Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
El contracte de treball<br />Sabrina García <br />Alex Hernández <br />Rafael López<br />
DEFINICIÓ...<br />És l&apos;acord entre empresari i treballador pel qual aquest s&apos;obliga a prestar determinats servei...
CONTINGUT I CARACTERÍSTIQUES<br />Continguts que han d&apos;aparèixer en el contracte:<br />La identitat d&apos;ambdues pa...
TEMPS LABORAL<br />Jornada laboral: a l’any com a màxim han de ser 40 hores setmanals de mitja. Diàriament 9 hores al dia ...
SOBRE LA DURACIÓ<br />Un contracte de treball pot ser indefinit (fix), o bé tenir una durada determinada (temporal). En pr...
MODALITATS DE CONTRACTACIÓ<br />-Forma de remuneració: Salari<br />-Els pagaments corresponents se&apos;ls deduïen de la s...
CONTRACTE INDEFINT<br />Té per objecte la prestació d&apos;un treball retribuït per temps indefinit <br />La forma del con...
EXEMPLE DE CONTRACTE INDEFINIT<br />
CONTRACTE DE DURADA DETERMINADA<br />Els contractes de durada determinada son els utilitzats per a situacions que l’empres...
CONTRACTE D’OBRA O SERVEI DETERMINAT<br />Es fa amb objecte de contractar mes trevalladors de l’habitual per un servei det...
CONTRACTE EVENTUAL PER CIRCUMNSTANCIES EN LA PRODUCCIÓ<br />Son els utilitzats per atendre el preiodes de mes demanda, com...
CONTRACTE D’INTERIORITAT<br />Es crean ambl’objecte de:<br />Substituir un trevallador en el seulloc de trevall.<br />Cob...
Contracte de formació<br />Per a accedir a un contracte de formaciós’ha de tenir entre 16 i 21 anys,l’empresari te un limi...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

El Contracte De Treball(1)

2.516 visualizaciones

Publicado el

alex hernandez, sabrina garcia, rafa lopez

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

El Contracte De Treball(1)

 1. 1. El contracte de treball<br />Sabrina García <br />Alex Hernández <br />Rafael López<br />
 2. 2. DEFINICIÓ...<br />És l&apos;acord entre empresari i treballador pel qual aquest s&apos;obliga a prestar determinats serveis per compte de l&apos;empresari i sota el seu direcció a canvi d&apos;una retribució<br />
 3. 3. CONTINGUT I CARACTERÍSTIQUES<br />Continguts que han d&apos;aparèixer en el contracte:<br />La identitat d&apos;ambdues parts. <br />La data de començament, i en el cas dels temporals, la seva durada. <br />La categoria o grup professional del ja que ocupi el treballador.<br />La quantia del salari base inicial i els seus complements, així com la periodicitat del pagament. <br />La durada i distribució de la jornada <br />Les vacances corresponents <br />Els terminis de preavís i el conveni col·lectiu aplicable<br />
 4. 4. TEMPS LABORAL<br />Jornada laboral: a l’any com a màxim han de ser 40 hores setmanals de mitja. Diàriament 9 hores al dia però els menors menys de 8.<br />Descansos: dins de la jornada quinze minuts si supera les sis hores però per als menors ha de ser de trenta minuts si supera les quatre hores i mitja. Entre jornades como a mínim de dotze hores. Setmanal: un dia i mig interromput.<br />El menors no poden realitzar jornades nocturnes, en canvi els majors d’edat poden fer-ho sempre i quan faci més de tres hores.<br />Les hores extraordinàries són aquelles hores que es fan apart de la jornada laboral i són voluntàries, menys les de força major (per a prevenir danys) o les normals (exigides per la producció l’empresa).<br />El treball a torns és desenvolupat per diferents grups successius, complint cadascun d&apos;ells una jornada laboral, de manera que s&apos;abasta un total entre 16 i 24 hores de treball diari.<br />Les vacances han de ser per any treballat i retribuït, 30 dies<br />
 5. 5. SOBRE LA DURACIÓ<br />Un contracte de treball pot ser indefinit (fix), o bé tenir una durada determinada (temporal). En principi tot contracte de treball és indefinit i a jornada completa, tret que en el contracte de treball s&apos;estableixi el contrari. Les normes que regulen cada tipus de contracte temporal, estableixen quin és la durada mínima i màxima del contracte. <br />
 6. 6. MODALITATS DE CONTRACTACIÓ<br />-Forma de remuneració: Salari<br />-Els pagaments corresponents se&apos;ls deduïen de la seva remuneració així: l’empleador assumeix el 75% i el treballador el 25%<br />-Dret al pagament de vacances en proporció al temps treballat<br />-indefinits<br /> No es fixa una data específica de finalització. Els treballadors formen part de la plantilla fixa de l’empresa.<br />-temporals <br /> Donen resposta a situacions en els que l’empresa necessita realitzar un contracte temporal. La seva duració no ha de ser major a 3 anys<br />LABORAL<br />indefinits - contracte de foment de contractació (fixos) indefinida<br /> - contracte de durada determinada<br /> - contractes formatius<br />Els més comuns<br />temporals<br />
 7. 7. CONTRACTE INDEFINT<br />Té per objecte la prestació d&apos;un treball retribuït per temps indefinit <br />La forma del contracte: El contracte podrà celebrar-se per escrit o de paraula. <br />La durada màxima del període de prova ha d&apos;estar establerta en els Convenis Col·lectius. Si no està regulat en el Conveni Col·lectiu el període de prova no podrà durar més de 6 mesos per als tècnics titulats i de 2 mesos per als altres treballadors. Aquest termini pot arribar fins als 3 mesos en les empreses de menys de 25 empleats.<br />Extinció del contracte: Si la durada del contracte és superior a l&apos;any, la part que desitgi extingir-lo, haurà de notificar-lo a l&apos;altra part amb una antelació mínima de 15 dies. Atenent a la causa de l&apos;extinció del contracte el treballador tindrà dret o no a indemnització. <br />Retribució: S&apos;aplicarà el que pactin referent a això les parts o el que disposi el conveni col·lectiu. <br />Cotització: Existeixen incentius que consisteixen en bonificacions de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes en els casos en els quals el treballador contractat pertanyi a algun dels col·lectius protegits. En cas contrari, s&apos;aplicaran les normes generals.<br />
 8. 8. EXEMPLE DE CONTRACTE INDEFINIT<br />
 9. 9. CONTRACTE DE DURADA DETERMINADA<br />Els contractes de durada determinada son els utilitzats per a situacions que l’empresa necesita un trevallador de forma temporal; N’hi han de tres tipus: <br /> -Contracte d’obra o servei determinat<br /> -Contracte eventual per circumstancies en la producciò<br /> -Contracte d’interioritat<br />
 10. 10. CONTRACTE D’OBRA O SERVEI DETERMINAT<br />Es fa amb objecte de contractar mes trevalladors de l’habitual per un servei determinat que ha de realitzar lempresa.<br />El contracte es fa per el temps que tardi en realitzar-se l’activitat, la ´datade finalització del contracte es nomes orientativa i si la durada supera un any cal fer un preavis de 15 dies.<br />La jornada pot ser a temps parcial o temps complet, la formalització per escrit, es obligada una indemnització de vuit dies de salari per cada any trevallat o la seva part proporcional.<br />
 11. 11. CONTRACTE EVENTUAL PER CIRCUMNSTANCIES EN LA PRODUCCIÓ<br />Son els utilitzats per atendre el preiodes de mes demanda, com podria ser per un centre comercial el nadal, o be per acumulació de demandes que es contracte personal extra.<br />La màxima durada que pot tenir aquest contracte es de sis mesos, encara que per acord del conveni es pot aconsegui ampliar el periode de referencia fins a 18 mesos sempre que la durada no sigui superior al 75% d’aquest o a dotze mesos. <br />Normalment la jornada laboral es a temps complet, encara que excepcionalment pot donar-se un cas de temps parcial, la formalització ha de ser per escrit.<br />Es obligada una indemnització de vuit dies de salari per cada any trevallat o la seva part proporcional.<br />
 12. 12. CONTRACTE D’INTERIORITAT<br />Es crean ambl’objecte de:<br />Substituir un trevallador en el seulloc de trevall.<br />Cobrir per un tempsdeterminat un lloc de trevalldurant un proces de selecció o promociódepersonal.<br />Substituir trevalladors en formació per trevalladorsbeneficiaris de prestacions per atur.<br />La durada estarasotmesa al temps que hagi de substituir al trevallador en questió, si es un proces de selecció de personal es un maxim de 3 mesos de durada.<br />La jornada en aquest cas estarasotmes a la jornada del trevalladorsubstituit, es formaliza per escrit, encara que no hi han indemnitzacions.<br />
 13. 13. Contracte de formació<br />Per a accedir a un contracte de formaciós’ha de tenir entre 16 i 21 anys,l’empresari te un limit en relació a la seva plantilla de contractacions de aquesttipus.<br />La durada sera de com a minim 6 mesos i com a maxim de dos anys, ambl’opcio de allargar-ho a 3 anys per conveni del sector.<br />El periode de prova no pot ser superior a dos mesos.<br />La retribucióseràfixandamitjançant el conveni, mai inferior a SMI, i proporcional al tempstrevallat.<br />

×