Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

 1. 1. BÖnh ®¸i th¸o ®êng
 2. 2. §¹i c¬ng §N: ↑ glucose m¸u m·n tÝnh DT: 1985 : 30tr ngêi ®t® 1994: 98,9tr 2010: kho¶ng 215tr ViÖt nam: Hµ néi 1990: 1,1%- 1999: 2,42% TPHCM 1993: 2,68%
 3. 3. DÞch tÔ ®¸i th¸o ®êng theo WHO tíi2025
 4. 4. ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh • §M TM bÊt kú ≥11,1mmol/l (2lÇn) hoÆc • §M TM ®ãi ≥7mmol/l (2lÇn) hoÆc • §M TM 2h sau lµm NPT§M ≥11,1mmol/l * Gi¶m dung n¹p glucose §MTM ®ãi<7mmol/l vµ §M TM 2h sau lµm NPT§M ≥7,8mmol/l
 5. 5. ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh Adapted from The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care. 1997;20:1183-1197. §M ®ãi 126 mg/dL 110 mg/dL 7.0 mmol/L 6.1 mmol/L RL Glucose ®ãi Normal 2h sau NPT§M 200 mg/dL 140 mg/dL 11.1mmol/L 7.8 mmol/L §T§ ↓ dung nap Glucose Normal §T§ 1-2
 6. 6. ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh * §K - nhÞn ®ãi 8-14h -3 ngµy tríc: 150-200g glucid/ng, ko gsøc - ®ang bÞ bÖnh, dïng thuèc cã a/h §M * ChØ ®Þnh -5,5 mmol/l ≤ §M ≤ 7mmol/l - bÐo, bÐo d¹ng nam -RLMM - TS g® ®t® -TS ®Î con ≥ 4kg - §N (+) -LS ± b/c m·n tÝnh
 7. 7. ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh * TiÕn hµnh : -Uèng 75g glucose + 250ml níc -XN: §MTM 2h sau uèng * §¸nh gi¸ KQ §M <7,8mmol/l : kh«ng §T§ 7,8mmol/l ≤ §M ≤ 11,1mmol/l: GDNG §M ≥ 11,1 mmol/l : bÞ §T§
 8. 8. Ph©n lo¹i -  30 tuæi - Tr/c LS rÇm ré - ThÓ tr¹ng bt hoÆc gÇy . - TS gi® : ®t®, bÖnh lý tù MD kh¸c. - Cã bÖnh lý tù MD phèi hîp. - XN + HLADR3 - DR4 + KT kh¸ng ®¶o tuþ (+ + ) + insulin m¸u thÊp hoÆc =0. + Test Gluccagon?(peptid C  0,3 nmol/l). - §iÒu trÞ Sulfamid h¹ §M ko kÕt qu¶ . - B/c cÊp tÝnh : H«n mª nhiÔm toan Ceton.
 9. 9. BÖnh sinh ®¸i th¸o ®êng typ 1 0 20 40 60 80 100 120 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 Thêi gian N.®é Insulin Ph¸ huû TB B tù miÔn Mang gen nguy c¬ ®t® type 1 XH KT kh¸ng TB ®¶o tuþ % TB c.n¨ng bt Y.Tè khëi ph¸t:VR
 10. 10. Ph©n lo¹i * 40T, tr/c LS ko rÇm ré,± B/c m¹ch m¸u *ThÓ tr¹ng bÐo ( hay gÆp kiÓu nam ) *TS §T§ thai kú (n÷),TS gi® §T§ type 2 *HLADR3 - DR4(-), KT kh¸ng ®¶o tuþ (-) *insulin m¸u t¨ng,bt *Test Glucagon:Peptid C  1 mmol/l. *Dïng sulphamid ®t cã t¸c dông
 11. 11. BÖnh sinh ®¸i th¸o ®êng typ 2 0 50 100 150 200 250 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 50 100 150 200 250 300 350 N¨m §T§ kh¸ng insulin N. ®é Insulin §M ®ãi §M sau ¨n BÞ §T§ ©2004 International Diabetes Center. All rights reserved Glucose (mg/dL) % chøc n¨ng bt (11.1 mmol/L) (7.0 mmol/L) RL c.n¨ng TBBeta
 12. 12. Ph©n lo¹i BÖnh lý tuþ Viªm tuþ m¹n, sái tuþ, u nang tuþ, ung th tuþ BÖnh lý néi tiÕt -BÖnh to ®Çu chi -Héi chøng Cushing -Cêng gi¸p: Basedow, u tuyÕn ®éc… -U tuû thîng thËn -U tÕ bµo tiÕt glucagon
 13. 13. Ph©n lo¹i Do thuèc -Glucocorticoid -Hormon tuyÕn gi¸p -Thiazide, interferon C¸c nguyªn nh©n kh¸c -NhiÔm khuÈn: Virus sëi, quai bÞ… -Héi chøng di truyÒn : Down, Klinefelter, Turner… -ThiÕu hôt di truyÒn chøc n¨ng tÕ bµo beta. -ThiÕu hôt di truyÒn vÒ t¸c ®éng cña insulin §¸i th¸o ®êng thai kú
 14. 14. BiÕn chøng m¹n tÝnh • BiÕn chøng vi m¹ch. – Sinh lý bÖnh: Tæn th¬ng thµnh c¸c vi m¹ch: Dµy mµng ®¸y c¸c vi m¹ch vµ g©y dÔ vì c¸c thµnh m¹ch. ChÝnh v× vËy lµm chËm dßng ch¶y c¸c m¹ch m¸u  T¨ng tÝnh thÊm mao m¹ch BiÕn ®æi trong m¹ch m¸u: ↑kÕt dÝnh tiÓu cÇu, ↑®é nhít m¸u.
 15. 15. BiÕn chøng vi m¹ch. • BiÕn chøng m¾t §T§: * BÖnh vâng m¹c kh«ng t¨ng sinh :Giai ®o¹n sím - Vi ph×nh m¹ch -XuÊt huyÕt h×nh chÊm - XuÊt huyÕt - Phï vâng m¹c  Tæn th¬ng hoµng ®iÓm  G©y mï * BÖnh vâng m¹c t¨ng sinh do §T§: - T¨ng sinh mao m¹ch, tæ chøc x¬ t¹i vâng m¹c t¾c m¹ch m¸u nhá  thiÕu oxy t¹i vâng m¹c kÝch thÝch sù ph¸t triÓn m¹ch m¸u míi. NÆng xuÊt huyÕt dÞch kÝnh , bong vâng m¹c  mï
 16. 16. Thoát Fluorescein
 17. 17. Sự rò (thoát) Fluorescein Chấm xuất huyết Vết xuất huyết
 18. 18. Bệnh võng mạc tăng sinh tiến triển Mô sẹo
 19. 19. Bệnh võng mạc tăng sinh Tân mạch Xuất huyết trước võng mạc
 20. 20. Bệnh võng mạc không tăng sinh nặng Xuất huyết Cotton wool spot (cục bông)
 21. 21. BiÕn chøng m¾t §T§ • * §ôc thuû tinh thÓ: • - C¬ chÕ : Glcosyl ho¸ protein thuû tinh thÓ . Do t¨ng Glucose do ®ã t¨ng t¹o Sorbitol thay ®æi tÝnh thÈm thÊu thuû tinh thÓ, x¬ ho¸ thuû tinh thÓ  ®ôc thuû tinh thÓ
 22. 22. BiÕn chøng thËn • BÖnh cÇu thËn do ®t® + Giai ®o¹n ®Çu: ↑ møc läc cÇu thËn + Albumin niÖu vi thÓ 30- 300mg/ ngµy + Albumin niÖu ®¹i thÓ > 500 mg/ ngµy, HCTH Kimmelstiel - Wilson + Suy thËn
 23. 23. BiÕn chøng thËn
 24. 24. BÖnh lý m¹ch m¸u lín *BÖnh lý m¹ch vµnh -C¬n ®au th¾t ngùc -Nhåi m¸u c¬ tim * ↑huyÕt ¸p * Tai biÕn m¹ch n·o * BÖnh m¹ch m¸u ngo¹i biªn : -Viªm §M chi díi -Ho¹i th kh« ít
 25. 25. BiÕn chøng thÇn kinh C¬ chÕ Ch/h glucose theo ®êng Polyol  tÝch tô sorbitol ↓ myoinosytol B/c vi m¹ch↓ nu«i dìng thÇn kinh *BÖnh lý TK ngo¹i biªn: ®èi xøng, tª buèt, dÞ cam, ®au, ↓+ mÊt pxgx, mÊt c¶m gi¸c rung *BÖnh lý ®¬n d©y TK:liÖt cæ tay, liÖt bµn ch©n, liÖt d©y III, IV, VI, VII
 26. 26. BiÕn chøng thÇn kinh BÖnh lý thÇn kinh tù ®éng • Tiªu ho¸ - LiÖt d¹ dÇy: ®Çy bông, n«n, ®au bông - Thùc quan : nuèt khã - ®¹i trµng: t¸o bãn, IC • TiÕt niÖu - Sinh dôc - ®ê bµng quang - LiÖt d¬ng • Tim m¹ch - H¹ huyÕt ¸p t thÕ -Rèi lo¹n nhÞp tim -Ngõng tim g©y ®ét tö
 27. 27. BiÕn chøng m¹n tÝnh • Bµn ch©n ngêi ®¸i th¸o ®êng + §au vÒ ®ªm,c¸ch håi, l¹nh chi,± t¾c m¹ch + teo líp mì díi da, nhiÔm nÊm mãng ho¹i tö + Teo c¬ do TT TK v/® biÕn d¹ng b/ch©n vïng chÞu träng lùc bÊt thêng loÐt, ho¹i tö ch©n. Ph©n ®é bµn ch©n theo wagnet vµ Meggit
 28. 28. Bµn ch©n ngêi ®¸i th¸o ®êng
 29. 29. BiÕn chøng nhiÔm khuÈn • Da, niªm m¹c. + Môn nhät ( tô cÇu nÊm ) + Viªm c¬ - hËu bèi + Viªm lîi- rông r¨ng • Phæi: + Lao phæi hay gÆp +Viªm phæi - ¸p xe phæi • TiÕt niÖu – sinhdôc + Viªm bµng quang , niÖu ®¹o tiÒn liÖt tuyÕn . + Viªm ®µi bÓ thËn  m¹n  suy thËn. + Viªm bé phËn sinh dôc ngoµi

×