Publicidad

Com presentar un treball de recerca

Arxiver i bibliotecari en Escola Pia de Catalunya
5 de Jun de 2012
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Com presentar un treball de recerca(20)

Publicidad
Publicidad

Com presentar un treball de recerca

 1. Com presentar un treball de recerca Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya
 2. Tria del tema  Ha de ser del teu interès, que et motivi.  Delimita bé la matèria, i així podràs començar a buscar informació.  Intenta que sigui fàcil obtenir informació sobre el tema triat. Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya
 3. Fonts d’informació Les fonts d’informació són aquells recursos o materials que et proporcionen informació per a extreure’n coneixement. Ho són els llibres, les enciclopèdies, els articles de revista, manuals, butlletins, tesis doctorals, pàgines web, etc. Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya
 4. Parts d’un treball de recerca  Portada  Sumari  Introducció i conclusions  Cos del treball  Fotos, esquemes, etc.  Notes a peu de pàgina  Bibliografia  Annexos Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya
 5. Portada  A la portada hi ha d’aparèixer :  El títol del treball  Nom i cognoms de l’alumne/a  Curs  Centre  Tutor/a Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya
 6. Sumari  És el llistat dels apartats que formen el treball.  Al costat del nom de cada part, hi ha d’haver la pàgina corresponent.  No és l’índex! Perquè sinó seria un llistat de paraules ordenades alfabèticament, segons algun criteri (noms propis, de llocs, temes, etc) al final del treball. Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya
 7. Introducció i conclusions  Són els apartats que corresponen a les valoracions personals sobre la confecció del treball i el tema tractat.  La introducció, tot i ser la primera part de text, es recomana escriure-la al final per així poder-hi exposar algun problema sorgit. Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya
 8. Continguts introducció  Elements:  Finalitat del treball (justificació, motivació)  Límits o abast (cronològic, geogràfic, social)  Objectiu/s  Metodologia, tècniques utilitzades  Descripció breu del procés  Fonts d’informació  Aportacions, agraïments Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya
 9. Contingut conclusions  És la última part de collita pròpia.  No confondre-ho amb l’apartat de valoracions personals o d’opinió.  Les conclusions són fruit del que s’ha exposat al cos del treball, resultats, etc. Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya
 10. Cos del treball – 1  És on hi apareix el text principal del treball. És la part més extensa i important.  És aconsellable que tingui com a base un guió previ.  No és necessari començar pel primer apartat.  Repassa-ho amb el diccionari a la mà. Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya
 11. Cos del treball – 2  El text ha d’estar justificat.  Els apartats poden estar numerats de manera jeràrquica. 1. Títol 1.1 Subtítol 1.1.1 Capítols  Assegura’t que s'entén allò que vols dir. Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya
 12. Fotos, esquemes, etc.  Al cos del treball s’hi poden posar fotografies, gràfics, esquemes, etc.  Sempre han d’anar acompanyades del peu de foto on s’hi identifiqui el contingut.  El peu de foto ha d’estar escrit en un cos de lletra més petit que la resta del treball. Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya
 13. Notes a peu de pàgina  Al llarg del treball es poden fer referències a altres textos, però per no fer el text pesat, es poden col·locar al final de pàgina, amb una nota a peu de pàgina.  Al cos del text s’indiquen amb un número correlatiu amb format de subíndex. Ex. : “Les estadístiques asseguren que un 83% de la població té mòbil1” 1 Per a veure els resultats, anar a l’annex 1 del treball. “ Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya
 14. Bibliografia  Al final del treball s’han de llistar les fonts d’informació que s’han fet servir. D’aquest llistat se’n diu bibliografia.  Pot contenir llibres, cd’s, dvd’s, revistes, enciclopèdies, etc. tot allò que t’hagi aportat informació pel treball. Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya
 15. Com fer una bibliografia?  De cada material que has mencionat, n’has de fer una cita bibliogràfica, i ha de portar aquests elements: Autor. Títol. Lloc d’edició: Editorial, any de publicació. Parés Junyent, Maria. Com fer un treball? Vic: Ed. Nova, 2000.  S’han d’ordenar alfabèticament per autor. Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya
 16. Annexos  Al final del treball hi pot aparèixer aquella informació addicional, que per ser extensa i relacionada indirectament amb el contingut, se situa al final del treball.  Poden ser fotocòpies de diaris utilitzats, estadístiques, fotografies, experiments, etc. Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya
 17. Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya
Publicidad