21 dadal

Tuul Tula
Tuul TulaЭрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль - Hsum
Эрүүл мэндийн довтолгоо 
“21 дадлыг эзэмшүүлэх арга зүй, ур 
чадвар бий болгох тухай” 
УНДРАХ-ИРЭЭДҮЙ ӨЭМТ
21 dadal
Хүн амын өвчлөлийн тэргүүлэх 5 шалтгаан, 
10000 хүн амд 
1350.0 
1250.0 
1150.0 
1050.0 
950.0 
850.0 
850.6 
962.2 
962.2 
859.5 
859.5 
829.0 
883.8 
757.6 
972.9 
883.8 
1027.7 
972.9 
1157.2 
1027.7 
1157.2 
1048.2 
1099.4 
750.0 
650.0 
635.2 
713.9 
829.0 
741.1 742.8 
729.6 
793.4 
839.4 
900.5 881.9 
953.2 
1027.8 
550.0 
605.8 
649.4 
757.6 
684.7 676.3 694.6 
715.4 
772.6 756.4 737.6 
766.4 764.1 
450.0 
449.5 
479.4 
504.4 511.2 501.8 
577.8 
645.6 
679.4 708.5 752.1 
817.0 
350.0 
250.0 
310.6 
336.0 
369.7 380.7 
365.6 
409.1 422.4 416.9 
470.3 
491.8 502.8 
1250.0 
1150.0 
1050.0 
950.0 
850.0 
750.0 
650.0 
550.0 
450.0 
350.0 
250.0 
150.0 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Àìüñãàëûí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí Õîîë боловсруулах тогтолцооны өвчин Øýýñ áýëãèéí òîãòîëöîîíû эмгэг 
Зүрх-судасны тогтолцооны өвчин Гэмтэл, хордлого ба бусад тодорхой эмгэг 
1048.2 
1099.4 
1339.4 
713.9 
741.1 742.8 729.6 
793.4 
839.4 
900.5 881.9 
953.2 
1027.8 
1056.8 
649.4 
684.7 676.3 
694.6 715.4 
772.6 756.4 737.6 
766.4 764.1 773 
479.4 504.4 511.2 501.8 
577.8 
645.6 
679.4 
708.5 752.1 
817.0 
848.1 
336.0 
369.7 380.7 365.6 
409.1 
422.4 416.9 
470.3 491.8 502.8 
578.4 
150.0 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Àìüñãàëûí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí Õîîë боловсруулах тогтолцооны өвчин 
Øýýñ áýëãèéí òîãòîëöîîíû эмгэг Зүрх-судасны тогтолцооны өвчин 
Гэмтэл, хордлого ба бусад тодорхой эмгэг
Хүн амын нас баралтын эхний 5 шалтгаан, 2003-2012 он 
24.40 
23.06 23.25 
22.88 21.92 
20.54 
21.74 
23.61 
22.58 
20.91 
12.16 12.16 11.45 
11.03 
12.21 
11.80 11.89 
13.02 12.69 12.60 
8.39 
10.34 11.08 
10.95 
11.69 
9.33 
8.71 
10.11 
11.23 11.25 
4.90 4.82 4.90 
5.67 5.54 5.27 
4.84 
5.30 5.50 5.32 
3.42 
3.00 2.74 2.37 2.34 2.40 
2.78 2.72 2.39 2.25 
30.00 
25.00 
20.00 
15.00 
10.00 
5.00 
0.00 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Зүрх-судасны тогтолцооны өвчин Õàâäàð Гэмтэл хордлого, нас баралтын гадны шалтгаан 
Хоол боловсруулах тогтолцооны өвчин Амьсгалын тогтолцооны өвчин
Артерийн даралт ихсэлтийн тархалт, 
хувиар
“Ýð¿¿ë ìýíä” 
• ºâ÷èí, ýìãýãã¿é áàéõ òºäèéã¿é 
• áèå ìàõáîä, 
• ñýòãýë ñàíàà,(зан төрх, ажлын ачаалал, стресс даах чадвар ) 
• íèéãìèéí õóâüä 
ýð¿¿ë, ñàéí ñàéõàí àæ òºðºõèéã õýëíý. 
Äýëõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí 
áàéãóóëëàãà, 1947 îí 
6
Иргэний эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд 
ГАДААД ХҮЧИН ЗҮЙЛҮҮД 
Хувь хүний нийгэм эдийн 
засгийн чадамж: 
 Амьжиргааны түвшин 
 Гэр бүлийн байдал 
 Ажил эрхлэлт гм 
Ахуйн орчны: 
 Орон сууцны нөхцөл 
 Цэвэр усны хангамж 
 Ариун цэврийн нөхцөл 
 Тав тух 
Байгал, цаг уур, экологийн: 
 Эрс тэс уур амьсгал 
 Гамшигт үзэгдлийн давтамж 
 Дэлхийн дулаарал 
 Орчны бохирдол гм 
Биологийн: 
 Удамшлын хүчин зүйл 
 Өртөмтгийн байдал 
 Нас 
 Хүйс 
 Дархлааны тогтолцоо гм 
Зан үйлийн: 
 Хооллох дадал 
 Амарч, ажиллах дадал 
 Хорт зуршил 
 Дасгал хөдөлгөөн гм 
Сэтгэл зүйн: 
 Хувь хүний зан төрх 
 Ачаалал, стресс даах чадвар 
гм 
Ажлын орчны: 
 Ажлын байрны нөхцөл 
 Ажлын ачаалал 
 Дэмжлэг 
Улс орны нийгэм, эдийн 
засгийн хүчин зүйл: 
 Эдийн засгийн хөгжил 
 Нийгмийн халамж 
 Эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээ гм 
Биемахбодийн 
Уламжлал, зан заншил: 
 Уламжлалт хооллох соёл 
 Уламжлалт амьдралын хэв маяг 
гм 
ЭРҮҮЛ 
МЭНД
Эрүүл мэнд 
60 
эрүүл мэндийн 
байгууллага, эрүүл 
мэндийн ажилтaн 
25 
10 5 
хувь хүний амьдралын 
хэвшил, зан үйл 
бусад салбарууд, 
орон нутгийн засаг 
захиргаа, нутгийн 
удирдлагын 
байгууллагуудын 
үйл ажиллагаа 
хүний төрөлхийн болон удамшлын хүчин 
зүйл
Оношлогдсон хүн 
ам 
Өвчний жам хариу арга хэмжээ 
Эрсдэлтэй, өвчлөлгүй хүн 
ам 
Эрсдэл 
Ихтэй 
Эрсдэл 
багатай Оношлогдоогүй 
байгаа хүн ам 
• оношлогоо, эмчилгээний 
чанар 
•Үйлчилгээний хүртээмж, соёл 
•Нөхөн сэргээх, хөнгөвчилөх 
эмчилгээ 
• Шинэ тохиолдлыг бууруулах 
• Өвчний 1-2 үе шатанд эрт 
илрүүлж эмчлэх 
• Урьдал өвчнийг илрүүлж 
эмчлэх 
Хүн амд чиглэсэн 
стратеги 
• Нийгэм эдийн засгийн 
эрсдэлт хүчин зүйлс 
• Нийтлэг эрсдэлт хүчин 
зүйлс 
•Завсрын эрсдэлт хүчин 
зүйлс 
Эрсдэл ихтэй бүлэгт 
чиглэсэн стратеги 
Өвчний менежментийн 
стратеги
Õүний зан үйл, аж төрөх хэв маягаас үүдэлтэй хaлдварт бус өвчин, түүнд нөлөөлөгч 
эрсдэлт хүчин зүйлийн уялдаа холбоо/загвар/ 
Анхдагч эрсдэлт 
хүчин зүйлс 
•Зан үйл 
•Тамхи 
•Архи 
•Хөдөлгөөний 
хомсдол 
•Зохисгүй хооллолт 
•Давс 
•Хүнсний 
бүтээгдэхүүн дэх 
афлатоксин, 
микотоксин 
• хяналтгүй зүү 
тариур, шивээсний 
хэрэглээ 
Завсрын эрсдэлт 
хүчин зүйлс 
(Физиологи) 
 Èë¿¿äýë æèí áà 
òàðãàëàëò 
 Öóñíû äàðàëò 
èõñýëò 
 Ñèéâýíãèéí ãëþêîç 
ихсэх 
 Õîëåñòåðèíû 
õýìæýý èõñýõ 
 Умайн хүзүүний 
улайлт 
• В.С вирусын халдвар 
Нийгэм эдийн 
засгийн хүчин 
зүйл 
• Даяаршил, 
• Техник, технологи 
• Хотжилт -суурин 
• амьдрал 
•Хөрөнгө оруулалт, 
санхүү 
• Агаарын 
бохирдол 
Халдварт бус 
өвчин 
Çүрхний өвчин 
Öóñ õàðâàëò 
¨Чèõðèéí øèæèí 
 Элэг, уушиг, 
умайн хүзүү г.м 
хîðò õàâäàð 
Элэгний цирроз 
Осол, гэмтэл 
АЗӨ 
Ясны сийрэгжилт 
Хувь хүний зан үйл, 
амьдралын хэв маягаас 
55-60% 
эрүүл 
мэндийн 
байгууллага 
ас 10-15% 
НЭЗ болон 
бусад салбар, 
засаг 
захиргааны 
оролцооноос 
15-20% 
10-15 жил 
удам 
шил 
2-5%
• Зүрх судасны өвчин, хоол боловсруулах замын өвчлөл, хавдар, осол гэмтэл 
зэрэг хүний амьдралын болон зан үйлийн буруу хэв маягаас үүдэлтэй өвчлөл 
сүүлийн 20 гаруй жил хүн амын нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болж, өвчлөл 
нэмэгдэж байна. 
• Хүн амын 10 хүн тутмын 9 нь ХБӨ-ний улмаас өөрөөр хэлбэл 3 хүний 1 нь зүрх 
судасны өвчнөөр, 5 хүн тутмын 1 нь хавдраар нас барж байна. 
• Монгол хүний эрүүл мэндийн эрсдэл их буюу 3 хүн тутмын нэг нь(36.8%), 45-аас 
дээш насны 2 хүн тутмын нэг (53.2%) ХБӨ-өөр өвдөх эрсдэлтэйгээр амьдарч 
байна. 
• 3 хүний нэг нь архи, тамхи хэрэглэдэг, ажлын байрандаа тамхины утаанд өртдөг, 
2 хүний нэг нь илүүдэл жин, таргалалттай, 4 хүний нэг нь хөдөлгөөний 
хомсдолтой, цусны даралт ихсэлттэй байгаа нь тогтоогдож, буурах хандлагагүй 
байна. 
• Хүн амын дунд цусны даралт ихсэлтийн тархалт 27.5 хувь байгаа 
эрэгтэйчүүдийн дунд тархалт илүү байна. 
• Аливаа нэг эрсдэлт хүчин зүйлийн нөлөөнд автаагүй амын эзлэх хувь 3-4% 
байна.
ХБӨ-ий эрсдэлт хүчин зүйлийн талаарх хүн амын мэдлэг, 
хандлага, дадал 
• Хүн амын хоногт хэрэглэж буй давсны хэрэглээ 11.1 гр буюу ДЭМБ-ын зөвлөмж хэмжээнээс 
2 дахин их байна. Зүүн, Хангайн бүс, УБ хотын хүн амын давсны хэрэглээ өндөр байна. 
• Хүн амын дийлэнх (90.7%) нь Монголчууд хоол хүнсэндээ давс хэт их хэрэглэдэг, 63.5 хувь 
нь кетчуп, 58.8 хувь нь цагаан талх, 10 хүн тутмын 4 нь (43.7%) шарсан төмсөнд их 
хэмжээний давс агуулагддаг болохыг мэдэхгүй байна. 
• Хүн амын 22.1% биеийн жингээ бууруулах, 15% хооллолтын хэв маягаа өөрчлөх, 10.5% 
идэвхтэй хөдөлгөөнтэй байх нь цусны даралтыг бууруулахад нөлөөлөхгүй гэж үзэж дийлэнх 
нь цусны даралтыг бууруулахад амьдралын хэв маягаа өөрчлөхөөс илүүтэйгээр эмийн 
эмчилгээнд найдаж байна. 
• Хүн амын 44.4 хувь ЦДИ-ийн талаар огт мэдэхгүй, энэ талаар эрэгтэйчүүдийн мэдлэгийн 
түвшин эмэгтэйчүүдээс харьцангуй доогуур, 15-34 насны залуучуудын мэдлэгийн түвшин 
ахимаг насныхантай харьцуулахад хангалтгүй байна. 
• Хүн амын (78.2%) ихэнх нь чихрийн шижингээс сэргийлэх боломжтой гэж ойлгодог боловч 
зөвхөн 25.7% нь чихрийн шижингээс сэргийлэх талаар эмнэлгийн ажилтнаас зөвлөгөө 
авчээ. 
• 30-64 насны эмэгтэйчүүдийн 48.2% нь хөхний өмөнгийн талаар, 42.6% нь умайн хүзүүний 
өмөнгийн талаар огт мэддэггүй буюу сонсох төдий ойлголттой, 10 эмэгтэй тутмын 6 нь 
(65.8%) эсийн шинжилгээ хийлгэх давтамжийн талаар, 2 эмэгтэй тутмын 1 нь вакцин 
хийлгэснээр умайн хүзүүний өмөнгөөс сэргийлэх боломжтой талаар ойлголтгүй байна.
13 
Эрүүл амьдрах хэв маяг болон 
зөв зан үйл энгийн зүйлээс 
эхлэлтэй. 
06/12/2014 13
“ХХ-21 дадал”-үндэслэл 
• Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчлөлөөс 
сэргийлэх, хянах үндэсний 2 дахь хөтөлбөр 
• Эрүүл мэндийг дэмжих сан(3 тэрбум төгрөг) 
• Эрүүл мэндийн эрчимтэй шинэчлэл(Эрүүл мэндийн 
довтолгоон/иргэн+ салбар дундын мэдлэг, оролцоо) 
• Архигүй Монгол 
• Эрүүл амьдралын 5 алхам /алхалт, гүйлт/ 
• Хойшлуулашгүй 21 дадал
“Эрүүл байх нь иргэн таны гарт 
байна” 
• 1. Идэвхтэй хөдөлгөөн, алхалт, дасгал нь эрүүл мэндээ хайрладаг хүн бүрийн 
эзэмшвэл зохих дадал мөн. 
• 2.Зохистой, зөв хооллолт бол эрүүл саруул, урт удаан наслахыг эрмэлздэг хүн 
бүрийн эрхэмлэн хэрэгжүүлэх дадал мөн. 
• 3. Уур бухимдлаа зөв удирдаж, сэтгэл санаагаа амар амгалан байлгаж сурах нь 
эрүүл энх амьдрах эрхэм дадал мөн. 
• 4. Тамхинаас татгалзаж өөрийгээ болоод бусдыгаа хорт утаагаар хордуулахгүй байх 
нь өөртөө болоод гэр бүлдээ хайртай хүн бүрийн хэвшүүлбэл зохих дадал мөн. 
• 5.Архины хэт хэрэглээ, түүний хор хөнөөлөөс сэргийлэх нь эрүүл мэнд, ирээдүйдээ 
хайртай хүн бүрийн эзэмшвэл зохих дадал мөн 
• 17. Эм бол хоол биш. Эмийг зөвхөн эмчийн заавраар, эмчийн бичсэн жорын 
дагуу хэрэглэж сурах нь хүн бүрийн зайлшгүй хэвшүүлэх дадал мөн.
“Эрүүл байх нь иргэн таны гарт 
• 10. Нялхас, бага балчир хүүхдээ эрүүл чийрэг өсгөн торниулах мэдлэг 
хандлагатай байх нь эцэг эх бүрийн эзэмшвэл зохих дадал мөн. 
• 11. Охид, хөвгүүдээ хайрлан халамжилж, тэднийг өөртөө итгэлтэй, 
бусдын хүчирхийлэл, нөлөөнд автахгүй болгож төлөвшүүлэхэд хүчин 
чармайлт гаргадаг байх нь нь эцэг, эхэд зайлшгүй байх дадал мөн. 
• 68. Эрүүл үедээ жирэмсэлж, жирэмсэн үедээ эрүүл байж эрүүл хүүхэд 
төрүүлэх нь айл бүрийн амин чухал дадал мөн. 
• 9. Эрчүүдээ хайрлаж тэдний эрүүл мэндийн эрсдлийг бууруулах нь Та 
бидний амьдралдаа нэн даруй хэвшүүлбэл зохих дадал мөн. 
• 12. Сэтгэл хангалуун чанартай урт наслах нь хүн бүрийн хүсэлд 
нийцсэн дадал мөн. 
байна”
Эрсдлээс өөрийгөө хамгаалах чадвартай байх 
• 16. Эрүүл мэндийн мэдээлэл авах, мэдлэгтэй болох, амьдралын буруу 
хэвшлээ өөрчлөх хүсэл зоригтой болох,өвчин эмгэг илэрвэл эмнэлэгт эрт 
хандаж сурах нь хүн бүрийн эзэмшвэл зохих дадал 
• 13. Өөрийнхөө цусны даралтын хэмжээг мэддэг, цусны даралтаа хянаж 
чаддаг, ихэдсэн үед нь цаг алдалгүй арга хэмжээ авч сурах нь хүн бүрийн 
хэвшүүлбэл зохих дадал мөн 
• 14. Телевиз, гар утас, компьютер зэрэг хэрэгслийг хэт их хэрэглэснээс үүсэх 
“Дэлгэцийн донтолт” -оос үр хүүхдээ хамгаалах нь та бидний хойшлуулшгүй 
хэвшүүлэх дадал мөн 
• 15. Осол гэмтлээс сэргийлж хөдөлмөрийн чадвараа алдах, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй болох эрсдлийг бууруулах нь хүн бүрийн хэвшүүлбэл зохих 
дадал 
• 18. Халдварт өвчнөөс сэргийлэх тарилгад хамрагдаж, халдварт өвчний 
голомтыг ариутгуулж, халдварт өвчнөөр өөрсдийгээ болоод үр хүүхдээ 
хамгаалах нь Та бидний заавал хэвшүүлэх дадал мөн
Урт удаан, эрүүл наслах нийгмийн идэвхтэй 
иргэн байх 
• 7. Гэрийн доторхи болон амьдарч байгаа орчныхоо ариун цэврийг сахих нь айл 
бүрийн хэвшүүлбэл зохих дадал мөн. 
• 19. Өөртөө болоод гэр бүлийнхээ гишүүнд эмнэлгийн тусламж иртэл эрүүл 
мэндийн анхны тусламжийг хүн бүр үзүүлж чаддаг байх нь амин чухал дадал 
мөн 
• 6. Ундны усны хүртээмж, чанар, аюулгүй байдлыг хянаж, цэвэр, сайн ус уух нь 
айл бүрийн өдөр дутмын амьдралд заавал хэвшүүлэх дадал мөн. 
• 20. Ахуйн болон орчны гаралтай химийн хордлогоос хамгаалах нь хүн бүрийн 
хэвшүүлбэл зохих дадал мөн 
• 21. Иргэн та зөвхөн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг идэвхигүй хүлээн авагч 
биш, эрүүл мэндийнхээ төлөө өөрийнхээ хийж чадах зүйлийг хийж чаддаг, эрүүл 
мэндийнхээ төлөө бусдаар хэрэгтэй зүйлийг нь хийлгэж чаддаг нийгмийн 
идэвхтэй гишүүн байх нь танд зайлшгүй байх ёстой дадал мөн.
Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй ХБӨ-нөөс сэргийлэх, хянах 
үндэсний II хөтөлбөрийн хүрээ 
Урьдчилан сэргийлэх боломжтой ХБӨ-ний өвчлөл, чадвар алдалт, зайлсхийж болох цаг 
бусын эндэгдлийг бууруулж амьдралын чанарыг дээшлүүлэх орчин бүрдүүлэх 
Зорилго 
1. Эрсдэлт хүчин зүйлд 
чиглэсэн олон салбарын 
хамтын ажиллагаа, 
хариуцлага, түншлэлийг 
хөгжүүлэх 
2. Зонхилон тохиолдох 
ХБӨ, тэдгээрийн нийтлэг 
эрсдэлт хүчин зүйл 
хяналт тандалтын 
тогтолцооны ийн чанарыг 
сайжруулах 
3. Хүн төвтэй, хүртээмж, чанар сайтай, нотолгоонд 
тулгуурласан эрт илрүүлэлт, оношлогоо, эмчилгээ, 
сэргээн засалт, хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээг 
багтаасан ХБӨ-ний цогц менежментийг сайжруулах 
I. Хувь хүн, гэр бүл, хамт 
олон, байгууллагын 
оролцоонд тулгуурласан, 
хүний амьдралын мөчлөг 
бүрт тохирсон олон 
салбарын хамтарсан эрүүл 
мэндийг дэмжих нэгдмэл 
үйл ажиллагааг өргөжүүлэх 
замаар зонхилон 
тохиолдох ХБӨ, тэдгээрийн 
нийтлэг эрсдэлт хүчин зүйл 
(архи, тамхины хэрэглээ, 
зохисгүй хооллолт, 
хөдөлгөөний хомсдол)-ийн 
тархалтыг бууруулах 
II. Хүн амын дундах 
зонхилон тохиолдох ХБӨ, 
тэдгээрийн нийтлэг 
эрсдэл, нийгэм, эдийн 
засгийн хүчин зүйлийн 
талаарх эрдэм 
шинжилгээ, судалгаа, 
тандалт, мэдээллийн 
нээлттэй тогтолцоог орон 
нутаг, бусад салбар, 
үндэсний хэмжээнд 
бэхжүүлж, нотолгоонд 
тулгуурласан бодлого, 
үйл ажиллагаа явуулах 
чадавхийг сайжруулах 
III. Хүн амын эрүүл мэндийн 
өвөрмөц хэрэгцээ, идэвхтэй 
оролцоо, өөрийн хяналтад 
тулгуурласан урьдчилан 
сэргийлэлт болон эрт үеийн 
эмчилгээ, оношлогооны 
технологи, зохистой эм, 
эмнэлгийн хэрэгслийн хангамж, 
хэрэглээг сайжруулах замаар 
зонхилон тохиолдох ХБӨ, 
түүний урьдал өвчнийг 
бууруулахад чиглэсэн анхан 
болон хоёрдогч шатлалын 
эрүүл мэндийн тусламж, 
үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжийг сайжруулах 
Iv. Тусгай/төрөлжсөн 
мэргэжлийн эмнэлэг, 
хавдар, зүрх судас, 
чихрийн шижин, 
харвалтын төвийн 
зонхилон тохиолдох ХБӨ- 
ний цогц менежментийг 
хэрэгжүүлэх ажлыг улс, 
орон нутгийн хэмжээнд 
зохион байгуулах 
чадавхийг бэхжүүлэх. 
Эрүүл Монгол хүн хөтөлбөр 
Стратеги 
Зорилт 
Санхүүжилт 
ЭМДС, АСТС, ШУТС, ОУБ-ын дэмжлэг 
Улс, орон нутгийн төсөв, 
ЭМДаатгалын сан 
Байгууллагын төсөв, 
улсын төсөв 
ЭМБ 
2014- 2021 он 
Зарчим Нярай, нялхас Хүүхэд, өсвөр үе, хөдөлмөрийн насны үе Ахмад үе 
ЭМАШТ& СДХА ЭМ II ТҮ ЭМ III ТҮ
Зорилт: 
Монгол хүний эрүүл мэндийн эрсдлийг 
бууруулна. 
•Илүүдэл жин таргалалтыг 54.4% -45.3% 
•Хөдөлгөөний хомсдлыг22.3%-20.8% 
•Цусны даралт ихсэлтийг 27.5-22.9 
•Бүсэлхийн хэмжээг 87,2-89,7/82-83 
•Давсны хэрэглээг 11.1- 8.9 
• Архи, тамхины хэрэглээг бууруулна. 
• 
Иргэний эрүүл мэндийн карт 
* Биеийн жин, Цусны даралт, 
бүсэлхийн тойргийг өдөр бүр өөрө 
хэмжих 
* Холестерин, хеликобактер, глюкоз, 
триглицерид, В,С вирусийг 
тодорхойлr, эмчлүүлэх (ЭМДСан) 
* Талх, гурилан бүтээгдэхүүн, цайны 
газрын давсыг багасгах 
* Архи, тамхи, өөх тос, давсны 
хэрэглээг бууруулах гарын авлага, 
МСС 
• Хорт хавдраас шалтгаалсан нас баралтыг 2.1 хувиар 
бууруулна. 
• ХБӨ-ий өвчнөөр цагаас эрт нас баралтыг бууруулах 
(Зүрхний шигдээс-Тархинд цус харвалт- 3.5% бууруулна. 
) 
• Эрт илрүүлгийн хамрагдалтыг 80 хувь болгох 
• Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн урамшууллын эрх 
олгох: 
• фитнесс 
• Нарийн оношлогоонд орох тодорхой хувийг ЭМДСаас 
хариуцах 
ХБӨ-ийг эрт илрүүлгийг 
ЭМДСанд хамруулна. 
* Цусны даралт ихсэлт 
* Чихрийн шижин 
* Хөхний өмөн 1-2 үе 
* Умайн хүзүүний өмөн 1-2 үе 
* Элэгний хавдар 1-2 үе 
• Баялаг бүтээгч насныхны эрүүл байх идэвх сонирхол 
сайжирна. 
• ААН, байгууллагын ажилчидаа эрүү л байлгах 
сонирхол бий болно. 
• Хөдөлмөрийн чадвар, нөхцөл сайжирна. 
• Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагын тоо нэмэгдэнэ. 
• Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөл буурна. 
• 
ААН, байгууллагын идэвхтэй 
оролцоог хангана. 
* Ажиллагсдыг эрүүл мэндийн хяналтын карттай 
болгох 
* Байгууллага бүр ЦДИ-ийг хэмжигч 
автомат багажтай болгох 
* Чийрэгжилтийн кабинеттэй болгох 
* Хоолны гарыг эрүүл хоолны сонголттой 
болгох 
* Эрүүл, ХБӨ-ий эрсдэлт хүчин зүйлээ 
бууруулсан ажиллагсдыг цалингийн 
хувиар урамшуулах 
* Хөдөлмөрийн чадвар алдалтгүй, эрүүл 
бүлгийн ажиллагсадтай байгууллагын 
ЭМДаатгалын шимтгэлд төлдөг хувийг 
багасгадаг болгох
Хэрэгжүүлэх гол арга зам 
Олон салбарын түншлэл, хамтны ажиллагаа 
* Хүн амын 70 гаруй хувийг эзэлдэг эмнэлэгт ханддаггүй хүн амд хүрч аж:иллан жрүүл мэндийн эрсдлээс хамгалаах 
* архи, тамхины эрэлт хэрэгцээг бууруулах, нийлүүлэлтийг багасгах 
* хүн ам идвэхтэй хөдлөгөөнөөр хичээллэх, аялах орчин бүрдүүлэх 
* Хоол хүнсний эрүүл, аюулгүй байдлыг сайжруулах 
* Эрүүл мэндээ хянадаг, баялаг бүтээж байгаа байгаа, хүн амыг Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хүртэх боломжийг 
бий болгох 
* архи, тамхины татвар нэмэх 
Орон нутгийн өөрсдийн нотолгоонд суурилсан хариу арга хэмжээ авах 
чадамжийг дэмжих 
* Өөрсдийн орон нутгийн ХБӨ-ний эрсдэлт хүчин зүйлийн тархалтыг тогтоох 
* Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагагыг дэмжих 
* Байгууллага бүр цусны даралтын багажтай болгох 
* Хүн бүр, байгууллага бүрийг эрүүл мэндийн хяналтын зарттай болгох 
мжээ авах 
Эрүүл мэндийн салбарын хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг бэхжүүлэх 
* ХБө-нийг бурдуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах 
* Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагын хариу арга хэмжээ авах бэлэн байдлыг сайжруулах 
* Тандалт судалгааг тогтмол явуулах, бусад байгууллага, иргэд, салбарыг мэдээллээр хангах 
* Эрт үеийн оношлогоо, эмчилгээ, бүртгэл хяналтыг зохион байгуулах 
* Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх 
-Эрүүл мэндийг 
дэмжих сан, - 
Архидан 
согтуурахтай 
тэмцэх сан 
-ШУТсан 
-- ЭМДСан 
-Эрүүл 
мэндийн 
даатгалын сан 
-Орон нутгийн 
төсөв 
-Байгууллагын 
төсөв 
Улс, орон 
нутгийн төсөв
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. 
Амжилт хүсье. 
 Сэтгэлтэй, тасралтгүй, шинжлэх ухаанч, хүчтэй манлайлагч 
байхын тулд: 
 Багаар ажилла, сайн хамтрагч бай 
 Зөв зүйлийг зөв цагт хий 
 Аливаa зүйлийг хийж эхэлбэл төгс хий
Тамхины хэрэглээ, эрэгтэй,30–59 нас, 
Финланд 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
х 
у 
у 
л 
ь 
ь 
х 
у 
у 
л 
ь 
ь 
х 
у 
у 
л 
ь 
ь 
1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 
North Karelia 
Kuopio province 
Southwest Finland 
Helsinki area 
Oulu province 
Lapland province 
23 
% 
North Karelia project evaluation and FINMONICA and the National FINRISK Studies 1972 - 2007
extension of the Project nationally 
- 82 % 
24 
Age-adjusted mortality rates of coronary heart 
disease in North Karelia 
and the whole of 
700 
Finland among 
males aged 
600 
35-64 years 
500 
from 1969 
to 2002 
400 
300 
Mortality per 
200 
100 000 
population 100 
start of the North Karelia Project 
North Karelia 
All Finland 
- 75% 
Year 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 2002
25 
0 
-10 
-20 
-30 
-40 
-50 
-60 
-70 
-80 
-90 
1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 
Year 
% 
Observed 
All risk factors 
Cholesterol 
Diastolic BP 
Smoking 
Observed and Predicted Decline 
in CHD mortality 
35-64 year old men
Age adjusted mortality rate of lung cancer in North Karelia and in all 
Finland in male population aged 35-64 years in 1969-1995 
26
MORTALITY CHANGES IN NORTH KARELIA 
from 1969–71 to 2006 (Men 35–64 Years, Age 
27 
Adjusted) 
Rate (per 100.000) Change 
from 1969–71 2006 1969–71 to 
2006 
All causes 1509 572 - 62% 
All cardiovascular 855 182 - 79% 
Coronary heart disease 672 103 - 
85% 
All cancers 271 96 - 65% 
Lung cancers 147 30 06/12/2014 Pekka Puska, Director General - 80% 27
Changes in perceived health 
(self-reported very good/good) 
70 
60 
50 
40 
30 
1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 
Year 
% 
North Karelia 
Kuopio province 
Southwest Finland 
Helsinki area 
28
Life expectancy at birth in Finland in 1941–2004 
29 
Source: Statistics Finland. Koskinen 
S, Aromaa A, Huttunen J, Teperi J. 
Health in Finland. Helsinki 2006. 
www.ktl.fi/hif
30 
FOR SUCCESSFUL 
PREVENTION 
Strong leadership combined with 
Good partnership 
Do the right things 
Do enough 
06/12/2014 30
31 
STRONGER SUPPORT FOR 
IMPLEMENTATION 
Stronger public health 
infrastructures 
Stronger health 
surveillance/monitoring 
Innovative financial support 
mechanisms 
06/12/2014 31
32 
CIVIL SOCIETY 
The role of civil society is 
increasing in most countries 
NGO’s: mobilize people, serve 
people, watchdogs, etc. 
Push for childhood obesity to 
public / political agenda 
06/12/2014 32
33 
PRIVATE SECTOR 
 Food, eating, physical activity 
 Commercial issues are of increasing impact to 
public health 
 Health is increasingly important business 
argument 
 Product development, marketing 
 Social responsibility? Regulation? Market push? 
06/12/2014 33
34 
HEALTH MONITORING 
Power of monitoring 
Feed back to people and decision 
makers 
Need to emphasize risk factors, 
lifestyles, determinants 
06/12/2014 34
Use of butter for cooking 
35 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 
Year 
North Karelia 
Kuopio province 
Southwest Finland 
Helsinki area 
Oulu province 
Lapland province 
%
36 
THE MAIN CHALLENGE IS NOT 
WHAT TO DO, BUT HOW 
TO DO! 
06/12/2014 36
37 
FOR SUCCESSFUL 
PREVENTION 
Strong leadership combined with 
Good partnership 
Do the right things 
Do enough 
06/12/2014 37
38 
STRONGER SUPPORT FOR 
IMPLEMENTATION 
Stronger public health 
infrastructures 
Stronger health 
surveillance/monitoring 
Innovative financial support 
mechanisms 
06/12/2014 38
39 
CIVIL SOCIETY 
The role of civil society is 
increasing in most countries 
NGO’s: mobilize people, serve 
people, watchdogs, etc. 
Push for childhood obesity to 
public / political agenda 
06/12/2014 39
40 
PRIVATE SECTOR 
 Food, eating, physical activity 
 Commercial issues are of increasing impact to 
public health 
 Health is increasingly important business 
argument 
 Product development, marketing 
 Social responsibility? Regulation? Market push? 
06/12/2014 40
41 
HEALTH MONITORING 
Power of monitoring 
Feed back to people and decision 
makers 
Need to emphasize risk factors, 
lifestyles, determinants 
06/12/2014 41
42 
Partnerships are 
important, but 
Governments have a 
basic responsibility for 
public health! 
06/12/2014 42
Эрүүл мэндийн төлөөх нэг зорилготой байвал эрүүл 
мэндийг бүрдүүлж чадна.
“Эрүүл байх нь иргэн таны гарт байна” 
Амьдралын зөв, эрүүл хэв маягийн алмхууд: 
– Зөв хооллох (эрүүл мэндэд хэрэгтэйг сонгох, зөв ашиглах, улирлын 
байдалд тохируулах, хоолны бүтцийг анхаарах), 
– Зохистой хооллолт(өөх тос, элсэн чихэр, давс бага хэрэглэх, жимс, 
хүнсний ногооний хэрэглээг нэмэгдүүлэх) 
– Хөдөлгөөн – өдөрт 10000 алхах, 20-30 минут ямар нэгэн дасгал 
хөдөлгөөн хийх 
– Эерэг хандлага, стреес менежмент, хүний болон амьдралын сайн 
сайханыг олж харах, хэрэгжүүлэх 
– Хорт зуршил болох зүйлээс татгалзах (архи, тамхи, хар тамхи) 
– Буруу зуршил (цүнх буруу барих, буруу явах, суух, компьютер, 
покер тоглох, кофе) 
– Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагд 
– Эм, эмч, эмнэлгийг хэт шүтэхээс татгалзах 
– Эрүүл мэндийн эрт илрүүлэг, үзлэгт хамрагдаж өөрийн эрүүл 
мэндийнг хянах, өвчнийг эрт үед нь илрүүлж төгс эмчлүүлэх,
“Эрүүл байх нь иргэн таны гарт байна” 
Эрүүл, зөв амьдралын хэв маягийг алмхууд: 
• “Гурван цагааны хор”- оос татгалзах гэж ардын үг байна. 
– хоолны давсаа багасгах(давс, тос ихтэй шарсан төмс, майонез, даршилсан давсалсан 
бүтээгдэхүүн,пицца) аль болох цамц давс ашиглах 
– Элсэн чихрийн хэрэглээг багасгах, бор элсэн чихэр, зөгийн бал хэрэглэх 
– өөхний хэрэглээг багасгах, ургамлын гаралтай өөх тос хэрэглэх 
• “Айргаа ууж архиа багасгая” Далай лам зөвлөсөн. 
• Өглөө бүр буцалсан, хөргөсөн ус уух (зөгийн бал, мөнгөн аяганд ус хийж хонуулах) 
• Цусны даралт хэмжигч болон биеийн жинг гэртээ байлган тогтмол 
• Бие бялдрын хөгжлийн түвшингээ хянах 
• Гурил, гурилан бүтээгдэхүүнээ зөв хадгалах, хүнсний дэлгүүрт байгаа бүтээгдэхүүнийг 
сонгохдоо үйлдвэрлэсэн хугацаа, хөгц байгаа эсэхийг харж авах, шаардлага 
• Ил задгай газраас хүнсний бүтээгдэхүүн авахгүй байх 
• Шивээс, гоо сайханы хатгалттай үйлчилгээ хийлгэхэд нэг удаагийн зүү, тариур хэрэглэж байгааг 
хянах, шаардах 
• Бэлгийн олон хавьтагчтай байхаас татгалзах, хосууд бие биендээ үнэнч байх, тохиолдлын 
бэлгийн хавьтагчтай бэлгэвчтэй харьцах 
• Гараа зөв, тогтмол угаах, угаадас, хогоо замбараагүй хаяж орчноо бохирдуулахгүй байх нь 
халдварт өвчний 70 хувиас сэргийлж чадна. 
• Хөхөө өөрөө шалгаж сурах
Иргэний оролцоо- эрүүл мэндээ хянах боломж 
• Үнэгүй шинжилгээ, зөвлөгөө 
• Бүх аймгийн НЭ, дүүргийн ЭМТ, ХӨСҮТ, Госпитал эмнэлэгт 
сүрьеэгийн мантуугийн сорил хийлгэх, ДОХ, тэмбүүгийн сайн 
дурын зөвлөгөө шинжилгээ үнэгүйгээр хийлгэх 
– Сар бүр 55 000 төгрөгний шинжилгээг Эрүүл мэндийн 
даатгалын дэвтрээр хийлгэх: 
– хэвлийн эхо 
– цусны шинжилгээ (Алат, Асат, сахар, триглицерид, 
липотротеид, холестерин, креатинин) 
– шээсний ерөнхий шинжилгээ 
– умайн хүзүүний шинжилгээ 
– нүдний даралт хэмжих, уг харуулах 
• Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвөөс иргэдэд чиглэсэн МСС-г 
эрчимжүүлнэ./Эрүүл мэндийн довтолгоо/
Иргэний оролцоо- эрүүл мэндээ хянах 
боломж 
• Өвчнийг эрт үед нь илрүүлж эмчлүүлэх, зөвлөмж авах: 
– 12 настай хүүхэд 
– бүрийн шүдийг шалгаж, бүрэн эмчлүүлэх 
– 12-18 нас - зөв суух, зөв явж сургах, бие бялдрын хөгжил, нийгмийн харилцааг ойлгоход 
анхаарах 
– 20-30 нас: 
– хеликобактери тодорхойлж, эмчлүүлэх 
– В вирусын эсрэг дархлаажилтад хамрагдах 
– 30-40 нас: 
– В,С вирусын халдварыг илрүүлэх шинжилгээ хийлгэх 
– умайн хүзүүний эд, эсийн шинжилгээг 3 жил тутамд өгөх 
– Цусны даралт хэмжих, 
– цусан дахь сахар тодорхойлох 
– Цусанд элэгний үйл ажиллагааг үзүүлэх 
– Эход харуулах цусанд хавдрын маркер үзүүлэх (жил бүр) 
– 40-өөс дээш нас: 
– Цусанд элэгний үйл ажиллагааг үзүүлэх 
– элэгний эхо, цусанд хавдрын маркер үзүүлэх (жил бүр) 
– умайн хүзүүний эд, эсийн шинжилгээг 3 жил тутамд өгөх 
– хөхний зураг авахуулах 
– Улаан хоолой, ходоод дурандуулах 
– 50-аас дээш насанд: 
– Бүдүүн, шулуун гэдэсний дуранд харуулах 
– Хөхний маммограмм 
– Өтгөнд цус илрүүлэх 
– Цусанд С вирусын идэвхжлийг үзүүлэх
53 
48 
48 
06/12/2014 
Баярлалаа
1 de 48

Recomendados

халдварт бус өвчин por
халдварт бус өвчинхалдварт бус өвчин
халдварт бус өвчинtuya0507
28K vistas29 diapositivas
гэр бүл төлөвлөлт por
гэр бүл төлөвлөлтгэр бүл төлөвлөлт
гэр бүл төлөвлөлтVirgo Muujig
13.9K vistas36 diapositivas
тамхи гэж юу вэ por
тамхи гэж юу вэтамхи гэж юу вэ
тамхи гэж юу вэDorjhandB
43.9K vistas12 diapositivas
Архины хор уршиг por
Архины хор уршигАрхины хор уршиг
Архины хор уршигGunJee Gj
40.8K vistas14 diapositivas
тамхины хор уршиг por
тамхины хор уршигтамхины хор уршиг
тамхины хор уршигtuya0507
58.7K vistas5 diapositivas
хоолны хордлого por
хоолны хордлогохоолны хордлого
хоолны хордлогоSosoo Byambaa
10.8K vistas39 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Haldvart uvchin por
Haldvart uvchinHaldvart uvchin
Haldvart uvchinTumuruu Shiileg
19K vistas17 diapositivas
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд por
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндНөхөн үржихүйн эрүүл мэнд
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндTuul Tula
15.1K vistas38 diapositivas
сурагчдын хорт зуршлаас сэргийлэхзөвлөгөө 15 нас por
сурагчдын хорт зуршлаас сэргийлэхзөвлөгөө 15 нассурагчдын хорт зуршлаас сэргийлэхзөвлөгөө 15 нас
сурагчдын хорт зуршлаас сэргийлэхзөвлөгөө 15 насEnkhbold Myagmarsuren
31.2K vistas39 diapositivas
Архины хор хөнөөл por
Архины хор хөнөөлАрхины хор хөнөөл
Архины хор хөнөөлГовьсүмбэр Нэгдсэн Эмнэлэг
32K vistas20 diapositivas
Эрүүл саруул амьдралыг өөрөө бий болгоё! por
Эрүүл саруул амьдралыг өөрөө бий болгоё!Эрүүл саруул амьдралыг өөрөө бий болгоё!
Эрүүл саруул амьдралыг өөрөө бий болгоё!Munkhuu Emchbagsh
4.2K vistas14 diapositivas
Vitamin por
VitaminVitamin
VitamindaWKASANSAR
2.3K vistas20 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд por Tuul Tula
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндНөхөн үржихүйн эрүүл мэнд
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд
Tuul Tula15.1K vistas
сурагчдын хорт зуршлаас сэргийлэхзөвлөгөө 15 нас por Enkhbold Myagmarsuren
сурагчдын хорт зуршлаас сэргийлэхзөвлөгөө 15 нассурагчдын хорт зуршлаас сэргийлэхзөвлөгөө 15 нас
сурагчдын хорт зуршлаас сэргийлэхзөвлөгөө 15 нас
Enkhbold Myagmarsuren31.2K vistas
Эрүүл саруул амьдралыг өөрөө бий болгоё! por Munkhuu Emchbagsh
Эрүүл саруул амьдралыг өөрөө бий болгоё!Эрүүл саруул амьдралыг өөрөө бий болгоё!
Эрүүл саруул амьдралыг өөрөө бий болгоё!
Munkhuu Emchbagsh4.2K vistas
ходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчин por ganhuyag khishigmaa
ходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчинходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчин
ходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчин
ganhuyag khishigmaa31.7K vistas
Zohistoi hoollolt por hi_bmb
Zohistoi hoolloltZohistoi hoollolt
Zohistoi hoollolt
hi_bmb9.8K vistas
Tomuu, tomuu tost owchin por uuree_247
Tomuu, tomuu tost owchinTomuu, tomuu tost owchin
Tomuu, tomuu tost owchin
uuree_2478K vistas
Tamhinii hor hunuul por Munguuzb
Tamhinii hor hunuulTamhinii hor hunuul
Tamhinii hor hunuul
Munguuzb25.8K vistas
Артерийн гипертензийн эмнэлзүйн удирдамж 2011 por Munkhtulga Gantulga
Артерийн гипертензийн эмнэлзүйн удирдамж 2011Артерийн гипертензийн эмнэлзүйн удирдамж 2011
Артерийн гипертензийн эмнэлзүйн удирдамж 2011
Munkhtulga Gantulga16.2K vistas
гар угаах дараалал por delgerya
гар угаах дараалалгар угаах дараалал
гар угаах дараалал
delgerya21.8K vistas
лекц №11 por azora14
лекц №11лекц №11
лекц №11
azora1411.4K vistas
Хүүхдийн тархины саа por Dulam Bataa
Хүүхдийн тархины саа Хүүхдийн тархины саа
Хүүхдийн тархины саа
Dulam Bataa12.9K vistas
амны хөндий шүд туг por tungalag0908
амны хөндий шүд  туг амны хөндий шүд  туг
амны хөндий шүд туг
tungalag090825.4K vistas
хүний хоол боловсруулах эрхтэн por Oidov Tungaa
хүний хоол боловсруулах эрхтэнхүний хоол боловсруулах эрхтэн
хүний хоол боловсруулах эрхтэн
Oidov Tungaa36.9K vistas

Destacado

ЭМ довтолгоо por
ЭМ довтолгоо ЭМ довтолгоо
ЭМ довтолгоо Tuul Tula
4.9K vistas29 diapositivas
эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл por
эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэлэрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл
эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэлAltangerel Akaka
2.2K vistas8 diapositivas
Амьтны сэтгэц ба зан үйл por
Амьтны сэтгэц ба зан үйлАмьтны сэтгэц ба зан үйл
Амьтны сэтгэц ба зан үйлА. Итгэл
4.4K vistas13 diapositivas
Zuw hoollolt saranchimeg1 por
Zuw hoollolt saranchimeg1Zuw hoollolt saranchimeg1
Zuw hoollolt saranchimeg1Saruushka
1.7K vistas12 diapositivas
сэтгэл судлал хичээлийн хөтөлбөр por
сэтгэл судлал хичээлийн хөтөлбөрсэтгэл судлал хичээлийн хөтөлбөр
сэтгэл судлал хичээлийн хөтөлбөрБатбагана Баасанжав
4.2K vistas4 diapositivas
Цэцэрлэгийн эрүүл ахуйн орчинд хийсэн судалгаа por
Цэцэрлэгийн эрүүл ахуйн орчинд хийсэн судалгааЦэцэрлэгийн эрүүл ахуйн орчинд хийсэн судалгаа
Цэцэрлэгийн эрүүл ахуйн орчинд хийсэн судалгааAnkhbileg Luvsan
9.4K vistas12 diapositivas

Destacado(20)

ЭМ довтолгоо por Tuul Tula
ЭМ довтолгоо ЭМ довтолгоо
ЭМ довтолгоо
Tuul Tula4.9K vistas
эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл por Altangerel Akaka
эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэлэрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл
эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл
Altangerel Akaka2.2K vistas
Амьтны сэтгэц ба зан үйл por А. Итгэл
Амьтны сэтгэц ба зан үйлАмьтны сэтгэц ба зан үйл
Амьтны сэтгэц ба зан үйл
А. Итгэл4.4K vistas
Zuw hoollolt saranchimeg1 por Saruushka
Zuw hoollolt saranchimeg1Zuw hoollolt saranchimeg1
Zuw hoollolt saranchimeg1
Saruushka1.7K vistas
Цэцэрлэгийн эрүүл ахуйн орчинд хийсэн судалгаа por Ankhbileg Luvsan
Цэцэрлэгийн эрүүл ахуйн орчинд хийсэн судалгааЦэцэрлэгийн эрүүл ахуйн орчинд хийсэн судалгаа
Цэцэрлэгийн эрүүл ахуйн орчинд хийсэн судалгаа
Ankhbileg Luvsan9.4K vistas
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ por Цахим Эмч
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээАртерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Цахим Эмч30.1K vistas
халдварт бус өвчин por tuya0507
халдварт бус өвчинхалдварт бус өвчин
халдварт бус өвчин
tuya05074.6K vistas
Артерийн даралт ихсэлт por Цахим Эмч
Артерийн даралт ихсэлтАртерийн даралт ихсэлт
Артерийн даралт ихсэлт
Цахим Эмч42.8K vistas
гэрийн гадна, дотно орчин ба хувийн ариун por Tuul Tula
гэрийн гадна, дотно орчин ба хувийн ариунгэрийн гадна, дотно орчин ба хувийн ариун
гэрийн гадна, дотно орчин ба хувийн ариун
Tuul Tula12.5K vistas
Эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж /хичээл/ por Sosoo Byambaa
Эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж /хичээл/Эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж /хичээл/
Эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж /хичээл/
Sosoo Byambaa54.9K vistas
1101 pre-tsolmon por Smile Tsoom
1101 pre-tsolmon1101 pre-tsolmon
1101 pre-tsolmon
Smile Tsoom1.5K vistas
цагийн менежмент 1рр por ts_tseegii
цагийн менежмент 1ррцагийн менежмент 1рр
цагийн менежмент 1рр
ts_tseegii9.3K vistas
Iltgel baagii por bshur
Iltgel baagiiIltgel baagii
Iltgel baagii
bshur4.3K vistas
эрүүл амьдрах ухаан лекц por Sosoo Byambaa
эрүүл амьдрах ухаан лекцэрүүл амьдрах ухаан лекц
эрүүл амьдрах ухаан лекц
Sosoo Byambaa2.3K vistas

Similar a 21 dadal

Tamhi hortbzurshil por
Tamhi hortbzurshilTamhi hortbzurshil
Tamhi hortbzurshilDolgormaa Don-Ochir
2.7K vistas22 diapositivas
амьдарлын буруу хэвшилээс сэргийлэх, тэмцэх үндэсний хөтөлбөр por
амьдарлын буруу хэвшилээс сэргийлэх, тэмцэх үндэсний хөтөлбөрамьдарлын буруу хэвшилээс сэргийлэх, тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
амьдарлын буруу хэвшилээс сэргийлэх, тэмцэх үндэсний хөтөлбөрLhamlhundev Baljaa
659 vistas50 diapositivas
Жаргалант ЕБС эмч Ц.Сарангэрэл por
Жаргалант ЕБС эмч Ц.СарангэрэлЖаргалант ЕБС эмч Ц.Сарангэрэл
Жаргалант ЕБС эмч Ц.СарангэрэлБШУ-ны газар Хөвсгөл
39 vistas6 diapositivas
Артерийн даралт ихдэх өвчний тархалт, эрсдэлт хүчин зүйлсийг илрүүлэх нь por
Артерийн даралт ихдэх өвчний тархалт, эрсдэлт хүчин зүйлсийг илрүүлэх ньАртерийн даралт ихдэх өвчний тархалт, эрсдэлт хүчин зүйлсийг илрүүлэх нь
Артерийн даралт ихдэх өвчний тархалт, эрсдэлт хүчин зүйлсийг илрүүлэх ньAnkhbileg Luvsan
7.3K vistas9 diapositivas
1101 pre-tsolmon por
1101 pre-tsolmon1101 pre-tsolmon
1101 pre-tsolmonSmile Tsoom
675 vistas19 diapositivas
Цагаан хоолны ач тус por
Цагаан хоолны ач тусЦагаан хоолны ач тус
Цагаан хоолны ач тусuniv.medical healt
985 vistas54 diapositivas

Similar a 21 dadal(20)

амьдарлын буруу хэвшилээс сэргийлэх, тэмцэх үндэсний хөтөлбөр por Lhamlhundev Baljaa
амьдарлын буруу хэвшилээс сэргийлэх, тэмцэх үндэсний хөтөлбөрамьдарлын буруу хэвшилээс сэргийлэх, тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
амьдарлын буруу хэвшилээс сэргийлэх, тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
Lhamlhundev Baljaa659 vistas
Артерийн даралт ихдэх өвчний тархалт, эрсдэлт хүчин зүйлсийг илрүүлэх нь por Ankhbileg Luvsan
Артерийн даралт ихдэх өвчний тархалт, эрсдэлт хүчин зүйлсийг илрүүлэх ньАртерийн даралт ихдэх өвчний тархалт, эрсдэлт хүчин зүйлсийг илрүүлэх нь
Артерийн даралт ихдэх өвчний тархалт, эрсдэлт хүчин зүйлсийг илрүүлэх нь
Ankhbileg Luvsan7.3K vistas
1101 pre-tsolmon por Smile Tsoom
1101 pre-tsolmon1101 pre-tsolmon
1101 pre-tsolmon
Smile Tsoom675 vistas
Олон улсын эрүүл мэндийн судалгааны үр дүн por univ.medical healt
Олон улсын эрүүл мэндийн судалгааны үр дүн Олон улсын эрүүл мэндийн судалгааны үр дүн
Олон улсын эрүүл мэндийн судалгааны үр дүн
univ.medical healt2.7K vistas
Эрүүл мэндийн олон улсын судалгааны үр дүн por univ.medical healt
Эрүүл мэндийн олон улсын судалгааны үр дүнЭрүүл мэндийн олон улсын судалгааны үр дүн
Эрүүл мэндийн олон улсын судалгааны үр дүн
univ.medical healt22.5K vistas
E m.sp713, lesson 1 por davaa627
E m.sp713, lesson 1E m.sp713, lesson 1
E m.sp713, lesson 1
davaa627692 vistas
E m.sp713, lesson 1 por davaa627
E m.sp713, lesson 1E m.sp713, lesson 1
E m.sp713, lesson 1
davaa627717 vistas
ахмад настангуудад-эрүүл-мэндийн-боловсрол-олгох por Анхзаяа Б.
ахмад настангуудад-эрүүл-мэндийн-боловсрол-олгохахмад настангуудад-эрүүл-мэндийн-боловсрол-олгох
ахмад настангуудад-эрүүл-мэндийн-боловсрол-олгох
Анхзаяа Б.1.8K vistas
Ppt dotood shuurel aus326 b.naranchimeg, d.maralmaa, h.unurmaa (1) por Naraa Bayarsaikhan
Ppt dotood shuurel aus326 b.naranchimeg, d.maralmaa, h.unurmaa (1)Ppt dotood shuurel aus326 b.naranchimeg, d.maralmaa, h.unurmaa (1)
Ppt dotood shuurel aus326 b.naranchimeg, d.maralmaa, h.unurmaa (1)
Naraa Bayarsaikhan3.4K vistas
Huuhdiin eruul mendiin tulgamdsan asuudluud 2017 por Shijee Mtsbolor
Huuhdiin eruul mendiin tulgamdsan asuudluud 2017Huuhdiin eruul mendiin tulgamdsan asuudluud 2017
Huuhdiin eruul mendiin tulgamdsan asuudluud 2017
Shijee Mtsbolor1.1K vistas
Pharma training mng por Muzzy Muzzy
Pharma training mngPharma training mng
Pharma training mng
Muzzy Muzzy360 vistas
Эрүүл саруул амьдралыг өөрөө бий болгоё! por Munkhuu Emchbagsh
Эрүүл саруул амьдралыг өөрөө бий болгоё!Эрүүл саруул амьдралыг өөрөө бий болгоё!
Эрүүл саруул амьдралыг өөрөө бий болгоё!
Munkhuu Emchbagsh1.2K vistas

Más de Tuul Tula

шинжилгээ өгөхөд анхаарах зүйл por
шинжилгээ өгөхөд анхаарах зүйлшинжилгээ өгөхөд анхаарах зүйл
шинжилгээ өгөхөд анхаарах зүйлTuul Tula
7.2K vistas2 diapositivas
хөдөлгөөн эрүүл мэнд por
хөдөлгөөн эрүүл мэндхөдөлгөөн эрүүл мэнд
хөдөлгөөн эрүүл мэндTuul Tula
7.2K vistas2 diapositivas
хөнгөвчлөх эмчилгээ por
хөнгөвчлөх эмчилгээхөнгөвчлөх эмчилгээ
хөнгөвчлөх эмчилгээTuul Tula
4.2K vistas2 diapositivas
усны эрүүл ахуй por
усны эрүүл ахуйусны эрүүл ахуй
усны эрүүл ахуйTuul Tula
4.6K vistas2 diapositivas
тоглоом por
тоглоомтоглоом
тоглоомTuul Tula
955 vistas2 diapositivas
осол гэмтлээс сэргийлье por
осол гэмтлээс сэргийльеосол гэмтлээс сэргийлье
осол гэмтлээс сэргийльеTuul Tula
6.8K vistas2 diapositivas

Más de Tuul Tula(20)

шинжилгээ өгөхөд анхаарах зүйл por Tuul Tula
шинжилгээ өгөхөд анхаарах зүйлшинжилгээ өгөхөд анхаарах зүйл
шинжилгээ өгөхөд анхаарах зүйл
Tuul Tula7.2K vistas
хөдөлгөөн эрүүл мэнд por Tuul Tula
хөдөлгөөн эрүүл мэндхөдөлгөөн эрүүл мэнд
хөдөлгөөн эрүүл мэнд
Tuul Tula7.2K vistas
хөнгөвчлөх эмчилгээ por Tuul Tula
хөнгөвчлөх эмчилгээхөнгөвчлөх эмчилгээ
хөнгөвчлөх эмчилгээ
Tuul Tula4.2K vistas
усны эрүүл ахуй por Tuul Tula
усны эрүүл ахуйусны эрүүл ахуй
усны эрүүл ахуй
Tuul Tula4.6K vistas
тоглоом por Tuul Tula
тоглоомтоглоом
тоглоом
Tuul Tula955 vistas
осол гэмтлээс сэргийлье por Tuul Tula
осол гэмтлээс сэргийльеосол гэмтлээс сэргийлье
осол гэмтлээс сэргийлье
Tuul Tula6.8K vistas
орчны эрүүл мэнд por Tuul Tula
орчны эрүүл мэндорчны эрүүл мэнд
орчны эрүүл мэнд
Tuul Tula6.6K vistas
ахмад por Tuul Tula
ахмадахмад
ахмад
Tuul Tula2K vistas
архи таны эрүүл мэндэд por Tuul Tula
архи таны эрүүл мэндэд архи таны эрүүл мэндэд
архи таны эрүүл мэндэд
Tuul Tula2.6K vistas
зохистой хоололт por Tuul Tula
зохистой хоололтзохистой хоололт
зохистой хоололт
Tuul Tula1.4K vistas
эрүүл мэндийн зөвлөгөө por Tuul Tula
эрүүл мэндийн зөвлөгөөэрүүл мэндийн зөвлөгөө
эрүүл мэндийн зөвлөгөө
Tuul Tula577 vistas
хог хаягдэлын менежмент por Tuul Tula
хог хаягдэлын менежментхог хаягдэлын менежмент
хог хаягдэлын менежмент
Tuul Tula22.6K vistas
халдварт өвчин por Tuul Tula
халдварт өвчин халдварт өвчин
халдварт өвчин
Tuul Tula4.9K vistas
усны хадгалах савны эрүүл ахуй por Tuul Tula
усны хадгалах савны эрүүл ахуйусны хадгалах савны эрүүл ахуй
усны хадгалах савны эрүүл ахуй
Tuul Tula2.8K vistas
ундны усны эрүүл ахуй por Tuul Tula
ундны усны эрүүл ахуйундны усны эрүүл ахуй
ундны усны эрүүл ахуй
Tuul Tula11.2K vistas
өвсөр үе сургалт por Tuul Tula
өвсөр үе сургалтөвсөр үе сургалт
өвсөр үе сургалт
Tuul Tula528 vistas
жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013 por Tuul Tula
жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013
жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013
Tuul Tula7.3K vistas
дох/хдхв-с сэргийлье por Tuul Tula
дох/хдхв-с сэргийльедох/хдхв-с сэргийлье
дох/хдхв-с сэргийлье
Tuul Tula1.1K vistas
Zokhistoi khoollolt por Tuul Tula
Zokhistoi khoolloltZokhistoi khoollolt
Zokhistoi khoollolt
Tuul Tula2.4K vistas
Tamxinii xereglee por Tuul Tula
Tamxinii xeregleeTamxinii xereglee
Tamxinii xereglee
Tuul Tula618 vistas

21 dadal

 • 1. Эрүүл мэндийн довтолгоо “21 дадлыг эзэмшүүлэх арга зүй, ур чадвар бий болгох тухай” УНДРАХ-ИРЭЭДҮЙ ӨЭМТ
 • 3. Хүн амын өвчлөлийн тэргүүлэх 5 шалтгаан, 10000 хүн амд 1350.0 1250.0 1150.0 1050.0 950.0 850.0 850.6 962.2 962.2 859.5 859.5 829.0 883.8 757.6 972.9 883.8 1027.7 972.9 1157.2 1027.7 1157.2 1048.2 1099.4 750.0 650.0 635.2 713.9 829.0 741.1 742.8 729.6 793.4 839.4 900.5 881.9 953.2 1027.8 550.0 605.8 649.4 757.6 684.7 676.3 694.6 715.4 772.6 756.4 737.6 766.4 764.1 450.0 449.5 479.4 504.4 511.2 501.8 577.8 645.6 679.4 708.5 752.1 817.0 350.0 250.0 310.6 336.0 369.7 380.7 365.6 409.1 422.4 416.9 470.3 491.8 502.8 1250.0 1150.0 1050.0 950.0 850.0 750.0 650.0 550.0 450.0 350.0 250.0 150.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Àìüñãàëûí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí Õîîë боловсруулах тогтолцооны өвчин Øýýñ áýëãèéí òîãòîëöîîíû эмгэг Зүрх-судасны тогтолцооны өвчин Гэмтэл, хордлого ба бусад тодорхой эмгэг 1048.2 1099.4 1339.4 713.9 741.1 742.8 729.6 793.4 839.4 900.5 881.9 953.2 1027.8 1056.8 649.4 684.7 676.3 694.6 715.4 772.6 756.4 737.6 766.4 764.1 773 479.4 504.4 511.2 501.8 577.8 645.6 679.4 708.5 752.1 817.0 848.1 336.0 369.7 380.7 365.6 409.1 422.4 416.9 470.3 491.8 502.8 578.4 150.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Àìüñãàëûí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí Õîîë боловсруулах тогтолцооны өвчин Øýýñ áýëãèéí òîãòîëöîîíû эмгэг Зүрх-судасны тогтолцооны өвчин Гэмтэл, хордлого ба бусад тодорхой эмгэг
 • 4. Хүн амын нас баралтын эхний 5 шалтгаан, 2003-2012 он 24.40 23.06 23.25 22.88 21.92 20.54 21.74 23.61 22.58 20.91 12.16 12.16 11.45 11.03 12.21 11.80 11.89 13.02 12.69 12.60 8.39 10.34 11.08 10.95 11.69 9.33 8.71 10.11 11.23 11.25 4.90 4.82 4.90 5.67 5.54 5.27 4.84 5.30 5.50 5.32 3.42 3.00 2.74 2.37 2.34 2.40 2.78 2.72 2.39 2.25 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Зүрх-судасны тогтолцооны өвчин Õàâäàð Гэмтэл хордлого, нас баралтын гадны шалтгаан Хоол боловсруулах тогтолцооны өвчин Амьсгалын тогтолцооны өвчин
 • 6. “Ýð¿¿ë ìýíä” • ºâ÷èí, ýìãýãã¿é áàéõ òºäèéã¿é • áèå ìàõáîä, • ñýòãýë ñàíàà,(зан төрх, ажлын ачаалал, стресс даах чадвар ) • íèéãìèéí õóâüä ýð¿¿ë, ñàéí ñàéõàí àæ òºðºõèéã õýëíý. Äýëõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà, 1947 îí 6
 • 7. Иргэний эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд ГАДААД ХҮЧИН ЗҮЙЛҮҮД Хувь хүний нийгэм эдийн засгийн чадамж:  Амьжиргааны түвшин  Гэр бүлийн байдал  Ажил эрхлэлт гм Ахуйн орчны:  Орон сууцны нөхцөл  Цэвэр усны хангамж  Ариун цэврийн нөхцөл  Тав тух Байгал, цаг уур, экологийн:  Эрс тэс уур амьсгал  Гамшигт үзэгдлийн давтамж  Дэлхийн дулаарал  Орчны бохирдол гм Биологийн:  Удамшлын хүчин зүйл  Өртөмтгийн байдал  Нас  Хүйс  Дархлааны тогтолцоо гм Зан үйлийн:  Хооллох дадал  Амарч, ажиллах дадал  Хорт зуршил  Дасгал хөдөлгөөн гм Сэтгэл зүйн:  Хувь хүний зан төрх  Ачаалал, стресс даах чадвар гм Ажлын орчны:  Ажлын байрны нөхцөл  Ажлын ачаалал  Дэмжлэг Улс орны нийгэм, эдийн засгийн хүчин зүйл:  Эдийн засгийн хөгжил  Нийгмийн халамж  Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ гм Биемахбодийн Уламжлал, зан заншил:  Уламжлалт хооллох соёл  Уламжлалт амьдралын хэв маяг гм ЭРҮҮЛ МЭНД
 • 8. Эрүүл мэнд 60 эрүүл мэндийн байгууллага, эрүүл мэндийн ажилтaн 25 10 5 хувь хүний амьдралын хэвшил, зан үйл бусад салбарууд, орон нутгийн засаг захиргаа, нутгийн удирдлагын байгууллагуудын үйл ажиллагаа хүний төрөлхийн болон удамшлын хүчин зүйл
 • 9. Оношлогдсон хүн ам Өвчний жам хариу арга хэмжээ Эрсдэлтэй, өвчлөлгүй хүн ам Эрсдэл Ихтэй Эрсдэл багатай Оношлогдоогүй байгаа хүн ам • оношлогоо, эмчилгээний чанар •Үйлчилгээний хүртээмж, соёл •Нөхөн сэргээх, хөнгөвчилөх эмчилгээ • Шинэ тохиолдлыг бууруулах • Өвчний 1-2 үе шатанд эрт илрүүлж эмчлэх • Урьдал өвчнийг илрүүлж эмчлэх Хүн амд чиглэсэн стратеги • Нийгэм эдийн засгийн эрсдэлт хүчин зүйлс • Нийтлэг эрсдэлт хүчин зүйлс •Завсрын эрсдэлт хүчин зүйлс Эрсдэл ихтэй бүлэгт чиглэсэн стратеги Өвчний менежментийн стратеги
 • 10. Õүний зан үйл, аж төрөх хэв маягаас үүдэлтэй хaлдварт бус өвчин, түүнд нөлөөлөгч эрсдэлт хүчин зүйлийн уялдаа холбоо/загвар/ Анхдагч эрсдэлт хүчин зүйлс •Зан үйл •Тамхи •Архи •Хөдөлгөөний хомсдол •Зохисгүй хооллолт •Давс •Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх афлатоксин, микотоксин • хяналтгүй зүү тариур, шивээсний хэрэглээ Завсрын эрсдэлт хүчин зүйлс (Физиологи)  Èë¿¿äýë æèí áà òàðãàëàëò  Öóñíû äàðàëò èõñýëò  Ñèéâýíãèéí ãëþêîç ихсэх  Õîëåñòåðèíû õýìæýý èõñýõ  Умайн хүзүүний улайлт • В.С вирусын халдвар Нийгэм эдийн засгийн хүчин зүйл • Даяаршил, • Техник, технологи • Хотжилт -суурин • амьдрал •Хөрөнгө оруулалт, санхүү • Агаарын бохирдол Халдварт бус өвчин Çүрхний өвчин Öóñ õàðâàëò ¨Чèõðèéí øèæèí  Элэг, уушиг, умайн хүзүү г.м хîðò õàâäàð Элэгний цирроз Осол, гэмтэл АЗӨ Ясны сийрэгжилт Хувь хүний зан үйл, амьдралын хэв маягаас 55-60% эрүүл мэндийн байгууллага ас 10-15% НЭЗ болон бусад салбар, засаг захиргааны оролцооноос 15-20% 10-15 жил удам шил 2-5%
 • 11. • Зүрх судасны өвчин, хоол боловсруулах замын өвчлөл, хавдар, осол гэмтэл зэрэг хүний амьдралын болон зан үйлийн буруу хэв маягаас үүдэлтэй өвчлөл сүүлийн 20 гаруй жил хүн амын нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болж, өвчлөл нэмэгдэж байна. • Хүн амын 10 хүн тутмын 9 нь ХБӨ-ний улмаас өөрөөр хэлбэл 3 хүний 1 нь зүрх судасны өвчнөөр, 5 хүн тутмын 1 нь хавдраар нас барж байна. • Монгол хүний эрүүл мэндийн эрсдэл их буюу 3 хүн тутмын нэг нь(36.8%), 45-аас дээш насны 2 хүн тутмын нэг (53.2%) ХБӨ-өөр өвдөх эрсдэлтэйгээр амьдарч байна. • 3 хүний нэг нь архи, тамхи хэрэглэдэг, ажлын байрандаа тамхины утаанд өртдөг, 2 хүний нэг нь илүүдэл жин, таргалалттай, 4 хүний нэг нь хөдөлгөөний хомсдолтой, цусны даралт ихсэлттэй байгаа нь тогтоогдож, буурах хандлагагүй байна. • Хүн амын дунд цусны даралт ихсэлтийн тархалт 27.5 хувь байгаа эрэгтэйчүүдийн дунд тархалт илүү байна. • Аливаа нэг эрсдэлт хүчин зүйлийн нөлөөнд автаагүй амын эзлэх хувь 3-4% байна.
 • 12. ХБӨ-ий эрсдэлт хүчин зүйлийн талаарх хүн амын мэдлэг, хандлага, дадал • Хүн амын хоногт хэрэглэж буй давсны хэрэглээ 11.1 гр буюу ДЭМБ-ын зөвлөмж хэмжээнээс 2 дахин их байна. Зүүн, Хангайн бүс, УБ хотын хүн амын давсны хэрэглээ өндөр байна. • Хүн амын дийлэнх (90.7%) нь Монголчууд хоол хүнсэндээ давс хэт их хэрэглэдэг, 63.5 хувь нь кетчуп, 58.8 хувь нь цагаан талх, 10 хүн тутмын 4 нь (43.7%) шарсан төмсөнд их хэмжээний давс агуулагддаг болохыг мэдэхгүй байна. • Хүн амын 22.1% биеийн жингээ бууруулах, 15% хооллолтын хэв маягаа өөрчлөх, 10.5% идэвхтэй хөдөлгөөнтэй байх нь цусны даралтыг бууруулахад нөлөөлөхгүй гэж үзэж дийлэнх нь цусны даралтыг бууруулахад амьдралын хэв маягаа өөрчлөхөөс илүүтэйгээр эмийн эмчилгээнд найдаж байна. • Хүн амын 44.4 хувь ЦДИ-ийн талаар огт мэдэхгүй, энэ талаар эрэгтэйчүүдийн мэдлэгийн түвшин эмэгтэйчүүдээс харьцангуй доогуур, 15-34 насны залуучуудын мэдлэгийн түвшин ахимаг насныхантай харьцуулахад хангалтгүй байна. • Хүн амын (78.2%) ихэнх нь чихрийн шижингээс сэргийлэх боломжтой гэж ойлгодог боловч зөвхөн 25.7% нь чихрийн шижингээс сэргийлэх талаар эмнэлгийн ажилтнаас зөвлөгөө авчээ. • 30-64 насны эмэгтэйчүүдийн 48.2% нь хөхний өмөнгийн талаар, 42.6% нь умайн хүзүүний өмөнгийн талаар огт мэддэггүй буюу сонсох төдий ойлголттой, 10 эмэгтэй тутмын 6 нь (65.8%) эсийн шинжилгээ хийлгэх давтамжийн талаар, 2 эмэгтэй тутмын 1 нь вакцин хийлгэснээр умайн хүзүүний өмөнгөөс сэргийлэх боломжтой талаар ойлголтгүй байна.
 • 13. 13 Эрүүл амьдрах хэв маяг болон зөв зан үйл энгийн зүйлээс эхлэлтэй. 06/12/2014 13
 • 14. “ХХ-21 дадал”-үндэслэл • Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчлөлөөс сэргийлэх, хянах үндэсний 2 дахь хөтөлбөр • Эрүүл мэндийг дэмжих сан(3 тэрбум төгрөг) • Эрүүл мэндийн эрчимтэй шинэчлэл(Эрүүл мэндийн довтолгоон/иргэн+ салбар дундын мэдлэг, оролцоо) • Архигүй Монгол • Эрүүл амьдралын 5 алхам /алхалт, гүйлт/ • Хойшлуулашгүй 21 дадал
 • 15. “Эрүүл байх нь иргэн таны гарт байна” • 1. Идэвхтэй хөдөлгөөн, алхалт, дасгал нь эрүүл мэндээ хайрладаг хүн бүрийн эзэмшвэл зохих дадал мөн. • 2.Зохистой, зөв хооллолт бол эрүүл саруул, урт удаан наслахыг эрмэлздэг хүн бүрийн эрхэмлэн хэрэгжүүлэх дадал мөн. • 3. Уур бухимдлаа зөв удирдаж, сэтгэл санаагаа амар амгалан байлгаж сурах нь эрүүл энх амьдрах эрхэм дадал мөн. • 4. Тамхинаас татгалзаж өөрийгээ болоод бусдыгаа хорт утаагаар хордуулахгүй байх нь өөртөө болоод гэр бүлдээ хайртай хүн бүрийн хэвшүүлбэл зохих дадал мөн. • 5.Архины хэт хэрэглээ, түүний хор хөнөөлөөс сэргийлэх нь эрүүл мэнд, ирээдүйдээ хайртай хүн бүрийн эзэмшвэл зохих дадал мөн • 17. Эм бол хоол биш. Эмийг зөвхөн эмчийн заавраар, эмчийн бичсэн жорын дагуу хэрэглэж сурах нь хүн бүрийн зайлшгүй хэвшүүлэх дадал мөн.
 • 16. “Эрүүл байх нь иргэн таны гарт • 10. Нялхас, бага балчир хүүхдээ эрүүл чийрэг өсгөн торниулах мэдлэг хандлагатай байх нь эцэг эх бүрийн эзэмшвэл зохих дадал мөн. • 11. Охид, хөвгүүдээ хайрлан халамжилж, тэднийг өөртөө итгэлтэй, бусдын хүчирхийлэл, нөлөөнд автахгүй болгож төлөвшүүлэхэд хүчин чармайлт гаргадаг байх нь нь эцэг, эхэд зайлшгүй байх дадал мөн. • 68. Эрүүл үедээ жирэмсэлж, жирэмсэн үедээ эрүүл байж эрүүл хүүхэд төрүүлэх нь айл бүрийн амин чухал дадал мөн. • 9. Эрчүүдээ хайрлаж тэдний эрүүл мэндийн эрсдлийг бууруулах нь Та бидний амьдралдаа нэн даруй хэвшүүлбэл зохих дадал мөн. • 12. Сэтгэл хангалуун чанартай урт наслах нь хүн бүрийн хүсэлд нийцсэн дадал мөн. байна”
 • 17. Эрсдлээс өөрийгөө хамгаалах чадвартай байх • 16. Эрүүл мэндийн мэдээлэл авах, мэдлэгтэй болох, амьдралын буруу хэвшлээ өөрчлөх хүсэл зоригтой болох,өвчин эмгэг илэрвэл эмнэлэгт эрт хандаж сурах нь хүн бүрийн эзэмшвэл зохих дадал • 13. Өөрийнхөө цусны даралтын хэмжээг мэддэг, цусны даралтаа хянаж чаддаг, ихэдсэн үед нь цаг алдалгүй арга хэмжээ авч сурах нь хүн бүрийн хэвшүүлбэл зохих дадал мөн • 14. Телевиз, гар утас, компьютер зэрэг хэрэгслийг хэт их хэрэглэснээс үүсэх “Дэлгэцийн донтолт” -оос үр хүүхдээ хамгаалах нь та бидний хойшлуулшгүй хэвшүүлэх дадал мөн • 15. Осол гэмтлээс сэргийлж хөдөлмөрийн чадвараа алдах, хөгжлийн бэрхшээлтэй болох эрсдлийг бууруулах нь хүн бүрийн хэвшүүлбэл зохих дадал • 18. Халдварт өвчнөөс сэргийлэх тарилгад хамрагдаж, халдварт өвчний голомтыг ариутгуулж, халдварт өвчнөөр өөрсдийгээ болоод үр хүүхдээ хамгаалах нь Та бидний заавал хэвшүүлэх дадал мөн
 • 18. Урт удаан, эрүүл наслах нийгмийн идэвхтэй иргэн байх • 7. Гэрийн доторхи болон амьдарч байгаа орчныхоо ариун цэврийг сахих нь айл бүрийн хэвшүүлбэл зохих дадал мөн. • 19. Өөртөө болоод гэр бүлийнхээ гишүүнд эмнэлгийн тусламж иртэл эрүүл мэндийн анхны тусламжийг хүн бүр үзүүлж чаддаг байх нь амин чухал дадал мөн • 6. Ундны усны хүртээмж, чанар, аюулгүй байдлыг хянаж, цэвэр, сайн ус уух нь айл бүрийн өдөр дутмын амьдралд заавал хэвшүүлэх дадал мөн. • 20. Ахуйн болон орчны гаралтай химийн хордлогоос хамгаалах нь хүн бүрийн хэвшүүлбэл зохих дадал мөн • 21. Иргэн та зөвхөн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг идэвхигүй хүлээн авагч биш, эрүүл мэндийнхээ төлөө өөрийнхээ хийж чадах зүйлийг хийж чаддаг, эрүүл мэндийнхээ төлөө бусдаар хэрэгтэй зүйлийг нь хийлгэж чаддаг нийгмийн идэвхтэй гишүүн байх нь танд зайлшгүй байх ёстой дадал мөн.
 • 19. Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй ХБӨ-нөөс сэргийлэх, хянах үндэсний II хөтөлбөрийн хүрээ Урьдчилан сэргийлэх боломжтой ХБӨ-ний өвчлөл, чадвар алдалт, зайлсхийж болох цаг бусын эндэгдлийг бууруулж амьдралын чанарыг дээшлүүлэх орчин бүрдүүлэх Зорилго 1. Эрсдэлт хүчин зүйлд чиглэсэн олон салбарын хамтын ажиллагаа, хариуцлага, түншлэлийг хөгжүүлэх 2. Зонхилон тохиолдох ХБӨ, тэдгээрийн нийтлэг эрсдэлт хүчин зүйл хяналт тандалтын тогтолцооны ийн чанарыг сайжруулах 3. Хүн төвтэй, хүртээмж, чанар сайтай, нотолгоонд тулгуурласан эрт илрүүлэлт, оношлогоо, эмчилгээ, сэргээн засалт, хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээг багтаасан ХБӨ-ний цогц менежментийг сайжруулах I. Хувь хүн, гэр бүл, хамт олон, байгууллагын оролцоонд тулгуурласан, хүний амьдралын мөчлөг бүрт тохирсон олон салбарын хамтарсан эрүүл мэндийг дэмжих нэгдмэл үйл ажиллагааг өргөжүүлэх замаар зонхилон тохиолдох ХБӨ, тэдгээрийн нийтлэг эрсдэлт хүчин зүйл (архи, тамхины хэрэглээ, зохисгүй хооллолт, хөдөлгөөний хомсдол)-ийн тархалтыг бууруулах II. Хүн амын дундах зонхилон тохиолдох ХБӨ, тэдгээрийн нийтлэг эрсдэл, нийгэм, эдийн засгийн хүчин зүйлийн талаарх эрдэм шинжилгээ, судалгаа, тандалт, мэдээллийн нээлттэй тогтолцоог орон нутаг, бусад салбар, үндэсний хэмжээнд бэхжүүлж, нотолгоонд тулгуурласан бодлого, үйл ажиллагаа явуулах чадавхийг сайжруулах III. Хүн амын эрүүл мэндийн өвөрмөц хэрэгцээ, идэвхтэй оролцоо, өөрийн хяналтад тулгуурласан урьдчилан сэргийлэлт болон эрт үеийн эмчилгээ, оношлогооны технологи, зохистой эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамж, хэрэглээг сайжруулах замаар зонхилон тохиолдох ХБӨ, түүний урьдал өвчнийг бууруулахад чиглэсэн анхан болон хоёрдогч шатлалын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах Iv. Тусгай/төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлэг, хавдар, зүрх судас, чихрийн шижин, харвалтын төвийн зонхилон тохиолдох ХБӨ- ний цогц менежментийг хэрэгжүүлэх ажлыг улс, орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулах чадавхийг бэхжүүлэх. Эрүүл Монгол хүн хөтөлбөр Стратеги Зорилт Санхүүжилт ЭМДС, АСТС, ШУТС, ОУБ-ын дэмжлэг Улс, орон нутгийн төсөв, ЭМДаатгалын сан Байгууллагын төсөв, улсын төсөв ЭМБ 2014- 2021 он Зарчим Нярай, нялхас Хүүхэд, өсвөр үе, хөдөлмөрийн насны үе Ахмад үе ЭМАШТ& СДХА ЭМ II ТҮ ЭМ III ТҮ
 • 20. Зорилт: Монгол хүний эрүүл мэндийн эрсдлийг бууруулна. •Илүүдэл жин таргалалтыг 54.4% -45.3% •Хөдөлгөөний хомсдлыг22.3%-20.8% •Цусны даралт ихсэлтийг 27.5-22.9 •Бүсэлхийн хэмжээг 87,2-89,7/82-83 •Давсны хэрэглээг 11.1- 8.9 • Архи, тамхины хэрэглээг бууруулна. • Иргэний эрүүл мэндийн карт * Биеийн жин, Цусны даралт, бүсэлхийн тойргийг өдөр бүр өөрө хэмжих * Холестерин, хеликобактер, глюкоз, триглицерид, В,С вирусийг тодорхойлr, эмчлүүлэх (ЭМДСан) * Талх, гурилан бүтээгдэхүүн, цайны газрын давсыг багасгах * Архи, тамхи, өөх тос, давсны хэрэглээг бууруулах гарын авлага, МСС • Хорт хавдраас шалтгаалсан нас баралтыг 2.1 хувиар бууруулна. • ХБӨ-ий өвчнөөр цагаас эрт нас баралтыг бууруулах (Зүрхний шигдээс-Тархинд цус харвалт- 3.5% бууруулна. ) • Эрт илрүүлгийн хамрагдалтыг 80 хувь болгох • Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн урамшууллын эрх олгох: • фитнесс • Нарийн оношлогоонд орох тодорхой хувийг ЭМДСаас хариуцах ХБӨ-ийг эрт илрүүлгийг ЭМДСанд хамруулна. * Цусны даралт ихсэлт * Чихрийн шижин * Хөхний өмөн 1-2 үе * Умайн хүзүүний өмөн 1-2 үе * Элэгний хавдар 1-2 үе • Баялаг бүтээгч насныхны эрүүл байх идэвх сонирхол сайжирна. • ААН, байгууллагын ажилчидаа эрүү л байлгах сонирхол бий болно. • Хөдөлмөрийн чадвар, нөхцөл сайжирна. • Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагын тоо нэмэгдэнэ. • Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөл буурна. • ААН, байгууллагын идэвхтэй оролцоог хангана. * Ажиллагсдыг эрүүл мэндийн хяналтын карттай болгох * Байгууллага бүр ЦДИ-ийг хэмжигч автомат багажтай болгох * Чийрэгжилтийн кабинеттэй болгох * Хоолны гарыг эрүүл хоолны сонголттой болгох * Эрүүл, ХБӨ-ий эрсдэлт хүчин зүйлээ бууруулсан ажиллагсдыг цалингийн хувиар урамшуулах * Хөдөлмөрийн чадвар алдалтгүй, эрүүл бүлгийн ажиллагсадтай байгууллагын ЭМДаатгалын шимтгэлд төлдөг хувийг багасгадаг болгох
 • 21. Хэрэгжүүлэх гол арга зам Олон салбарын түншлэл, хамтны ажиллагаа * Хүн амын 70 гаруй хувийг эзэлдэг эмнэлэгт ханддаггүй хүн амд хүрч аж:иллан жрүүл мэндийн эрсдлээс хамгалаах * архи, тамхины эрэлт хэрэгцээг бууруулах, нийлүүлэлтийг багасгах * хүн ам идвэхтэй хөдлөгөөнөөр хичээллэх, аялах орчин бүрдүүлэх * Хоол хүнсний эрүүл, аюулгүй байдлыг сайжруулах * Эрүүл мэндээ хянадаг, баялаг бүтээж байгаа байгаа, хүн амыг Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хүртэх боломжийг бий болгох * архи, тамхины татвар нэмэх Орон нутгийн өөрсдийн нотолгоонд суурилсан хариу арга хэмжээ авах чадамжийг дэмжих * Өөрсдийн орон нутгийн ХБӨ-ний эрсдэлт хүчин зүйлийн тархалтыг тогтоох * Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагагыг дэмжих * Байгууллага бүр цусны даралтын багажтай болгох * Хүн бүр, байгууллага бүрийг эрүүл мэндийн хяналтын зарттай болгох мжээ авах Эрүүл мэндийн салбарын хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг бэхжүүлэх * ХБө-нийг бурдуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах * Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагын хариу арга хэмжээ авах бэлэн байдлыг сайжруулах * Тандалт судалгааг тогтмол явуулах, бусад байгууллага, иргэд, салбарыг мэдээллээр хангах * Эрт үеийн оношлогоо, эмчилгээ, бүртгэл хяналтыг зохион байгуулах * Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх -Эрүүл мэндийг дэмжих сан, - Архидан согтуурахтай тэмцэх сан -ШУТсан -- ЭМДСан -Эрүүл мэндийн даатгалын сан -Орон нутгийн төсөв -Байгууллагын төсөв Улс, орон нутгийн төсөв
 • 22. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Амжилт хүсье.  Сэтгэлтэй, тасралтгүй, шинжлэх ухаанч, хүчтэй манлайлагч байхын тулд:  Багаар ажилла, сайн хамтрагч бай  Зөв зүйлийг зөв цагт хий  Аливаa зүйлийг хийж эхэлбэл төгс хий
 • 23. Тамхины хэрэглээ, эрэгтэй,30–59 нас, Финланд 60 50 40 30 20 10 х у у л ь ь х у у л ь ь х у у л ь ь 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 North Karelia Kuopio province Southwest Finland Helsinki area Oulu province Lapland province 23 % North Karelia project evaluation and FINMONICA and the National FINRISK Studies 1972 - 2007
 • 24. extension of the Project nationally - 82 % 24 Age-adjusted mortality rates of coronary heart disease in North Karelia and the whole of 700 Finland among males aged 600 35-64 years 500 from 1969 to 2002 400 300 Mortality per 200 100 000 population 100 start of the North Karelia Project North Karelia All Finland - 75% Year 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 2002
 • 25. 25 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 Year % Observed All risk factors Cholesterol Diastolic BP Smoking Observed and Predicted Decline in CHD mortality 35-64 year old men
 • 26. Age adjusted mortality rate of lung cancer in North Karelia and in all Finland in male population aged 35-64 years in 1969-1995 26
 • 27. MORTALITY CHANGES IN NORTH KARELIA from 1969–71 to 2006 (Men 35–64 Years, Age 27 Adjusted) Rate (per 100.000) Change from 1969–71 2006 1969–71 to 2006 All causes 1509 572 - 62% All cardiovascular 855 182 - 79% Coronary heart disease 672 103 - 85% All cancers 271 96 - 65% Lung cancers 147 30 06/12/2014 Pekka Puska, Director General - 80% 27
 • 28. Changes in perceived health (self-reported very good/good) 70 60 50 40 30 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 Year % North Karelia Kuopio province Southwest Finland Helsinki area 28
 • 29. Life expectancy at birth in Finland in 1941–2004 29 Source: Statistics Finland. Koskinen S, Aromaa A, Huttunen J, Teperi J. Health in Finland. Helsinki 2006. www.ktl.fi/hif
 • 30. 30 FOR SUCCESSFUL PREVENTION Strong leadership combined with Good partnership Do the right things Do enough 06/12/2014 30
 • 31. 31 STRONGER SUPPORT FOR IMPLEMENTATION Stronger public health infrastructures Stronger health surveillance/monitoring Innovative financial support mechanisms 06/12/2014 31
 • 32. 32 CIVIL SOCIETY The role of civil society is increasing in most countries NGO’s: mobilize people, serve people, watchdogs, etc. Push for childhood obesity to public / political agenda 06/12/2014 32
 • 33. 33 PRIVATE SECTOR  Food, eating, physical activity  Commercial issues are of increasing impact to public health  Health is increasingly important business argument  Product development, marketing  Social responsibility? Regulation? Market push? 06/12/2014 33
 • 34. 34 HEALTH MONITORING Power of monitoring Feed back to people and decision makers Need to emphasize risk factors, lifestyles, determinants 06/12/2014 34
 • 35. Use of butter for cooking 35 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 Year North Karelia Kuopio province Southwest Finland Helsinki area Oulu province Lapland province %
 • 36. 36 THE MAIN CHALLENGE IS NOT WHAT TO DO, BUT HOW TO DO! 06/12/2014 36
 • 37. 37 FOR SUCCESSFUL PREVENTION Strong leadership combined with Good partnership Do the right things Do enough 06/12/2014 37
 • 38. 38 STRONGER SUPPORT FOR IMPLEMENTATION Stronger public health infrastructures Stronger health surveillance/monitoring Innovative financial support mechanisms 06/12/2014 38
 • 39. 39 CIVIL SOCIETY The role of civil society is increasing in most countries NGO’s: mobilize people, serve people, watchdogs, etc. Push for childhood obesity to public / political agenda 06/12/2014 39
 • 40. 40 PRIVATE SECTOR  Food, eating, physical activity  Commercial issues are of increasing impact to public health  Health is increasingly important business argument  Product development, marketing  Social responsibility? Regulation? Market push? 06/12/2014 40
 • 41. 41 HEALTH MONITORING Power of monitoring Feed back to people and decision makers Need to emphasize risk factors, lifestyles, determinants 06/12/2014 41
 • 42. 42 Partnerships are important, but Governments have a basic responsibility for public health! 06/12/2014 42
 • 43. Эрүүл мэндийн төлөөх нэг зорилготой байвал эрүүл мэндийг бүрдүүлж чадна.
 • 44. “Эрүүл байх нь иргэн таны гарт байна” Амьдралын зөв, эрүүл хэв маягийн алмхууд: – Зөв хооллох (эрүүл мэндэд хэрэгтэйг сонгох, зөв ашиглах, улирлын байдалд тохируулах, хоолны бүтцийг анхаарах), – Зохистой хооллолт(өөх тос, элсэн чихэр, давс бага хэрэглэх, жимс, хүнсний ногооний хэрэглээг нэмэгдүүлэх) – Хөдөлгөөн – өдөрт 10000 алхах, 20-30 минут ямар нэгэн дасгал хөдөлгөөн хийх – Эерэг хандлага, стреес менежмент, хүний болон амьдралын сайн сайханыг олж харах, хэрэгжүүлэх – Хорт зуршил болох зүйлээс татгалзах (архи, тамхи, хар тамхи) – Буруу зуршил (цүнх буруу барих, буруу явах, суух, компьютер, покер тоглох, кофе) – Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагд – Эм, эмч, эмнэлгийг хэт шүтэхээс татгалзах – Эрүүл мэндийн эрт илрүүлэг, үзлэгт хамрагдаж өөрийн эрүүл мэндийнг хянах, өвчнийг эрт үед нь илрүүлж төгс эмчлүүлэх,
 • 45. “Эрүүл байх нь иргэн таны гарт байна” Эрүүл, зөв амьдралын хэв маягийг алмхууд: • “Гурван цагааны хор”- оос татгалзах гэж ардын үг байна. – хоолны давсаа багасгах(давс, тос ихтэй шарсан төмс, майонез, даршилсан давсалсан бүтээгдэхүүн,пицца) аль болох цамц давс ашиглах – Элсэн чихрийн хэрэглээг багасгах, бор элсэн чихэр, зөгийн бал хэрэглэх – өөхний хэрэглээг багасгах, ургамлын гаралтай өөх тос хэрэглэх • “Айргаа ууж архиа багасгая” Далай лам зөвлөсөн. • Өглөө бүр буцалсан, хөргөсөн ус уух (зөгийн бал, мөнгөн аяганд ус хийж хонуулах) • Цусны даралт хэмжигч болон биеийн жинг гэртээ байлган тогтмол • Бие бялдрын хөгжлийн түвшингээ хянах • Гурил, гурилан бүтээгдэхүүнээ зөв хадгалах, хүнсний дэлгүүрт байгаа бүтээгдэхүүнийг сонгохдоо үйлдвэрлэсэн хугацаа, хөгц байгаа эсэхийг харж авах, шаардлага • Ил задгай газраас хүнсний бүтээгдэхүүн авахгүй байх • Шивээс, гоо сайханы хатгалттай үйлчилгээ хийлгэхэд нэг удаагийн зүү, тариур хэрэглэж байгааг хянах, шаардах • Бэлгийн олон хавьтагчтай байхаас татгалзах, хосууд бие биендээ үнэнч байх, тохиолдлын бэлгийн хавьтагчтай бэлгэвчтэй харьцах • Гараа зөв, тогтмол угаах, угаадас, хогоо замбараагүй хаяж орчноо бохирдуулахгүй байх нь халдварт өвчний 70 хувиас сэргийлж чадна. • Хөхөө өөрөө шалгаж сурах
 • 46. Иргэний оролцоо- эрүүл мэндээ хянах боломж • Үнэгүй шинжилгээ, зөвлөгөө • Бүх аймгийн НЭ, дүүргийн ЭМТ, ХӨСҮТ, Госпитал эмнэлэгт сүрьеэгийн мантуугийн сорил хийлгэх, ДОХ, тэмбүүгийн сайн дурын зөвлөгөө шинжилгээ үнэгүйгээр хийлгэх – Сар бүр 55 000 төгрөгний шинжилгээг Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрээр хийлгэх: – хэвлийн эхо – цусны шинжилгээ (Алат, Асат, сахар, триглицерид, липотротеид, холестерин, креатинин) – шээсний ерөнхий шинжилгээ – умайн хүзүүний шинжилгээ – нүдний даралт хэмжих, уг харуулах • Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвөөс иргэдэд чиглэсэн МСС-г эрчимжүүлнэ./Эрүүл мэндийн довтолгоо/
 • 47. Иргэний оролцоо- эрүүл мэндээ хянах боломж • Өвчнийг эрт үед нь илрүүлж эмчлүүлэх, зөвлөмж авах: – 12 настай хүүхэд – бүрийн шүдийг шалгаж, бүрэн эмчлүүлэх – 12-18 нас - зөв суух, зөв явж сургах, бие бялдрын хөгжил, нийгмийн харилцааг ойлгоход анхаарах – 20-30 нас: – хеликобактери тодорхойлж, эмчлүүлэх – В вирусын эсрэг дархлаажилтад хамрагдах – 30-40 нас: – В,С вирусын халдварыг илрүүлэх шинжилгээ хийлгэх – умайн хүзүүний эд, эсийн шинжилгээг 3 жил тутамд өгөх – Цусны даралт хэмжих, – цусан дахь сахар тодорхойлох – Цусанд элэгний үйл ажиллагааг үзүүлэх – Эход харуулах цусанд хавдрын маркер үзүүлэх (жил бүр) – 40-өөс дээш нас: – Цусанд элэгний үйл ажиллагааг үзүүлэх – элэгний эхо, цусанд хавдрын маркер үзүүлэх (жил бүр) – умайн хүзүүний эд, эсийн шинжилгээг 3 жил тутамд өгөх – хөхний зураг авахуулах – Улаан хоолой, ходоод дурандуулах – 50-аас дээш насанд: – Бүдүүн, шулуун гэдэсний дуранд харуулах – Хөхний маммограмм – Өтгөнд цус илрүүлэх – Цусанд С вирусын идэвхжлийг үзүүлэх
 • 48. 53 48 48 06/12/2014 Баярлалаа