Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Finanšu analīzes, plānošanas un prognozēšanas metodika

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 40 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Finanšu analīzes, plānošanas un prognozēšanas metodika (14)

Anuncio

Más reciente (13)

Anuncio

Finanšu analīzes, plānošanas un prognozēšanas metodika

 1. 1. Finanšu analīzes, plānošanas un prognozēšanas metodika Finanšu menedžments, investīcijas un banku darbība I.Spīčas lekcija
 2. 2. Plāns 1. Finanšu analīzes mērķi, uzdevumi un metodika, 2. Finanšu pārskata horizontālā un vertikālā analīze, 3. Finanšu pārskatu koeficientu analīze, 4. “Dupont” analīze, 5. Maksātspējas prognozēšana, 6. Finanšu plānošanas metodika
 3. 3. 1. Finanšu analīzes mērķi, uzdevumi un metodika Mērķis – noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli un identificēt iespējas pilnveidot esošās finanšu vadības metodes un uzlabot uzņēmuma finanšu stāvokli.
 4. 4. 1. Finanšu analīzes mērķi, uzdevumi un metodika Uzdevumi: 1. noteikt finanšu resursu izmantošanas efektivitāti, 2. prognozēt iespējamos finanšu rezultātus, 3. izstrādāt pasākumus finanšu stāvokļa uzlabošanai un finanšu resursu izmantošanas efejtivitātes pionveidošanai.
 5. 5. 1. Finanšu analīzes mērķi, uzdevumi un metodika Lai noteiktu uzņēmuma finansiālo stāvokli lieto rādītājus, kuri raksturo: 1. uzņēmuma kapitāla struktūru un kapitāla avotus, 2. kapitāla izmantošanas intensitāti un efektivitāti, 3. uzņēmuma maksātspēju un kredītspēju, 4. finansiālās stabilitātes robežas.
 6. 6. 1. Finanšu analīzes mērķi, uzdevumi un metodika Finanšu stāvokļa analīze balstās uz relatīviem rādītājiem, kurus var salīdzināt 1. ar eksistējošām normām riska un bankrota iespējamības novēršanai 2. citu uzņēmumu rādītājiem, 3. datiem par iepriekšējiem periodiem.
 7. 7. 1. Finanšu analīzes mērķi, uzdevumi un metodika Pēc analīzes subjekta var nodalīt iekšējo un ārējo finanšu analīzi. Iekšējo finanšu analīzi veic uzņēmuma vadība ar mērķi plānot un kontrolēt uznēmuma finanšu līdzekļu izmantošanu uzņēmuma mērķu sasniegšanai, plānot un nodrošināt nepieciešamo finanšu resursu piesaistīšanu un kontrolēt uzņēmuma finanšu stāvokli.
 8. 8. 1. Finanšu analīzes mērķi, uzdevumi un metodika Ārējo finanšu analīzi veic esošie un potenciālie investori, piegādātāji, kontrolējošās organizācijas, izmantojot publicētos finanšu pārskatus ar mērķi identificēt iespējas ieguldīt līdzekļus ienesīgajā projektā, kontrolēt aprēķināto nodokļu summas, pārliecināties par sadarbības partnera finansiālo stāvokli.
 9. 9. 1. Finanšu analīzes mērķi, uzdevumi un metodika Finanšu analīzes praksē  lieto šādas metodes: 1. horizontālā analīze – salīdzināšana ar iepriekšējo periodu 2. vertikālā analīze– finanšu rādītāju struktūras analīze, 3. finansu koeficientu aprēķināšana–rādītāju savstarpējās saistības noteikšana, 4. tendenču analīze–rādītāju pārmaiņu dinamikas noteikšana, 5. salīdzinošā analīze–uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītāju salīdzināšana ar nozares un konkurentu rādītājiem.
 10. 10. 1. Finanšu analīzes mērķi, uzdevumi un metodika Dažādām ieinteresētām grupām ir dažādi ieguldījumi uzņēmuma darbībā un dažāda ieinteresētība uzņēmuma darbības rezultātos. Katrai grupai ir arī savs finanšu analīzes objekts.
 11. 11. 1. Finanšu analīzes mērķi, uzdevumi un metodika Lai veiktu uzņēmuma finanšu analīzi, ir nepieciešami uzņēmuma finanšu pārskati par iepriekšējiem periodiem (bilance, peļņas vai zaudējumu pārskats, naudas plūsmas pārskats).
 12. 12. 1. Finanšu analīzes mērķi, uzdevumi un metodika Finanšu pārskatu analīze ļauj atklāt svarīgākās mijiedarbības un sakarības, kā arī novērtēt tendences.
 13. 13. 1. Finanšu analīzes mērķi, uzdevumi un metodika Pirmajā finanšu analīzes fāzē ir svarīgi iemācīties “lasīt” finanšu pārskatus, t.i., noteikt uzņēmuma: 1. īpašuma stāvokli, 2. īstemiņa vai ilgtermiņa ieguldījumus aktīvos, 3. pašu kapiātla un aizņemto līdzekļu veidošanās avotus, 4. pamatdarbības ieņēmumus un peļņu utml.
 14. 14. 2. Finanšu pārskatu horizontālā un vertikālā analīze Horizontālā analīzes gaitā tiek noteiktas dažādu pārskatu posteņu relatīvās un absolūtās izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Analīzei nepieciešami dati par vairākiem periodiem, Analizējot šos datus ir iespējams noteikt uzņēmuma attīstības tendences.
 15. 15. 2. Finanšu pārskatu horizontālā un vertikālā analīze Analīzes gaitā aprēķina bilances un/vai peļņas vai zaudējumu pārskata pozīciju izmaiņu absolūtās vērtības un izmaiņas procentos attiecībā pret bāzes gadu. Par bāzes gadu parasti izvēlas pirmo analīzes perioda gadu. Izmaiņas % = (Izmaiņu abolūtais lielums ) x 100% Bāzes gada lielums
 16. 16. 2. Finanšu pārskatu horizontālā un vertikālā analīze Vertikālās analīzes mērķis ir noteikt bilances un ieņēmumu/izmaksu struktūru un to izmaiņu dinamiku analīzes periodos. Analīzes gaitā tiek savstarpēji salīdzināti dati viena pārskata ietvaros. Vertikālā analīze ļauj konstatēt izmaiņas uzņēmuma līdzekļu, līdzekļu avotu un izmaksu struktūrā, salīdzinot datus par vairākiem periodiem
 17. 17. 2. Finanšu pārskatu horizontālā un vertikālā analīze Veicot bilances vertikālo analīzi, visi bilances posteņi tiek izteikti procentos no aktīvu kopsummas. Veicot peļņas vai zaudējumu vertikālo analīzi, visi posteņi tiek izteikti procentos no neto apgrozījuma summas.
 18. 18. 2. Finanšu pārskatu horizontālā un vertikālā analīze Izmantojot peļņas vai zaudējumu pārskata vertikālo analīzi, var noteikt izmaksu struktūru, identificēt lielākās izmaksu pozīcijas , konstatēt izmaiņas izmaksu struktūrā salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem.
 19. 19. 3. Finanšu pārskatu koeficientu analīze Koeficientu analīze ir sistemātiska attiecību salīdzināšana, izmantojot finanšu pārskatu informāciju, ar mērķi noskaidrot uzņēmuma attīstības likumsakarības un raksturot uzņēmuma finansiālo pozīciju.
 20. 20. 3. Finanšu pārskatu koeficientu analīze Koeficientu analīzē tiek noteiktas nozīmīgas likumsakarības starp diviem finanšu pārskatu komponentiem. Pēc būtības koeficients ir skaitlis, kas iegūts aritmētisko darbību rezultātā no diviem fionanšu pārskata skaitļiem.
 21. 21. 3. Finanšu pārskatu koeficientu analīze Finanšu analīzes praksē lietotos koeficientus var sagrupēt četrās grupās: 1. likviditātes rādītāji, 2. rentabilitātes rādītāji, 3. maksātspējas rādītāji, 4. līdzekļu izmantošanas efektivitātes rādītāji.
 22. 22. 3. Finanšu pārskatu koeficientu analīze Koeficientu analīzes mērķis ir aprēķināt svarīgākos rādītājus un noteikt to izmaiņu dinamiku analīzes periodā. Finanšu koeficienti parāda finanšu proporcijas starp dažādiem pārskata posteņiem.
 23. 23. 3. Finanšu pārskatu koeficientu analīze Lai analizētu uzņēmuma finansiālo stāvokli, izmantojot koeficientu analīzes rezultātus, nepieciešams aprēķinātos koeficientus salīdzināt ar kādu no bāzēm: 1. vispārpieņemtie parametri, 2. nozares vidējie rādītāji, 3. iepriekšējo gadu analoģiskie rādītāji, 4. konkurējošo uznēmumu rādītāji, 5. citi rādītāji...
 24. 24. 4. “Dupont” analīze Atsevišķi rādītāji nerada skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli. lai iegūtu informāciju par visiem svarīgajiem uznēmuma finansiālās darbības rādītājiem ieteicams izmantot rādītāju sistēmu. Viena no rādītāju sistēmām ir “Dupont” piramīda
 25. 25. 4. “Dupont” analīze Duponta piramīdas galotne ir viens no svarīgākajiem uzņēmuma darbības efektivitāti raksturojošiem rādītājiem – aktīvu rentabilitāte (darbībā iesaistito aktīvu atdeve). Uzņēmuma peļņu ietekmējošie faktori tiek sadalīti arvien detalizētāk līdz priramīdas pamatnei. Tie atklāj svarīgo faktoru ietekmi uz uzņēmuma darbības rezultātiem.
 26. 26. 4. Duponta (Du Pont) analīze Katrai uzņēmējdarbībai ir 2 pamatveidi, kā  uzlabot darbību, kuru raksturo aktīvu rentabilitāte: 1. paaugstināt peļņas rentabilitāti 2. paātrināt katra ieguldītā lata atdevi vai kapitāla apriti.
 27. 27. 4. Duponta analīze Darbības rezultāti var tikt paaugstināti, mainot pašu kapitāla un saistību attiecību un tādējādi paaugstinot investoru kapitāla rentabilitāti.
 28. 28. 4. Duponta analīze Šis process atspoguļojas Duponta modelī kā pašu kapitāla rentabilitāte(ROE), kas ir vienāda ar aktīvu aprites, neto peļņas rentabilitātes un saistību un pašu kapitāla attiecības reizinājumu.
 29. 29. 4. Duponta analīze Sadalot pašu kapitāla rentabilitātes rādītājus (ROE) iepriekš minētajās trijās daļās, varam redzēt, cik labi tiek izmantti aktīvi, vadītas izmaksas un saistības.
 30. 30. 4. Duponta analīze Tādējādi uzņēmuma vadītājam ir trīs galvenie veidi, kā uzlabot uzņēmuma darbību no aktīvu rentabilitātes (ROA) un pašu kapitāla rentabilitātes (ROE) viedokļa” 1. palielināt aktīvu aprites rādītājus, 2. paaugstināt peļņas rentabilitāti, 3. mainīt pašu kapitāla struktūru.
 31. 31. 4. Duponta analīze Pirmās divas darbības ietekmē gan ROA, gan ROE, bet trešā darbība tikai ROE. Katru no šīem pamatrādītājiem ietekmē jebkurš attiecībā uz tirgvedību izmaksu kontroli, efektivitāti un produktivitāi pieņemtais lēmums.
 32. 32. 4. Duponta analīze ROA=darbības peļņas rentabilitāte x aktīvu aprites rādītājs = (neto peļņa + procentu maksājumi( / aktīvi kopā ROE = (ROA – procentu maksājuma daļa) x finansējuma struktūra = neto peļņa/ pašu kapitāls
 33. 33. 4. Duponta analīze Darbības peļņa = ( neto peļņa + procentu maksājumi.)/ apgrozījums Neto peļņa = apgrozījums – fiksētās izmaksas – mainīgās izmaksas Aktīvu aprite = apgrozījums / vidējā aktīvu vērtība
 34. 34. 4. Duponta analīze procentu maksājumu daļa = procentu maksājumi/ vidējā aktīvu vērtība Finansējuma struktūra = vidējā aktīvu vērtība/pašu kapitāls
 35. 35. 4. Duponta analīze iepriekšminētie apgalvojumi ir Duponta finansu modeļa pamatā. matemātiski šis modelis veidots kā 2 apgalvojumi: 1. ROA = darbības peļņas rentabilitāte x aktīvu aprite, kuru var izteikt šādi: ROA = neto peļņa + procentu maksājumi / neto apgrozījums) x ( neto apgrozījums / aktīvi kopā)
 36. 36. 4. Duponta analīze 2. Apgalvojums : ROE = ( ROA - procentu maksājumu daļa) x finansējuma struktūra, kuru var izteikt šādi: ROE = ( ( neto peļņa + procentu maksājumi)/ aktīvi)- ( procentu maksājumi / aktīvi) x ( aktīvi / pašu kapitāls)
 37. 37. 4. Duponta analīze Tādējādi jebkurš ar cenu, izmaksām un apjomu saistīts lēmums ietekmēs peļņas rentabilitāti vai aktivitāti . Tikpat lielā mērā uzņēmumu ietekmē ar līdzekļu avotu struktūru saistīti lēmumi.
 38. 38. 4. Duponta analīze Visi uzņēmumi darbojas vienotā kapitāla tirgū un konkurē savā starpā , lai piesaistītu visizdevīgāko visizdevīgāko finansējumu savas darbības attīstībai. Nauda tiek ieguldīta uzņēmumos un projektos, kuros risks un atdeve ir sabalansēti.
 39. 39. 5. Maksātspējas prognozēšana Finanšu analītiķi ir izveidojuši dažādus modeļus, ar kuru palīdzību ir iespējams ar zināmu varbūtību noteikt uzņēmuma finansiālās stabilitātes līmeni un prognozēt maksātspējas varbūtību tuvākajā nākotnē.
 40. 40. Finanšu analīzes, plānošanas un prognozēšanas metodika Finanšu menedžments, investīcijas un banku darbība I.Spīčas lekcija 2009. gada novembris ISMA

Notas del editor

×