Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Població activa i Mercat Laboral

726 visualizaciones

Publicado el

Població Activa i Mercat Laboral

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Població activa i Mercat Laboral

 1. 1. P o b la c ió a c t iv a Població en relació amb l’activitat econòmica
 2. 2. D e f in ic ió Tota la població entre 15 i 65 anysque tinga treball,o que estiga cercant treball.
 3. 3. P o b la c ió A c t iv a Oc upa da
 4. 4. D e f in ic ió Tota la població entre 15 i 65 anysque tinga treball Segons l’Enquesta de Població Activa: Totes aquelles persones que han treballatnomés una hora al llarg d’una setmana
 5. 5. P o b la c ió A c t iv a De s oc upa da
 6. 6. D e f in ic ió Tota la població entre 15 i 65 anysque estiga cercant treball
 7. 7. P o b la c ió In a c t iv a
 8. 8. D e f in ic ió Tota la població entre 15 i 65 anysque no estiga ocupada ique no estiga cercant treball
 9. 9. Taxa d’actividad o percentatge de població activa És el quocient entre la Població Activa (PA) i el total de la població en edat laboral (PEEL) Aquesta potser ,activa o inactiva, és a dir, població depenent Aquesta població depenent consisteix en estudiants, malalts,mestresses de casa..., en tot cas entre 15 i 65 anys TA = PA / PEEL
 10. 10. Ta x a d e D e p e n d è n c ia Quocient entre el total de la població depenent i la Població Activa Població Depenent és la suma de la Població Inactiva més els menors de15 anysi els jubilats majors de 65 TD = PD / PA
 11. 11. E ls r e c u r s o s h u m a n s o e l C a p it a l H u m à• Constitueix un F a c t o r d e P r o d u c c i ó e s s e n c ia l En leconomia capitalista la majoria dels treballadors estan sotmesos a les lleis del mercat:Depenen dun salari i dunes condicions de les relacions laborals que, a vegades, NO PODEN CONTROLAR...
 12. 12. •LEs produeixen a c i o distints l a e no sr a l s e s r e l entre els n s A g b t S o c ia ls :• S i n d i c a t s : Representants dels treballadors• P a t r o n a l : Representants dels empresarisPeriòdicament negocien les C o n d ic io n s d e T r e b a l l a les empreses. Aquesta negociació es diu N e g o c i a c i ó C o l · l e c t i v a perquè afectarà a tots els treballadors dun sector productiu.Quan sassoleix un acord es redacta un C o n v e n i C o l · l e c t i u . També hi ha lE s t a t u t d e l s T r e b a l l a d o r s que fixen els d r e t s bàsics.
 13. 13. E ls c a n v is e n e l m ó n d e l t r e b a ll• Ha augmentat la D e s o c u p a c i ó . Especialment entre les d o n e s .• Les T. I . C . : Han revolucionat la producció a les empreses. -> Publicitat; t e l e t r e b a l l ; etc. H a a u g m e n t a t la q u a lif ic a c ió d e ls t r e b a lla d o r s• També h a n a u g m e n t a t l e s f a c ilit a t s p e r a c o m ia d a r t r e b a lla d o r s i c o n t r a c t a r -n e d e nous . C o n t in u a h a v e n t -h i d e s ig u a lt a t s e ntre ho me s i d o ne s .

×