Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

งานส่ง

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
โครงงานคอมพิวเตอร์
เรื่อง ร้านอาหารที่นิยมในจังหวัดระยอง
( Eating at rayong )
ครูที่ปรึกษา
มิสเขมจิรา ปลงไสว
โดย
1. นายปฐม...
โครงงานคอมพิวเตอร์
เรื่อง ร้านอาหารที่นิยมในจังหวัดระยอง
( Eating at rayong )
ครูที่ปรึกษา
มิสเขมจิรา ปลงไสว
โดย
1. นายปฐม...
โครงงานเรื่อง ร้านอาหารที่เป็นที่นิยมในจังหวัดระยอง
ประเภทของโครงงาน โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ผู้จัดทาโครงงาน 1.นายปฐ...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
10447 com
10447 com
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 27 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (18)

A los espectadores también les gustó (8)

Anuncio

Similares a งานส่ง (20)

Más reciente (10)

Anuncio

งานส่ง

 1. 1. โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ร้านอาหารที่นิยมในจังหวัดระยอง ( Eating at rayong ) ครูที่ปรึกษา มิสเขมจิรา ปลงไสว โดย 1. นายปฐมพงศ์ วีรพันธุ์ เลขที่1 2. นายปณชัย สิทธิสารภาณ เลขที่ 5 3. นายนัทธพงศ์ ชิวปรีชา เลขที่ 19 4. นางสาวรุ้งทราย จันทร์มา เลขที่ 36 5. นางสาวภัทรนันท์ ต้นเจริญ เลขที่ 38 6. นางสาวกัลยนันท์ ดังก้อง เลขที่ 39 7. นายกฤตเมธ เทียนขาว เลขที่ 40 8. นางสาวบุญนิสา สุขสาราญ เลขที่ 44 9. นางสาวอาณดา อุดมศิลป์ เลขที่ 45 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
 2. 2. โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ร้านอาหารที่นิยมในจังหวัดระยอง ( Eating at rayong ) ครูที่ปรึกษา มิสเขมจิรา ปลงไสว โดย 1. นายปฐมพงศ์ วีรพันธุ์ เลขที่1 2. นายปณชัย สิทธิสารภาณ เลขที่ 5 3. นายนัทธพงศ์ ชิวปรีชา เลขที่ 19 4. นางสาวรุ้งทราย จันทร์มา เลขที่ 36 5. นางสาวภัทรนันท์ ต้นเจริญ เลขที่ 38 6. นางสาวกัลยนันท์ ดังก้อง เลขที่ 39 7. นายกฤตเมธ เทียนขาว เลขที่ 40 8. นางสาวบุญนิสา สุขสาราญ เลขที่ 44 9. นางสาวอาณดา อุดมศิลป์ เลขที่ 45 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
 3. 3. โครงงานเรื่อง ร้านอาหารที่เป็นที่นิยมในจังหวัดระยอง ประเภทของโครงงาน โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ผู้จัดทาโครงงาน 1.นายปฐมพงศ์ วีรพันธุ์ เลขที่1 2.นายปณชัย สิทธิสารภาณ เลขที่ 5 3.นายนัทธพงศ์ ชิวปรีชา เลขที่ 19 4.นางสาวรุ้งทราย จันทร์มา เลขที่ 36 5.นางสาวภัทรนันท์ ต้นเจริญ เลขที่ 38 6.นางสาวกัลยนันท์ ดังก้อง เลขที่ 39 7.นายกฤตเมธ เทียนขาว เลขที่ 40 8.นางสาวบุญนิสา สุขสาราญ เลขที่ 44 9.นางสาวอาณดา อุดมศิลป์ เลขที่ 45 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/4 บทคัดย่อ การจัดทาโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจร้านอาหารที่เป็นที่นิยมในจังหวัดระยอง อย่าง ร้าน Bizzare Island และ Café Kantaryที่พวกเราได้นาเสนอโดยมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ ผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย และ สะดวก ผลการจากการจัดทาโครงงานพบว่า การพัฒนางานโครงงานโดยจัดทาสื่อและเผยแพร่ทางเว็บบล็อก เกี่ยวกับ ร้านอาหารที่น่าสนใจอย่าง Bizzare Islandและ Café Kantaryเพื่อเป็นการเสนอแนะร้านอาหารที่ โดนใจประชาชี ทางกลุ่มผู้จัดทาได้ดาเนินงานอย่างเป็นระบบขั้นตอนที่วางแผนไว้ โดยนางานมาผ่านสื่อ เทคโนโลยี เพื่อนการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ ที่รวดเร็วต่อการรับข้อมูล บุคคลทั่วไปสามารถรับชมได้เป็นเว็บ บล็อกที่สามารถไปใช้ประโยชน์หลากหลายด้าน
 4. 4. กิตติกรรมประกาศ โครงงานเรื่องนี้ประกอบด้วยการดาเนินงานหลายขั้นตอน นับตั่งแต่การศึกษาหาข้อมูลการทดลอง การวิเคราะห์ผลการทดลอง การจัดทาโครงงานเป็นรูปเล่ม จนกระทั่งโครงงานนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดระยะเวลาดังกล่าวคณะผู้จัดทาโครงงานได้รับความช่วยและคาแนะนาในเรื่องต่างๆ ตลอดจนได้รับ กาลังใจจากบุคคลหลายท่าน คณะผู้จัดทาตระหนักและซาบซึ้งในความกรุณาจากทุกๆท่านเป็นอย่างยิ่ง ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกๆท่าน ดังนี้ กราบขอบพระคุณ มิสเขมจิรา ปลงไสว ครูที่ปรึกษา และคณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ทุกท่านผู้ให้คาแนะนาได้เมตตาให้ความช่วยเหลือทุกๆ ด้าน ตลอดจน ให้ความคิด ที่ทาให้โครงงานนี้ได้เกิดขึ้น ขอบใจเพื่อนนักเรียนทุกคนที่ได้เป็นกาลังใจสาคัญให้โครงงานนี้สาเร็จลุล่วงทุกประการ ท้ายที่สุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ผู้เป็นที่รัก ผู้ให้กาลังใจและโอกาสการศึกษาอันมีค่ายิ่ง คณะผู้จา
 5. 5. สารบัญ หน้า บทคัดย่อ...................................................................................................................................................ก กิตติกรรมประกาศ................................................................................................................................... ข สารบัญ……………………………………………………………………………………………................................……... ฃ-ค สารบัญภาพ..............................................................................................................................................ฅ บทที่ 1. บทนา................................................................................................................................................ 1 1.1ที่มาและความสาคัญ…………………………………………………………………................................……....1 1.2ขอบเขตโครงงาน.........................................................................................................................1 1.3ผลที่คาดว่าจะได้รับ......................................................................................................................1 2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง …………………………………………………………………………............................…….2 2.1ร้านอาหารที่นิยมในจังหวัด …………………………………………………….............................………….2-5 2.2เมนูแนะนา ………………………………………………………………..................................……………….6-10 2.3วิธีการสร้างบล็อก…………………………………………...............................……………………………11-16 3. อุปกรณ์และวิธีการดาเนินการ…………………………...................………………………………………... 17 3.1ขั้นตอนการดาเนินงาน……………………………………............................……………………………….. 17 3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล……………………………………………............................……………………..17 3.3วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน........................................................... 17 4. ผลการดาเนินงาน ………………………………………………………….........................……………………18 4.1ผลการพัฒนาโครงงาน.......................................................................................................... 18 4.2ผลการพัฒนาโครงงาน…………………………………..............................…………………………………..19 5. สรุปผลการดาเนินงาน ...............................................................................................................................................20 5.1การดาเนินงาน………………………………………………………................................………………………20
 6. 6. 5.2 สรุปผลการดาเนินโครงงาน………………………………..……………….............................………………20 5.3ข้อเสนอแนะ.............................................................................................................................20 บรรณานุกรม ........................................................................................................................................21
 7. 7. สารบัญภาพ -ร้านอาหารที่นิยมในจังหวัดระยองหน้า รูปที่ 1 บรรยากาศหน้าร้าน .........................................................................................................2 รูปที่ 2-3 บรรยากาศภายในร้านอาหาร.......................................................................................3 รูปที่ 4-6 บรรยากาศหน้าร้านตอนกลางคืน..............................................................................4-5 -เมนูอาหารที่แนะนา รูปที่ 7-15 เมนูอาหารที่แนะนา..............................................................................................6-10 -การเขียนโพสต์ รูปที่ 16 เขียนโพสต์ของคุณ.....................................................................................................12 รูปที่ 17-18 กาหนดค่า.........................................................................................................13-14 รูปที่ 19 เพิ่มแกดเจ็ต................................................................................................................14 รูปที่ 20 ...................................................................................................................................15
 8. 8. บทที่ 1 บทนา ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ในยุคนี้ผู้คนส่วนใหญ่โฟกัสกับเรื่องการดูแลตัวเองทั้งแต่งหน้า แต่งตัวและอาหารการกิน อาหารสมัย นี้แฝงไปด้วยศิลปะ แต่การหาร้านอาหารที่บรรยากาศดีอาหารอร่อย ราคาสบายกระเป๋านั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใน วันว่างๆกิจกรรมของผู้คนส่วนใหญ่ก็คงจะไม่พ้นเรื่องการหาอะไรอร่อยๆทานแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดี แล้ว ในวันนี้เราจึงเลือกที่จะนาเสนอเกี่ยวกับร้านอาหารรวมถึงอเวนิวในจังหวัดระยองซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นที่ สนใจในกลุ่มผู้คนทุกเพศและทุกวัย วัตถุประสงค์ 1. ศึกษาสถานที่บรรยากาศดีๆสาหรับวันหยุดพักผ่อน 2. สัมผัสบรรยากาศและรสชาติอาหาร 3. แนะนาร้านอาหารที่น่าไปในจังหวัดระยอง ขอบเขตของโครงงาน 1. The Bizarre Island 31/1 ถนนราษฎร์บารุง ต.เชิงเนิน เทศบาลนครระยอง 2. Café Kantaey Bakery 305/14, 305/15 Sukhumvit Road ,Nernpra, Muang Rayong ผลที่คาดว่าจะได้รับ - เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ชอบและรักในการสรรหาของกิน - เป็นหนึ่งทางเลือกในการศึกษาสถานที่ชิคๆชิวๆในวันหยุดพักผ่อนและได้รับทานอาหารที่มีรสชาติ อร่อยถูกปาก
 9. 9. บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เว็บไซต์ เกี่ยวกับร้านอาหารที่เป็นที่นิยม ในจังหวัดระยอง คณะผู้จัดทาได้ศึกษาข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.1 ร้านอาหารที่เป็นที่นิยมในจังหวังระยอง 2.2 เมนูแนะนาอาหาร 2.3 วิธีสร้างบล็อกเกอร์ 2.1 ร้านอาหารที่เป็นที่นิยมในจังหวังระยอง 2.1.1ร้าน Café kantary ร้าน Café kantary รูปที่ 1 บรรยากาศหน้าร้าน บรรยากาศ ร้าน Café Kantary ภายในร้านที่บรรยากาศสบายๆ มีที่นั่งมากมายหลายสไตล์ทั้งสาหรับคนที่มาพักผ่อนสบายๆกับเพื่อน หรือมาคนเดียว รวมทั้งมานั่งทางาน มีพื้นที่มาก อากาศภายในร้านสดชื่น สะอาด ตกแต่งร้านสวยงาม
 10. 10. รูปที่ 2 บรรยากาศภายในร้าน รูปที่ 3 บรรยากาศภายในร้าน Address ที่อยู่ Kameo Grand Hotel & Serviced Apartments, Rayon 305/14, 305/15 ถ. สุขุมวิท เนินพระ อาเภอเมือง เวลาเปิดร้าน ทุกวัน : 07:00 - 22:00 2.1.2 ร้าน Bizarre island ร้าน Bizarre island Bizarre Island บิซ่า ไอส์แลนด์ : ความสนุกอย่างมีไลฟ์สไตล์ แฮ้งเอ้าท์กันได้ตั้งแต่กลางวันจนถึงเที่ยงคืน ทั้งคาเฟ่สุดชิว, อาหารฟิวชั่น , พิซซ่า,ดนตรีสด, เบียร์นานาชาติ, ค็อกเทลและnight life บรรยากาศของร้านค่อนข้างสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการตบแต่งร้านในเชิง Fusion ของ Modern และ Vintage และก็การวาง แปลนและดีไซน์ของร้านโดยร้านนี้ตอนกลางคืนจะเปิดเป็นผับ และส่วนตอนกลางวันก็จะเปิดเป็นร้านอาหาร คนในร้านก็ ค่อนข้างเยอะพอสมควรหลายคนมาทานข้าว ส่วนคนบ้างกลุ่มก็มานั่งทางานกันเพราะร้านก็เป็นทั้ง Cafe อีกด้วย
 11. 11. บรรยากาศ บรรยากาศของร้านค่อนข้างสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการตบแต่งร้านในเชิง Fusion ของ Modern และ Vintage และก็การวาง แปลนและดีไซน์ของร้านโดยร้านนี้ตอนกลางคืนจะเปิดเป็นผับ และส่วนตอนกลางวันก็จะเปิดเป็นร้านอาหาร คนในร้านก็ ค่อนข้างเยอะพอสมควรหลายคนมาทานข้าว ส่วนคนบ้างกลุ่มก็มานั่งทางานกันเพราะร้านก็เป็นทั้ง Cafe อีกด้วย รูปที่ 4 บรรยากาศร้านตอนกลางคืน Bizzare Scape : เย็นจรดค่าคืน เฮฮากับเพื่อนๆ ดื่มเบียร์สดนานาชาติ ฟังดนตรีสดสนุกๆ แย่งกันกินพิซซ่า สูตรต้นตารับแท้ๆ จากเมืองนาโปลี พร้อมเมนูอาหารฟิวชั่นหลากหลาย ที่ปรับสไตล์ให้เข้ากับลิ้นของคนไทย ตบท้ายมื้ออาหารด้วยค็อกเทลโมเดิร์นที่คิดค้นโดย Mixologistระดับเทพ รูปที่ 5 บรรยากาศร้านตอนกลางคืน
 12. 12. รูปที่ 6 บรรยากาศร้านตอนกลางคืน
 13. 13. 2.2 เมนูแนะนาอาหาร 2.2.1 เมนูแนะนาอาหารร้าน Café kantary  เอ็กโซติก ฟรุ๊ต เครป รูปที่ 7 เมนูอาหารที่แนะนา  บานาน่า อิน แบล็ค เครป รูปที่ 8 เมนูอาหารที่แนะนา
 14. 14.  แบล็คฟอเรส เครป รูปที่ 9 เมนูอาหารที่แนะนา  Oh Lah La ChocolateBanana Toast รูปที่ 10 เมนูอาหารที่แนะนา 2.2.2 เมนูแนะนาอาหารร้าน Bizarre Island  Season Pizza
 15. 15. รูปที่ 11 เมนูอาหารที่แนะนา  สปาเก็ตตี้แนวฟิวชั่นญี่ปุ่น : Shrimp,Cream, Cod Roe รูปที่ 12 เมนูอาหารที่แนะนา  ยาแกงส้มแบบแห้งๆ
 16. 16. รูปที่ 13 เมนูอาหารที่แนะนา  สปาเก็ตตี้ผัดพริกกระเทียม รูปที่ 14 เมนูอาหารที่แนะนา  เค้กมะพร้าวโฮมเมด
 17. 17. รูปที่ 15 เมนูอาหารที่แนะนา
 18. 18. 2.3 วิธีสร้างบล็อกเกอร์ 2.3.1ความหมายของบล็อกเกอร์ Blog ก็คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบเว็บไซต์โดยเนื้อหาของ blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัวหรือ เป็นบทความเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องการเมือง เรื่องกล้องถ่ายรูป เรื่องกีฬา เรื่องธุรกิจ เป็นต้น โดย จุดเด่นที่ทาให้บล็อกเป็นที่นิยมก็คือ ผู้เขียนบล็อก จะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ใส่ลงไปใน บทความนั้นๆ โดยบล็อกบางแห่งจะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่านสูงมาก แต่ในขณะเดียวกัน บาง บล็อกก็จะเขียนขึ้นมาเพื่อให้อ่านกันในกลุ่มเฉพาะ 2.3.2สร้างบล็อกเกอร์ เมื่อต้องการเริ่มเขียนบล็อกด้วยบล็อกเกอร์ ให้ไปที่ ใส่ชื่อ ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นคลิกลงชื่อเข้าใช้ป้อนชื่อที่แสดงและยอมรับข้อกาหนดในการให้บริการของ บล็อกเกอร์ จากนั้นคลิกที่ลิงก์ สร้างบล็อกแล้วเริ่มต้นได้เลย! เลือกที่อยู่ (URL) และชื่อบล็อก จากนั้นเลือกเทมเพลตบล็อกที่คุณชอบ (นี่คือลักษณะหน้าตาของบล็อกเมื่อ คุณเผยแพร่) จากนั้นก็เริ่มใช้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มข้อมูลในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ และปรับแต่งลักษณะ ของบล็อก ถ้าคุณต้องการ 2.3.3แดชบอร์ด หน้าแดชบอร์ดคือจุดเริ่มต้นของคุณเช่นเคยหน้านี้จะแสดงรายชื่อบล็อก ของคุณทั้งหมด และคุณสามารถคลิกที่ไอคอนถัดจากชื่อบล็อกเพื่อดาเนินการต่างๆกับแต่ละบล็อกเช่น 1. เขียนโพสต์ใหม่: คลิกที่ไอคอนดินสอสีส้มบนแดชบอร์ดเพื่อเข้าถึงเครื่องมือการแก้ไขโพสต์ 2. ดูโพสต์ของคุณ:ไอคอนรายการโพสต์สีเทาจะนาคุณไปยังรายการโพสต์ที่เผยแพร่แล้วและโพสต์ใน ข้อความร่างของบล็อกนั้นๆ 3. ติดตามบล็อกโปรดของคุณ:ด้านล่างรายการบล็อกของคุณ คุณจะเห็นรายการบล็อกที่คุณติดตาม พร้อมข้อความตัวอย่างจากโพสต์ล่าสุดของบล็อกเหล่านั้น 4. อื่นๆ:ดูเมนูเลื่อนลงข้างไอคอนรายการโพสต์สาหรับลิงก์ด่วนไปยัง: o ภาพรวม o โพสต์ o หน้าเว็บ o ความคิดเห็น o สถิติ o รายได้ o การออกแบบ o เทมเพลต o การตั้งค่า
 19. 19. 2.3.4เขียนโพสต์ของคุณ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บล็อกเกอร์แล้ว คุณจะเห็นแดชบอร์ดพร้อมด้วย รายชื่อบล็อกต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณต้องทา 1.คลิกที่ไอคอนรูปดินสอสีส้มเพื่อเขียนโพสต์ใหม่ และป้อนอะไรก็ได้ที่ต้องการแบ่งปันกับคนทั้งโลก 2.ถัดไป คุณจะเห็นหน้าเว็บของเครื่องมือแก้ไขโพสต์เริ่มต้นด้วยการตั้งชื่อโพสต์(ไม่จาเป็น)จากนั้นป้อน เนื้อหาโพสต์ รูปที่ 1 เขียนโพสต์ของคุณ 1. เมื่อดาเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม ดูตัวอย่าง ที่ด้านบนเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าพร้อมที่จะ ดาเนินการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เผยแพร่เพื่อเผยแพร่โพสต์ เพิ่มรูปภาพ คุณสามารถเพิ่มภาพจากคอมพิวเตอร์หรือจากเว็บไปยังบล็อกของคุณ คลิกที่ไอคอนภาพในแถบ เครื่องมือของเครื่องมือแก้ไขบทความ หน้าต่างใหม่จะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณเรียกดูไฟล์ภาพจากคอมพิวเตอร์ หรือป้อน URL ของภาพบนเว็บ เมื่อคุณเลือกภาพได้แล้ว คุณจะสามารถเลือกการออกแบบเพื่อกาหนดว่าภาพของคุณจะปรากฏในบทความ อย่างไร: o ตัวเลือก "ซ้าย" "กึ่งกลาง" และ "ขวา" ช่วยให้คุณปรับแต่งวิธีที่ข้อความบล็อกจะล้อมรอบ ภาพของคุณ o ตัวเลือก "ขนาดภาพ" จะกาหนดขนาดของภาพที่จะปรากฏในบทความของคุณ คลิก อัปโหลดภาพ เพื่อเพิ่มภาพของคุณ จากนั้นคลิก เสร็จสิ้นเมื่อหน้าต่างการแจ้งปรากฏ เพื่อ แจ้งให้คุณทราบว่า"เพิ่มภาพของคุณแล้ว" จากนั้น Blogger จะนาคุณกลับสู่เครื่องมือ แก้ไขบทความ ซึ่งคุณจะพบภาพของคุณพร้อมสาหรับการเผยแพร่ในบล็อกของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเผยแพร่ภาพในบล็อกของคุณ โดยใช้อุปกรณ์มือถือซอฟต์แวร์ภาพที่ให้บริการฟรีของ Google Picasa หรือบริการของบุคคลที่สามเช่น flickr
 20. 20. เพิ่มวิดีโอ เมื่อต้องการเพิ่มวิดีโอลงในโพสต์ของบล็อก ให้คลิกไอคอนรูปแผ่นฟิล์มในแถบเครื่องมือตัวแก้ไขโพสต์ ที่ด้านบนของบริเวณที่คุณใช้เขียนข้อความบล็อก จะมีหน้าต่างปรากฏเพื่อให้คุณ "เพิ่มวิดีโอในบทความบล็อก ของคุณ" คลิก เรียกดูเพื่อเลือกไฟล์วิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณที่คุณต้องการอัปโหลด โปรดทราบว่า Blogger ยอมรับไฟล์ AVI, MPEG, QuickTime,Real และ Windows Media และวิดีโอของคุณต้องมีขนาดน้อยกว่า 100 เมกะไบต์ ก่อนที่จะอัปโหลดวิดีโอเพิ่มชื่อในช่อง "ชื่อวิดีโอ" และยอมรับข้อกาหนดในการให้บริการ (คุณต้องดาเนินการนี้ เฉพาะครั้งแรกที่อัปโหลดวิดีโอกับ Blogger) จากนั้นคลิก อัปโหลดวิดีโอ ขณะที่วิดีโอของคุณถูกอัปโหลด คุณจะพบตัวจองพื้นที่ในเครื่องมือแก้ไขบทความ เพื่อแสดงว่าวิดีโอของคุณจะ ปรากฏที่ไหนนอกจากนี้คุณจะพบข้อความสถานะใต้เครื่องมือแก้ไขบทความเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าการ อัปโหลดกาลังดาเนินการ ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณห้านาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดวิดีโอของคุณเมื่อ ดาเนินการเสร็จ วิดีโอของคุณจะปรากฏในตัวแก้ไขโพสต์ กาหนดค่า เทมเพลตเป็นสิ่งที่คุณจะใช้ปรับแต่งบล็อกได้อย่างสนุกสนานเมื่อสร้างบล็อกใหม่คุณจะต้องเลือกเทม เพลตเริ่มต้น ซึ่งเป็นการออกแบบพื้นฐานสาหรับบล็อกของคุณ คุณสามารถเลือกจาก เทมเพลตจานวนมากที่ เตรียมไว้ให้สาหรับบล็อกของคุณ เพียงเลือกเทมเพลตที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด รูปที่ 2 กาหนดค่า
 21. 21. เมื่ออยู่บนแท็บ เทมเพลต คุณสามารถเลือกคลิกที่ปุ่ม กาหนดค่า สีส้มเพื่อเริ่มเครื่องมือออกแบบเทมเพลต WYSIWYG(“สิ่งที่เห็นคือสิ่งที่จะได้”)หรือเลือกเทมเพลตเริ่มต้นอันใดอันหนึ่งของเรา หากต้องการแก้ไข HTML ของบล็อก ให้คลิกที่ปุ่ม แก้ไข HTMLสีเทา นอกจากนี้ คุณสามารถปรับแต่งการออกแบบบล็อก โดยใช้อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มวิดเจ็ตดีๆ เช่นการแสดงภาพสไลด์ หรือโพลจากผู้ใช้ หรือแม้แต่ โฆษณา AdSense ก็ได้ ถ้าคุณต้องการควบคุมการออกแบบบล็อกโดยละเอียดยิ่งขึ้นอีก คุณสามารถใช้คุณลักษณะ แก้ไข HTML ได้ ในการแก้ไขการออกแบบบล็อก ให้ทาตามขั้นตอนต่อไปนี้ รูปที่ 3 1. คลิก การออกแบบ จากเมนูแบบเลื่อนลงบนแดชบอร์ดด้านล่างบล็อกที่คุณต้องการกาหนดค่า 2. จากนั้นคลิก แก้ไขเพื่อแก้ไขแกดเจ็ตที่มีอยู่หรือ เพิ่มแกดเจ็ต เพื่อเพิ่มใหม่ 3. ถ้าต้องการเพิ่มแกดเจ็ตใหม่หลังจากที่คุณคลิก เพิ่มแกดเจ็ต ให้คลิกที่เครื่องหมายบวกถัดจากแกดเจ็ตที่ คุณต้องการ คุณสามารถเลือกวิดเจ็ตตามหมวดหมู่ หรือค้นหาวิดเจ็ตที่ต้องการในมุมด้านขวาบนของ หน้าต่างแบบป๊อปอัป รูปที่ 4 เพิ่มแกดเจ็ต
 22. 22. เมื่อคุณได้เพิ่มข้อมูลที่จาเป็นไปยังแกดเจ็ตที่เลือกไว้เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกการจัดวางสีส้ม การ ออกแบบที่เปลี่ยนแปลงไว้จะปรากฏขึ้นในทันที #permissionsข้อมูลส่วนบุคคลและการอนุญาต ตามค่าเริ่มต้นบล็อกของคุณทุกส่วนจะเป็นแบบสาธารณะ และบุคคลทั่วไปในอินเทอร์เน็ตสามารถอ่านได้แต่ ถ้าคุณต้องการความเป็นส่วนตัวคุณสามารถทาได้เช่นกันคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ในแท็บ การตั้ง ค่า | ขั้นต้น รูปที่ 5 1.ในส่วน "ผู้อ่านบล็อก" คุณอาจพบว่ามีการเลือก"ใครก็ได้" ไว้เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อเปลี่ยนตัวเลือกนี้เป็น "เฉพาะ ผู้อ่านเหล่านี้" คุณจะพบปุ่ม เพิ่มผู้อ่าน 2.คลิกที่ปุ่ม เพิ่มผู้อ่าน จากนั้นป้อนที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการให้สิทธิ์ในบล็อกของคุณ ถ้าต้องการเพิ่ม หลายคนให้คั่นที่อยู่ด้วยเครื่องหมายจุลภาค 3.สาหรับแต่ละที่อยู่ที่ป้อนบัญชีผู้ใช้ Google ที่เชื่อมโยงกับที่อยู่นั้นจะได้รับสิทธิ์ในการดูบล็อกของคุณ ถ้าที่ อยู่ไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชีบุคคลนั้นจะได้รับอีเมลคาเชิญพร้อมด้วยลิงก์เพื่อให้สามารถดาเนินการหนึ่งในสาม อย่างต่อไปนี้:  ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีอยู่ สร้างบัญชีใหม่  ดูบล็อกในฐานะผู้เข้าชม (ไม่ต้องมีบัญชี)
 23. 23. บทที่ 3 อุปกรณ์และการดาเนินงาน การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ สารคดีพากิน"กินนู่นกินนี่" คณะผู้จัดทาโคงงานมีวิธีการ ดาเนินโครงงาน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 3.1ขั้นตอนการดาเนินการ 1.วางแผนการทาสารคดีเพื่อเตรียมจัดทา 2.ศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่จะไปถ่ายทา 3.เขียนสคลิปในการจัดทารายการสารคดี 4.ออกถ่ายทาสารคดี 5.รวบรวมรูปภาพและวีดิโอเพื่อนามาตัดต่อ 6.ออกแบบบล็อค 7.จัดทาโครงงานสร้างบล็อค สารคดีพากิน"กินนู่นกินนี่" 8.เผยแพร่ผลงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 9.ทาเอกสารสรุปรายงานโครงงาน 3.2วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 1.ศึกษาสถานที่และเมนูแนะนาของร้าน Bizarre และ แคทารี 2.ศึกษา เรื่อง วิธีการสร้างบล็อคเกอร์ 3.ศึกษา เรื่อง การทางานของโปรแกรมต่างๆ ได้แก่ 3.1Microsoft office Word 2013 3.2Adobe Photoshop CS5 3.3Adobe Premiere CS6 3.3 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรทที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน 1.เครื่องคอทพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2.กล้องถ่ายรูป 3.ซอฟต์แวร์ a) -MicrosoftofficeWord 2013 b) -AdobePhotoshop CS5 c) -AdobePremiere CS6
 24. 24. บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาสร้างเว็บไซต์ร้านอาหารที่ ได้รับความนิยมในจังหวัดระยองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอร้านอาหารที่ได้รับความนิยมใน จังหวัดระยองเพื่อเป็นการสนับสนุนและกระตุ้นนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดระยองต่างจังหวัด ตลอดจน ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดระยองได้รู้จักร้านอาหารที่ดีมี คุณภาพที่ได้รับการแนะนาและกาลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ และเพื่อเป็นการขยายรายได้แก่เจ้าของ ธุรกิจและช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองได้อีกทางหนึ่งด้วย 4.1 ผลการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานสร้างเว็บไซต์ร้านอาหารที่ได้รับความนิยมในจังหวัดระยองเพื่อ นาเสนอร้านอาหารที่ได้รับความนิยมเพื่อที่จะตอบสนองผู้บริโภค เช่น นักท่องเที่ยว หรือ นักชิมเป็น ต้น คณะผู้จัดทาได้ดาเนินตามขั้นตอนการดาเนินงานที่ได้วางแผนไว้และได้นามาเสนอผลงานผ่าน ทางระบบอินเทอร์เน็ตที่ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เป็นแหล่งนาเสนอข้อมูลในโลก ออนไลน์ที่สามารถรับข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว 4.2 ตัวอย่างผลงาน
 25. 25. บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน / ข้อเสนอแนะ การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์เว็บไซต์ร้านอาหารที่เป็นที่นิยมในจังหวัดระยอง สามารถสรุปผล การดาเนินงาน โครงงานและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 5.1 การดาเนินงานจัดทาโครงงาน 5.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อให้การแนะนาแก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับร้านอาหารที่เป็นที่นิยมในจังหวัดระยอง 5.1.2 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน 1.เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 2.ซอฟต์แวร์ o MicrosoftOfficeWord 2013 o AdobePhotoshop CS5 o AdobePremiere CS6 5.2 สรุปผลการดาเนินโครงงาน การดาเนินโครงงานนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ คือ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่มีความสนใจ เกี่ยวกับร้านอาหารที่เป็นที่นิยมในจังหวัด ระยอง เว็บไซต์ กินนู่นกินนี่ เป็นเว็บไซต์ที่จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ ความรู้และแนะนาเกี่ยวกับร้านอาหารที่กาลังเป็นที่นิยมของจังหวัดระยอง ณ ขณะนี้ มานาเสนอผ่านระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตทาให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงรับชมได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วได้รับคาแนะนาและ รายละเอียดของร้านอาหารในจังหวัดระยอง เว็บไซต์กินนู่นกินนี่จึงจัดว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นการนาเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์มาพัฒนาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ 5.3 ข้อเสนอแนะ 1.ควรมีการจัดทาเนื้อหาของโครงงานให้หลากหลายครบถ้วนในมุมมองที่ลึกกว่านี้ 2.ควรมีการทาแบบสอบถามเกี่ยวกับผู้ที่สนใจร้านอาหารในจังหวัดระยอง
 26. 26. บรรณานุกรม คู่มือการสร้างบล็อกเกอร์ สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 จากเว็บไซต์ https://support.google.com/blogger/answer/1623800?hl=th ข้อมูลร้านอาหาร cafe kantary http://www.cafekantary.com/rayong_th.html#ad-image-0 ข้อมูลร้านอาหาร bizarreIsland http://www.xn--72c9a1acba8cpe2aqcb03a.com/data/food-531.php

×