Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

สถานการณ์ภาคเกษตรการปรับตัวของเกษตรกร 1

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 52 Anuncio

สถานการณ์ภาคเกษตรการปรับตัวของเกษตรกร 1

Descargar para leer sin conexión

สไลด์ ประกอบการบรรยายของอาจารย์เอ็นนู ซื่อสุวรรณ อดีตรองกรรมการผู้จัดการ ธกส.

สไลด์ ประกอบการบรรยายของอาจารย์เอ็นนู ซื่อสุวรรณ อดีตรองกรรมการผู้จัดการ ธกส.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (10)

Anuncio

สถานการณ์ภาคเกษตรการปรับตัวของเกษตรกร 1

 1. 1. โดยโดย นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ อดีตรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอดีตรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประธานสถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทจำาเนียร สาระนาคประธานสถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทจำาเนียร สาระนาค 2525 เมษายนเมษายน 25525577 1 สถานการณ์และแนวโน้มภาคการเกษตรสถานการณ์และแนวโน้มภาคการเกษตร :: การปรับตัวของเกษตรกรไทยการปรับตัวของเกษตรกรไทย 1  
 2. 2. 7 การเรียนรู้การเรียนรู้ นโยบายนโยบาย สังคมสังคม • เกษตรกรมีสำานึกพอเพียงเกษตรกรมีสำานึกพอเพียง • มุ่งมั่นแก้ปัญหาด้วยตนเองมุ่งมั่นแก้ปัญหาด้วยตนเอง • วิเคราะห์เข้าใจวิเคราะห์เข้าใจ//เท่าทันทุนนิยมเท่าทันทุนนิยม • ” ”ค่านิยม เกษตรมีกิน มีเกียรติ” ”ค่านิยม เกษตรมีกิน มีเกียรติ • นักวิชาการนักวิชาการ//สื่อมวลชนสื่อมวลชน • กฎหมายกฎหมาย//แผนพัฒนาเกษตรแผนพัฒนาเกษตร • แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด//ท้องถิ่นท้องถิ่น ปัจจัยสำาคัญปัจจัยสำาคัญ พัฒนาภาคเกษตรพัฒนาภาคเกษตร
 3. 3. เกษตรเกษตร กรกร เกษตเกษต รร กรรมกรรม เกษตเกษต รร ชุมชชุมช นน การปฏิรูปการปฏิรูป เพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิต เกษตรกรเกษตรกร สำานึกพอเพียงสำานึกพอเพียง การเรียนรู้การเรียนรู้ การจัดการอาชีพการจัดการอาชีพ แผนชีวิตแผนชีวิต แผนครอบครัวแผนครอบครัว เกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่ กษตรอินทรีย์กษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติเกษตรธรรมชาติ เกษตรปลอดภัยเกษตรปลอดภัย วนเกษตรวนเกษตร แผนชุมชนแผนชุมชน แผนจัดสรรทรัพยากแผนจัดสรรทรัพยาก ป่าชุมชนป่าชุมชน ธนาคารต้นไธนาคารต้นไ สวัสดิการเกษตรสวัสดิการเกษตร วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน พลังงานชุมชนพลังงานชุมชน
 4. 4. การปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสและลดข้อเสีย เปรียบของเกษตรรายย่อย เกษตรเกษตร กร รายกร ราย ย่อยย่อย เกษตรเกษตร กร รายกร ราย ย่อยย่อย ระบบระบบ เกษตรกเกษตรก รรมรรม ระบบระบบ เกษตรกเกษตรก รรมรรม วิสาหกิวิสาหกิ จจ สหกรสหกร ณ์ณ์ วิสาหกิวิสาหกิ จจ สหกรสหกร ณ์ณ์ ภาครัฐภาครัฐภาครัฐภาครัฐ ภาคภาค เอกชนเอกชน ภาคภาค เอกชนเอกชน ภาคภาค วิชาการวิชาการ ภาคภาค วิชาการวิชาการ นวัตกรรมเพิ่มคุณค่า เทคโนโลยี ที่เหมาะสม นโยบายการพัฒนา ข้อมูล ข่าวสาร การค้าที่ เป็นธรรม งานวิจัยนวัตกรรม รวมกลุ่มยกระดับ
 5. 5. พระปฐมบรมราชโองการพระปฐมบรมราชโองการ ““เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข
 6. 6. 12
 7. 7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สร้างสมดุล การพัฒนาคนและธรรมชาติ 13
 8. 8. การพัฒนาที่สมดุลระหว่าง ดิน นำ้า ป่า ป่า 14
 9. 9. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมา จากพระราชดำาริ 15
 10. 10. 16 16 ““........เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของเป็นเสมือนรากฐานของ ชีวิต รากฐานความมั่นคงชีวิต รากฐานความมั่นคง ของ แผ่นดินเปรียบเสมือนของ แผ่นดินเปรียบเสมือน เสาเข็มที่ถูกตอกรองรับเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับ บ้านเรือน ตัวอาคารไว้บ้านเรือน ตัวอาคารไว้ นั่นเอง สิ่ง ก่อสร้างจะนั่นเอง สิ่ง ก่อสร้างจะ มั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่มั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่ คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาคนส่วนมากมองไม่เห็นเสา เข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วย ซำ้าไปซำ้าไป......”” พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากวารสารชัยพัฒนาพระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากวารสารชัยพัฒนา
 11. 11. 17 ““......กสิกรรมและเกษตรกรรมเป็นกสิกรรมและเกษตรกรรมเป็น เรื่องสำาคัญมาก ท่านทั้งหลายจะเรื่องสำาคัญมาก ท่านทั้งหลายจะ ต้องช่วยกันค้นคว้าหาความรู้และต้องช่วยกันค้นคว้าหาความรู้และ ความชำานาญให้กว้างขวางยิ่งขึ้นความชำานาญให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เสมอ และพยายามส่งเสริมเผยเสมอ และพยายามส่งเสริมเผย แพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามาแก่พี่แพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามาแก่พี่ น้องกสิกรและเกษตรกรให้ได้น้องกสิกรและเกษตรกรให้ได้ ทราบถึงวิธีปฏิบัติอันถูกต้องตามทราบถึงวิธีปฏิบัติอันถูกต้องตาม หลักวิชาอีกด้วย จึงจะเกิดหลักวิชาอีกด้วย จึงจะเกิด ประโยชน์แก่สังคมในด้านนี้ และประโยชน์แก่สังคมในด้านนี้ และ เป็นผลดีแก่ประเทศชาติเป็นผลดีแก่ประเทศชาติ สืบไปสืบไป.....”.....” พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๙พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕กรกฎาคม ๒๕๐๕
 12. 12. 18 18 ““......ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะ ให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบและให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบและ ทำางาน ตั้งอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ที่ทำางาน ตั้งอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ที่ จะให้เมืองไทย อยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่จะให้เมืองไทย อยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพอว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพอ อยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับอยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับ ประเทศ อื่น ๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่ประเทศ อื่น ๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่ พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...... ฉะนั้น ถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีฉะนั้น ถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มี ความคิดและมีอิทธิพล มีพลังที่จะทำาให้ผู้ความคิดและมีอิทธิพล มีพลังที่จะทำาให้ผู้ อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกัน ช่วยกันรักษาอื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกัน ช่วยกันรักษา ส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควร ขอยำ้าส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควร ขอยำ้า พอควร พออยู่ พอกิน มีความสงบไม่ให้คนพอควร พออยู่ พอกิน มีความสงบไม่ให้คน อื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ ก็จะอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ ก็จะ เป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณค่าเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณค่า อยู่ตลอดกาลอยู่ตลอดกาล”” พระราชดำารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒พระราชดำารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒
 13. 13. 19 19 ““......ในการพัฒนาประเทศนั้นในการพัฒนาประเทศนั้น จำาเป็นต้องทำาตามลำาดับขั้น เริ่มจำาเป็นต้องทำาตามลำาดับขั้น เริ่ม ด้วยการสร้างพื้นฐาน คือความมีกินมีด้วยการสร้างพื้นฐาน คือความมีกินมี ใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการ ที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้อง ตามหลักวิชา เมื่อ พื้นฐานเกิดขึ้นตามหลักวิชา เมื่อ พื้นฐานเกิดขึ้น มั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริม ความเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามลำาดับต่อความเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามลำาดับต่อ ไปไป......”” ““......การถือหลักที่จะส่งเสริมความการถือหลักที่จะส่งเสริมความ เจริญ ให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำาดับเจริญ ให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำาดับ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและด้วยความรอบคอบระมัดระวังและ ประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิด พลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผล สำาเร็จได้ แน่นอนบริบูรณ์สำาเร็จได้ แน่นอนบริบูรณ์......”” พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๙ กรกฎาคมพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗๒๕๑๗
 14. 14. การพัฒนาชนบทแบบเศรษฐกิจทุนนิยมการพัฒนาชนบทแบบเศรษฐกิจทุนนิยม • เป้าหมายเป้าหมาย เงินและการเติบโตด้านวัตถุเงินและการเติบโตด้านวัตถุ • วิธีการวิธีการ เกษตรกรรมเชิงเดี่ยว เน้นเพิ่มรายได้เกษตรกรรมเชิงเดี่ยว เน้นเพิ่มรายได้ อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาก บริการที่เน้นแรงงานราคาถูกบริการที่เน้นแรงงานราคาถูก วัฒนธรรมวัฒนธรรม เศรษฐกิจเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม • บริโภคนิยมบริโภคนิยม • พึ่งพาเงินพึ่งพาเงิน • พึ่งพาตลาดพึ่งพาตลาด • พึ่งพาผู้อื่นพึ่งพาผู้อื่น • รายจ่ายสูงรายจ่ายสูง • รายได้ตำ่ารายได้ตำ่า • หนี้สินมากหนี้สินมาก • เงินออมไม่มีเงินออมไม่มี • ป่าไม้ลดลงป่าไม้ลดลง • นำ้าท่วมนำ้าท่วม//ฝนแล้งฝนแล้ง • ดินเสื่อมดินเสื่อม • มลภาวะมากมลภาวะมาก สังคมอ่อนแอสังคมอ่อนแอ ครอบครัวแตกแยกครอบครัวแตกแยก ชุมชนล่มสลายชุมชนล่มสลาย • สุขภาพอ่อนแอสุขภาพอ่อนแอ • คุณภาพชีวิตตกตำ่าคุณภาพชีวิตตกตำ่า • สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
 15. 15. การพัฒนาชนบทแบบเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาชนบทแบบเศรษฐกิจพอเพียง • เป้าหมายเป้าหมาย ความสุขมวลรวมประชาชาติความสุขมวลรวมประชาชาติ((ประโยชน์สุขมหาชนประโยชน์สุขมหาชน)) • วิธีการวิธีการ เกษตรผสมผสานเน้นพออยู่พอกินเกษตรผสมผสานเน้นพออยู่พอกิน อุตสาหกรรมเกษตรที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติอุตสาหกรรมเกษตรที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ บริการที่เน้นแรงงานคุณภาพบริการที่เน้นแรงงานคุณภาพ //ความพึงพอใจความพึงพอใจ วัฒนธรรมวัฒนธรรม เศรษฐกิจเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม • พึ่งตนเองได้พึ่งตนเองได้ • พึ่งพากันเองพึ่งพากันเอง • มีคุณธรรมมีคุณธรรม • รักมนุษย์รักมนุษย์//สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม • รายจ่ายลดรายจ่ายลด • รายรับเพิ่มรายรับเพิ่ม • หนี้สินลดหนี้สินลด • เงินออมเพิ่มเงินออมเพิ่ม • ป่าไม้เพิ่มขึ้นป่าไม้เพิ่มขึ้น • นำ้าอุดมสมบูรณ์นำ้าอุดมสมบูรณ์ • ดินดีดินดี • มลภาวะลดลงมลภาวะลดลง สังคมคุณธรรมสังคมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่นครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็ง • สุขภาพเข้มแข็งสุขภาพเข้มแข็ง • คุณภาพชีวิตดีคุณภาพชีวิตดี • สิ่งแวดล้อมยั่งยืนสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
 16. 16. การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง ความความ พอพอ ประประ มาณมาณ ความความ มีมี เหตุเหตุ ผลผล ระบบระบบ ภูมิภูมิ คุ้มคุ้ม กันกัน เรียนรู้รอบรู้เรียนรู้รอบรู้ รอบคอบรอบคอบ ระมัดระวังระมัดระวัง ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ ประหยัดประหยัด อดทนอดทน ความความ เพียรเพียร สติปัญญาสติปัญญาคุณธรรมคุณธรรม ความรู้ความรู้
 17. 17. 23 ษฎีใหม่ : บันได 3 ขั้นแห่งการพัฒนาที่ยั่ง อยู่ยาก(SUFFER) อยู่รอดอยู่รอด((SURVIVE)SURVIVE) อยู่ดีอยู่ดี ((SUSTAIN)SUSTAIN) อยู่ได้อยู่ได้((SURPLUS)SURPLUS) ขยายโอกาสขยายโอกาส ((Opportunity)Opportunity) เพิ่มรายได้เพิ่มรายได้ ((Income)Income) ลดรายจ่ายลดรายจ่าย ((Cost)Cost) “อยู่เย็นเป็นสุข” “อยู่ร้อน นอนทุกข์” กษตรผสมผสานกษตรผสมผสาน (INTEGRATED)(INTEGRATED) เกษตรแปรรูปเกษตรแปรรูป (PROCESSING)(PROCESSING) เกษตรธุรกิจเกษตรธุรกิจ (BUSINESS)(BUSINESS) เกษตรเชิงเดี่ยวเกษตรเชิงเดี่ยว (MONOCULTURE)(MONOCULTURE) มั่นคงมั่นคง ยั่งยืนยั่งยืน แลกแลก เปลี่ยนเปลี่ยน แบ่งปันแบ่งปัน พอพอ อยู่อยู่ พอพอ กินกิน พัฒพัฒ นานา พึ่งพาพึ่งพา กันกัน พึ่งพึ่ง ตนเองตนเอง ((แผนธุรกิจแผนธุรกิจ)) ((แผนชุมชนแผนชุมชน)) ((แผนชีวิตแผนชีวิต))
 18. 18. ร่วมมือกับแหล่งร่วมมือกับแหล่ง ทุนภายนอกทุนภายนอก -- สหกรณ์สหกรณ์ -- วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน ก้าวหน้าก้าวหน้า -- ธุรกิจชุมชนธุรกิจชุมชน พึ่งพากันและกันพึ่งพากันและกัน -- ขยายความร่วมขยายความร่วม มือระดับชุมชนมือระดับชุมชน -- ภูมิปัญญาชุมชนภูมิปัญญาชุมชน -- แผนพัฒนาชุมชนแผนพัฒนาชุมชน -- วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน พื้นฐานพื้นฐาน พึ่งพาพึ่งพา ตนเองตนเอง -- ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ -เงินออมจากบัญชีครัวเงินออมจากบัญชีครัว เรือนเรือน -- ลดใช้จ่ายที่ไม่ลดใช้จ่ายที่ไม่ จำาเป็นจำาเป็น//เลิกอบายมุขเลิกอบายมุข บันไดบันได 33 ขั้นของทฤษฏีใหม่ขั้นของทฤษฏีใหม่
 19. 19. พึ่งตนเอง ดค่าใช้จ่าย *- เพิ่มรายได้ งินออม ขั้นที่ 2 พึ่งพาซึ่งกันและกัน *- รวมกลุ่มกิจกรรม *- ทำาแผนชุมชน ขั้นที่ 3 สร้างเครือข่ายชุมชน *- ธุรกิจชุมชน *- วิสาหกิจชุมชน *-ระบบสหกรณ์ 1. หลักสูตรบริหารจัดการองค์กรชุมช 2. หลักสูตรบริหารจัดการวิสาหกิจชุม 3.หลักสูตรอื่น ๆ ตามสภาพชุมชน 1. หลักสูตรสร้างชีวิต 2. หลักสูตรสร้างผู้นำา 3. หลักสูตรอื่น ๆ ตามสภาพชุมชน 1. หลักสูตรสัจธรรมชีวิต 2. หลักสูตรสร้างกลุ่มและชุมชนเข้มแข็ง 3. หลักสูตรอื่น ๆ ตามสภาพชุมชน ชุมชนเข้มแขชุมชนเข้มแข เศรษฐกิจพอเพียงด้านลูกค้าเริ่มต้นที่ บันได 3 ขั้น
 20. 20. ขั้นตอนการพัฒนาครอบครัวและชุมชนขั้นตอนการพัฒนาครอบครัวและชุมชน ชุมชนชุมชน ผู้ผู้ ประกอบประกอบ การการ ((พัฒนาพัฒนา อาชีพอาชีพ)) กลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพ ((แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน เรียนรู้เรียนรู้)) บัญชีครัวบัญชีครัว เรือนเรือน ((ลด ละ เลิกลด ละ เลิก อบายมุขอบายมุข)) รายคนรายคน แผนชีวิตครอบครัว แผนชีวิตครอบครัว แผนชีวิตชุมชน แผนชีวิตชุมชน ปัจจัยพื้นฐานปัจจัยพื้นฐาน ((กองทุนกองทุน สวัสดิการสวัสดิการ)) เครือข่ายเครือข่าย ชุมชนชุมชน((เชื่อเชื่อ มโยงธุรกิจมโยงธุรกิจ)) วิสาหกิจวิสาหกิจ ชุมชนชุมชน ((พัฒนาพัฒนา ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์)) ขยายขยาย โอกาสโอกาส เพิ่มเพิ่ม รายได้รายได้ ลดรายลดราย จ่ายจ่าย
 21. 21. รับสมาชิกรับสมาชิก -- สร้างความเข้าใจร่วมกันสร้างความเข้าใจร่วมกัน ((เน้นศักยภาพเน้นศักยภาพ >>ปัญหาปัญหา)) -- พูดคุยหารือพูดคุยหารือ ((มีข้อมูลครอบครัวมีข้อมูลครอบครัว //ชุมชนชุมชน)) -- สร้างความเข้าใจร่วมกันสร้างความเข้าใจร่วมกัน ((เน้นศักยภาพเน้นศักยภาพ >>ปัญหาปัญหา)) -- พูดคุยหารือพูดคุยหารือ ((มีข้อมูลครอบครัวมีข้อมูลครอบครัว //ชุมชนชุมชน)) --ร่วมคิดร่วมคิด//ร่วมทำาร่วมทำา//ร่วมตัดสินใจร่วมตัดสินใจ //ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมรับผลประโยชน์ ((ความเป็นเจ้าของความเป็นเจ้าของ //มีสวัสดิการมีสวัสดิการ)) --ร่วมคิดร่วมคิด//ร่วมทำาร่วมทำา//ร่วมตัดสินใจร่วมตัดสินใจ //ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมรับผลประโยชน์ ((ความเป็นเจ้าของความเป็นเจ้าของ //มีสวัสดิการมีสวัสดิการ)) --เชื่อมโยงภาครัฐเชื่อมโยงภาครัฐ //ท้องถิ่นท้องถิ่น//เอกชนเอกชน ((แหล่งทุนแหล่งทุน//ความรู้ความรู้//ตลาดตลาด)) --เชื่อมโยงภาครัฐเชื่อมโยงภาครัฐ //ท้องถิ่นท้องถิ่น//เอกชนเอกชน ((แหล่งทุนแหล่งทุน//ความรู้ความรู้//ตลาดตลาด)) --พัฒนาผู้นำาและสมาชิกอย่างต่อเนื่องพัฒนาผู้นำาและสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ((เพิ่มการมีส่วนร่วมเพิ่มการมีส่วนร่วม //รู้รักสามัคคีรู้รักสามัคคี)) ขั้นตอนการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในชนบทขั้นตอนการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในชนบท
 22. 22. ศูนย์เรียนรู้ฯบ้านถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
 23. 23. ศูนย์เรียนรู้ฯบ้านหน่วยประคอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
 24. 24. ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านหนองกองเหนือ อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร
 25. 25. ศูนย์เรียนรู้ฯบ้านป่ายาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 26. 26. ศูนย์เรียนรู้ฯบ้านดอนศาลเจ้า อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 27. 27. ศูนย์เรียนรู้ฯบ้านดอนหมู อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
 28. 28. ศูนย์เรียนรู้ฯบ้านลำาสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
 29. 29. ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านตีนเป็ด อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
 30. 30. ศูนย์เรียนรู้ฯบ้านหนองนำ้าขุ่น อ.แกลง จ.ระยอง
 31. 31. วินัยของนักพัฒนา “.......การพัฒนาชนบทเป็นงานที่สำาคัญ เป็นงานที่ ยาก เป็นงานที่จะต้องทำาให้ได้ด้วยความสามารถ ด้วย ความเฉลียวฉลาด คือ ทั้งเฉลียว ทั้งฉลาด ต้องทำาด้วย ความบริสุทธิ์ใจ มิใช่มุ่งที่จะหากินด้วยวิธีใดๆ ใคร อยากหากิน ขอให้ลาออกจากตำาแหน่งไปทำาการค้าดี กว่า เพราะว่าถ้าทำาผิดพลาดไปแล้ว บ้านเมืองเรา ล่มจม...”
 32. 32. หลักการทรงงาน 1.เริ่มต้นจาก... พึ่งตนเอง.....ระเบิด จากข้างใน....... ทำาให้ง่ายและ ประหยัด......ศึกษาข้อมูล เป็นระบบ......แก้ปัญหา จาก จุดเล็ก.... ทำาตามลำาดับขั้น 2.ยึดหลักการ...... ความเพียร....ซื่อสัตย์ สุจริต....ทำางานแบบองค์ รวม......ขาดทุนคือ กำาไร....คำานึงถึงภูมิ
 33. 33. 41
 34. 34. ผลประโยชน์ของ AEC ที่ ประเทศไทยจะได้รับ AECAECAECAEC ประชาชนประชาชน ((ผู้บริโภค สินค้าผู้บริโภค สินค้า// บริการบริการ)) ประชาชนประชาชน ((ผู้บริโภค สินค้าผู้บริโภค สินค้า// บริการบริการ)) เกษตรกรเกษตรกร ((ผู้ผลิตผู้ผลิต//ผู้ส่งออกผู้ส่งออก สินค้าเกษตรสินค้าเกษตร)) เกษตรกรเกษตรกร ((ผู้ผลิตผู้ผลิต//ผู้ส่งออกผู้ส่งออก สินค้าเกษตรสินค้าเกษตร)) ปรับโครงสร้างการผลิต ประโยชน์จาก supply chain ประโยชน์จาก Logistics ลงทุนธุรกิจในประเทศอ ขยายการค้าและบริการ เลือกซื้อ/ใช้สินค้าและ บริการที่มีคุณภาพ หลากหลายในราคาที่ ส่งออกสินค้าเกษตรได้มากข สร้างเครือข่ายการผลิต ได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี นักธุรกิจนักธุรกิจ ((ผู้ผลิต ผู้ส่งผู้ผลิต ผู้ส่ง ออกออก//นำาเข้านำาเข้า ผู้ลงทุน บุคลากรผู้ลงทุน บุคลากร วิชาชีพวิชาชีพ)) นักธุรกิจนักธุรกิจ ((ผู้ผลิต ผู้ส่งผู้ผลิต ผู้ส่ง ออกออก//นำาเข้านำาเข้า ผู้ลงทุน บุคลากรผู้ลงทุน บุคลากร วิชาชีพวิชาชีพ))
 35. 35. พืชเศรษฐกิจที่จะได้รับผลก ระทบจาก AEC ชที่ยังคงมีศักยภาพการแข่งขัน  อ้อยและยางพารา ที่ได้เปรียบในปัจจุบันแต่ขาดศักยภาพ  ข้าวและมันสำาปะหลัง พืชที่เสียเปรียบในการแข่งขัน  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปาล์ม นำ้ามันนย์วิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 36. 36. ผลกระทบของ AEC ต่อภาค ธุรกิจเกษตร กลากลา งนำ้างนำ้า กลากลา งนำ้างนำ้า ต้นต้น นำ้านำ้า ต้นต้น นำ้านำ้า ปลายปลาย นำ้านำ้า ปลายปลาย นำ้านำ้า ขายผลผลิตได้ น้อยลง ราคาผลผลิต มีวัตถุดิบที่ ต้นทุนตำ่า มีเทคโนโลยีที่ ดีขึ้น มีตลาดขยายตัว มากขึ้น มีระบบ Logistics ที่ดีขึ้น เกษตรกรเกษตรกร รายย่อยรายย่อย เกษตรกรเกษตรกร รายย่อยรายย่อย โรงงานโรงงาน แปรรูปแปรรูป โรงงานโรงงาน แปรรูปแปรรูป ผู้ส่งผู้ส่ง ออกออก ผู้ส่งผู้ส่ง ออกออก
 37. 37. ปัญหาของเกษตรกรราย ย่อย กษตรในประเทศขาดการพัฒนาและนวัตกรรม ระสิทธิภาพการผลิตตำ่ากว่าประเทศอื่น าดการยกระดับองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง กษตรกรสูงวัยและขาดผู้สืบทอด ยบายภาครัฐขาดความแน่นอนและต่อเนื่อง  ต้นทุนการผลิตสูง แรงงาน ขนส่งแพง  นโยบายแทรกแซงระบบตลาด  ขาดการป้องกันความเสี่ยงภัยธรรมชาติ กลงทุนภายนอกเข้ามาแสวงประโยชน์  กว้านซื้อที่ดินและจ้างทำาการเกษตร  ทำาสัญญาจ้างผลิตสินค้าเกษตร  ทำาธุรกิจแบบ Joint Venture และ Nominee
 38. 38. ผลกระทบของภาคเกษตร จาก AEC •เกษตรอุตสาหกรรม •เกษตรพันธะสัญญา ระบบผลิตใหม่ ระบบผลิตเดิม •ไม่หลากหลาย •พึ่งปัจจัยภายนอก •พึ่งตลาด •หลากหลาย •พึ่งตนเองด้าน ปัจจัยผลิต •พึ่งตลาดท้องถิ่น •เกษตรประณีต •มีนวัตกรรม •หลากหลาย •คุณค่าเพิ่ม ระบบผลิตที่ดี ระบบผลิตใหม่
 39. 39. • ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตต่อ ไร่ตำ่า • ระบบชลประทานในพื้นที่ปลูกข้าว มีจำากัด • การวิจัยและพัฒนาเรื่องข้าวน้อย เกินไป • ชาวนาและแรงงานผลิตข้าวลดลง ปัญหาของข้าวไทยในตลาด ASEAN
 40. 40. 1. ตั้งศูนย์วิเคราะห์และเตือนภัยข้าว สำาหรับ AEC 2. ตั้งองค์กรอิสระเพื่อดูแลข้าวไทย ทั้งระบบ 3. สร้างรายได้ของชาวนาอย่างยั่งยืน ข้อเสนอและทางรอดของ ข้าวไทยใน ASEAN  ลดต้นทุน/เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ  ปฏิรูปนโยบายราคาข้าวในประเทศ (ลด การแทรกแซงของภาครัฐ)4. เสริมศักยภาพในการแข่งขัน  เพิ่มผลผลิตต่อไร่ (วิจัยพัฒนาและ ชลประทาน)  ลดต้นทุน (ใช้ปุ๋ยชีวภาพ)  ส่งเสริมปลูกข้าวในพื้นที่เหมาะสม  ส่งเสริมตลาดส่งออก โดยเน้นคุณภาพ ข้าวที่แตกต่างนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยลัยหอการค้าไทย
 41. 41. การเปิดเสรีสินค้า โครงการ 3 ลด 3 เพิ่ม เพื่อ ชาวนา ของประเทศเวียตนาม 3 ลด คือ 1.ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ 2.ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 3.ลดการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรู ข้าว 3เพิ่ม คือ 1.เพิ่มผลผลิต 2.เพิ่มคุณภาพ

×