Lei de garantías galicia

341 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
341
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
147
Acciones
Compartido
0
Descargas
7
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Lei de garantías galicia

 1. 1. Lei de Garantías de PrestaciónsSanitarias de GaliciaUn engano que beneficia aprivatización do sistema sanitarioPlataforma SOS Sanidade Publica
 2. 2. Recortes sanitarios coa coarta dacrese• Redución do orzamento sanitario en 1.000millóns de euros en tres anos• Recortes de dereitos, recursos e servizosasistenciais• Desmantelamento das áreas e servizos• Privatización de parcelas do sistema
 3. 3. Atención Hospitalaria• Paralización da actividade dos hospitais polatarde• Desviación de doentes a centros privadosIncremento listas de espera (30% en tres anos)
 4. 4. • Privatización do Novo Hospital de Vigo (PFI),paralizado pola falla de fondos• Abandono da ampliación do Hospital deMontecelo - Pontevedra• Paralización dos Plans Directorios de 7hospitais para reformar os servizosdeteriorados• Paralización da construción de 6 Centros deAlta Resolución• Peche dos laboratorios dos HospitaisComarcais
 5. 5. • Centralización na empresa privada das probasanalíticas avanzadas e innovadoras• Creación dun Anel Radiolóxico, suprimindoradiólogos/as nas urxencias hospitaiscomarcais• Cesión á Sociedade Anónima GALARIA xestióne equipamento tecnolóxico dos hospitaispúblicos• Mantemento do Concerto Singular hospitalprivado POVISA
 6. 6. Atención Primaria• Abandono Plan Mellora AP: Supresión de 915novas prazas e paralización da construción de66 novos centros de saúde• Absorción Atención Primaria por Hospitais(xestión integrada)• Relegar AP á portería dos hospitais para quepoidan seleccionar as/os doentes en funcióndos intereses dos hospitais privatizados.
 7. 7. Privatización Servizos Centrais daConsellaría de Sanidade e SERGAS• Central de Chamadas 112• Plataforma Informática• Central de Compras• Almacenamento e distribución• Planificación novos hospitais• Licitación novas infraestruturas (Novo Hospitalde Vigo) por multinacional PWC• Concursos selección persoal
 8. 8. • Desmantelamento áreas sanitarias: Salnés,Barbanza, Monforte o Barco de Valdeorras,para deixar espazo á competencia e mercado• Peche 5 Centrais de Ambulancias e 1 UCImóbil• Redución prazas persoal sanitario: xubilaciónforzosa aos 65 anos (repoñendo só o 10%)perda 1.700 facultativos/as• Precarización traballadores/as sanitarios conredución salarial do 20% e volta aoscontratos lixo por horas ou días.
 9. 9. Real Decreto 16/2012• Copago receitas das/os pensionistas• Copago próteses, ortesis, cadeiras de roda etrasporte non urxente en ambulancias• Supresión do dereito á atención: mozos/as demáis de 26 anos que non teñan cotizado,amas de casa divorciadas, inmigrantes senpapeis.• Ruptura carteira servizos (pago pola atención)
 10. 10. Obxectivo da Lei de Garantías• Compensar o desgaste do goberno polos recortese o medre das listas de espera con medidas:– Garantir Tempos Máximos de Espera– Libre elección profesionais e centros sanitarios– Aceso á segunda opinión pacientes con enfermidadesgraves• Descapitalizar o sistema público facilitando aoscentros privados a provisión de servizos condiñeiro público
 11. 11. A Lei é un Refrito lexislativo• Conten medidas xa contempladas en lellesestatais e autonómicas (Lei Saude de Galicia)• Engade medidas privatizadoras que camuflacomo ampliación de dereitos• Pretende evitar a mobilización social e odesgaste político do Goberno da Xunta.
 12. 12. Unha gran mentiraCos recortes no gasto, persoal sanitario e pechedos centros por la tardeÉ imposible cumprir o compromiso de 60 días deespera máxima para intervención cirúrxica oude 45 para consultas e probas diagnósticas
 13. 13. Recortes en hospitais públicos• Incrementado as derivacións aos centrosprivados• Aumentas as listas espera• A metade das/os doentes están en listas deespera ocultas (non estruturais)• Moitas listas se pechan por tempo indefinidopara que estes datos non computen
 14. 14. Contidos da Lei1. Garantir tempos máximos de espera2. Libre elección profesional e centro sanitario3. Segunda opinión en enfermidades graves4. Manifestar instrucións previas coidados etratamentos5. Información dereitos e deberes sanitarios
 15. 15. Estas medidas xa existen• Lei Xeral de Sanidade do ano 1986• Lei de Cohesión e Calidade do SNS de 2003• Lei 41/2002 que regula atención do pacientedereitos , obrigas e posibilidade de formularinstrucións previas• Lei Creación do SERGAS, de 1998• Lei Consentimento Informado de 2001• Lei de Saúde de Galicia de 2008.
 16. 16. • Non engade ningún dereito• Incluso recorta dereitos , como na segundaopinión médica.• Artigo 4 consolida o fin da UniversalidadeDereito á Atención da Saúde a restrinxilo aquen poida acreditalo de acordo co RD16/2012
 17. 17. Capítulo II . Tempos máximos deacceso e sistema de garantías
 18. 18. Artigo 5• Espera máxima 60 días para intervenciónscirúrxicas e 45 para consultas externas, probasdiagnósticas e terapéuticas• Unha paradoxa que mostra a falsidade destaproposta– As/os pacientes en listas ocultas son 54% do total– Os tempos de espera aumentaron nun 30% e nun63% nas listas ocultas– En Vigo o 68,3% dos pacientes esperan máis dunano e o 22,8% máis de dous anos.
 19. 19. Lista de Espera Cirúrxica na ÁreaSanitaria de Vigo 1º abril 2013• 19.521 pacientes en lista oficialpublicada• 13.460 listas do Chuvi no aparecen nasestatísticas oficiais
 20. 20. Pacientes lista espera CHUVI
 21. 21. Artículo 7• Quen supere os temposmáximos de espera podeser atendidos en centrospúblicos ou privados entoda a ComunidadeAutónoma• Discrimina as persoas conmenos recursos económicos(desprazarse lonxe do lugarde residencia)• Centros privados querecibirán pacientes en listade espera de centrospúblicos (descapitalizacióndo sistema publico)
 22. 22. Ademais• Quen supere os tempos máximos de esperapoderá ir a hospitais privados, pagar aatención e logo reclamar a factura ao SERGAS• Só as persoas con capacidade económicaelevada poderán facer uso de estaposibilidade• Beneficia a centros privados no concertados
 23. 23. Consecuencias• Descapitalización dos centros públicos quedeberán compartir o orzamento hospitalariocos centros privados• Atraerá a multinacionais sanitarias (comoCAPIO o Ribera Salud en maos de fondos decapital risco internacional) ao instalarse enGalicia (garántenlle a clientela)
 24. 24. Capítulo III. Libre elección deprofesional e centro sanitario
 25. 25. Artigo 11• Libre elección de médico/a, enfermeira/o epediatra en Atención Primaria (AP)circunscríbese ao ámbito do Centro de Saúde• A elección do centro hospitalario paraconsulta ou intervención cirúrxica, poderáfacerse en toda a CCAA
 26. 26. • Poderase elixir calquera hospital paraintervencións cirúrxicas, consultasespecializadas ou probas diagnósticas• Non se poderá elixir a atención urxente edomiciliaria• Os hospitais poderán denegar a atenciónsolicitada nese centro hospitalarioOs/as doentes serán seleccionados/as enfunción dos intereses económicos eempresariais
 27. 27. Carga de profundidade contra o actualmodelo sanitario ao impedir• A planificación dos recursos en función da equidadee as necesidades de cada zona• A equidade polo nivel de renda ou lugar deresidencia• O traballo en equipo multidisciplinario• A lonxitudinalidade e continuidade da asistencia• A integralidade da atención• A coordinación entre os niveis– Atención Primaria e hospitais– Servizos asistenciais e a Saúde pública– A coordinación coa Medicina laboral
 28. 28. Dado que• Rompe o equipo básico de saúde formado pormédico/a-enfermeira/o• Imposibilitará a planificación dos recursos• Impedirá as actuacións de promoción dasaúde e preventivas con base territorial epobocional.
 29. 29. A libre elección de hospital entoda la CCAA• Dirixida a crear espazo para desenvolver omercado e a competencia• Os centros privados grazas ao marketingpoderán atraer clientes rendibles• Conducirá á descapitalización dos centrospúblicos (perderán financiamento)
 30. 30. A competencia entre centros prexudicaráas zonas máis deprimidas e rurais• Deberán atender a unha poboación máisenvellecida e dispersa• As/os doentes crónicos demandan máisatención, ocupan máis tempos as camas e sonmáis custosos de tratar• Terán menos capacidade para competir.
 31. 31. Artigo 14• Establece como criterio de calidade asistenciala relación de pacientes asignados a cadaprofesional, pero no establece a ratio• Preténdese manter a masificación dosCentros de Saúde:– Máis da metade dos cupos teñen máis de 1.500persoas por facultativo/a ou enfermeira/o– O Plan de Mellora xa establecía en 1.250
 32. 32. Capítulo IV. Dereito á segundaopinión médica
 33. 33. Artigo 15• Limita este dereito ao cancro, enfermidadesneurolóxicas e dexenerativas invalídante eenfermidades raras• Supón unha restrición respecto da lexislacióngalega actualmente vixente
 34. 34. Artigo 17• Relega novamente a garantía da mesma aodesenvolvemento dun futuro regulamento• Apraza indefinidamente este tema
 35. 35. Capítulo V. Dereito a establecerinstrucciones preveías
 36. 36. Artigo 20• Garante o dereito a deixar instrucións sobreos coidados e tratamentos que queira recibiren caso de enfermidade terminal.• Sen embargo el articulo 23 apraza isto ácreación dun Rexistro de Instrucións Previas
 37. 37. Capítulo VI . Información: Garantías dainformación sobre dereitos e deberes
 38. 38. Artigo 24• Garante unha información sobre dereitos eobrigas sanitarias que xa se contempla naactual Lei do Consentimento Informado• Sen embargo o Artigo 25 relégao a unregulamento de Sistemas da información quese desenvolverá no futuro
 39. 39. Artigo 29 Establece un Rexistro dePacientes en Espera en Galicia• O rexistro da espera contará a partir daindicación das/os médicas/os especialista• Supón disimular o tempo real de espera• Deixa a responsabilidade do control das listasen maos dos hospitais en detrimento de la AP,próxima ao paciente.• Tamén apraza o tema ao desenvolvemento doprocedemento a outro futuro regulamento.
 40. 40. Conclusións• A Lei carece de motivación• Refrito de lexislación que contempla os dereitosque pretende regular• No se entende a súa tramitación polo procedementode urxencia xa que apraza a concreción dos dereitosao desenvolvemento duns regulamentos a elaborarnun tempo indeterminado• Supón unha manobra de marketing político xa quesimula unha oferta de dereitos a unha poboaciónmaltratada polos recortes sanitarios
 41. 41. • Estes dereitos son imposibles de cumprir no marcode recortes orzamentarios , de recursos humanos etecnolóxicos• A ausencia dunha memoria económica das medidasindica que non se pretende cumprir as propostas.• Atenta contra a universalidade, integridade, aequidade, a racionalidade, a calidade e a eficiencia• É unha tapadeira para camuflar a descapitalización eprivatización dos centros públicos e beneficiar aosector privado
 42. 42. Alternativas• Dotar ao sistema sanitario dun orzamento queresponda as necesidades do sistema sanitario• Actualizar o Plan Mellora de Atención Primaria.• Ampliar o horario dos hospitais con xornada de mañáe tarde para garantir a utilización plena de dosrecursos• Publicación das litaxes de espera estruturais e nonestruturais, establecemento de criteriosconsensuados e transparentes para priorizalas
 43. 43. • Creación dun organismo de control público dadifusión dos recursos tecnolóxicos• Anular os recortes e as privatizaciones• Volver ao financiamento público dos novos centrossanitarios e dos planes de reforma• Anular o contrato do Novo Hospital de Vigo coaconcesionaria por incumprimento.• Planes de racionalización da actividade asistencial:Xestión integrada, guías clínicas, protocolos,baseados na evidencia científica.
 44. 44. • Creación dun organismo de control público dadifusión de recursos tecnolóxicos• Manter as áreas sanitarias como espazo para aplanificación, coordinación xestión integrada eequitativa dos recursos• Anular as áreas de xestión integrada que someten aAtención Primaria ás xerencias hospitalarias• Cubrir as vacantes de persoal producidas nos últimosanos
 45. 45. • Modificar o Plan de Ordenación de Recursoshumanos baseado nos recortes por outro destinadoa cubrir as necesidades de atención.• Dar participación aos profesionais e á poboaciónpara planificar os programas de necesidadesasistenciais.

×