Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

2011 03-29 Diputació de Barcelona - Jornada sobre la incidència en l'àmbit local de la llei 26-2010 (Barcelona)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Carlos Lloveres
Carlos Lloveres
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 61 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Similares a 2011 03-29 Diputació de Barcelona - Jornada sobre la incidència en l'àmbit local de la llei 26-2010 (Barcelona) (20)

Anuncio

Más de MiquelEstape (20)

Más reciente (20)

Anuncio

2011 03-29 Diputació de Barcelona - Jornada sobre la incidència en l'àmbit local de la llei 26-2010 (Barcelona)

 1. 1. inici L’ús dels mitjans electrònics en el procediment administratiu: Serveis a disposició de les administracions locals Jornada sobre la incidència en l'àmbit local de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, del règim jurídic i el procediment de les Administracions públiques. Barcelona, 29 de març 2011
 2. 2. Misió del Consorci AOC Col·laborar amb les administracions públiques catalanes en l’adopció i desenvolupament de polítiques per a la millora dels serveis públics, mitjançant l’impuls i promoció d’iniciatives i la gestió de serveis d'ús intensiu de les TIC. Col·laboració TIC Canvi inici
 3. 3. inici
 4. 4. Cal reinventar la roda ? (reutilització) inici
 5. 5. Cal marejar al ciutadà ? (interoperabilitat) inici
 6. 6. Ens manipulen ? (identitat digital) inici
 7. 7. Com podem ser més eficients? (gestió del canvi) inici 7
 8. 8. inici Quin és el Punt de Partida ?
 9. 9. Quines Administracions catalanes tenim ? Generalitat de Catalunya • 12 departaments • +200 empreses públiques 4 Diputacions 41 Consells Comarcals 947 Ajuntaments • 1 > 1.5 M habitants • 20 > 50.000 (2%) • 176 > 5.000 (18%) • 750 < 5.000 (80%) inici
 10. 10. RECUR SOS inici OBLIGA CIONS
 11. 11. Quin marc legal tenim ... (administració electrònica) • Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics • Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. • Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la societat de la informació. • Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya • Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya • Llei 34/2010, de 5 d’agost, que en el seu article 135 modifica la Llei 30/2007 de contractes del sector públic. • Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible inici
 12. 12. Obligacions LOPD Seguretat inici ¿Poden els Ajuntaments complir les noves obligacions i reptes? Disponibilitat Escalabilitat 13
 13. 13. Resistències al canvi inici
 14. 14. inici Drets i serveis electrònics que oferim Jornada sobre la incidència en l'àmbit local de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, del règim jurídic i el procediment de les Administracions públiques. Barcelona, 29 de març 2011
 15. 15. Article 28. Dret a una informació veraç i de qualitat 1. Els ciutadans tenen dret a obtenir informació veraç i de qualitat, qualsevol que sigui el suport o mitjà de distribució o difusió de la informació. inici
 16. 16. Seu electrònica inici
 17. 17. Model de Seu •Titularitat •Disposició de creació de la seu electrònica •Disposició de creació del registre electrònic • Sistemes de signatura acceptats •Segells electrònics d'òrgan emprats •Calendari de dies inhàbils •Canals d'accés als serveis inici •Catàleg de serveis • Tauler d’edictes •Perfil del contractant • Informació pública •Sol·licitud genèrica •Queixes i suggeriments •Tràmits i gestions •Notificacions electròniques •Factures electròniques
 18. 18. Article 24. Dret a l’ús dels mitjans electrònics 1. Els ciutadans tenen el dret a relacionar-se amb les administracions públiques de Catalunya utilitzant mitjans electrònics inici
 19. 19. Registre E/S (electrònic i presencial) inici
 20. 20. Tramitació electrònica inici + 750 Ajuntaments i altres ens locals
 21. 21. inici
 22. 22. inici
 23. 23. Contractació Electrònica (perfil del contractant) inici + 300 Ens usuaris
 24. 24. inici
 25. 25. Facturació electrònica inici
 26. 26. inici
 27. 27. Facturació electrònica inici
 28. 28. Article 57 Requisits tècnics del mitjà electrònic a l’efecte de la notificació a) Habilitar mecanismes per a permetre que la persona interessada conegui d’una manera efectiva que ha rebut notificacions a la seva bústia. b) Garantir la identificació de la persona interessada que rep la notificació. c) Acreditar l’acusament de recepció de la notificació e) Garantir l’acceptació o el rebuig de la notificació, mitjançant els mecanismes de signatura electrònica. inici
 29. 29. Notificacions electròniques inici
 30. 30. Notificaciones electrónicas inici
 31. 31. Article 24. Dret a l’ús dels mitjans electrònics b) Les administracions públiques han de garantir un sistema de gestió i conservació dels documents electrònics que formen part d’un expedient i que afecten els drets i els interessos dels ciutadans. Disposicions addicionals Gestió de la documentació i arxiu dels documents electrònics 1. Els documents electrònics s’han de gestionar i conservar en expedients electrònics d’acord amb les prescripcions de la normativa en matèria d’arxius i documents. inici
 32. 32. iArxiu 20 Ens i 1.500 paquets informació inici
 33. 33. Article 107 Principis que regeixen les relacions interadministratives 5. Les administracions públiques utilitzen normalment els mitjans electrònics en les relacions i les comunicacions amb les altres administracions, amb ple respecte al principi d’interoperabilitat. inici
 34. 34. inici 2010 -> 90.000 trameses interadministratives
 35. 35. Article 22 Dret a una bona administració 1.e) El dret a no aportar les dades o els documents que estiguin en poder de les administracions públiques o dels quals aquestes puguin disposar. inici
 36. 36. Interoperabilitat inici +350 Ens Locals adherits al conveni d’interoperabilitat Al 2010 + 4.500.000 certificats intercanviats electrònicament
 37. 37. Administració de l'Estat 1. Agència Tributària (AEAT) 2. Direcció General de Policia (DGP) 3. Institut Nacional d'Estadística inici (INE) 4. Tressoreria G. Seguretat Social 5. Direcció General de Trànsit (DGT) 6. Accés a la xarxa SARA 7. Instituto Nacional de Empleo (INEM) Col·legis professionals 1. Arquitectes de Catalunya (COAC) 2. Aparelladors i Arquitectes tècnics de Barcelona 3. Registre de la Propietat 4. Registre Mercantil Generalitat de Catalunya 1. Departament d'Acció Social i Ciutadania 2. Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) 3. Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) 4. Departament d'Economia i Finances (DEiF) 5. Departament de Treball Administració local 1. Ajuntaments i diputacions ● Padró d’habitants
 38. 38. inici
 39. 39. Ajuts, subvencions i beques Comprovar sol·licitant està al corrent de pagament amb la SS inici Estar al corrent de pagament TGSS Art. 13.2e), 14.e) i 34.5 L38/2003 general de subvencions; BR de la convocatòria publicada al BO Gestió d’ingressos públics Comprovar vigència TFN per obtenir bonificació en tribut (ex. En l’IBI) Dades del TFN DASC Ordenança fiscal reguladora del tribut publicada al BO Art. 74.4 RDL 2/2004 llei de règim d’hisendes locals Contractació pública Comprovar que l’adjudicatari provisional està al corrent d’obligacions tributàries Estar al corrent d’obligacions tributàries AEAT Art. 135.4 L30/2007 de contractes del sector públic
 40. 40. Article 24. Dret a l’ús dels mitjans electrònics 5. Els ciutadans tenen el dret d’obtenir i utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica, en els termes i amb els límits que estableix la normativa aplicable. inici
 41. 41. Validador (PSIS) +10.000.000 validacions/any inici
 42. 42. DISPOSICIONS ADDICIONALS 6a. Signatura electrònica per als òrgans i el personal de les administracions públiques 1. El Govern ha de promoure que l’entitat pública prestadora de serveis de certificació subministri i administri la signatura electrònica reconeguda, si és necessària, als òrgans administratius i al personal de les administracions, i n’ha de determinar les condicions d’ús corresponents. inici
 43. 43. Emissió de certificats T-CAT idCAT inici
 44. 44. Drets i Serveis a disposició de les APC Àmbit Drets / Obligacions Serveis AOC inici Ciutadà / Empresa > Informació Veraç > Seu-e / Edibam Relació per mitjans telemàtics > Registre electrònic > ERES > Tràmits electrònics > e-TRAM > Facturació electrònica > e-FACT > Contractació electrònica > PSCP / Edibam > Notificacions electròniques > e-Notum > Arxiu electrònic > iArxiu Entre AAPP >Tramitació interadministrativa > EACAT Interope rabilitat > No aportar documents que es troben en poder de les AAPP > Via Oberta Identitat digital > Certificats i signatura electrònica > Validador > T-CAT > idCAT
 45. 45. inici Com oferim els serveis electrònics a les AALL? Jornada sobre la incidència en l'àmbit local de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, del règim jurídic i el procediment de les Administracions públiques. Barcelona, 29 de març 2011
 46. 46. inici Diputacions Consell Comarcals 47 Consorci AOC Localret Col·laboració
 47. 47. Amb suport inici 48 1. Implantació 2. Gestió del canvi 3. Manteniment 4. Millores evolutives
 48. 48. Serveis al Núvol No infraestructura, No instal·lació, No compra programari, ... inici 49
 49. 49. Sense cost Amb subvencions inici
 50. 50. Definint serveis (integrals) claus en mà inici
 51. 51. Solucions modulars / integrables inici
 52. 52. Serveis personalitzats inici
 53. 53. Amb Seguretat inici 54 1.Monitorizació 2.Traçabilitat 3.Auditories ● de seguretat ● de gestió
 54. 54. Beneficis pels ciutadans i treballadors públics inici
 55. 55. Fulls de ruta (guies, bones pràctiques, etc) inici
 56. 56. Quines aplicacions necessita un Ajuntament ? inici
 57. 57. Mapa de serveis a disposició de les AALL inici
 58. 58. Exemple de full de ruta per a un Ajuntament Àmbit ANY 1 ANY 2 ANY 3 inici Ciutadà Informació > Oficina d’Atenció ciutadana (desenvolupament del model) > Cercador AOC > Visualitzador de mapes > Servidor de mapes amb planejament > Perfil del contractant (PSCP) > Carpeta ciutadana (amb consulta estat expedients) >Tauler d’edictes electrònic Tramitació > eTRAM (5 tràmits) incloent instància genèrica i queixes i suggeriments > eTRAM (15 tràmits) > Notificacions electròniques (e-NOTUM) > eTRAM (tots els tràmits) Participació > Consensus Interoperabilitat > Conveni Marc d’Interoperabilitat > Alta serveis Via Oberta (TGSS, AEAT i TFN i migració padró telemàtic) > Continuar el desplegament de serveis de Via Oberta Facturació electrònica (e-FACT) > Continuar el desplegament de serveis de Via Oberta Gestió Interna > Registre presencial i telemàtic (ERES) > Gestió d’expedients (fase 1: model catàleg de tràmits i anàlisi previ) > Gestió d’expedients (fase 2) > Gestió documental > Contractació electrònica (PCAP) > Gestió d’expedients (fase 3) > Compulsa electrònica de documents Seguretat > Entitat de registre idCAT (segons criteris CatCert) > Entitat registre TCAT (segons criteris CatCert) > Seu electrònica > Servei de validació de certificats digitals > iArxiu
 59. 59. Per ser una administració del segle XXI inici
 60. 60. inici És hora de fer més amb menys Barcelona, 20 de gener 2010
 61. 61. Moltes gràcies per la vostra atenció ! inici Miquel Estapé mestape@aoc.cat L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

×