Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Literature review, davaalkham

11.125 visualizaciones

Publicado el

 • How can I improve my memory book? How can I improve my memory recall? visit to learn...■■■ https://tinyurl.com/brainpill101
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Literature review, davaalkham

 1. 1. ХЭВЛЭЛИЙН ÒÎÉÌÛÃ ÑÓÄËÀÕ, ÝÐÄÝÌØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ Á¿ÒÝÝËИЙГ УНШИХ АРГА ЗҮЙ (CRITICAL READING) Ä. Äàâààëõàì, MD, PhD
 2. 2. ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАХ ТАЛААР Докторантурын сургалтанд яагаад хамрагдсан?  Боловсролын зэрэгтэй болох /PhD/  Мэдлэг, боловсролоо дээшлүүлэх  Ажлын байрны ахиц дэвшил, урамшуулал, цалин  .... гэх мэт Нийт элссэн докторантын хэдэн хувь нь хамгаалдаг вэ ???  Докторын зэрэг хамгаалсан хувь ???  Хугацаандаа хамгаалсан хувь-3 жил
 3. 3. 2007-ОНООС ХОЙШ ХАМГААЛСАН НИЙТ ДОКТОРАНТЫН ТОО, ЭЛССЭН ОН3530 292520 19 19 2008-3 2007-315 2008-4 2009-2 2005-8 2007-3 2008-3 2004-5 2006-3 2007-410 2003-2 2006-2 9 2005-3 2002-4 2005-1 2004-2 6 1999-1 2004-3 2003-3 2003-1 5 2009-1 2002-1 2001-1 2007-2 2005-2 0 2002-1 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
 4. 4. PHD ХАМГААЛАХГҮЙ БАЙГАА ШАЛТГААН1. Ажил хийдэг, зав гардаггүй2. Судалгааны төсөв, санхүү байхгүй3. Юу хийх, ямар сэдэв сонгохоо мэддэггүй4. Удирдагч сайн хамтарч ажилладаггүй, чиглүүлдэггүй1. Ажлын төлөвлөгөө, хуваарь гаргаж системтэй ажиллах2. Төлөвлөсөн ажлуудаа хугацаанд нь хийц явах3. Өөртөө цаг зав гаргах4. Багштайгаа хамтарч ажиллах, байнга уулзаж зөвлөгөө авах
 5. 5. ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАХ ҮЕ ШАТУУД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Үйл ажиллагаа Хугацаа Хэвлэлийн тойм судлах 2011.11-12 сар Бусад эх сурвалжууд Сэдэв, удирдагч сонгох 2011.12-2012.01 сар Хэвлэлийн тойм судлах, Судалгааны арга 2012.01-03 сар аргачлалыг боловсруулах Судалгааны арга аргачлалыгСалбар сургуулийн Эрдэмтдийн 2012.03-04 сарЗєвлєлийн хурлаар хэлэлцђђлэх батлуулах, засахСудалгааны ѐс зђйн зєвшєєрєл авах 2012.05 Сард 1 удаа, ЭМШУИС
 6. 6. ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАХ ҮЕ ШАТУУД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ёйл ажиллагаа Хугацаа Судалгаанын мэдээлэл 2012.06-10 сар цуглуулах, судалгаанд явахСудалгааны мэдээллийг программд оруулах, цэгцлэх 2012.11 сар Статистик боловсруулалт хийх 2012.12-2013.01 сар Дис.н ёр дђнгийн хэсэг бичих ОУ-ын Сэтгђђлээ сонгох, ЭШ 2 2013.02-06 сарєгђђллийг бичих, орчуулах, явуулах Гадаадын сэтгђђл 6 сар-1 жил Сэтгђђлд хэвлэгдэх хугацаа Дотоодын сэтгђђл 2-6 сар Диссертаци бичих 2013.06-2013.12
 7. 7. ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАХ ҮЕ ШАТУУД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Үйл ажиллагаа Хугацаа ЭШ-ний 2 єгђђлэл олон улсын 2014.01 сар /хэвлэгдсэн сэтгђђлд хэвлђђлэх байх, сору диссертацидДотоодын єгђђлэл 5 дээш, илтгэлђђд хавсаргах Бичиг баримтын бђрдэл, 2014.02 сар Ёс зђйн Дђгнэлт Урьдчилсан хэлэлцђђлэг 2014.03 сар 2014.05 сар Жинхэнэ хамгаалалт /2011-2012 элсэгчид/
 8. 8. Агуулга ÀÃÓÓËÃÀ 1. Хэвлэлийн тойм гэж юу вэ? 2. Хэвлэлийн тойм судлах шаардлага 3. Хэвлэлийн тоймыг хэзээ судлах вэ 4. Судалгааны ажилд хэвлэлийн тоймын гүйцэтгэх үүрэг 5. Хэвлэлийн тойм бичих арга загвар 6. Critical reading – шүүмжлэлттэйгээр буюу анализ хийж бүтээлийг унших 7. Хэвлэлийн тойм хайх аргууд
 9. 9. ÕÝÂËÝËÈÉÍ ÒÎÉÌ ÃÝÄÝà ÍÜ…  Òóõàéí ñóäëàæ áóé ñýäâèéí òàëààðõ ñóäëàà÷èéí îíîëûí ìýäëýã  ªìíº õèéãäñýí ñóäàëãààíû àæëóóäûí òàëààðõ ìýäýýëýë  Ñóäàëãààíû àæèë õèéõ ¿íäýñëýë
 10. 10. ÕÝÂËÝËÈÉÍ ÒÎÉÌ ÃÝÄÝà ÍÜ.... •Óðüä íü õèéãäñýí1 ñóäàëãààíû àæëóóä, ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæèë á¿ðèéí òàëààðõ òàéëáàð áèø •Óðüä íü õèéãäñýí2 ñóäàëãààíû àæëóóäûã äàõèí äàâòàí áè÷èõ хуулан бичлэг áèø •Ýðäýì øèíæèëãýýíèé3 á¿òýýë, ºã¿¿ëë¿¿äèéí òîâ÷ àãóóëãа, нэгдсэн õóðààíãóé юм
 11. 11. ÕÝÂËÝËÈÉÍ ÒÎÉÌÛà ÑÓÄËÀÕÄÀÀ • Ìýäýýëëèéí ýõ ñóðâàëæóóäûã õàéæ îëîх •Ñîнãîсон бђтээл, ºã¿¿ëýë á¿ðèéã ø¿¿ìæëýëòýéãýýð (critically analyze) áóþó ¿íýëýëò ä¿ãíýëò ºã÷ óíøèõ •Õýâëýëèéí òîéì áè÷èõ òºëºâëºãºº, çàãâàð ãàðãàõ •Õýâëýëèéí òîéì áè÷èõ •Õýâëýëèéí òîéìûã òîâ÷ëîõ •Õýâëýëèéí òîéìûã àøèãëàí ººðèéí ñóäàëãààíû àæëûí ¿íäýñëýëýý ãàðãàõ
 12. 12. ÕÝÂЛÝËÈÉÍ ÒÎÉÌ, ÝÕ ÑÓÐÂÀËÆÓÓÄÛÃ ÕÀÉÕ THE TREE DIAGRAM subtopic subtopic subtopic subtopic subtopic subtopic subtopic Topic
 13. 13. СЭДЭВ: ЧИХРИЙН ШИЖИНГИЙН ҮЕИЙН НЕВРОПАТИЙН ТАРХАЛТ, ЭРСДЭЛТ ХҮЧИН ЗҮЙЛС, ОНОШЛОГОО, ЭМЧИЛГЭЭХэвлэлийн тойм:- ЧШ-ийн невропати- ЧШН-ийн тархалт дэлхий дахинд- ЧШН-ийн тархалт монголд- ЧШН-ийн эмгэг жам- Эрсдэлт хүчин зүйлс- Ангилал- Эмнэл зүй- Оношлогоо- Эмчилгээ
 14. 14. ХЭВЛЭЛИЙН ТОЙМ СУДЛАХ ЗОРИЛГО Судалгааны ажлын талаар ерөнхий ойлголттой болох Сонирхсон салбар, судалгааны ажилтай холбоотой мэдээлэл авах Судалгааны эрэлт хэрэгцээ байгаа эсэхийг судлах Судалгааны үндэслэлийг гаргах Ерөнхий мэдлэгийн хүрээг нэмэх (онол/арга зүй)
 15. 15. СОНИРХСОН СЭДВЭЭРЭЭ БҮТЭЭЛ ХАЙХ ЭХ СУРВАЛЖУУД Эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүд /гадаад, дотоод/ Номын сангууд /ЭМШУИС, Эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, эмнэлгүүд/ Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн хураангуй Судлаач Судалгааны баг Судалгааны байгууллага
 16. 16. СУДАЛГААНЫ АЖËÛÍ ÄÝÑ ÄÀÐÀÀËÀË
 17. 17. ÕÝÂËÝËÈÉÍ ÒÎÉÌ ÑÓÄËÀÕ ЯÀÃÀÀÄ?, ÕÝÇÝÝ?1. Ñýäýâ ñîíãîõ  Øèíýëýã, ñîíèðõîëòîé ñýäýâ õàéõ  Ñýäýâ äàâõàðäñàí ýñýõèéã ñóäëàõ2. Çîðèëãî çîðèëòîî òîäîðõîéëîõ, òààìàãëàë äýâø¿¿ëýõ  Õýìæèãäýõ¿éö áàéõ  Øèíæëýõ óõààí÷ áàéõ  Òîâ÷ òîäîðõîé îíîâ÷òîé áàéõ
 18. 18. ÕÝÂËÝËÈÉÍ ÒÎÉÌ ÑÓÄËÀÕ ЯÀÃÀÀÄ?, ÕÝÇÝÝ?3. Ñóäàëãààíû àðãà, àðãà÷ëàëàà áîëîâñðóóëàõ  Àðãà, çàãâàð  Õàìðàõ õ¿ðýý áà ò¿¿âðèéí õýìæýý, ò¿¿âýðëýõ àðãà  Ñóäàëãààíä îðóóëàõ áà õàñàõ øàëãóóð  Ìýäýý ìàòåðèàë öóãëóóëàõ àðãóóä  Òîîí àðãà: Àñóóìæ ×àíàðûí àðãà: ÿðèëöëàãà  Õýìæèëò¿¿ä: ªíäºð, æèí, ÁÌÁ-èéí õýìæèëò¿¿ä  Ñîðüö öóãëóóëàõ, ëàá. Øèíæèëãýý  Áàãàæèéí øèíæèëãýý: ÝÕÎ, Ðåíòãåí, MRI  Статистик боловсруулалтын аргууд4. Судалгааны ђр дђнг илэрхийлэх /хђснэгт, зураг/, тайлбарлах
 19. 19. ÕÝÂËÝËÈÉÍ ÒÎÉÌ ÑÓÄËÀÕ ЯÀÃÀÀÄ?, ÕÝÇÝÝ?5. Хэлцэмж бичих  Судалгааны ђр дђнд ђнэлэлт дђгнэлт єгєх  Бусад судалгааны ажлуудтай харьцуулах  Дотоод  Гадаад  Давуу болон дутагдалтай тал6. Ном зђй  Ном зђй бичих загвар  Бусад судалгааны ажлуудын талаарх мэдээлэл
 20. 20. ÕÝÂËÝËÈÉÍ ÒÎÉÌ ÑÓÄËÀÕÒîäîðõîé íýã ñýäâýýð ч ãýñýí äîòîîäûí áîëîíîëîí óëñûí õýâëýë, ýðäýì øèíæèëãýýíèéñýòã¿¿ë¿¿äýä ìàø îëîí á¿òýýë¿¿ä õýâëýãäñýíáàéäàã óчðààñ тэр бђх бђтээлђђдийг ìýääýã áàéõíü õ¿íäðýëòýé áàéäàã - хэвлэлийн тоймтойбайнга танилцах шаардлагатайªºðèéí ñóäàëãààíû àæèëòàé õîëáîîòîé ¿íýíáîäèò ìýäýýëëèéã õàéæ îëîõ, ÿëãàæàíãèëàõ, îéëãîí ñóäëàõ ¿éë ÿâö íü íèëýýä èõòóðøëàãà øààðääàã ñóäëààч õ¿íä çàéëøã¿é áàéõ¸ñòîé чóõàë чàäâàð þì.
 21. 21. ÕÝÂËÝËÈÉÍ ÒÎÉÌ ÑÓÄËÀÕ Ãýâ÷ ýíý èõ õºäºëìºðèéí ä¿íä îëñîí á¿òýýë, ìàòåðèàëòàé èæèë òºñòýé ñóäàëãàà õèéõ ¿åä ñóäàëãààã òºëºâëºõ, àðãà àðãà÷ëàëûã áîëîâñðóóëàõàä ÷óõàë ìàòåðèàë áîëäîã. Õýâëýëèéí òîéìòîé òàíèëöàõ íýã àðãà áîë ýðäýì øèíæèëãýýíèé ºã¿¿ëë¿¿äèéã ýõëýýä ºðãºí õ¿ðýýòýé 5 á¿ëýã áîëãîí àíãèëàõ õýðýãòýé.
 22. 22. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ÑÀËÁÀÐÛÍ ÈÕÝÍÕ Ұÿ¿ËË¿¿Ä ÍÜ: ѓâ÷íèé ýìãýã æàì Гàçàðç¿éí áàéðøèë, тархалт Шàëòãààí, эрсдэлт хђчин зђйлс Эì÷èëãýý Оíîøëîãîîíû арга, техникђђдийг ñóäëàñàí áàéäàã.
 23. 23.  Шүүмжлэлт уншлага, үнэлгээ дүгнэлт өгч бүтээлийг унших Маш олон эх сурвалж, хэвлэлийн тоймоо зөв, сайн бүтээлийг сонгож ашиглах  Дотоод  Гадаад /200 жилд, 21 сая/  Cardiovascular disease  Pubmed.com  Cardiovascular disease key word – Үр дүн: Нийт 1,728,579 бүтээл
 24. 24. ØҮҮÌÆËÝËÒ ÓÍØËÀÃÀ ÕÈÉÕ /CRITICAL READING/ Abstract Ñóäëàà÷äûí ñóäàëãààíû òàëààðõ òàéëáàð Ñîíèðõîæ áàéãàà ÷èãëýëòýé õîëáîîòîé ýñýõ? Ä¿ãíýëò íü ñóäàëãààíû àæèëòàé õîëáîîòîé ýñýõ? Statement of the Problem Ñýäýâòýé õîëáîîòîé ¯íäýñëýë òîäîðõîé áè÷èãäñýí ýñýõ? Çîðèëãî? À÷ õîëáîãäîë?
 25. 25. ØҮҮÌÆËÝËÒ ÓÍØËÀÃÀ ÕÈÉÕ /CRITICAL READING/ Ñóäàëãààíû çîðèëãî, ñóäëàæ áóé àñóóäàë þó âý? Ñóäàëãààíû ¿ð ä¿í ¿íýí áîäèòîé áîë ìèíèé ñóäàëãààíû àæèëòàé õîëáîîòîé þó? Ñóäàëãààíû ÿìàð àðãà çàãâàðûã àøèãëàñàí áàéíà âý? Ñóäàëãààíä îðîëöîã÷äûí òàëààð: ÿìàð õ¿ì¿¿ñèéã ñóäàëãààíä õàìðóóëñàí áàéíà âý?
 26. 26. ØҮҮÌÆËÝËÒ ÓÍØËÀÃÀ ÕÈÉÕ /CRITICAL READING/ Àðãà ç¿é Ñóäàëãààíû àðãà? Õàìðàõ õ¿ðýý áà ò¿¿âýð? Õýìæèëò¿¿ä? Ñóäàëãààíû ÿâö? ¯ð ä¿í Îíîëûí õóâüä ëîãèê ¿íäýñëýëòýé? ªºðèéí ÷èíü ñóäëàõ ãýæ áóé ñýäâèéí òàëààð ñóäëàà÷äûí ãàðãàñàí ä¿ãíýëò?
 27. 27. ØҮҮÌÆËÝËÒ ÓÍØËÀÃÀ ÕÈÉÕ /CRITICAL READING/ Судалгааны арга:  Òóðøèëò ñóäàëãààíû õóâüä àðãà àðãà÷ëàëûã òîäîðõîé äýëãýðýíã¿é áè÷ñýí ýñýõ?  Àæèãëàëòûí ñóäàëãààíû õóâüä ñóäàëãààíû àðãà àðãà÷ëàëûã äýëãýðýíã¿é òîäîðõîé áè÷ñýí ýñýõ Ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íã õýðõýí èëýðõèéëñýí áàéíà? Ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íã õýðõýí ä¿ãíýæ òàéëáàðëàñàí áàéíà? Ýöñèéí ¿íýëãýý
 28. 28. ØҮҮÌÆËÝËÒ ÓÍØËÀÃÀ ÕÈÉÕ /CRITICAL READING/ Õýëöýìæ Òîäîðõîé, îéëãîìæòîé áè÷ñýí ýñýõ? Ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íä øèíæëýõ óõààíû ¿íäýñëýëòýé òàéëáàð ºãñºí ýñýõ? Ñóäàëãààíû à÷ õîëáîãäëûã òàéëáàðëàñàí óó? Ǻâëºìæ ãàðãàñàí ýñýõ? ¯ð ä¿í ïðàêòèêò õýðõýí íýâòðýõ òàëààð? Ä¿ãíýëò Òà øèíýýð þó ñóðàâ? Îëæ àâñàí øèíý ìýäëýãýý áè÷èõ
 29. 29. 1. ÑÓÄÀËÃÀÀÍÛ ÇÎÐÈËÃÎ, ÑÓÄËÀÆ ÁÓÉ ÀÑÓÓÄÀË ÞÓ ÂÝ? Ýõíèéàëõàì áîë ñóäàëãààíû çîðèëãûã òîäîðõîéëîõ. ªºðººð õýëáýë ñóäëàà÷èéí õàðèóëàõûã îðîëäîæ áóé àñóóëò áóþó øàëãàæ áàéãàà òààìàãëàëûã òîäîðõîéëíî. ѓєрийн судалгаатай ижил байна уу...
 30. 30. 2. ÑÓÄÀËÃÀÀÍÛ ¿Ð Ä¿Í ¿ÍÝÍ ÁÎÄÈÒÎÉ ÁÎËÌÈÍÈÉ ÑÓÄÀËÃÀÀÍÛ ÀÆÈËÒÀÉ ÕÎËÁÎÎÒÎÉ ÞÓ? Õýðýâ òèéì áîë ¿ðãýëæë¿¿ëýí óíøèíà Õýðýâ ¿ã¿é áîë ººð á¿òýýë óíøèíà
 31. 31. 3. ÑÓÄÀËÃÀÀÍÛ ЯÌÀÐ ÀÐÃÀ ÇÀÃÂÀÐÛà ÀØÈÃËÀÑÀÍ ÁÀÉÍÀ ÂÝ? Àãøèíãèéí ñóäàëãàà àëèâàà ºâ÷èí ýìãýãèéí áîëîí ýðñäëýò õ¿÷èí ç¿éëñèéí òàðõàëòûã ñóäàëäàã. Êîãîðò ñóäàëãààíû àðãà íü ºâ÷íèé ýìãýã æàì, ÿâö, òàâèëàí, øàëòãààíûã ñóäëàäàã. Òîõèîëäîë-õÿíàëòûí áîëîí êîãîðò ñóäàëãààíû àðãóóä íü øàëòãààíû õ¿÷èí ç¿éëñ, ýðñäýëò õ¿÷èí ç¿éëñèéã ñóäëàäàã. Ñàíàìñàðã¿é ñîíãîëòòîé, õÿíàëòòàé, ýìíýë ç¿éí òóðøèëò ñóäàëãàà íü ýì÷èëãýýíèé àðãà áîëîí èíòåðâåíöèéí ¿ð ä¿íã ñóäëàäàã.
 32. 32. 4. ÑÓÄÀËÃÀÀÍÄ ÎÐÎËÖÎÃ÷ÄÛÍ ÒÀËÀÀÐ, ЯÌÀÐ Õ¿Ì¿¿ÑÈÉà ÑÓÄÀËÃÀÀÍÄ ÕÀÌÐÓÓËÑÀÍ ÁÀÉÍÀ ÂÝ? Ñóäàëãààíä îðóóëàõ áà õàñàõ øàëãóóð íü þó âý? Ñóäàëãààíä îðëöîã÷äûã ýõ îëîíëîã õ¿í àìààñ ñîíãîæ àâñàí ýñýõ Õýðýâ ¿ã¿é áîë ÿàãààä? Ò¿¿âðèéã ÿìàð àðãààð ñîíãîñîí áàéíà?  ñàíàìñàðã¿é ò¿¿âðèéí àðãà  ñèñòåì÷èëñýí ò¿¿âýðëýëò  ñàéí äóðûí ò¿¿âýðëýëт
 33. 33. 4. ÑÓÄÀËÃÀÀÍÄ ÎÐÎËÖÎÃ÷ÄÛÍ ÒÀËÀÀÐ, ЯÌÀÐ Õ¿Ì¿¿ÑÈÉà ÑÓÄÀËÃÀÀÍÄ ÕÀÌÐÓÓËÑÀÍ ÁÀÉÍÀ ÂÝ? Ñóäàëãààíä îðîëöîã÷äûã ñîíãîõîä ÿìàð àëäàà ãàðñàí áàéæ áîëîõ âý? Ñóäàëãààíû çîðèëãûã áèåë¿¿ëýõýä õàíãàëòòàé òîоíû ò¿¿âðèéã ñîíãîñîí ýñýõ
 34. 34. ÒÓÐØÈËÒ ÑÓÄÀËÃÀÀÍÛ ÕÓÂÜÄ ÀÐÃÀ ÀÐÃÀ÷ËÀËÛà ÒÎÄÎÐÕÎÉ ÄÝËÃÝÐÝÍÃ¿É ÁÈ÷ÑÝÍ ÝÑÝÕ Ñóäàëãààíä îðîëöîã÷äûã ýì÷èëãýýíèé áóþó èíòåðâåíöèéí á¿ëýãò яаж ñîíãîñîí áàéíà:  ñàíàìñàðã¿éãýýð ñîíãîñîí óó  ýñâýë ººð àðãààð õóâààðèëñàí óó? Òóðøèëòûí á¿ëãèéã ÿìàð á¿ëýãòýé õàðüöóóëñàí áý? Ïëàöåáî, ýì÷èëãýýã¿é õÿíàëò, àлü àëü íü ýñâýë ÿìàð ÷ õÿíàëòã¿é? Ýì÷èëãýýí¿¿äèéã ÿàæ õàðüöóóëñàí áàéíà? Õýìæèëò¿¿äèéã õèéõäýý ÷àíàðûí õÿíàëò òàâüñàí ýñýõ? ÷àíàðûí øààðäëàãà õàíãàñàí ýñýõ
 35. 35. СТАТИСТИК БОЛОВСРУУЛАЛТ Ñòàòèñòèê áîëîâñðóóëàëòûí àðãûã çºâ õýðýãëýñýí ýñýõ, àðãà ç¿éí õýñýãò ñòàòèñòèê øèíæèëãýýíèé ÿìàð àðãà õýðýãëýñíýý òîäîðõîé òàéëáàðëàæ áè÷ñýí ýñýõ ¯ð äàãàâàð áîëîí íºëººëëèéã çºâ ¿íýëñýí ýñýõ Ñóäëàæ áóé á¿ëã¿¿äèéí õîîðîíä ñòàтèñòèê ¿íýí ìàãàäòàé ÿëãàà àæèãëàãäñàí ýñýõ ßëãàà íü ñòàèñòèê ¿íýí ìàãàäëàëã¿é áîëîâ÷ íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí õóâüä, õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí õóâüä à÷ õîëáîãäîë á¿õèé ÿëãàà ìºí ¿¿? Ýíý íü èë¿¿ ºðãºí õ¿ðýýòýé ñóäàëãàà øààðäëàãàòàé áàéãààã èëýðõèéëýõ áîëîìæòîé
 36. 36. ÀÆÈÃËÀËÒÛÍ ÑÓÄÀËÃÀÀÍÛ ÕÓÂÜÄ ÑÓÄÀËÃÀÀÍÛ ÀÐÃÀ ÀÐÃÀ÷ËÀËÛà ÄÝËÃÝÐÝÍÃ¿É ÒÎÄÎÐÕÎÉ ÁÈ÷ÑÝÍ ÝÑÝÕ: Ìýäýý ìàòåðèàë öóãëóóëñàí àðãà íü çºâ ýñýõ (Àñóóìæ, pre-test) Ñóäàëãààíä îðîëöîõã¿é áàéõ áîëîí ìýäýýëýë äóòóó àâñàí òîõèîëäîëä ÿìàð àðãà õýìæýý àâñàí
 37. 37.  КОХОРТ СУДАЛГАА  Õýðýâ êîõîðò ñóäàëãàà õèéñýí áîë ñóäàëãààíû ýöýñò íèéò ñóäàëãààíä îðîëöîã÷äûí õýäýí õóâèéã õàìðóóëñàí áóþó õýäýí õóâèéã íü ã¿éöýä äàãàæ ñóäëàæ ÷àäñàí áàéíà? ÒÎÕÈÎËÄÎË-ÕŸÍÀËÒÛÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ  Õýðýâ òîõèîëäîë-õÿíàëòûí ñóäàëãàà õèéñýí áîë òîõèîëäëûí á¿ëýãò òîõèðñîí õÿíàëòûí á¿ëãèéã ñîíãîæ ÷àäñàí ýñýõ, òîäîðõîé øèíæ¿¿äýýðýý èæèë áàéæ ÷àäñàí ýñýõ
 38. 38. ÑÓÄÀËÃÀÀÍÛ ¿Ð Ä¿Íà ÕÝÐÕÝÍ ÈËÝÐÕÈÉËÑÝÍ ÁÀÉÍÀ? Õ¿ñíýãò áîëîí çóðàã õàíãàëòòàé áºãººä çºâ èëýðõèéëýãäñýí ýñýõ Ñóäàëãààíû òîî áàðèìò ¿íýí çºâ, á¿õ ñóäàëãààíä îðîëöîã÷äûí òàëààðõ ìýäýýëýë áàéãàà ýñýõ ¯ç¿¿ëýëòèéí äóíäàæ óòãûã ñòàíäàðò õàçàéëò, èòãýõ èíòåðâàë áîëîí áóñàä õýìæèãäýõ¿¿í¿¿äýýð íü çºâ èëýðõèéëñýí ýñýõ
 39. 39. ÑÓÄÀËÃÀÀÍÛ ¿Ð Ä¿Íà ÕÝÐÕÝÍ Ä¿ÃÍÝÆ ÒÀÉËÁÀÐËÀÑÀÍ ÁÀÉÍÀ? Õýðýâ äýýðõ àñóóäëóóäûí äàãóó á¿òýýëòýé òàíèëöààä òà òóõàéí ñóäàëãààíû àæëûã ¿íýí áîäèòîé õèéãäñýí, ººðèéí ñóäàëãààíû àæèëòàé õîëáîîòîé ãýæ ¿çýæ áàéãàà áîë öààø íü ¿ðãýëæë¿¿ëýõ õýðýãòýé.
 40. 40. ÀÆÈÃËÀËÒÛÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ Ñóäàëãààíû ¿ð ä¿í ýõ îëîíëîã õ¿í àìûã òºëººëæ ÷àäàæ áàéíà óó, òàíû õ¿ëýýæ òààìàãëàæ áàéñàí ¿ð ä¿í ìºí ¿¿? Ñóäëàà÷èä íºëººëºëä ºðòñºí áîëîí ºðòººã¿é á¿ëã¿¿äèéí õîîðîíä ìºí òîõèîëäëûí áîëîí õÿíàëòûí á¿ëã¿¿äèéí õîîðîíä ÿëãàà èëð¿¿ëñýí ýñýõ Ñóäàëãààíä 1 áà 2-ð òºðëèéí àëäààã õÿíàæ ÷àäñàí ýñýõ, ýäãýýð àëäààíóóä íü ñóäàëãààíû ¿ð ä¿í áóðóó ãàðàõàä øóóä íºëººëäºã
 41. 41. ÝÖÑÈÉÍ ¿ÍÝËÃÝÝÑóäàëãààíû ¿ð ä¿íãýýð íîòîëãîî á¿ðä¿¿ëýõèéí òóëä òà äàðààõü àñóóëòóóäûã àñóóõ õýðýãòýé: Ñóäàëãàà çîðèëãî çîðèëòîî áèåë¿¿ëæ ÷àäñàí óó? Ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íä ÿìàð òàéëáàðóóä áàéæ áîëîõ âý? Ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íä ¿íäýñëýí çºâëºмж боловсруулсан ýñýõ Ñóäàëãààíû çîðèëãî çîðèëòîî áèåë¿¿ëýõèéí òóëä ñóäëàà÷ õàíãàëòòàé õè÷ýýë ç¿òãýë ãàðãàñàí ýñýõ
 42. 42. ÝÖÑÈÉÍ ¿ÍÝËÃÝÝ Ñóäàëãààíû àðãà àðãà÷ëàëûã èë¿¿ ñàéæðóóëæ áîëîõ áàéñàí óó Ñóäàëãààíä ýöñèéí ¿íýëýëò ä¿ãíýëò ºãºõºä çàðèì ìýäýýëýë õàíãàëòã¿é áóþó äóòóó áàéíà óó? Ñóäëàà÷ ºìíº íü õèéãäýæ áàéñàí èæèë òºñòýé ñóäàëãààíû àæëóóäòàé òàíèëöàæ á¿òýýëäýý òóñãàñàí áàéíà óó?
 43. 43. ÕÝÐÝ ÒÀ ÓÍØÑÀÍ ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ БҮТЭЭЛДЭЭ Сýòãýë õàíàìæòàé ёíýí áîäèòîé ¿ð ä¿í ãàðãàñàí Мèíèé ñóäàëãààíû àæèëòàé õîëáîîòîé áàéíà ãýæ ¿çâýë ýíý á¿òýýëèéã ººðèéí àæèëäàà àøèãëàõ áîëîìæòîé.
 44. 44. ÕÝÂËÝËÈÉÍ ÒÎÉÌ ÁÈ÷ÈÕ ÇÀÃÂÀÐДиссертаци ЭМШУИС-ийн ДМА-ны диссертаци бичих журамЭрдэм шинжилгээний сэтгүүл Сэтгђђлийн журам /Зохиогчдод зориулсан журам/ APA style & format AMA Manual of Style The MLA Style Manual
 45. 45. ÕÝÂËÝËÈÉÍ ÒÎÉÌÛà ÁÈ÷ÈÕ Òóõàéí ñýäâèéí òàëààðõ òîéì ìýäýýëýë, òàíèëöóóëãààð ýõýëæ, õóðààíãóé áóþó òîâ÷ëîëîîð äóóñãàõ Ñóäàëãààíû ñýäýâ áà äýä ñýäâ¿¿äèéã õîîðîíä íü õîëáîæ ºãºõ Èøëýë àâàõ
 46. 46. ÕÝÂËÝËÈÉÍ ÒÎÉÌÛà ÁÈ÷ÈÕ Èøëýë òàòñàí ýõ ñóðâàëæóóäûã çààâàë òàâèõ Ñóäàëãààíû ñýäýâ, äýä ñýäâèéí òàëààðõ ººðèéí ìýäëýãèéã òóñãàæ ºãºõ Äýä ñýäâ¿ђäèéí òàëààð õóðààíãóéëàí áè÷èõ Íýã äýä ñýäâýýñ íºãºº äýä ñýäýâ ð¿¿ øèëæèõäýý àãóóëãûí õóâüä õîëáîîòîé, îéëãîìæòîé áàéëãàõ
 47. 47. ХЭВЛЭЛИЙН ТОЙМ, ЭХ СУРВАЛЖУУД ХАЙХ АРГА Medline хайлт (урьдчилсан) Нилээд хэдэн судалгааны ажил унших хэрэгтэй  Докторын зэрэг горилсон бђтээл туурвихад 100 дээш бђтээл унших  Эрдэм шинжилгээний єгђђлэл Тђлхђђр ђгээ боловсруулна  Хайлтандаа ашиглах тђлхђђр ђгээ бичнэ Хуудсын тєгсгєлд номзђйгээ бичиж байх. Энэ нь таны цагийг хэмнэх бєгєєд хуулах явцад гарах алдааг байгасгана.  ENDNOTE Тђлхђђр ђгээ ашиглан єєр бусад Medline хайлт хийх
 48. 48. ХЭВЛЭЛИЙН ТОЙМ, ЭХ СУРВАЛЖУУД ХАЙХ АРГА Номын сангаас холбогдох эрдэм шинжилгээний бђтээлийг бүтэн эхээр нь олох хэрэгтэй (full-text хэлбэрээр нь авах) Шинжлэх Ухаанч Ишлэл авах хэрэгтэй (шинжлэх ухааны веб) Ашиглах материал  Ном, сурах бичиг  Нэг сэдэвт бђтээл  Дотоодын эрдэм шинжилгээний єгђђллђђд  Олон улсын peer-reviewed сэтгђђлд хэвлэгдсэн САЙН судалгаа  Мета-анализуудыг  Review article ашиглах хэрэгтэй
 49. 49. БҮТЭЭЛ СОНГОХ Өөрийн үнэлэлт дүгнэлтийг хийж зөв унших 6000 гаруй сэтгүүл, электрон ном 21 сая бүтээл
 50. 50. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ, НОМ ХАЙХ ЭЛЕКТРОН САНГУУД How to publish an article  http://www.word-medex.com.au/  Word-Medex has prepared a website demonstrating how to set up a page number header for your manuscript. Free medical journals on the internet  http://www.bmj.com/ (The British Medical Journal has really good resources)  http://www.who.int/bulletin/ (WHO Bulletin)  http://www.freemedicaljournals.com/  All of the BMC journals.  http://www.lcls.lib.il.us/ste/ejournals.htm Primary care journals  http://www.uib.no/isf/guide/journal.htm  http://www.medweb.emory.edu/MedWeb/
 51. 51. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ, НОМ ХАЙХ ЭЛЕКТРОН САНГУУД Free full text journals  http://www.word-medex.com.au/formatting/journals.htm  http://www.umlib.um.edu.my/Free_J_Full-Text.htm  http://www.umlib.um.edu.my/Free_J_Full-Text.htm Medical Dictionaries, glossaries  http://allserv.rug.ac.be/~rvdstich/eugloss/welcome.html  http://allserv.rug.ac.be/~rvdstich/eugloss/EN/lijst.html  http://www.medterms.com/script/main/hp.asp  http://cancerweb.ncl.ac.uk/omd/  http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/mplusdictionary.html Merck Manual (Free reference book)  http://www.merck.com/pubs/mmanual/  http://www.merckmedicus.com/pp/us/hcp/hcp_home.jsp?t=M MEMLNJM0902_001600
 52. 52. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ, НОМ ХАЙХ ЭЛЕКТРОН САНГУУД Онлайн анагаахын номнууд  http://freebooks4doctors.com/  Internet books and journals  http://www.healthinternetwork.org/scipub.php?j_init=m:  http://www.healthnet.org/essential-links/fulltext-e-books.html  http://www.healthnet.org/essential-links/fulltext-e-journals.html NHMRC/ Dept Health Ethics Guidelines  http://www.nhmrc.gov.au/publications/ehome.htm Хоол тэжээлийн хэвлэлђђд  http://www.nhmrc.gov.au/publications/nhome.htm Хоол тэжээлийн хэвлэлђђд (older publications ѕe.g. folate)  http://www.nhmrc.gov.au/rescinded/nhome.htm Health Dept Nutrition and Breastfeeding docs  http://www.health.gov.au/pubhlth/publicat/phys.htm
 53. 53. PUBMED NIH, NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE Эрђђлмэндийн салбарын дэлхийн хамгийн том мэдээллийн сан  6300 гаруй олон улсын тђвшинд хђлээн зєвшєєрєгдсєн сэтгђђл, ном  20,000,000 гаруй бђтээл
 54. 54. 55
 55. 55. HINARI, WHO HINARI@WHO.INT 2001 ОНООС

×