IT Seminar for Ulama - Sylhet Kabi Nazrul Auditorium, 2013

Yousuf Sultan
Yousuf SultanDeputy Mufti
IT Seminar for Ulama - Sylhet Kabi Nazrul Auditorium, 2013
আলরোচ্য বফলয়
 IT এয ঩বযচ্য়
 ইন্টোযলনট, ঑লয়ফ঳োইট ঑ ব্লগ
 ইন্টোযলনলট মভোট ঑লয়ফ঳োইট ঑ ঳ফবলভোট ফযফ঴োযকোযী
 ইন্টোযলনলটয বফব঱ষ্ট্য
 ইন্টোযলনলট দো঑য়ো঴
 ম঳ো঱োর বভবিয়ো ঑ দো঑য়ো঴
 ইন্টোযলনলটয ঳দ্ব্যফ঴োয – বকছু দৃষ্ট্োন্ত
 ইন্টোযলনটলক কোমবকযবোলফ ফযফ঴োলযয বকছু বট঩঳
 ইন্টোযলনলট বনযো঩ত্তো
 উ঩঳ং঴োয
IT Seminar for Ulama - Sylhet Kabi Nazrul Auditorium, 2013
Information
Technology
Information
তথয
Technology
প্রমুবি
তথযপ্রমুবি
IT Seminar for Ulama - Sylhet Kabi Nazrul Auditorium, 2013
঩ৃবথফীয বফববন্ন অঞ্চলরয
ভোনুললয এলক অ঩লযয
঳োলথ মমোগোলমোগ প্রবিয়ো
঳঴জ ঑ দ্রুত কযোয
প্রমুবিলকই ফলর ইন্টোয
মনট঑য়োকব ফো ইন্টোযলনট
(Internet)|
IT Seminar for Ulama - Sylhet Kabi Nazrul Auditorium, 2013
 মকোন ঑লয়ফ ঳োববোলয যোখো ঑লয়ফ
ম঩জ, ছবফ, অবি঑, বববি঑ ঑ অন্যোন্য বিবজটোর
তলথযয ঳ভবষ্ট্লক মফোঝোয়, মো ইন্টোযলনট ফো
রযোলনয ভোধযলভ অযোলে঳ কযো মোয়।
IT Seminar for Ulama - Sylhet Kabi Nazrul Auditorium, 2013
মিোলভইন
ফো বিকোনো
• www.jamiam
alibag.com
঑লয়ফ
ম঩ইজ
• ঩বযবচ্বত,
মমোগোলমোগ
• ঳ংফোদ ঑ অন্যোন্য
বিবজটোর
তথয
• অবি঑, বববি঑
ইতযোবদ
 Web + Log = We Blog = Blog
 অনরোইন জোনবোর ফো অনরোইন বদনবরব঩
 ফতবভোলন এবট বফকল্প গণভোধযভ
 এয গুরুত্ব঩ূণব বফব঱ষ্ট্য ঴লরো মমোগোলমোলগয
তোৎক্ষবনকতো ঑ বদ্ব্ভোবিকতো
 ব্লগোয = বমবন ব্লগ বরলখন
ব্লগ
ব্লগোয = নোবিক
?
ব্লগোয (ব্লগ মরখক)
ভু঳বরভ নোবিক ঳ৎ অ঳ৎ
IT Seminar for Ulama - Sylhet Kabi Nazrul Auditorium, 2013
ইন্টোযলনলট মভোট ঑লয়ফ঳োইলটয ঳ংখযো
 ঳ূি: http://www.statisticbrain.com/total-number-of-websites/
 গলফলণোয তোবযখ: ০৯-০৫-২০১২
২০১০ এ বফলে মভোট ইন্টোযলনট ফযফ঴োযকোযী :http://www.internetworldstats.com/stats.
htm
৮২.৫১ মকোবট
ফতবভোলন বফলে মভোট ইন্টোযলনট ফযফ঴োযকোযী :http://www.internetworldstats.com/stats.
htm
১০৭.৬৭ মকোবট
= +২৫.৬১ মকোবট
= প্রোয় ৩২%
২০১০ এ ফোংরোলদল঱ মভোট ইন্টোযলনট ফযফ঴োযকোযী
http://www.internetworldstats.com/asia.htm
প্রোয় দ঱ রোখ
ফতবভোলন ফোংরোলদল঱ মভোট ইন্টোযলনট ফযফ঴োযকোযী
http://www.internetworldstats.com/asia.htm
৩৩.৫২৬ রোখ মপই঳ফুক ফযফ঴োযকোযী = +২৩৫%
৮০.৫৪ রোখ ঳ফবলভোট ইন্টোযলনট ফযফ঴োযকোযী = +৭০৫%
ইন্টোযলনলট দো঑য়ো঴
ইন্টোযলনলটয
বফব঱ষ্ট্য?
ইন্টোযলনট মবৌগবরক ঑
স্থোবনক ঳ীভোনোয ঳কর
প্রবতফন্ধকতো অবতিভ কলয
঳ভগ্র বফেলক মেলক বদলয়লছ
঩যস্পলয ঳ংমুি সু঳ং঴ত
অববন্ন এক জোলর।
ইন্টোযলনট ঳ৃবষ্ট্ কলযলছ এক
উন্মুি ঩ৃবথফী মো কখলনো
মকউ কল্পনো঑ কলযবন।
঳ীভোনোভুি ( ‫الالمكان‬ )
কোরভুি (‫)الالزمان‬
ইন্টোযলনলটয ভোধযলভ
মত দ্রুত ঩ৃবথফীয
একপ্রোন্ত মথলক
অন্যপ্রোলন্ত তথয ম঩ৌৌঁলছ
মদয়ো মোয় তো এক
অলথব কোর ঑ ঳ভলয়য
ব঴঳োফ বনকোল঱য
ঊলবব।
঩োযস্পবযক বভথবিয়ো (‫)التفاعلية‬
ইন্টোযলনলট তথযগ্র঴লণ
ইচ্ছুক ফযবি বনজ মথলকই
ব঳দ্ধোন্ত বনলত ঩োলয, কখন ঑
কী তথয ম঳ ঳ংগ্র঴ কযলফ।
শুধু তোই নয় ফযং
প্রোপ্ততলথযয বফ঩যীলত একই
জোয়গোয় অথফো অন্যলকোলনো
ব্লগ ঳োইলট ভন্তফয কলয
বনলজয ভতোভত঑ ফযি
কযলত ঩োলয।
ফযফ঴োলযয ঳঴জতো
কবিউটোয ফযফ঴োলযয
প্রোথবভক জ্ঞোন মোয যলয়লছ
এভন মমলকোলনো ফযবিই,
ইন্টোযলনট ফযফ঴োয কযলত
জোলন এভন মকোলনো ফন্ধুয
঳োলথ অনুবব এক ঘন্টো ঳ভয়
ফযয় কযলরই ইন্টোযলনলটয
ফযফ঴োয ব঱লখ বনলত ঩োলয।
দো঑য়ো঴য মক্ষলি
মকন আভযো
ইন্টোযলনট
ফযফ঴োয কযফ?
১. ঳ভগ্র
঩ৃবথফীফো঳ীলক
তো঑঴ীলদয দো঑য়োত
মদ঑য়ো, জোন্নোলতয
঩য়গোভ ঑ জো঴োন্নোলভয
বয়োফ঴তো ঳িলকব
঳তকব কযো আভোলদয
঑঩য অব঩বত ভ঴োন
এক দোবয়ত্ব।
একভোি ইন্টোযলনলটয ভোধযলভই ফযো঩ক ঑ সু঳ং঴তবোলফ
ই঳রোভী তলথযয বফেভয় প্রফো঴ ঳ৃবষ্ট্ কযো, ই঳রোভী তলথযয
঳োফবক্ষবণক উ঩বস্থবত বনবিত কযো ঳ম্ভফ।
আয..
‫واجب‬ ‫فهى‬ ‫به‬ ‫إال‬ ‫الىاجب‬ ‫اليتن‬ ‫ها‬
৩. ফোংরোলদল঱ কবিউটোয
এফং মভোফোইলরয ভোধযলভ
প্রোয় এক মকোবট ভোনুল
ইন্টোযলনলটয ঳োলথ মুি
঴লয়লছ। আয ঳ভগ্র
঩ৃবথফীলত প্রোয় দুই ঱ত
মকোবট ভোনুল ইন্টোযলনট
ফযফ঴োয কলয থোলক।
প্রবতবদনই এ ঳ংখযোয় মমোগ
঴লচ্ছ রক্ষয রক্ষয ভোনুল।
তোয অথব ইন্টোযলনলটয
ভোধযলভ এই মকোবট মকোবট
ভোনুললয মদোযলগোড়োয়
ই঳রোলভয ঱োবন্তয ফোণী
ম঩ৌৌঁলছ মদয়ো ঳ম্ভফ। মো
বকছু করযোণকয তোয
঩লক্ষ জনভত গলড়
মতোরো ঳ম্ভফ।
দো঑য়ো঴য মক্ষলি আভযো
বকবোলফ ইন্টোযলনট
ফযফ঴োয কযফ?
এক. উ঩কোযী ঑লয়ফ ঳োইট বতবয কযো
দুই. facebook ঑
এজোতীয় অন্যোন্য
঳োভোবজক
মমোগোলমোগ ঳োইলট
বনজস্ব ঩োতো অথফো
গ্রু঩ বতবয কযো।
অথফো অন্যলকোলনো
বোলরো ঩োতো ফো
গ্রুল঩ অং঱গ্র঴ণ
কযো।
ম঳োশ্যোর বভবিয়ো ফো ঳োভোবজক গণভোধযলভয ফযফ঴োযকোযী
IT Seminar for Ulama - Sylhet Kabi Nazrul Auditorium, 2013
বতন. ইলভইলরয ভোধযলভ দো঑য়ো঴য কোজ কযো:
঩ি঩বিকো ঑ বফববন্ন ভোধযভ মথলক ইলভইর ঳ংগ্র঴
কলয মভইর গ্রু঩ বতবয কযো।
প্রফন্ধ-বনফন্ধ বরলখ ঳ফোয নোলভ এক঳োলথ
঩োবিলয় মদয়ো।
বোলরো মকোলনো ঑লয়ফ঳োইট ফো ম঳বভনোয
঳লেরলনয খফয তোলদয কোলছ ম঩ৌৌঁলছ মদয়ো।
চ্োয. ই঳রোভী ঑লয়ফ঳োইটগুলরোলত অং঱গ্র঴ণ এফং কতৃব঩ক্ষলক
উৎ঳ো঴ দোন।
঩োৌঁচ্. ই঳রোভী ঑লয়ফ঳োইট ঩বযচ্োরনোয় আবথবক ঳঴োয়তো দোন।
ছয়. ই঳রোভী ঑লয়ফ঳োইটগুলরোলত বফজ্ঞো঩ন মদয়ো।
঳োত. বফববন্ন ঳োচ্ব ইবিলন ই঳রোভী ঳োইটগুলরো ঳ংমুি কযো।
আট. বফববন্ন ব্ললগ ই঳রোভী ঑লয়ফ঳োইটগুলরোয প্রচ্োযণো চ্োরোলনো।
঴োদীল঳ এল঳লছ: ِ‫ه‬ِ‫ل‬ِ‫اع‬َ‫ف‬َ‫ك‬ ِ‫ْر‬‫ي‬َ‫خ‬ْ‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ِّ‫ل‬‫ا‬َّ‫د‬‫ال‬ ‘বোলরো কোলজয ঩থপ্রদ঱বক
ম঳ অনুমোয়ী আভরকোযীয ভলতোই’ ( আ঴ভদ:঴োদী঳ নং ২১৮৫৫)
নয়. ই঳রোভী ভূরযলফোধবববত্তক ঑লয়ফ঳োইট বনভবোলণয প্রবত
অন্যলদযলক উৎ঳ো঴ দোন।
প্রবতদ্ব্ন্ধী ফরলয়য ইন্টোযলনটবনববয তৎ঩যতো
঑ উরোভো ভো঱োলয়খলদয দোয়দোবয়ত্ব
(মোযো ই঳রোভী ভূরযলফোধ ঩ছন্দ কলয নো
এফং ই঳রোভী মচ্তনো-ঐবতহ্য-঳ংস্কৃবত
বফনলষ্ট্ ঳দো তৎ঩য তোলদযলকই এখোলন
প্রবতদ্ব্ন্ধী ফরয় ব঴ল঳লফ আখযোবয়ত
কলযবছ। )
দুুঃলখয ফযো঩োয ঴লরো প্রবতদ্ব্ন্ধী ফরলয়য মরোলকযো
঴োজোয ঴োজোয ঑লয়ফ ঳োইট বনভবোণ কলয
঑লয়ফজগৎলক বোবয কলয মযলখলছ। এভন বকছু ব্লগ
যলয়লছ মমখোলন ই঳রোভী বফললয় মকোলনো মরখো
মদয়োভোিই ঱ত ঱ত আিভণোত্মক ভন্তলফয
মরখকলক নোিোনোফুদ কলয তোয঩য ছোলড়। এ
অফস্থোয় উরোভোলয় মকযোভ এবগলয় এল঳ ইন্টোযলনট
জগলত আবধ঩তয কোলয়ভ কযলত ফযথব ঴লর
আভোলদয প্রমুবিবনববয প্রজলন্ময অফস্থো বক ঴লফ তো
আল্লো঴ তোআরোই বোলরো জোলনন।
কলরজ ঑ বফেবফদযোরলয় ঩ড়ুয়ো মছলর-
মভলয়লদয অবধকোং঱ই ইন্টোযলনট
ফযফ঴োলয অবযি। ফোংরো বোলোয়
ই঳রোভী তলথযয অপ্রতুরতো ঑ উরোভো
ভো঱োলয়খলদয অনু঩বস্থবতলত এযো
ইন্টোযলনট মথলক বক আ঴যণ কযলছ তো
আভোলদয মবলফ মদখো উবচ্ত।
মম঳ফ কোযলণ
উরোভো
ভো঱োলয়খগণ
ইন্টোযলনলটয
঳ংস্পল঱ব আ঳লত
চ্োন নো
এক. প্রমুবিবীবত :
অলনলকই ভলন কলযন কবিউটোয একবট জবটর মন্ত্র। এ মন্ত্র
ফযফ঴োয কযো আভোয ঩লক্ষ ঳ম্ভফ নয়। বফলয়বট আ঳লর
ম঳যকভ নয়।
অথচ্ মোযো মভোফোইর
ফযফ঴োয কযলত জোলনন তোযো
঳ফোই অফশ্যই কবিউটোয
ফযফ঴োয কযলত ঩োযলফন।
দুই. ইন্টোযলনলট খোযো঩ বফলয় যলয়লছ,
কোলজই এ জগৎ মথলক দূলয থোকোটোই
বনযো঩দ।
হ্যোৌঁ, ইন্টোযলনলট খোযো঩ বফলয় অফশ্যই যলয়লছ। তলফ
ম঳গুলরো মোলত আভোয কবিউটোলয প্রদব঱বত নো ঴য়
তোয জন্য ফযফস্থো঑ যলয়লছ। তো ছোড়ো যোিোঘোলট মফয
঴লরই মতো খোযো঩ দৃলশ্যয প্রবত নজয মমলত ঩োলয। মম
মক্ষলি আল্লো঴ তোআরোয মম বনলদব঱ আভযো ফোিফোয়ন
কবয বোচ্ুবয়োর জগলত঑ আভোলদযলক ম঳ বনলদব঱
ফোিফোয়ন কলযই চ্রলত ঴লফ।
খোযো঩ দৃলশ্যয প্রবত দৃবষ্ট্ চ্লর মোয় বক নো এ বলয় মমভন যোিোঘোলট
মফয ঴঑য়ো মথলক বফযত ঴লয় বফযোগযফোদ অফরম্বন জোলয়ম ঴লফ নো,
বোচ্ুবয়োলর জগলত আদ঱ব প্রচ্োলযয বফ঱োর সুলমোগ ফজবন কলয
বোচ্ুবয়োর-বফযোগযফোদ অফরম্বন মতভবনবোলফ উবচ্ত ঴লফ নো।
‫اإلسالم‬ ‫يف‬ ‫رهبانية‬ ‫ال‬ ‘ই঳রোলভ মকোলনো বফযোগযফোদ মনই’। ফযং
ইন্টোযলনট জগলত ই঳রোলভয বফরুলদ্ধ ঩বযচ্োবরত ঴োভরোয
মভোকোবফরোয় রড়োই কলয মো঑য়োই ঴লফ প্র঱ংব঳ত যো঴ফোবনয়োত, এফং
দীন যক্ষোয় প্র঴যীয বূবভকো ঩োরন কলয মো঑য়ো।
আয দীন যক্ষোয় একবদন এক যোলতয প্র঴যো এক ভোল঳য ব঳য়োভ-
বকয়োলভয মচ্লয়঑ উত্তভ। ِ‫ه‬ِ‫ه‬‫َا‬‫ي‬ِ‫ق‬َ‫و‬ ٍ‫ر‬ْ‫ه‬َ‫ش‬ ِ‫م‬‫َا‬‫ي‬ِ‫ص‬ ْ‫ن‬ِ‫ه‬ ٌ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ ٍ‫ة‬َ‫ل‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫و‬ ٍ‫م‬ْ‫ى‬َ‫ي‬ ُ‫ط‬‫َا‬‫ب‬ِ‫ر‬
(ভু঳বরভ)
ইন্টোযলনলটয ভোধযলভ
ই঳রোভ প্রচ্োলয
঳পরতোয
঩বয঳ংখযোন
একবট প্রব঳দ্ধ ই঳রোভী ঑লয়ফ঳োইলটয ঩বয঳ংখযোন মথলক ফুঝো মোয় ভোনুল বকবোলফ
ইন্টোযলনট তথয ঳ংগ্র঴ কযলছ। দুই ফছয আলগয যভজোন ভোল঳য ঩বয঳ংখযোনবট
এখলন তুলর ধযবছ:
এক ভোল঳ ঑লয়ফ঳োইটবটয ভোধযলভ
ই঳রোভ গ্র঴ণকোযীলদয ঳ংখযো ১৯ জন।
এক ভোল঳ ঑লয়ফ঳োইটবট ২১১বট মদ঱
মথলক ১ মকোবট ফোয বববজট কযো
঴লয়লছ।
- ঑লয়ফ঳োইট মথলক বফববন্ন তথয ঑ ঩োতো িোউনলরোি
কযো ঴লয়লছ ৪০ রক্ষ ফোয।
- ঑লয়ফ঳োইটবটয ঩বযবচ্বতভূরক বফজ্ঞো঩লন বিক কযো
঴লয় ৪ মকোবট ফোয।
- ঑লয়ফ঳োইটবটয মভইবরং বরলে এক ভোল঳ মুি ঴লয়লছ
৩ রক্ষ ২০ ঴োজোয ২঱ত ৮০ জন ভোনুল।
- ঑লয়ফ঳োইট মথলক এক ভোল঳ ঳ফবলভোট িোটো ঳ংগ্র঴ কযো
঴লয়লছ প্রোয় ২৪ মটযোফোইট।
ই঳রোভ প্রচ্োলযয মক্ষলি ঳কর
ভোধযভলক ছোব঩লয় ইন্টোযলনটই
মম ম঳যো ভোধযভ, এটো তোযই
ফোিফ প্রভোণ।
ফোংরো বোলোয়
ব্ললগয ঳ূচ্নো
ফোংরো বোলোয় ব্ললগয ঳ূচ্নো
 ২০০৪ মথলক ফযবিগত ঩মবোলয় শুরু এফং ফোংরো ইউবনলকোি
পলন্ট প্রথভ ব্লবগং শুরু ঴য়
 ২০০৫ এয ১৬ই বিল঳ম্বয প্রথভ কবভউবনবট ফোংরো ব্লগ ঳োইট
উলদ্ব্োধন কযো ঴য়
 ২০০৬ এ ফোংরো ব্লগ জনবপ্রয়তো ঩ো঑য়ো শুরু কলয
 আলযো ঩ড়ুন: ব্ললগয ঳ূচ্নো ঑ ফোংরো ব্লগ
http://www.somewhereinblog.net/blog/tanmoytahsanblog/29673688
ফোংরো বোলোয় ব্ললগয ঳ূচ্নো
 ঳োভলহ্যোয়োযইন ব্লগ - ২০০৫
 ঳চ্রোয়তন ব্লগ - ২০০৭ ঳োলরয মভ
 ঩যোৌঁচ্োরী ব্লগ - ২০০৭ ঳োলরয মভ
 আভোয ব্লগ - ২০০৮ ঳োলরয ১৪ এবপ্রর
 প্রথভ আলরো ব্লগ - ২০০৮ ঳োলরয ২৩ অলটোফয
 ঩যফতবীলত:
 নোগবযক ব্লগ, বফবিবনউজ ব্লগ, দৃবষ্ট্঩োত, বনভবোণ, কযোলিট কলরজ ব্লগ,
কিজগৎ ব্লগ, মটক বটউন঳, নগযফোরক ব্লগ, চ্তুভবোবিক, ভুিভনো, আভযো
ফন্ধু, ভুিব্লগ, একুল঱ ব্লগ, ঳যফ, ঱ব্দনীড়, ফকরভ, ব্লগ ফোংরো ইতযোবদ।
ফোংরো বোলোয় ব্ললগয ঳ূচ্নো
 somewhereinblog.net - মভ ২০০৫
ফোংরো বোলোয় ব্ললগয ঳ূচ্নো
 sachalayatan.com – অগোষ্ট্ ২০০৬
The Roots of the
Islamophobia Network
in America
Research of Center of American Progress
Research of Center of American Progress
Research of Center of American Progress
Research of Center of American Progress
Research of Center of American Progress
 Full report:
http://www.americanprogress.org/issues/religion/report/2011/08/26/10165/f
ear-inc/
Research of Center of American Progress
 ই঳রোভবফলযোধী চ্িোন্ত যো঳ূলরয ঳. মুগ মথলকই ঳ফবি ঳বিয় মথলকলছ
 ফতবভোলন ইন্টোযলনলট তোযো আলযো মফব঱ ঳বিয় এফং এজন্য বফবরয়ন
িরোলযয ফোলজট যলয়লছ
 ফোংরো বোলোয় অনরোইলন ই঳রোভ বফলদ্ব্ল নতুন ঴লর঑ এয প্রবোফ তরুণ
঳ভোলজয ঑঩য অলনক মফব঱
 এলদয মভোকোবফরোয় প্রলয়োজন দীঘব ঩বযকল্পনো ঑ ম঳ মভোতোলফক
এবগলয় মো঑য়ো
আভযো মো কযলত ঩োবয...
 অনরোইলনয এই বপতনো ভুকোবফরোয় আভোলদয সুদূযপ্র঳োযী কোমবিভ ঴োলত
বনলত ঴লফ:
 ভোদ্রো঳োয মন঳োলফ কবিউটোয ব঱ক্ষো ঑ ইংলযজী ঳ংলমোজন কযো প্রলয়োজন।
 প্রবতবট ভোদ্রো঳োয় কবিউটোয রযোফ ঑ ইন্টোযলনট ঳ংলমোগ যোখো উবচ্ৎ।
 ভোদ্রো঳োয বনজস্ব ঑লয়ফ঳োইট থোকো উবচ্ৎ। ঑লয়ফ঳োইলট ছোি, উিোম ঳ফোই
মরখো প্রকো঱ কযলফ। এছোড়ো উিোমলদয ফয়োন, প্রকোব঱ত ফই ইতযোবদ঑
আ঩লরোি কযো ঴লফ। পলতোয়ো বফবোগগুলরো অনরোইলন পলতোয়ো বদলফ।
 এছোড়ো মরখক, ভো঑রোনো, ভু঴োবি঳, ভুপতী, খতীফ, ফিো ঑ ঑য়োলয়ম –
প্রলতযলকয ফযবিগত ঑লয়ফ঳োইট থোকো উবচ্ৎ। আযলফয প্রোয় আলরলভযই
ফযবিগত ঑লয়ফ঳োইট আলছ।
আভযো মো কযলত ঩োবয...
 এছোড়ো বকছু দোফী মতোরো মমলত ঩োলয:
 ই঳রোলভয বফরুলদ্ধ কুৎ঳ো যটনোয জন্য বতযীকৃত ঳কর ঑লয়ফ঳োইট ব্লক
কযো।
 শুধু ব্লক নয়, চ্ূড়োন্তবোলফ এ঳ফ ঳োইট ফলন্ধয ফযফস্থো কযো।
 উলদযোিো ঑ ব্লগোযলদয মদ঱ীয় আইলনই ঱োবি বনবিত কযো।
 ঳োভোবজক মমোগোলমোলগয ভোধযভ, ব্লগ ঑ মপোযোভ ঩বযচ্োরনোয় কলিোয
নীবতভোরো প্রণয়ন কযো ঑ তো ফোিফোয়ন বনবিত কযলত ঩ৃথক ম঳র কযো।
 ই঳রোভলক কটোক্ষ কযোয ঱োবিয বফধোন বনলয় ঩ূণব আইন প্রণয়ন কযো
অনরোইলন বফববন্ন বোলোয় ই঳রোলভয বখদভত
 আর঴োভদুবরল্লো঴ ফোংরো বোলোয় এখন অলনক ই঳রোভী
঑লয়ফ঳োইট ঴লয়লছ, ঴লচ্ছ
 তলফ আলযো অলনক বখদভত ফোংরো বোলোয় অনরোইলন
কযোয আলছ
Darulifta-deoband.org
Askimam.org
Sunniforum.com
Dorar.net
Sunnah.com
quranexplorer.com
alftwa.com
pathwayinstitute.net
waqfeya.net
sultan.org/a/
sultan.org/a/
sultan.org/a/
sultan.org/a/
sultan.org/a/
sultan.org/a/
ইন্টোযলনটলক
কোমবকযবোলফ ফযফ঴োয
কযোয কলয়কবট
বট঩঳
১. রক্ষয সুবনবদবষ্ট্ করুন
২. ঳োচ্ব করুন (মখোৌঁজ করুন) গুগলর
 গুগর (Google.com) ঳বিক পরোপর প্রদ঱বন কযোয
মচ্ষ্ট্ো কযলফ
 আলজফোলজ এযোি বদলয় পরোপর প্রদ঱বলনয ঩োতো বলয
যোখলফ নো
৩. নতুন বফলয় ম঱খোয মচ্ষ্ট্ো করুন
৪. ইন্টোযলনট ফযফ঴োলযয জন্য ঳ভয় বনবদবষ্ট্ করুন
 অনরোইলন ফযয় কযো ঳ভলয়য ঳বিক ফযফস্থো঩নোয জন্য
঳ভয় বনবদবষ্ট্ করুন
 ে঩঑য়যোচ্ ফো এযোরোভব ফযফ঴োয করুন
৫. ঳োভোবজক মমোগোলমোগ ভোধযভ এবড়লয় চ্রুন
 প্রলয়োজন ঑ সুবনবদবষ্ট্ রক্ষয ছোড়ো ফযফ঴োয নো কযোই বোলরো
 মনোবটবপলক঱ন ফন্ধ কলয যোখুন
৬. ইন্সটযোন্ট ভযোল঳িোয ফযফ঴োয কযো মথলক বফযত থোকুন
 ইন্সটযোন্ট ভযোল঳িোলয ঳োইন ইন থোকলর অপ্রলয়োজলন
ভোনুল বফযি কযলফ। এলত মম মকোলনো কোলজ ফযোঘোত
ঘটলত ঩োলয। শুধুভোি প্রলয়োজলনয ঳ভয়ই তো ফযফ঴োয
কযো উবচ্ৎ।
৭. ই-মভইর ফযফ঴োয করুন
 ঳ভয় ফোৌঁচ্োলত ঑ কোলজ ফযোঘোত মযোধ কযলত ই-মভইর
ফযফ঴োয করুন
 বদলন ঳লফবোচ্চ দুই ফো মচ্ক করুন
 মভোফোইর মনোবটবপলক঱ন ফন্ধ যোখুন
৮. গুরুত্ব঩ূণব তথয঳ভৃদ্ধ ঑লয়ফ঳োইট ঳ংযক্ষণ করুন
 এলত অপ্রলয়োজনীয় ঑লয়ফ঳োইলট ঳ভয় নষ্ট্ ঴লফ নো।
৯. বোলরো Spyware Remover ফযফ঴োয করুন
 এগুলরো কবিউটোয মথলক অমোবচ্ত ভযোর঑য়োয বযলভোব
কযলফ
 Ad-Aware: http://www.lavasoft.com/
 SpyBot: http://www.safer-networking.org/
১০. ব্রোউজোলয Adblock ফযফ঴োয করুন
 বফববন্ন ঑লয়ফ঳োইট ফযফ঴োযকোলর এযোি ব্লক কযলফ
 Adblock: https://getadblock.com/
ফো
 Adblock Plus: https://adblockplus.org/
১১. ম঳প ব্রোউবজং ঳পট঑য়যোয ফযফ঴োয করুন
 Qustodio: http://www.qustodio.com/
ইন্টোযলনলট
বনযো঩ত্তো
১. ঱বি঱োরী ঩ো঳঑য়োিব ফযফ঴োয করুন
 নোভ ঑ ঩বযবচ্ত ঱ব্দ ঩বয঴োয করুন
 ১২৩৪৫৬ ফো মভোফোইর নম্বয ঩বয঴োয
করুন
 ঳ংখযো, অক্ষয (ফড় ঑ মছোট ঴োলতয) ঑
ব঳ম্বলরয ঳ভন্বলয় ঩ো঳঑য়োিব বতযী করুন
 ঳ফববনম্ন ৮ অক্ষয ফযফ঴োয করুন
 ঩বযবচ্ত ঱ব্দলকই ঩বযণত করুন ঱বি঱োরী
঩ো঳঑য়োলিব। মমভন: muslim মক ফোনোলত
঩োলযন Mu$L1m!@
২. কখলনো ঩ুলযো বিকোনো ফযফ঴োয কযলফন নো
 অ঩বযবচ্ত মকোলনো ঑লয়ফ঳োইলট ফো
ফযবিগতবোলফ ঩বযবচ্ত নয় এভন
কোউলক কখলনো ঩ূণব বিকোনো বদলফন
নো
৩. অ঩বযবচ্ত ই-মভইর মখোরোয় ঳তকব থোকুন
 অ঩বযবচ্ত জোয়গো মথলক আ঳ো ই-মভইর মখোরোয ঳ভয়
মকোলনো পোইর িোউনলরোি কযো ফো মকোলনো বরংলক বিক
কযো মথলক বফযত থোকুন
৪. ফযবিগত তথয প্রকো঱ মথলক বফযত থোকুন
 বনলজয ফো ঩বযফোলযয ফো ফন্ধু-ফোন্ধলফয ফযবিগত তথয
প্রকো঱ মথলক বফযত থোকুন
 ভলন যোখুন ইন্টোযলনলট আ঩নোলক ঳ফ঳ভয়ই ঩মবলফক্ষণ
কযলছন:
 অবববোফক
 ব঱ক্ষকফৃন্দ
 ঳঴কভবীফৃন্দ
 ববফষ্যত ঳িকব স্থো঩নকোযীফৃন্দ
 আইন-঱ৃঙ্খরো যক্ষোকোযী ফোব঴নীয ঳দস্যফৃন্দ
৪. ফযবিগত তথয প্রকো঱ মথলক বফযত থোকুন
অনরোইলন এভন বকছু প্রকো঱ কযলফন নো
মো ফোিফ ঩ৃবথফীলত উন্মুিবোলফ প্রকো঱
কযলত ঩োযলফন নো
৫. ফযফ঴োয ম঱লল অফশ্যই রগ আউট করুন
৬. বোলরো এযোবন্টবোইযো঳ ঑ ইন্টোযলনট ব঳বকউবযবট ফযফ঴োয করুন
 ঳ম্ভফ ঴লর ইন্টোযলনট ব঳বকউবযবট঳঴ এযোবন্টবোইযো঳
ফযফ঴োয করুন
 অফশ্যই বনয়বভত আ঩লিট করুন
সারমমম
 IT এয ঩বযচ্য়
 ইন্টোযলনট, ঑লয়ফ঳োইট ঑ ব্লগ
 ইন্টোযলনলট মভোট ঑লয়ফ঳োইট ঑ ঳ফবলভোট ফযফ঴োযকোযী
 ইন্টোযলনলটয বফব঱ষ্ট্য
 ইন্টোযলনলট দো঑য়ো঴
 ম঳ো঱োর বভবিয়ো ঑ দো঑য়ো঴
 ইন্টোযলনলটয ঳দ্ব্যফ঴োয – বকছু দৃষ্ট্োন্ত
 ইন্টোযলনটলক কোমবকযবোলফ ফযফ঴োলযয বকছু বট঩঳
 ইন্টোযলনলট বনযো঩ত্তো
 উ঩঳ং঴োয
IT Seminar for Ulama - Sylhet Kabi Nazrul Auditorium, 2013
IT Seminar for Ulama - Sylhet Kabi Nazrul Auditorium, 2013
ধন্যফোদ
ইঊসুপ সুরতোন
ই-মভইর : YOUSUFS.ONLINE@GMAIL.COM
঑লয়ফ঳োইট : WWW.YOUSUFSULTAN.COM
কৃতজ্ঞতো: ি. ভু঴োেোদ ঱োভসুর ঴ক ব঳িীক [আইবট ঑
দো঑য়ো঴, আইবট ম঳বভনোয ২০১০, েোকো]
1 de 107

Recomendados

ইসলামী এ্যাপ ও ওয়েবসাইটের বিশ্বযাত্রা: আমাদের অবস্থান por
ইসলামী এ্যাপ ও ওয়েবসাইটের বিশ্বযাত্রা: আমাদের অবস্থানইসলামী এ্যাপ ও ওয়েবসাইটের বিশ্বযাত্রা: আমাদের অবস্থান
ইসলামী এ্যাপ ও ওয়েবসাইটের বিশ্বযাত্রা: আমাদের অবস্থানYousuf Sultan
1K vistas63 diapositivas
Websites for Ulama por
Websites for UlamaWebsites for Ulama
Websites for UlamaYousuf Sultan
668 vistas33 diapositivas
Information Technology and Ulama Kiram : Bangladesh perspective por
Information Technology and Ulama Kiram : Bangladesh perspectiveInformation Technology and Ulama Kiram : Bangladesh perspective
Information Technology and Ulama Kiram : Bangladesh perspectiveYousuf Sultan
931 vistas73 diapositivas
Cyber crime and Ulama's duty por
Cyber crime and Ulama's dutyCyber crime and Ulama's duty
Cyber crime and Ulama's dutyYousuf Sultan
583 vistas30 diapositivas
IT and time management por
IT and time managementIT and time management
IT and time managementYousuf Sultan
598 vistas48 diapositivas
Ulama's duty in Digital Bangladesh por
Ulama's duty in Digital BangladeshUlama's duty in Digital Bangladesh
Ulama's duty in Digital BangladeshYousuf Sultan
705 vistas60 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Zakat and Poverty Alleviation - Bangladesh por
Zakat and Poverty Alleviation - BangladeshZakat and Poverty Alleviation - Bangladesh
Zakat and Poverty Alleviation - BangladeshYousuf Sultan
2.8K vistas34 diapositivas
সুদভিত্তিক অর্থনীতির পতন Sorolpath.com por
সুদভিত্তিক অর্থনীতির পতন Sorolpath.comসুদভিত্তিক অর্থনীতির পতন Sorolpath.com
সুদভিত্তিক অর্থনীতির পতন Sorolpath.comrasikulindia
450 vistas20 diapositivas
Bangladesh constitution how to memorize por
Bangladesh constitution how to memorizeBangladesh constitution how to memorize
Bangladesh constitution how to memorizeMinistry of Education (MoE), Bangladesh
788 vistas6 diapositivas
Brief history of bangladesh por
Brief history of bangladeshBrief history of bangladesh
Brief history of bangladeshMinistry of Education (MoE), Bangladesh
1.8K vistas55 diapositivas
একটি সাপ্লাই চেইন এর উদ্দেশ্য:(Objectives of a supply chain ) por
একটি সাপ্লাই চেইন এর উদ্দেশ্য:(Objectives of a supply chain )একটি সাপ্লাই চেইন এর উদ্দেশ্য:(Objectives of a supply chain )
একটি সাপ্লাই চেইন এর উদ্দেশ্য:(Objectives of a supply chain )Muhammad Sayeed
2.8K vistas3 diapositivas
Bangladesh songbidhan por
Bangladesh songbidhanBangladesh songbidhan
Bangladesh songbidhanMinistry of Education (MoE), Bangladesh
674 vistas4 diapositivas

La actualidad más candente(19)

Zakat and Poverty Alleviation - Bangladesh por Yousuf Sultan
Zakat and Poverty Alleviation - BangladeshZakat and Poverty Alleviation - Bangladesh
Zakat and Poverty Alleviation - Bangladesh
Yousuf Sultan2.8K vistas
সুদভিত্তিক অর্থনীতির পতন Sorolpath.com por rasikulindia
সুদভিত্তিক অর্থনীতির পতন Sorolpath.comসুদভিত্তিক অর্থনীতির পতন Sorolpath.com
সুদভিত্তিক অর্থনীতির পতন Sorolpath.com
rasikulindia 450 vistas
একটি সাপ্লাই চেইন এর উদ্দেশ্য:(Objectives of a supply chain ) por Muhammad Sayeed
একটি সাপ্লাই চেইন এর উদ্দেশ্য:(Objectives of a supply chain )একটি সাপ্লাই চেইন এর উদ্দেশ্য:(Objectives of a supply chain )
একটি সাপ্লাই চেইন এর উদ্দেশ্য:(Objectives of a supply chain )
Muhammad Sayeed2.8K vistas
রাসুল (সাঃ) নুর দিয়ে তৈরী না মাটি দিয়ে তৈরী (হাদিস কি বলে) por Engr. Md. Ibrahim Khalil
রাসুল (সাঃ) নুর দিয়ে তৈরী না মাটি দিয়ে তৈরী (হাদিস কি বলে)রাসুল (সাঃ) নুর দিয়ে তৈরী না মাটি দিয়ে তৈরী (হাদিস কি বলে)
রাসুল (সাঃ) নুর দিয়ে তৈরী না মাটি দিয়ে তৈরী (হাদিস কি বলে)
রাসুল (সাঃ) নুর দিয়ে তৈরী না মাটি দিয়ে তৈরী (কোরআন কি বলে) por Engr. Md. Ibrahim Khalil
রাসুল (সাঃ) নুর দিয়ে তৈরী না মাটি দিয়ে তৈরী (কোরআন কি বলে)রাসুল (সাঃ) নুর দিয়ে তৈরী না মাটি দিয়ে তৈরী (কোরআন কি বলে)
রাসুল (সাঃ) নুর দিয়ে তৈরী না মাটি দিয়ে তৈরী (কোরআন কি বলে)
Lapses & Gapes in Mainstream Newspaper on Basis of Present Context por Nirob Mahmud
Lapses & Gapes in Mainstream Newspaper on Basis of Present ContextLapses & Gapes in Mainstream Newspaper on Basis of Present Context
Lapses & Gapes in Mainstream Newspaper on Basis of Present Context
Nirob Mahmud182 vistas
Nirbishay por Malini B
NirbishayNirbishay
Nirbishay
Malini B259 vistas
HSC ICT five chapter question por Amirul Islam
HSC ICT five chapter question HSC ICT five chapter question
HSC ICT five chapter question
Amirul Islam1.6K vistas
Bangla por hajj2013
BanglaBangla
Bangla
hajj2013372 vistas
Sound change por Itmona
Sound changeSound change
Sound change
Itmona1.5K vistas
1000 g.s [www.chakritips.com] por Itmona
1000 g.s [www.chakritips.com]1000 g.s [www.chakritips.com]
1000 g.s [www.chakritips.com]
Itmona1.1K vistas
Huliya by nirmalendu goon por Anirban Sarkar
Huliya by nirmalendu goonHuliya by nirmalendu goon
Huliya by nirmalendu goon
Anirban Sarkar2.3K vistas
Types of interview in bengali por sky2712
Types of interview in bengali Types of interview in bengali
Types of interview in bengali
sky271280 vistas
Dhoni poriborton mcq [www.onlinebcs.com] por Itmona
Dhoni poriborton mcq [www.onlinebcs.com]Dhoni poriborton mcq [www.onlinebcs.com]
Dhoni poriborton mcq [www.onlinebcs.com]
Itmona3.5K vistas

Similar a IT Seminar for Ulama - Sylhet Kabi Nazrul Auditorium, 2013

Mobile phone details 1(Bangla) por
Mobile phone details 1(Bangla)Mobile phone details 1(Bangla)
Mobile phone details 1(Bangla)MdYounusMiah
26 vistas12 diapositivas
Mobile smartness on pdf document por
Mobile smartness on pdf documentMobile smartness on pdf document
Mobile smartness on pdf documentMdSalauddinShohag
13 vistas13 diapositivas
Does meditation (like Quantum method) allowed in Islam? por
Does meditation (like Quantum method) allowed in Islam?Does meditation (like Quantum method) allowed in Islam?
Does meditation (like Quantum method) allowed in Islam?S M Rahman Kaes
968 vistas41 diapositivas
সোর্সিং সিদ্ধান্ত এবং থার্ড পার্টি সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সেবা প্রদানকারী(... por
সোর্সিং সিদ্ধান্ত এবং থার্ড পার্টি সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সেবা প্রদানকারী(...সোর্সিং সিদ্ধান্ত এবং থার্ড পার্টি সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সেবা প্রদানকারী(...
সোর্সিং সিদ্ধান্ত এবং থার্ড পার্টি সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সেবা প্রদানকারী(...Muhammad Sayeed
1.6K vistas4 diapositivas
সৈয়দ আবুল মকসুদ প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক por
সৈয়দ আবুল মকসুদ প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখকসৈয়দ আবুল মকসুদ প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক
সৈয়দ আবুল মকসুদ প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখকkayes20
2.8K vistas2 diapositivas

Similar a IT Seminar for Ulama - Sylhet Kabi Nazrul Auditorium, 2013(20)

Mobile phone details 1(Bangla) por MdYounusMiah
Mobile phone details 1(Bangla)Mobile phone details 1(Bangla)
Mobile phone details 1(Bangla)
MdYounusMiah26 vistas
Does meditation (like Quantum method) allowed in Islam? por S M Rahman Kaes
Does meditation (like Quantum method) allowed in Islam?Does meditation (like Quantum method) allowed in Islam?
Does meditation (like Quantum method) allowed in Islam?
S M Rahman Kaes968 vistas
সোর্সিং সিদ্ধান্ত এবং থার্ড পার্টি সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সেবা প্রদানকারী(... por Muhammad Sayeed
সোর্সিং সিদ্ধান্ত এবং থার্ড পার্টি সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সেবা প্রদানকারী(...সোর্সিং সিদ্ধান্ত এবং থার্ড পার্টি সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সেবা প্রদানকারী(...
সোর্সিং সিদ্ধান্ত এবং থার্ড পার্টি সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সেবা প্রদানকারী(...
Muhammad Sayeed1.6K vistas
সৈয়দ আবুল মকসুদ প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক por kayes20
সৈয়দ আবুল মকসুদ প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখকসৈয়দ আবুল মকসুদ প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক
সৈয়দ আবুল মকসুদ প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক
kayes202.8K vistas
Quizzard 2016 por ROHAN MITRA
Quizzard 2016Quizzard 2016
Quizzard 2016
ROHAN MITRA1.6K vistas
চুয়েটে কিভাবে আসব How to Come CUET During Admission Exam.pdf por Md. Sazzadul Islam
চুয়েটে কিভাবে আসব How to Come CUET During Admission Exam.pdfচুয়েটে কিভাবে আসব How to Come CUET During Admission Exam.pdf
চুয়েটে কিভাবে আসব How to Come CUET During Admission Exam.pdf
Md. Sazzadul Islam11 vistas
Basic concept of freelancing and outsourcing por Mohammad Easin
Basic concept of freelancing and outsourcing Basic concept of freelancing and outsourcing
Basic concept of freelancing and outsourcing
Mohammad Easin460 vistas
Role and responsibility of polling officers in poll process por prashun001
Role and responsibility of polling officers in poll processRole and responsibility of polling officers in poll process
Role and responsibility of polling officers in poll process
prashun001210 vistas
Chapter 2(e-commerce & cms) por Hillol Mondal
Chapter 2(e-commerce & cms)Chapter 2(e-commerce & cms)
Chapter 2(e-commerce & cms)
Hillol Mondal87 vistas

Más de Yousuf Sultan

How to prepare for ramadan por
How to prepare for ramadanHow to prepare for ramadan
How to prepare for ramadanYousuf Sultan
3.1K vistas38 diapositivas
Commercial Papers & Bank Cards por
Commercial Papers & Bank CardsCommercial Papers & Bank Cards
Commercial Papers & Bank CardsYousuf Sultan
4.9K vistas42 diapositivas
এ্যাপ ও ওয়েবসাইট - আইডিয়া থেকে বাস্তবতা | ইমরান হাসান, সিটিও, রাইট ব্রেইন সলিউশন por
এ্যাপ ও ওয়েবসাইট - আইডিয়া থেকে বাস্তবতা | ইমরান হাসান, সিটিও, রাইট ব্রেইন সলিউশনএ্যাপ ও ওয়েবসাইট - আইডিয়া থেকে বাস্তবতা | ইমরান হাসান, সিটিও, রাইট ব্রেইন সলিউশন
এ্যাপ ও ওয়েবসাইট - আইডিয়া থেকে বাস্তবতা | ইমরান হাসান, সিটিও, রাইট ব্রেইন সলিউশনYousuf Sultan
1K vistas19 diapositivas
IUT Islamiat (HUM-0107) Lecture-2: Faith in Angels, Prophets & Messengers, Di... por
IUT Islamiat (HUM-0107) Lecture-2: Faith in Angels, Prophets & Messengers, Di...IUT Islamiat (HUM-0107) Lecture-2: Faith in Angels, Prophets & Messengers, Di...
IUT Islamiat (HUM-0107) Lecture-2: Faith in Angels, Prophets & Messengers, Di...Yousuf Sultan
1.4K vistas48 diapositivas
IUT Islamiat (HUM-0107) Lecture-1: Tawheed por
IUT Islamiat (HUM-0107) Lecture-1: TawheedIUT Islamiat (HUM-0107) Lecture-1: Tawheed
IUT Islamiat (HUM-0107) Lecture-1: TawheedYousuf Sultan
1.3K vistas27 diapositivas
IT and self employment por
IT and self employmentIT and self employment
IT and self employmentYousuf Sultan
604 vistas30 diapositivas

Más de Yousuf Sultan(7)

How to prepare for ramadan por Yousuf Sultan
How to prepare for ramadanHow to prepare for ramadan
How to prepare for ramadan
Yousuf Sultan3.1K vistas
Commercial Papers & Bank Cards por Yousuf Sultan
Commercial Papers & Bank CardsCommercial Papers & Bank Cards
Commercial Papers & Bank Cards
Yousuf Sultan4.9K vistas
এ্যাপ ও ওয়েবসাইট - আইডিয়া থেকে বাস্তবতা | ইমরান হাসান, সিটিও, রাইট ব্রেইন সলিউশন por Yousuf Sultan
এ্যাপ ও ওয়েবসাইট - আইডিয়া থেকে বাস্তবতা | ইমরান হাসান, সিটিও, রাইট ব্রেইন সলিউশনএ্যাপ ও ওয়েবসাইট - আইডিয়া থেকে বাস্তবতা | ইমরান হাসান, সিটিও, রাইট ব্রেইন সলিউশন
এ্যাপ ও ওয়েবসাইট - আইডিয়া থেকে বাস্তবতা | ইমরান হাসান, সিটিও, রাইট ব্রেইন সলিউশন
Yousuf Sultan1K vistas
IUT Islamiat (HUM-0107) Lecture-2: Faith in Angels, Prophets & Messengers, Di... por Yousuf Sultan
IUT Islamiat (HUM-0107) Lecture-2: Faith in Angels, Prophets & Messengers, Di...IUT Islamiat (HUM-0107) Lecture-2: Faith in Angels, Prophets & Messengers, Di...
IUT Islamiat (HUM-0107) Lecture-2: Faith in Angels, Prophets & Messengers, Di...
Yousuf Sultan1.4K vistas
IUT Islamiat (HUM-0107) Lecture-1: Tawheed por Yousuf Sultan
IUT Islamiat (HUM-0107) Lecture-1: TawheedIUT Islamiat (HUM-0107) Lecture-1: Tawheed
IUT Islamiat (HUM-0107) Lecture-1: Tawheed
Yousuf Sultan1.3K vistas

IT Seminar for Ulama - Sylhet Kabi Nazrul Auditorium, 2013

 • 2. আলরোচ্য বফলয়  IT এয ঩বযচ্য়  ইন্টোযলনট, ঑লয়ফ঳োইট ঑ ব্লগ  ইন্টোযলনলট মভোট ঑লয়ফ঳োইট ঑ ঳ফবলভোট ফযফ঴োযকোযী  ইন্টোযলনলটয বফব঱ষ্ট্য  ইন্টোযলনলট দো঑য়ো঴  ম঳ো঱োর বভবিয়ো ঑ দো঑য়ো঴  ইন্টোযলনলটয ঳দ্ব্যফ঴োয – বকছু দৃষ্ট্োন্ত  ইন্টোযলনটলক কোমবকযবোলফ ফযফ঴োলযয বকছু বট঩঳  ইন্টোযলনলট বনযো঩ত্তো  উ঩঳ং঴োয
 • 9. ঩ৃবথফীয বফববন্ন অঞ্চলরয ভোনুললয এলক অ঩লযয ঳োলথ মমোগোলমোগ প্রবিয়ো ঳঴জ ঑ দ্রুত কযোয প্রমুবিলকই ফলর ইন্টোয মনট঑য়োকব ফো ইন্টোযলনট (Internet)|
 • 11.  মকোন ঑লয়ফ ঳োববোলয যোখো ঑লয়ফ ম঩জ, ছবফ, অবি঑, বববি঑ ঑ অন্যোন্য বিবজটোর তলথযয ঳ভবষ্ট্লক মফোঝোয়, মো ইন্টোযলনট ফো রযোলনয ভোধযলভ অযোলে঳ কযো মোয়।
 • 13. মিোলভইন ফো বিকোনো • www.jamiam alibag.com ঑লয়ফ ম঩ইজ • ঩বযবচ্বত, মমোগোলমোগ • ঳ংফোদ ঑ অন্যোন্য বিবজটোর তথয • অবি঑, বববি঑ ইতযোবদ
 • 14.  Web + Log = We Blog = Blog  অনরোইন জোনবোর ফো অনরোইন বদনবরব঩  ফতবভোলন এবট বফকল্প গণভোধযভ  এয গুরুত্ব঩ূণব বফব঱ষ্ট্য ঴লরো মমোগোলমোলগয তোৎক্ষবনকতো ঑ বদ্ব্ভোবিকতো  ব্লগোয = বমবন ব্লগ বরলখন
 • 18. ইন্টোযলনলট মভোট ঑লয়ফ঳োইলটয ঳ংখযো  ঳ূি: http://www.statisticbrain.com/total-number-of-websites/  গলফলণোয তোবযখ: ০৯-০৫-২০১২
 • 19. ২০১০ এ বফলে মভোট ইন্টোযলনট ফযফ঴োযকোযী :http://www.internetworldstats.com/stats. htm ৮২.৫১ মকোবট
 • 20. ফতবভোলন বফলে মভোট ইন্টোযলনট ফযফ঴োযকোযী :http://www.internetworldstats.com/stats. htm ১০৭.৬৭ মকোবট = +২৫.৬১ মকোবট = প্রোয় ৩২%
 • 21. ২০১০ এ ফোংরোলদল঱ মভোট ইন্টোযলনট ফযফ঴োযকোযী http://www.internetworldstats.com/asia.htm প্রোয় দ঱ রোখ
 • 22. ফতবভোলন ফোংরোলদল঱ মভোট ইন্টোযলনট ফযফ঴োযকোযী http://www.internetworldstats.com/asia.htm ৩৩.৫২৬ রোখ মপই঳ফুক ফযফ঴োযকোযী = +২৩৫% ৮০.৫৪ রোখ ঳ফবলভোট ইন্টোযলনট ফযফ঴োযকোযী = +৭০৫%
 • 25. ইন্টোযলনট মবৌগবরক ঑ স্থোবনক ঳ীভোনোয ঳কর প্রবতফন্ধকতো অবতিভ কলয ঳ভগ্র বফেলক মেলক বদলয়লছ ঩যস্পলয ঳ংমুি সু঳ং঴ত অববন্ন এক জোলর। ইন্টোযলনট ঳ৃবষ্ট্ কলযলছ এক উন্মুি ঩ৃবথফী মো কখলনো মকউ কল্পনো঑ কলযবন। ঳ীভোনোভুি ( ‫الالمكان‬ )
 • 26. কোরভুি (‫)الالزمان‬ ইন্টোযলনলটয ভোধযলভ মত দ্রুত ঩ৃবথফীয একপ্রোন্ত মথলক অন্যপ্রোলন্ত তথয ম঩ৌৌঁলছ মদয়ো মোয় তো এক অলথব কোর ঑ ঳ভলয়য ব঴঳োফ বনকোল঱য ঊলবব।
 • 27. ঩োযস্পবযক বভথবিয়ো (‫)التفاعلية‬ ইন্টোযলনলট তথযগ্র঴লণ ইচ্ছুক ফযবি বনজ মথলকই ব঳দ্ধোন্ত বনলত ঩োলয, কখন ঑ কী তথয ম঳ ঳ংগ্র঴ কযলফ। শুধু তোই নয় ফযং প্রোপ্ততলথযয বফ঩যীলত একই জোয়গোয় অথফো অন্যলকোলনো ব্লগ ঳োইলট ভন্তফয কলয বনলজয ভতোভত঑ ফযি কযলত ঩োলয।
 • 28. ফযফ঴োলযয ঳঴জতো কবিউটোয ফযফ঴োলযয প্রোথবভক জ্ঞোন মোয যলয়লছ এভন মমলকোলনো ফযবিই, ইন্টোযলনট ফযফ঴োয কযলত জোলন এভন মকোলনো ফন্ধুয ঳োলথ অনুবব এক ঘন্টো ঳ভয় ফযয় কযলরই ইন্টোযলনলটয ফযফ঴োয ব঱লখ বনলত ঩োলয।
 • 30. ১. ঳ভগ্র ঩ৃবথফীফো঳ীলক তো঑঴ীলদয দো঑য়োত মদ঑য়ো, জোন্নোলতয ঩য়গোভ ঑ জো঴োন্নোলভয বয়োফ঴তো ঳িলকব ঳তকব কযো আভোলদয ঑঩য অব঩বত ভ঴োন এক দোবয়ত্ব।
 • 31. একভোি ইন্টোযলনলটয ভোধযলভই ফযো঩ক ঑ সু঳ং঴তবোলফ ই঳রোভী তলথযয বফেভয় প্রফো঴ ঳ৃবষ্ট্ কযো, ই঳রোভী তলথযয ঳োফবক্ষবণক উ঩বস্থবত বনবিত কযো ঳ম্ভফ।
 • 32. আয.. ‫واجب‬ ‫فهى‬ ‫به‬ ‫إال‬ ‫الىاجب‬ ‫اليتن‬ ‫ها‬
 • 33. ৩. ফোংরোলদল঱ কবিউটোয এফং মভোফোইলরয ভোধযলভ প্রোয় এক মকোবট ভোনুল ইন্টোযলনলটয ঳োলথ মুি ঴লয়লছ। আয ঳ভগ্র ঩ৃবথফীলত প্রোয় দুই ঱ত মকোবট ভোনুল ইন্টোযলনট ফযফ঴োয কলয থোলক। প্রবতবদনই এ ঳ংখযোয় মমোগ ঴লচ্ছ রক্ষয রক্ষয ভোনুল।
 • 34. তোয অথব ইন্টোযলনলটয ভোধযলভ এই মকোবট মকোবট ভোনুললয মদোযলগোড়োয় ই঳রোলভয ঱োবন্তয ফোণী ম঩ৌৌঁলছ মদয়ো ঳ম্ভফ। মো বকছু করযোণকয তোয ঩লক্ষ জনভত গলড় মতোরো ঳ম্ভফ।
 • 35. দো঑য়ো঴য মক্ষলি আভযো বকবোলফ ইন্টোযলনট ফযফ঴োয কযফ?
 • 36. এক. উ঩কোযী ঑লয়ফ ঳োইট বতবয কযো
 • 37. দুই. facebook ঑ এজোতীয় অন্যোন্য ঳োভোবজক মমোগোলমোগ ঳োইলট বনজস্ব ঩োতো অথফো গ্রু঩ বতবয কযো। অথফো অন্যলকোলনো বোলরো ঩োতো ফো গ্রুল঩ অং঱গ্র঴ণ কযো।
 • 38. ম঳োশ্যোর বভবিয়ো ফো ঳োভোবজক গণভোধযলভয ফযফ঴োযকোযী
 • 40. বতন. ইলভইলরয ভোধযলভ দো঑য়ো঴য কোজ কযো: ঩ি঩বিকো ঑ বফববন্ন ভোধযভ মথলক ইলভইর ঳ংগ্র঴ কলয মভইর গ্রু঩ বতবয কযো। প্রফন্ধ-বনফন্ধ বরলখ ঳ফোয নোলভ এক঳োলথ ঩োবিলয় মদয়ো। বোলরো মকোলনো ঑লয়ফ঳োইট ফো ম঳বভনোয ঳লেরলনয খফয তোলদয কোলছ ম঩ৌৌঁলছ মদয়ো।
 • 41. চ্োয. ই঳রোভী ঑লয়ফ঳োইটগুলরোলত অং঱গ্র঴ণ এফং কতৃব঩ক্ষলক উৎ঳ো঴ দোন। ঩োৌঁচ্. ই঳রোভী ঑লয়ফ঳োইট ঩বযচ্োরনোয় আবথবক ঳঴োয়তো দোন। ছয়. ই঳রোভী ঑লয়ফ঳োইটগুলরোলত বফজ্ঞো঩ন মদয়ো। ঳োত. বফববন্ন ঳োচ্ব ইবিলন ই঳রোভী ঳োইটগুলরো ঳ংমুি কযো। আট. বফববন্ন ব্ললগ ই঳রোভী ঑লয়ফ঳োইটগুলরোয প্রচ্োযণো চ্োরোলনো। ঴োদীল঳ এল঳লছ: ِ‫ه‬ِ‫ل‬ِ‫اع‬َ‫ف‬َ‫ك‬ ِ‫ْر‬‫ي‬َ‫خ‬ْ‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ِّ‫ل‬‫ا‬َّ‫د‬‫ال‬ ‘বোলরো কোলজয ঩থপ্রদ঱বক ম঳ অনুমোয়ী আভরকোযীয ভলতোই’ ( আ঴ভদ:঴োদী঳ নং ২১৮৫৫) নয়. ই঳রোভী ভূরযলফোধবববত্তক ঑লয়ফ঳োইট বনভবোলণয প্রবত অন্যলদযলক উৎ঳ো঴ দোন।
 • 42. প্রবতদ্ব্ন্ধী ফরলয়য ইন্টোযলনটবনববয তৎ঩যতো ঑ উরোভো ভো঱োলয়খলদয দোয়দোবয়ত্ব (মোযো ই঳রোভী ভূরযলফোধ ঩ছন্দ কলয নো এফং ই঳রোভী মচ্তনো-ঐবতহ্য-঳ংস্কৃবত বফনলষ্ট্ ঳দো তৎ঩য তোলদযলকই এখোলন প্রবতদ্ব্ন্ধী ফরয় ব঴ল঳লফ আখযোবয়ত কলযবছ। )
 • 43. দুুঃলখয ফযো঩োয ঴লরো প্রবতদ্ব্ন্ধী ফরলয়য মরোলকযো ঴োজোয ঴োজোয ঑লয়ফ ঳োইট বনভবোণ কলয ঑লয়ফজগৎলক বোবয কলয মযলখলছ। এভন বকছু ব্লগ যলয়লছ মমখোলন ই঳রোভী বফললয় মকোলনো মরখো মদয়োভোিই ঱ত ঱ত আিভণোত্মক ভন্তলফয মরখকলক নোিোনোফুদ কলয তোয঩য ছোলড়। এ অফস্থোয় উরোভোলয় মকযোভ এবগলয় এল঳ ইন্টোযলনট জগলত আবধ঩তয কোলয়ভ কযলত ফযথব ঴লর আভোলদয প্রমুবিবনববয প্রজলন্ময অফস্থো বক ঴লফ তো আল্লো঴ তোআরোই বোলরো জোলনন।
 • 44. কলরজ ঑ বফেবফদযোরলয় ঩ড়ুয়ো মছলর- মভলয়লদয অবধকোং঱ই ইন্টোযলনট ফযফ঴োলয অবযি। ফোংরো বোলোয় ই঳রোভী তলথযয অপ্রতুরতো ঑ উরোভো ভো঱োলয়খলদয অনু঩বস্থবতলত এযো ইন্টোযলনট মথলক বক আ঴যণ কযলছ তো আভোলদয মবলফ মদখো উবচ্ত।
 • 46. এক. প্রমুবিবীবত : অলনলকই ভলন কলযন কবিউটোয একবট জবটর মন্ত্র। এ মন্ত্র ফযফ঴োয কযো আভোয ঩লক্ষ ঳ম্ভফ নয়। বফলয়বট আ঳লর ম঳যকভ নয়। অথচ্ মোযো মভোফোইর ফযফ঴োয কযলত জোলনন তোযো ঳ফোই অফশ্যই কবিউটোয ফযফ঴োয কযলত ঩োযলফন।
 • 47. দুই. ইন্টোযলনলট খোযো঩ বফলয় যলয়লছ, কোলজই এ জগৎ মথলক দূলয থোকোটোই বনযো঩দ। হ্যোৌঁ, ইন্টোযলনলট খোযো঩ বফলয় অফশ্যই যলয়লছ। তলফ ম঳গুলরো মোলত আভোয কবিউটোলয প্রদব঱বত নো ঴য় তোয জন্য ফযফস্থো঑ যলয়লছ। তো ছোড়ো যোিোঘোলট মফয ঴লরই মতো খোযো঩ দৃলশ্যয প্রবত নজয মমলত ঩োলয। মম মক্ষলি আল্লো঴ তোআরোয মম বনলদব঱ আভযো ফোিফোয়ন কবয বোচ্ুবয়োর জগলত঑ আভোলদযলক ম঳ বনলদব঱ ফোিফোয়ন কলযই চ্রলত ঴লফ।
 • 48. খোযো঩ দৃলশ্যয প্রবত দৃবষ্ট্ চ্লর মোয় বক নো এ বলয় মমভন যোিোঘোলট মফয ঴঑য়ো মথলক বফযত ঴লয় বফযোগযফোদ অফরম্বন জোলয়ম ঴লফ নো, বোচ্ুবয়োলর জগলত আদ঱ব প্রচ্োলযয বফ঱োর সুলমোগ ফজবন কলয বোচ্ুবয়োর-বফযোগযফোদ অফরম্বন মতভবনবোলফ উবচ্ত ঴লফ নো। ‫اإلسالم‬ ‫يف‬ ‫رهبانية‬ ‫ال‬ ‘ই঳রোলভ মকোলনো বফযোগযফোদ মনই’। ফযং ইন্টোযলনট জগলত ই঳রোলভয বফরুলদ্ধ ঩বযচ্োবরত ঴োভরোয মভোকোবফরোয় রড়োই কলয মো঑য়োই ঴লফ প্র঱ংব঳ত যো঴ফোবনয়োত, এফং দীন যক্ষোয় প্র঴যীয বূবভকো ঩োরন কলয মো঑য়ো। আয দীন যক্ষোয় একবদন এক যোলতয প্র঴যো এক ভোল঳য ব঳য়োভ- বকয়োলভয মচ্লয়঑ উত্তভ। ِ‫ه‬ِ‫ه‬‫َا‬‫ي‬ِ‫ق‬َ‫و‬ ٍ‫ر‬ْ‫ه‬َ‫ش‬ ِ‫م‬‫َا‬‫ي‬ِ‫ص‬ ْ‫ن‬ِ‫ه‬ ٌ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ ٍ‫ة‬َ‫ل‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫و‬ ٍ‫م‬ْ‫ى‬َ‫ي‬ ُ‫ط‬‫َا‬‫ب‬ِ‫ر‬ (ভু঳বরভ)
 • 50. একবট প্রব঳দ্ধ ই঳রোভী ঑লয়ফ঳োইলটয ঩বয঳ংখযোন মথলক ফুঝো মোয় ভোনুল বকবোলফ ইন্টোযলনট তথয ঳ংগ্র঴ কযলছ। দুই ফছয আলগয যভজোন ভোল঳য ঩বয঳ংখযোনবট এখলন তুলর ধযবছ: এক ভোল঳ ঑লয়ফ঳োইটবটয ভোধযলভ ই঳রোভ গ্র঴ণকোযীলদয ঳ংখযো ১৯ জন।
 • 51. এক ভোল঳ ঑লয়ফ঳োইটবট ২১১বট মদ঱ মথলক ১ মকোবট ফোয বববজট কযো ঴লয়লছ।
 • 52. - ঑লয়ফ঳োইট মথলক বফববন্ন তথয ঑ ঩োতো িোউনলরোি কযো ঴লয়লছ ৪০ রক্ষ ফোয। - ঑লয়ফ঳োইটবটয ঩বযবচ্বতভূরক বফজ্ঞো঩লন বিক কযো ঴লয় ৪ মকোবট ফোয। - ঑লয়ফ঳োইটবটয মভইবরং বরলে এক ভোল঳ মুি ঴লয়লছ ৩ রক্ষ ২০ ঴োজোয ২঱ত ৮০ জন ভোনুল। - ঑লয়ফ঳োইট মথলক এক ভোল঳ ঳ফবলভোট িোটো ঳ংগ্র঴ কযো ঴লয়লছ প্রোয় ২৪ মটযোফোইট।
 • 53. ই঳রোভ প্রচ্োলযয মক্ষলি ঳কর ভোধযভলক ছোব঩লয় ইন্টোযলনটই মম ম঳যো ভোধযভ, এটো তোযই ফোিফ প্রভোণ।
 • 55. ফোংরো বোলোয় ব্ললগয ঳ূচ্নো  ২০০৪ মথলক ফযবিগত ঩মবোলয় শুরু এফং ফোংরো ইউবনলকোি পলন্ট প্রথভ ব্লবগং শুরু ঴য়  ২০০৫ এয ১৬ই বিল঳ম্বয প্রথভ কবভউবনবট ফোংরো ব্লগ ঳োইট উলদ্ব্োধন কযো ঴য়  ২০০৬ এ ফোংরো ব্লগ জনবপ্রয়তো ঩ো঑য়ো শুরু কলয  আলযো ঩ড়ুন: ব্ললগয ঳ূচ্নো ঑ ফোংরো ব্লগ http://www.somewhereinblog.net/blog/tanmoytahsanblog/29673688
 • 56. ফোংরো বোলোয় ব্ললগয ঳ূচ্নো  ঳োভলহ্যোয়োযইন ব্লগ - ২০০৫  ঳চ্রোয়তন ব্লগ - ২০০৭ ঳োলরয মভ  ঩যোৌঁচ্োরী ব্লগ - ২০০৭ ঳োলরয মভ  আভোয ব্লগ - ২০০৮ ঳োলরয ১৪ এবপ্রর  প্রথভ আলরো ব্লগ - ২০০৮ ঳োলরয ২৩ অলটোফয  ঩যফতবীলত:  নোগবযক ব্লগ, বফবিবনউজ ব্লগ, দৃবষ্ট্঩োত, বনভবোণ, কযোলিট কলরজ ব্লগ, কিজগৎ ব্লগ, মটক বটউন঳, নগযফোরক ব্লগ, চ্তুভবোবিক, ভুিভনো, আভযো ফন্ধু, ভুিব্লগ, একুল঱ ব্লগ, ঳যফ, ঱ব্দনীড়, ফকরভ, ব্লগ ফোংরো ইতযোবদ।
 • 57. ফোংরো বোলোয় ব্ললগয ঳ূচ্নো  somewhereinblog.net - মভ ২০০৫
 • 58. ফোংরো বোলোয় ব্ললগয ঳ূচ্নো  sachalayatan.com – অগোষ্ট্ ২০০৬
 • 59. The Roots of the Islamophobia Network in America Research of Center of American Progress
 • 60. Research of Center of American Progress
 • 61. Research of Center of American Progress
 • 62. Research of Center of American Progress
 • 63. Research of Center of American Progress
 • 65.  ই঳রোভবফলযোধী চ্িোন্ত যো঳ূলরয ঳. মুগ মথলকই ঳ফবি ঳বিয় মথলকলছ  ফতবভোলন ইন্টোযলনলট তোযো আলযো মফব঱ ঳বিয় এফং এজন্য বফবরয়ন িরোলযয ফোলজট যলয়লছ  ফোংরো বোলোয় অনরোইলন ই঳রোভ বফলদ্ব্ল নতুন ঴লর঑ এয প্রবোফ তরুণ ঳ভোলজয ঑঩য অলনক মফব঱  এলদয মভোকোবফরোয় প্রলয়োজন দীঘব ঩বযকল্পনো ঑ ম঳ মভোতোলফক এবগলয় মো঑য়ো
 • 66. আভযো মো কযলত ঩োবয...  অনরোইলনয এই বপতনো ভুকোবফরোয় আভোলদয সুদূযপ্র঳োযী কোমবিভ ঴োলত বনলত ঴লফ:  ভোদ্রো঳োয মন঳োলফ কবিউটোয ব঱ক্ষো ঑ ইংলযজী ঳ংলমোজন কযো প্রলয়োজন।  প্রবতবট ভোদ্রো঳োয় কবিউটোয রযোফ ঑ ইন্টোযলনট ঳ংলমোগ যোখো উবচ্ৎ।  ভোদ্রো঳োয বনজস্ব ঑লয়ফ঳োইট থোকো উবচ্ৎ। ঑লয়ফ঳োইলট ছোি, উিোম ঳ফোই মরখো প্রকো঱ কযলফ। এছোড়ো উিোমলদয ফয়োন, প্রকোব঱ত ফই ইতযোবদ঑ আ঩লরোি কযো ঴লফ। পলতোয়ো বফবোগগুলরো অনরোইলন পলতোয়ো বদলফ।  এছোড়ো মরখক, ভো঑রোনো, ভু঴োবি঳, ভুপতী, খতীফ, ফিো ঑ ঑য়োলয়ম – প্রলতযলকয ফযবিগত ঑লয়ফ঳োইট থোকো উবচ্ৎ। আযলফয প্রোয় আলরলভযই ফযবিগত ঑লয়ফ঳োইট আলছ।
 • 67. আভযো মো কযলত ঩োবয...  এছোড়ো বকছু দোফী মতোরো মমলত ঩োলয:  ই঳রোলভয বফরুলদ্ধ কুৎ঳ো যটনোয জন্য বতযীকৃত ঳কর ঑লয়ফ঳োইট ব্লক কযো।  শুধু ব্লক নয়, চ্ূড়োন্তবোলফ এ঳ফ ঳োইট ফলন্ধয ফযফস্থো কযো।  উলদযোিো ঑ ব্লগোযলদয মদ঱ীয় আইলনই ঱োবি বনবিত কযো।  ঳োভোবজক মমোগোলমোলগয ভোধযভ, ব্লগ ঑ মপোযোভ ঩বযচ্োরনোয় কলিোয নীবতভোরো প্রণয়ন কযো ঑ তো ফোিফোয়ন বনবিত কযলত ঩ৃথক ম঳র কযো।  ই঳রোভলক কটোক্ষ কযোয ঱োবিয বফধোন বনলয় ঩ূণব আইন প্রণয়ন কযো
 • 68. অনরোইলন বফববন্ন বোলোয় ই঳রোলভয বখদভত  আর঴োভদুবরল্লো঴ ফোংরো বোলোয় এখন অলনক ই঳রোভী ঑লয়ফ঳োইট ঴লয়লছ, ঴লচ্ছ  তলফ আলযো অলনক বখদভত ফোংরো বোলোয় অনরোইলন কযোয আলছ
 • 86. ২. ঳োচ্ব করুন (মখোৌঁজ করুন) গুগলর  গুগর (Google.com) ঳বিক পরোপর প্রদ঱বন কযোয মচ্ষ্ট্ো কযলফ  আলজফোলজ এযোি বদলয় পরোপর প্রদ঱বলনয ঩োতো বলয যোখলফ নো
 • 87. ৩. নতুন বফলয় ম঱খোয মচ্ষ্ট্ো করুন
 • 88. ৪. ইন্টোযলনট ফযফ঴োলযয জন্য ঳ভয় বনবদবষ্ট্ করুন  অনরোইলন ফযয় কযো ঳ভলয়য ঳বিক ফযফস্থো঩নোয জন্য ঳ভয় বনবদবষ্ট্ করুন  ে঩঑য়যোচ্ ফো এযোরোভব ফযফ঴োয করুন
 • 89. ৫. ঳োভোবজক মমোগোলমোগ ভোধযভ এবড়লয় চ্রুন  প্রলয়োজন ঑ সুবনবদবষ্ট্ রক্ষয ছোড়ো ফযফ঴োয নো কযোই বোলরো  মনোবটবপলক঱ন ফন্ধ কলয যোখুন
 • 90. ৬. ইন্সটযোন্ট ভযোল঳িোয ফযফ঴োয কযো মথলক বফযত থোকুন  ইন্সটযোন্ট ভযোল঳িোলয ঳োইন ইন থোকলর অপ্রলয়োজলন ভোনুল বফযি কযলফ। এলত মম মকোলনো কোলজ ফযোঘোত ঘটলত ঩োলয। শুধুভোি প্রলয়োজলনয ঳ভয়ই তো ফযফ঴োয কযো উবচ্ৎ।
 • 91. ৭. ই-মভইর ফযফ঴োয করুন  ঳ভয় ফোৌঁচ্োলত ঑ কোলজ ফযোঘোত মযোধ কযলত ই-মভইর ফযফ঴োয করুন  বদলন ঳লফবোচ্চ দুই ফো মচ্ক করুন  মভোফোইর মনোবটবপলক঱ন ফন্ধ যোখুন
 • 92. ৮. গুরুত্ব঩ূণব তথয঳ভৃদ্ধ ঑লয়ফ঳োইট ঳ংযক্ষণ করুন  এলত অপ্রলয়োজনীয় ঑লয়ফ঳োইলট ঳ভয় নষ্ট্ ঴লফ নো।
 • 93. ৯. বোলরো Spyware Remover ফযফ঴োয করুন  এগুলরো কবিউটোয মথলক অমোবচ্ত ভযোর঑য়োয বযলভোব কযলফ  Ad-Aware: http://www.lavasoft.com/  SpyBot: http://www.safer-networking.org/
 • 94. ১০. ব্রোউজোলয Adblock ফযফ঴োয করুন  বফববন্ন ঑লয়ফ঳োইট ফযফ঴োযকোলর এযোি ব্লক কযলফ  Adblock: https://getadblock.com/ ফো  Adblock Plus: https://adblockplus.org/
 • 95. ১১. ম঳প ব্রোউবজং ঳পট঑য়যোয ফযফ঴োয করুন  Qustodio: http://www.qustodio.com/
 • 97. ১. ঱বি঱োরী ঩ো঳঑য়োিব ফযফ঴োয করুন  নোভ ঑ ঩বযবচ্ত ঱ব্দ ঩বয঴োয করুন  ১২৩৪৫৬ ফো মভোফোইর নম্বয ঩বয঴োয করুন  ঳ংখযো, অক্ষয (ফড় ঑ মছোট ঴োলতয) ঑ ব঳ম্বলরয ঳ভন্বলয় ঩ো঳঑য়োিব বতযী করুন  ঳ফববনম্ন ৮ অক্ষয ফযফ঴োয করুন  ঩বযবচ্ত ঱ব্দলকই ঩বযণত করুন ঱বি঱োরী ঩ো঳঑য়োলিব। মমভন: muslim মক ফোনোলত ঩োলযন Mu$L1m!@
 • 98. ২. কখলনো ঩ুলযো বিকোনো ফযফ঴োয কযলফন নো  অ঩বযবচ্ত মকোলনো ঑লয়ফ঳োইলট ফো ফযবিগতবোলফ ঩বযবচ্ত নয় এভন কোউলক কখলনো ঩ূণব বিকোনো বদলফন নো
 • 99. ৩. অ঩বযবচ্ত ই-মভইর মখোরোয় ঳তকব থোকুন  অ঩বযবচ্ত জোয়গো মথলক আ঳ো ই-মভইর মখোরোয ঳ভয় মকোলনো পোইর িোউনলরোি কযো ফো মকোলনো বরংলক বিক কযো মথলক বফযত থোকুন
 • 100. ৪. ফযবিগত তথয প্রকো঱ মথলক বফযত থোকুন  বনলজয ফো ঩বযফোলযয ফো ফন্ধু-ফোন্ধলফয ফযবিগত তথয প্রকো঱ মথলক বফযত থোকুন  ভলন যোখুন ইন্টোযলনলট আ঩নোলক ঳ফ঳ভয়ই ঩মবলফক্ষণ কযলছন:  অবববোফক  ব঱ক্ষকফৃন্দ  ঳঴কভবীফৃন্দ  ববফষ্যত ঳িকব স্থো঩নকোযীফৃন্দ  আইন-঱ৃঙ্খরো যক্ষোকোযী ফোব঴নীয ঳দস্যফৃন্দ
 • 101. ৪. ফযবিগত তথয প্রকো঱ মথলক বফযত থোকুন অনরোইলন এভন বকছু প্রকো঱ কযলফন নো মো ফোিফ ঩ৃবথফীলত উন্মুিবোলফ প্রকো঱ কযলত ঩োযলফন নো
 • 102. ৫. ফযফ঴োয ম঱লল অফশ্যই রগ আউট করুন
 • 103. ৬. বোলরো এযোবন্টবোইযো঳ ঑ ইন্টোযলনট ব঳বকউবযবট ফযফ঴োয করুন  ঳ম্ভফ ঴লর ইন্টোযলনট ব঳বকউবযবট঳঴ এযোবন্টবোইযো঳ ফযফ঴োয করুন  অফশ্যই বনয়বভত আ঩লিট করুন
 • 104. সারমমম  IT এয ঩বযচ্য়  ইন্টোযলনট, ঑লয়ফ঳োইট ঑ ব্লগ  ইন্টোযলনলট মভোট ঑লয়ফ঳োইট ঑ ঳ফবলভোট ফযফ঴োযকোযী  ইন্টোযলনলটয বফব঱ষ্ট্য  ইন্টোযলনলট দো঑য়ো঴  ম঳ো঱োর বভবিয়ো ঑ দো঑য়ো঴  ইন্টোযলনলটয ঳দ্ব্যফ঴োয – বকছু দৃষ্ট্োন্ত  ইন্টোযলনটলক কোমবকযবোলফ ফযফ঴োলযয বকছু বট঩঳  ইন্টোযলনলট বনযো঩ত্তো  উ঩঳ং঴োয
 • 107. ধন্যফোদ ইঊসুপ সুরতোন ই-মভইর : YOUSUFS.ONLINE@GMAIL.COM ঑লয়ফ঳োইট : WWW.YOUSUFSULTAN.COM কৃতজ্ঞতো: ি. ভু঴োেোদ ঱োভসুর ঴ক ব঳িীক [আইবট ঑ দো঑য়ো঴, আইবট ম঳বভনোয ২০১০, েোকো]