Publicidad
Activitat ObligatòRia 7
Activitat ObligatòRia 7
Activitat ObligatòRia 7
Activitat ObligatòRia 7
Publicidad
Activitat ObligatòRia 7
Próximo SlideShare
TEMA 3: DOCÈNCIA VIRTUAL E-LEARNING I B-LEARNINGTEMA 3: DOCÈNCIA VIRTUAL E-LEARNING I B-LEARNING
Cargando en ... 3
1 de 5
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Activitat ObligatòRia 7

  1. ACTIVITAT OBLIGATÒRIA 7 Proposta didàctica: “Explotar les possibilitats d’ Internet”. a) Destinataris: La proposta va dirigida a alumnes/as de segon i tercer cicle d’educació Primària (és a dir: tercer, quart, cinquè i sisè curs). L’elecció d’aquestes nivells o cicles, es deguda a que, l’alumnat té una major edat i un millor control i desenvolupament en les activitats informàtiques, fet pel qual, facilita molt la feina. b) Objectius: - Potenciar i millorar les habilitats en l’ús de la informàtica, per mitja de sessions pràctiques. - Posar en contacte a l’escola amb la resta del món (famílies, exterior, societat, etc). - Motivar i estimular als alumnes/as a la investigació i a la selecció de la informació necessària, fiable i correcta. - L’adquisició de destreses d’accés a la utilització de la informació. - Comprensió dels valors que transmet la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació. - Conèixer les diferents possibilitats de comunicació que ofereix la red (el msn, els fòrums, skype, etc). - Reconèixer Internet com a una eina interactiva, per mitja la qual, els alumnes/as realitzaran la seva feina i pot ser també la faran servir en un futur. c) Continguts: - Definició i reconeixement els distints components d’un ordinador: perifèrics i altres parts. - Reconeixement i ús dels distints tipus de navegadors. - Reconeixement i ús dels distints tipus de programes d’intercanvi de missatges i informació. 1
  2. d) Metodologia: Proposem un tipus de metodologia participativa. Aprofitarem els coneixements existents en l’alumnat i el treball personal que realitzaran durant el desenvolupament de les sessions. Es fomentarà l’aparició de debats o posades en comú, per tal de que tots puguin aprendre de tots i que els coneixements d’uns s’afegeixin al de uns altres. Es pretén aconseguir un aprenentatge col•lectiu. Què treballarem i com ho treballarem? - Punt 1. Una primera part del projecte consistiria en facilitar els coneixements mínims que necessita una persona per a desenvolupar-se sense problemes per Internet. Es tractaria doncs, d’unes classes preparatòries, unes classe d’inici en el món dels ordinadors. El mètode pràctic d’aquesta primera part, consistirà en conèixer i fer servir els distints components d’un ordinador, com: ratolí, teclat, altaveus i altres perifèrics. - Punt 2. Per a la segona part del projecte farem servir l’ordinador d’una forma molt més directa. En primer lloc, el docent s’encarregarà d’explicar un poc a l’alumnat el concepte d’Internet i la forma de navegar-hi. El mestre introduirà i explicarà elements com: Funcionament d’Internet: com accedir. Els navegadors: reconeixement pràctic de diferents navegadors (Explorer, Netscape, Mozilla Firefox, etc). Les indispensables tres “w”. Conèixer la forma d’introduir el nom de les pàgines web. La correspondència virtual. Conèixer la forma d’intercanviar missatges virtuals per mitjà d’Internet: el msn, el correu electrònic, Skype, etc. En aquest punt es tractarà d’aconseguir un aprenentatge col•lectiu, on per del diàleg i el intercanvi de informació, poc a poc s’aniran construint un nou tipus de coneixement. Es començarà amb el treball pràctic, l’alumnat començarà a realitzar petites recerques de informació per confirmar que a assolit els continguts conceptuals. Finalment, es demanarà que optin per un navegador concret, el qual hauran de saber fer servir amb “soltura”. - Punt 3. La tercer part del projecte serà totalment dedicada a la pràctica. En aquest punt es proposarà a l’alumnat una sèrie de tasques relacionades amb la recerca de informació, per tal de fer servir tot allò après al punt número 2. 2
  3. Els resultats de les seves recerques s’hauran de enviar a tots els companys de classe per mitjà d’un sistema de missatgeria virtual (a elecció de l’alumne). - Punt 4. En aquest punt, es permetrà a l’alumnat treballar lliurement, segons el seu criteri. Es permetrà treballar en grup. - Punt 5. Al darrer punt, es realitzarà l’avaluació de la unitat. e) Recursos: Per dur a terme aquest projecte, es necessari disposar d’ordinadors, un o dos ordinadors per alumne a ser possible. Si els ordinadors no són a l’aula, aquest projecte es pot desenvolupar durant les hores designades a la matèria d’informàtica. És imprescindible que els ordinadors tinguin connexió a Internet i seria molt adient que els ordinadors estiguessin connectats entre ells, formant una xarxa comunicativa, que permetés el intercanvi de dades i arxius. Es proposa també l’adquisició de: disquets, CD’s i en cas de ser una possibilitat viable, una sèrie de PEN drivers. Amb aquests elements els alumnes podran emmagatzemar la seva informació. f) Avaluació: Per avaluar aquesta proposta, utilitzarem els criteris següents: Criteris d’avaluació: - El grau de participació (la iniciativa, la voluntat, ajudar als altres a resoldre els seus dubtes, etc). - La comprensió de les estratègies de recerca de informació. a) Conèixer els distints servidors que et permeten realitzar recerques (google, terra, yahoo, etc). b) Conèixer els distints programes que et permeten navegar per Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc). - La comprensió de les estratègies d’anàlisis i organització de la informació. a) Treballar amb la informació obtinguda amb programes coneguts com: Microsoft Word, Excel o Power Point. 3
  4. Sistema d’avaluació: Avaluarem la unitat per mitjà dels criteris anteriors a través d’una avaluació continua. Per a realitzar aquesta avaluació continua ho a farem a través del següent instrument d’avaluació: full d’observació. La mestra disposarà de tant full d’observació com alumnes tingui a l’aula. En aquest apareixeran una sèrie d’ítems relacionats amb els continguts que treballarem i la mestra haurà d’anotar si compleixen els ítems o no. Aquests fulls tindran dues parts, una per avaluar els coneixements previs i l’altre per comprovar si finalment ha assolit els coneixements treballats. L’objectiu d’aquest tipus d’observació és veure el procés de millora seguit pels alumnes. 4
  5. Full d’observació. Nom i llinatges de l’alumne: Inici del procés Final del procés Encén l’ordinador correctament? Sap accedir a una navegador? Coneix diversos navegadors? Sap utilitzar un cercador? És capaç d’accedir a la informació proporcionada pel cercador? Sap enviar un correu electrònic? Sap escriure una direcció de pàgina web? 5
Publicidad