Միրումյան Գոհար
 Թեև հսկայական է երկրագնդի ջրային զանգվածը (1.4
մլրդ խկմ), սակայն դրա մեծ մասը
աղի է պիտանելի չէ մարդու կողմից օգտագործմա...
 Քաղցրահամ ջուրն աշխարհում աստիճանաբար ձե
ռք էբերում կարևոր ռազմավարական նշանակությո
ւն և միջազգայինհարաբերություններում ...
 Համաձայն որոշուսումնասիրությունների, զարգաց
ող երկրներում մեկ մլրդ մարդզրկված է մաքուր ջու
ր օգտագործելու հնարավորությու...
 Քաղցրահամ ջրերի հետագա դեֆիցիտը չխորացնել
ուհամար անհրաժեշտ է բարձրացնել նրա օգտագո
րծմանարդյունավետությունը: Բնության վ...
 Ըստորոշ կանխատեսումների,
2050 թվականին 50 երկրներում ջրի անբավարարությու
նիցկտառապի 3 մլրդ մարդ: Ենթադրվում է, որ արդեն ...
քաղցրահամ ջրերի հիմնախնդիրը
քաղցրահամ ջրերի հիմնախնդիրը
քաղցրահամ ջրերի հիմնախնդիրը
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

քաղցրահամ ջրերի հիմնախնդիրը

190 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

քաղցրահամ ջրերի հիմնախնդիրը

  1. 1. Միրումյան Գոհար
  2. 2.  Թեև հսկայական է երկրագնդի ջրային զանգվածը (1.4 մլրդ խկմ), սակայն դրա մեծ մասը աղի է պիտանելի չէ մարդու կողմից օգտագործման հ ամար: Քաղցրահամ ջրի պաշարները կազմում են ողջ ջրային զանգվածի 2.5%ը, ընդ որում դ րա միայն մի մասն է պիտանի խմելուհամար:
  3. 3.  Քաղցրահամ ջուրն աշխարհում աստիճանաբար ձե ռք էբերում կարևոր ռազմավարական նշանակությո ւն և միջազգայինհարաբերություններում դառնում է լուրջ քաղաքական գործոն:Թեպետ այդ ռեսուրսը հ ամարվում է վերականգնվող, բայց նրապաշարներն արդեն դասվում են սպառվող ռեսուրսներիշարքին, որովհետև գնալով ավելի շատ են աղտոտվում ևկո րցնում իրենց պիտանելիությունը, մեծանում են նր աօգտագործման ծավալները, թուլանում է վերարտ ադրությունը:Քաղցրահամ ջուրը սահմանափակ և խոցելի ռեսուրս է:  Երկրագնդի ցամաքում ջրային պաշարները չափա զանցանհավասար են բաշխված:
  4. 4.  Համաձայն որոշուսումնասիրությունների, զարգաց ող երկրներում մեկ մլրդ մարդզրկված է մաքուր ջու ր օգտագործելու հնարավորությունից, իսկաշխարհ ի բնակչության 20 տոկոսը զգում է նրաանբավարա րությունը: Ներկայումս Պարսից ծոցի արաբականե րկրներում մեկ լիտր հում նավթի փոխանակումը մ եկ լիտր ջրիհետ համարվում է շահավետ գործարք: Ջրիանբավարարությամբ են տառապում Հյուսիսայ ին Աֆրիկայի, Մերձավոր արևելքի, Ասիայիերկրնե րը: Ջուրը վճռորոշ սահմանափակող գործոն է դար ձել Հարավային Աֆրիկայիզարգացման համար: Հս կայական քանակի ջուր է օգտագործում Եվրոպան:
  5. 5.  Քաղցրահամ ջրերի հետագա դեֆիցիտը չխորացնել ուհամար անհրաժեշտ է բարձրացնել նրա օգտագո րծմանարդյունավետությունը: Բնության վրա ներգո րծող մարդածինմյուս գործոնների հետ միասին քա ղցրահամ ջուրը հետզհետեդառնում է կայուն զարգ ացման ռազմավարությանիրականացմանը խանգա րող վճռորոշ գործոն: Միանգամայնընդունելի է, որ 21- րդ դարում քաղցրահամ ջուրը եւ ոչ թենավթը կդառ նա Երկրի գլխավոր ռազմավարական ռեսուրսը:Մ ԱԿ- ի զեկույցում նշվում է, որ ջրի անբավարարությանմ շտական աճը կարող է վերածվել ավելի սուր հիմն ախնդրի, քան գլոբալ տաքացումը:
  6. 6.  Ըստորոշ կանխատեսումների, 2050 թվականին 50 երկրներում ջրի անբավարարությու նիցկտառապի 3 մլրդ մարդ: Ենթադրվում է, որ արդեն 2 050թ. հասարակածային գոտումկբնակվի երկրագնդի բն ակչության 1/3- ը, որը զգալիորեն կբարձրացնի էկոլոգիականլարվածու թյունն աշխարհում: Աֆրիկայում եւ Մերձավոր արեւելք ում ջրի հարցն արդենսրված է և պատճառ է հանդիսան ում ոչ միայն հետամնացության եւ աղքատության, այլև քաղաքական անկայունության, էթնիկական եւ միջպետ ական կոնֆլիկտների: Եգիպտոսը,Սուդանը եւ Եթովպի ան մշտապես թշնամանքի մեջ են Նեղոսի ջրերի համար : Այդպիսիխնդիր կա պաղեստինցիների եւ հրեաների մ իջեւ Հորդանանի ջրերի, Թուրքիայի եւ Իրաքիմիջեւ՝ Տիգ րիս գետի ջրերի, Թուրքիայի եւ Սիրիայի միջեւ՝ Եփրատ ի ջրերի, Հնդկաստանի եւԲանգլադեշի միջեւ՝ Գանգես գ ետի հոսքի համար:

×