Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Com implantar l'administració digital al món local

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Carlos Lloveres
Carlos Lloveres
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 48 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Com implantar l'administració digital al món local (20)

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Com implantar l'administració digital al món local

 1. 1. Jornada “Com implantar l’administració digital al món local” Espai Francesca Bonnemaison 19 de juliol de 2017
 2. 2. El ciutadà té drets i obligacions en relació a la utilització dels mitjans electrònics per a l’accés dels serveis púbics Lleis 39/2015 i 40/2015
 3. 3. La seu electrònica L’actuació administrativa automatitzada El registre electrònic La digitalitzacióde documents La notificació electrònica La facturaelectrònica ...
 4. 4. • Projecte col·laboratiu per a servir un “pack” integrat d’eines i sistema de treball que acompanyi als ajuntaments a travessar la frontera cap a la digitalització, i l’ús eficient de l’administració electrònica mitjançant: • Un sistema de treball comú compatible amb elements d’integració arxivística. • Un conjunt de serveis d’administració electrònica bàsics : registre electrònic, e-TRAM, SEU-e, e-Tauler, e-NOTUM, VIA OBERTA, solucions d’autenticació i signatura, i-ARXIU. • La possibilitat d’incorporar un gestor d’expedients que pot ser servit per altres administracions en format de col·laboració. • L’e-SET té vocació d’esdevenir un estàndard al territori, i es desenvolupa amb la col·laboració d’altres entitats supramunicipals. • Els treballs de desplegament de l’e-SET es realitzen mitjançant tasques de consultoria, i tenen una durada mínima de 3 mesos i màxima de 6. • Tot i que des de l’AOC no oferim solucions de gestió d’expedients al món local, si que analitzem i publiquem les solucions que ofereix el mercat adaptades a la metodologia e-SET. • El desplegament del servei e-SET es prioritza en els ajuntaments de menys de 5.000 habitants.
 5. 5. Serveis d’identitat i signatura electrònica
 6. 6. Identificació Autenticació Signatura Certificat Ciutadans credencials Broker d’identitats per a ciutadans • Signatura ordinària no basada en certificats digitals • Signatura electrónica basada en certificats digitals https://signador.aoc.cat Llei 39/2015 arts. 9, 10 i 13.g Treballadors públics Servei de validació de certificats qualificats Signatura electrónica basada en certificats digitals https://signador.aoc.cat • TCAT: Certificat qualificat en targeta • TCAT-P: Certificat qualificat en programari • TCAT-n: Certificat de signatura qualificada al nùvol Llei 39/2015 arts. 9, 10 i 13.g Llei 40/2015 art. 43 que permet als usuaris centralitzar i agrupar la gestió de la signatura electrònica de documents tant interns com entre administracions Criteri d’aplicació: Protocol d’Identificació i Signatura Electrònica
 7. 7. Serveis per la relació amb ciutadania i empreses
 8. 8. • El servei de Transparència proposa un seguit de recursos per a poder facilitar als ciutadans l’accés a la informació pública i serveis electrònics de manera clara, estructurada i reutilitzable. El servei facilita donar compliment a: • Llei 40/2015, de Règim jurídic del sector públic (article 38 relatiu a disposició de Seu electrònica) • Llei 39/2015 de procediment administratiu comú • Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern • El servei es presta en dues modalitats: Seu electrònica i Portal de Transparència, o únicament Portal de Transparència • En el mateix formulari podeu sol·licitar també l’e-TAULER que us facilitarà la publicació a la vostra Seu-e d’anuncis i edictes
 9. 9. Drets i obligacions Serveis AOC Norma Dret d’accés a la informació pública, arxius i registres, d’acord amb el que preveuen les Lleis de Transparència Seu-e i Transparència e-TRAM: formulari de de dret d'accés a la informació pública Llei 39/2015 art. 13.d Obligació de l'Administració de fer públic, a través de la seu electrònica, un servei de verificació dels documents emesos amb un codi segur de verificació Seu electrònica (en desenvolupament) Llei 39/2015 art. 27.3 Dret a conèixer l’estat de tramitació dels procediments en els que es tingui la condició d’interessat i a obtenir còpia dels documents continguts en aquests procediments des del PAG Carpeta Ciutadana de l'Estat: punt d'accés general de l'AGE (en procés d'integració, pilots 3 trimestre 2017) Seu-e: s'evolucionarà per a que, prèvia autenticació, es converteixi en un punt d'accés general de l'Administració (en desenvolupament) Llei 39/2015 art. 53.1.a Dret dels interessats a conèixer els codis d'identificació dels òrgans, centres o unitats administratives Seu-e i Transparència, així com e-TRAM avançaran per a incorporar-ho Llei 39/2015 art. 66.1.f Obligació de l'Administració de publicar a la seva seu electrònica, el catàleg de serveis i procediments de la seva competència, especificant els terminis de resolució i els efectes que produeix el silenci administratiu e-TRAM disposa d’un catàleg de tràmits accessible des de la Seu-e, i la Xarxa de Governs Locals transparents ha definit un model de fitxa de serveis estandaritzat i està treballant en una definició de les fitxes de serveis per a posar a disposició del món local. Llei 39/2015 art. 21.4
 10. 10. • Mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC. • Es posa a disposició del món local per facilitar els serveis de tramitació a ciutadans i empreses des del web municipal o comarcal o altres, complint amb totes les garanties legals necessàries. • Fa possible que els ciutadans des de qualsevol lloc i en qualsevol moment puguin: • Accedir a la informació necessària sobre tràmits locals • Iniciar i formalitzar qualsevol sol·licitud • Consultar l’estat i el contingut del seus tràmits
 11. 11. • Desenvolupar els tràmits estàndard i homogenis associats a la tramitació de les activitats • Posar-los a disposició dels ens locals catalans mitjançant una plataforma de tramitació • Vincular-los amb la Finestreta Única Empresarial (FUE – Canal Empresa)
 12. 12. Drets i obligacions Lleis 39/2015 i 40/2015 Serveis AOC o de les Diputacions Norma Dret/obligació dels ciutadans/empreses a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques e-Tram FUE local Llei 39/2015 art. 14.1 Dret d’accés a la informació pública, arxius i registres, d’acord amb el que preveuen les Lleis de Transparència e-Tram: formulari de de dret d'accés a la informació pública Llei 39/2015 art. 13.d Obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques per a les empreses, associacions i altres subjectes obligats e-Tram FUE local Llei 39/2015 art. 14.2
 13. 13. Drets i obligacions Lleis 39/2015 i 40/2015 Serveis AOC o de les Diputacions Norma Les administracions públiques han de tenir publicats i actualitzats permanentment models de declaració responsable i de comunicació, fàcilment accessibles als interessats eTRAM FUE local Llei 39/2015 art. 69.5 Dret dels interessats a conèixer els codis d'identificació dels òrgans, centres o unitats administratives eTRAM avançarà per incorporar-ho Llei 39/2015 art. 66.1.f Obligació de l'Administració de publicar a la seva seu electrònica, el catàleg de serveis i procediments de la seva competència, especificant els terminis de resolució i els efectes que produeix el silenci administratiu eTRAM Llei 39/2015 art. 21.4
 14. 14. e-Contractació Plataforma de Serveis de Contractació (PSCP) Perfil del contractant e-Licita e-Subhasta Tramitador Electrònic Expedients Contractació (TEEC) Registre Públic de Contractes (RCP)
 15. 15. Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) • Eina d’informació i prestació de serveis relacionats amb la contractació pública, que constitueix el punt central d’informació sobre les licitacions, adjudicacions i d’altres aspectes relacionats amb la contractació, dirigit a la ciutadania i a les empreses. • Normativa: Art. 334.5 TRLCSP, Ordre ECF/313/2008 (versió modificada per Ordre ECF/58/2012)
 16. 16. • Espai virtual que té per finalitat potenciar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual pública. El seu objectiu és difondre el conjunt de dades i d’informació relativa a l’activitat contractual dels òrgans de contractació. • Normativa: art. 53 TRLCSP
 17. 17. https://contractaciopublica.gencat.cat
 18. 18. https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=search
 19. 19. • Eina mitjançant la qual el licitador “tanca” la seva proposició i la presenta a l’òrgan de contractació, amb la seguretat de disponibilitat, integritat i confidencialitat de la informació presentada. • L’e-Licita contempla dues possibilitats: • Sobre digital (en fase de pilotatge): solució de licitació electrònica ensobrada per a la presentació i l'obertura d'ofertes de manera electrònica, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins el moment de l'obertura. • Presentació electrònica d’ofertes: és aplicable a contractes menors, negociats sense publicitat i contractes derivats d’acord marc. • Normativa: art. 22 Directiva 2014/24/UE, art. 29 Directiva 2014/23/UE, art. 40 Directiva 2014/25/UE i Ordre ECO/58/2012.
 20. 20. • Procés iteratiu (repetitiu) per adjudicar contractes, que té lloc després d'una primera avaluació completa de les ofertes, per a la presentació de millores en els preus o de nous valors relatius a determinats elements de les ofertes que les millorin en conjunt, basat en un dispositiu electrònic que permeti la classificació a través de mètodes d'avaluació automàtics • Normativa: art. 148 TRLCSP
 21. 21. • L’objectiu del servei de factura electrònica és posar a disposició de les administracions públiques catalanes sistemes de recepció de factures electròniques per part dels seus proveïdors. • La solució e.FACT consta de tres elements centrals: • Un hub o intercanviador encarregat de la distribució del flux de factures i de la comunicació del seu estat • Una bústia de lliurament de factures que facilita als proveïdors el seu enviament, per al cas que no disposin ja d’alguna solució de facturació electrònica de les existents al mercat • Un portal de recepció de les administracions (portal del receptor) • Normativa: Llei 56/2007 i Llei 25/2013
 22. 22. • Registre electrònic de la representació i l’apoderament • Aquest servei permet la inscripció i la consulta de la representació que els interessat atorguin a tercers, amb la finalitat que aquest puguin actuar davant de l’Administració • Aquest servei serà interoperable (entre altres serveis de representació, l’AGE i sistemes de tercers) • Resolt el dret a atorgar apoderaments apud acta, “Llei 39/2015 arts. 5.4 i 6.5“ • Previst disposar d’una versió adaptada a la llei 39/2015 i 40/2015 al Juny/2018 • A Oct/2018 s’ha de disposar d’aquest servei per a tota la AAPP Catalana • Normativa: Llei 39/2015 arts. 5 i 6
 23. 23. Serveis per la gestió interna
 24. 24. • Registre d’entrada i sortida, tant presencial com electrònic, amb capacitat per a enllaçar amb carpetes ciutadanes, tramitadors electrònics (e-TRAM), gestors d’expedients i altres sistemes d’informació de les corporacions amb connectors estàndards • Modalitats d’ús • Mitjançant aplicació web disponible a EACAT • Habilita serveis web per a la intercomunicació amb sistemes externs de dades. El registre proveeix diferents serveis web: • Registre telemàtic • Consulta de bases de dades de tercers • Comunicacions d’esdeveniments de registre • Observacions • Migració cap a ERES 2.0 a partir del 2018 • Motivació legal • Cada Administració ha de disposar d’un registre electrònic general (article 17 LPAC)
 25. 25. • Servei de generació de còpies autèntiques amb la finalitat que pugui ser utilitzat per totes aquelles aplicacions i serveis del Consorci AOC o bé per part d’altres aplicacions en poder de les administracions públiques que tinguin la necessitat de generar còpies autèntiques amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent • Components del servei • Una aplicació nativa que actua com un pont entre el maquinari d’adquisició d’imatges (escàner, càmera) i l’aplicació web del servei. • Conjunt de serveis web REST per facilitar la integració entre els sistemes de gestió o aplicacions informàtiques de l’ens i l’aplicació web del servei • Aplicació web que genera les còpies autèntiques • Modalitats d’ús • Es podrà utilitzar com una aplicació independent a l’EACAT o integrada a ERES • Mitjançant serveis web REST per altres aplicacions externes al Consorci AOC • Motivació legal • Validesa i eficàcia de les còpies efectuades per les administracions públiques (article 27 LPAC). • Digitalització dels documents presentats al registre (article 16.5 LPAC)
 26. 26. • Servei per a la gestió de les notificacions electròniques • Aquest servei permet la gestió de les notificacions electròniques, control d’accés, estats de la notificació i generació d'evidències del procés de notificació • Adreçat, sobretot a empreses i ciutadans, Llei 39/2015 art. 14.1, 41.6, 42.1 i 43.1 • Obligació per part de l’administració a notificar electrònicament a les empreses, associacions i altres subjectes obligats, Llei 39/2015 arts. 41 i 43 • Permet dipositar totes les notificacions en format electrònic a la seu electrònica, Llei 39/2015 arts. 41.6, 42.1 i 43.1 • Aquest servei es interoperable amb sistemes de tercers i properament amb l’AGE (2n semestre 2017) • Previst disposar d’una versió segons lleis 39/2015 i 40/2015 al Setembre/2017 • Normativa: Llei 39/2015 arts. 14, 40, 41, 42,43
 27. 27. Registre Públic de Contractes • Registre en el que els òrgans de contractació de totes les Administracions públiques i d’altres entitats incloses en l’àmbit d’aplicació del TRLCSP, han de comunicar per a la seva inscripció, les dades bàsiques dels contractes adjudicats, així com, en el seu cas, les seves modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o d’imports, el seu import final i extinció • Normativa: Art. 333 TRLCSP, Art. 31 i annex 1 Reial Decret 817/2009, Ordre ECO/47/2013 (versió modificada per Ordre ECO/294/2015) i Art. 13 + DA 8ª Llei 19/2014 https://registrepubliccontractes.gencat.cat
 28. 28. • Eina de tramitació simplificada adreçada a les unitats de contractació que: • Permet la gestió interna dels expedients de contractació • Dóna suport a les diferents fases de la tramitació • S’adapta a les necessitats dels ens del sector públic, amb independència del seu nivell de subjecció a la normativa de contractació pública • Compliment normatiu: • Directives comunitàries sobre contractació pública de 2014 • ORDRE ECO/295/2015 per la qual s'aprova l'aplicació del TEEC • Actualment: en fase de pilotatge en el món local.
 29. 29. • Format per una sèrie de mòduls que permeten gestionar el primer nivell del sistema públic de serveis socials: • Atenció Primària • Serveis d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) • Serveis de gestió dels Plans de Ciutadania i Immigració • Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) • Servei d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (EAIA) • Gestió de l’agenda dels professionals • Gestió de tràmits • Extracció de dades per a informes i memòries • El poden fer servir tots els ens que tinguin competències delegades en matèria de Serveis Socials (en l’actualitat 81 Àrees bàsiques de Serveis Socials de les 105/106 existents) • Ampliació del mòdul d’atenció domiciliària (SAD) • Oferirà serveis web d’integració amb aplicacions per la incorporació de dades de les fitxes de les persones i dades relatives als expedients d’Atenció Primària
 30. 30. • Aplicació per a la gestió d’ expedients/documents electrònics en fase de tramitació. Cobreix des de la captura dels documents i la seva descripció (metadades), fins a la seva classificació, emmagatzematge i consulta, mitjançant una interfície intuïtiva i simple per als usuaris • Facilita la gestió integral del cicle de vida dels expedients mitjançant la transferència a la plataforma iArxiu un cop l’expedient es tanca i entra en fase de vigència o semiactiva • És el repositori centralitzat dels documents generats mitjançant l’ús dels serveis i mòduls comuns del Consorci AOC (ERES, EACAT, e-TRAM, e-Tauler...) • Modalitats d’ús • Mitjançant el consum de serveis web: • DESAL_CARREGA (document i expedient) • DESAL_DESCARREGA (document i expedient) • Mitjançant aplicació web disponible a EACAT • Motivació legal • Els expedients han de tenir format electrònic (article 70.2 LPAC)
 31. 31. • Aplicació d'arxiu electrònic encarregada de custodiar i conservar els expedients i documents electrònics un cop s'ha finalitzat la seva tramitació, fins a la seva eliminació o conservació permanent. Inclou les següents funcionalitats • Mòdul de transferències (encarregat de gestionar les transferències d’expedients) • Mòdul d’arxiu (repositori digital aplicant mesures ENS) • Mòdul de consulta (permet recuperar, consultar els expedients arxivats) • Mòdul d’administració (permet gestionar els fons documentals i les seves polítiques • Mòdul de preservació (inclou polítiques de ressegellat, migracions de formats i comprovació integritat) • Modalitats d’ús • Mitjançant el consum de serveis web (ingrés, consulta i eliminació) • Mitjançant aplicació web disponible a EACAT • Motivació legal • Cada administració ha de mantenir un arxiu electrònic únic dels documents electrònics que corresponguin a procediments finalitzats (article 17.1 LPAC)
 32. 32. Serveis de gestió documental i arxiu electrònic
 33. 33. Serveis per a relacionar-se les AAPP
 34. 34. Dret a no aportar dades o documents que ja obrin en poder de qualsevol Administració o hagin estat elaborats per aquestes Llei 39/2015 arts. 28, 53.1.d i 66.5
 35. 35. • La solució per fer efectiu el dret de la ciutadania a no aportar documents que ja estiguin en poder de les pròpies administracions • El conjunt de serveis desenvolupats pel Consorci AOC per facilitar l’intercanvi telemàtic de dades i documents entre administracions i entitats públiques • Una eina clau per assolir una tramitació 100% electrònica: evita l’entrada del paper a l’administració i per a simplificar els procediments: automatitzant la verificació de dades
 36. 36. • El conjunt de dades i documents de la ciutadania que cada AP està en disposició de facilitar a la resta d’AP per mitjans electrònics • Els serveis de Via Oberta són les unitats en les que s’estructura el Catàleg identificant, estructurat pels organismes cedents, les modalitats de consum i les condicions d’ús Cartes de serveis Catàleg de Dades i Documents Interoperables a Catalunya
 37. 37. Com sol·licitar l’accés 1 Adhesió al CMI o acceptació c.g. del CDiDIC 2 Designació d’un responsable d’IOP 3 Sol·licitud del servei per “finalitats” • Habilitació legal per consultar la dada • Consentiment del ciutadà: art. 28.2 L39/2015 es presumeix si no consta oposició o llei que l’exigeix
 38. 38. • Establir un canal de comunicació electrònic segur entre administracions catalanes • Donar validesa legal als enviaments de documentació mitjançant l'ús de la signatura electrònica • Exercir d’oficina de registre virtual per totes les tramitacions documentals entre ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals i la Generalitat de Catalunya. Com a novetat a través de la connexió amb SIR (Sistema de Interconexión de Registros) també amb administracions no catalanes • Allotja totes les d’aplicacions que ofereix AOC • Llei 39/2015 i 40/2015, 2 d’octubre • Art.12.3 i 27.1 de la Llei 39/2015 • Art.16 de la Llei 39/2015 • Art.28 i 53.1.d de la Llei 39/2015 • Art.44 i DA 3ª de la Llei 39/2015 • Art.3.2 de la Llei 40/2015
 39. 39. • Comunicacions telemàtiques entre usuaris de les administracions públiques que requereixen registre • Garanteix la integritat dels documents enviats • Permet agilitar l’activitat administrativa reduint a zero el temps d’enviament i rebuda de documentació interna • Estalvi econòmic significatiu per a les administracions • Llei 40/2015, 2 d’octubre • Art.3.2 de la Llei 40/2015
 40. 40. 50 ombres legals: Guia pràctica d’administració digital
 41. 41. Servei Descripció Portal de suport eSET https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-set/ https://www.aoc.cat/knowledge-base/manual-dusuari/ VÀLid https://www.aoc.cat/serveis-aoc/valid/ https://www.aoc.cat/knowledge-base/quins-sistemes- didentificacio-accepta-valid/ Signador centralitzat https://www.aoc.cat/serveis-aoc/signador-centralitzat/ https://www.aoc.cat/portal-suport/multiples-serveis- base-coneixement/#signador_centralitzat Portasignatures https://www.aoc.cat/serveis-aoc/portasignatures/ https://www.aoc.cat/portal-suport/multiples-serveis- base-coneixement/#portasignatures T-CAT https://www.aoc.cat/serveis-aoc/catcert-t-cat-administracions/ idCAT Mòbil https://idcatmobil.seu.cat/ https://www.aoc.cat/knowledge-base/el-proces- didentificacio-amb-idcat-mobil/ Portasignatures https://www.aoc.cat/serveis-aoc/portasignatures/ https://www.aoc.cat/portal-suport/multiples-serveis- base-coneixement/#portasignatures Seu electrònica i Transparència https://www.aoc.cat/serveis-aoc/transparencia/ https://www.aoc.cat/portal- suport/transparencia/idservei/transparencia/ eTAULER https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tauler/ https://www.aoc.cat/portal-suport/e- tauler/idservei/etauler/ eTRAM https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tram/ https://www.aoc.cat/portal- suport/etram/idservei/etram/ FUE Local https://www.aoc.cat/serveis-aoc/fue-local/ https://www.aoc.cat/portal-suport/multiples-serveis- base-coneixement/#fue Perfil de contractant https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-contractacio-perfil-de- contractant/ https://www.aoc.cat/portal-suport/e-contractacio-base- coneixement/idservei/econtractacio/#perfil
 42. 42. Servei Descripció Portal de suport eLICITA https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-contractacio-e-licita/ https://www.aoc.cat/portal-suport/e-contractacio-base- coneixement/idservei/econtractacio/#elicita Subhasta electrònica https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-contractacio-subhasta- electronica/ https://www.aoc.cat/portal-suport/e-contractacio-base- coneixement/idservei/econtractacio/#subhasta eFACT https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-fact/ https://www.aoc.cat/portal-suport/e-fact/idservei/efact/ Representa https://www.aoc.cat/serveis-aoc/representa/ ERES https://www.aoc.cat/serveis-aoc/eres-registre-d-entrada-i- sortida/ https://www.aoc.cat/portal-suport/eres/idservei/eres/ Registre Unificat (MUX) https://www.aoc.cat/serveis-aoc/registre-unificat-mux/ https://www.aoc.cat/portal-suport/multiples-serveis- base-coneixement/#registre Còpia https://www.aoc.cat/serveis-aoc/copia/ https://www.aoc.cat/portal-suport/copia/idservei/copia/ eNOTUM https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-notum/ https://www.aoc.cat/portal-suport/e- notum/idservei/enotum/ Registre Públic de Contractes https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-contractacio-registre-public- de-contractes/ https://www.aoc.cat/portal-suport/e-contractacio-base- coneixement/idservei/econtractacio/#rpc TEEC https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-contractacio-teec/ Hèstia https://www.aoc.cat/serveis-aoc/hestia/ https://www.aoc.cat/serveis- aoc/hestia/#1448904278354-90b33b90-1fafd0d2-62d8 DESA’L https://www.aoc.cat/serveis-aoc/desa-l/ https://www.aoc.cat/portal-suport/desal/idservei/desal/
 43. 43. Servei Descripció Portal de suport iArxiu https://www.aoc.cat/serveis-aoc/i-arxiu/ https://www.aoc.cat/portal-suport/iarxiu/idservei/iarxiu/ Via Oberta https://www.aoc.cat/serveis-aoc/via-oberta/ https://www.aoc.cat/portal-suport/via- oberta/idservei/viaoberta/ EACAT https://www.aoc.cat/serveis-aoc/eacat-tramits/ https://www.aoc.cat/portal-suport/eacat- tramits/idservei/eacat/ eVALISA https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-valisa/ https://www.aoc.cat/portal-suport/e- valisa/idservei/evalisa/
 44. 44. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original. Moltes gràcies per la seva atenció

×