EL RENAIXEMENTEL RENAIXEMENTEL RENAIXEMENTEL RENAIXEMENT
1.11.11.11.1 INTRODUCCIINTRODUCCIINTRODUCCIINTRODUCCIÓÓÓÓ
1.1.1 Què vol dir “Renaixament”?
1.1.2 Entorn Històric
1.1.3 Cro...
1.1.1 Qu1.1.1 Qu1.1.1 Qu1.1.1 Quèèèè vol dirvol dirvol dirvol dir ““““RenaixementRenaixementRenaixementRenaixement””””????...
1.1.21.1.21.1.21.1.2 Entorn HistòricEntorn HistòricEntorn HistòricEntorn Històric
Trets caracterTrets caracterTrets caract...
1.1.31.1.31.1.31.1.3 CronologiaCronologiaCronologiaCronologia
El Renaixement va néixer a Itàlia a principis del segle XV
i...
1.1.4 Humanisme i Renaixement1.1.4 Humanisme i Renaixement1.1.4 Humanisme i Renaixement1.1.4 Humanisme i Renaixement
Human...
Clientela de lClientela de lClientela de lClientela de l’’’’Art. ElArt. ElArt. ElArt. El MecenatgeMecenatgeMecenatgeMecena...
LaLaLaLa consideraciconsideraciconsideraciconsideracióóóó social de lsocial de lsocial de lsocial de l’’’’artistaartistaar...
1.1.51.1.51.1.51.1.5 CaracterCaracterCaracterCaracteríííístiques definitòries destiques definitòries destiques definitòrie...
Perspectiva LinealPerspectiva LinealPerspectiva LinealPerspectiva Lineal
Leonardo, Sant Sopar. (1495-1497)
Darrer Sopar. Sant Angelo in
Formis
Leonardo. Sant
Sopar
Art Antic com ideal de bellesa
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Renaixement introduccio

161 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
161
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Renaixement introduccio

 1. 1. EL RENAIXEMENTEL RENAIXEMENTEL RENAIXEMENTEL RENAIXEMENT
 2. 2. 1.11.11.11.1 INTRODUCCIINTRODUCCIINTRODUCCIINTRODUCCIÓÓÓÓ 1.1.1 Què vol dir “Renaixament”? 1.1.2 Entorn Històric 1.1.3 Cronologia 1.1.4 Humanisme i Renaixement. La consideració social de l’artista. El mecenatge 1.1.5 Característiques definitòries de l’Art Renaixentista.
 3. 3. 1.1.1 Qu1.1.1 Qu1.1.1 Qu1.1.1 Quèèèè vol dirvol dirvol dirvol dir ““““RenaixementRenaixementRenaixementRenaixement””””???? El Renaixement sorgeix a FlorFlorFlorFlorèèèència al segle XVncia al segle XVncia al segle XVncia al segle XV, en un període de prosperitat econòmica i de grans mecenes (ex. família dels Medici). Ben aviat es va expandir per les ciutats italianes: Venècia, Milà, Màntua, Urbino… i sobretot a Roma. «Renaixement» va ser l'orgullosa autodenominaciautodenominaciautodenominaciautodenominacióóóó que els teòrics i artistes adoptaren en impulsar el que pretenien que fos un ««««rererere----naixementnaixementnaixementnaixement»»»» dels ideals estdels ideals estdels ideals estdels ideals estèèèèticsticsticstics del mdel mdel mdel móóóónnnn grecoromgrecoromgrecoromgrecoromàààà.
 4. 4. 1.1.21.1.21.1.21.1.2 Entorn HistòricEntorn HistòricEntorn HistòricEntorn Històric Trets caracterTrets caracterTrets caracterTrets caracteríííísticssticssticsstics deldeldeldel paspaspaspas dededede llll’’’’Edat MitjanaEdat MitjanaEdat MitjanaEdat Mitjana a laa laa laa la ModernitatModernitatModernitatModernitat:::: El resorgiment del comerç i de la vida urbana Aparició de la burgesia Formació de poders monàrquics forts Grans descobriments geogràfics Difusió de la filosofia clàssica. Humanisme Impuls dels coneixements científics Desenvolupament de les Universitats i aparició de l’Impremta
 5. 5. 1.1.31.1.31.1.31.1.3 CronologiaCronologiaCronologiaCronologia El Renaixement va néixer a Itàlia a principis del segle XV i es va desenvolupar paral·lelament a l’expansió econòmica i comercial dels segles XV i XVI. TresTresTresTres gransgransgransgrans Fases:Fases:Fases:Fases: 1)1)1)1) PrimerPrimerPrimerPrimer RenaixementRenaixementRenaixementRenaixement oooo QuattrocentoQuattrocentoQuattrocentoQuattrocento (segle XV) 2)2)2)2) Alt RenaixementAlt RenaixementAlt RenaixementAlt Renaixement oooo CinquecentoCinquecentoCinquecentoCinquecento (primer terç del segle XVI). Al final del segle XV el Renaixement es va escampar per diverses ciutats d’Itàlia i d’Europa i la capital de l’art passà de Florència a Roma. 3)3)3)3) ManierismeManierismeManierismeManierisme i difusió del Renaixement a la resta d’Europa: segle XVI.
 6. 6. 1.1.4 Humanisme i Renaixement1.1.4 Humanisme i Renaixement1.1.4 Humanisme i Renaixement1.1.4 Humanisme i Renaixement HumanismeHumanismeHumanismeHumanisme: L’ésser humà és el centre de totes les reflexions. Redescobriment de l’herència cultural i artística de l’Antiguitat greco-romana. EDAT MITJANAEDAT MITJANAEDAT MITJANAEDAT MITJANA RENAIXEMENTRENAIXEMENTRENAIXEMENTRENAIXEMENT TeocentrismeTeocentrismeTeocentrismeTeocentrisme ((((DDDDééééuuuu)))) AntropocentrismeAntropocentrismeAntropocentrismeAntropocentrisme ((((HomeHomeHomeHome))))
 7. 7. Clientela de lClientela de lClientela de lClientela de l’’’’Art. ElArt. ElArt. ElArt. El MecenatgeMecenatgeMecenatgeMecenatge EDAT MITJANAEDAT MITJANAEDAT MITJANAEDAT MITJANA RENAIXEMENTRENAIXEMENTRENAIXEMENTRENAIXEMENT ComitentComitentComitentComitent MecenesMecenesMecenesMecenes Els MecenesMecenesMecenesMecenes (Prínceps, Papes, cardenals, nobles, gremis, ajuntaments…) juguen un paper decisiu: protegeixen l’art per demostrar i augmentar el seu poder, i despertar la nova consciència humanista. Destaquen els Medicis a Florència, el Papa Juli II a Roma...
 8. 8. LaLaLaLa consideraciconsideraciconsideraciconsideracióóóó social de lsocial de lsocial de lsocial de l’’’’artistaartistaartistaartista EDAT MITJANAEDAT MITJANAEDAT MITJANAEDAT MITJANA RENAIXEMENTRENAIXEMENTRENAIXEMENTRENAIXEMENT ArtesArtesArtesArtesàààà ““““ArtistaArtistaArtistaArtista”””” Treballador “manual” Persona “intel·lectual”
 9. 9. 1.1.51.1.51.1.51.1.5 CaracterCaracterCaracterCaracteríííístiques definitòries destiques definitòries destiques definitòries destiques definitòries de llll’’’’Art RenaixentistaArt RenaixentistaArt RenaixentistaArt Renaixentista Descobriment i l’aplicació sistemàtica de les lleis de la perspectiva linealperspectiva linealperspectiva linealperspectiva lineal. La consideració de llll’’’’art anticart anticart anticart antic (Grècia i Roma) com acom acom acom a model de bellesamodel de bellesamodel de bellesamodel de bellesa. LLLL’’’’actitud antropocactitud antropocactitud antropocactitud antropocèèèèntricantricantricantrica: L’home és la mesura de totes les coses. Consideració de la naturalesa com a modelnaturalesa com a modelnaturalesa com a modelnaturalesa com a model a partir del qual elaborar models de bellesa.
 10. 10. Perspectiva LinealPerspectiva LinealPerspectiva LinealPerspectiva Lineal Leonardo, Sant Sopar. (1495-1497)
 11. 11. Darrer Sopar. Sant Angelo in Formis Leonardo. Sant Sopar
 12. 12. Art Antic com ideal de bellesa

×