Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Pla de Lectura de Centre. Joan Badia. Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Com s'elabora un pla lector
Com s'elabora un pla lector
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 22 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Pla de Lectura de Centre. Joan Badia. Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya (20)

Anuncio

Más de COBDC (20)

Anuncio

Pla de Lectura de Centre. Joan Badia. Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya

 1. 1. PLA DE LECTURA DE CENTRE: UNA PROPOSTA <ul><ul><ul><ul><ul><li>25 de febrer de 2009 </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 2. 2. Lectura i escola: Consideracions prèvies <ul><ul><li>Un dels principals sabers escolars </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprenentatge específic, intencionat </li></ul></ul><ul><ul><li>Base d’altres aprenentatges </li></ul></ul><ul><ul><li>Implicació de tota la comunitat educativa </li></ul></ul>
 3. 3. Visió tradicional <ul><ul><ul><li>La Mare de Déu, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>quan n’era xiqueta, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>anava a costura, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a aprendre de lletra. </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Esquema <ul><li>1) Visió global del Pla de Lectura de Centre </li></ul><ul><li>2) El Pla de Lectura de Centre (PLEC) </li></ul><ul><li>. Definició </li></ul><ul><li>. Continguts: eixos </li></ul><ul><li>. Nivells de planificació </li></ul><ul><li>3) Condicions d’aplicació del PLEC </li></ul><ul><li>4) El Pla de Lectura de Centre i la biblioteca escolar </li></ul><ul><li>5) Conclusions </li></ul>
 5. 5. Visió global o aproximació primera: (I. Solé, 2006-2007) <ul><li>Què NO és un Pla de Lectura de Centre? </li></ul><ul><ul><li>> un document burocràtic </li></ul></ul><ul><ul><li>> una proposta homogènia per a tots els centres </li></ul></ul><ul><ul><li>> una iniciativa aïllada </li></ul></ul><ul><ul><li>> una aposta a curt termini </li></ul></ul>
 6. 6. Visió global o aproximació primera <ul><li>Què POT SER un Pla de Lectura de Centre? </li></ul><ul><li>> Una oportunitat per aprofitar tot el potencial dels centres per afavorir la lectura </li></ul><ul><li>> Una oportunitat per a la planificació i la coordinació </li></ul><ul><li>> Una oportunitat per millorar l’accés a la informació </li></ul><ul><li>> Un compromís amb l’equitat i l’excel·lència </li></ul><ul><li>> Un projecte que demana lideratge i participació </li></ul><ul><li>El Pla de Lectura: carta de navegació, manual d’ús, element central de coordinació... </li></ul>
 7. 7. Visió del Pla de Lectura de Centre (I. Solé) <ul><li>El Pla de Lectura busca que cada alumne tingui l’oportunitat de gaudir llegint, assoleixi el domini de les habilitats lingüístiques i esdevingui un usuari competent i crític de les TIC. És un compromís amb la cohesió de la comunitat educativa perquè vol proporcionar a cadascun l’oportunitat d’establir una bona relació amb la lectura. Addicionalment, promou un conjunt de valors, com el respecte a les opinions diverses, el respecte pel coneixement i el sentit crític; i actituds, com les que porten a saber trobar en un mateix les possibilitats que ofereixen llegir, escriure, parlar; la satisfacció dels temps d’oci, la capacitat de pensar i projectar una mirada personal, i alhora contrastada, sobre la realitat. </li></ul>
 8. 8. El Pla de Lectura de Centre: definició <ul><ul><li>Conjunt d’objectius, metodologies, estratègies per aprofitar tot el potencial dels centres educatius i per promoure </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>l’aprenentatge de la lectura (competència lectora) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>l’aprenentatge a través de la lectura (competència informacional) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>el gust per llegir i </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- la formació d’usuaris . </li></ul></ul></ul>
 9. 9. El Pla de Lectura de Centre: contingut <ul><ul><li>Hem estructurat el PLEC entorn de tres eixos fonamentals: </li></ul></ul><ul><ul><li>a) La competència lectora l’aprenentatge de la lectura) </li></ul></ul><ul><ul><li>b) La competència informacional (aprendre a través de la lectura). Implica també la formació d’usuaris de la informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>c) El gust per llegir </li></ul></ul>
 10. 10. La competència lectora: Què és? <ul><ul><li>La competència lectora consisteix a comprendre i emprar els textos escrits i a reflexionar-hi i implicar-s’hi per assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixement i el potencial de cadascú i participar en la societat. (PISA, 2009) </li></ul></ul>
 11. 11. Què implica el terme “competència” en el cas de la lectura? <ul><li>Conjunt d’habilitats o operacions cognitives (descodificar, coneixement de vocabulari i gramàtica, interpretació d’estructures lingüístiques i textuals, coneixement del món...) metacognitives (ajustament, control, adequació al propòsit...) </li></ul>
 12. 12. Novetats de PISA 2009 <ul><ul><li>... implicar-s’hi... : Apel·lació a les característiques afectives i comportamentals: interès, gaudi de llegir, sensació de control, dimensió social... </li></ul></ul><ul><ul><li>. .. textos escrits ...: Textos manuscrits, impresos i electrònics . </li></ul></ul>
 13. 13. La competència informacional: Què és? <ul><li>Adquisició d’habilitats i destreses per localitzar, avaluar, usar i comunicar la informació de forma efectiva. </li></ul><ul><ul><li>Implica totes les àrees del currículum. </li></ul></ul><ul><ul><li>Contempla els continguts clàssics de la formació d’usuaris de biblioteques o punts d’informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Relació amb el currículum i amb les competències transversals. </li></ul></ul>
 14. 14. Gust per llegir: Algunes consideracions <ul><ul><li>Adquisició d’un hàbit basat en el goig de la lectura, formació del gust personal, desig del lector... </li></ul></ul><ul><ul><li>Implica prèviament un bon nivell de competència lectora i llibertat per llegir... </li></ul></ul><ul><ul><li>El centre ha de promoure i facilitar contextos lectors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Element central de la dinamització a través de la biblioteca escolar. </li></ul></ul>
 15. 15. El Pla de Lectura de Centre: Nivells de planificació (I) <ul><ul><li>Nivell I: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Definició, objectius, funcions del PLEC. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Elements del centre en relació amb la lectura: PEE, PLC, altres. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Responsabilitats del claustre en el PLEC </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Paper i caràcter de la biblioteca del centre. </li></ul></ul></ul></ul>
 16. 16. Pla de Lectura de Centre: Nivells de planificació (II) <ul><ul><ul><li>Nivell II: Esquema bàsic del Pla de Lectura del Centre: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Justificació. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Objectius generals. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Anàlisi (interna i externa): situació actual, recursos... </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Programació: objectius, actuacions... </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Recursos: Biblioteca escolar, d’aula, TIC, implicació famílies... </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Formació del professorat. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Difusió del Pla de Lectura del Centre. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Seguiment i avaluació (formativa): revisió i propostes de millora. </li></ul></ul></ul></ul>
 17. 17. El Pla de Lectura de Centre: Nivells de planificació (III) <ul><li>Nivell III </li></ul><ul><ul><li>Pautes per recollir actuacions que el centre ja estigui duent a terme sobre la lectura i permetre la reflexió i la coordinació d’esforços per assolir uns objectius comuns. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estratègies innovadores o d’incentivació de la lectura. </li></ul></ul>
 18. 18. Condicions d’aplicació del PLEC: (I. Solé, 2006-2007) <ul><ul><ul><ul><li>Condicions de partida: materials, recursos, formació, assessorament... </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lideratge participatiu </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Voluntat transformadora </li></ul></ul></ul></ul>
 19. 19. El PLEC i la biblioteca escolar <ul><ul><ul><ul><li>Element central. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Concepció de biblioteca com a espai de trobada, punt d’accés a la informació, centre de documentació i de recursos, centre de formació d’usuaris... </li></ul></ul></ul></ul>
 20. 20. Conclusions <ul><ul><ul><ul><li>a) El Pla de Lectura no ha de ser entès com un document burocràtic, sinó com una eina que estableixi les fites i permeti una dinàmica de treball flexible i alhora rigorosa per assolir-les. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>b) Potser és més important el camí que no pas arribar a alguna fita. </li></ul></ul></ul></ul>
 21. 21. Conclusions <ul><ul><ul><ul><li>c) Tenim necessitat d’una visió sistèmica del context escolar: el Pla de Lectura de Centre (i la biblioteca) han de formar part d’un projecte de centre caracteritzat per l’autonomia, la participació i l’adequació a l’entorn. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>d) Tot el centre s’ha de sentir responsables dels resultats escolars. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>e) Els serveis i recursos de l’entorn també s’han de sentir concernits per l’èxit escolar i educatiu dels centres. </li></ul></ul></ul></ul>
 22. 22. El Pla de Lectura de Centre <ul><ul><li>Comptem amb tots i totes vosaltres! </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Moltes gràcies! </li></ul></ul></ul></ul>

×