Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Elabora la teva oferta pública

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 38 Anuncio

Elabora la teva oferta pública

Descargar para leer sin conexión

Com està informat de les licitacions (Perfil del contractant, DOGC...)
Modalitats de contractació pública (diferencies entre subvenció i concurs, per exemple)
Què és el Reli
Què són els plecs de prescripcions tècniques, administratives
Què és la solvència tècnica i la solvència econòmica i com es demostra
Què són les ofertes temeràries
Què significa el sistema dels sobres
Què és la subcontractació dins d'un concurs públic

Com està informat de les licitacions (Perfil del contractant, DOGC...)
Modalitats de contractació pública (diferencies entre subvenció i concurs, per exemple)
Què és el Reli
Què són els plecs de prescripcions tècniques, administratives
Què és la solvència tècnica i la solvència econòmica i com es demostra
Què són les ofertes temeràries
Què significa el sistema dels sobres
Què és la subcontractació dins d'un concurs públic

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Elabora la teva oferta pública (20)

Más de TICAnoia (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Elabora la teva oferta pública

 1. 1. Elabora la teva oferta pública pas a pas Com pot accedir una microempresa o petita empresa al món de les licitacions públiques?
 2. 2. Elabora la teva oferta pública pas a pas • Modalitats de contractació pública • Com està informat de les licitacions? • Plecs de prescripcions tècniques i administratives • Solvència tècnica i ssoollvvèènncciiaa eeccoonnòòmmiiccaa • Ofertes amb valors anormals o desproporcionats • Lliurament de documentació: sistema dels sobres • Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) • Subcontractació dins d'un concurs públic • Adjudicacions i formalitzacions
 3. 3. Modalitats de contractació pública RDL 3/2011, de 14 de nov. Llei de contractes del sector públic • Contracte d’obres • Concessió d’obres públiques • Gestió de serveis públics • Contracte de subministrament • Contracte de serveis • Col·laboració entre sector públic i sector privat Exclusions: subvencions, convenis
 4. 4. Com està informat de les licitacions? • Plataforma electrònica de contractació pública (Generalitat de Catalunya / Ajuntaments / Consells Comarcals / Consorcis o altres empreses públiques) contractaciopublica.gencat.cat • Plataforma de contratación ddeell sseeccttoorr ppúúbblliiccoo (Ministerios / Empresas públicas) contrataciondelestado.es • Perfil del contractant (Ajuntaments / Consells Comarcals / Consorcis o altres empreses públiques) • BOE, DOGC, BOPB, …
 5. 5. Com està informat de les licitacions?
 6. 6. Com està informat de les licitacions?
 7. 7. Com està informat de les licitacions?
 8. 8. Com està informat de les licitacions?
 9. 9. Com està informat de les licitacions? anunci previ (exemple)
 10. 10. Com està informat de les licitacions
 11. 11. Com està informat de les licitacions: licitació (exemple) Tipus de procediments: obert, negociat sense publicitat, …
 12. 12. Com està informat de les licitacions: licitació (exemple)
 13. 13. Com està informat de les licitacions: licitació (exemple)
 14. 14. Com està informat de les licitacions: licitació (exemple)
 15. 15. Com està informat de les licitacions: licitació (exemple)
 16. 16. Com està informat de les licitacions: licitació (exemple)
 17. 17. Com està informat de les licitacions: licitació (exemple)
 18. 18. Plec de prescripcions tècniques 1. OBJECTE DEL CONTRACTE 2. TERMINI D’EXECUCIÓ I PENALITATS 3. PREU DEL CONTRACTE 4. REQUISITS GENERALS I FUNCIONALS 5. RREEQQUUEERRIIMMEENNTTSS TTÈÈCCNNIICCSS 6. FASES DEL PROJECTE 7. EXECUCIÓ DEL PROJECTE Alerta! Pot ser desglossat en lots Resultat: PROJECTE TÈCNIC A AVALUAR PER LA MESA DE CONTRACTACIÓ
 19. 19. Plec de prescripcions administratives • Objecte i classificació administrativa, jurídica,... • Tramitació i procediment d’adjudicació • Pressupost (màxim) i prestacions • DDuurraaddaa ddeell ccoonnttrraaccttee • Acreditació de l’aptitud /prohibicions per contractar • Solvència de l’empresari • Unions Temporals d’Empreses
 20. 20. Criteris per l’adjudicació del contracte S’inclouen a les prescripcions administratives. Exemple: 1) Criteris avaluables de forma automàtica (55 punts)- sobre C: a. Oferta econòmica: amb un màxim de 55 punts. La puntuació s’assignarà en funció de la oferta més econòmica de les admeses a licitació, segons la següent fórmula: Puntuació= Preu licitació de la millor oferta X Puntuació màxima Preu licitació de la oferta qquuee eess vvaalloorraa Les ofertes que no continguin baixa en el preu de licitació obtindran 0 punts. 2) Criteris avaluables mitjançant judicis de valor (45 punts)- sobre B: a. Projecte i metodologia de treball, màx. 30 punts b. Proposta de protocols i suports, màx. 10 punts c. Millores proposades, màx. 5 punts
 21. 21. Què és la solvència econòmica i com es demostra? • (exemple “Xaloc”): Empreses obligades a dipositar comptes al Registre Mercantil: Requisit: volum de negoci dels darrers 3 exercicis igual o superior al doble de l’import ddeell ccoonnttrraaccttee a adjudicar anualitzat. Acreditació: Certificació dels comptes anuals dels darrers 3 exercicis, en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa. A vegades es substitueix per declaració responsable
 22. 22. Què és la solvència tècnica i com es demostra? • (exemple “Xaloc): a) Requisit 1: Relació dels principals serveis realitzats en els últims 5 anys que inclogui: import, dates i destinatari, públic o privat, per acreditar experiència en tasques i imports similars a l’objecte del contracte. Acreditació: certificats expedits ddeellss ddeessttiinnaattaarriiss ddeellss serveis, quan sigui una entitat del sector públic. Si és un destinatari privat, un certificat expedit per ell o una declaració responsable de l’empresari. b) Requisit 2: Declaració indicant els mitjans materials i l’equip tècnic, de què disposarà per l’execució del contracte. c) Requisit 3: ...
 23. 23. Què és la solvència tècnica i com es demostra? Classificació empresarial: GRUPS I SUBGRUPS DE SERVEIS Grup V. SERVEIS DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS 1. Serveis de captura d’informació por mitjans electrònics, informàtics i telemàtics. 2. Serveis de desensevolupament i manteniment ddee pprrooggrraammeess d’ordinador. 3. Serveis de manteniment i reparació d’equips i instalacions informàtiques i de telecomunicacions. 4. Serveis de telecomunicacions. 5. Serveis d’explotació i control de sistemes informàtics i infraestructures telemàtiques. 6. Serveis de certificació electrònica. 7. Serveis d’evaluació i certificació tecnològica. 8. Altres serveis informàtics o de telecomunicacions.
 24. 24. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats a) 1 licitador, oferta <25% del pressupost base de licitació. b) 2 licitadors, oferta < 20% a l'altra. c) 3 licitadors, ofertes < 10%% aa llaa mmiittjjaannaa.. Sempre una baixa superior al 25%. d) 4 o més licitadors, ofertes < 10% a la mitjana. Si hi ha ofertes >10% a la mitjana, es calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que acompleixin. Si el nombre de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
 25. 25. Lliurament de documentació: sistema dels sobres • Sobre A (o 1): Documentació administrativa • Sobre B (o 2): Documentació relativa als criteris d’adjudicació que depenen dd’’uunn jjuuddiiccii de valor • Sobre C (o 3): Documentació relativa als criteris d’adjudicació automàtica
 26. 26. Lliurament de documentació: sistema dels sobres Sobre A (o 1): Documentació administrativa • Índex • Documents que acreditin la personalitat jurídica, poders, compliments legals (tributs, Seg. Social, contractes de persones amb discapacitat, …). • Solvència eeccoonnòòmmiiccaa ii ttèèccnniiccaa.. • Declaració d’UTE, si s’escau, o de pertinença a un grup de societats. • .... • Còpia digital de la documentació Alerta! Tot documents originals o compulsats per administració o notari. Pot substituir-se pel Registre Empreses Licitadores. L’obre la Mesa de contractació i ens poden demanar de completar dades o excloure’ns del concurs.
 27. 27. Lliurament de documentació: sistema dels sobres Sobre B (o 2): Documentació relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor • Índex • Proposta tècnica (segons guió establert) • Còpia digital ddee llaa ddooccuummeennttaacciióó Alerta! No sempre es demana aquest sobre. Cal especificar els lots, si s’escau. Obertura pública: s’anuncia a la Plataforma de Contractació
 28. 28. Lliurament de documentació: sistema dels sobres Sobre C (o 3): Documentació relativa als criteris d’adjudicació automàtica • Índex • Proposta econòmica (segons ffoorrmmaatt eessttaabblleerrtt)) • Còpia digital de la documentació Cal especificar els lots, si s’escau. Obertura pública: s’anuncia a la Plataforma de Contractació
 29. 29. Què és el Reli? (registre d’empreses licitadores) Creat per simplificar els tràmits. Inclou: • Dades identificatives de l’empresa • Compliment d’obligacions tributàries i de Seg. Social • OObbjjeeccttee ssoocciiaall • Dades Impost Activitats Econòmiques • Poders: persona representant • Solvència econòmica i financera • Solvència tècnica o professional • Activitat empresarial
 30. 30. Què és el Reli? (registre d’empreses licitadores) Inclou (continuació): • Relació de màquines i equips • Relació de tècnics titulats (nom, titulació, grup cotització, anys d’experiència) • Relació de tècnics no titulats (total x categoria) • Oficines i/o dependències (inclou equipament) • Declaració de compliments legals (2% contrac. per a persones amb discapacitat) • Acreditacions ISO, o altres, ... Avantatges / inconvenients del RELI
 31. 31. Subcontractació dins d'un concurs públic • Només quan l‘Òrgan de contractació ho autoritzi. • Només per a realització parcial del projecte. • El contractista principal té la responsabilitat ddeell projecte, també de la part subcontractada. • Podria tenir-se en compte en la compra de subministres, no tant en la execució tècnica de serveis.
 32. 32. Adjudicacions i formalitzacions
 33. 33. Adjudicacions i formalitzacions
 34. 34. Adjudicacions i formalitzacions INFORME DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ EMPRESA OFERTA ECONÒMICA (iva exclòs) POSICIÓ X OFERTA ECONÒMICA MILLORES TÈCNIQUES PROPOSADES MILLOR GESTIÓ I PROJECTE TÈCNIC (màx. 20 punts) (exemple Sant Sadurní) (màx. 3 punts) A 14.000 € 1r 1 10 B 16.400 € 4t 1 8 C 15.920 € 3r 3 14 D 14.200 € 2n 2 10
 35. 35. Adjudicacions i formalitzacions Alerta! Selecció de contractes de SERVEIS subtipus: SERVEIS D’INFORMÀTICA I SERVEIS CONNEXOS
 36. 36. Adjudicacions i formalitzacions
 37. 37. Adjudicacions i formalitzacions
 38. 38. Gràcies per la vostra atenció "El que hem d'aprendre, ho aprenem fent-ho” ARISTÒTIL Roser Viladrich roservi@sinergia.org

×