Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
DGD541 Dental clinic and hospital management I
Faculty of Dental Medicine
Rangsit University
ทิศทางการพัฒนาสุขภาพในกระแสเปลี่ยนแปลง
การบริหาร
จัดการแนว
ใหม่
แนวคิดและทิศ
ทางการพัฒนา
สุขภาพใหม่
ระบบ
สาธารณสุขที่
พึงป...
ระบบ สู่ความเป็ นเลิศคน สู่ความเป็ นเลิศ
องค์กร
สู่ความเป็ นเลิศ
สั่งสมคนดี ส่งเสริมคนเก่ง
ความเป็ นมืออาชีพ
การบริหารจัดก...
ลักษณะขององค์การสมัยใหม่
Customer driven organization
High performance
organizationMission-oriented
organization
Learning ...
What is organization?
•The act of rearranging element following
one or more rule.กระบวนการแบ่งงานสาหรับบุคคล ซึ่งต้องอาศัย...
คาว่า “องค์กร” เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับภาษาอังกฤษ
ว่า Organ ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้บทนิยามไว้ดังนี้...
องค์กรบริการสุขภาพของประเทศไทย
ภาครัฐ
ภาคเอกช
น
ภาค
ประชาชน
สุขภาวะ
Beyond Bureaucracy
• ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและยึด
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
• คิดเชิงยุทธศาสตร์ มุ่งไปข้างหน้า และเปิ...
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
1. เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์
3. มีประสิทธิภาพ/ค...
ธรรมาภิบาล
Good governance
หลักนิติธรรม
(Rule of Law)
หลักความโปร่งใส
(Transparent)
หลักการมีส่วนร่วม
(Participation)
หลัก...
People
Participation
Good Governance
Rightsizing
Better
Service Quality
High
Performance
•Restructuring (Clustering & Matr...
สุขภาพ เป็นเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วย โรค เชื้อโรค
สุขภาพเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/เฉพาะทาง
สุขภาพเป็นเรื่องโรงซ่อมส...
มุมมองเรื่อง สุขภาพ
•สุขภาพ มิใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือเป็นภาระหน้าที่ของวิชาชีพ
ต่าง ๆ เท่านั้น แต่มองว่า...
•สุขภาพเป็นเรื่องของวิถีชีวิต วัฒนธรรม การสร้างสุขภาพ
•การจัดการสิ่งที่เอื้อให้ทุกคนมีสุขภาพดี เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนและ
...
มุมมองใหม่ของสุขภาพ
• ไม่เจ็บป่วยหากไม่จาเป็นต้องป่วย
• หากเจ็บป่วยต้องได้รับการรักษาตามความจาเป็น
• ไม่พิการหากไม่จาเป็นต...
มุมมองใหม่ของสุขภาพ
• ขอบเขตของสุขภาพยังไม่จากัดอยู่แต่เฉพาะเรื่อง
• สาธารณสุข แต่เชื่อมโยงไปสู่ประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม ส...
• แนวโน้มคุณภาพ การทางานที่มีคุณภาพทวีความสาคัญมากยิ่งขึ้น ไม่เว้นแต่คุณภาพในระบบ
สุขภาพ คุณภาพเชื่อมโยงกับมาตรฐาน จริยธรร...
• อุตสาหกรรมสุขภาพและธุรกิจสุขภาพ สุขภาพกลายเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น
กิจการทางอุตสาหกรรมและบริการต่าง ๆ เข้ามาเชื่อมโยงกับเรื...
ปรัชญาพื้นฐานในกระบวนทัศน์ใหม่ของระบบสุขภาพ
20
• เสมอภาคในระดับของสุขภาพ
การเข้าถึง และภาระค่าใช้จ่าย
• เน้นให้ทุกภาคส่วนใ...
ปรัชญาพื้นฐานในกระบวนทัศน์ใหม่ของระบบสุขภาพ
21
• พัฒนาการดูแลสุขภาพของ
ตนเองของประชาชน
• พัฒนาให้ผู้บริโภคมีความ
เข้มแข็ง ...
ระบบบริการสุขภาพของไทยในปัจจุบัน
•ระบบบริการสุขภาพของไทยปัจจุบัน เป็นระบบบริการสุขภาพแบบสวัสดิการ
•มีโครงสร้างของระบบบริกา...
การพัฒนานโยบายสุขภาพระดับโลก
•ในระดับโลกได้มีการพัฒนานโยบายจากการมุ่งที่การขยายสถานบริการสุขภาพ
การควบคุมป้ องกันโรค มาสู่...
องค์ประกอบระบบสุขภาพของไทย
สิทธิและการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพ
สภาพแวดล้อมด้านสุขภาพ
ระบบเฝ้ าระวังคุ้มครองและป้ องกันโรค
ร...
องค์ประกอบหลักของระบบบริการสุขภาพ
แบบแผนการให้บริการสุขภาพ
การเงินการคลังสาธารณสุข
การบริหารจัดการ
โครงสร้างองค์การ
ทรัพยา...
ระบบบริการสุขภาพ
Health Care System
องค์ประกอบส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ
กิจกรรมต่างๆ ที่นาไปสู่การบริการสุขภาพต่างๆ
ทั้งในด้า...
กาลังคนสุขภาพ
Manpower
• แพทย์
• ทันตแพทย์
โครงสร้างพื้นฐาน
(Health facility
• จานวนเตียง
• สถานบริการสาธารณสุข
เครื่องมือ...
ระบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุมประชากรทุกคน โดยการเฉลี่ยจ่ายล่วงหน้า (Prepayment
System) ตามสัดส่วนรายได้ถือเป็นมาตรการสาคัญ
ก...
การบริหารจัดการที่ดี : Good
Governance
บทบาทของรัฐในการบริหารจัดการบริการ
สุขภาพ
-กาหนดนโยบายสาธารณสุขและวิสัยทัศน์ที่ให้ท...
รูปแบบการให้บริการสุขภาพ
(Delivery of Health Service)
•การให้ความสาคัญกับบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
•รูปแบบการให้บริการในลั...
Primary care
(1˚ care)
การพัฒนาระบบสุขภาพแบบเครือข่าย
ท้องถิ่น ชุมชน ครอบครัว ตนเอง
Secondary care
(2˚ care)
Tertiary care...
การออกแบบองค์การ คือ อะไร
การพัฒนาหรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ
Work
specializationDepartmentalizati
on Chain of
comm...
What is “Decentralization”?
•Decentralization is the process of dispersing
decision-making governance closer to the
people...
Administrative decentralization
Deconcentra
tion
Devolution
Delegation
Deconcentration is the weakest form of decentraliza...
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service
plan)
•การให้การบริการสุขภาพทั้ง 3 ระดับประสานกันทั้งทางด้านโครงสร้าง
บุคลากร และคุณภาพก...
เครือข่ายบริการไร้รอยต่อ (Seamless health service
network)1st level referral
hospital
เครือข่ายบริการทุติยภูมิที่รับส่งต่อ...
รพศ.
รพท.
รพท.ขนาดเล็ก
รพช.ขนาดใหญ่
เครือข่ายบริการทุติยภูมิ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ
ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง (Excellence...
ศูนย์การแพทย์ชุมชนเมือง 226 แห่ง
• มีประชากรในความรับผิดชอบไม่เกิน 30,000 คนต่อแห่ง
• มีขีดความสามารถด้านเวชปฏิบัติทั่วไป ...
กาลังคนด้านสุขภาพช่องปากภาครัฐ
อัตรากาลังทันตแพทย์ในศูนย์ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์หัวใจและหลอด
เลือด
ศูนย์มะเร็ง ศูนย์อุบัติเหตุ...
กาลังคนด้านสุขภาพช่องปากภาครัฐ
อัตรากาลังทันตแพทย์ รพช. ขนาดเล็กและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
รพช. ขนาดเล็ก (F3) ศูนย์การแพทย์...
โครงสร้างระบบบริการสุขภาพช่องปากของไทย
• หน่วยบริการสุขภาพช่องปากในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
• โรงพยาบาลศูนย์ (25)/โรงพยาบาลท...
การกระจายของทันตแพทย์ไทย
พื้นที่
โรงพยาบาล คลินิกทันตกรรมเอกชน
จานวน ร้อยละ จานวน ทพ. ร้อยละ ทพ. จานวน ร้อยละ จานวน ทพ. ร้...
สถานการณ์การกระจายของทันตแพทย์ไทย
สถานการณ์การกระจายของทันตแพทย์ไทย
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพช่องปาก
•ทันตแพทย์ (Dentists)
•ทันตาภิบาล (Dental therapists)
•ผู้ช่วยทันตแพทย์ (Den...
บทบาทของทันตาภิบาลไทย
งานทันตกรรมป้ องกัน
•การใช้ฟลูโอไรด์
•การเคลือบหลุมร่องฟัน
•การขูดหินน้าลาย และทาความ
สะอาดฟัน
งานทั...
Concept of human resource
management
องค์กรจะประสบความสาเร็จไม่ได้ หากปราศจาก
ความสนใจในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะที่เหมา...
High-performance work
practices
• Self-directed team work
• Job rotation
• High level of skills training
• Problem-solving...
Human resource management
; HRM
The HRM Process
Human
resource
planning
Recruitment
Decruitment
Training
Compensation
and
Benefits
Selection
Identificatio...
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) คือ...
•กระบวนการที่ผู้บริหาร ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบุคลากร และ/หรือบุคคลที่
ต้องปฏิบัต...
กิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ก่อนเข้าร่วมงาน ขณะปฏิบัติงาน หลังเข้าร่วมงาน
•การวางแผน
•การสรรหา
•การคัดเลือก
•การจูงใจให...
Human resource planning
Current assessment
•Human resource inventory survey
•Job analysis
•Job description
•Job specificat...
Recruitment VS Decruitment
Knowing the source
of human resources
Sources inside the
organization
Sources outside
the organ...
Decruitment options
Option Description
Firing
Permanent involuntary termination
Layoffs
Temporary involuntary termination;...
Selection
Employee
Available potential
personnel
from inside or outside
company
Rejection
of
potential
employe
es
•Prelimi...
Selection Decision Devices &
Outcomes
Selection devices
Position
Senior
Manager
Lower
management
Complex non-
management
R...
Orientation
Work unit orientation
Job specification
Head of work unit
Colleague
Goal
Standard operating procedure
Organiza...
Employee training
Determining training needs
1
Design the training program
2
Administering the training program
•Lectures
...
Employee performance management
Method Advantage Disadvantage
Written essay Simple to use
More a measure of evaluator’s wr...
Compensation and Benefits
Level of
compensation
and benefits
Employee’s tenure
and performance
Kind of job
performed
Kind ...
Career development
•การพัฒนาอาชีพ
•การกาหนดเส้นทางในการทางานของพนักงาน
•การฝึกอบรม สัมมนา การพัฒนาความรู้ ความสามารถ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
•พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
•15 หมวด 166 มาตรา
•พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบ...
Human resources in dental
clinicReceptionist
Register
Chairside dental
assistant
Dental hygienist
Cashier
Laboratory techn...
ระบบบริการสุขภาพภาครัฐ
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

ระบบบริการสุขภาพภาครัฐ

20.864 visualizaciones

Publicado el

ระบบบริการสุขภาพภาครัฐ

Publicado en: Atención sanitaria
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

ระบบบริการสุขภาพภาครัฐ

 1. 1. DGD541 Dental clinic and hospital management I Faculty of Dental Medicine Rangsit University
 2. 2. ทิศทางการพัฒนาสุขภาพในกระแสเปลี่ยนแปลง การบริหาร จัดการแนว ใหม่ แนวคิดและทิศ ทางการพัฒนา สุขภาพใหม่ ระบบ สาธารณสุขที่ พึงประสงค์ • การบริหารจัดการภาครัฐ • การพัฒนาระบบราชการ • การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 3. 3. ระบบ สู่ความเป็ นเลิศคน สู่ความเป็ นเลิศ องค์กร สู่ความเป็ นเลิศ สั่งสมคนดี ส่งเสริมคนเก่ง ความเป็ นมืออาชีพ การบริหารจัดการที่ดี รู้คนคือ มีคุณธรรม นาชีวิต รู้ถูกผิด รู้ชอบ รู้ศักดิ์ศรี รู้วินัย ใจสัตย์ซื่อ ถือความดี รู้วิถี มีจรรยา นาพาตน รู้งานคือ มืออาชีพ ในทุกสิ่ง รู้ให้จริง รู้แก้กัน ทันเหตุผล รู้คุณภาพรู้มาตรฐานงาน สากล รู้ผ่อนปรนรู้จังหวะกะแนววาง การวางแผนเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ
 4. 4. ลักษณะขององค์การสมัยใหม่ Customer driven organization High performance organizationMission-oriented organization Learning organization Technology-based organization
 5. 5. What is organization? •The act of rearranging element following one or more rule.กระบวนการแบ่งงานสาหรับบุคคล ซึ่งต้องอาศัยความถนัด หรือความชานาญเฉพาะด้าน มีการจัด วางโครงสร้าง และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มคน ตลอดจนอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลดหลั่นกันไปตามสายการบังคับบัญชา เพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จตาม เป้ าหมายขององค์กร
 6. 6. คาว่า “องค์กร” เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับภาษาอังกฤษ ว่า Organ ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้บทนิยามไว้ดังนี้ “น. ส่วนประกอบ ย่อยของหน่วยใหญ่ ทาหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกัน และกัน.” ส่วนคาว่า “องค์การ” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษ ที่ว่า Organization นั้น ท่านได้ให้นิยามไว้ดังนี้ “น. ศูนย์กลางของกิจการที่รวมกันขึ้นเป็นหน่วย” หรือ จะพูดง่ายๆ ก็คือ ศ.จานงค์ ทองประเสริฐ, ราชบัณฑิต
 7. 7. องค์กรบริการสุขภาพของประเทศไทย ภาครัฐ ภาคเอกช น ภาค ประชาชน สุขภาวะ
 8. 8. Beyond Bureaucracy • ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและยึด ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก • คิดเชิงยุทธศาสตร์ มุ่งไปข้างหน้า และเปิด มุมมองให้กว้าง • บริหารงานบนฐานขององค์ความรู้และ ข้อมูลสารสนเทศ • ทางานเชิงรุก กล้าคิด กล้าทา ท้าทาย ไม่ ยึดติดกับรูปแบบเดิมเพื่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น • ยึดหลักบูรณาการ ไร้พรมแดนของ หน่วยงาน • มีเป้ าหมายในการทางาน สามารถวัดผล สาเร็จได้อย่างชัดเจน • เน้นความรวดเร็ว เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ • เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปรับตัวให้ทันโลก ทันสมัย • แสวงหาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สมัยใหม่
 9. 9. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 1. เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ 3. มีประสิทธิภาพ/คุ้มค่า 4. ลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็ น 5. ปรับปรุงภารกิจ/โครงสร้างให้ เหมาะสม 6. อานวยความ สะดวกตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชน 7. ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ เจตนารมณ์ตาม มาตรา 3/1
 10. 10. ธรรมาภิบาล Good governance หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักความโปร่งใส (Transparent) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หลักความคุ้มค่า (Efficient Service) หลักคุณธรรม (Integrity)
 11. 11. People Participation Good Governance Rightsizing Better Service Quality High Performance •Restructuring (Clustering & Matrix system •Agencification (APO & SDU) •Comprehensive review •Contestability (market testing) •ABC & capital charges•People’s audit •Paradigm shift •Networking •Managing for results (business-like approach) •Strategy driven •Performance Scorecard •Performance agreement & review •Incentive package •Service standard •Work process redesign •Deregulation •E-services •Call center 1111 •Service Link (Integrated Customer Solutions) •Change management •Change leaders & facilitators •E-learning for change •I AM READY •Strategic posts •Young executives •Remuneration •E-government •GFMIS การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ต่อการให้บริการด้านสุขภาพ
 12. 12. สุขภาพ เป็นเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วย โรค เชื้อโรค สุขภาพเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/เฉพาะทาง สุขภาพเป็นเรื่องโรงซ่อมสุขภาพ โรงพยาบาล คลินิก สถานบริการสุขภาพร้านขายยา สุขภาพเป็นเรื่อง High Tech- High Cost
 13. 13. มุมมองเรื่อง สุขภาพ •สุขภาพ มิใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือเป็นภาระหน้าที่ของวิชาชีพ ต่าง ๆ เท่านั้น แต่มองว่า เป็นเรื่องของทุกคนและตนเองโดยเริ่มต้นจากการดูแล ตนเองทั้งด้านกาย-ใจ-ครอบครัว-สังคม-ปัญญา และ มองว่าตนเองเป็นผู้ กาหนดสภาวะสุขภาพของตนเองแล้วละก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง "สภาวะ สุขภาพ" ของคนไทยขึ้นอย่างมหาศาล •สุขภาพในความหมายใหม่ คือ "การสร้างสุขภาพ"จะเป็นการลดลงของโรคที่ ป้ องกันได้ หยุดการทาลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การสร้างความสัมพันธ์ทาง สังคมวัฒนธรรมที่ดี การยกเลิกสิ่งที่เป็นอบายมุข สร้างระบบสนับสนุนชีวิตของ มนุษย์ให้ดีขึ้น
 14. 14. •สุขภาพเป็นเรื่องของวิถีชีวิต วัฒนธรรม การสร้างสุขภาพ •การจัดการสิ่งที่เอื้อให้ทุกคนมีสุขภาพดี เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนและ เกี่ยวข้องกับทุกคน บุคคล ครอบครัวชุมชน สังคม •สุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องทากันในทุกสถานที่และทุกที่สร้างสุขภาพได้ มุมมองใหม่ของสุขภาพ
 15. 15. มุมมองใหม่ของสุขภาพ • ไม่เจ็บป่วยหากไม่จาเป็นต้องป่วย • หากเจ็บป่วยต้องได้รับการรักษาตามความจาเป็น • ไม่พิการหากไม่จาเป็นต้องพิการ • หากต้องพิการก็ให้พิการน้อยที่สุด • เมื่อพิการต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ • ไม่เสียชีวิตหากไม่จาเป็นต้องเสียชีวิต สุขภาพในฐานะสิทธิมนุษยชน สุขภาพได้รับการยอมรับให้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ รัฐมี หน้าที่ดาเนินการเพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้แก่ประชาชน ๖ ประการ คือ
 16. 16. มุมมองใหม่ของสุขภาพ • ขอบเขตของสุขภาพยังไม่จากัดอยู่แต่เฉพาะเรื่อง • สาธารณสุข แต่เชื่อมโยงไปสู่ประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและ ค่านิยมของสังคม หรือแม้แต่การปกครองด้วย ความกว้างขวางของกรอบนิยามสุขภาพ สุขภาพไม่ได้จากัดอยู่เพียงเรื่องการรักษาพยาบาล เท่านั้น แต่ครอบคลุมการป้ องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟู สมรรถภาพ
 17. 17. • แนวโน้มคุณภาพ การทางานที่มีคุณภาพทวีความสาคัญมากยิ่งขึ้น ไม่เว้นแต่คุณภาพในระบบ สุขภาพ คุณภาพเชื่อมโยงกับมาตรฐาน จริยธรรม การตอบสนองความต้องการอันนาไปสู่ความพึง พอใจ • การใช้ความรู้เป็นฐาน การตัดสินใจเลือกนโยบาย การวางแผน หรือแม้แต่ • การปฏิบัติต่าง ๆ ในวิชาชีพหรือระบบงานที่เกี่ยวข้องล้วนมีแนวโน้มที่จะต้องใช้ความรู้เป็นฐาน มากขึ้น เมื่อมีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ ขอบเขตนิยามความหมายของสุขภาพ และปัจจัยกาหนดสุขภาพก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย • ระบบการเงินเพื่อสุขภาพ การยกระดับและรักษาสุขภาพมีต้นทุนค่าใช้จ่าย • เรื่องระบบการเงินเพื่อสุขภาพเข้าไปเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของการใช้และ ความจากัดของทรัพยากร ความเสมอภาคและความเป็นธรรมของสังคมในการรับภาระทางสุขภาพ ที่เกิดขึ้นกับคนในสังคม นาไปสู่เรื่องกลไกในการกระจายความเสี่ยง เช่น การประกันสุขภาพ มุมมองใหม่ของสุขภาพ
 18. 18. • อุตสาหกรรมสุขภาพและธุรกิจสุขภาพ สุขภาพกลายเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น กิจการทางอุตสาหกรรมและบริการต่าง ๆ เข้ามาเชื่อมโยงกับเรื่องสุขภาพในทาง ธุรกิจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการผลิตยาและเวชภัณฑ์ การบริการรักษาพยาบาล อาหาร การออกกาลังกายและส่งเสริมสุขภาพรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนประเด็นด้าน การค้าระหว่างประเทศ ทาให้ระบบสุขภาพส่วนหนึ่งกลายเป็นธุรกิจสุขภาพที่มีกาไร ในรูปของตัวเงินเป็นแรงจูงใจ ซึ่งมีโอกาสบิดเบือนพัฒนาการของระบบไปจาก สุขภาพของบุคคลและสาธารณะตามที่ควรจะเป็นได้ มุมมองใหม่ของสุขภาพ
 19. 19. ปรัชญาพื้นฐานในกระบวนทัศน์ใหม่ของระบบสุขภาพ 20 • เสมอภาคในระดับของสุขภาพ การเข้าถึง และภาระค่าใช้จ่าย • เน้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมมี ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ สุขภาพ • เน้นกาหนดนโยบายเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพ • มุ่งสร้างระบบบริการที่ดูแลเป็ น องค์รวม กาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ความ เป็ นองค์ รวม การมี ส่วนร่วม ความ เสมอ ภาค นโยบาย สาธารณะ ปรัชญาพื้นฐาน คือ แนวคิดหลักของกระบวนทัศน์ใหม่ของระบบสุขภาพ กาหนดปรัชญาพื้นฐานภายใต้ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ 8 ประการ
 20. 20. ปรัชญาพื้นฐานในกระบวนทัศน์ใหม่ของระบบสุขภาพ 21 • พัฒนาการดูแลสุขภาพของ ตนเองของประชาชน • พัฒนาให้ผู้บริโภคมีความ เข้มแข็ง เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้อง • มุ่งพัฒนามาตรฐานการ บริการ • เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ทาง สุขภาพสูงสุด ประสิทธิ ภาพ คุณภาพ การ พึ่งตนเอง พัฒนา ศักยภาพ ผู้บริโภค ปรัชญาพื้นฐาน คือ แนวคิดหลักของกระบวนทัศน์ใหม่ของระบบสุขภาพ กาหนดปรัชญาพื้นฐานภายใต้ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ 8 ประการ
 21. 21. ระบบบริการสุขภาพของไทยในปัจจุบัน •ระบบบริการสุขภาพของไทยปัจจุบัน เป็นระบบบริการสุขภาพแบบสวัสดิการ •มีโครงสร้างของระบบบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกระดับ (จังหวัด-หมู่บ้าน) •ให้การบริการสาธารณสุขในลักษณะผสมผสาน (Integrated Health Service •มุ่งเน้นเป้ าหมายในการจัดระบบบริการคุณภาพ •ให้ความสาคัญกับประชาชนจะได้รับบริการสุขภาพอย่างเสมอภาค (Equity) ตามความจาเป็ นด้านสุขภาพอนามัยโดยเสียค่าใช้จ่ายตามความสามารถที่ช่วย ได้ •การบริการของเอกชนจะกระจายไปตามศักยภาพของเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆ
 22. 22. การพัฒนานโยบายสุขภาพระดับโลก •ในระดับโลกได้มีการพัฒนานโยบายจากการมุ่งที่การขยายสถานบริการสุขภาพ การควบคุมป้ องกันโรค มาสู่การสร้างสุขภาพในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา •ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา • การสร้างนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น • การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน • การเสริมสร้างชุมชนสุขภาพดี • การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลที่จาเป็นเพื่อการมีสุขภาพดี • ปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ
 23. 23. องค์ประกอบระบบสุขภาพของไทย สิทธิและการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพ สภาพแวดล้อมด้านสุขภาพ ระบบเฝ้ าระวังคุ้มครองและป้ องกันโรค ระบบสร้างเสริมสุขภาพ ระบบสุขภาพชุมชน ระบบบริการสุขภาพ การ อภิบาล ระบบ ระบบ การเงิน การคลัง ระบบ กาลังค น
 24. 24. องค์ประกอบหลักของระบบบริการสุขภาพ แบบแผนการให้บริการสุขภาพ การเงินการคลังสาธารณสุข การบริหารจัดการ โครงสร้างองค์การ ทรัพยากรสาธารสุข
 25. 25. ระบบบริการสุขภาพ Health Care System องค์ประกอบส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ กิจกรรมต่างๆ ที่นาไปสู่การบริการสุขภาพต่างๆ ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้ องกันโรค การรักษาพยาบาลและ การฟื้ นฟูสุขภาพแก่ประชาชนหรือสาธารณะ
 26. 26. กาลังคนสุขภาพ Manpower • แพทย์ • ทันตแพทย์ โครงสร้างพื้นฐาน (Health facility • จานวนเตียง • สถานบริการสาธารณสุข เครื่องมือและวัดสุอุปกรณ์ Equipment and supply • อุปกรณ์ • เครื่องมือทางการแพทย์ ทรัพยากรสาธารณสุข
 27. 27. ระบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุมประชากรทุกคน โดยการเฉลี่ยจ่ายล่วงหน้า (Prepayment System) ตามสัดส่วนรายได้ถือเป็นมาตรการสาคัญ การเงินการคลังสาธารณสุข เป้ าประสงค์ของระบบบริการสุขภาพที่ดี คือ ความเป็ นธรรมในการร่วมจ่ายค่าบริการสุขภาพ ค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพของประชาชน • งบประมาณแผ่นดิน • นายจ้าง • องค์กรอาสาสมัคร • ชุมชนท้องถิ่น • การช่วยเหลือจาก ต่างประเทศ • ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน • อื่นๆ ค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพ ควรเฉลี่ยไปตามความสามารถของบุคคล “คนดีช่วยคนป่ วย คนรวยช่วยคนจน”
 28. 28. การบริหารจัดการที่ดี : Good Governance บทบาทของรัฐในการบริหารจัดการบริการ สุขภาพ -กาหนดนโยบายสาธารณสุขและวิสัยทัศน์ที่ให้ทุกส่วนในระบบ มีความเข้าใจและสร้างเสริมพลังช่วยกันไปในทิศทางเดียวกัน ทาให้ระบบบริการสุขภาพบรรลุเป้ าประสงค์ การบริหารจัดการ -การมีสุขภาพดี -เกิดความเป็นธรรม -เกิดความพึงพอใจ -ควบคุมการปฏิบัติการและออกกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ -การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารที่มีคุณภาพ
 29. 29. รูปแบบการให้บริการสุขภาพ (Delivery of Health Service) •การให้ความสาคัญกับบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ •รูปแบบการให้บริการในลักษณะสาธารณสุขมูลฐาน •การบริการสุขภาพเพื่อครอบครัว •การบริการผู้ป่วยซ้าซ้อน •ระบบการส่งต่อ •ระบบการให้บริการเฉพาะกลุ่มประชากร 30
 30. 30. Primary care (1˚ care) การพัฒนาระบบสุขภาพแบบเครือข่าย ท้องถิ่น ชุมชน ครอบครัว ตนเอง Secondary care (2˚ care) Tertiary care (3˚ care) ปฐมภูมิ : 10,000 คน ทุติยภูมิ ระดับ 3 : 200,000 คน ทุติยภูมิ ระดับ 2 : 80,000 คน ทุติยภูมิ ระดับ 1 : 3-5 หมื่น คน Excellent Center ตติยภูมิ : 1,000,000 คน 2,000,000 คน บริการระดับต้นที่ประชาชน ชุมชน ครอบครัว และท้องถิ่น สามารถดาเนินการได้ด้วย ตนเอง •บริการระดับสูงต้องคุ้มค่าต่อการลงทุน •ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง •เครือข่ายการบริการและการส่งต่อผู้ป่วย หลักการ •ประกันคุณภาพ •ประกันราคา •เข้าถึงบริการ แพทย์ปฐมภูมิและทุติยภูมิระดับต้น 1:10,000 GP:SP = 40:60 ชาตรี บานชื่น, 2550
 31. 31. การออกแบบองค์การ คือ อะไร การพัฒนาหรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ Work specializationDepartmentalizati on Chain of command Span of control Centralization VS Decentralization Formalization
 32. 32. What is “Decentralization”? •Decentralization is the process of dispersing decision-making governance closer to the people and/or citizens. It includes the dispersal of administration or governance in sectors or areas like engineering, management science , political science, political economy, sociology and economics. Decentralization is also possible in the dispersal of population and employment.
 33. 33. Administrative decentralization Deconcentra tion Devolution Delegation Deconcentration is the weakest form of decentralization and is used most frequently in unitary states—redistributes decision making authority and financial and management responsibilities among different levels of the national government. It can merely shift responsibilities from central government officials in the capital city to those working in regions, provinces or districts, or it can create strong field administration or local administrative capacity under the supervision of central government ministries. Delegation is a more extensive form of decentralization. Through delegation central governments transfer responsibility for decision-making and administration of public functions to semi-autonomous organizations not wholly controlled by the central government, but ultimately accountable to it. Governments delegate responsibilities when they create public enterprises or corporations, housing authorities, transportation authorities, special service districts, semi-autonomous school districts, regional development corporations, or special project implementation units. Usually these organizations have a great deal of discretion in decision-making. They may be exempted from constraints on regular civil service personnel and may be able to charge users directly for services. Devolution is an administrative type of decentralisation. When governments devolve functions, they transfer authority for decision-making, finance, and management to quasi-autonomous units of local government with corporate status. Devolution usually transfers responsibilities for services to local governments that elect their own elected functionaries and councils, raise their own revenues, and have independent authority to make investment decisions. In a devolved system, local governments have clear and legally recognized geographical boundaries over which they exercise authority and within which they perform public functions. Administrative decentralization always underlies most cases of political decentralization.
 34. 34. แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) •การให้การบริการสุขภาพทั้ง 3 ระดับประสานกันทั้งทางด้านโครงสร้าง บุคลากร และคุณภาพการบริการ •สถานบริการสุขภาพมีศักยภาพที่จะรองรับความท้าทาย และบริบทที่ เปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งความซับซ้อนในระดับพื้นที่ •การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยระบบการส่งต่อ (Referral system)
 35. 35. เครือข่ายบริการไร้รอยต่อ (Seamless health service network)1st level referral hospital เครือข่ายบริการทุติยภูมิที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากเครือข่ายบริการปฐม ภูมิ โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F1) โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3) Mid-level referral hospital รับส่งต่อจากเครือข่ายบริการทุกติภูมิ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) High-level referral hospital โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (S) โรงพยาบาลศูนย์ (A)
 36. 36. รพศ. รพท. รพท.ขนาดเล็ก รพช.ขนาดใหญ่ เครือข่ายบริการทุติยภูมิ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง (Excellence center) หัวใจและหลอด เลือด มะเร็ง อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทารกแรกเกิด A S M 1 M 2 F1 -3 Referralsystem ระดับสูง เน้นการส่งต่อ การดูแลระดับจังหวัด • รพ.ส่งเสริมสุขภาพตาบล 8750+1000 แห่ง • ศูนย์การแพทย์ชุมชนเมือง 266 แห่ง F1: รพช. ขนาดใหญ่ 60-120 เตียง 91 แห่ง F2: รพช. ขนาดกลาง 30-90 เตียง ไม่มี พ.เฉพาะทาง 518 แห่ง F3:รพช. ขนาดเล็ก 10 เตียง 35 แห่ง M2: รพช. ขนาด 120 เตียงขึ้นไป มีแพทย์เฉพาะทางครบ 6 สาขาหลัก 35 แห่ง) M1: รพท. 35 แห่ง S: รพท. มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลัก สาขารอง และสาขาย่อย บางสาขา 48 แห่ง A: รพศ. มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลัก สาขารอง และสาขาย่อย ทุกสาขา 33 แห่ง การสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
 37. 37. ศูนย์การแพทย์ชุมชนเมือง 226 แห่ง • มีประชากรในความรับผิดชอบไม่เกิน 30,000 คนต่อแห่ง • มีขีดความสามารถด้านเวชปฏิบัติทั่วไป ทันตกรรม เภสัชกรรม ชันสูตรโรค กายภาพบาบัด หรือ กิจกรรมบาบัด และการแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือก สามารถตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป เพื่อลด ความแออัดในโรงพยาบาลเป็นวัตถุประสงค์หลัก • มีงานบริการเวชปฏิบัติครอบครัว และงานพัฒนาสุขภาพชุมชน • มีบุคลากรประจาศูนย์ที่มีความพร้อม ได้แก่ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว ทันต แพทย์เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบาบัด หรือนักกิจกรรมบาบัด นักวิชาการ สาธารณสุขเป็นต้น ระยะแรกของการดาเนินการอาจใช้แพทย์พยาบาลและ บุคลากรหมุนเวียนจากโรงพยาบาลหลัก แต่ต่อไปควรจัดหาบุคลากรให้ สามารถดาเนินงานด้วยตนเองได
 38. 38. กาลังคนด้านสุขภาพช่องปากภาครัฐ อัตรากาลังทันตแพทย์ในศูนย์ความเชี่ยวชาญ ศูนย์หัวใจและหลอด เลือด ศูนย์มะเร็ง ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์ทารกแรกเกิด Min Max Min Max Min Max Min Max จานวนทันต แพทย์ 1 1 1 1 3 3 1 1 อัตรากาลังทันตแพทย์ใน รพศ. และ รพท. รพศ. A รพท. ขนาดใหญ่ (S) รพท. ขนาดเล็ก (M1) Min Max Min Max Min Max จานวนทันตแพทย์ 15 30 8 15 6 12 เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข 4 8 4 8 4 8 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1.5 ต่อ 1 1.5 ต่อ 1 1.5 ต่อ 1
 39. 39. กาลังคนด้านสุขภาพช่องปากภาครัฐ อัตรากาลังทันตแพทย์ รพช. ขนาดเล็กและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ รพช. ขนาดเล็ก (F3) ศูนย์การแพทย์ชุมชนเมือง รพ.สต. Min Max Min Max Min Max จานวนทันตแพทย์ 2 5 0 1 0 0 เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข 2 4 1 2 1 1 อัตรากาลังทันตแพทย์ใน รพช. รพช. แม่ข่าย (M2) รพช. ขนาดใหญ่ (F1) รพช. ขนาดกลาง (F2) Min Max Min Max Min Max จานวนทันตแพทย์ 4 10 4 8 3 6 เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข 3 6 3 6 2 4 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1.5 ต่อ 1 1.5 ต่อ 1 1.5 ต่อ 1
 40. 40. โครงสร้างระบบบริการสุขภาพช่องปากของไทย • หน่วยบริการสุขภาพช่องปากในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข • โรงพยาบาลศูนย์ (25)/โรงพยาบาลทั่วไป (70) • โรงพยาบาลชุมชน (725) • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน/สถานีอนามัย(เดิม) (9,762) • สถาบันร่วม • โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเอกชน • สถานพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐ • กระทรวงกลาโหม • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น • สถานพยาบาลในมหาวิทยาลัย
 41. 41. การกระจายของทันตแพทย์ไทย พื้นที่ โรงพยาบาล คลินิกทันตกรรมเอกชน จานวน ร้อยละ จานวน ทพ. ร้อยละ ทพ. จานวน ร้อยละ จานวน ทพ. ร้อยละ ทพ. กรุงเทพมหานคร 20 2.4 365 12.9 1075 43.4 3300 77.1 ส่วนภูมิภาค 820 97.6 247 87.1 1400 56.6 980 22.9 รวม 840 100.0 2836 100.0 2475 100.0 4280 100.0
 42. 42. สถานการณ์การกระจายของทันตแพทย์ไทย
 43. 43. สถานการณ์การกระจายของทันตแพทย์ไทย
 44. 44. บุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพช่องปาก •ทันตแพทย์ (Dentists) •ทันตาภิบาล (Dental therapists) •ผู้ช่วยทันตแพทย์ (Dental assistants) •ทันตานามัย (Dental nurse)*
 45. 45. บทบาทของทันตาภิบาลไทย งานทันตกรรมป้ องกัน •การใช้ฟลูโอไรด์ •การเคลือบหลุมร่องฟัน •การขูดหินน้าลาย และทาความ สะอาดฟัน งานทันตกรรมบาบัดฉุกเฉิน •การบาบัดเบื้องต้นเพื่อลดความ เจ็บปวด การกรอเพื่อระบายหนอง •การช่วยเหลือผู้ป่ วยเบื้องต้น ก่อน และหลังการรักษาทางทันตกรรม •การคัดแยกโรคและส่งต่อผู้ป่ วย ทางทันตกรรม งานทันตกรรมบาบัด •การตรวจวินิจฉัย คัดแยกโรคใน ช่องปาก •การอุดฟันชนิดไม่ซับซ้อนด้วยวัสดุ อุดฟัน •การถอนฟันที่ขึ้นปกติที่ไม่สามารถ เก็บไว้ได้และไม่มีภาวะแทรกซ้อน บริการทันตกรรมปฐมภูมิโดยไม่จากัดกลุ่มอายุ กระทรวงสาธารณสุข, 2539
 46. 46. Concept of human resource management
 47. 47. องค์กรจะประสบความสาเร็จไม่ได้ หากปราศจาก ความสนใจในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะที่เหมาะสม นา และจูงใจให้เกิดความพอใจต่อองค์กร ศ.นพ.ธีระ รามสูต, 2549
 48. 48. High-performance work practices • Self-directed team work • Job rotation • High level of skills training • Problem-solving groups • Total quality management procedures and processes • Encouragement of innovative and creative behavior • Extensive employee involvement and training • Implementation of employee suggestions • Contingent pay based on performance • Coaching and mentoring • Significant amounts of information staring • Use of employee attitude surveys • Cross-functional integration • Comprehensive employee recruitment and selection procedures
 49. 49. Human resource management ; HRM
 50. 50. The HRM Process Human resource planning Recruitment Decruitment Training Compensation and Benefits Selection Identification and Selection of Competent Employees Orientation Performance Management Career Development Adapted and competent employees with up-to-date skills and knowledge Competent and high-performing employees who are capable of sustaining high performance over the long term Environment
 51. 51. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) คือ... •กระบวนการที่ผู้บริหาร ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบุคลากร และ/หรือบุคคลที่ ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคลากรขององค์กร ร่วมกันใช้ความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ในการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมให้เข้าปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งดาเนินการธารงรักษาและ พัฒนาบุคลากรขององค์การที่มีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และ มีคุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of work life; QWL) ที่ เหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกที่ต้องพ้นจากการ ร่วมงานกับองค์การให้สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
 52. 52. กิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนเข้าร่วมงาน ขณะปฏิบัติงาน หลังเข้าร่วมงาน •การวางแผน •การสรรหา •การคัดเลือก •การจูงใจให้ร่วมงาน •ธารงรักษาให้สมาชิกขององค์การ มีคุณภาพชีิวิตการทางานที่ดี มี ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ •การจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสม และยุติธรรม •การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) •สวัสดิการ การสร้างสุขอนามัย •การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ •บาเหน็จ •บานาญ •ทุนสารองเลี้ยงชีพ •เงินทดแทน •ผลตอบแทนอื่นๆ
 53. 53. Human resource planning Current assessment •Human resource inventory survey •Job analysis •Job description •Job specification Knowing the job Job analysis Job specification A statement of the human qualifications necessary to do the job. Usually contains such items as: •Education •Experience •Training •Judgement •Initiative •Physical effort •Physical skills •Respomsibilities •Communication skills •Emotional characteristics Job Description A statement containing items as: •Job title •Location •Job summary •Duties •Machine, tools, quipment •Materials and forms used •Supervision given or recieved •Working conditions •Hazards Future human resource needs Understaffed VS Overstaff
 54. 54. Recruitment VS Decruitment Knowing the source of human resources Sources inside the organization Sources outside the organization •Management inventory card •The position replacement form •Management manpower replacement chart •Competitors •Employment agency •Publications •Educational institute Knowing the law •หลักสิทธิมนุษยชน •พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน •กฏกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม •การว่าจ้าง •การเลิกจ้าง •การไล่ออก •การกระทาที่เป็นธรรม Source Advantage Disadvantage Internal search Low cost, build employee morale, candidates are similar with organization Limited supply, may not increase proportion of employees from protected group Advertisements Wide distribution Generates many unqualified candidates Employee referrals Knowledge about the organization provided by current employees May not increases the diversity and mix of employees Public employment agencies Free or nominal cost Candidates tend to be unskilled or minimally trained Private employment agencies Wide contact, careful screening High cost School placement Large, centralized body of candidates Limited to entry-level positions
 55. 55. Decruitment options Option Description Firing Permanent involuntary termination Layoffs Temporary involuntary termination; may last only a few days or extend to years Attrition No filling opening created by voluntary resignations or normal retirements Transfer Moving employees either laterally or downward; usually does not reduce costs but can reduce intraorganizational supply-demand imbalances Reduced workweeks Having employees work fewer hours per week, share jobs, or perform their jobs on a part-time basis. Early retirement Providing incentives to older and more senior employees for retiring before their normal retirement date. Job sharing Having employees share one full-time position.
 56. 56. Selection Employee Available potential personnel from inside or outside company Rejection of potential employe es •Preliminary screening from records, data sheets, etc. •Preliminary interview •Intelligence tests •Aptitude tests •Personality tests •Performances references •Diagnostic interview •Physical examination •Personal judgement Stages of the selection process educational and performance record •Obvious misfit from outward appearance and conduct •Failure to meet minimum standards •Failure to have minimum necessary aptitude •Negative aspect of personality •Unfavorable or negative reports on past performance •Lack of necessary innate ability, ambition, or other qualities •Physically unfit for job •Remaining candidate Reasons for elimination
 57. 57. Selection Decision Devices & Outcomes Selection devices Position Senior Manager Lower management Complex non- management Routine work Application form 2 2 2 2 Written tests 1 1 2 3 Work samples - - 4 4 Assessment center 5 5 - - Interview 4 3 2 2 Verification of application data 3 3 3 3 Reference checks 1 1 1 1 Physical exam 1 1 1 2 Accept Reject Successful Correct decision Reject error Unsuccessful Accept error Correct decision Selection decision
 58. 58. Orientation Work unit orientation Job specification Head of work unit Colleague Goal Standard operating procedure Organization orientation Vision & Mission Organization philosophy Organization culture Regulation and rule Human resource policy Benefits and compensations
 59. 59. Employee training Determining training needs 1 Design the training program 2 Administering the training program •Lectures •Programmed learning •On the job training •Coaching •Class room technique 3 Evaluating the training program •Rating scale •Employee comparison •Free-form essay •Critical-form essay 4 •ข้อมูลหรือทักษะ สาระต่างๆ ของ บุคคลหรือกลุ่มคนที่ต้องการพัฒนา เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตของแต่ละ คนหรือกลุ่ม
 60. 60. Employee performance management Method Advantage Disadvantage Written essay Simple to use More a measure of evaluator’s writing ability than of employee’s actual performance Critical incidents Rich examples; behavioral based Time-consuming lack quantification Graphic rating scales Provide quantitative data; less time- consuming than others Do not provide depth of job behavior assessed BARs Focus on specific and measurable job behavior Time-consuming; difficult to develop Multiperson comparisons Compare employees with one another Unwieldy with large number of employees MBO Focus on ended goals; results oriented Time-consuming 360 degree appraisal Thorough Time-consuming
 61. 61. Compensation and Benefits Level of compensation and benefits Employee’s tenure and performance Kind of job performed Kind of business Unionization Labor or capital intensive Management philosophy Geographic location Company profitability Size of company What industry is job in? Is business unionization Is business labor or capital intensive? What is management’s philosophy toward pay? Where is organization located? How profitable is the company? How large is the company? Does job require high level of skill? How long has employee been with company and how has he or she performed
 62. 62. Career development •การพัฒนาอาชีพ •การกาหนดเส้นทางในการทางานของพนักงาน •การฝึกอบรม สัมมนา การพัฒนาความรู้ ความสามารถ
 63. 63. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน •พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 •15 หมวด 166 มาตรา •พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 •พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
 64. 64. Human resources in dental clinicReceptionist Register Chairside dental assistant Dental hygienist Cashier Laboratory technician Business assistant - Sale and marketer Nurse Design the HRM in term below Job analysis Employee training program Performance appraisals Benefits and compensation Group discussion for approximate 15 minutes and present for 5 minutes

×