ภารกิจครูผู้ช่วย

Arm Watcharin
Arm WatcharinTeacher at Nonsongsritani en Nonsongsritani
ภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
1. ให้ท่านวิเคราะห์วธีการจัดการเรี ยนรู้ของครู แต่ละ
           ิ
     ่
 คนว่าอยูในกระบวนทัศน์การออกแบบการสอนใด
    และมีพ้นฐานมาจากทฤษฎีการเรี ยนรู้ใดบ้าง
        ื
         พร้อมอธิบายเหตุผล
ครูบุญมี

      จะใช้วิธีการบรรยาย ส่ วนไหนที่สาคัญก็จะเน้นย้าให้นกเรี ยนจด
                               ั
    บันทึกและท่องซ้ าหลายครั้ง และทาการสอบเก็บคะแนน
    ถ้านักเรี ยนสอบตกก็จะให้สอบใหม่จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์


  แนวคิดพฤติกรรมนิยม เชื่อว่าการเรี ยนรู ้จะเกิดจาก
การเชื่อมโยงระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนองหรื อการ
แสดงพฤติกรรมนิยมและถ้าหากได้รับการเสริ มแรงจะทา
ให้มีการแสดงพฤติกรรมนั้น ถี่มากขึ้น
ครูบุญช่ วย

      ในการสอนแต่ละครั้งครู จะนาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยเชื่อมโยงเนื้อหา
ที่เรี ยนกับประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน หลักจากนั้นครู จะแบ่งนักเรี ยน
ออกเป็ นกลุ่มแล้วมอบสถานการณ์ ปัญหาหรื อภารกิจการเรี ยนรู ้ให้
ผูเ้ รี ยนทุก ๆ กลุ่ม

   ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ความรู ้เกิดจากประสบการณ์ และ
 กระบวนการในการสร้างความรู ้ หรื อเกิดจากการกระทา ครู ผสอน
                             ู้
 ไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาของผูเ้ รี ยนได้ แต่
 สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนปรับขยายโครงสร้างทางปัญญา
ครูบุญชู
       ให้นกเรี ยนจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษได้โดยไม่ลืม ซึ่ งครู มี
          ั
     เทคนิคดังนี้ การแต่งเป็ นบทเพลง การใช้คาคล้องจอง การใช้
     แผนภูมิรูปภาพประกอบเนื้อหาที่ตองการให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ ถึง
                     ้
     ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

     การเรี ยนรู้ตามแนวพุทธิ ปัญญา คือนอกจากผูเ้ รี ยนจะมีสิ่งที่เรี ยนรู ้
เพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถจัดรวบรวมเรี ยบเรี ยงสิ่ งที่เรี ยนรู ้เหล่านั้นให้เป็ น
ระเบียบ เพื่อให้สามารถเรี ยกกลับมาใช้ได้ตามที่ตองการ และสามารถถ่ายโยง
                          ้
ความรู้และทักษะเดิม หรื อสิ่ งที่เรี ยนรู ้มาแล้ว ไปสู่บริ บทและปั ญหาใหม่
2. วิธีการเรี ยนรู้ของครู แต่ละคนมีขอดี
                  ้
     และข้อเด่นอย่างไร
ข้อดี : มีการเน้นย้า จด
      บันทึก ท่องซ้ าและคัดลายมือ

ครู บุญมี
       ข้อเด่น : มีการใช้โปรแกรมและชุด
      การสอน ให้นกเรี ยนทดสอบจนกว่า
             ั
      จะผ่านเกณฑ์
ข้อดี : เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม
       แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน ให้
       สถานการณ์และภารกิจ


ครู บุญช่วย
        ข้อเด่น : มีการทดลอง ใช้สื่อ
       หนังสื อ วีดิทศน์ และเว็บไซต์ที่
               ั
       เกี่ยวข้อง สรุ ปบทเรี ยนตามความเข้าใจ
       ของตนเอง
ข้อดี : ใช้ แผนภูมิรูปภาพประกอบ
      เนื ้อหาที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจ ถึง
      ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ


ครู บุญชู
      ข้อเด่น : มีการแต่งเพลง ใช้คาคล้องจอง การให้
      ผู้เรี ยนจาคาศัพท์ โดยใช้ การออกเสียง
      ภาษาอังกฤษที่เหมือนกับภาษาไทย
3. วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ของใครที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
       มากที่สุด เพราะเหตุใด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา
    มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุก
คนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมี
ความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
สามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
    มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความสาคัญทั้งความรู ้ คุณธรรมกระบวนการเรี ยนรู้ และบูรณา
การตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
ครู บุญช่ วย ใช้วิธีการจัดการเรี ยนรู้ได้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่สุด เนื่องจากใน
การสอนแต่ละครั้งครู จะนาเข้าสู่ บทเรี ยน โดยเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรี ยน
กับประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน หลักจากนั้นครู จะแบ่งนักเรี ยน
ออกเป็ นกลุ่มแล้วมอบสถานการณ์ ปัญหาหรื อภารกิจการเรี ยนรู ้ให้
ผูเ้ รี ยนทุก ๆ กลุ่ม นอกจากนี้ครู ยงเตรี ยม แหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น
                  ั
หนังสื อ วีดิทศน์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อให้ผเู้ รี ยนค้นหาคาตอบ
        ั
และร่ วมมือกันเรี ยนรู ้มีการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ การลงมือ
ทดลองเพื่อทดสอบแนวคิดของกลุ่ม โดยมีครู เป็ นผูให้คาแนะนา ้
หลังจากได้คาตอบแล้ว ทุกกลุ่มก็จะนาเสนอแนวคิดความ และ
ร่ วมกับสรุ ปบทเรี ยนเป็ นความเข้าใจของตนเอง
ภารกิจครูผู้ช่วย
ผมเป็ นครู สอนคณิ ตศาสตร์มาหลายปี ขณะสอนนักเรี ยนจะได้ยน   ิ
คาถามเสมอว่า
   "อาจารย์ (ครับ/ค่ะ)...เรี ยนเรื่ องนี้ไปทาไม เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้
บ้าง"
       ก็ได้แต่ตอบคาถามว่านาไปใช้ในการเรี ยนต่อชั้นสู ง และนาไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่ งบางเนื้อหาก็มีโจทย์ปัญหาเป็ นแนวทางทา
      ่
ให้พอรู ้วาจะนาไปใช้อะไรได้บาง แต่บางเนื้อหาก็จะได้ยนเสี ยงบ่นพึมพาว่า
                   ้           ิ
"เรี ยนก็ยาก สู ตรก็เยอะไม่รู้จะเรี ยนไปทาไม ไม่เห็นได้นาไปใช้เลย" ในความ
เป็ นจริ งดิฉนคิดว่าหลักสู ตรวิชาคณิ ตศาสตร์ ของไทยน่าจะมีการ apply ให้
       ั
                                ่
มากกว่านี้ในแต่ละเรื่ องทั้ง ม.ต้น และม.ปลาย ผูเ้ รี ยนจะได้รู้วาถ้าเรี ยน
                    ่
แล้วสามารถนาไปใช้ได้จริ งไม่วาจะเรี ยนต่อสายสามัญหรื อสาย
อาชีพและเห็นความสาคัญของวิชานี้มากขึ้น
1. ให้ท่านวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าน่าจะมี
     สาเหตุมาจากอะไรบ้าง
• นักเรี ยนอาจที่จะยังมองไม่เห็น
 จาก     ว่าเรี ยนไปเพื่ออะไร จะมอง
       เพียงว่าเพื่อสอบ หรื อไม่มีแรง
นักเรี ยน   บันดาลใจในการเรี ยน อาจจะ
       เบื่อ หรื อไม่ชอบวิชานี้
• ครู อาจจะไม่ได้แจ้งถึง
จาก   วัตถุประสงค์ก่อนเรี ยน หรื อครู
     ไม่ได้บูรณาการการเรี ยนการ

 ครู   สอนให้เข้ากับชีวตประจาวัน
             ิ
     ทาให้นกเรี ยนไม่เห็น
         ั
     ความสาคัญของการเรี ยน
2. วิเคราะห์หาทฤษฎีการเรี ยนรู้ และการออกแบบ
     การสอนที่สามารถแก้ปัญหาได้
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กล่าวว่าความรู ้เกิดจาก
ประสบการณ์ และกระบวนการในการสร้างความรู ้ หรื อเกิดจาก
                       ่
การกระทา โดยที่ผเู ้ รี ยนสร้างเสริ มความรู ้ผานกระบวนการทาง
จิตวิทยาด้วยตนเอง ครู ผสอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
             ู้
ทางปัญญาของผูเ้ รี ยนได้ แต่สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนปรับขยาย
โครงสร้างทางปัญญา โดยการจัดสภาพการณ์ที่ทาให้เกิดภาวะ
เสี ยสมดุล หรื อก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปั ญญาขึ้น ซึ่ งก็คือ
สภาวะที่โครงสร้างทางปั ญญาเดิมใช้ไม่ได้ตองมีการปรับเปลี่ยน
                        ้
ให้สอดคล้องประสบการณ์มากขึ้นหรื อเกิดโครงสร้างทางปั ญญา
ใหม่นนเอง
    ั่
3. ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่สามารถ
    แก้ปัญหาดังกล่าวได้
ครู ควรนาเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันเข้าไป
บูรณาการการเรี ยนการสอนให้มากขึ้น ชี้ให้นกเรี ยน   ั
เห็นความสาคัญของเนื้อหาที่เรี ยน และมีการสร้าง
สื่ อการเรี ยนรู ้ที่ดึงดูดความสนใจ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
สามารถนาไปประยุกต์ได้จริ ง
จัดทำโดย

นายวัชริ นทร์ อุตรา 543050057-1
นายอรรถพล รัตนสมบัติ 543050079-1
นายบดี ทะนอก     543050355-3

   ชั้นปี ที่ 2 สาขาคณิ ตศาสตรศึกษา
1 de 23

Recomendados

ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยนภสร ยั่งยืน
121 vistas25 diapositivas
ระดับครูผู้ช่วย por
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วยVachii Ra
206 vistas17 diapositivas
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยFuangFah Tingmaha-in
216 vistas22 diapositivas
ครูผู้ช่วย por
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยNoppasorn Boonsena
171 vistas25 diapositivas
ครูผู้ช่วย ภารกิจ por
ครูผู้ช่วย ภารกิจครูผู้ช่วย ภารกิจ
ครูผู้ช่วย ภารกิจShe's Kukkik Kanokporn
134 vistas22 diapositivas
ครูมืออาชีพ por
ครูมืออาชีพครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพToystory PuccafunnyLove
395 vistas25 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

วิธีสอนแบบวรรณี por
วิธีสอนแบบวรรณีวิธีสอนแบบวรรณี
วิธีสอนแบบวรรณีOrapan Jantong
3.9K vistas11 diapositivas
ครูผู้ช่วย por
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยชัยวุฒิ พรหมกูล
105 vistas20 diapositivas
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยVs'veity Sirvcn
141 vistas35 diapositivas
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยRsmay Saengkaew
131 vistas25 diapositivas
ครูผู้ช่วย por
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยChaya Kunnock
214 vistas28 diapositivas

La actualidad más candente(15)

วิธีสอนแบบวรรณี por Orapan Jantong
วิธีสอนแบบวรรณีวิธีสอนแบบวรรณี
วิธีสอนแบบวรรณี
Orapan Jantong3.9K vistas
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por Vs'veity Sirvcn
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Vs'veity Sirvcn141 vistas
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por Rsmay Saengkaew
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Rsmay Saengkaew131 vistas
ครูผู้ช่วย por Chaya Kunnock
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Chaya Kunnock214 vistas
สังเกตการสอน por Fern's Supakyada
สังเกตการสอนสังเกตการสอน
สังเกตการสอน
Fern's Supakyada1.2K vistas
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด por Kiingz Phanumas
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดวิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
Kiingz Phanumas7.6K vistas
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย por MuBenny Nuamin
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วยการออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
MuBenny Nuamin251 vistas
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por Piyatida Prayoonprom
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง por Kunwater Tianmongkon
เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ทักษะและเทคนิคการสอน por Pornpichit55
ทักษะและเทคนิคการสอนทักษะและเทคนิคการสอน
ทักษะและเทคนิคการสอน
Pornpichit5510.9K vistas

Destacado

The Lean VC: a Silicon Valley 2.0 Story por
The Lean VC: a Silicon Valley 2.0 StoryThe Lean VC: a Silicon Valley 2.0 Story
The Lean VC: a Silicon Valley 2.0 StoryDave McClure
2.9K vistas26 diapositivas
Van oviedo por
Van oviedoVan oviedo
Van oviedovan_ob
265 vistas20 diapositivas
Communardo Trendforum 22.06.2011: Collaboration Workplace, Ilja Hauß por
Communardo Trendforum 22.06.2011: Collaboration Workplace, Ilja HaußCommunardo Trendforum 22.06.2011: Collaboration Workplace, Ilja Hauß
Communardo Trendforum 22.06.2011: Collaboration Workplace, Ilja HaußCommunardo GmbH
984 vistas19 diapositivas
Consumer Web Platforms & Customer Acquisition por
Consumer Web Platforms & Customer AcquisitionConsumer Web Platforms & Customer Acquisition
Consumer Web Platforms & Customer AcquisitionDave McClure
1.7K vistas3 diapositivas
¿QUE COMPUTADORA ELEGIR? por
¿QUE COMPUTADORA ELEGIR?¿QUE COMPUTADORA ELEGIR?
¿QUE COMPUTADORA ELEGIR?francisco martinez
439 vistas9 diapositivas
Actividad de Aprendizaje 08 por
Actividad de Aprendizaje 08Actividad de Aprendizaje 08
Actividad de Aprendizaje 08Manuel Salazar Vercelli
254 vistas6 diapositivas

Destacado(20)

The Lean VC: a Silicon Valley 2.0 Story por Dave McClure
The Lean VC: a Silicon Valley 2.0 StoryThe Lean VC: a Silicon Valley 2.0 Story
The Lean VC: a Silicon Valley 2.0 Story
Dave McClure2.9K vistas
Van oviedo por van_ob
Van oviedoVan oviedo
Van oviedo
van_ob265 vistas
Communardo Trendforum 22.06.2011: Collaboration Workplace, Ilja Hauß por Communardo GmbH
Communardo Trendforum 22.06.2011: Collaboration Workplace, Ilja HaußCommunardo Trendforum 22.06.2011: Collaboration Workplace, Ilja Hauß
Communardo Trendforum 22.06.2011: Collaboration Workplace, Ilja Hauß
Communardo GmbH984 vistas
Consumer Web Platforms & Customer Acquisition por Dave McClure
Consumer Web Platforms & Customer AcquisitionConsumer Web Platforms & Customer Acquisition
Consumer Web Platforms & Customer Acquisition
Dave McClure1.7K vistas
Changes in Venture Capital & Tech Startups (Nov 2013, Mumbai) por Dave McClure
Changes in Venture Capital & Tech Startups (Nov 2013, Mumbai)Changes in Venture Capital & Tech Startups (Nov 2013, Mumbai)
Changes in Venture Capital & Tech Startups (Nov 2013, Mumbai)
Dave McClure9.6K vistas
2015 Food and Beverage Manufacturing Trends Survey: Optimism with a side of hope por Grant Thornton LLP
2015 Food and Beverage Manufacturing Trends Survey: Optimism with a side of hope2015 Food and Beverage Manufacturing Trends Survey: Optimism with a side of hope
2015 Food and Beverage Manufacturing Trends Survey: Optimism with a side of hope
Grant Thornton LLP1.5K vistas
ใบความรู้บทที่ 1 สมบัติของจำนวนนับ por pairtean
ใบความรู้บทที่ 1 สมบัติของจำนวนนับใบความรู้บทที่ 1 สมบัติของจำนวนนับ
ใบความรู้บทที่ 1 สมบัติของจำนวนนับ
pairtean581 vistas
Knowledge Management and Microblogging? por Communardo GmbH
Knowledge Management and Microblogging?Knowledge Management and Microblogging?
Knowledge Management and Microblogging?
Communardo GmbH698 vistas
Atlassian User Group NRW por Sven Peters
Atlassian User Group NRWAtlassian User Group NRW
Atlassian User Group NRW
Sven Peters8K vistas
Building Startup Ecosystems (Seoul, Oct 2014) por Dave McClure
Building Startup Ecosystems (Seoul, Oct 2014)Building Startup Ecosystems (Seoul, Oct 2014)
Building Startup Ecosystems (Seoul, Oct 2014)
Dave McClure9K vistas
Build a Story Factory for Inbound Marketing in Five Easy Steps por Simeon Simeonov
Build a Story Factory for Inbound Marketing in Five Easy StepsBuild a Story Factory for Inbound Marketing in Five Easy Steps
Build a Story Factory for Inbound Marketing in Five Easy Steps
Simeon Simeonov789 vistas
ANKITA ARYA_GetMyUni por Ankita Arya
ANKITA ARYA_GetMyUniANKITA ARYA_GetMyUni
ANKITA ARYA_GetMyUni
Ankita Arya131 vistas
Strategies for Startup Success by Simeon Simeonov por Simeon Simeonov
Strategies for Startup Success by Simeon SimeonovStrategies for Startup Success by Simeon Simeonov
Strategies for Startup Success by Simeon Simeonov
Simeon Simeonov1.3K vistas

Similar a ภารกิจครูผู้ช่วย

ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยVs'veity Sirvcn
114 vistas35 diapositivas
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม por
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมณัฐธีรา มะโพธิ์ศรี
202 vistas36 diapositivas
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม por
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมณัฐธีรา มะโพธิ์ศรี
111 vistas36 diapositivas
ระดับครผู้ช่วย por
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยtyehh
173 vistas31 diapositivas
ครูผู้ช่วย por
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยKorakob Noi
186 vistas15 diapositivas
ระดับครผู้ช่วย por
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยtyehh
160 vistas31 diapositivas

Similar a ภารกิจครูผู้ช่วย(20)

ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por Vs'veity Sirvcn
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Vs'veity Sirvcn114 vistas
ระดับครผู้ช่วย por tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh173 vistas
ครูผู้ช่วย por Korakob Noi
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Korakob Noi186 vistas
ระดับครผู้ช่วย por tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh160 vistas
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por panggoo
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
panggoo108 vistas
เทคนิคการสอน por kittitach06709
เทคนิคการสอนเทคนิคการสอน
เทคนิคการสอน
kittitach067097.6K vistas
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ por Arpaporn Mapun
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
Arpaporn Mapun227 vistas
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย por Pamkritsaya3147
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
Pamkritsaya3147156 vistas
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย por Jo Smartscience II
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
Jo Smartscience II734 vistas
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2 por Jiramet Ponyiam
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
Jiramet Ponyiam216 vistas
นำเสนอ23สิงหาคม por Atima Teraksee
นำเสนอ23สิงหาคมนำเสนอ23สิงหาคม
นำเสนอ23สิงหาคม
Atima Teraksee453 vistas
ภารกิจครูผู้ช่วย por Blade HurthurtHurt
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
Blade HurthurtHurt347 vistas
ภารกิจครูผู้ช่วย por Blade HurthurtHurt
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
Blade HurthurtHurt973 vistas
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ por Arpaporn Mapun
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
Arpaporn Mapun107 vistas

ภารกิจครูผู้ช่วย

 • 3. 1. ให้ท่านวิเคราะห์วธีการจัดการเรี ยนรู้ของครู แต่ละ ิ ่ คนว่าอยูในกระบวนทัศน์การออกแบบการสอนใด และมีพ้นฐานมาจากทฤษฎีการเรี ยนรู้ใดบ้าง ื พร้อมอธิบายเหตุผล
 • 4. ครูบุญมี จะใช้วิธีการบรรยาย ส่ วนไหนที่สาคัญก็จะเน้นย้าให้นกเรี ยนจด ั บันทึกและท่องซ้ าหลายครั้ง และทาการสอบเก็บคะแนน ถ้านักเรี ยนสอบตกก็จะให้สอบใหม่จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์ แนวคิดพฤติกรรมนิยม เชื่อว่าการเรี ยนรู ้จะเกิดจาก การเชื่อมโยงระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนองหรื อการ แสดงพฤติกรรมนิยมและถ้าหากได้รับการเสริ มแรงจะทา ให้มีการแสดงพฤติกรรมนั้น ถี่มากขึ้น
 • 5. ครูบุญช่ วย ในการสอนแต่ละครั้งครู จะนาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยเชื่อมโยงเนื้อหา ที่เรี ยนกับประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน หลักจากนั้นครู จะแบ่งนักเรี ยน ออกเป็ นกลุ่มแล้วมอบสถานการณ์ ปัญหาหรื อภารกิจการเรี ยนรู ้ให้ ผูเ้ รี ยนทุก ๆ กลุ่ม ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ความรู ้เกิดจากประสบการณ์ และ กระบวนการในการสร้างความรู ้ หรื อเกิดจากการกระทา ครู ผสอน ู้ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาของผูเ้ รี ยนได้ แต่ สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนปรับขยายโครงสร้างทางปัญญา
 • 6. ครูบุญชู ให้นกเรี ยนจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษได้โดยไม่ลืม ซึ่ งครู มี ั เทคนิคดังนี้ การแต่งเป็ นบทเพลง การใช้คาคล้องจอง การใช้ แผนภูมิรูปภาพประกอบเนื้อหาที่ตองการให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ ถึง ้ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ การเรี ยนรู้ตามแนวพุทธิ ปัญญา คือนอกจากผูเ้ รี ยนจะมีสิ่งที่เรี ยนรู ้ เพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถจัดรวบรวมเรี ยบเรี ยงสิ่ งที่เรี ยนรู ้เหล่านั้นให้เป็ น ระเบียบ เพื่อให้สามารถเรี ยกกลับมาใช้ได้ตามที่ตองการ และสามารถถ่ายโยง ้ ความรู้และทักษะเดิม หรื อสิ่ งที่เรี ยนรู ้มาแล้ว ไปสู่บริ บทและปั ญหาใหม่
 • 7. 2. วิธีการเรี ยนรู้ของครู แต่ละคนมีขอดี ้ และข้อเด่นอย่างไร
 • 8. ข้อดี : มีการเน้นย้า จด บันทึก ท่องซ้ าและคัดลายมือ ครู บุญมี ข้อเด่น : มีการใช้โปรแกรมและชุด การสอน ให้นกเรี ยนทดสอบจนกว่า ั จะผ่านเกณฑ์
 • 9. ข้อดี : เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน ให้ สถานการณ์และภารกิจ ครู บุญช่วย ข้อเด่น : มีการทดลอง ใช้สื่อ หนังสื อ วีดิทศน์ และเว็บไซต์ที่ ั เกี่ยวข้อง สรุ ปบทเรี ยนตามความเข้าใจ ของตนเอง
 • 10. ข้อดี : ใช้ แผนภูมิรูปภาพประกอบ เนื ้อหาที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจ ถึง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ ครู บุญชู ข้อเด่น : มีการแต่งเพลง ใช้คาคล้องจอง การให้ ผู้เรี ยนจาคาศัพท์ โดยใช้ การออกเสียง ภาษาอังกฤษที่เหมือนกับภาษาไทย
 • 11. 3. วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ของใครที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มากที่สุด เพราะเหตุใด
 • 12. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุก คนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมี ความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน สามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น ความสาคัญทั้งความรู ้ คุณธรรมกระบวนการเรี ยนรู้ และบูรณา การตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
 • 13. ครู บุญช่ วย ใช้วิธีการจัดการเรี ยนรู้ได้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่สุด เนื่องจากใน การสอนแต่ละครั้งครู จะนาเข้าสู่ บทเรี ยน โดยเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรี ยน กับประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน หลักจากนั้นครู จะแบ่งนักเรี ยน ออกเป็ นกลุ่มแล้วมอบสถานการณ์ ปัญหาหรื อภารกิจการเรี ยนรู ้ให้ ผูเ้ รี ยนทุก ๆ กลุ่ม นอกจากนี้ครู ยงเตรี ยม แหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น ั หนังสื อ วีดิทศน์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อให้ผเู้ รี ยนค้นหาคาตอบ ั และร่ วมมือกันเรี ยนรู ้มีการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ การลงมือ ทดลองเพื่อทดสอบแนวคิดของกลุ่ม โดยมีครู เป็ นผูให้คาแนะนา ้ หลังจากได้คาตอบแล้ว ทุกกลุ่มก็จะนาเสนอแนวคิดความ และ ร่ วมกับสรุ ปบทเรี ยนเป็ นความเข้าใจของตนเอง
 • 15. ผมเป็ นครู สอนคณิ ตศาสตร์มาหลายปี ขณะสอนนักเรี ยนจะได้ยน ิ คาถามเสมอว่า "อาจารย์ (ครับ/ค่ะ)...เรี ยนเรื่ องนี้ไปทาไม เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้ บ้าง" ก็ได้แต่ตอบคาถามว่านาไปใช้ในการเรี ยนต่อชั้นสู ง และนาไป ประยุกต์ใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่ งบางเนื้อหาก็มีโจทย์ปัญหาเป็ นแนวทางทา ่ ให้พอรู ้วาจะนาไปใช้อะไรได้บาง แต่บางเนื้อหาก็จะได้ยนเสี ยงบ่นพึมพาว่า ้ ิ "เรี ยนก็ยาก สู ตรก็เยอะไม่รู้จะเรี ยนไปทาไม ไม่เห็นได้นาไปใช้เลย" ในความ เป็ นจริ งดิฉนคิดว่าหลักสู ตรวิชาคณิ ตศาสตร์ ของไทยน่าจะมีการ apply ให้ ั ่ มากกว่านี้ในแต่ละเรื่ องทั้ง ม.ต้น และม.ปลาย ผูเ้ รี ยนจะได้รู้วาถ้าเรี ยน ่ แล้วสามารถนาไปใช้ได้จริ งไม่วาจะเรี ยนต่อสายสามัญหรื อสาย อาชีพและเห็นความสาคัญของวิชานี้มากขึ้น
 • 17. • นักเรี ยนอาจที่จะยังมองไม่เห็น จาก ว่าเรี ยนไปเพื่ออะไร จะมอง เพียงว่าเพื่อสอบ หรื อไม่มีแรง นักเรี ยน บันดาลใจในการเรี ยน อาจจะ เบื่อ หรื อไม่ชอบวิชานี้
 • 18. • ครู อาจจะไม่ได้แจ้งถึง จาก วัตถุประสงค์ก่อนเรี ยน หรื อครู ไม่ได้บูรณาการการเรี ยนการ ครู สอนให้เข้ากับชีวตประจาวัน ิ ทาให้นกเรี ยนไม่เห็น ั ความสาคัญของการเรี ยน
 • 19. 2. วิเคราะห์หาทฤษฎีการเรี ยนรู้ และการออกแบบ การสอนที่สามารถแก้ปัญหาได้
 • 20. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กล่าวว่าความรู ้เกิดจาก ประสบการณ์ และกระบวนการในการสร้างความรู ้ หรื อเกิดจาก ่ การกระทา โดยที่ผเู ้ รี ยนสร้างเสริ มความรู ้ผานกระบวนการทาง จิตวิทยาด้วยตนเอง ครู ผสอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ู้ ทางปัญญาของผูเ้ รี ยนได้ แต่สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนปรับขยาย โครงสร้างทางปัญญา โดยการจัดสภาพการณ์ที่ทาให้เกิดภาวะ เสี ยสมดุล หรื อก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปั ญญาขึ้น ซึ่ งก็คือ สภาวะที่โครงสร้างทางปั ญญาเดิมใช้ไม่ได้ตองมีการปรับเปลี่ยน ้ ให้สอดคล้องประสบการณ์มากขึ้นหรื อเกิดโครงสร้างทางปั ญญา ใหม่นนเอง ั่
 • 22. ครู ควรนาเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันเข้าไป บูรณาการการเรี ยนการสอนให้มากขึ้น ชี้ให้นกเรี ยน ั เห็นความสาคัญของเนื้อหาที่เรี ยน และมีการสร้าง สื่ อการเรี ยนรู ้ที่ดึงดูดความสนใจ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน สามารถนาไปประยุกต์ได้จริ ง
 • 23. จัดทำโดย นายวัชริ นทร์ อุตรา 543050057-1 นายอรรถพล รัตนสมบัติ 543050079-1 นายบดี ทะนอก 543050355-3 ชั้นปี ที่ 2 สาขาคณิ ตศาสตรศึกษา