–‫ו‬ ‫ראשון‬ ‫לתואר‬ ‫התכנית‬ ‫ראש‬‫סוציאל‬ ‫לעבודה‬ ‫ביה"ס‬ ‫ראש‬ ‫סגנית‬,‫ית‬ ‫בר‬ ‫אוניברסיטת‬-‫אילן‬ 35.‫אמילי‬ ‫סילברמן‬ ‫ד"ר‬–‫האוניברסיטה‬ ,‫לגיאוגרפיה‬ ‫המחלקה‬ ,‫האורבאנית‬ ‫הקליניקה‬ ‫ראש‬ ‫ירושלים‬ ‫העברית‬ 36.)‫(מיל‬ ‫תא"ל‬–‫החברתיים‬ ‫והשירותים‬ ‫הרווחה‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫יוסי‬ ‫סילמן‬ 37.‫פייסל‬ ‫עזאיזה‬ '‫פרופ‬–‫ותת‬ ‫יו"ר‬ ‫וסגן‬ ‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫סוציאלית‬ ‫לעבודה‬ ‫ביה"ס‬ ‫ראש‬ ‫במ‬‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫ועצה‬ 38.‫דניאל‬ ‫עזריאל‬ ‫עו"ד‬–,‫הלאומי‬ ‫הביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫מנכ"ל‬ ‫לשעבר‬ ,'‫ושות‬ ‫עזריאל‬ ‫עו"ד‬ ‫משרד‬ ‫ציון‬ ‫מבשרת‬ ‫המקומית‬ ‫המועצה‬ ‫ראש‬ ‫לשעבר‬ 39.‫אסתר‬ ‫עמר‬ '‫גב‬–‫שבע‬ ‫באר‬ ‫עיריית‬ ,‫רווחה‬ ‫אגף‬ ‫מנהלת‬ 41.‫חיים‬ ‫פיאלקוף‬ ‫ד"ר‬–‫וכלכלי‬ ‫תכנוני‬ ‫יועץ‬‫העברית‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫החוץ‬ ‫מן‬ ‫מרצה‬ , 41.‫פראו‬ ‫מר‬‫אהוד‬ ‫ור‬–‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬ 42.‫יקותיאל‬ ‫צבע‬ ‫מר‬–‫החברתיים‬ ‫והשירותים‬ ‫הרווחה‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬ 43.‫מיכל‬ ‫צוק‬ '‫גב‬–‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫נציגת‬ 44.‫ניצה‬ )‫(קלינר‬ ‫קסיר‬ '‫גב‬–‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫נציגת‬ 45.‫מיכל‬ ‫נבו‬ ‫קרומר‬ '‫פרופ‬–‫המרכז‬ ‫וראש‬ ‫שפיצר‬ ‫ע"ש‬ ‫סוציאלית‬ ‫לעבודה‬ ‫במחלקה‬ ‫חבר‬ ‫פרופסור‬ ‫למחקר‬ ‫הישראלי‬‫איכותני‬‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫אוניברסיטת‬ , 46.‫מרדכי‬ ‫קרליץ‬ ‫הרב‬–‫ברק‬ ‫בני‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫לשעבר‬ 47.‫בשורה‬ ‫רגב‬ ‫ד"ר‬–‫פנים‬ ‫לביטחון‬ ‫המשרד‬ ‫נציגת‬ 48..‫מ‬ ‫יונה‬ ‫רוזנפלד‬ '‫פרופ‬–‫מאיירס‬ ,‫בכיר‬ ‫יועץ‬-‫ג'ויינט‬-‫ביה"ס‬ )‫(אמריטוס‬ '‫פרופ‬ ,‫ברוקדייל‬ ‫מכון‬ ‫בירוש‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫חברתית‬ ‫ומדיניות‬ ‫סוציאלית‬ ‫לעבודה‬‫לים‬ 49.‫יחיאל‬ ‫שילה‬ ‫ד"ר‬–‫פנימייתי‬ ‫התיישבותי‬ ‫לחינוך‬ ‫המנהל‬ ‫ראש‬ ‫לשעבר‬‫במשרד‬ ‫הנוער‬ ‫ועליית‬ ‫החינוך‬ 51.‫רוני‬ ‫שניצר‬ '‫גב‬–‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫נציגת‬ ‫את‬ ‫הביעו‬ ‫אשר‬ ‫השונים‬ ‫והמשרדים‬ ‫הממשלה‬ ‫נציגי‬ ‫חלק‬ ‫נטלו‬ ‫המשנה‬ ‫ובוועדות‬ ‫במליאתה‬ ,‫הוועדה‬ ‫בדיוני‬ ‫הוועדה‬ .‫לאו‬ ‫ולעיתים‬ ‫הצעתם‬ ‫התקבלה‬ ‫לעיתים‬ ‫הדברים‬ ‫מטבע‬ .‫השונות‬ ‫ההמלצות‬ ‫על‬ ‫המקצועית‬ ‫עמדתם‬ ‫בהשתתפו‬ ‫לראות‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫הממשלה‬ ‫נציגי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הובהר‬ .‫המלצותיה‬ ‫מימון‬ ‫לסוגיית‬ ‫התייחסה‬ ‫לא‬‫אישור‬ ‫תם‬ .‫הממשלה‬ ‫לעמדת‬
 7. 7. ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫דבר‬ .‫בישראל‬ ‫העוני‬ ‫בסוגיית‬ ‫למאבק‬ ‫המלצות‬ ‫שתביא‬ ‫ועדה‬ ‫בראש‬ ‫לעמוד‬ ‫למשימה‬ ‫נעניתי‬ ‫ורעדה‬ ‫בחיל‬ ‫חלמו‬ ‫וכמוני‬ ‫כל‬ ‫בחוסר‬ ‫לישראל‬ ‫שעלו‬ ‫וצעירים‬ ‫משפחות‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫סיפורם‬ ‫הוא‬ ‫שלי‬ ‫הסיפור‬ .‫הישראלי‬ ‫החלום‬ ‫את‬ ‫להגשים‬‫כאן‬ ‫נולדו‬ ‫לא‬ ‫רבים‬ ‫ישראלים‬‫שנה‬ ‫מדי‬ .‫אחרת‬ ‫ממדינה‬ ‫הגיעו‬ ‫אלא‬ .‫חומרית‬ ‫משענת‬ ‫וללא‬ ‫שפה‬ ‫ללא‬ ,‫משפחה‬ ‫ללא‬ ,‫בודדים‬ ‫לעתים‬ ,‫ומבוגרים‬ ‫צעירים‬ ‫אלפי‬ ‫לישראל‬ ‫עולים‬ ‫ומשוכות‬ ‫קשיים‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ,‫מחדש‬ ‫להתחיל‬ ‫מופלאה‬ ‫יכולת‬ ‫מפגינים‬ ‫הם‬ ,‫ובאמונה‬ ‫בנחישות‬ ,‫כאן‬ ‫בגיל‬ .‫הזה‬ ‫המסלול‬ ‫על‬ ‫צעדתי‬ ‫אני‬ ‫גם‬ .‫חדשים‬ ‫חיים‬ ‫ולבנות‬22‫בן‬ ,‫שבמרוקו‬ ‫מפס‬ ‫לישראל‬ ‫לבדי‬ ‫עליתי‬ ‫לשמחתי‬ .‫וחלומות‬ ‫תקוות‬ ‫חדור‬ ,‫כלכלית‬ ‫משענת‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ,‫ילדים‬ ‫עשרה‬ ‫עם‬ ‫במשפחה‬ ‫צעירה‬ ‫לאלמנה‬ .‫התגשמו‬ ‫אלו‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להגשים‬ ‫זוכים‬ ‫היו‬ ‫שרבים‬ ‫לוודאי‬ ‫קרוב‬ ,‫הראויה‬ ‫ההזדמנות‬ ‫לכולם‬ ‫ניתנה‬ ‫שאילו‬ ‫מאמין‬ ‫אני‬ .‫אני‬ ‫אותו‬ ‫שהגשמתי‬ ‫כפי‬ ‫הזה‬ ‫החלום‬ ‫ניסיוני‬‫גם‬ ‫אך‬ ,‫גדולים‬ ‫אישיים‬ ‫ומאמצים‬ ‫בהשקעה‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫כרוכה‬ ‫שההצלחה‬ ‫להכרה‬ ‫אותי‬ ‫הביא‬ ‫אמונה‬ ‫מתוך‬ ..‫והצלחה‬ ‫קידום‬ ‫לו‬ ‫ולאפשר‬ ‫אזרח‬ ‫לכל‬ ‫תקווה‬ ‫שערי‬ ‫לפתוח‬ ‫והמדינה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫ביכולת‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ,‫בישראל‬ ‫והרווחה‬ ‫החינוך‬ ‫לקידום‬ ‫נמרצת‬ ‫בעבודה‬ ‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫הקדשתי‬ ,‫אדם‬ ‫בכל‬ ‫שלי‬ ‫זו‬ ‫הפרי‬ ‫ערי‬‫כולה‬ ‫שלנו‬ ‫בחברה‬ ‫חלשות‬ ‫קבוצות‬ ‫ועל‬ ‫פריה‬. ‫חברתית‬ ‫ראייה‬ ‫מתוך‬ ‫אמיצה‬ ‫החלטה‬ ‫קיבל‬ ,‫כהן‬ ‫מאיר‬ ‫ח"כ‬ ,‫החברתיים‬ ‫והשירותים‬ ‫הרווחה‬ ‫שר‬ ‫את‬ ‫להוביל‬ ‫הסכמתי‬ ‫ואני‬ ,‫בעוני‬ ‫למלחמה‬ ‫ציבורית‬ ‫ועדה‬ ‫להקים‬ ‫עמוקה‬‫הוועדה‬‫שהמאבק‬ ‫בידיעה‬ .‫ממנה‬ ‫ונחוצה‬ ‫נעלה‬ ‫שאין‬ ‫לאומית‬ ‫מטרה‬ ‫הוא‬ ‫בעוני‬ ‫גדול‬ ‫אתגרים‬‫מתהומות‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫הוצאתו‬ ,‫אלו‬ ‫של‬ ‫בערכם‬ ‫להפחית‬ ‫מבלי‬ .‫ישראל‬ ‫מול‬ ‫ניצבים‬ ‫ורבים‬ ‫ים‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫חייהם‬ ‫לתוך‬ ‫וחידלון‬ ‫ייאוש‬ ‫נמהלו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ .‫עליון‬ ‫ערך‬ ‫היא‬ ‫והמצוקה‬ ‫העוני‬ .‫זאת‬ ‫ולאפשר‬ ‫להמשיך‬ ‫נוכל‬ ‫ולא‬ ‫ישראלים‬ ‫העוני‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫למצב‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫בידיעה‬ ‫הוקמה‬ ‫בעוני‬ ‫למלחמה‬ ‫הוועדה‬‫העוני‬ ‫ואכן‬ ,‫הציבורי‬ ‫השיח‬ ‫במרכז‬ ,‫ההמלצות‬ ‫הוגשו‬ ‫בטרם‬ ‫עוד‬ .‫מענה‬ ‫לו‬ ‫שמחפשים‬ ,‫בחשבון‬ ‫אותו‬ ‫שמביאים‬ ,‫בו‬ ‫שדנים‬ ‫נושא‬ ‫להיות‬ ‫חזר‬ ‫את‬ ‫ולבחון‬ ‫מבט‬ ‫להישיר‬ ‫ולהכריחה‬ ‫הישראלית‬ ‫החברה‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫מראה‬ ‫להציב‬ ‫הוועדה‬ ‫הצליחה‬ ‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫אנשים‬ ‫כלפי‬ ‫נוהגים‬ ‫ומוסדותיה‬ ‫בישראל‬ ‫החברה‬ .‫בבואתה‬‫מדאגה‬ ‫ומתנערים‬ ‫בניכור‬ ;‫ליכולתם‬ ‫מעבר‬ ‫שהיו‬ ‫בנסיבות‬ ‫ברובם‬ ‫לכך‬ ‫נקלעו‬ ‫החיים‬ ‫לשולי‬ ‫שנקלעו‬ ‫האנשים‬ .‫למצבם‬ ‫ואחריות‬ .‫יחדיו‬ ‫שנמזגו‬ ‫רבים‬ ‫הרסניים‬ ‫וגורמים‬ ‫ייאוש‬ ,‫הזנחה‬ ‫או‬ ,‫גורל‬ ‫גזירת‬ ‫אינו‬ ‫העוני‬‫הופכין‬ ‫לה‬ ‫שאין‬ ‫אבן‬‫יש‬ ‫נוצר‬ ‫ולא‬.‫מאין‬‫בגלל‬ ‫לעוני‬ ‫המתדרדרים‬ ‫יש‬ ‫אמנם‬ ‫ש‬ ‫החלטות‬‫סיכוי‬ ‫ללא‬ ,‫זו‬ ‫מציאות‬ ‫לתוך‬ ‫נולדו‬ ‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫האנשים‬ ‫של‬ ‫רובם‬ ‫אך‬ ,‫חייהם‬ ‫במהלך‬ ‫קיבלו‬ ‫ביטחון‬ ‫רשת‬ ‫תפרש‬ ‫כי‬ ‫להבטיח‬ ‫אמורים‬ ‫כחברה‬ ‫אנו‬ ,‫לאלה‬ ‫וגם‬ ‫לאלה‬ .‫לבד‬ ‫לשנותה‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ,‫מתמיכה‬ ‫מורכבת‬ ‫כזו‬ ‫ביטחון‬ ‫רשת‬ .‫נחוצות‬ ‫הן‬ ‫שגם‬ ,‫ובקצבאות‬ ‫במימון‬ ‫רק‬ ‫מדובר‬ ‫לא‬ .‫משמעותית‬ ‫מהכוונ‬ ,‫מליווי‬‫מיחס‬ ,‫נאותה‬ ‫חיים‬ ‫מסביבת‬ ,‫לפרט‬ ‫מדאגה‬ ,‫ראוי‬ ‫מחינוך‬ ,‫חברתיים‬ ‫משירותים‬ ,‫ה‬ ‫כבודו‬ ‫השבת‬ ‫היא‬ ‫ממצוקה‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הוצאתו‬ .‫מלתארם‬ ‫כאן‬ ‫קצרה‬ ‫שהיריעה‬ ‫מרכיבים‬ ‫ומעוד‬ ‫אנושי‬ ‫מתוך‬ ‫כולנו‬ ‫וחובתנו‬ ,‫ומלואו‬ ‫עולם‬ ‫הוא‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ,‫במשרד‬ ‫תיק‬ ‫או‬ ‫מספר‬ ‫רק‬ ‫אינו‬ ‫ועני‬ ‫נזקק‬ ‫אדם‬ .‫האבוד‬ ‫הא‬ ‫בכבוד‬ ‫הכרה‬.‫העוני‬ ‫מן‬ ‫להוצאתו‬ ‫ביחד‬ ‫לפעול‬ ,‫אחריות‬ ‫ותחושת‬ ‫טוב‬ ‫רצון‬ ,‫חמלה‬ ,‫הבנה‬ ‫ומתוך‬ ‫דם‬
 8. 8. ‫אני‬ ‫בה‬ ‫החלשות‬ ‫השכבות‬ ‫למען‬ ‫די‬ ‫עושה‬ ‫ולא‬ ‫תפקידה‬ ‫את‬ ‫מזניחה‬ ‫היום‬ ‫של‬ ‫ישראל‬ ‫כי‬ ‫בביטחון‬ ‫אומר‬ ‫הדדית‬ ‫ערבות‬ ,‫סולידריות‬ .‫לעזרה‬ ‫הזקוקים‬ ‫אלפים‬ ‫מאות‬ ‫אותם‬ ‫בשביל‬ ‫יותר‬ ‫לעשות‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬ ‫מאמין‬ ‫האדם‬ ‫ואהבת‬–‫המדינה‬ ‫נוסדה‬ ‫שעליהם‬ ‫בסיסיים‬ ‫יסוד‬ ‫ערכי‬-.‫מרכזיותם‬ ‫את‬ ‫ואיבדו‬ ‫הלכו‬ ‫לו‬ ‫הכבוד‬ ‫את‬ ‫שיעניק‬ ‫לכזה‬ ‫חלשות‬ ‫באוכלוסיות‬ ‫הטיפול‬ ‫אופן‬ ‫לשינוי‬ ‫כלים‬ ‫בהמלצותיה‬ ‫העלתה‬ ‫הוועדה‬ ‫חדשה‬ ‫תקוה‬ ‫לתת‬ ‫שמטרתן‬ ‫אופרטיביות‬ ‫הצעות‬ ‫לממשלה‬ ‫להציע‬ ‫מטרה‬ ‫לעצמה‬ ‫והציבה‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫ראוי‬ ‫ה‬ ‫לאנשים‬ ‫אמתית‬ ‫ותמיכה‬.‫בעוני‬ ‫חיים‬‫רב‬ ‫עוול‬ ‫לתיקון‬ ‫הזדמנות‬ ‫ראיתי‬ ‫הוועדה‬ ‫בהובלת‬-‫שנים‬ .‫ישראל‬ ‫לאזרחי‬ ‫אמתי‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שוויון‬ ‫ולקידום‬ ‫של‬ ‫לשילוב‬ ‫קורא‬ ‫אני‬ ,‫בעוני‬ ‫למלחמה‬ ‫הוועדה‬ ‫כיו"ר‬ ‫ומכאן‬ ‫בישראל‬ ‫החברה‬ ‫למען‬ ‫פועלי‬ ‫שנות‬ ‫כל‬ ‫במשך‬ ‫הא‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫יחולל‬ ‫ממוקד‬ ‫מאמץ‬ ‫של‬ ‫ריכוז‬ ‫רק‬ ‫כי‬ ‫האמונה‬ ‫מתוך‬ ,‫כוחות‬‫יחד‬ ,‫המדינה‬ ‫מערכות‬ .‫מתי‬ ‫של‬ ‫משמעותי‬ ‫לצמצום‬ ‫משותף‬ ‫למאבק‬ ‫להתגייס‬ ‫חייבים‬ ,‫כולה‬ ‫והחברה‬ ‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫האזרחים‬ ‫עם‬ .‫בישראל‬ ‫העוני‬ ‫ממדי‬ ‫הציבור‬ ‫נציגי‬ ,‫וצוותיה‬ ‫בוועדה‬ ‫החברים‬ ‫האנשים‬ ‫לעשרות‬ ‫הלב‬ ‫מכל‬ ‫כנה‬ ‫הערכה‬ ‫להביע‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬ ‫נפעם‬ ‫שנרת‬ ,‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫ונציגי‬ ‫האקדמיה‬ ‫מן‬ ‫מומחים‬‫עצמם‬ ‫ראו‬ ‫כולם‬ .‫לעבודה‬ ‫היסוס‬ ‫ללא‬ ‫מו‬ ‫על‬ ‫שהושקעה‬ ‫האדירה‬ ‫לעבודה‬ ‫תודה‬ ‫אסיר‬ ‫אני‬ .‫הם‬ ‫בגורלם‬ ‫דובר‬ ‫כאילו‬ ‫למשימה‬ ‫מחויבים‬-‫חבר‬ ‫כל‬ ‫ידי‬ ‫משפט‬ ‫ובכל‬ ‫סעיף‬ ‫בכל‬ ‫ניכר‬ ‫זה‬ ‫מאמץ‬ .‫המדינה‬ ‫אהבת‬ ‫ומתוך‬ ‫מלאה‬ ‫בהתנדבות‬ ‫עמי‬ ‫יחד‬ ,‫וחברה‬ ‫ב‬ ‫שמופיעים‬‫דוח‬.‫זה‬ ‫ר‬ ‫אנשים‬ ‫עקבו‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫דרכה‬ ‫אורך‬ ‫לכל‬‫ומזור‬ ‫ישועה‬ ‫תביא‬ ‫שהיא‬ ‫תקווה‬ ‫מתוך‬ ,‫עבודתנו‬ ‫אחר‬ ‫בים‬ ‫והיו‬ ‫בפנינו‬ ‫שהופיעו‬ ‫היו‬ ,‫ועלינו‬ ‫לנו‬ ‫שכתבו‬ ‫היו‬ ,‫אלינו‬ ‫שבאו‬ ‫היו‬ .‫עליהם‬ ‫חמל‬ ‫לא‬ ‫שגורלם‬ ‫לאנשים‬ ‫שהמסמך‬ ‫הגדולה‬ ‫ולתקווה‬ ‫סביבנו‬ ‫לציפיות‬ ‫מודע‬ ‫אני‬ .‫המשימה‬ ‫את‬ ‫השלמנו‬ ‫בטרם‬ ‫עוד‬ ‫עבודתנו‬ ‫שפסלו‬ ‫הר‬ ‫ליחס‬ ‫יזכה‬ ‫מגישים‬ ‫אנו‬ ‫שאותו‬‫נמצאות‬ ‫הוועדה‬ ‫חזון‬ ‫והגשמת‬ ‫ההמלצות‬ ‫קבלת‬ .‫ראוי‬ ‫הוא‬ ‫לו‬ ‫ציני‬ .‫העוני‬ ‫במחלת‬ ‫להכות‬ ‫המפתח‬ ‫בידיהם‬ .‫בראשם‬ ‫הממשלה‬ ‫וראש‬ ‫המדינה‬ ‫קברניטי‬ ‫של‬ ‫באחריותם‬ ‫יישארו‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫ובטוח‬ ‫סמוך‬ ‫אני‬ .‫למצוקה‬ ‫נקלעו‬ ‫שחייהם‬ ‫אלפים‬ ‫למאות‬ ‫תקווה‬ ‫להעניק‬ ‫ביכולתם‬ ‫יסמ‬ ,‫זו‬ ‫עליונה‬ ‫במשימה‬ ‫יעמדו‬ ‫אלא‬ ‫אדישים‬,‫זה‬ ‫חשוב‬ ‫מסמך‬ ‫על‬ ‫ידיהם‬ ‫את‬ ‫כו‬‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫אחריותו‬ ‫ראויה‬ ‫בחברה‬ ‫לחיות‬ ‫לכולנו‬ ‫כך‬ ‫ולאפשר‬ ‫יישומן‬ ‫לגבות‬ ,‫בהמלצות‬ ‫לתמוך‬ ‫כאזרחים‬ ‫מאתנו‬ ‫ואחת‬ .‫מאזרחיה‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫ראויים‬ ‫חיים‬ ‫מזמנת‬ ‫אשר‬ ‫וערכית‬ :‫המקורות‬ ‫מן‬ ‫בפסוק‬ ‫אסיים‬ ‫ֹלא‬ ‫י‬ ִּ‫"כ‬-‫ל‬ַּ‫ע‬ ;‫ץ‬ ֶ‫ָאר‬ ָ‫ה‬ ‫ב‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫ק‬ ִּ‫מ‬ ,‫ֹן‬‫ו‬‫י‬ ְ‫ב‬ ֶ‫א‬ ‫ל‬ ַּ‫ד‬ ְ‫ֶח‬‫י‬-‫ת‬ ֶ‫א‬ ‫ח‬ ַּ‫ת‬ ְ‫פ‬ ִּ‫ת‬ ַּ‫ֹח‬‫ת‬ָ‫פ‬ ,‫ֹר‬‫מ‬‫ֵּא‬‫ל‬ ,‫ָך‬ ְ‫ו‬ַּ‫צ‬ ְ‫מ‬ ‫י‬ ִּ‫ֹכ‬‫נ‬‫ָא‬ ‫ֵּן‬‫כ‬-,‫ָך‬ְ‫ֹנ‬‫י‬ ְ‫ב‬ ֶ‫א‬ְ‫ול‬ ‫ֶָך‬‫י‬ִּ‫ֲנ‬‫ע‬ַּ‫ל‬ ‫יָך‬ ִּ‫ָאח‬ְ‫ל‬ ‫ָך‬ ְ‫ָד‬‫י‬ )‫י"א‬ ‫פסוק‬ ‫ט"ו‬ ‫פרק‬ ‫(דברים‬ "‫ָך‬ֶ‫צ‬ ְ‫ַאר‬ ְ‫ב‬ ‫העצמאות‬ ‫במגילת‬ ‫שהוכרז‬ ‫כפי‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫הייעוד‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫שנזכה‬ ‫בתקוה‬‫ש"תהא‬ ‫מדינה‬ , ."‫ישראל‬ ‫נביאי‬ ‫של‬ ‫חזונם‬ ‫לאור‬ ,‫והשלום‬ ‫הצדק‬ ,‫החירות‬ ‫יסודות‬ ‫על‬ ‫מושתתת‬ ‫אלאלוף‬ ‫אלי‬ ‫ישראל‬ ‫פרס‬ ‫חתן‬ ‫יו"ר‬‫הוועדה‬‫בעוני‬ ‫למלחמה‬
 9. 9. ‫תודה‬ ‫דברי‬ ‫המליאה‬ ‫בדיוני‬ ‫והציגו‬ ‫השתתפו‬ ,‫הוועדה‬ ‫בעבודת‬ ‫חלק‬ ‫שלקחו‬ ‫לאנשים‬ ‫להודות‬ ‫רצוני‬‫ועדות‬ ‫ובדיוני‬ ‫והיו‬ ‫המטרה‬ ‫לטובת‬ ‫נרתמו‬ ,‫ומזמנם‬ ‫מניסיונם‬ ‫נתנו‬ ,‫רלוונטיים‬ ‫מסמכים‬ ‫והעבירו‬ ‫כתבו‬ ,‫המשנה‬ .‫להשיגה‬ ‫כדי‬ ‫הדרך‬ ‫אורך‬ ‫לכל‬ ‫שותפים‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫ראש‬ ,‫נתניהו‬ ‫בנימין‬ ‫ח"כ‬ ‫החברתיים‬ ‫והשירותים‬ ‫הרווחה‬ ‫שר‬ ,‫כהן‬ ‫מאיר‬ ‫ח"כ‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬ ,‫לפיד‬ ‫יאיר‬ ‫ח"כ‬ ‫החינוך‬ ‫שר‬ ,‫פירון‬ ‫שי‬ ‫ח"כ‬‫משרדו‬ ‫וצוות‬ ‫משרדה‬ ‫וצוות‬ ‫הבריאות‬ ‫שרת‬ ,‫גרמן‬ ‫יעל‬ ‫ח"כ‬ ‫משרדו‬ ‫וצוות‬ ‫הכלכלה‬ ‫שר‬ ,‫בנט‬ ‫נפתלי‬ ‫ח"כ‬ ‫וצוותה‬ ‫בצה"ל‬ ‫אדם‬ ‫כח‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ ,‫ברביבאי‬ ‫אורנה‬ ‫אלוף‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫לוקר‬ ‫הראל‬ ‫מר‬ ‫משרדו‬ ‫וצוות‬ ‫החברתיים‬ ‫השירותים‬ ‫הרווחה‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫סילמן‬ ‫יוסי‬ )'‫(מיל‬ ‫תא"ל‬ '‫פרופ‬‫מ‬ ‫שלמה‬"‫מנכ‬ ,‫יוסף‬ ‫ור‬‫המוסד‬ ‫וצוות‬ ‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫ל‬ ‫משרדו‬ ‫וצוות‬ ‫השיכון‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬ ‫אליהו‬ ‫בן‬ ‫שלמה‬ ‫מר‬ ‫משרדו‬ ‫וצוות‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫משרד‬ ,‫וחברה‬ ‫ממשל‬ ‫סמנכ"ל‬ ,‫פראוור‬ ‫אהוד‬ ‫מר‬ ‫משרדו‬ ‫וצוות‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ,‫תקציבים‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ ,‫לוי‬ ‫אמיר‬ ‫מר‬ ‫הוועדה‬ ‫מליאת‬ ‫חברי‬ ‫המשנה‬ ‫ועדות‬ ‫ראש‬ ‫יושבי‬–‫אדי‬ ‫אודרי‬ '‫פרופ‬-‫אמילי‬ ‫ד"ר‬ ,‫סוסקולני‬ ‫ורדה‬ '‫פרופ‬ ,‫גל‬ ‫ג'וני‬ '‫פרופ‬ ,‫רקח‬ ,‫קסיר‬ )‫(קלינר‬ ‫ניצה‬ '‫והגב‬ ‫פיאלקוף‬ ‫חיים‬ ‫ד"ר‬ ,‫סילברמן‬ ‫המשנה‬ ‫ועדות‬ ‫חברי‬ ‫ועדים‬ ‫מומחים‬‫הוועדה‬ ‫בפני‬ ‫שהופיעו‬‫ו‬‫המשנה‬ ‫ועדות‬ ‫בפני‬ ‫והצוות‬ ‫ישראל‬ ‫מקווה‬ ‫הנוער‬ ‫כפר‬ ‫חברים‬ ‫ישראל‬ ‫כל‬–Alliance Israelite Universeille ‫חברת‬‫ישראל‬ ‫מקינזי‬–‫בונו‬ ‫פרו‬ ‫שסייעה‬ ‫חברת‬‫תקשורת‬ ‫דבי‬
 10. 10. ‫הוועדה‬ ‫מטה‬ ‫צוות‬: ‫עו"ד‬‫לילי‬‫הוועדה‬ ‫מרכזת‬ ,‫יפה‬ ‫וינשטיין‬ ‫רכזי‬‫המשנה‬ ‫ועדות‬–‫איל‬ ‫רוני‬-‫עמא"ר‬ ‫יעל‬ ,‫שפירא‬ ‫הדס‬ ,‫לייזר‬ ‫רועי‬ ,‫חקק‬ ‫בני‬ ,‫לובלינג‬-‫רעות‬ ,‫טולוב‬ ‫שפירא‬ ‫והדס‬ ,‫רואימי‬ ‫עידו‬ ,‫פרץ‬ ‫מזכירות‬–‫מור‬ ‫ואסתי‬ ‫יפרח‬ ‫ירדנה‬ ,‫ברעם‬ ‫חדווה‬-‫אקסלרד‬ ‫גוינט‬ ‫מכון‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫חביב‬ ‫ג'ק‬ '‫פרופ‬ ,‫ולבסוף‬-‫מאיירס‬-‫במהלך‬ ‫תרומתם‬ ‫על‬ ,‫המכון‬ ‫וצוות‬ ‫ברוקדייל‬ .‫הדוח‬ ‫בכתיבת‬ ‫הרב‬ ‫והסיוע‬ ‫הוועדה‬ ‫עבודת‬
 11. 11. 0 ‫פרק‬1:‫ויעדי‬ ‫הוועדה‬ ‫חזון‬‫הוועדה‬ ‫עוני‬‫הינו‬‫תופעה‬‫חברתית‬‫רב‬-‫ממדית‬,‫שמשפיעה‬‫באופן‬‫ומשמעותי‬ ‫רחב‬‫על‬‫האנשים‬,‫המשפחות‬ ‫והקהילות‬‫החווים‬‫אותו‬.‫הצרכים‬ ‫ממילוי‬ ‫החיים‬ ‫תחומי‬ ‫בכל‬ ‫רבים‬ ‫קשיים‬ ‫חוות‬ ‫העניות‬ ‫המשפחות‬ ‫שלהם‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫ולמיצוי‬ ‫להתפתחות‬ ‫לילדיהם‬ ‫הולמים‬ ‫תנאים‬ ‫הענקת‬ ‫דרך‬ ‫הבסיסיים‬‫ועד‬ .‫בעבודה‬ ‫להשתלבות‬‫במקביל‬‫העוני‬‫מהווה‬‫פגיעה‬‫בחוסנה‬‫הלאומי‬‫של‬‫החברה‬‫בישראל‬‫במישור‬ .‫והביטחוני‬ ‫החברתי‬ ,‫הכלכלי‬ ‫הרשמי‬ ‫ההגדרה‬‫רמת‬ ‫לפי‬ ‫העוני‬ ‫בהגדרת‬ ‫מתמקדת‬ ,‫המערב‬ ‫ארצות‬ ‫לכלל‬ ‫בדומה‬ ,‫בישראל‬ ‫העוני‬ ‫של‬ ‫ת‬ ‫הארצות‬ ‫לכלל‬ ‫בהשוואה‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫בישראל‬ ‫העוני‬ ‫שיעור‬ ,‫זו‬ ‫הגדרה‬ ‫לפי‬ .‫למשפחה‬ ‫הפנויה‬ ‫ההכנסה‬ ( ‫המערביות‬OECD.)‫עם‬ ‫בהתמודדות‬,‫זו‬ ‫הגדרה‬ ‫ע"פ‬ ‫העוני‬ ‫תופעת‬‫בשני‬ ‫העוני‬ ‫לצמצום‬ ‫להתייחס‬ ‫יש‬ .‫מובנים‬,‫ראשית‬‫אנשים‬ ‫להביא‬ ‫משמעותו‬ ‫הכלכלי‬ ‫העוני‬ ‫צמצום‬"‫לעצמאות‬"‫של‬ ‫במובן‬‫הכנסות‬ ‫העוני‬ ‫קו‬ ‫מעל‬ ‫מעבודה‬.,‫שנית‬‫המקורות‬ ‫מכל‬ ‫שההכנסות‬ ‫משמעותו‬ ‫פנויה‬ ‫הכנסה‬ ‫לפי‬ ‫העוני‬ ‫צמצום‬, ‫ישירים‬ ‫מיסים‬ ‫ובניכוי‬ ‫העברה‬ ‫תשלומי‬ ‫כולל‬,‫העוני‬ ‫קו‬ ‫מעל‬ ‫הן‬. ‫הרב‬ ‫הראיה‬ ,‫אולם‬-‫ממד‬‫המשפחה‬ ‫הכנסות‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫ההסתכלות‬ ‫חשיבות‬ ‫את‬ ‫מדגישה‬ ‫העוני‬ ‫של‬ ‫ית‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫אלא‬‫ממד‬‫הרב‬ ‫העוני‬ .‫נוספים‬ ‫ים‬-‫ממד‬:‫ל‬ ‫מתייחס‬ ‫י‬ ‫להכנסות‬ ‫מעבר‬ ‫כלכליים‬ ‫משאבים‬‫חסכונ‬ ‫כמו‬‫רכוש‬ ,‫חובות‬ ,‫ות‬ ‫התזונה‬ ‫רמת‬ ‫כמו‬ ‫חיים‬ ‫רמת‬ ‫של‬ ‫ספציפיים‬ ‫מרכיבים‬,‫או‬ ‫הדיור‬ ‫רמת‬‫ה‬‫תנאי‬‫הסביבתיים‬ ‫ם‬ ‫בשכונה‬ ‫ב‬‫חברתיות‬ ‫או‬ ‫בריאותיות‬ ‫ומצוקות‬ ‫עיות‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫קיום‬‫חברתית‬ ‫ותמיכה‬ ‫והזדמנויות‬ ‫זכויות‬ ‫למימוש‬ ‫ומידע‬ ‫ידע‬ ‫כוחות‬ ,‫יכולות‬‫ומוטיבציה‬‫המשפחות‬ ‫של‬‫פעילה‬ ‫להתמודדות‬‫בעיותיהן‬ ‫עם‬ ‫כ‬‫ה‬ ‫ל‬‫ממד‬‫לקו‬ ‫מתחת‬ ‫ההכנסה‬ ‫ברמת‬ ‫החי‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫מצבו‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫רחבה‬ ‫בצורה‬ ‫מגדירים‬ ‫הללו‬ ‫ים‬ ‫חלק‬ .‫העוני‬‫מה‬‫ממד‬,‫מההכנסה‬ ‫מושפעים‬ ‫חלקם‬ ,‫נמוכה‬ ‫להכנסה‬ ‫בעצמם‬ ‫מובילים‬ ‫הפרט‬ ‫ברמת‬ ‫ים‬ .‫יחד‬ ‫גם‬ ‫מההכנסה‬ ‫ומושפעים‬ ‫מובילים‬ ‫וחלקם‬ ‫כל‬ ‫כמו‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ .‫החברה‬ ‫של‬ ‫יסוד‬ ‫מערכי‬ ‫גם‬ ‫נובעת‬ ‫העוני‬ ‫תופעת‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫המחוייבות‬ ‫רווחה‬ ‫כמדינת‬ ‫עצמה‬ ‫את‬ ‫מגדירה‬ ‫המפותחות‬ ‫המדינות‬,‫כ‬ ‫של‬ ‫עקרונות‬ ‫המשלבת‬‫עם‬ ‫חופשית‬ ‫לכלה‬ ‫מחויבות‬‫על‬ ,‫החברה‬ ‫חלקי‬ ‫בין‬ ‫השיוויון‬ ‫על‬ ‫הכלכלית‬ ‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫ההשלכות‬ ‫לתיקון‬ ‫ישירה‬ ‫להתערבות‬ ‫הרווחה‬ ‫מדינת‬ ,‫לכך‬ ‫בהתאם‬ .‫ההזדמנויות‬ ‫שיוויון‬ ‫ועל‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫בקרב‬ ‫העוני‬ ‫שיעור‬‫להבטיח‬ ‫שואפת‬ .‫שלהם‬ ‫הסולידריות‬ ‫תחושת‬ ‫את‬ ‫ולחזק‬ ‫תושביה‬ ‫של‬ ‫הסוציאלי‬ ‫ביטחונם‬ ‫את‬‫של‬ ‫היעדים‬ ‫כי‬ ‫ברור‬ ‫מכאן‬ ‫יעדי‬ ‫הם‬ ‫העוני‬ ‫תופעת‬ ‫והקטנת‬ ‫השוויון‬ ‫אי‬ ‫צמצום‬‫ה‬‫ה‬‫מ‬.‫בישראל‬ ‫הרווחה‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫רכזיים‬‫לכל‬ ‫מובן‬ ‫שהיא‬ ‫בכך‬ ‫מותנים‬ ‫אזרחיה‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫חייהם‬ ‫רמת‬ ‫ושיפור‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫התפתחותה‬ ‫המשך‬ ‫כי‬ .‫הללו‬ ‫היעדים‬ ‫עם‬ ‫בהצלחה‬ ‫תתמודד‬
 12. 12. 3 ‫הם‬ ‫גם‬ ‫מעמידים‬ ‫היהדות‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫ערכי‬‫לצרכיו‬ ‫ההתייחסות‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫עם‬ ‫עליון‬ ‫כערך‬ ‫לעני‬ ‫העזרה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫משותפים‬ ‫אלה‬ ‫ערכים‬ .‫כלכלית‬ ‫לעצמאות‬ ‫ולהגיע‬ ‫מהעוני‬ ‫לצאת‬ ‫אמיתיות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫מתן‬ ‫ועל‬ .‫הישראלית‬ ‫החברה‬ ‫את‬ ‫המרכיבות‬ ‫אחרות‬ ‫לדתות‬ ,‫החברתיים‬ ‫והשירותים‬ ‫הרווחה‬ ‫שר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בעוני‬ ‫למלחמה‬ ‫הוועדה‬ ‫הקמת‬‫ח"כ‬‫נועד‬ ,‫כהן‬ ‫מאיר‬‫לקדם‬ ‫ה‬ ‫עונ‬ ‫עם‬ ‫ההתמודדות‬ ‫את‬‫י‬‫ידי‬ ‫על‬‫הציבורי‬ ‫השיח‬ ‫במוקד‬ ‫בישראל‬ ‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫האנשים‬ ‫סוגיית‬ ‫הצבת‬ ‫ו‬‫עם‬ ‫משמעותית‬ ‫להתמודדות‬ ‫והמלצות‬ ‫הצעות‬ ‫הבאת‬‫ממד‬.‫המדאיגים‬ ‫יה‬ ‫ההתמודדות‬‫מחייבת‬ ‫שוויון‬ ‫ואי‬ ‫עוני‬ ‫עם‬‫את‬‫משקה‬ ‫ופיתוח‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫הכלכלית‬ ‫צמיחתה‬ ‫המשך‬ ‫גם‬ ‫ובמקביל‬‫מ‬ ‫השקעה‬‫של‬ ‫ומתואמת‬ ‫שמעותית‬‫מצוקותיהם‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫משאבים‬‫מי‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫צמיחה‬ ‫של‬ ‫מפירותיה‬ ‫להנות‬ ‫מצליחים‬ ‫שאינם‬,‫בפניהם‬ ‫העומדות‬ ‫ההזדמנויות‬ ‫את‬ ‫ולהרחיב‬‫אף‬ ‫על‬ . ‫מענים‬ ‫לתת‬ ‫נועדו‬ ‫אשר‬ ,‫ממוקדות‬ ‫והן‬ ‫אוניברסליות‬ ‫הן‬ ,‫חברתיות‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫מקיף‬ ‫מסד‬ ‫שקיים‬ ‫הר‬ ‫מדינת‬ ,‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫לאנשים‬‫הצליחה‬ ‫לא‬ ‫בישראל‬ ‫ווחה‬‫האחרון‬ ‫בעשון‬ ‫הפערים‬ ‫של‬ ‫התרחבות‬ ‫למנוע‬ ‫ו‬.‫העוני‬ ‫בהיקף‬ ‫לצמצום‬ ‫להביא‬ ‫עליונה‬ ‫חשיבות‬ ‫רואה‬ ‫הוועדה‬‫ב‬‫עוני‬ ‫מודעת‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫אימוץ‬‫בכל‬‫הציבוריים‬ ‫הגופים‬,‫למצות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫עם‬ ‫ולהתמודד‬ ‫העוני‬ ‫למניעת‬ ‫לתרום‬ ‫יכולתם‬ ‫את‬‫השלכות‬‫יו‬.‫החיים‬ ‫תחומי‬ ‫בכל‬‫מבקשים‬ ‫אנו‬‫את‬ ‫לגייס‬ ‫החברה‬ ‫מגזרי‬ ‫כל‬:‫משולב‬ ‫למאמץ‬ ‫והאזרחי‬ ‫העסקי‬ ,‫הציבורי‬‫הנדרש‬‫אתגר‬ ‫עם‬ ‫להתמודדות‬‫זה‬. ‫העוני‬ ‫עם‬ ‫להתמודדות‬ ‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫של‬ ‫ויעדים‬ ‫מטרות‬ ‫לירידה‬ ‫להוביל‬ :‫בכוחה‬ ‫שיש‬ ‫דרכים‬ ‫מפת‬ ‫בישראל‬ ‫לחברה‬ ‫להציע‬ ‫מבקשות‬ ‫הוועדה‬ ‫המלצות‬‫עקבית‬ ‫ו‬ ‫בהיקף‬‫ב‬‫העוני‬ ‫עומק‬‫את‬ ‫ולהרחיב‬ ,‫תגיע‬ ‫שישראל‬ ‫היא‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫השאיפה‬ .‫ההזדמנויות‬ ‫שוויון‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫לממוצע‬ ‫הדומה‬ ‫עוני‬ ‫לשיעור‬-OECD‫תוך‬11‫הרב‬ ‫העוני‬ ‫את‬ ‫ולצמצום‬ ‫שנים‬-‫ממד‬‫הצעדים‬ .‫י‬ .‫זו‬ ‫לשאיפה‬ ‫אותנו‬ ‫לקרב‬ ‫מיועדים‬ ‫זה‬ ‫בדוח‬ ‫עליהם‬ ‫שהמלצנו‬ ‫העוני‬ ‫עם‬ ‫ההתמודדות‬‫של‬ ‫במתכונת‬ ‫לתרגום‬ ‫ניתנת‬ ‫אינה‬‫כללית‬ ‫מטרה‬‫ה‬ ‫ולכן‬ ,‫אחת‬‫הגדירה‬ ‫וועדה‬ ‫אחת‬ ‫שכל‬ ‫מטרות‬ ‫מספר‬:‫השלם‬ ‫המענה‬ ‫את‬ ‫מרכיבות‬ ‫ויחד‬ ,‫עצמה‬ ‫בפני‬ ‫עומדת‬ 1.‫יצירת‬ ‫היא‬ ‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫מטרת‬‫אשר‬ ‫ציבורית‬ ‫ומערכת‬ ‫חברה‬‫שמה‬‫את‬‫צמצום‬‫ה‬‫בעדיפות‬ ‫עוני‬ ‫גבוה‬‫ה‬‫אינטגרטיב‬ ‫בצורה‬ ‫ופועלת‬‫מודעת‬ ‫פעילות‬ ‫הטמעת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫זו‬ ‫מטרה‬ ‫להשיג‬ ‫וקוהרנטית‬ ‫ית‬ ‫מוסדו‬ ‫בכל‬ ‫עוני‬.‫תיה‬ 2.‫המלצ‬‫ו‬‫ה‬ ‫ת‬‫ו‬‫מצביע‬ ‫ועדה‬‫ות‬‫על‬‫רבים‬ ‫צעדים‬‫לקדם‬ ‫צריכות‬ ‫והחברה‬ ‫שהממשלה‬–‫הסיוע‬ ‫הרחבת‬ ‫כ‬ ‫להכשרת‬ ‫החברתיים‬ ‫השירותים‬ ‫הרחבת‬ ,‫בעבודה‬ ‫להשתלב‬ ‫הסיוע‬ ‫להרחבת‬ ‫הכספי‬‫ו‬‫אדם‬ ‫ח‬ ‫מתורגמים‬ ‫הצעדים‬ ‫רוב‬ .‫הלאומית‬ ‫ברמה‬ ‫מערכתי‬ ‫ותיאום‬ ‫ההתערבות‬ ‫באסטרטגיות‬ ‫רפורמות‬ ‫היעדים‬ ‫כל‬ ‫להשגת‬ ‫הבסיס‬ ‫הוא‬ ‫אלה‬ ‫צעדים‬ ‫מימוש‬ .‫קונקרטיים‬ ‫כמותיים‬ ‫דרך‬ ‫ולאבני‬ ‫ליעדים‬ .‫אחרים‬ 3.‫פנויה‬ ‫הכנסה‬ ‫לפי‬ ‫העוני‬ ‫צמצום‬–‫העוני‬ ‫ועומק‬ ‫העניים‬ ‫היקף‬ ‫קשישים‬ ‫בקרב‬ .‫א‬-‫אש‬ ‫קצבה‬ ‫רמת‬ ‫קביעת‬‫לרמת‬ ‫להגיע‬ ‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫הקשישים‬ ‫מרבית‬ ‫את‬ ‫תביא‬ ‫ר‬ ‫העוני‬ ‫קו‬ ‫מעל‬ ‫הכנסה‬ ‫ילדים‬ ‫עם‬ ‫משפחות‬ ‫בקרב‬ .‫ב‬-‫וצמצום‬ ‫מהעוני‬ ‫רבות‬ ‫משפחות‬ ‫הוצאת‬‫במשפחות‬ ‫העוני‬ ‫עומק‬ ‫בעוני‬ ‫החיות‬ ‫האחרות‬.
 13. 13. 2 ‫הכלכלית‬ ‫העצמאות‬ ‫קידום‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בחלקו‬ ‫יושג‬ ‫זה‬ ‫יעד‬‫המשפחות‬ ‫של‬‫לאפשר‬ ,‫כלומר‬ . ‫בעוני‬ ‫החיות‬ ‫למשפחות‬‫מהעוני‬ ‫לצאת‬ ‫להן‬ ‫שתאפשר‬ ‫מעבודה‬ ‫הכנסה‬ ‫לרמת‬ ‫להגיע‬ ‫כיום‬ ‫כספיות‬ ‫לתמיכות‬ ‫להזדקק‬ ‫בלי‬.:‫נוספים‬ ‫יעדים‬ ‫שני‬ ‫קובעים‬ ‫אנו‬ ,‫זה‬ ‫יעד‬ ‫מימוש‬ ‫לצורך‬ -‫בעבודה‬ ‫היציבה‬ ‫ההשתלבות‬ ‫הרחבת‬ -‫ההשתכרות‬ ‫כושר‬ ‫חיזוק‬ ‫למשפחות‬ ‫התמיכות‬ ‫מערכת‬ ‫חיזוק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בחלקו‬ ‫יושג‬ ‫זה‬ ‫יעד‬‫עובדות‬‫מגיעות‬ ‫שלא‬‫אל‬ ‫מעל‬‫בא‬ ‫העוני‬ ‫לקו‬.‫מעבודה‬ ‫הכנסותיהן‬ ‫מצעות‬ 4.‫ממדי‬ ‫הרב‬ ‫העוני‬ ‫צמצום‬-‫רב‬ ‫כבעיה‬ ‫העוני‬ ‫של‬ ‫התובנה‬ ‫העמקת‬-‫ממד‬‫ויכולת‬ ‫המחויבות‬ ‫חיזוק‬ ,‫ית‬ ,‫זה‬ ‫יעד‬ ‫מימוש‬ ‫לצורך‬ .‫המשפחות‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫הקשיים‬ ‫עם‬ ‫אינטגרטיבית‬ ‫בצורה‬ ‫להתמודד‬ ‫המערכת‬ :‫נוספים‬ ‫יעדים‬ ‫שלושה‬ ‫קובעים‬ ‫אנו‬ ‫ח‬ ‫לשירותים‬ ‫הנגישות‬ ‫הרחבת‬‫הבריאותיות‬ ‫בעיותיהן‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫הדרושים‬ ‫יוניים‬ ‫והחברתיות‬ ‫צמצום‬‫ה‬‫פגיע‬‫של‬ ‫ה‬,‫דיור‬ ‫על‬ ‫הוצאות‬ ‫כמו‬ ‫המשפחה‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫רמת‬ ‫על‬ ‫חריגות‬ ‫הוצאות‬ ‫מיוחדות‬ ‫בעיות‬ ‫עם‬ ‫בילד‬ ‫טיפול‬ ‫או‬ ‫רפואי‬ ‫טיפול‬ ‫ו‬ ‫הרבים‬ ‫הקשיים‬ ‫עם‬ ‫פעילה‬ ‫להתמודדות‬ ‫בעוני‬ ‫החיות‬ ‫משפחות‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫חיזוק‬‫מיצוי‬ ‫הט‬ ‫הכוחות‬.‫בהם‬ ‫מונים‬ 5.‫הבין‬ ‫העוני‬ ‫צמצום‬-‫להתפתחות‬ ‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫לילדים‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שיוויון‬ ‫קידום‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫דורי‬ ‫ולר‬‫צ‬ .‫השכלה‬ ‫כישת‬‫של‬ ‫המשאבים‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫מצום‬‫ה‬‫משפח‬‫ה‬‫הילד‬ ‫של‬ ‫ההצלחה‬ ‫לבין‬‫היום‬ ‫לכך‬ ‫ובהתאם‬.‫בעתיד‬‫התפתחות‬ ‫על‬ ‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫של‬ ‫ההשלכות‬ ‫מניעת‬‫ילדים‬‫הישגיהם‬ ‫ועל‬ ‫מהעוני‬ ‫לצאת‬ ‫סיכוייהם‬ ‫את‬ ‫ולהגביר‬ ‫כילדים‬ ‫חייהם‬ ‫איכות‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫זאת‬ .‫החינוכיים‬ :‫נוספים‬ ‫יעדים‬ ‫שני‬ ‫קובעים‬ ‫אנו‬ ,‫זה‬ ‫יעד‬ ‫מימוש‬ ‫לצורך‬ .‫בעתיד‬ ‫בחינוך‬ ‫הפערים‬ ‫וצמצום‬ ‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫ילדים‬ ‫של‬ ‫הישגיהם‬ ‫רמת‬ ‫קידום‬ ‫הילדים‬ ‫של‬ ‫והנפשית‬ ‫הפיזית‬ ‫בהתפתחות‬ ‫הפגיעה‬ ‫מניעת‬‫לא‬ ‫להתנהגות‬ ‫והדרדרותם‬ ‫נורמטיבית‬ ‫אימוץ‬‫מש‬ ‫להקצות‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫את‬ ‫יחייב‬ ‫הוועדה‬ ‫המלצות‬.‫עוני‬ ‫עם‬ ‫להתמודדות‬ ‫ניכרים‬ ‫אבים‬ ‫האימוץ‬‫יצריך‬‫ש‬‫גורמים‬ ‫בין‬ ‫מירבי‬ ‫תיאום‬ ,‫חדשניים‬ ‫רעיונות‬ ‫אימוץ‬ ,‫שונים‬ ‫בתחומים‬ ‫מערכות‬ ‫ידוד‬ ‫בין‬ ‫משמעותיות‬ ‫שותפויות‬ ‫יצירת‬ ‫תחייב‬ ‫גם‬ ‫עוני‬ ‫עם‬ ‫ההתמודדות‬ .‫והמקומי‬ ‫הלאומי‬ ‫במישור‬ ‫שלטוניים‬ ‫יצריך‬ ‫הדבר‬ ,‫מיוחד‬ ‫באופן‬ .‫זה‬ ‫במאמץ‬ ‫ושילובם‬ ‫בחברה‬ ‫שונים‬ ‫מגזרים‬‫את‬‫אנשים‬ ‫של‬ ‫המלא‬ ‫שיתופם‬ ‫בעונ‬ ‫החיים‬‫י‬‫ביישום‬‫המדיניות‬.‫בעוני‬ ‫מוצלחת‬ ‫מלחמה‬‫ת‬‫של‬ ‫וממוקד‬ ‫מתמשך‬ ,‫מודע‬ ‫מאמץ‬ ‫חייב‬ ‫הישראלית‬ ‫והחברה‬ ‫הממשלה‬‫והצבתה‬.‫לאומי‬ ‫כיעד‬ ‫כאן‬ ‫המובאות‬ ‫ההמלצות‬ ‫באימוץ‬ ‫הכרוכים‬ ‫בקשיים‬ ‫ראש‬ ‫מקלים‬ ‫איננו‬,‫ו‬‫לצפות‬ ‫אין‬‫שניתן‬‫למגר‬‫את‬ .‫בחברתנו‬ ‫העוני‬ ‫תופעת‬‫אולם‬,‫לאנשי‬ ‫יאפשר‬ ‫הוועדה‬ ‫המלצת‬ ‫יישום‬‫ימנע‬ ,‫מהעוני‬ ‫להיחלץ‬ ‫רבים‬ ‫ם‬ ‫ויטיב‬ ‫לעוני‬ ‫להתדרדר‬ ‫אחרים‬ ‫מרבים‬‫את‬‫של‬ ‫מצבם‬‫אלו‬.‫בעוני‬ ‫החיים‬
 14. 14. 2 ‫פרק‬2:‫ה‬ ‫המלצות‬‫ו‬‫ועדה‬ ‫ב‬ ‫המוצגות‬ ‫הרשמיות‬ ‫ההמלצות‬‫דוח‬‫התחומים‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫ואינטגרטיבית‬ ‫רחבה‬ ‫ראייה‬ ‫מייצגות‬ ‫זה‬ ‫ה‬ .‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫מן‬ ‫ומושפעים‬ ‫המשפיעים‬‫דוח‬‫מהמלצות‬ ‫וכן‬ ‫רוחב‬ ‫מהמלצות‬ ‫מורכב‬‫נבחרות‬‫על‬ ‫שגובשו‬ ‫ההמלצות‬ ‫בחירת‬ ‫בתהליך‬ .‫ספציפיים‬ ‫בתחומים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדות‬ ‫ידי‬‫נבחנו‬‫והעלות‬ ‫הישימות‬ ,‫היעילות‬ ‫שונים‬ ‫מתחומים‬ ‫המלצות‬ ‫של‬ ‫תמהיל‬ ‫ליצירת‬ ‫ניסיון‬ ‫נעשה‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫הצעה‬ ‫כל‬ ‫של‬,‫את‬ ‫ישקף‬ ‫אשר‬ ‫ויעוד‬ ‫ממדית‬ ‫ורב‬ ‫כוללת‬ ‫התמודדות‬ ‫של‬ ‫העיקרון‬.‫מתואמת‬ ‫פעילות‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫בחלק‬ ‫במלואן‬ ‫מובאות‬ ‫המשנה‬ ‫ועדות‬ ‫המלצות‬ ‫כלל‬‫דוח‬. ‫ההמלצות‬ ‫ליישום‬ ‫זמנים‬ ‫לוח‬ ‫הוועדה‬‫לשאוף‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫קבעה‬‫להפחתת‬‫שיעור‬‫העוני‬‫בישראל‬‫לממוצע‬‫ה‬-OECD‫בתוך‬11.‫שנים‬‫עמידה‬ ‫תחייב‬ ‫זה‬ ‫ביעד‬‫שהמלצות‬‫הוועדה‬‫תיושמנה‬‫באופן‬‫מלא‬‫של‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬ ‫תוך‬3-5‫כתיבת‬ ‫בעת‬ .‫שנים‬ ‫תכנית‬.‫המלצה‬ ‫לכל‬ ‫מלא‬ ‫ויישום‬ ‫התחלה‬ ‫מועד‬ ‫לקבוע‬ ‫יש‬ ,‫העבודה‬‫שלב‬‫ראשון‬‫של‬‫היישום‬‫לפחות‬ ‫של‬ ‫צריך‬ ,‫מההמלצות‬ ‫חלק‬‫להתחיל‬‫התקציב‬ ‫בשנת‬ ‫כבר‬2115. 2.1‫המלצות‬‫רוחב‬ ‫צרכי‬ ‫של‬ ‫כוללת‬ ‫ראייה‬ ‫על‬ ‫ומתבססות‬ ‫החיים‬ ‫היבטי‬ ‫לכלל‬ ‫מתייחסות‬ ‫הרוחב‬ ‫המלצות‬‫ה‬‫החיים‬ ‫אנשים‬ ‫הנדרשת‬ ‫האירגונית‬ ‫וההיערכות‬ ‫בעוני‬‫ההמלצות‬ ‫ליישום‬. ‫סוגיית‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫והחברתית‬ ‫הציבורית‬ ‫המערכת‬ ‫להנעת‬ ‫התשתית‬ ‫את‬ ‫מייצגות‬ ‫הרוחב‬ ‫המלצות‬ ‫מהוות‬ ‫ואינן‬ ,‫בישראל‬ ‫העוני‬‫בהכרח‬.‫אחר‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫ממשלתי‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫נחלתו‬ ‫את‬ 1.‫ה‬ ‫ליישום‬ ‫הערכות‬‫דוח‬‫חסמים‬ ‫והסרת‬ ‫מעקב‬ , ‫א‬.‫צמצום‬‫רב‬ ‫והתמודדות‬ ‫הסתכלות‬ ‫מחייב‬ ‫העוני‬-‫ובין‬ ‫ממדית‬-‫ב‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ .‫משרדית‬‫תכנית‬ ‫ה‬ ‫רוח‬ ‫את‬ ‫שיבטא‬ ‫באופן‬ ‫לדרך‬ ‫נכונה‬ ‫ליציאה‬ ‫כתנאי‬ ,‫וכוללת‬ ‫אינטגרטיבית‬‫ו‬.‫ועדה‬‫דוח‬‫ה‬‫ו‬‫ועדה‬ ‫וההסתכלות‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ,‫התיאום‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לפעול‬ ‫יש‬ ‫בהם‬ ‫התחומים‬ ‫את‬ ‫הגדיר‬ ‫הרב‬-‫ובין‬ ‫ממדית‬-.‫משרדית‬ ‫ב‬.‫המל‬‫ה‬ ‫צות‬‫דוח‬‫הבין‬ ‫בתיאום‬ ‫הן‬ ‫העוני‬ ‫למיגור‬ ‫הממשלה‬ ‫עבודת‬ ‫בדרך‬ ‫רבים‬ ‫שינויים‬ ‫מחייבות‬ ‫קיימת‬ ‫פעילות‬ ‫וחיזוק‬ ‫חדשה‬ ‫פעילות‬ ‫ביצירת‬ ‫והן‬ ‫הרשויות‬ ‫מול‬ ‫הממשלה‬ ‫בעבודת‬ ‫והן‬ ‫משרדי‬ ‫ה‬ .‫תיאום‬ ‫של‬ ‫חזק‬ ‫ממד‬ ‫בה‬ ‫נדרש‬ ‫אשר‬‫תכנית‬‫תרגום‬ ‫מחייבת‬ ,‫שהיא‬ ‫כמות‬ ,‫כאן‬ ‫המוצעת‬ ‫ומדיד‬ ‫מפורטות‬ ‫עבודה‬ ‫לתוכניות‬‫אך‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ ‫לקחת‬ ‫עשוי‬ ‫התרגום‬ ‫מהלך‬ .‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫של‬ ‫ות‬ .‫הכרחי‬ ‫הוא‬ ‫ג‬.‫כי‬ ,‫מוצע‬‫משרד‬‫תרגום‬ ‫מהלך‬ ‫ירכז‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬‫כאמור‬‫בסעיף‬‫ב‬,'‫יחד‬‫עם‬‫המשרדים‬ ‫המרכזיים‬‫השותפים‬:‫הרווחה‬‫והשירותים‬‫החברתיים‬,‫הכלכלה‬,‫בינוי‬‫ושיכון‬,‫חינוך‬,‫בריאות‬, ‫פנים‬,‫המוסד‬‫לביטוח‬‫לאומי‬,‫המקומי‬ ‫השלטון‬ ‫ומרכז‬‫בסיוע‬‫משרד‬‫האוצר‬‫יתר‬ ‫עם‬ ‫תיאום‬ ‫תוך‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬.‫תוגש‬ ‫שלממשלה‬ ‫לוודא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫עם‬ ‫מתמיד‬ ‫תיאום‬ ‫תוך‬ ,‫זאת‬ ‫כל‬ ‫ובקרה‬ ‫למעקב‬ ‫הניתנת‬ ,‫הועדה‬ ‫רוח‬ ‫את‬ ‫המבטאת‬ ,‫עבודה‬ ‫תכנית‬ ,‫העבודה‬ ‫מלאכת‬ ‫בתום‬ ‫ה‬ ‫ואין‬ ‫חודשים‬ ‫מספר‬ ‫ימשך‬ ‫זה‬ ‫תהליך‬ ‫כי‬ ‫מוערך‬ .‫מפורטים‬‫פעולת‬ ‫תחילת‬ ‫למנוע‬ ‫צריך‬ ‫וא‬ ‫ה‬ ‫למימוש‬ ‫המשרדים‬‫דוח‬.
 15. 15. 1 ‫כך‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫ויש‬ ‫רבים‬ ‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫של‬ ‫ממשימתם‬ ‫חלק‬ ‫היא‬ ‫בעוני‬ ‫המלחמה‬ ‫כי‬ ,‫לזכור‬ ‫יש‬ ‫הת‬ ‫שפעולת‬‫רגום‬‫ובאחריותם‬ ‫במקומם‬ ‫תפגע‬ ‫לא‬ ,‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫משרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫כמוצע‬ ,‫שתעשה‬ .‫האחרים‬ ‫המשרדים‬ ‫לעבודת‬ ‫המשיקים‬ ‫ובתחומים‬ ‫בתחומו‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ,‫המשרדים‬ ‫של‬ ‫ד‬.‫ה‬ ‫תרגום‬ ‫עבודת‬ ‫במהלך‬‫דוח‬‫ל‬‫תכנית‬‫הנכון‬ ‫הארגוני‬ ‫המבנה‬ ‫גם‬ ‫יתברר‬ ,‫מפורטת‬‫ליישום‬‫ותיבחן‬ ‫י‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫קבע‬ ‫ובאורח‬ ‫ההתנעה‬ ‫בשלב‬ ‫מיקומו‬ ‫שאלת‬‫להסרת‬ ‫מנגנונים‬ ‫זה‬ ‫מהלך‬ ‫במסגרת‬ ‫בנו‬ ‫המיניסטריאל‬ ‫בדרג‬ ‫והן‬ ‫המקצועי‬ ‫בדרג‬ ‫הן‬ ‫מחלוקת‬ ‫ולפתרון‬ ‫חסמים‬‫י‬. ‫ה‬.‫שתיבנה‬ ‫בכך‬ ‫יותנה‬ ,‫הממשלה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יתקבל‬ ‫אשר‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫יישום‬ ‫כי‬ ‫מדגישה‬ ‫הוועדה‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫הראשונות‬ ‫השנים‬ ‫לחמש‬ ‫לפחות‬ ‫ומובטחת‬ ‫יציבה‬ ‫תקציבית‬ ‫מסגרת‬ ‫ותוקצה‬‫תכנית‬‫בלא‬ . ‫שתו‬.‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫את‬ ‫לקיים‬ ‫או‬ ‫להחיל‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫כזו‬ ‫מסגרת‬ ‫בטח‬ ‫הבין‬ ‫להיערכות‬ ‫במקביל‬-‫ברמה‬ ‫דומה‬ ‫היערכות‬ ‫יצירת‬ ‫על‬ ‫ממליצים‬ ‫אנו‬ ,‫הלאומית‬ ‫ברמה‬ ‫משרדית‬ :‫על‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ ‫לכן‬ .‫מקומית‬ 1.‫העיר‬ ‫לראש‬ ‫הכפוף‬ ,‫יישובי‬ ‫מתאם‬ ‫בהובלת‬ ‫בעוני‬ ‫לטיפול‬ ‫מקומית‬ ‫ארגונית‬ ‫פלטפורמה‬ ‫הקמת‬. 2.‫הקמת‬‫בעוני‬ ‫לטיפול‬ ‫מקומיים‬ ‫עגולים‬ ‫שולחנות‬‫ובהובלת‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הגורמים‬ ‫כלל‬ ‫בהשתתפות‬ ‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫והמחלקה‬ ‫היישובי‬ ‫המתאם‬. 2.‫העלאת‬‫המודעות‬‫ומיקוד‬‫האנשים‬ ‫באוכלוסיית‬ ‫הממשלה‬ ‫במשרדי‬ ‫העבודה‬ ‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫מש‬ ‫כל‬ ‫בעבודת‬ ‫ומהותי‬ ‫מרכזי‬ ‫כתחום‬ ‫העוני‬ ‫נושא‬ ‫הגדרת‬ ‫על‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬‫פיתוח‬ ‫על‬ ,‫ממשלתי‬ ‫רד‬ .‫בעוני‬ ‫למלחמה‬ ‫משרדי‬ ‫ממונה‬ ‫ומינוי‬ ,‫מוגדרים‬ ‫יעדים‬ ‫עם‬ ‫ממוקדת‬ ‫משרדית‬ ‫תכנית‬ ,‫משרד‬ ‫בכל‬ ‫השונים‬ ‫בדרגים‬ ‫המשימות‬ ‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫אמונים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫והכשרה‬ ‫פיתוח‬ ‫יחייב‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ ‫הדרו‬ ‫בהכשרות‬ ‫להתמקד‬ ‫יש‬ ‫משרד‬ ‫בכל‬ .‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫האנשים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫עבור‬ ‫ממוקדת‬ ‫לעשייה‬‫שות‬ ‫בהם‬ ‫המועסק‬ ‫אדם‬ ‫כח‬ ‫ולסוג‬ ‫היעד‬ ‫לאוכלוסיית‬ ‫הקשורות‬ ,‫המקצועיים‬ ‫בנושאים‬,‫את‬ ‫לבסס‬ ‫כדי‬ ‫המשרדים‬ ‫באחריות‬ ‫הוא‬ ‫אלו‬ ‫שינויים‬ ‫ביצוע‬ .‫עוני‬ ‫מודעת‬ ‫פרקטיקה‬ ‫על‬ ‫המשרדים‬ ‫עבודת‬‫ותיעשה‬‫על‬ .‫הקיים‬ ‫האדם‬ ‫וכח‬ ‫המערכות‬ ‫בסיס‬ ‫הרווחה‬ ‫משרד‬‫י‬‫מקצועית‬ ‫כסמכות‬ ‫שמש‬‫לעניין‬‫טיפול‬‫באנשים‬‫החיים‬‫בעוני‬.‫של‬ ‫מקומו‬ ‫את‬ ‫למצב‬ ‫יש‬ ‫עוני‬ ‫מודעת‬ ‫פרקטיקה‬ ‫בנושא‬ ‫מקצועי‬ ‫וכמנחה‬ ‫מרכזית‬ ‫ככתובת‬ ‫הרווחה‬ ‫משרד‬‫המשרד‬ .‫י‬‫הוו‬‫ה‬‫יועץ‬ .‫בעוני‬ ‫בטיפול‬ ‫מומחיותו‬ ‫את‬ ‫ולפתח‬ ‫להמשיך‬ ‫המשרד‬ ‫על‬ .‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫ליתר‬ ‫תכני‬ 3.‫הנטל‬ ‫את‬ ‫ולצמצם‬ ‫זכויות‬ ‫מיצוי‬ ‫להגביר‬ ‫במטרה‬ ‫תהליכים‬ ‫וייעול‬ ‫פישוט‬ ‫הבירוקרטי‬ ‫להקל‬ ‫להם‬ ‫לסייע‬ ‫שיכולים‬ ‫מהשירותים‬ ‫נהנים‬ ‫ולא‬ ‫הזכויות‬ ‫את‬ ‫ממצים‬ ‫לא‬ ‫בעוני‬ ‫שחיים‬ ‫רבים‬ ‫אנשים‬ .‫מצבם‬ ‫על‬ ‫והגופים‬ ‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬ ,‫המדינה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הניתן‬ ‫הסיוע‬ ‫אפשרויות‬ ‫את‬ ‫למצות‬ ‫הפרט‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫הקשו‬ ‫היעדים‬ ‫השגת‬ ‫על‬ ‫שמשפיע‬ ‫גורם‬ ‫כמובן‬ ‫היא‬ )‫ובכסף‬ ‫(בשירותים‬ ‫השונים‬‫הרב‬ ‫העוני‬ ‫בצמצום‬ ‫רים‬- ‫ממד‬.‫והשלכותיו‬ ‫י‬ ‫אי‬-‫(אי‬ ‫זכויות‬ ‫מיצוי‬-‫למספר‬ ‫קשור‬ )‫רב‬ ‫באיחור‬ ‫שירות‬ ‫קבלת‬ ‫או‬ ‫חלקי‬ ‫שירות‬ ‫קבלת‬ ,‫השירות‬ ‫קבלת‬ :‫גורמים‬ ‫הזכויות‬ ‫ידיעת‬ ‫חוסר‬
 16. 16. 6 ‫השונים‬ ‫בשירותים‬ ‫התהליכים‬ ‫של‬ ‫בירוקרטית‬ ‫מורכבות‬ ‫השירותים‬ ‫את‬ ‫המספקים‬ ‫הגופים‬ ‫ריבוי‬ ‫ה‬ ‫במאפייניהם‬ ‫התחשבות‬ ‫חוסר‬‫של‬ ‫ייחודיים‬‫ו‬ ‫אוכלוסיות‬.‫בעוני‬ ‫החיות‬ ‫משפחות‬ ‫אותם‬ ‫מחייבת‬ ,‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫האנשים‬ ‫של‬ ‫הניכור‬ ‫תחושת‬ ‫את‬ ‫מעצימה‬ ‫הבירוקרטית‬ ‫המורכבות‬ ‫להשקיע‬‫ו‬ ‫משאבים‬.‫זכויותיהם‬ ‫את‬ ‫למצות‬ ‫בניסיון‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ ‫יזומה‬ ‫פעילות‬ ‫נדרשת‬‫ו‬‫כספית‬ ‫(בתמיכה‬ ‫הזכאים‬ ‫של‬ ‫המיצוי‬ ‫אפשרות‬ ‫את‬ ‫שתקדם‬ ‫פרואקטיבית‬ ‫ובשי‬‫חינוך‬ ,‫רווחה‬ ,‫בריאות‬ ‫כמו‬ ‫השונים‬ ‫בתחומים‬ )‫רותים‬‫ו‬.‫דיור‬ ‫א‬.‫זיהוי‬.‫והלאומית‬ ‫המקומית‬ ‫ברמה‬ ‫ותיקונן‬ ‫מערכתיות‬ ‫בעיות‬ ‫ב‬.‫פישוט‬‫התהליכים‬‫בתוך‬‫המערכות‬‫השונות‬‫וביניה‬‫ן‬. ‫ג‬.‫התאמה‬‫תרבותית‬‫של‬‫השירותים‬,‫המענים‬‫והמערכות‬. ‫ד‬.‫מתן‬‫עזרה‬‫אישית‬‫משמעותית‬‫לאנשים‬‫המתקשים‬‫במימוש‬‫הזכויות‬. ‫ה‬.‫חיזוק‬‫כגורם‬ ‫הרווחה‬ ‫מערכת‬ ‫עבודת‬‫מתכלל‬‫במשפחות‬ ‫הטיפול‬ ‫של‬,‫עם‬ ‫מלא‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫תוך‬ .‫האחרים‬ ‫המקצועיים‬ ‫הגורמים‬ ‫ו‬.‫י‬‫פרסום‬ ‫יזום‬‫דוח‬.‫ותחום‬ ‫תחום‬ ‫בכל‬ ,‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫לאנשים‬ ‫הנוגעות‬ ‫זכויות‬ ‫מיצוי‬ ‫על‬ ‫שנתי‬ ‫ז‬.‫ה‬ ‫ממליצה‬ ,‫הפיסיים‬ ‫למוקדים‬ ‫בנוסף‬‫ו‬‫ככלי‬ ‫שישמש‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫הקמת‬ ‫על‬ ‫ועדה‬‫למיצוי‬ ‫ז‬.‫כויות‬ ‫ח‬.‫זכויות‬ ‫מיצוי‬ ‫מרכזי‬ ‫הקמת‬-‫כ‬‫שיעור‬ ‫עם‬ ‫להתמודדות‬ ‫מרכזי‬ ‫צעד‬‫י‬‫הזכויות‬ ‫מיצוי‬,‫הנמוכים‬ ‫אלו‬ ‫מרכזים‬ .‫זכויות‬ ‫ומיצוי‬ ‫למידע‬ ‫ואזוריים‬ ‫מקומיים‬ ‫מרכזים‬ ‫של‬ ‫הקמתם‬ ‫על‬ ‫ממליצה‬ ‫הועדה‬ ‫ב‬ ‫לאנשים‬ ‫סיוע‬ ‫למתן‬ ‫מוקד‬ ‫יהוו‬‫מיצוי‬‫השונים‬ ‫החיים‬ ‫בהיבטי‬ ‫הקיימים‬ ‫המענים‬ ‫כלל‬‫לרבות‬ , ‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫משפטיים‬ ‫יעוץ‬ ‫שירותי‬‫השירות‬ ‫ממערך‬ ‫אינטגרלי‬ ‫חלק‬ ‫יהוו‬ ‫המרכזים‬ . ‫החברתי‬-.‫מקומי‬ :‫המרכז‬ ‫תפקידי‬ .‫החיים‬ ‫תחומי‬ ‫בכל‬ ‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫לזכויותיהם‬ ‫הנוגע‬ ‫המידע‬ ‫ריכוז‬ ‫ארגוני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הניתנים‬ ‫מענים‬ ‫לרבות‬ ,‫פורמליים‬ ‫ובלתי‬ ‫פורמליים‬ ‫מענים‬ ‫לגבי‬ ‫מידע‬ ‫ריכוז‬ ‫ה‬.‫וקהילתיים‬ ‫מקומיים‬ ‫ומענים‬ ,‫האזרחית‬ ‫חברה‬ ‫מידע‬ ‫מתן‬,‫הזכות‬ ‫למימוש‬ ‫הפונה‬ ‫וליווי‬‫אחר‬ ‫ומעקב‬.‫המיצוי‬ ‫ריכוז‬‫מ‬‫העו‬ ‫ולכלל‬ ‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫במחלקות‬ ‫הסוציאליים‬ ‫העובדים‬ ‫עבור‬ ‫ידע‬‫בדים‬ ‫אשר‬ ,‫החברתיים‬ ‫השירותים‬ ‫במערכות‬‫עבורם‬ ‫כתובת‬ ‫יהווה‬‫ויסייע‬‫ל‬ ‫בפעילותם‬‫טובת‬ .‫זכויות‬ ‫מיצוי‬ ‫יוקמו‬111‫הזכויות‬ ‫מיצוי‬ ‫מרכזי‬‫ב‬ ‫כמפורט‬‫דוח‬.‫וקהילה‬ ‫משפחה‬ ,‫פרט‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ 5.‫יצירת‬‫מדרג‬‫בהשתתפות‬‫הרשויות‬‫המקומיות‬‫במימון‬‫מ‬‫שלים‬‫לשירותים‬ ‫חברתיים‬ ‫על‬ ‫בעיקרם‬ ‫מתוקצבים‬ ,‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬ ‫באמצעות‬ ‫המסופקים‬ ‫רבים‬ ‫ממשלתיים‬ ‫שירותים‬-‫ידי‬ ‫לספק‬ ‫להתקשות‬ ‫עשויות‬ ‫חלשות‬ ‫רשויות‬ .‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬ ‫של‬ ‫משלים‬ ‫מימון‬ ‫ומחייבים‬ ‫הממשלה‬
 17. 17. 7 ‫פער‬ .‫ותוכניות‬ ‫לשירותים‬ ‫בנגישות‬ ‫שונים‬ ‫ישובים‬ ‫בין‬ ‫פער‬ ‫נוצר‬ ‫וכך‬ ,‫בעוני‬ ‫החיות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫שירותים‬ ‫ז‬.‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬ ‫של‬ ‫הכלכלי‬ ‫בבסיס‬ ‫ההבדלים‬ ‫מן‬ ‫נובע‬ ‫ה‬ ‫על‬ .‫הכלכלי‬ ‫למעמדן‬ ‫בהתאם‬ ‫מרשויות‬ ‫הנדרש‬ ,‫משלים‬ ‫מימון‬ ‫בשיעורי‬ ‫מדרג‬ ‫יצירת‬ ‫על‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ .‫בעוני‬ ‫החיות‬ ‫משפחות‬ ‫של‬ ‫שונות‬ ‫קבוצות‬ ‫עבור‬ ‫רבים‬ ‫לשירותים‬ ‫יותר‬ ‫שוויונית‬ ‫נגישות‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ .‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫דיפרנציאליים‬ ‫תקצוב‬ ‫שיעורי‬ ‫על‬ ‫ממליצה‬ ‫הועדה‬ 6.‫התכני‬ ‫כלל‬ ‫בחינת‬‫ו‬‫ת‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫להיבטים‬ ‫המתייחסות‬ ‫רבות‬ ‫תכניות‬ ‫כיום‬ ‫יש‬ ‫ובארגונים‬ ‫ברשויות‬ ,‫הממשלה‬ ‫במשרדי‬ ‫ה‬ ‫במשרדים‬ ‫המתקיימת‬ ‫הפעילות‬ ‫על‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫ולהעמיק‬ ‫להרחיב‬ ‫חשוב‬ .‫העוני‬ ‫עם‬ ‫ההתמודדות‬‫שונים‬ ‫ו‬.‫השקיפות‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ :‫ממליצה‬ ‫הועדה‬ 1.‫המידע‬ ‫ריכוז‬‫שוטף‬ ‫באופן‬‫אודות‬‫העוני‬ ‫עם‬ ‫להתמודדות‬ ‫המרכזיות‬ ‫התכניות‬‫השונות‬ ‫במערכות‬ ‫הבין‬ ‫ובראייה‬ ‫ממשלתי‬ ‫משרד‬ ‫בכל‬ ,‫המקומית‬ ‫(ברמת‬-‫בגיבוש‬ .)‫משרדית‬‫המלצות‬‫נעשה‬ ‫הוועדה‬ ‫מיפוי‬‫מקדמי‬‫של‬‫תוכניות‬‫הרווחה‬ ‫בתחום‬ ‫עוני‬ ‫עם‬ ‫להתמודדות‬.‫ראשונים‬ ‫עקרונות‬ ‫ונקבעו‬ 2.‫קביעת‬,‫הממשלה‬ ‫ממשרדי‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫והפעולות‬ ‫המטרות‬ ,‫העקרונות‬‫את‬ ‫מכוונים‬ ‫אשר‬ ‫בעוני‬ ‫שחיות‬ ‫המשפחות‬ ‫עם‬ ‫עבודתם‬. 3.‫לתכניות‬ ‫מדידה‬ ‫ודרכי‬ ‫יעדים‬ ‫קביעת‬. 4.‫בחינת‬‫הדרכים‬ ‫ושל‬ ‫אפקטיביות‬ ‫תכניות‬ ‫של‬ ‫הפצתן‬ ‫לעודד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫התכניות‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬ ‫להפעל‬ ‫המיטביות‬‫תן‬. 5.‫הרחבת‬‫מצליחות‬ ‫בתכניות‬ ‫העשייה‬. 7.‫לעתיד‬ ‫כלכלי‬ ‫בסיס‬ ‫צבירת‬ ‫שלה‬ ‫השוטפות‬ ‫ההכנסות‬ ‫ברמת‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫מתבטא‬ ‫המשפחה‬ ‫של‬ ‫הכלכלי‬ ‫המצב‬,‫כולל‬ ‫בחסכונות‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ .‫לפרוע‬ ‫שעליה‬ ‫חובות‬ ‫יש‬ ‫למשפחה‬ ‫שבה‬ ‫ובמידה‬ ‫דירה‬ ‫כמו‬ ‫רכוש‬ ‫על‬ ‫בבעלות‬ ,‫פנסיה‬ ‫זכויות‬ ‫צבירת‬ ‫ה‬‫ו‬‫התי‬ ‫שתהיה‬ ‫ממליצה‬ ‫ועדה‬‫י‬‫לא‬ ‫חסות‬‫פשר‬‫ו‬‫סיוע‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫עצמי‬ ‫הון‬ ‫לצבור‬ ‫העניות‬ ‫המשפחות‬ ‫של‬ ‫יות‬ ‫עניות‬ ‫ממשפחות‬ ‫שיוצאים‬ ‫צעירים‬ ‫אנשים‬ .‫פנסיה‬ ‫זכויות‬ ‫של‬ ‫ולצבירה‬ ,‫דירה‬ ‫על‬ ‫לבעלות‬ ‫להגיע‬, ‫את‬ ‫מתחילים‬‫חייהם‬‫עצמי‬ ‫הון‬ ‫מעט‬ ‫עם‬,‫מכביד‬ ‫והדבר‬‫מאוד‬‫עצמ‬ ‫לחיים‬ ‫שלהם‬ ‫המעבר‬ ‫על‬‫א‬‫מוצע‬ .‫יים‬ ‫לבחון‬‫פיילוט‬‫העצמה‬ ‫מענק‬ ‫של‬–‫חסכון‬‫עניות‬ ‫במשפחות‬ ‫ילדים‬ ‫עבור‬,‫החיסכון‬ .‫מוגדרות‬ ‫מטרות‬ ‫עבור‬ ‫ראשוני‬ ‫כלכלי‬ ‫בסיס‬ ‫יהווה‬‫שיוצאים‬ ‫לצעירים‬‫מ‬.‫בעוני‬ ‫החיות‬ ‫משפחות‬‫ההעצמה‬ ‫מענק‬‫יעודד‬‫משפחות‬ ‫בעוני‬ ‫שחיות‬‫ל‬ ‫לחסוך‬‫ילדיהם‬ ‫עתיד‬. 8.‫נוספים‬ ‫מדדים‬ ‫בעזרת‬ ‫העוני‬ ‫מדידת‬ ‫הכספיות‬ ‫ההכנסות‬ ‫מדידת‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫כיום‬ ‫העוני‬ ‫מדידת‬‫לגודל‬ ‫ביחס‬ ‫המשפחה‬ ‫בידי‬ ‫הנמצאות‬ ‫ומקצבאות‬ ‫מרכוש‬ ,‫מעבודה‬ ‫ההכנסות‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫בעיקר‬ ‫נמדדים‬ ‫אלה‬ ‫משאבים‬ .‫המשפחה‬,‫בניכוי‬ ‫ה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שאומצה‬ ‫המערבי‬ ‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫המדידה‬ ‫דרך‬ ‫אמנם‬ ‫זו‬ .‫הישירים‬ ‫המיסים‬-OECD‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ., ‫נלק‬ ‫שאינם‬ ‫המשפחה‬ ‫של‬ ‫המצוקה‬ ‫מידת‬ ‫את‬ ‫המגדירים‬ ‫נוספים‬ ‫מרכיבים‬ ‫יש‬.‫בחשבון‬ ‫חים‬
 18. 18. 4 ‫ממלכתית‬ ‫ועדה‬,‫שלמה‬ '‫פרופ‬ ‫בראשות‬‫משנת‬ ‫יצחקי‬2111,‫על‬ ‫משאבים‬ ‫של‬ ‫מדידה‬ ‫הרחבת‬ ‫על‬ ‫המליצה‬ ‫למשפחה‬ ‫הניתנות‬ ‫כספיות‬ ‫והנחות‬ ‫הטבות‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫לזקיפת‬ ‫בעיקר‬ ‫להתייחס‬ ‫מנת‬‫ה‬ ‫בשירותים‬‫שונים‬ ,‫בריאות‬ ‫שירותי‬ ‫(כמו‬‫מס‬ ‫והטבות‬ ‫דיור‬ ,‫חינוך‬.) ‫יו‬ ‫רחבה‬ ‫תמונה‬ ‫קבלת‬ ‫יאפשר‬ ‫הדבר‬‫שונות‬ ‫משפחות‬ ‫בין‬ ‫וההבדלים‬ ‫המשפחה‬ ‫משאבי‬ ‫של‬ ‫תר‬,‫ויצור‬ ‫ל‬ ‫יותר‬ ‫רחב‬ ‫בסיס‬‫מ‬‫והצורך‬ ‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫למשפחות‬ ‫הממוקד‬ ‫הסיוע‬ ‫אחר‬ ‫עקב‬‫ב‬.‫הרחבתו‬ ‫המלצות‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫העוני‬ ‫למדידת‬ ‫הקריטריונים‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫ממליצה‬ ‫הועדה‬‫אלו‬‫כן‬ ‫כמו‬ .‫הוועדה‬ , ‫ממליצה‬‫ב‬ ‫המדידה‬ ‫הרחבת‬ ‫על‬‫ממדית‬ ‫רב‬ ‫ראייה‬,‫ש‬ ‫כפי‬‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באה‬.‫זה‬ ‫בדוח‬ ‫להדגיש‬ ‫יש‬‫כי‬‫אלו‬ ‫צעדים‬‫אינם‬‫לה‬ ‫אלא‬ ‫הקיים‬ ‫העוני‬ ‫מדד‬ ‫את‬ ‫להחליף‬ ‫באים‬‫עליו‬ ‫וסיף‬. ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫הצרכים‬ ‫של‬ ‫כוללת‬ ‫ראייה‬ ‫על‬ ‫ומתבססות‬ ‫החיים‬ ‫היבטי‬ ‫לכלל‬ ‫מתייחסות‬ ‫הרוחב‬ ‫המלצות‬ .‫הנדרשת‬ ‫האירגונית‬ ‫וההיערכות‬ ‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫התשתית‬ ‫את‬ ‫מייצגות‬ ‫הרוחב‬ ‫המלצות‬‫סוגיית‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫והחברתית‬ ‫הציבורית‬ ‫המערכת‬ ‫להנעת‬ .‫בלבד‬ ‫אחר‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫ממשלתי‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫נחלתו‬ ‫את‬ ‫מהוות‬ ‫ואינן‬ ,‫בישראל‬ ‫העוני‬
 19. 19. 9 2.2‫תחום‬ ‫לפי‬ ‫המלצות‬ ‫וקהילה‬ ‫משפחה‬ ‫פרט‬ :‫מרכזיות‬ ‫מערכות‬ ‫שתי‬ ‫באמצעות‬ ‫שוויון‬ ‫אי‬ ‫ושל‬ ‫עוני‬ ‫של‬ ‫תופעות‬ ‫עם‬ ‫מתמודדת‬ ‫בישראל‬ ‫הרווחה‬ ‫מדינת‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬‫הסוציאלי‬ ‫הביטחון‬ ‫רשת‬ ‫שבין‬ ‫השילוב‬ .‫האישיים‬ ‫הרווחה‬ ‫שירותי‬ ‫ומערכת‬ ‫הסוציאלי‬ ‫המחלקות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המופעלות‬ ‫ובקהילה‬ ‫במשפחה‬ ,‫בפרט‬ ‫העוסקות‬ ‫ממוקדת‬ ‫להתערבות‬ ‫ותוכניות‬ ‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬,‫מדיניות‬ ‫מזווית‬ ‫כיום‬ ‫עוני‬ ‫עם‬ ‫להתמודדות‬ ‫העיקרית‬ ‫התשתית‬ ‫את‬ ‫מהווה‬ ‫אל‬ ‫מערכות‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫הרווחה‬.‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫המצוקה‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫דיין‬ ‫יעילות‬ ‫אינן‬ ‫ו‬ ‫אלו‬ ‫במערכות‬ ‫שינויים‬ ‫נדרשים‬ ,‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫לאנשים‬ ‫מיטבי‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫במטרה‬. ‫אישיים‬ ‫רווחה‬ ‫שירותי‬ ‫זרוע‬ .‫בישראל‬ ‫החברתית‬ ‫המדיניות‬ ‫בקביעת‬ ‫מרכזי‬ ‫מקום‬ ‫ממלא‬ ‫החברתיים‬ ‫והשירותים‬ ‫הרווחה‬ ‫משרד‬ ‫המדיניות‬ ‫ליישום‬ ‫הביצוע‬‫העובדים‬ .‫המקומיות‬ ‫ברשויות‬ ‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המחלקות‬ ‫היא‬ ‫מסיבות‬ .‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫האנשים‬ ‫לבין‬ ‫המשרד‬ ‫בין‬ ‫המקשרת‬ ‫החוליה‬ ‫את‬ ‫מהווים‬ ‫במחלקות‬ ‫הסוציאליים‬ ‫המקצועית‬ ‫בעבודה‬ ‫עוני‬ ‫עם‬ ‫ההתמודדות‬ ‫על‬ ‫מרכזי‬ ‫דגש‬ ‫הושם‬ ‫לא‬ ‫עתה‬ ‫עד‬ ‫ומבניות‬ ‫היסטוריות‬ ‫במס‬.‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המחלקות‬ ‫גרת‬‫לכן‬‫על‬-‫מנת‬‫הח‬ ‫באוכלוסיה‬ ‫ממוקד‬ ‫טיפול‬ ‫להבטיח‬‫בעוני‬ ‫יה‬ .‫עוני‬ ‫מודעת‬ ‫פרקטיקה‬ ‫של‬ ‫מושגית‬ ‫מסגרת‬ ‫תחת‬ ‫הרווחה‬ ‫שירותי‬ ‫של‬ ‫העשייה‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫יש‬ ‫שלהם‬ ‫החיים‬ ‫מצבי‬ ‫לשלושת‬ ‫בהתאם‬ ‫הישוב‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫את‬ ‫תמפה‬ ‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המחלקה‬ .‫הולם‬ ‫קיום‬ ,‫ושיקום‬ ‫חילוץ‬ ,‫מניעה‬ :‫לעוני‬ ‫ביחס‬ ‫ה‬ ‫עקרונות‬‫על‬ ‫עבודה‬-‫כוללת‬ ‫כיחידה‬ ‫ההתערבות‬ ‫במרכז‬ ‫המשפחה‬ ‫את‬ ‫יציבו‬ ‫עוני‬ ‫מודעת‬ ‫פרקטיקה‬ ‫פי‬ ,‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫האנשים‬ ‫של‬ ‫לצדם‬ ‫והתייצבות‬ ‫שותפות‬ ‫מתוך‬ ‫תתבצע‬ ‫ההתערבות‬ .‫שונים‬ ‫צרכים‬ ‫בעלת‬ ‫ההתערבות‬ ‫גישת‬ .‫המטרות‬ ‫את‬ ‫במשותף‬ ‫שיגדירו‬ ‫הם‬ ‫השירותים‬ ‫ומשתמשי‬ ‫הסוציאליים‬ ‫והעובדים‬ ‫מוכוו‬ ‫התערבות‬ ‫הינה‬.‫תוצאות‬ ‫נת‬ ,‫משפחתית‬ ,‫פרטנית‬ ‫התערבות‬ ‫המשלבת‬ ‫ממדית‬ ‫רב‬ ‫בגישה‬ ‫תפעלנה‬ ‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המחלקות‬ ‫והן‬ ,‫השירותים‬ ‫משתמשי‬ ‫של‬ ‫האישי‬ ‫במצב‬ ‫שינוי‬ ‫ליצירת‬ ‫הן‬ ‫תכוונה‬ ‫המחלקות‬ .‫וקהילתית‬ ‫קבוצתית‬ .‫מדיניות‬ ‫פרקטיקת‬ ‫באמצעות‬ ‫מצויים‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫החברתי‬ ‫בהקשר‬ ‫שינוי‬ ‫ליצירת‬ :‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ 1.‫משפחה‬ ‫עו"ס‬ ‫אחריות‬:‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫במחלקות‬ ‫ליבה‬ ‫וכתחום‬ "‫כ"נזקקות‬ ‫העוני‬ ‫הגדרת‬ ‫לטיפול‬ ‫המקצועית‬ ‫האחריות‬ ‫את‬ ‫המשפחה‬ ‫עו"ס‬ ‫על‬ ‫מטילה‬‫מודעת‬ ‫בפרקטיקה‬‫המשפחה‬ .‫עוני‬ ‫קרי‬ ,‫השונים‬ ‫החיים‬ ‫בהיבטי‬ ‫הצרכים‬ ‫כלל‬ ‫בחינת‬ ‫תוך‬ ‫העו"ס‬ ‫עבור‬ ‫ההתערבות‬ ‫כמוקד‬ ‫תוגדר‬ ‫וכיו‬ ‫בריאות‬ ,‫חינוך‬ ,‫דיור‬‫ושיתוף‬ ‫בתיאום‬ ‫הליווי‬ ‫תהליך‬ ‫של‬ ‫מתכלל‬ ‫גורם‬ ‫ישמש‬ ‫העו"ס‬ .‫"ב‬ ‫בכ‬ ‫יטפל‬ ‫משפחה‬ ‫עו"ס‬ .‫תהליך‬ ‫בכל‬ ‫המעורבים‬ ‫המקצועיים‬ ‫הגורמים‬ ‫יתר‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬-51-61 .‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫במחלקות‬ ‫הרפורמה‬ ‫להמלצות‬ ‫בהתאם‬ ,‫משפחות‬ ‫כ‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬ ‫זו‬ ‫המלצה‬-001,111-001,111.‫שירות‬ ‫מקבלי‬ ‫כ‬ ‫ההמלצה‬ ‫עלות‬-011-011.‫בשנה‬ ‫מלש"ח‬ 2.‫ממוקדות‬ ‫התערבות‬ ‫לתוכניות‬ ‫תקציב‬ ‫הקצאת‬‫על‬ :-‫במשפחות‬ ‫ויעיל‬ ‫הולם‬ ‫טיפול‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫המשפחה‬ ‫עו"ס‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בעוני‬ ‫החיות‬,‫כלכלית‬ ‫התנהלות‬ ‫לשיפור‬ ‫ממדיות‬ ‫רב‬ ‫בתוכניות‬ ‫לשלבם‬ ‫יש‬
 20. 20. 01 ‫לשילוב‬ ‫המיועדים‬ ‫תקציבים‬ ‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המחלקות‬ ‫לרשות‬ ‫להעמיד‬ ‫יש‬ .‫ועוד‬ ‫תעסוקה‬ ‫ה‬ .‫מעוני‬ ‫וחילוץ‬ ‫מניעה‬ ‫תוכניות‬ ‫ולפיתוח‬‫ו‬‫פני‬ ‫על‬ ‫התוכניות‬ ‫של‬ ‫פריסה‬ ‫ליצור‬ ‫ממליצה‬ ‫ועדה‬ ‫באשכולות‬ ‫ישובים‬1-5. ‫כ‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬ ‫זו‬ ‫המלצה‬-01,111‫כ‬ ‫עלותה‬ .‫משפחות‬-011.‫בשנה‬ ‫מלש"ח‬ 3.‫גמיש‬ ‫פרטני‬ ‫תקציב‬ ‫הרחבת‬:‫יציבות‬ ‫חוסר‬ ‫גורמת‬ ‫השונים‬ ‫החיים‬ ‫היבטי‬ ‫על‬ ‫העוני‬ ‫השפעת‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫נאלצים‬ ‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫האנשים‬ .‫יומיומי‬ ‫לתפקוד‬ ‫הנחוצים‬ ‫במשאבים‬ ‫מצב‬ ,‫מכך‬ ‫יתרה‬ .‫שבשגרה‬ ‫התנהלות‬ ‫מהם‬ ‫המונעים‬ ‫בסיסיים‬ ‫בצרכים‬ ‫חוסר‬ ‫מצבי‬‫משבר‬ ‫י‬ ‫לשירות‬ ‫המחלקות‬ ‫לרשות‬ ‫עומד‬ ‫כיום‬ .‫מוחלט‬ ‫אונים‬ ‫בחוסר‬ ‫המשפחות‬ ‫את‬ ‫פעם‬ ‫לא‬ ‫מותירים‬‫ים‬ ‫על‬ ‫(הניתן‬ ‫גמיש‬ ‫תקציב‬ ‫חברתיים‬-‫במתן‬ ‫אותן‬ ‫המשמש‬ )‫לידידות‬ ‫והקרן‬ ‫הרווחה‬ ‫משרד‬ ‫ידי‬ ‫בריאות‬ ‫שירותי‬ ‫מימון‬ :‫כגון‬ ,‫האמורים‬ ‫המצבים‬ ‫עבור‬ ‫מענים‬–‫לטיפולים‬ ‫הסעות‬ ,‫תרופות‬ ‫שירותים‬ ,‫רפואיים‬‫חינוכיים‬–‫מספק‬ ‫אינו‬ ‫היום‬ ‫הקיים‬ ‫התקציב‬ .‫בסיסי‬ ‫ציוד‬ ‫ורכישת‬ ‫אבחונים‬ ‫עו"ס‬ ‫בידי‬ ‫וגמיש‬ ‫זמין‬ ,‫טיפולי‬ ‫התערבות‬ ‫כלי‬ ‫שישמש‬ ‫כך‬ ‫משמעותית‬ ‫להרחיבו‬ ‫ממליצים‬ ‫ואנו‬ ‫יש‬ ,‫שונים‬ ‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫שבאחריות‬ ‫מענים‬ ‫מגוון‬ ‫עבור‬ ‫ניתן‬ ‫זה‬ ‫ותקציב‬ ‫היות‬ .‫המשפחה‬ ‫בין‬ ‫דיון‬ ‫לקיים‬-‫האחריו‬ ‫לחלוקת‬ ‫משרדי‬.‫הסיוע‬ ‫דרכי‬ ‫ואספקת‬ ‫הזכאות‬ ‫כללי‬ ‫על‬ ‫ולהסכמה‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬ ‫זו‬ ‫המלצה‬-001,111-001,111‫כ‬ ‫עלותה‬ .‫משפחות‬-011-011.‫בשנה‬ ‫מלש"ח‬ 4.:‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫אנשים‬ ‫בקרב‬ ‫חובות‬‫עימם‬ ‫המרכזיים‬ ‫הקשיים‬ ‫אחד‬‫החיים‬ ‫אנשים‬ ‫מתמודדים‬ ‫הינו‬ ‫בעוני‬‫אנשים‬ ‫של‬ ‫בהתמודדותם‬ ‫שעסקו‬ ‫מחקרים‬ .‫חובות‬‫בעוני‬ ‫החיים‬‫כי‬ ‫מצאו‬ ‫חובות‬ ‫עם‬ ‫על‬-,‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫לחייבים‬ ‫לעזור‬ ‫מנת‬‫האכיפה‬ ‫שירותי‬ ‫של‬ ‫להנגשה‬ ‫לפעול‬ ‫יש‬‫מודעות‬ ‫להעלאת‬ , ‫החיים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫וליכולות‬ ‫לצרכים‬ ‫השונות‬ ‫המערכות‬ ‫של‬ ‫ולהתאמה‬ ‫לזכויותיהם‬ ‫החייבים‬ .‫בעוני‬ ‫הגבי‬ ‫ולמערכות‬ ‫לחייבים‬ ,‫לנושים‬ ‫משותף‬ ‫אינטרס‬ ‫היא‬ ‫חוב‬ ‫להסדרת‬ ‫פתרונות‬ ‫מציאת‬.‫יה‬ ‫ה‬‫ו‬‫סוג‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫ממליצה‬ ‫ועדה‬‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫החובות‬ ‫יית‬‫בחובות‬ ‫התמקדות‬ ‫תוך‬ ‫ופועלים‬ ,‫יומיומי‬ ‫לקיום‬ ‫בסיסיים‬ ‫שירותים‬ ‫המספקים‬ ‫המים‬ ‫ולתאגידי‬ ‫החשמל‬ ‫לחברת‬ .‫השירותים‬ ‫ניתוק‬ ‫של‬ ‫ומימוש‬ ‫איום‬ ‫באמצעות‬ :‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ ‫א‬.‫הבאות‬ ‫האוכלוסייות‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫יש‬‫חסינות‬‫וחשמל‬ ‫מים‬ ‫של‬ ‫מוחלט‬ ‫מניתוק‬‫מקבלי‬ : ,‫הכנסה‬ ‫השלמת‬ ,‫הכנסה‬ ‫הבטחת‬ ‫זה‬ ‫(ובכלל‬ ‫הלאומי‬ ‫מהביטוח‬ ‫קיום‬ ‫קצבאות‬‫נכות‬‫כללית‬ ‫ונפגעי‬‫עבודה‬;‫רגל‬ ‫פשיטת‬ ‫בהליך‬ ‫הנמצאים‬ ‫צרכנים‬ ;‫באמצעים‬ ‫מוגבלים‬ ‫חייבים‬ ;)‫משקי‬ ‫בית‬‫שבהם‬‫מתגוררים‬‫קטינים‬;‫חולים‬‫כרוניים‬‫כלכל‬ ‫במצב‬ ‫כנמצאים‬ ‫שיוכרו‬ ‫וצרכנים‬ ;‫י‬ .)‫ארנונה‬ ‫להנחות‬ ‫(בדומה‬ ‫קשה‬‫יש‬‫ליצור‬‫חלופות‬‫אשר‬‫יאפשרו‬‫סיפוק‬‫כמות‬‫מפוקחת‬‫של‬ ‫חשמל‬‫ומים‬‫במקרים‬‫שבהם‬‫אנשים‬‫אינם‬‫עומדים‬‫בתשלומיהם‬.‫על‬‫הממשלה‬‫לתקצב‬‫את‬ ‫סיפוק‬‫סף‬‫הצריכה‬‫המינמלי‬‫של‬‫מים‬‫וחשמל‬.‫כמו‬‫כן‬,‫יש‬‫לקבוע‬‫כי‬‫כל‬‫גביית‬‫החובות‬‫של‬ ‫מוצרים‬‫אלו‬‫המהווים‬‫מוצרים‬‫חיוניים‬‫לחיים‬‫בכבוד‬‫תיעשה‬‫במסגרת‬‫הליך‬‫משפטי‬‫ולא‬ ‫באמצעות‬‫הליך‬‫הגבייה‬‫המנהלי‬‫אשר‬.‫מקרה‬ ‫בכל‬ ‫מומלץ‬ ‫ביטולו‬ ‫ב‬.‫הסכמה‬ ‫עם‬ ‫החוב‬ ‫קרן‬ ‫על‬ ‫הריבית‬ ‫תשלומי‬ ‫את‬ ‫להקפיא‬ ‫יש‬ :‫ריבית‬ ‫תשלומי‬ ‫הקפאת‬ ‫הסדר‬ ‫והריבית‬ ‫החוב‬ ‫קרן‬ ‫על‬ ‫יעשה‬ ‫התשלום‬ .‫העירייה‬ ‫או‬ ‫לפועל‬ ‫ההוצאה‬ ‫מול‬ ‫תשלומים‬ ‫צו‬ ‫על‬ ‫שנצבר‬‫הרגע‬ ‫לאותו‬ ‫עד‬ ‫ה‬.
 21. 21. 00 ‫ג‬.‫הקמת‬‫קרן‬‫ממשלתית‬‫ל‬‫תנאי‬ ‫ולשיפור‬ ‫ריבית‬ ‫ללא‬ ‫הלוואות‬‫האשראי‬‫החיים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫בעוני‬:‫כיוון‬ ,‫שונות‬ ‫הגבלות‬ ‫עם‬ ‫מאוד‬ ‫יקר‬ ‫לאשראי‬ ‫לרוב‬ ‫זכאיות‬ ‫בעוני‬ ‫החיות‬ ‫משפחות‬ .‫בסיכון‬ ‫כהלוואות‬ ‫נתפסות‬ ‫להם‬ ‫שניתנות‬ ‫שההלוואות‬‫יש‬‫להקים‬‫קרן‬‫ממשלתית‬‫אשר‬ ‫תסייע‬‫לחברות‬‫האשראי‬‫להעניק‬‫תנאי‬‫אשראי‬‫זולים‬‫יותר‬‫ערבות‬ ‫של‬ ‫מערכת‬ ‫באמצעות‬ )‫באנגליה‬ ‫קיים‬ ‫דומה‬ ‫(מודל‬ ‫מדינה‬ ‫ובטחונות‬‫ותספק‬‫הלוואות‬‫ללא‬‫ריבית‬‫לאנשים‬‫החיים‬ ‫בעוני‬‫חיים‬ ‫למצבי‬ ‫נקלעו‬ ‫אשר‬‫משבריים‬‫על‬ ‫לסיוע‬ ‫וזקוקים‬-‫מנת‬‫ש‬ ‫מצב‬ ‫למנוע‬‫ל‬‫סחרור‬ ‫חובות‬. 5.:‫העצמה‬ ‫מענק‬‫בעוני‬ ‫שגדל‬ ‫ילד‬ ‫של‬ ‫הסיכויים‬‫היתר‬ ‫בין‬ ‫גבוהים‬ ‫לבגרות‬ ‫בהגיעו‬ ‫גם‬ ‫עני‬ ‫להישאר‬ ‫לפיכך‬ .‫שלו‬ ‫והפיננסי‬ ‫האנושי‬ ‫ההון‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫ביכולתו‬ ‫המתרחשת‬ ‫הפגיעה‬ ‫בגלל‬‫עוני‬ ‫של‬ ‫מצב‬ ‫ה‬ .‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫ילדים‬ ‫מבחינת‬ ‫טווח‬ ‫ארוכות‬ ‫שליליות‬ ‫השלכות‬ ‫מייצר‬‫ו‬‫מודל‬ ‫לבחון‬ ‫מציעה‬ ‫ועדה‬ ‫לי‬ ‫ולהביא‬ ‫עניות‬ ‫משפחות‬ ‫בקרב‬ ‫חסכון‬ ‫לעודד‬ ‫נועד‬ ‫אשר‬‫כלכלי‬ ‫הון‬ ‫צירת‬‫ראשוני‬‫יעמוד‬ ‫אשר‬ .‫לבגרות‬ ‫יגיע‬ ‫כאשר‬ ,‫זו‬ ‫במשפחה‬ ‫גדל‬ ‫אשר‬ ,‫ילד‬ ‫לרשות‬ ‫ה‬‫ו‬‫של‬ ‫פיילוט‬ ‫על‬ ‫להמליץ‬ ‫לנכון‬ ‫רואה‬ ‫ועדה‬‫תכנית‬‫עבור‬ "‫העצמה‬ ‫"מענק‬ ‫של‬ ‫במתכונת‬ ‫חסכון‬ ‫חייהם‬ ‫את‬ ‫מתחילים‬ ‫שהם‬ ‫זאת‬ ‫לאור‬ ‫מוחרף‬ ‫פנימיות‬ ‫ילדי‬ ‫בקרב‬ ‫הקושי‬ .‫פנימיות‬ ‫בוגרי‬ ‫ילדים‬ ‫א‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫הבוגרים‬‫ילדי‬ ‫מתוך‬ ‫לבחור‬ ‫יש‬ .‫משמעותי‬ ‫וכלכלי‬ ‫משפחתי‬ ‫עורף‬ ‫ללא‬ ‫רבים‬ ‫תגרים‬ ‫ה‬ ‫מרכיבי‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ,‫היעד‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫את‬ ‫הפנימיות‬‫תכנית‬.‫החיסכון‬ ‫ומתווה‬ 6.‫כחלק‬ ‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ ‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫למחלקות‬ ‫בצמוד‬ ‫שיפעלו‬ ‫זכויות‬ ‫מיצוי‬ ‫מרכזי‬ ‫יפותחו‬ ‫המחלקה‬ ‫משירותי‬,‫הזכו‬ ‫מיצוי‬ ‫מרכזי‬ .‫לגודלה‬ ‫בהתאם‬‫יטפלו‬ ‫יות‬‫הנוגעים‬ ‫התחומים‬ ‫בכל‬ ‫הרשויות‬ ‫מול‬ ‫והתנהלות‬ ‫לבירוקרטיה‬‫ל‬ ‫המוסד‬ ‫כמו‬ ,‫לאומי‬ ‫ביטוח‬,‫משרד‬‫ה‬‫הוצ‬ ,‫שיכון‬‫אה‬ ‫לפועל‬,‫ארנונה‬ ,,‫ומים‬ ‫חשמל‬ ‫חובות‬ ‫(כולל‬ ‫חייבים‬ ‫וליווי‬ ‫בחובות‬ ‫טיפול‬ ,‫הבריאות‬ ‫מערכת‬ ‫ועוד‬ )‫לפועל‬ ‫הוצאה‬ ,‫לבנקים‬ ‫חובות‬ ,‫ארנונה‬‫המרכז‬ .‫שירו‬ ‫יספק‬‫האזרחי‬ ‫לכל‬ ‫תים‬‫אך‬ ‫ברשות‬ ‫ם‬ ‫עם‬ ‫תיאום‬ ‫כדי‬ ‫ותוך‬ ‫בעוני‬ ‫החיים‬ ‫לאנשים‬ ‫הקשורות‬ ‫לסוגיות‬ ‫מיוחדת‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫מתן‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ .‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המחלקות‬‫אין‬ ‫שבהן‬ ‫הגדולות‬ ‫הרשויות‬ ‫בעשר‬ ‫יוקמו‬ ‫הזכויות‬ ‫מיצוי‬ ‫מרכזי‬ ‫ב‬ ,‫מרכז‬-64‫אקונומי‬ ‫סוציו‬ ‫מאשכול‬ ‫בינוניות‬ ‫רשויות‬1-5‫ו‬-36‫ניי‬ ‫מרכזים‬.‫דים‬‫אחד‬ ‫כל‬ ‫ממר‬‫כ‬ ‫ישרת‬ ‫אלו‬ ‫ניידים‬ ‫כזים‬-5.‫קטנות‬ ‫רשויות‬ ‫בכ‬ ‫מוערכת‬ ‫המרכזים‬ ‫הקמת‬ ‫עלות‬-00.‫מלש"ח‬ ‫בכ‬ ‫מוערכת‬ ‫המרכזים‬ ‫של‬ ‫שנתית‬ ‫תפעול‬ ‫עלות‬-01.‫מלש"ח‬ ‫הסוציאלי‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫בהכנסה‬ ‫עתידית‬ ‫פגיעה‬ ‫לצמצם‬ ‫המבקשת‬ ‫מקיפה‬ ‫מערכת‬ ‫היא‬ ‫בישראל‬ ‫הסוציאלי‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫אירועים‬ ‫עקב‬ ‫הציבור‬ ‫כלל‬‫יותר‬ ‫באופן‬ .)‫ועוד‬ ‫ילדים‬ ‫גידול‬ ,‫לידה‬ ,‫אבטלה‬ ,‫מעבודה‬ ‫נכות‬ ‫(כגון‬ ‫מגוונים‬ ‫העדר‬ ‫של‬ ‫במקרים‬ ‫ולמשפחות‬ ‫לפרטים‬ ‫חברתית‬ ‫הגנה‬ ‫להבטיח‬ ‫הקיום‬ ‫קצבאות‬ ‫מערכת‬ ‫מבקשת‬ ‫ספציפי‬ ‫למשפחה‬ ‫סבירה‬ ‫הכנסה‬. ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫כלכלית‬ ‫במצוקה‬ ‫הנתונים‬ ‫ומשפחות‬ ‫יחידים‬ ‫בידי‬ ‫לסייע‬ ‫היא‬ ‫המרכזיות‬ ‫המטרות‬ ‫אחת‬ ‫באופן‬ ‫כלכליים‬ ‫משאבים‬ ‫העברת‬ .‫אליו‬ ‫מלהיקלע‬ ‫להימנע‬ ‫או‬ ,‫ממנו‬ ‫להשתחרר‬ ,‫שרויים‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫העוני‬ ‫מתקשה‬ ‫מהאוכלוסייה‬ ‫חלק‬ ‫כי‬ ‫שמניחים‬ ‫במידה‬ ,‫לסיוע‬ ‫מרכזי‬ ‫אמצעי‬ ‫היא‬ ‫לפרטים‬ ‫מהכלל‬ ‫ישיר‬ ‫בשוק‬ ‫השתתפות‬ ‫באמצעות‬ ‫עצמו‬ ‫בכוחות‬ ‫להתפרנס‬‫העבודה‬‫בעבור‬ ‫ואילו‬ ,‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫או‬ ‫זמני‬ ‫באופן‬ ‫א‬ ‫חלק‬‫קו‬ ‫מעל‬ ‫שהיא‬ ‫חיים‬ ‫רמת‬ ‫מספקות‬ ‫אינן‬ ‫החופשי‬ ‫השוק‬ ‫באמצעות‬ ‫הפרנסה‬ ‫אפשרויות‬ ‫חר‬‫ה‬.‫עוני‬

×