Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(18)

Similar a Activitat4_tema4(20)

Publicidad
Publicidad

Activitat4_tema4

 1. Tema: Empreses de Base Tecnològica Activitats formatives transversals obligatòries comunes ACTIVITAT4>BloC 4
 2. Professora: María Jesús Pastor Llorca Directora del Secretariat de Transferència de Coneixement Vicerectorat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació
 3. Índex 1. Presentació 2. Transferència de Coneixement 3. SGITT-OTRI: creació EBTs 4. EBTs i emprenedoria 5. Què es una EBT? Per què? Beneficis? 6. Marc jurídic 7. Normativa de creació d'EBTs a la UA 8. Finançament... unes pinzellades
 4. 1. Presentació
 5. Vicerectorat IDI Secretariat Investigació Gestió de la Investigació: Grups Investigació, Instituts Universitaris, plantilla investigadora, infraestructures . Secretariat Transferència Coneixement Oficina de Transfèrencia de Resultats d’Investigació (OTRI) 1. Presentació Unitat de Creació d’EBTs
 6. INNOVACIÓ CONEIXEMENT Spin-off Empreses Base Tecnològica Laboratoris Mixtes d’ I+D+i TRANSFERÈNCIA Grups Investigació Instituts Universitaris Oficina de Transferència (SGITT-OTRI) Serveis Tècnics d’Investigació Propietat Industrial i Intel·lectual Àrea de Relacions amb l’empresa Creació d’EBTs 1. Presentació
 7. 2. Transferència del coneixement
 8. 2. Transferència de Coneixement  Docència  Investigació  Transferència de Coneixement  Contractes (I+D, prestació serveis, assessoria) per a cobrir necessitats de les empreses  Desenvolupant projectes conjuntament amb empreses (I+D col·laborativa)  Llicència d'explotació  Creant una empresa des de la recerca (EBT) La investigació ha d'arribar al mercat, ha d'aprofitar-se per la societat…COM? Missions de la Universitat
 9. Interacció Universitat-Empresa Prestaciódeserveis AssesoriaTècnica Contracted’I+D Acordd’I+Dcol·laborativa Llicènciad’explotació LaboratoriMixte d’I+D EMPRESADEBASE TECNOLÒGICA 2. Transferència de Coneixement
 10. 3. SGITT-OTRI: creació EBTs 3.1. SGITT-OTRI 3.2. SGITT-OTRI: Creació Empreses de base tecnològica 3.3. Què és una EBT?
 11. Qui és responsable de la transferència Universitat-Empresa? • Investigadors • Oficines de Transferència (OTRIs) SGITT-OTRI Servei de Gestió de la Investigació i de Transferència de Coneixement 3.1. SGITT-OTRI
 12. (1) No es pot traduir per ser una imatge (arxiu en format jpg)
 13. 3.2. SGITT-OTRI: Creació Empreses de base tecnològica (1) No es pot traduir per ser una imatge (arxiu en format jpg)
 14. http://sgitt-otri.ua.es/es/creacion-empresas/ TÈCNIC RESPONSABLE : • Loren Moreno Monteagudo  E-mail: loren.moreno@ua.es  Telèfon: +34 965903400, ext. 9883 3.2. SGITT-OTRI: Creació Empreses de base tecnològica Serveis: Informació i assessorament sobre la creació de EBTs a partir de resultats de recerca de la UA. Suport i gestió al llarg de les fases del procés de creació de l'Empresa (Idea, Definició del projecte, Pla d'empresa, Viabilitat Econòmica i Tècnica, Legislació, Valoració de la Tecnologia, Procediment intern de creació…)
 15. 3.2. SGITT-OTRI: Creació Empreses de Base Tecnològica
 16. • Una EBT UA és una EMPRESA, BASADA en la TECNOLOGIA desenvolupada en la Universitat d'Alacant. • Empreses promogudes per PERSONAL INVESTIGADOR • Objecte de negoci: explotació comercial de la TECNOLOGIA DESENVOLUPADA A LA UA. • Hi ha un procediment de creació i aprovació de EBT UA (Normativa de creació de EBT de la UA) • Hi ha un contracte de transferència de tecnologia entre la UA i la EBT • La UA és un dels socis de la nova empresa, encara que no intervé en la seua gestió. 3.3. Què és una EBT?
 17. 4. EBTs i emprenedoria 4.1. Universitat Emprenedora 4.2. Programa UAemprende
 18. 4.1. Universitat Emprenedora Objectiu institucional de la UA: Potenciar la emprenedoria en la comunitat universitària:  Treballar la emprenedoria en les aules  Fomentar la cultura emprenedora dels investigadors i estudiants  Impulsar la creació d'empreses innovadores (EBTs i startups)  Facilitar la transferència del coneixement a la societat  Col·laborar amb altres agents: agències de desenvolupament local, associacions empresarials, fundacions, etc.
 19. Recoger en un único programa la apuesta institucional por el fomento de la cultura emprendedora y la innovación. A quién se dirige: • INVESTIGADORES (futura EBT: explotación resultados de investigación) • ESTUDIANTES Y EGRESADOS (futura startup: idea innovadora, no explota resultados de investigación) • PROFESORES como canal para estimular el emprendimiento entre el alumnado. 4.1. Universitat Emprenedora Programa ua:emprende. Objetivo: cada vez más empresas innovadoras creadas desde la UA http://uaemprende.ua.es/
 20. Sensibilizar y promover el emprendimiento entre los distintos colectivos universitarios, desde estudiantes y egresados/as como personal docente e investigador. Objetivos Recoger todas las actividades que en materia de emprendimiento se llevan a cabo en la Universidad de Alicante, para dotarlas de una identidad única. Proponer un programa estructurado en fases, donde tengan cabida todas las actividades, programas y premios desarrollados por los diversos agentes de la UA, permitiendo mayor coordinación, sinergias… 4.1. Universitat Emprenedora
 21. 4.2. Programa ua:emprende Fases. De la idea a l’empresa De la investigació a la EBT (1) No es pot traduir per ser una imatge (arxiu en format jpg)
 22. • Objetivo: estimular a los investigadores y estudiantes a que desarrollen ideas innovadoras. Aunque la sensibilización será algo continuo dentro de un programa de fomento de emprendimiento, y completado por iniciativas de los Centros… Se plantean algunas acciones posibles al inicio de curso como jornada de experiencias o casos de éxito. Fase 1: Sensibilización y dinamización • Objetivo: formación con cursos y talleres (modelo de negocio, plan de empresa…) Asesoramiento individualizado a los emprendedores para ayudarles a evaluar si su idea tiene potencial para convertirse en un buen negocio. Fase 2: Desarrollo y maduración de ideas • Concurso Impulso: concurso UA para premiar iniciativas empresariales innovadoras promovidas por investigadores, estudiantes y egresados. • Promueve y esponsoriza otras iniciativas en el ámbito de la UA y fuera de él cuya finalidad es premiar y apoyar las iniciativas emprendedoras. Fase 3: Impulso (concurso) 4.2. Programa ua:emprende (1) No es pot traduir per ser una imatge (arxiu en format jpg)
 23. Serveis a l’investigador emprenedor A més de la formació grupal de UA: emprén, assessorament individualitzat per a investigadors per a la unitat de creació de EBTs de la OTRI. 4.2. Programa ua:emprende  Assignació d'un tècnic especialitzat a cada projecte  Desenvolupament i maduració de la idea  Valorització de la tecnologia  Avaluació de la viabilitat comercial del projecte i assessorament en l'estratègia de comercialització preferent  Suport en l'elaboració del pla d'empresa  Xarxa de contactes
 24.  Cerca de finançament Presentació a convocatòries públiques Contactes amb inversors privats, Capital de risc, Business Angels Participació en fòrums de finançament  Tràmits de constitució Tràmits per a l'aprovació per la UA, acords de transferència de tecnologia i de socis, estatuts societat...  Parc Científic de Alacant 4.2. Programa ua:emprende
 25. 5. EBT. Aspectes remarcables 5.1. Què és una EBT? 5.2. Què és una EBT UA? 5.3. Llicència vs EBT 5.4. Per què? Beneficis
 26. Tractant de simplificar… SPIN-OFF: empresa derivada d'una altra empresa “matriu” o “mare”. START-UP: segons Steve Blank, una start-up és un empresa d'alt contingut tecnològic que dedica els seus primers anys de vida a trobar el seu model de negoci. A Espanya s'associa aquest terme a iniciatives emprenedores de caràcter tecnològic i innovadores promogudes per estudiants. EMPRESA DE BASE TECNOLOGICA (EBT): Empreses intensives en tecnologia o coneixement, que es converteix en el seu avantatge competitiu. EBT de la UA: spin-off de la UA, de base tecnològica, que explota tecnologia desenvolupada pels investigadors de la UA. 5.1. Què és una EBT?
 27. • Una EBT UA és una EMPRESA, BASADA en la TECNOLOGIA desenvolupada a la Universitat d’Alacant. • Empreses promogudes per PERSONAL INVESTIGADOR. • Objecte de negoci: explotació comercial de la TECNOLOGIA DESENVOLUPADA EN LA UA. • Hi ha un procediment de creació i aprovació d’EBT UA (Normativa de creació d’EBT de la UA) • La UA és un dels socis de la nova empresa, encara que no intervé en la seua gestió. 5.1. Què és una EBT UA?
 28. 5.1. Què és una EBT UA? • De qui és la tecnologia que explotarà comercialment la EBT? • La tecnologia és de la UA. Serà necessari donar-li els permisos a la EBT perquè puga dur a terme aquesta explotació comercial. Donar-li PERMISOS = TRANSFERIR TECNOLOGIA • Mitjançant el corresponent CONTRACTE de transferència de tecnologia, la EBT podrà usar la tecnologia UA per a finalitats comercials.
 29. Característica Licencia EBT Equipo promotor Investigadores; baja implicación Equipo equilibrado; investigadores y más; Alta implicación Inversión (tiempo, dinero, esfuerzo) pre y post- licencia Pre: significativo (búsqueda de licenciatario, puesta a punto) Post: mínimo Alto Retornos a la Universidad Regalías Regalías; Reparto de beneficios; Venta de participaciones en la sociedad Retornos a los inventores o promotores Regalías regalías; reparto de beneficios, en su caso; venta de participaciones, en su caso Mercado; necesidades de financiación Existen empresas licenciatarias? Financiación para la puesta a punto Según sectores puede ser muy alta 5.2. Llicència vs EBT (1) No es pot traduir per ser una imatge (arxiu en format jpg)
 30. 5.3. Per què? Beneficis • En ocasions, única forma de traslladar la recerca al comprat • absència de licenciatarios • Dinamització del teixit industrial i empresarial • Solen nàixer xicotetes però amb gran capacitat de creixement • Necessiten personalment altament qualificat: llocs de treball per a estudiants i investigadors • La nova empresa col·laborarà amb la Universitat • Més transferència de tecnologia • Hi ha finançament específic per a aquest tipus d'empreses, així com instal·lacions específiques (parcs científics i incubadores) • Cap a un ecosistema innovador
 31. 5.3. Per què? Beneficis a) Per al investigador: • Traslladar la seua investigació al mercat • Eixida professional per a membres del grup d’investigació • Rendibilitats econòmiques.  Regalies que apleguen als inventors  Repartiment de beneficis, com a socis  Venda de participacions
 32. 5.3. Per què? Beneficis a) Per a la Universitat: • Imatge • Eixida professional de personal i estudiants • Més transferència i col·laboració amb l’empresa • Rendibilitat econòmica per a la Universitat  Capital Social  Regalia i d’altres pagaments del contracte de transferència
 33. 6. Marc jurídic
 34. 6. Marc jurídic • Marc legislatiu Estatal  Llei Orgànica d’Universitats / LOMLOU  Llei de la Ciència  Llei de Patents  Llei de Economia Sostenible • Marc Normatiu de la Universitat  Creació d’Empreses de Base Tecnològica  Propietat Industrial i Intel·lectual
 35. LOU, LOMLOU Permet que un professor puga treballar en una EBT  via excedència temporal (art 83.3) 6. Marc jurídic Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, i la seua modificació, Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril.  Art. 83.3, permet a un professor funcionari o contractat amb vinculació permanent sol·licitar una excedència temporal per a treballar en una EBT; que provinga de patents o resultats de recerca finançats parcial o totalment amb fons públics; que el professor justifique la seua intervenció en aqueixos projectes; màxim cinc anys; dret a reserva del seu lloc de treball i el seu còmput a l'efecte d'antiguitat.
 36. 6. Marc jurídic  Permet que el professor funcionari puga tenir més del 10% de participació en el capital social de l'empresa i forme part dels òrgans de govern (Disposició Addicional 24) LOU, LOMLOU Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, i la seua modificació, Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril.  Disposició Addicional 24ª : elimina les restriccions expressades en l'article 12.1.b i 12.1.d de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.  Per a “professors i professores funcionaris”, que participen en EBT promogudes i participades per la Universitat.  Cal que hi haja l’aprovació per part del Consell Social i del Consell de Govern.
 37. Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació Art. 18: En la pràctica, permet també al personal contractat tenir més d'un 10% en el capital social de la EBT, i participar en els òrgans de govern.  Sempre que siga “personal investigador”  Sempre que tinga un contracte de durada determinada amb la EBT (mantenint també la seua vinculació laboral amb la UA) 6. Marc jurídic
 38. Article 18 Autorització per a donar serveis en societats mercantils Les Universitats públiques […] podran autoritzar al personal investigador la prestació de serveis, mitjançant un contracte laboral a temps parcial i de durada determinada, en societats mercantils creades o participades per l'entitat per a la qual dit personal preste serveis.[…]  les EBT entrarien dins d'aquestes societats mercantils Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada ni l'horari del lloc de treball inicial de l'interessat, i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic  cal demanar compatibilitat. Les limitacions establides en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, no seran aplicables al personal investigador que presten els seus serveis en les societats que creen o en les quals participen les entitats a què es refereix aquest article […]  si es compleixen totes les condicions podrà prendre més del 10% del capital social i participar en els òrgans de govern. 6. Marc jurídic Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació
 39. 6. Marc jurídic Poden els professors, contractats i funcionaris, crear una empresa que explote el seu treball de recerca (EBT)? • Sí Pot un professor treballar en una EBT? • Demanar excedència temporal (5 anys), reserva del lloc de treball i còmput a l'efecte d'antiguitat. • A més, art. 18 LdC, contracte laboral a temps parcial i de durada determinada, en societats mercantils creades o participades. Pot tenir més d’un 10% en el capital social d’una EBT? • Sí, tant els funcionaris com els contractats, sempre que es donen una sèrie de condicions. Pot pertànyer a l‘Òrgan de Govern d’una EBT? • Ídem a l’anterior.
 40. 7. Normativa de creació d’EBTs a la UA 7.1. Normativa d'EBTs de la UA 7.2. Passos a seguir per a la creació d'EBT 7.3. Funcions de l'investigador a una EBT 7.4. Funcions de la UA
 41. • Aprovada per la UA a 2008 • Definició  Aquelles promogudes per la UA a sol·licitud de PDI  Objecte de negoci basat en tecnologia desenvolupada per la UA • Característiques  Aprovació per part de la UA  Contracte de Transferència de Tecnologia  Participació de la UA, contracte entre socis • Participació de UA-EBT  Valoració de la UA i participació en la EBT sempre de forma minoritària 7.1. Normativa d’EBTs de la UA
 42. IDEA Preevaluación de la tecnología PROPUESTA EBT EVALUACIÓN INFORME SGITT-OTRI COMISIÓN EBT CONTRATO TRANSFERENCIA PACTO SOCIOS CONSEJO DE GOBIERNO CONSEJO SOCIAL CREACIÓN EBT Asesores externos Evaluación de la tecnología Apoyo en Plan de Empresa Modelo de negocio Valoración de la tecnología Aporte de la UA 7.1. Normativa d’EBTs de la UA (1) No es pot traduir per ser una imatge (arxiu en format jpg)
 43. 7.2. Passos a seguir per a la creació EBT Idea • Investigador con una idea con potencial • Se detecta el estado de desarrollo y las necesidades • Se trabaja en la maduración de la idea Solicitud • Plan de empresa • Participación del PDI en la EBT • Participación del PDI en la tecnología a transferir • Memoria de la tecnología Evaluación OTRI • Evaluación Técnica por parte del SGITT-OTRI • Valoración de la aportación de la UA • Retornos del contrato de transferencia • Informe expertos externos (1) No es pot traduir per ser una imatge (arxiu en format jpg)
 44. 7.2. Passos a seguir per a la creació EBT Comisión de EBT • Dictamen de la Comisión de EBT • Aportación de la UA a la EBT • Condiciones de la transferencia (CONTRATO)  contraprestación y participación en el capital social Consejo Social • Recibe el dictamen de la Comisión EBT y resto de información • Emite un Informe al respecto Consejo de Gobierno • Emite acuerdo explícito sobre la aprobación de la EBT (1) No es pot traduir per ser una imatge (arxiu en format jpg)
 45. 7.2. Passos a seguir per a la creació EBT Contrato de Transferencia • A firmar entre la UA y la EBT • Debe ser aprobado por el Departamento o por el Instituto de Investigación correspondiente Pacto de socios • La UA a través de la Fundación Parque Científico de Alicante, participa en el capital social de la empresa Constitución ante notario • Preparación de la documentación para la constitución ante notario (1) No es pot traduir per ser una imatge (arxiu en format jpg)
 46. 7.3. Funcions de l’investigador a una EBT • Inventor, aportació a la PI • Soci de l'empresa (+ 10% compatibilitat) • Participació en òrgans de Govern (compatibilitat) • Treballador (excedència temporal o contracte temps parcial durada determinada segons art.18 LdC)
 47. 7.3. Funcions de la UA • Promou la creació de la EBT • No interfereix en la gestió de la EBT • És un dels SOCIS de la EBT: no directament, sinó a través de la Fundació Parc Científic de Alacant
 48. 8. Financiació… unes pinzellades 8.1. Aspectes generals 8.2. Finançament EBTs 8.3. Business Angels 8.4. Entitat de capital risc 8.5. Recursos aliens
 49. • Contractes o convenis amb empreses, fundacions… • La càtedres universitat-empresa; • Instrument per a col·laboracions a llarg termini, amb objectius amplis en docència i recerca i una aportació econòmica mínima. Constitueix una via de patrocini i mecenatge per a finançar la recerca. El finançament de la recerca en la Universitat és fonamentalment pública. Es complementa amb finançament privat a través de: 8.1. Aspects generals
 50. Les aportacions dels socis promotors L'autofinançament dels promotors és el punt de partida del projecte, difícilment es podrà convèncer a altres individus o institucions perquè arrisquen fons en el projecte si els promotors no ho han fet. Família i amics • Aquesta és la primera font de finançament extern als emprenedors. • L'import que es pot obtenir de finançament sol ser limitat, però és de fàcil accés. • Inverteixen en la persona més que en el negoci. • La proximitat emocional pot generar conflictes. 8.2. Finançament EBTs
 51. Habitualment aporten el seu know-how i experiència amb implicació directa en la gestió i evolució del projecte. Associació Espanyola de Business Angels (AEBAN) www.aeban.es CvBan. Associació que representa inversors privats Comunitat Valenciana Business Angels Network En els darrers anys estan professionalitzant-se, organitzant-se en xarxes. Inversors privats interessats a donar suport i participar en nous negocis. La seua permanència és temporal: volen vendre la seua participació en un temps (5 a 7 anys) i poder recuperar així amb escreix els diners invertits. Són bastant receptius a invertir en la fase inicial d'un projecte (capital llavor o capital start-up). 8.3. Business Angels
 52. Societats que es dediquen a invertir recursos (a mitjà i llarg termini) en empreses generalment innovadores. Sol ser participació en l'accionariat o préstecs participatius, en el qual l'aval en serà el projecte mateix. Associació Espanyola d’Entitats de Capital Risc i Inversió (ASCRI) representa al 90% de les societats de capital risc en Espanya Solen cercar projectes que hagen demostrat en el mercat la seua viabilitat durant almenys un o dos anys i necessiten capital per a finançar-ne l’expansió i consolidació (capital desenvolupament). 8.4. Entitat de capital risc © María Jesús Pastor
 53. El més habitual en el nostre teixit empresarial de PIMES és que el finançament alié siga bancari. FINANÇAMENT PÚBLIC CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològico Industrial) (www.cdti.es) El CDTI és una Entitat Pública Empresarial, dependent del Ministeri d'Economia i Competitivitat, que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses espanyoles. És l'entitat que canalitza les sol·licituds de finançament i suport als projectes de I+D+i d'empreses espanyoles en els àmbits estatal i internacional (programes MINECO o Europeus). 8.5. Recursos aliens
 54. Institut de Crèdit Oficial (ICO) Banc Públic: línies ICO per a Empreses i Emprenedors ENISA (Empresa Nacional d’Innovació S.A.), finançament a la PIME, creació, creixement o consolidació. IVF ( Institut Valencià de Finances) – IVACE finançament per a PIMES i emprenedors Comunitat Valenciana. Finançament PÚBLIC 8.5. Recursos aliens
 55. María Jesús Pastor Llorca maria.pastor@ua.es Professora Titular d’Economia Financiera Directora del Secretariat de Transferència de Coneixement Vicerectorat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació
Publicidad