La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReceucrusrossos SOSROTRITRIR 
TOTRONRANRAR 
LA SEGONA ...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
Que provoqui la 
Insurrecció armada 
Mobilitzacions pop...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReceucrusrossos SOSROTRITRIR 
TOTRONRANRAR 
2.- El con...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReceucrusrossos SOSROTRITRIR 
TOTRONRANRAR 
2.- El con...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
Desembre de 1931 
Aprovació Constitució Abril 1933 elec...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
Eleccions Eleccions Eleccions Eleccions 
RReceucrusross...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReceucrusrossos SOSROTRITRIR 
TOTRONRANRAR 
3.- Etapes...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReceucrusrossos SOSROTRITRIR 
TOTRONRANRAR 
3.2.- Bien...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReceucrusrossos SOSROTRITRIR 
TOTRONRANRAR 
3.2.- Bien...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReceucrusrossos SOSROTRITRIR 
TOTRONRANRAR 
3.2.- Bien...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReceucrusrossos SOSROTRITRIR 
TOTRONRANRAR 
La constru...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReceucrusrossos SOSROTRITRIR 
TOTRONRANRAR 
3.2.- Bien...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReceucrusrossos SOSROTRITRIR 
TOTRONRANRAR 
10 
3.3.- ...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
3.3.- Bienni conservador (1933-1936) 
Actitud molt reac...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReceucrusrossos SOSROTRITRIR 
@@ 
TOTRONRANRAR 
12 
El...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReceucrusrossos SOSROTRITRIR 
TOTRONRANRAR 
13 
EEllss...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReceucrusrossos SOSROTRITRIR 
TOTRONRANRAR 
RReeccuurr...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReceucrusrossos SOSROTRITRIR 
TOTRONRANRAR 
@@ 
119933...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReceucrusrossos SOSROTRITRIR 
TOTRONRANRAR 
@@ 
119933...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReceucrusrossos SOSROTRITRIR 
TOTRONRANRAR
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReceucrusrossos SOSROTRITRIR 
TOTRONRANRAR 
12 
EElele...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReceucrusrossos SOSROTRITRIR 
TOTRONRANRAR 
13 
EElele...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReceucrusrossos SOSROTRITRIR 
TOTRONRANRAR 
14 
EElele...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReceucrusrossos SOSROTRITRIR 
TOTRONRANRAR 
15 
EElele...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
Artículo 1. España es una República democrática de trab...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
AArtritcicleless 2 266 i i2 277 d dee l ala c coonnssti...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReceucrusrossos SOSROTRITRIR 
TOTRONRANRAR 
Religioses...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReceucrusrossos SOSROTRITRIR 
TOTRONRANRAR 
Noticias p...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
Ayer se produjo un atentado contra el vicepresidente de...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReceucrusrossos SOSROTRITRIR 
TOTRONRANRAR 
La pastora...
La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
RReeppúúbblilcicaa i ip peeddaaggooggiaia a a C Caatata...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

2 unitat ii_republica_11

7.072 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
1 comentario
1 recomendación
Estadísticas
Notas
 • Armand estas fent un treball fantàstic amb els diferents períodes historics que tractes. Felicicitats!!
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
7.072
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
4.496
Acciones
Compartido
0
Descargas
129
Comentarios
1
Recomendaciones
1
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

2 unitat ii_republica_11

 1. 1. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR LA SEGONA REPÚBLICA 1.- L’adveniment de la República 2.- El context nacional i internacional 3.- Etapes i cronologia de la República 3.1.-El govern provisional (1931) 3.2.- Bienni progressista (1931-1933) 3.3.- Bienni conservador (1933-1936) 3.4.- El Front Popular (1936)
 2. 2. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera Que provoqui la Insurrecció armada Mobilitzacions populars Enderrocar la monarquia Instaurar la República Crear un règim amb autonomies RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR 1.- L’adveniment de la República A finals de la dictadura Es realitza el 11993300 PPaaccttee ddee SSaanntt SSeebbaassttiiàà Comitè revolucionari Es crea un DDiiccttaadduurraa ddee BBeerreenngguueerr convoca Victòria republicana (a les principals ciutats) PPrrooccllaammaacciióó ddee llaa RReeppúúbblliiccaa ((1144 dd’’aabbrriill)) Govern provisional 1 (Niceto Alcalà Zamora) Amb l’objectiu de Substituït per (recorda l’article d’Ortega y l’Almirall Aznar Gasset “el error Berenguer”) Eleccions municipals del 12 d’abril de 1931
 3. 3. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR 2.- El context nacional i internacional 2 CCoonntteexxtt mmuunnddiiaall Crisi econòmica (la Gran Depressió dels trenta) Crisi de la democràcia AAsscceennss ddeellss rrèèggiimmss ffeeiixxiisstteess ii ttoottaalliittaarriiss Feixisme italià Nazisme alemany Estalinisme
 4. 4. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR 2.- El context nacional i internacional 2 CCoonntteexxtt nnaacciioonnaall:: DDiivveerrssiittaatt ppoollííttiiccaa aa EEssppaannyyaa Esquerres Republicans i regionalistes Dretes PSOE Acción Republicana _1931 (Largo Caballero, Indalecio Prieto) (Azaña) PCE ORGA (Casares Quiroga) BOC (Bloc Obrer i Camperol) POUM (Andreu Nin) Izquierda Republicana (1934) PSUC (Estalinistes) USC ERC (Unió Socialista de Catalunya) Lliga , PNB.... CEDA (1933) Monàrquics •Renovación Española (Calvo Sotelo) •Comunión Tradicionalista (Carlins) UGT CNT-FAI (sindicats) Centre dreta: Partido Radical (A. Lerroux) Extrema dreta: •JONS (Ramiro Ledesma) •Falange (José Antonio Primo de Rivera)
 5. 5. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera Desembre de 1931 Aprovació Constitució Abril 1933 eleccions municipals Eleccions Eleccions Eleccions Eleccions RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR Abril 1931 3 3.- Etapes i cronologia de la República Juny 1931 Govern provisional Bienni d’esquerres progressista Revolució d’Astúries i Catalunya Novembre 1933 Octubre 1934 Bienni de centre-dreta Partit Radical + CEDA Front Popular Febrer 1936 President Alcalà Zamora Govern Partit Radical Cap de govern: Manuel Azaña Alejandro Lerroux (entre altres) Casares Quiroga President de la República (Cap d’Estat): Alcalà Zamora Manuel Azaña Gener (33) Matança de Casas Viejas Setembre 32 Estatut de Catalunya Octubre(35) Escàndol estraperlo Juliol 1936 Assassinat Calvo Sotelo Agost 32 Intent cop d’Estat Sanjurjo Juny 1934 Inconstitucionalitat de la Llei de Contractes de Conreu
 6. 6. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera Eleccions Eleccions Eleccions Eleccions RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR 3.- Etapes i cronologia de la República Abril 1931 Juny 1931 Govern provisional Bienni d’esquerres progressista Novembre 1933 Front Popular Febrer 1936 Octubre 1934 República d’esquerres República de dretes República d’esquerres Bienni de centre-dreta Partit Radical + CEDA Govern Partit Radical
 7. 7. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR 3.- Etapes de la República 33..11..--EEll ggoovveerrnn pprroovviissiioonnaall ((1144 dd’’aabbrriill-- 2288 ddee jjuunnyy ddee 11993311)) Presidit per Niceto Alcalá Zamora Es realitzen les primeres reformes: •Jornada de les 8 hores al camp •Escoles, xarxa de biblioteques... Dignificació de la professió e mestre... •Reformes a l’exèrcit (jubilació d’oficials, tancament de l’Acadèmia Militar de Saragossa... I creació dels Guàrdies d’Assalt) •Enfrontament progressiu amb l’Església (pastoral del Cardenal Segura, crema de convents a Madrid el 11 de maig) Es convoquen eleccions al 28 de juny de 1931 Cardenal Segura 4
 8. 8. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR 3.2.- Bienni progressista (1931-1933) La construcció d’una República democràtica i d’esquerres Democràtica (sufragi universal- vot de la dona) Corts unicamerals (Congrés dels diputats) El president de la República escollit per la cambra (per 6 anys) Nomena i destitueix el cap del govern Dissol i convoca les Corts Es reconeix les llibertats individuals Dret d’associació, reunió, expressió... Llibertat religiosa Els principals problemes en l’elaboració de la Constitució President de la República: Alcalà Zamora Cap de govern: Manuel Azaña LLaa ccoonnssttiittuucciióó ddee 11993311 LLaa qqüüeessttiióó aauuttoonnòòmmiiccaa La creació d’un Estat unitari basat en el dret a l’autonomia La qüestió religiosa en reconèixer l’Estat laic (separació Església-Estat) Catalunya Estatut de Núria (1931) va donar lloc al definitiu Estatut d’Autonomia del 1932 Estatut d’Estella (1931) va donar lloc a l’Estatut d’Autonomia de 1936 País Basc 5 Eleccions
 9. 9. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR 3.2.- Bienni progressista (1931-1933) La construcció d’una República democràtica i d’esquerres Professionalització de l’Exèrcit (retir anticipat) Jurisdicció militar sotmesa a la civil Creació Guàrdies d’Assalt LLeess rreeffoorrmmeess Religioses Militars 6 -Secularització dels usos socials (cementiris, llei del divorci) -Control estatal sobre les activitats de les associacions religioses -Reversió a l’Estat d’una part del patrimoni nacional dels béns eclesiàstics -L’eliminació de la influència religiosa en l’ensenyament .Dissolució de la Companyia de Jesús .Llei de congregacions (1933) (Regularització i fiscalització d’activitats, prohibició d’exercir l’ensenyament)
 10. 10. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR 3.2.- Bienni progressista (1931-1933) La construcció d’una República democràtica i d’esquerres LLeess rreeffoorrmmeess Agràries LLlleeii ddee RReeffoorrmmaa AAggrrààrriiaa ((AAzzaaññaa)),, 11993322 7 Objectius: Eliminar el latifundisme Crear una classe de petits propietaris A través de l’expropiació, amb indemnització o no. IRA (Institut de Reforma Agrària) -Mancances tècniques, manca de diners, lentitud, oposició dels propietaris Problemes:
 11. 11. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR La construcció d’una República democràtica i d’esquerres LLeess rreeffoorrmmeess Socials Millora la condició de la dona: Reforma del codi civil Situació laboral: Assegurances, reducció jornada laboral dels pagesos Educació: Escolarització, «missions pedagògiques» 8 3.2.- Bienni progressista (1931-1933)
 12. 12. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR 3.2.- Bienni progressista (1931-1933) EEllss pprroobblleemmeess ddeell BBiieennnnii PPrrooggrreessssiissttaa OOppoossiicciióó ddee llaa ddrreettaa Monàrquica Revolta militar (Sanjurjo, 1932) CEDA (Catòlica) OOppoossiicciióó dd’’eexxttrreemmaa eessqquueerrrraa CNT - FAI UGT Agitació social Castilblanco, 1931 La repressió contra Casas Viejas, 1933 l’agitació social provoca La desunió de l’esquerra i el descrèdit d’Azaña Alcalà Zamora retira la confiança a Azaña convoca noves eleccions - Vota la dona - Abstencionisme anarquista - Desunió de l’esquerra - Concentració de la dreta 1933 9 Victòria de la CEDA
 13. 13. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR 10 3.3.- Bienni conservador (1933-1936) Desembre de 1933: Alcalà Zamora encarrega govern a A. Lerroux (P. Radical) Octubre 34: la CEDA entra al govern de Lerroux (tres ministres de la CEDA) «Bienni Negre» El govern radicalcedista Anul·lació reformes progressistes La Revolució d’Octubre de 1934 Vaga general del 5 d’octubre Insurrecció obrera a Astúries (10 dies, repressió de l’Exèrcit, Estat de Guerra) A Catalunya Lluís Companys proclama L’Estat Català provoca Eleccions Paralització Reforma Agrària i de l’Exèrcit Conciliació amb l’Església (retorn a l’ensenyament) Aturar el procés autonòmic (Estatut basc) Enfrontament amb la Generalitat
 14. 14. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 3.3.- Bienni conservador (1933-1936) Actitud molt reaccionària del govern •Apropament diplomàtic amb l’Alemanya Nazi •Es beneficia a militars antirepublicans (Franco, Mola...) •Accions de la patronal injustes amb dirigents sindicals L’ambient social i polític es complica amb l’ascens important de l’extrema dreta espanyola (Bloque Nacional i Falange) RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR 11 LLaa dduurraa rreepprreessssiióó mmiilliittaarr ddee llaa rreevvoolluucciióó dd’’ooccttuubbrree ddeell 3344 ddeessaaccrreeddiittaa eell ggoovveerrnn El govern de Lerroux es veu involucrat en afers corruptes (Estraperlo) Però a més... La desfeta del Partit Radical provoca la convocatòria de noves eleccions per Alcalà Zamora Les esquerres es presenten unides en el Front Popular (comunistes, socialistes, republicans, amb recolzament de la CNT) La victòria per majoria serà del Front Popular 16 Febrer de 1936
 15. 15. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReceucrusrossos SOSROTRITRIR @@ TOTRONRANRAR 12 Eleccions 3.4.- El Front Popular (1936) El poder queda en mans de l’esquerra, augmentant la polarització política i el deteriorament de la convivència social Azaña es converteix en president de la república (maig del 36) Torna el Reformisme Àmplia amnistia als insurrectes d’octubre de 1934 Restauració de la Generalitat de Catalunya Tramitació estatuts gallec i basc Reforma Agrària (legalització de les ocupacions de terres, expropiació de terres)
 16. 16. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR 13 EEllss pprroobblleemmeess Partits republicans i el Partit Comunista Largo Caballero (PSOE, UGT) / CNT-FAI DDiivviissiióó ddee ll’’eessqquueerrrraa RRaaddiiccaalliittzzaacciióó ddee ll’’ooppoossiicciióó El sector conservador te por a la revolució social (reformes econòmiques i violència obrera) Ordre, propietat, religió i pàtria vviioollèènncciiaa dd’’eexxttrreemmaa ddrreettaa JONS, Falange (grups paramilitars) «Dialèctica de les pistoles» Assassinats (José Castillo, Calvo Sotelo) Desestabilitzar el sistema Conspiració militar (Franco, Mola, Sanjurjo...) Desencadena amb l’objectiu de Per tal de provocar una Que ens durà al 1188 d dee j ujuliloiol l Reformista i democràtica Revolucionària Defensa 3.4.- El Front Popular (1936)
 17. 17. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR RReeccuurrssooss Cartells electorals Gràfics electorals Textos Webs sobre la Segona República
 18. 18. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR @@ 11993366 Govern del Front Popular CCaarrtteellllss ddee lleess eelleecccciioonnss
 19. 19. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR @@ 11993366 Govern del Front Popular CCaarrtteellllss ddee lleess eelleecccciioonnss
 20. 20. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR
 21. 21. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR 12 EEleleccccioionnss g geenneerraalsls d dee 1 1993311
 22. 22. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR 13 EEleleccccioionnss g geenneerraalsls d dee 1 1993333 PCE i altres partits d’esquerres; 21 ERC; 19
 23. 23. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR 14 EEleleccccioionnss g geenneerraalsls d deel l1 166 d dee f efebbrreerr d dee 1 1993366
 24. 24. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR 15 EEleleccccioionnss g geenneeraralsls j ujunnyy d dee 1 1993311 PCE i altres partits d’esquerres; 21 ERC; 19 EEleleccccioionnss g geenneeraralsls n noovveemmbbrere d dee 1 1993333 EEleleccccioionnss g geenneeraralsls d deel l1 166 d dee f efebbrerer rd dee 1 1993366
 25. 25. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera Artículo 1. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones. La bandera de la República española es roja, amarilla y morada. Artículo 2. Todos los españoles son iguales ante la ley. Artículo 3. El Estado español no tiene religión oficial. Artículo 4. El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. Artículo 8. El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía. Artículo 11. Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas, comunes, acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo político administrativo, dentro del Estado español, presentarán su Estatuto con arreglo a lo establecido en el Artículo 12. Artículo 12. Para la aprobación del Estatuto de la región autónoma se requieren las siguientes condiciones: a) Que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos o, cuando menos, aquellos cuyos Municipios comprendan las dos terceras partes del Censo electoral de la región. b) Que lo acepten, por el procedimiento que señale la ley Electoral, por lo menos las dos terceras partes de los electores inscritos en el Censo de la región. Si el plebiscito fuere negativo, no podrá renovarse la propuesta de autonomía hasta transcurridos cinco años. c) Que lo aprueben las Cortes. Los Estatutos regionales serán aprobados por el Congreso siempre que se ajusten al presente Título y no contengan, en caso alguno, preceptos contrarios a la Constitución, y tampoco a las leyes orgánicas del Estado en las materias no transmisibles al poder regional, sin perjuicio de la facultad que a las Cortes reconocen los artículos 15 y 16. RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR 17 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA TÍTULO PRELIMINAR CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA TÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales Disposiciones generales Artículo 1. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones. La bandera de la República española es roja, amarilla y morada. Artículo 2. Todos los españoles son iguales ante la ley. Artículo 3. El Estado español no tiene religión oficial. Artículo 4. El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. Artículo 8. El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía. Artículo 11. Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas, comunes, acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo político administrativo, dentro del Estado español, presentarán su Estatuto con arreglo a lo establecido en el Artículo 12. Artículo 12. Para la aprobación del Estatuto de la región autónoma se requieren las siguientes condiciones: a) Que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos o, cuando menos, aquellos cuyos Municipios comprendan las dos terceras partes del Censo electoral de la región. b) Que lo acepten, por el procedimiento que señale la ley Electoral, por lo menos las dos terceras partes de los electores inscritos en el Censo de la región. Si el plebiscito fuere negativo, no podrá renovarse la propuesta de autonomía hasta transcurridos cinco años. c) Que lo aprueben las Cortes. Los Estatutos regionales serán aprobados por el Congreso siempre que se ajusten al presente Título y no contengan, en caso alguno, preceptos contrarios a la Constitución, y tampoco a las leyes orgánicas del Estado en las materias no transmisibles al poder regional, sin perjuicio de la facultad que a las Cortes reconocen los artículos 15 y 16.
 26. 26. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera AArtritcicleless 2 266 i i2 277 d dee l ala c coonnsstittiutuccióió e essppaannyyoolala d dee 1 1993311 RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR Religioses Artículo 26. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero. Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases: 1ª. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado. 2ª. Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependientes del Ministerio de Justicia. 3ª. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos. 4ª. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. 5ª. Sumisión a todas las leyes tributarias del país. 6ª. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la Asociación. Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados.
 27. 27. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR Religioses AArtritcicleless 2 266 i i2 277 d dee l ala c coonnsstittiutuccióió e essppaannyyoolala d dee 1 1993311 Artículo 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública. Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos. Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno. Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas. La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política, salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la República y para ser Presidente del Consejo de Ministros.
 28. 28. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR Noticias procedentes de la provincia de Cádiz informan de que miles de braceros pertenecientes a la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra se han incautado de unas fincas particulares, anticipándose a la aplicación de la reforma agraria prevista en el programa del Frente Popular. El propósito es forzar al gobierno a que acelere la reforma agraria. LA VANGUARDIA, 29 marzo 1936.
 29. 29. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera Ayer se produjo un atentado contra el vicepresidente de las Cortes y diputado socialista, el eminente penalista señor Jiménez de Asúa. En ocasión de dirigirse a su vehículo oficial, unos individuos hicieron fuego sobre èl sin llegar a herirle, alcanzando, en cambio, los disparos a su escolta señor Gisbert quien resultó tan gravemente herido que falleció poco después. Los agresores no han sido identificados, pero se cree que son elementos de Falange Española y el hecho entra dentro del antagonismo violento entre facciones de derechas y de izquierdas, tras las elecciones del 16 de febrero. RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR LA VANGUARDIA, 12 DE MARZO DE 1936.
 30. 30. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR La pastoral del Cardenal Segura “VENERABLES hermanos y, muy amados, hijos: Acontecimientos que todós conocéis han creado un ,iuevo estado de cosas en nuestra Patria, que impone a todos los católicos gravísimos deberes. (…) Los católicos, particularmente, no podemos olvidar que, por espacio de muchos siglos, la Iglesia e instituciones hoy desaparecidas convivieron juntas, aunque sin confundirse ni absorberse, y que de su acción coordinada nacieron beneficios inmensos que la historia imparcial tiene escritos en sus páginas con letras de oro. (…) (…) se requiere por parte de los católicos un aprudente y eficaz actuación política. «¿No es deber de todos los católicos — decía Su Santidad Pío X en su encíclica de 25 de agosto de 1910— usar de las armas políticas que tiene a la mano para defender a la Iglesia y también para obligar a los políticos a mantenerse en su terreno y no ocuparse de la Iglesia sino para darle lo que le es debido?» (…) Es urgente que en las actuales circunstancias los católicos, prescindiendo de sus tendencias políticas, en las cuales pueden permanecer libremente, se unan de manera seria y eficaz para conseguir que sean elegidos para las Cortes Constituyente candidatos que ofrezcan plenas garantías de que defenderán los derechos de la Iglesia y del orden social. (…) 1 de mayo de 1931. Pedro, cardenal Segura y Sáez, arzobispo de Toledo.
 31. 31. La Segona República Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera RReeppúúbblilcicaa i ip peeddaaggooggiaia a a C Caatatalulunnyyaa VÍDEO. La Segunda República (1931-1936/39), en castellà, 25 minuts, del programa “Memoria de RReceucrusrossos SOSROTRITRIR TOTRONRANRAR WWeebbss Documents XTEC Buxaweb. Vikipèdia Enciclopèdia Catalana Socials en xarxa Historiata VÍDEO. La Segunda República (1931-1936/39), en castellà, 25 minuts, del programa “Memoria de España” España” Historiasiglo20

×