Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
เลขที่............../2555
หนังสือแสดง
การให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกหอการค้า..................................
หนังสือฉบับนี...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

หนังสือแสดงการให้สิทธิประโยชน์Form mr

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

หนังสือแสดงการให้สิทธิประโยชน์Form mr

  1. 1. เลขที่............../2555 หนังสือแสดง การให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกหอการค้า.................................. หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า(บริษัท/ห้างหุ้นส่วน)............................................ ที่อยู่/ที่ตั้งเลขที่ ........... ถนน...............................ซอย............................ตำาบล..................................อำาเภอ............................................. จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โดยนาย/นาง/นางสาว................................................................ ผู้มีอำานาจกระทำาการแทน ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ให้” ขอแสดงความตกลงให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกของหอการค้า จังหวัด..................................../หอการค้าไทย/หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้รับ” ในการได้รับ สิทธิประโยชน์ส่วนลดจากการซื้อสินค้า หรือบริการของ “ผู้ให้” ดังต่อไปนี้ 1. ส่วนลดในการซื้อสินค้า/บริการ ประเภท ส่วนลด เริ่มตั้งแต่ สิ้นสุด เงื่อนไข สินค้า /บริการ ( %) ว/ด/ป ว/ด/ป ยกเว้น 1.............................. 2.............................. 3.............................. 4.............................. 5.............................. 2. การใช้สิทธิ “ผู้รับ” จะต้องแสดงตนว่าเป็นสมาชิกของหอการค้าที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ในวันที่ใช้สิทธิ โดยการแสดง บัตรความเป็นสมาชิกของหอการค้านั้นๆเพื่อเป็นการยืนยัน ในการใช้สิทธิส่วนลดดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีที่ “ผู้รับ” ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.สามารถติดต่อเพื่อสอบถาม หรือแจ้งข้อขัดข้องให้ “ผู้ให้” ทราบ หรือ แจ้งไปที่บริษัท /ฝ่าย /หน่วย............................................. โทรศัพท์........................................ โทรสาร.......................................................เพื่อยืนยันการได้รับสิทธิส่วนลดตามข้อ 1 .ต่อไป ให้ไว้ ณ วันที่ ....................เดือน.......................2554 ลงชื่อ........................................... (ประทับตรา) (..........................................) ตำาแหน่ง....................................

×