Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Light of buddhism5

67 visualizaciones

Publicado el

แสงแห่งธรรมชุดที่5

Publicado en: Desarrollo personal
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Light of buddhism5

  1. 1. ชุดที่5
  2. 2. เมื่อเราเชื่อว่า จิตของเราเป็นธรรมชาติที่ไม่ตาย รูปร่างกายเราต่างหากที่แตกดับ เมื่อเราเชื่อว่า โอวาทคาสอนของครูบาอาจารย์ เราก็ขวนขวายสร้างคุณงามความดี สร้างบุญกุศลเป็นอริยทรัพย์อริยบารมีฝังไว้ สาหรับติดตัวเราไปทุกชาติทุกภพ จนกว่าจะถึงพระนิพพาน. ถ้าเราไม่เชื่อโอวาท ไม่เชื่อกรรมดีกรรมชั่ว จิตใจก็หวั่นไหวเป็นลูกคลื่นมากระทบจิตใจ สู้คลื่นแรงที่ซัดโถมมาไม่ไหว ก็อาจจะจมนาตาย ...
  3. 3. เมื่อไฟไหม้จังหวัดสุรินทร์ครังใหญ่ได้ผ่านไปแล้ว ผลคือความทุกข์ยาก สูญเสียสินเนือประดาตัว และเสียใจอาวรณ์ในทรัพสินย์ ถึงขันเสียสติไปก็หลายราย วนเวียนมาลาเลิกให้หลวงปู่ฟังว่า อุตส่าห์ทาบุญเข้าวัด ปฏิบัติธรรมมาตังแต่ปู่ย่าตายาย ทาไมบุญ กุศลจึงไม่ช่วย ทาไมธรรมะจึงไม่คุ้มครอง ไฟไหม้บ้านวอดวายหมด แล้วเขาเหล่านันก็เลิกเข้าวัดทาบุญไปหลายราย เพราะธรรมะไม่ช่วยเขาให้พ้นจากไฟไหม้บ้านฯ หลวงปู่ว่า "ไฟมันทาตามหน้าที่ของมัน ธรรมะไม่ได้ช่วยใครในลักษณะนัน หมายความว่า ความอันตรธาน ความวิบัติ ความเสื่อมคลาย ความพลัดพรากจากกัน สิ่งเหล่านีมันมีอยู่ประจาโลกอยู่แล้ว ที่นีผู้มีธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะ เมื่อประสบกับภาวะเช่นนันแล้ว จะวางใจอย่างไรจึงไม่เป็นทุกข์อย่างนีต่างหาก ไม่ใช่ธรรมะช่วยไม่ให้แก่ ไม่ให้ตาย ไม่ให้หิว ไม่ให้ไฟไหม้ ไม่ใช่อย่างนัน"

×