Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

เรื่องราวของเรา

727 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Empresariales, Tecnología
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

เรื่องราวของเรา

  1. 1. Cover Story กองบรรณาธิการ เอกพงศ์ อินทรวิมล หอมนุ่ม กลมกล่อม เสน่ห์ ใหม่ที่คุณ ต้องลอง กาแฟลาว “สีหนุก” จากพร้อมสานฝันคนอยากเปิดร้านกาแฟ ลดให้ฟรีๆ ไม่มีค่าแฟรนไชส์ประหยัดงบลงทุนทันที 55,500 บาท 27
  2. 2. “เราต้องการให้ผบริโภคได้มทางเลือกทีมากกว่าในการดืมกาแฟ ประกอบกับ ู้ ี ่ ่ เห็นว่าในบ้านเรายังมีชองว่างทางการตลาดในเชิงธุรกิจอยูมาก จึงได้ตดสิน ่ ่ ั ใจน�าเมล็ดกาแฟลาวเข้ามาเปิดตัว โดยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านสีหนุ ก เจ้าของธุรกิจกาแฟแบรนด์สหนุก ผูประกอบการกาแฟรายใหญ่ในประเทศ ี ้ ลาว ซึงกาแฟทีเ่ ราน�าเข้ามาจ�าหน่ายผ่านช่องทางการขายของแฟรนไชส์ราน ่ ้ กาแฟ คาเฟ่ เดอ ชิลล์ นีเ้ ป็นกาแฟทีมชอเสียงโด่งดังมากทังในประเทศ ่ ี ื่ ้ ลาวและส่งออกไปยังฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จนได้รับการยอมรับจากลูกค้า ต่างประเทศว่าเป็นเมล็ดกาแฟที่ดีไม่ด้อยกว่าแหล่งปลูกอื่นในโลก” คุณก้อย กล่าวถึงที่มาที่ไปของการน�าเข้าเมล็ดกาแฟลาว หลังจากใช้ชีวิตกว่า 30 ปีที่ประเทศฝรั่งเศส คุณศรีจิตรา อารีย์ฐิติกุล “ท้าวสีหนุก” ผู้ก่อตั้งกาแฟลาวแบรนด์สีหนุก และ เป็นประธานสมาคมกาแฟแห่งประเทศลาว เดินทาง กลับมายังภูมิล�าเนาโดยตั้งใจว่าจะพัฒนาอาชีพการ ปลูกกาแฟให้เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างงาน สร้างชีวิต ให้กบคนในพืนทีทเี่ ป็นบ้านเกิดของตนเอง ด้วยสภาพ ั ้ ่ พื้นที่ท�าเล เหมาะสมกับการปลูกกาแฟ บนพื้นที่เพาะ เสี ย งเพลงจากหน้ า ปั ด วิ ท ยุ แรงบันดาลใจขับเคลื่อนธุรกิจ ปลูก 5,000 กว่าไร่ จึงถูกเนรมิตเป็นพื้นที่ของไร่ในท่ ว งท� า นองฟั ง สบาย ให้ ก ลิ่ น กาแฟสายพันธุดี และเป็นรีสอร์ทให้นกท่องเทียวได้มา ์ ั ่ คุณศรีจิตรา อารีย์ฐิติกุล หรือคุณก้อย ผู้บริหารธุรกิจแฟอายจั ง หวะบอสซ่ า โนวา ช่ ว ยเพิ่ ม รนไชส์ Café De Ciel เป็นอีกผู้หนึ่งที่ หลงใหลในเสน่ห์ของ พักผ่อนท่ามกลางความบริสทธิของธรรมชาติ กระทัง ุ ์ ่บรรยากาศให้กับลูกค้าที่ก�าลังนั่งจิบ กาแฟ จากผู้ดื่มพัฒนาสู่เจ้าของธุรกิจ เมื่อ 2 ปีที่แล้ว เธอเคย ในปี 2547 กาแฟลาวแห่งนีไ้ ด้เปิดตัวขึนในแบรนด์สหนุก ้ ี อย่างเป็นทางการกาแฟ ในอารมณการตกแตงรานกาแฟ ์ ่ ้ สรางกระแสดวยการนาวฒนธรรมการดมกาแฟขชะมดใหเ้ ปน ้ ้ � ั ที่รู้จักในหมู่คอกาแฟบ้านเรามาแล้ว ื่ ี้ ็ ท้าวสีหนุกสไตล์ฝรังเศสของ Café De Ciel ่ เพอกาวสการเปนผนาในการทาตลาดกาแฟ และตองการ ื่ ้ ู่ ็ ู้ � � ้(คาเฟ่ เดอ ชิลล์) ด้วยความหอมนุ่ม ให้คนไทยได้สัมผัสกับทางเลือกที่ดีกว่าส�าหรับการดื่มกาแฟ ด้วยเจตนารมณ์อนแน่วแน่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ักลิ่นละมุนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจาก ล่าสุดจึงได้น�าเมล็ดกาแฟลาวภายใต้แบรนด์ “สีหนุก” ซึ่งเป็น กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี (ออร์แกนิกส์) ท้องถิ่น ไร่กาแฟแห่งนี้ ยังพัฒนาไม่หยุดนิ่ง โดยในปีเมล็ดกาแฟลาว กรุ่นไปกับความละไม และปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ ในระดับความสูงจากน�้าทะเล 1,100 2552 ได้รบการรับรองว่าเป็นกาแฟออร์แกนิกส์ ปลอด ัของบรรยากาศร้านที่แลดูอบอุ่น จึง เมตร เมืองปากซอง แขวงจ�าปาศักดิ์ ซึ่งมีผลท�าให้ได้เมล็ด สารอินทรีย์ ไม่มีสารพิษท�าให้ท้องฟ้าในเช้านี้ดูสวยงามกว่าที่ กาแฟทมปรมาณคาเฟอนลดลง แตยงคงความหอมและรสนม ี่ ี ิ ี ่ั ุ่ ล่าสุดยังเปิด Coffee Museum ไว้ต้อนรับนักท่อง กลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์ เข้ามาท�าตลาดในประเทศไทย เทียวทัวไปและผูสนใจอยากเก็บเกียวความรู้ ตังแต่การปลูก ่ ่ ้ ่ ้เคยเป็น เพราะสีของท้องฟ้าถูกฉาบ มาพร้อมกับการเปิดตัวแฟรนไชส์ร้านกาแฟ Café De ไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวแปรรูป เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟด้วยอารมณ์แห่งความรืนรมย์ ราวกับ ่ Ciel ซงเปนการผสมผสานวฒนธรรมอนสวยงามระหวางความ ึ่ ็ ั ั ่ สดคุณภาพได้อยู่บนสรวงสวรรค์บันดาลความ คลาสสิคของร้านกาแฟในแบบฉบับประเทศฝรั่งเศสเข้ากับ เสน่ห์ของเมล็ดกาแฟจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของสาธารณรัฐสุข ซึ่งเป็นความหมายเดียวกับ คาเฟ่ ประชาธปไตยประชาชนลาว และเปนจดเรมตนคอนเซปตราน ิ ็ ุ ิ่ ้ ็ ์้ ปัจจุบัน กาแฟทุกเมล็ดของที่นี่ ยังมีความมุ่งมั่นของเดอ ชิลล์ ตามภาษาฝรั่งเศสหมายถึง กาแฟทเี่ จาของธรกจอยากใหสถานทแหงนอบอวลไปดวยความ ้ ุ ิ ้ ี่ ่ ี้ ้ เจาของไรเ่ ปนปยบารงชนดในการพฒนาใหกาแฟลาว ้ ็ ุ๋ � ุ ั้ ี ั ้ สขจากการดมดาบรรยากาศและรสชาตกาแฟทมคณภาพ และ ุ ื่ �่ ิ ี่ ี ุสวรรค์ส�าหรับคนรักกาแฟ ต้องการ ทสาคญเปนโอกาสของผลงทนทมองเหนโอกาส อยากเปนสวน ี่ � ั ็ ู้ ุ ี่ ็ ็ ่ เปนกาแฟทมคณภาพอยางไมหยดนง และวนนพรอม ็ ี่ ี ุ ่ ่ ุ ิ่ ั ี้ ้มอบให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ หนึ่งของความส�าเร็จในครั้งนี้ แล้วที่จะเสิร์ฟความสุขถึงมือคนไทย 28 29
  3. 3. ถามว่า...แฟรนไชส์ร้านกาแฟยังน่าลงทุนอยู่มั้ย? ปัจจุบันแฟรนไชส์ Café De Ciel เปิดด�าเนินการแล้ว 3 สาขา ได้แก่ มาก่อน รวยก่อน คูปองพารวย หากมองในมุมของพฤติกรรมผู้บริโภค ปฏิเสธไม่ได้ สะดวก ครบวงจร จะแฟรนไชส์, ขายเมล็ด, รับส่วนลดพิเศษมากมายที่ วา ไลฟสไตลการถอแกวกาแฟสด ดมตามหางสรรพสนคา ่ ์ ์ ื ้ ื่ ้ ิ ้ ซื้ออุปกรณ์, คอร์สอบรม Cafe De Ciel จัดให้ได้ Café De Ciel ตลาดนัด สถานศึกษา แทบจะกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ ถูกสื่อออกมาให้เห็นว่า ผู้ดื่มกาแฟสดเป็นผู้มีความทัน เมอผลงทนมหลกพจารณาส�าหรบเลอกแฟรนไชสอยในใจ ื่ ู้ ุ ี ั ิ ั ื ์ ู่ สมัย หากใครอยากเป็นผู้อยู่ในเทรนด์สะท้อนบุคลิกไม่ แล้ว ที่ Café De Ciel ได้ออกแบบการลงทุนไว้รองรับความ ตกยุค ก็อาจจะต้องเปลี่ยนจากเครื่องดื่มอื่นๆ หรือแม้ ต้องการที่หลากหลายไว้อย่างลงตัว ดังนี้ ฟรี...เงินลงทุนค่าแฟรนไชส์ กระทงกระปองกาแฟกงสาเรจรปมาเปนแกวกาแฟสด ดวย ั่ ๋ ึ่ � ็ ู ็ ้ ้ ซื้อแฟรนไชส์ นอกจากการลงทุนที่ให้ได้ทั้งความแตกต่าง 55,500 บาท วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปนี้เอง จึงท�าให้เกิดการเลียนแบบกัน โดดเดนในตวสนคาทมความนาสนใจในการลงทนแลว สงทมา ่ ั ิ ้ ี่ ี ่ ุ ้ ิ่ ี่ สิทธิ์พิเศษส�าหรับผู้สนใจ ในเชิงการบริโภคได้ไม่ยาก นั่นหมายถึงโอกาสการขายที่ พร้อมกับการลงทุนคือ ระบบการบริหารจัดการและเงือนไขการ ่ ซื้อแฟรนไชส์ Café De Ciel ตลาดกาแฟสดยังมีอยู่เสมอในสังคมยุคนี้ ลงทุนที่ยืดหยุ่นไปตามความต้องการของลูกค้า เพียงตัดคูปองนี้ แสดงสิทธิ์ของท่าน หากมองในเชงสถต ขอมลจากศนยวจยกสกรไทยชให้ ิ ิิ ้ ู ู ์ิั ิ ี้ - ฟรีค่าแฟรนไชส์แรกเข้า มูลค่า 55,500 บาท (หมดเขต (หมดเขต มิถุนายน 2554 นี้) เห็นว่า เฉพาะตลาดกาแฟสดในประเทศมีมูลค่ารวมอยู่ที่ เดอน ม.ิ ย. 54) ซงจะทาใหเ้ งนทนไมตองจายไปกบสงทมองไม่ ื ึ่ � ิ ุ ่ ้ ่ ั ิ่ ี่ - สาขาตลาดมาบตาพุด จ.ระยอง ประมาณ 6,000 ล้านบาทต่อปี และคาดว่ายังมีการขยาย เห็น แต่สามารถน�ามาใช้จ่ายเป็นงบประมาณการตกแต่งร้าน - สาขาปั๊มแก๊ส LPG ตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มูลค่ารวมในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ เพอใหมรปแบบหนารานทเี่ ปนไปตามคอนเซปตของรานกาแฟ ื่ ้ ี ู ้ ้ ็ ็ ์ ้ ตรงข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพ เที่ยวฟรี 3 วัน 2 คืน อยในวงจรอตสาหกรรมกาแฟยงคงขยายตวเปนปละหลาย ู่ ุ ั ั ็ ี สไตลฝรงเศส ทงน งบประมาณการตกแตงนนจะมากนอยตาง ์ ั่ ั้ ี้ ่ ั้ ้ ่ จ.ระยอง(ติด ถ.สุขุมวิท) สมัครแฟรนไชส์ Café De Ciel หมื่นล้านบาทด้วยเช่นกัน การเติบโตของตัวเลขดังกล่าว กัน ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของผู้ลงทุน โดยหลังจากที่ตกลงเรื่อง - สาขาปั๊มแก๊ส LPG ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2554 นี้ ท�าให้เห็นภาพการลงทุนที่สอดรับกับความต้องการของผู้ เอกสารเรยบรอยแลว ทมงานจากแฟรนไชสมาสเตอรจะเปนผู้ ี ้ ้ ี ์ ์ ็ หลัง HomePro จ.ระยอง รับสิทธิ์เที่ยวฟรี พร้อมเที่ยวชมรีสอร์ท บริโภคที่ยังมีอยู่นั่นเอง ประเมินค่าใช้จ่ายแล้วแจ้งให้ทราบ และไร่กาแฟสีหนุก ณ เมืองปากซอง - สิทธิ์ในการซื้อเมล็ดกาแฟสีหนุก ในราคากิโลกรัมละ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยเมล็ด ปัจจุบัน Café De Ciel มีตัวแทนจ�ำหน่ำยหลักๆ จ�าปาศักดิ์ ประเทศลาว 500 บาท จากปกติ 700 บาท ประจำอยในเขตภำคเหนอ อสำน กลำง และยงตองกำรหำตวแทนจำหนำยเพอรองรบ � ู่ ื ี ั ้ ั � ่ ื่ ั ในเดือนเมษายน 2554 นี้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยส�าคัญที่ต้องพิจารณาแยกย่อยลงมา - สทธเิ์ ขารบการอบรมสตรชงกาแฟพนฐาน 5 สตร ไดแก่ ิ ้ ั ู ื้ ู ้ ควำมต้องกำรของลูกค้ำ ในรายละเอียดของการลงทุนแฟรนไชส์ร้านกาแฟ อาจสรุป เอสเพรสโซ่ มอคค่า ลาเต้ คาปูชิโน่ กาแฟด�า และโกโก้ ชา - เป็นตัวแทนจ�าหน่ายขายส่ง สั่งสินค้าในปริมาณมาก รับเงื่อนไขการสั่งซื้อใน อย่างย่อได้ดังนี้ เขียว มูลค่าสูตรละ 5,000 บาท ฟรี สามารถต่อยอดน�าไปชง ราคาพิเศษ (ติดต่อได้โดยตรง) ลดพิเศษ 10 % - ต้องสร้างความต่างในตัวสินค้า หมายถึงจุดเด่นที่ เป็นเมนู ร้อน-เย็น-ปั่น และเป็นสูตรที่สามารถชงขายได้จริง - เปิดหน้าร้านกาแฟอยูแล้วต้องการเมล็ดกาแฟเพือสร้างสรรค์รสชาติใหม่ๆ หรือ ่ ่ ส�าหรับคอร์สอบรมสูตรการชงกาแฟ ต้องการให้ผู้บริโภคได้รับรู้ - สิทธิ์เข้ารับอบรมคอร์สบริหารจัดการ และการตลาด ตองการรบปลกเพอนาไปจาหนายตอ สงขนตา 10 กโิ ลกรมขนไป ไดราคากโิ ลกรมละ ้ ั ี ื่ � � ่ ่ ั่ ั้ �่ ั ึ้ ้ ั ตัดคูปองนี้ไปเป็นส่วนลดในการเรียน - มีความเข้าใจในเรื่องที่จะลงทุน เช่น จะขายกาแฟก็ ส�าหรับร้านกาแฟจากทีมงานมืออาชีพ 500 บาท (ราคาเดียวกับผู้ซื้อแฟรนไชส์) สั่งมากขึ้น มีส่วนลดเพิ่ม คอร์สใดคอร์สหนึ่ง ต้องรู้เรื่องของกาแฟ ตั้งแต่เมล็ด การแปรรูป เทคนิคการชง - ได้รับอุปกรณ์ วัตถุดิบกว่า 30 รายการ เช่น เครื่องชง - ผสนใจสามารถสงเบลนดเ์ มลดกาแฟเปนสตรเฉพาะสวนตวได โดย คาเฟ เดอ ู้ ั่ ็ ็ ู ่ ั ้ ่ (1 คูปอง/1 คอร์ส) เป็นต้น มาตรฐาน 2 หัว, เครื่องบดกาแฟ ฯ พร้อมเปิดร้านได้ทันที ชิลล์ จะบริการผสมสัดส่วนเมล็ดกาแฟระหว่างอาราบิก้าและโรบัสต้าให้ตรงกับความ ต้องการของลูกค้า เพื่อให้เป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละร้านไม่ซ�้าแบบใคร และ ที่พิเศษไปกว่านั้น สูตรที่ได้รับการคิดค้นจะเป็นสิทธิ์ของลูกค้ารายนั้นแต่เพียงผู้เดียว ลดพิเศษ 10 % บริกำรอุปกรณ์ครบวงจร ผู้ก�ำลังจะเปิดร้ำนใหม่หรือเปิดร้ำนแล้ว เครื่องเดิมมี ส�าหรับกาแฟทุกเมนูที่ Café De Ciel ปัญหำ หำกต้องกำรบริกำรที่ครบวงจร หรือต้องกำรบริกำรหลังกำรขำยที่ช่วยให้ไม่ (ราคาตั้งแต่ 50 บาท ขึ้นไป) เสียโอกำส ที่คำเฟ่ เดอ ชิลล์ คือค�ำตอบของผู้ลงทุน ใช้ได้ทุกสาขา - ก�าหนดรูปแบบของร้านให้สอดคล้องกับท�าเล หมายถึง คอร์สอบรมสูตรกำรชงกำแฟ เป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นเพื่อใช้เมล็ดกาแฟลาวเป็น หากกาลงซอตาแตลงทนรานหรหราโดยไมสอดคลองกบลกคา � ั ื้ �่ ่ ุ ้ ู ่ ้ ั ู ้ วตถดบในการชง ซงแตละสตรจะตองเลอกใชเ้ มลดทผานการควในระดบทตางกน จง ั ุิ ึ่ ่ ู ้ ื ็ ี่ ่ ั่ ั ี่ ่ ั ึ จะท�าให้ประมาณการจุดคืนทุนคลาดเคลื่อนได้ง่ายๆ ดังนั้น จะได้กาแฟที่หอมนุ่มตามแบบฉบับกาแฟลาว การเลือกพื้นที่อยู่ในท�าเลที่มีศักยภาพเท่าใดจึงควรลงทุนใน - สอนสตรการชงพนฐาน ไดแก เอสเพรสโซ มอคคา ลาเต คาปชโิ น และกาแฟ ู ื้ ้ ่ ่ ่ ้ ู ่ ไซส์ที่เหมาะสม ด�า สูตรละ 5,000 บาท นอกจากหลักคิดดังกล่าวแล้ว สิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อมา - เรียนครบทั้ง 5 สูตร รับส่วนลดพิเศษ ในราคาเพียง 20,000 บาท คือจะต้องพิจารณาเลือกแฟรนไชส์ที่มีระบบยืดหยุ่นให้กับผู้ ลงทน สามารถใหคาปรกษาได และทสาคญมระบบการบรการ ุ ้� ึ ้ ี่ � ั ี ิ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณก้อย 084-569-5464 ทั้งก่อนและหลังที่สม�่าเสมอ และสั่งซื้อเมล็ดได้ที่ตัวแทนจ�าหน่าย 30 คุณไก่ 082-788-0784 , คุณบอย 081-174-7757 31

×