Publicidad
Pla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitat
Publicidad
Pla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitat
Publicidad
Pla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitat
Publicidad
Pla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitat
Próximo SlideShare
Projecte Lingüístic CentreProjecte Lingüístic Centre
Cargando en ... 3
1 de 19
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Pla d'aten a la diversitat

 1. 20 Codi de centre: 07002968 PLA D’ATENCI Ó A LA DIVERSITA T (AJUSTAT AL DECRET 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa en els centres educatius no universitaris)
 2. 20 Codi de centre: 07002968 L’objectiu principal del nostre pla serà atendre a la diversitat dels nostre alumnat i les seves necessitats educatives; prioritzant els alumnes nouvinguts i/o amb escolaritat tardana estrangers i procedents de comunitats de l’Estat Espanyol no catalanoparlants i amb problemàtica social associada; alumnes que pertanyen a alguna minoria ètnica i cultural en desavantatge social i amb necessitats de suport; alumnes amb un desfasament curricular de més de dos cursos per condicions personals derivades de factors socials, culturals i ètnics i aquells alumnes que presentin risc de marginació, exclusió social o abandonament escolar. Un punt important del nostre programa és la necessitat de donar una resposta individualitzada a cada alumne, tenint en compte que cada un d’ells té unes característiques específiques. Som conscients de les dificultats que té dur a terme aquest objectiu donada la diversitat del nostre centre, però pensam que val la pena fer aquest esforç, ja que aquesta dinàmica educativa afavorirà, per una banda, el desenvolupament de noves estratègies i la millora educativa dins l’aula i; per l’altra, un canvi d’actitud dels professors i alumnes cap a la diversitat cultural que avui dia està present al nostre centre i a la societat. 1. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE I DEL SEU ENTORN Característiques del nostre Centre que consideram significatives: NIVELLS QUE S’ IMPARTEIXEN: Un curs per a cada nivell educatiu des de 3 anys d’Educació Infantil a 6è de l’Educació Primària amb excepció de 4 anys que enguany per primera vegada en hi ha dos pel fet de que el curs passat tenguerem dos cursos de 3 anys.
 3. 20 Codi de centre: 07002968 SERVEIS: Matinet de 7'45 a 9 h, cada matí, que s'encarreguen dos pares de l' APIMA. Hi ha servei de Menjador a un preu establert de 25€ un bloc de 5 tiquets i 5'5 € el tiquet comprat tot sol i ho du l'empresa COMENSALS amb la col·laboració de dues mares del Centre que actuen com a monitores. UBICACIÓ: Barriada de Pere Garau. HORARI ESCOLAR: De 9 hores a 14hores. ALUMNAT: Hi ha 263 alumnes matriculats, dels quals 105 corresponen a l’Educació Infantil i 158 a l’etapa d’Educació Primària. Al llarg dels darrers cursos s’ha acollit alumnat d’altres nacionalitats: Enguany tenim un 47’5% d'alumnat de procedència estrangera (veure annex 1). En els diferents grups de classe es detecten cada cop més diferències quant al nivell d’aprenentatge, la qual cosa ens obliga a desenvolupar diferents estratègies per atendre a la diversitat d’aquest alumnat (agrupament flexibles, adaptacions significatives i no significatives..) adients a aquests alumnes i fa augmentar el nombre d’alumnes en els diferents programes per atendre la diversitat: el 17% de l’alumnat d’ Educació Primària està atès dins el programa de Compensació Educativa; un 25% necessita reforç escolar i un 6’08% forma part del programa d’integració. FAMÍLIES: Segons la valoració de les tutores, hi ha un augment de l’alumnat amb problemàtica sociofamiliar; resaltar que la nouvinguda d'alumnat i el moviment migratori provoca que hi hagi enyorança cap la seva terra i un desarrelament important la qual cosa fa que molts encara no tenguin una estabilitat econòmica. Algunes famílies no tenen cobertes les seves necessitats d'aliment i vivenda ( viuen en pisos compartits, manca de diners, manca de feina estable). Quant a les activitats del centre, la col·laboració dels pares la podríem situar en un 15% del total dels alumnes del Centre. La participació de les famílies es dóna amb major facilitat quan es canalitza mitjançant la tutora i en el cursos més baixos, i no sempre l’ambient sociofamiliar pot respondre a la col·laboració que seria desitjable.
 4. 20 Codi de centre: 07002968 De l’ APIMA destacam una col·laboració ferma amb tota la comunitat educativa. Durant el present curs s'han encarregat d’organitzar les activitats extraescolars , que enguany a part de les de l' IME , també munten altres activitats , a l'espera de la resposta de l'alumnat. Cal dir però que el matinet té una acceptació bona durant tot el curs (devers 15 alumnes de mitja). RECURSOS PERSONALS: El total de professors que treballen en el Centre és de 19 mestre. Gairebé tots els mestres tenen la plaça definitiva en aquests centre. Tan sols una persona està en comissió de serveis, el Director i dues i dos mestres interins .La resta és professorat definitiu la qual cosa dóna molta estabilitat al centre. La mestra de religió és l’única compartida amb un altre centre. Enguany, com l’any passat, contam amb una mestra més a mitja jornada per desenvolupar el programa de lectoscriptura a segon cicle, persona que ve els dilluns i els dimecres. També ,cal resaltar, que contam amb una ATE des del principi de curs i que fa la funció de vigilar i controlar els infants amb NEE d'Educació Infantil, en concret a l'aula de 4 anys i a 2on de primària ( dos nins amb la síndrome de Down ) Pel projecte de les Seccions Europees contarem amb un auxiliar de conversa unes 6 hores a la setmana ( els dilluns i els dimarts ) i per projecte Comenius també amb una auxiliar amb 12h. al centre practicament a diari. RECURSOS MATERIALS: L’escola compta amb una sala on hi ha 9 ordinadors. A més ja tenim un cablejat de l’edifici i una xarxa mitjançant WIFI. A la secretaria del centre n'hi ha un i a la direcció un altra. La nostra intenció és muntar una sala que tengui 1 ordinador per cada 2 alumnes com a mínim (uns 14 ó 15 ), per poder dedicar 1 ó 2 hores setmanals per grup. També tenim 3 impressores. Resaltam de l’ús de les noves tecnologies tenim dos aparells de DVD i un vídeo, dues pissarres electròniques (les quals estan molt aprofitades gràcies a
 5. 20 Codi de centre: 07002968 la preparació en aquesta matèria que varem fer els darrers dos anys ) i dos canons, cosa que ens obliga al seu ús i a reciclar-nos en les noves tecnologies. La nostra intenció continua essent l’aprofundiment en aquest món. També contam, per part de la Consellería, amb les dues pissarres digitals de 5è i 6è ue el curs passat arrivaren al centre. EDIFICI El Centre no està adaptat per a persones amb dificultats físiques. Únicament té una rampa per accedir-hi des de l’exterior. A l’interior tot són barreres arquitectòniques. Ja a l’interior, la única forma d’accedir d’una planta a una altra són les escales per això hem reclamat la instal·lació d’un ascensor. Actualment el Centre té una mancança prou important que des de ja fa anys , curs rera curs, s’insisteix : tenir calefacció ja que a l’hivern fa molt de fred i es fa dificil fer feina amb aquestes condicions. 2. OBJECTIUS • Atenció a l’alumnat amb NESE per tal que puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats en un entorn el més normalitzat possible.
 6. 20 Codi de centre: 07002968 • Aconseguir la inclusió plena de tot l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu a la comunitat escolar i el desenvolupament de les seves potencialitats, dins el Pla d’Atenció a la Diversitat. • Proporcionar a tots els alumnes el suport educatiu adient segons les seves característiques i capacitats personals, per aconseguir els objectius educatius de cicle i etapa, així com l'adquisició de les competències bàsiques. • Col·laborar amb les tutores per aconseguir una millor i eficient atenció a la diversitat. • Realitzar el suport en tots els casos possibles dins l'aula. • Mantenir un contacte amb els pares i mares per tal d'informar de procés d'aprenentatge dels seus fills/es i intercanvi d’informació a l’àmbit familiar. • Realitzar una coordinació eficaç entre els membres de l'equip de Suport per tal de no duplicar feina i esforços, establir estratègies comunes a seguir i la línia pedagògica més adient, segons cada cas. • Coordinar-se amb l’equip docent per tal de confeccionar, desenvolupar, modificar i avaluar el Pla de Feina de cada alumne NESE. • Assessorar a l’equip directiu i a l’equip educatiu en relació a models organitzatius, adaptacions de materials, metodologies i estratègies per diversificar la proposta educativa. 3. MESURES ORDINÀRIES I ESPECÍFIQUES DE SUPORT Incloem a continuació les mesures específiques previstes per dur a terme per part de l’equip de suport, en relació a l’alumnat, per a la consecució d’aquest objectiu:
 7. 20 Codi de centre: 07002968 Educació Infantil: Suport al grup dins l’ aula durant les sessions dels especialistes, suport del PT, AL, ATE, algunes vegades dins l’aula i d’altres fora Primer cicle: En aquest cicle, els infants nouvinguts i aquells que necessiten un reforç especial són atesos dins i fora de l'aula pels mestres especialistes . A segon hi ha dues alumnes que assisteixen a la classe de primer per tal d’assolir la lectura i l’escriptura en llengua catalana, utilitzant el material de primer. Està contemplat fer desdoblaments a l’àrea de matemàtiques durant dues sessions d’aquesta matèria a la setmana, per tal de millorar el càlcul i la numeració. Aquests desdoblaments es faran amb l’ajuda de la mestra d’AD. També es feran desdoblaments a llegua catalana de segon i llengua castellana de primer amb la mestra P.T. .I un dia a la semana, aprofitant l’hora d’educació física, la mestra de segon ferà un desdoblament amb els alumnes de primer per reforçar la lectoescriptura. Segon cicle: A tercer i a quart els dimarts coincidint amb l' horari d' Educació Física es realitza un desdoblament en l' àrea de Matemàtiques, amb la finalitat de reforçar els coneixements que necessiten més insistència. En aquest desdoblament se fa la mateixa explicació, tasca,... tant a un grup com a l'altre. Els alumnes amb dificultats d’aprenentatge seran atesos pels mestres de suport i especialistes corresponents dins i fora de l’aula segons les necessitats, també per aquest tipus d’alumnat hi ha dos dies per setmana que contam amb una mestra del programa de suport a la lectoescriptura de la Conselleria Els alumnes nouvinguts són atesos per la professora d’AD fora de l’aula i també es fan dues sessions de desdoblament de matemàtiques. Tercer cicle:
 8. 20 Codi de centre: 07002968 Els dos cursos del Cicle, tenen els dilluns de 9:50 a 10:40 i la següent sessió de 9:50 a 10:40 un desdoblament on la meitat dels alumnes es queden amb la seva tutora treballant les matemàtiques i l’altre meitat dels alumnes fan la classe d'Educació Física, així es té l' oportunitat de només ser 13 alumnes per aula i es millora l' aprenentatge del alumnes. Es treballa de manera més individual i es facilita la resolució de problemes a nivell més individuals . Habitualment utilitzam aquests desdoblaments per solventar dubtes que hagin surgit als nins i resol.lució de problemes. Els suports entren dins l' aula i de manera col·lectiva treballam la mateixa temàtica , però adaptant la necessitat de cada alumne. També es fan altres desdoblaments amb la mestra de A.D i una mestra de Suport que es jubila per Nadal. Fins a Nadal la qual cosa ens permet incrementar els desdoblaments al tercer cicle i donar suport als diferents projectes engegats. 4. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS A Educació Infantil. S’ha considerat la conveniència de donar suport a l’aula de tres anys durant varies sessions, que ho cobrim amb l’equip de suport, sobretot la tercera sessió coincidint amb l’adquisició d’hàbits de berenar i d'anar al bany., per donar més suport a aquesta etapa, com per exemple les sessions específiques de llenguatge oral. Les tutores en aquesta etapa donen suport , a la seva mateixa aula, a les sessions impartides per als especialistes. A la classe de 4 anys B hi ha una ATE per estar amb els dos nins de NEE i ajuda a la tutora i a les altres quan les circunstàncies ho permeten, i en certa manera
 9. 20 Codi de centre: 07002968 tambè realitza funcions de suport al cicle(atenció alumnat malalt, canviar alumnat,...). A Educació Primària, per organitzar els grups de reforç s’han tingut en compte els resultats de les avaluacions inicials, que han permès a cada professor/a fer una relació dels alumnes que, no inclosos en un altre programa de suport (AD, PT), necessiten un suport en les tècniques instrumentals. Aquests alumnes presenten unes mancances per poder assolir els objectius fixats, o bé un desnivell respecte al ritme d’aprenentatge del seu grup classe. D’aquesta manera s’han fet grups de reforç de cada classe els quals s’han assignat als mestres que tenen disposició horària, ja que el grup classe seu està atès per un especialista o mestre d’àrea. Els reforços se faran en les matèries de llengua i matemàtiques i, sempre que ha estat possible, coincidint amb la sessió de l’àrea que es vol reforçar. L’assignació dels mateixos figura en l’apartat Annexos de la Programació. (Annex 5) Cal dir que enguany continuam amb els desdoblaments que duen a terme el mestres de PT,AD, AL , els que fan reforç i el d'Educació Física. Per una banda al primer cicle , l'equip de suport més específics per aquells nins que els costa arribar als mínims durant 2 hores a la setmana de les matèries instrumentals a part del treball realitzat amb els nins diagnosticats ; al segon cicle i tercer cicle són les tutores que fan un desdoblament del seu grup en l'horari d'Educació Física i amb la mestra de AD durant una sessió setmanal. A la classe de segon hi ha durant varies sessions l’ATE ja que s’ha prioritzat els dos nins que tenen sindrome de Down , que al estar en diferents cicles i havent-hi altres alumnes amb necessitat de ATE, la direcció ha fet una petició per demanar una altra ATE. 5. PRINCIPIS I ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ TUTORIAL AMB ELS ALUMNES - Facilitar la seva integració dins el grup classe i dins l’escola.
 10. 20 Codi de centre: 07002968 - Informar el grup sobre les normes de la classe i dinàmica del Centre. - Intervenir amb alumnes amb problemes escolars o d’aprenentatge. - Afavorir els coneixements, acceptació d´ell mateix i dels altres. AMB ELS PARES - Contribuir a establir relacions amb els pares i mares, que facilitin la connexió entre el Centre i les famílies. - Implicar els pares en activitats de recolzament a l’aprenentatge i per a l’orientació dels seus fills. - Informar els pares dels assumptes relacionats amb l’educació dels seus fills. EN RELACIÓ ALS PROFESSORS DEL CICLE - Coordinació entre professors per elaborar i revisar tasques pedagògiques. - Establir pautes d’actuació consensuada. - Centralitzar la informació del grup d’alumnes. - Coordinar la programació. Organització i funcionament del grup-classe. Coneixement de la situació de cada alumne en el grup. Es podran elaborar de sociogrames amb la finalitat de conèixer la cohesió del grup i els tipus de relacions que s’estableixen.
 11. 20 Codi de centre: 07002968 És té en compte el nivell de cohesió: els rebutjaments, el líder, formació de grupets... Forma grups de treball per activitats concretes. Es proporcionen mètodes de treball en grup: moderador, torn de paraula, repartiment de tasques... S’organitzen debats i assemblees dirigits pels mateixos alumnes, a fi de desenvolupar la sociabilitat i la integració. Es fan activitats específiques per integrar tots els alumnes dins el grup- Es donen responsabilitats als alumnes en torns rotatoris ( encarregats). Es fomenten actituds positives d’integració i cohesió del grup ( ajudar al company que no ha acabat, explicar-li el que no entén...) S’eviten les comparacions entre alumnes. S’observa i s’avalua la imatge que té cada alumnes de si mateix ( autoestima ) en relació a: • Ell mateix. • Els estudis. • Els companys. • Els professors. • Els pares. • El grup classe. És té en compte de potenciar davant el grup, la imatge personal d’aquells alumnes amb un nivell d’autoestima baix. Normes de convivència Avaluació de l’aplicació de les normes de convivència i si cal millorar-les.
 12. 20 Codi de centre: 07002968 SI ELS ALUMNES ARRIBEN TARD NO COMENÇARAN FINS A LA SEGONA SESSIÓ A EXCEPCIÓ DELS ALUMNES NEE. Motivació de l’alumnat a participar en activitats del Centre i de l’entorn ( Festes, activitats complementàries, sortides..) Es fan activitats de decoració del Centre o aula. Es realitzen sortides pedagògiques, cal incidir en l’obligatorietat d’assistència a les mateixes. Tenen un tractament curricular les festes i successos més importants ( que estan contemplats a la programació general anual) Es fan activitats de respecte al medi ambient. AFAVORIR ACTIVITATS QUE FOMENTIN EL CONEIXEMENT DE L’ENTORN PROPER (BARRI). D’acord amb el pla d’acollida de nous alumnes durant el curs, el tutor mantindrà una reunió amb aquests pares o tutors. Informació de les famílies de tots els aspectes que afectin a l’educació dels seus infants. Implicació de les famílies en activitats de suport a l’aprenentatge. 6. PLA D’ACOLLIDA Introducció. Escola de Son Canals, situada al barri de Pere Garau. És un barri multiètnic, molt actiu i amb bastants de serveis on conviuen persones arribades de tots els racons del món. De cada vegada són més nombrosos els alumnes procedents
 13. 20 Codi de centre: 07002968 d’altres països. Pocs anys enrera teníem un 8% i actualment en tenim un 34% (sense comptar amb els alumnes d’Infantil que ja són nascuts aquí, però de pares estrangers). Justificació. L’elaboració d’un pla d’acollida es planteja a partir de l’arribada constant al nostre centre d’alumnes provinents d’altres regions o països. Molts d’ells procedeixen d’un sistema educatiu diferent i tots tenen desconeixement de la llengua catalana o també desconeixement de les dues llengües. El Pla neix per donar suport a aquests nins: perquè es sentin acollits i estimats, per facilitar la seva integració dins la nostra escola i dins la nostra cultura,... No oblidem que venen amb molts tipus de dols: dol per la terra, dol per la família, dol pels amics,... Així doncs, és fa imprescindible un document d'aquestes característiques que ens faciliti la seva integració el més aviat possible. Finalitat. Es pretén amb aquest Pla : Facilitar un entorn afectiu al nin nouvingut, perquè es senti estimat i acceptat i, així, es pugui integrar satisfactòriament i el més aviat possible dins el grup classe i dins el nostre Centre. Amb aquest objectiu, es donarà a conèixer el Centre a l’alumne/a i a la família, tant pel que fa als aspectes físics, com als aspectes d’organització i funcionament. Conèixer la situació familiar de l'alumne/a serà del tot imprescindible per poder ajudar-lo a integrarse i superar els seus dols de pèrdua: família, casa, amics, terra.
 14. 20 Codi de centre: 07002968 Accelerar l’aprenentatge del català per poder accedir el més aviat possible al Currículum Ordinari i poder ser un més de nosaltres, integrant-se en la nostra cultura: llengua, país, costums i celebracions. Determinar el seu nivell curricular, les seves necessitats i les seves mancances. Actuacions amb la família: Matriculació. En matricular l’alumne/a al Centre: • El secretari formalitza la matrícula i recull informació. Demanarà fotocòpia del passaport dels pares. • El secretari facilita una primera reunió família-tutor/a. • Es farà entrega als pares: 1- Una carpeta del Centre que conté: recull de normes, horaris de visita de pares, calendari escolar...etc d’activitats complementàries i extraescolars i tramitació de beques i altres serveis complementaris si escau. Aquesta carpeta serà bilingüe. 2- Una carpeta d’acollida escolar en diferents llengües (castellà, anglès, francès, alemany, àrab, romanès, búlgar, rus i xinès), elaborada per la Conselleria. • En el cas que la família no comprengui la llengua catalana, s’utilitzarà el castellà. S’encoretjarà els pares a aprendre el català. Si tampoc entenen el castellà, s’emprarà el Mediador Cultural de la Conselleria. Actuacions amb la família: L’entrevista. • L’Equip Directiu citarà els pares a una entrevista amb el tutor i l’AD. • Seguint el model d’entrevista adjunt, se recolliran dades
 15. 20 Codi de centre: 07002968 personals, escolars, familiars, aspectes sanitaris, hàbits d’autonomia, dades lingüístiques, psicomotrius, activitats habituals a la casa, relacions personals i relacions família-escola • Se’ls ensenyaran les dependències si ho sol·liciten. També podrà estar present algun integrant de l’equip de suport . • En el cas d’Educació Infantil, se’ls entregarà un full recordatori d’alguns aspectes com: El dia de la fruita, els dies de psicomotricitat, la conveniència de posar el nom als abrics, així com una cinta per penjar-los, etc. Actuacions amb l’alumne/a: Adscripció al curs. • En principi, l’alumne queda matriculat al nivell que des d’escolarització se li hagi assignat, • Es contemplarà la possibilitat d’adaptar el seu horari a les seves necessitats d’aprenentatge, la qual cosa pot suposar que treballi en altres grups de referència que no són el seu. • Aquesta decisió es prendrà amb la valoració que els/les mestres del grup assignat facin juntament amb l’equip de suport i l’equip directiu. • En el cas de l’Educació Infantil, es farà flexible l’horari de l’alumne durant un període per aconseguir una incorporació agradable. Actuacions amb l’alumne/a: Avaluació del seu nivell curricular. • El tutor/a i/o l’equip de suport passarà unes proves inicials per avaluar el seu nivell a fi de detectar el seu nivell curricular. • Una vegada analitzada tota la informació obtinguda de l’entrevista i els resultats d’avaluació obtinguts en les proves inicials (durant la setmana d’incorporació) es procedirà per part del tutor/a a l’estudi de la conveniència de fer la derivació a l’Equip de Suport que, conjuntament amb l’Equip Directiu, determinarà les mesures a prendre.
 16. 20 Codi de centre: 07002968 • En el cas de l’Educació Infantil ho farà el tutor/a amb l’ajuda del mestre/a de suport. • Una vegada avaluat el seu nivell curricular, el tutor/a informarà els pares dels materials didàctics (llibres, quaderns,..) que han d’aportar, així com el llistat de material fungible. • S’avaluarà l'infant tenint en compte els seus progressos i conforme a una adaptació curricular. Durant el període d’adaptació es podrà deixar la nota en blanc al butlletí, però serà acompanyat d’un petit informe per informar els pares de l’adaptació del nin i dels seus progressos. Actuacions amb l’alumne/a: Atenció a l’alumne/a. • El/la tutor/a donarà la benvinguda a l’alumne i el presentarà als seus companys i companyes. També el presentarà als/ a les mestres que imparteixen classe a aquell grup. • Se permetrà un familiar pujar a l’aula a l’entrada, sobretot en els casos d’alumnes dels primers nivells, només els primers dies. • El/la mestre/a d’anglès mostrarà les dependències del Centre fent-hi un recorregut. A Educació Infantil ho farà el/la mestre/a de suport del cicle, • S’assignarà un alumne-guia (rotatiu i del seu país si pot ser) per facilitar la integració del nouvingut/da (ajudar-lo en temps de classe, ajudar-lo en els canvis de classe i desplaçaments a altres dependències del centre, animar-lo a jugar a l’hora del pati,....) • Se situarà a l’alumne a prop del mestre/a amb un/a company/a responsable d’ajudar-lo i el/la tutor/a podrà fer quantes intervencions oportunes consideri necessàries per assegurar-li una correcta atenció.
 17. 20 Codi de centre: 07002968 7. DETECCIÓ, ORGANITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES NECESSITATS Quan un tutor/a detecta un infant amb dificultats i/o problemàtica específica i ha esgotat tots el recursos metodològics al seu abast per donar resposta, ha de comunicar el cas al mestre de suport de referència que ho durà a la Reunió de Suport, on es valorarà el cas i es decidirà si es fa demanda o si la intervenció es farà per part de l’Equip de Suport, a través d' orientacions pel mestre/a, pares, etc. Un vegada se determina que s’ha de fer una valoració per part de l’EOEP, el tutor/a ha d'omplir amb la major informació possible el full de demanda amb l’ajuda, si cal, del mestre de suport de referència, deixant una còpia a l'expedient de l'alumne/a. L'original s'entregarà a la Cap d'Estudis que a la reunió de l'EOEP ho entregarà a l'orientador, quedant arxivada una còpia a la carpeta de casos. L’EOEP realitzarà una avaluació psicopedagògica per identificar les necessitats educatives de l’alumne, per concretar les decisions respecte a la proposta curricular i tipus d’ajudes que necessitarà i si ho considera, elaborar i aplicar les adaptacions curriculars significatives, quan es modifiquin substancialment els criteris d’avaluació del cicle corresponent a la seva edat, o no significatives quan les modificacions permetin assolir els objectius mínims del cicle. L’EOEP realitzarà un informe de valoració i informació del cas, tant si l’alumne és inclòs a qualque programa de suport educatiu com si no ho és, així i tot l’orientador haurà de fer, conjuntament amb la tutora de l’alumne/a, l’equip de suport i direcció un informe individual segons model annex 1 d’alumnat inclòs com de necessitats específiques de suport educatiu (ANESE) i incloure’l dins la butlleta corresponent d’ANESE. Les reunions que realitzi l'EOEP amb les famílies sempre es faran amb la mestra tutora i si cal amb el mestre de suport.
 18. 20 Codi de centre: 07002968 Quan les dificultats siguin a nivell de llenguatge i/o de parla, el tutor ho comunicarà al mestre especialista d’Audició i Llenguatge, que li donarà un full de demanda i realitzarà una avaluació inicial per determinar el tipus d’actuació: orientacions pels mestres i/o pares, realitzar una intervenció directa o indirecta, etc. Detectar, des de l’avaluació inicial, les possibles diferències entre els alumnes que afectin tant a aspectes físics, socials i culturals i els psicològics lligats al processos d’ensenyament- aprenentatge. Realitzar entrevistes amb els pares o tutors dels alumnes nouvinguts per tal de conèixer la situació familiar dels alumnes i poder detectar diferències o mancances de tipus social, cultural o físic. Organitzar les sessions de suport educatiu per part dels mestres especialistes de l’equip de suport: PT, AL, AD. Dedicar sessions de reforç educatiu als alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge en un grup classe i que no responen a les mancances que són ateses per l’equip de suport. Organitzar reunions de professors que intervenen en una mateixa aula per tal d’unificar criteris d’actuació, d’exigència ... Potenciar l’ús de tècniques de treball i estudi per millorar els aprenentatges i la capacitat d’atenció i concentració. 8. AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA
 19. 20 Codi de centre: 07002968 Es realitzarà una avaluació contínua, a través de les reunions de l’equip de cicle i l’equip de suport, així com a les sessions d’avaluació que es realitzen trimestralment, on s'avaluaran els casos, es resoldran dubtes, s'intercanviarà informació, es modificaran els suports/horaris segons les necessitats, etc. A final de curs se redactarà una memòria on es valorarà les actuacions dutes a terme per l'equip de suport, el seu funcionament, se revisaran i analitzaran els objectius i se realitzaran propostes de millora. Indicadors per avaluar el pla d’atenció a la diversitat: L’avaluació ens ha de donar informació sobre els diferents aspectes que conformen el pla i ens permetrà modificar diferents aspectes del pla per anar millorant la nostra funció dins l’escola. D’entre aquests assenyalarem: - Clima de feina: caldrà aconseguir un ambient de col·laboració entre els diferents professionals per tal de realitzar les diferents tasques de la millor manera possible. - Avaluació de les coordinacions realitzades. - Avaluació dels programes implementats: Avaluar si són efectius. - Avaluació dels alumnes amb nese: Ha de ser coherent amb les possibilitats del nin i basada en els objectius que haurem establert (conjuntament amb el tutor) a la seva ACI. L’avaluació es farà d’acord a tres fases: la inicial, la formativa i la sumativa. - Adequació de les ACI’s als alumnes: Les ACI han de permetre el progrés de l’alumne. No tan sols avaluarem el progrés de l’alumne, sinó també el grau d‘ajustament de l’ACI i la coherència i funcionalitat del mateix. - A les sessions d’avaluació que es realitzen trimestralment. - Informes de seguiment dels alumnes NESE i dels repetidors.
Publicidad